Sunteți pe pagina 1din 24
25-FEB-2013 21:19 From FP peis12e509 To1@235317067 P.3-26 BONISTERUL FINANTELOR PUBLICE siTezA Unttuten Cangrata do Armontzare pentrit ta Rapernul de audit (ntarn privind Seabscirect Audteut Publte intern procesutut gia fla weal do nies gtetortl de control ints in, fa publica MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE UNITATEA CENTRALA DE ARMONIZARE PENTRU AUDITUL PUBLIC INTERN SINTEZA Ref: Raportul de audit intern privind misiunea: .EVALUAREA PROCESULUI $I A STADIULUI DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL, IN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA Bucuresti, 2013 ————— 2S-FEB-2013 21:19 From: FP peisi22se3 Tor @e3S31 7067 P4726 SONISTERUL PINANTELOR PUBLICE SINTEZA Unitated Centwala de Armantzare pentra. le Raportul de audit intern privind yBvaluarca: Auateul Publle Intaen procosulut gt a stadlulul de tmplomantare a alxtomulut de control inter tn adminiseray Toate Introducere fn conformitate cu prevederile Legit nr, 672/2002 privind auditut public intern, republicaté, cu modificdrile ulterioare, ale Normelor generale referiioare la exerciturea activicdpii de audit public intern, aprobate prin OMFP nr. 38/2003 51 ale Planului de audit intern pe anul 2012 al Unitatii Centrale de Armonizare pentry Auditul Public Intern (UCAAPD, in perioada 15 august — 30 decembrie 2012 s-a desfasurat o misiune de audit cu implicatii multisectoriale cu tema: Evaluarea procesulul gf a stadiului de implementare a sistemului de control intera/managerial in administratia public locald. Misiunea de audit a fost inclus& in Planul de aetivitate al UCAAPI pe anul 2012 ca urmare a recomandérii Curtii de Conturi a Romaniei, in urma misiunii de evaluare efectuata fa Ministerul Finantelor Publice tn anul 2010. Scopul misiunii de audit intern a fost acela de a analiza stadiul implementarii sistemului de control intern/managerial la nivelul unitiqilor uadministrativ-teritoriale, identificarca aspectelor de imbunatatit yi formularea de recomandari care sa asigure impulsionarea procesului de eluborare si/sau dezvoltare a sistemelor manageriale de control la nivelul administratiei publice locale, precum si analiza gradului de organizare st exercitare a fimetionalitstii activititli de audit public intern, fm acest sens, obiectivele misiunii de audit inte avute in vedere au fost urmatoarele; @Asiguraren cadrului necesar privind implementarea sistemului de control intern/managerial la nivelut unitdfilor administrativ-teritoriale; © Organizarea si functionarea activitifli de audit public intern la nivelul unititilor administrativ-teritoriale; © Constituirea si functionarea Comisiel cu atributii de monitorizare, coordonare $i Indrumare metodologicé a implementérii si dezvoltarié sistemului de comrot imtern/manageriat =Elaborarea si aplicarea Programului de dervoltare « sistemului de contol intern/managerial; sJmplementarea sistemului de control intern la nivelul unitatilor administrativ teritoriale; © Implementarea standardelor de control intern/managerial; efntocmirea raportirilor trimestriale gi anuale cu privire ta stadiut implementarii sisterutui de control intern/managerial, Informatiile necesare in vederea elaboririi Raportului misiunit de audit intersectoriale, ax fost preluate din rapoartele de audit intern centralizate ta nivel de judete, intocmite de auditorii intemi din cadrul compartimentelor de audit intern de la nivelut DGFP judetene. Rapoartele centratizate la nivel de judefe au fost intocmite jn baza datelor si informatiilor rezultate din rapoartele de audit intem intocmite de auditorii interni din 25-FEB-2013 21:19 Fromm FP aeiz122509 To?0235317067 P.SEB ‘AMINISTERUL FINANTELOR PUBLICE snerezA Taltatea Gundrala de Armantsare pantrc ta Raportal de aude intern privind ,Rvaluarca ‘Auta Pubite Intern procenutal gta stadtalul de tmplarnantare a steterthut ds contrat nary aman alta adntsraia puedo cadrul unititilor administrativ-teritoriale, urmare a misiunilor de andit efectuate la nivclul acestor entitBti publice. Prozentim in continuare principalele coneluzit si recomandari alc misiunii de audit inten intersectoriald privind evaluarea procesului gi a stadiului implementarii sistemului de control intorn/managerial in entititile publice locale: 1. Asigurarea cadrutui necesar privind implementarea sistemalui de control intern/managerial la nivelul unitdfilor administrativ-teritoriale Cadrul normariv adoptat, pentru implementarea sistemului de _conurol intern/managerial a fost reglementat prin OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzdnd standardele de control intern/managerial la entitdjlle publice si pentru deavoltarea sistemelor de control intern/managerial. De asemenea, prin Normele metodologice privind tutocmirea si depunerca situatitlor financlare ale institugiilor publice la 31122011, aprobate prin OMEP ar. 24/2012, s-a instituit obligatia ordonatorilor de credite, inclusiv entitatile publice locale, de 2 transmite situatiile financiarc anuale insotite de Raportul asupra sistemunul de control internfmanagerial. Desi, actul normativ privind implementarea si dezvoltarea sistemului de contro! intern/managerial a fost elaborat In aul 2005, actiunile intreprinse la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale pand in anul 2011, pentru aplicarea dispozitillor prevéizute de acesta au fost ncinscmaate, Rezistenta in aplicarca dispozitiilor actului normativ s-a dutorat in primul riod netntetegerii modalititilor practice de implementare, iar in al doilea rind fipsei de pregitire profesional’, atit a personalului responsabilizat in monitorizarca sistemului de control interm/managerial, cat si a personahilui de la nivelul structurilor functionale implicate in implementarca standardelor de control intern/managerial. Responsabilitatea elabordrii yi dezvoltérii sistemului de control intern/managerial a (fost stabilita in sarcina conducitorulul wnitiylt administrativ-terizoriale. Prin aceasta responsabilitate se urmareste, in general, urmatoarele: - conduc&torul entittii publice este responsabil pentra organizarca si functionsrea, in conditii optime, a sistemului de control intern; ™ sistemul de contro! intern al entitatii publice trebuie sf se bazeze, pe de o parte, pe verificdri si pe misuri corective, iar, pe de alta parte, pe evaluari intemne independente yi evaluari externe; ~ eondvektorul entitétii publice este responsabil pentru realizarca obiectivelor entitatii; = conducdtorul entitifii publice poate dclege autoritatca/competenta, insi nu este exonerat de responsabilitatea generala; = responsabilitatea managerial& mu poate fi angajard fBré autoritatea/competenta corespunziitoare; = gesponsabilitatea manageriala necesitd transparent si cispundere. 25-FEB-Q013 21118 Fromi FP we1si22503 To: 0235317067 P6726 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE SInTEZA Unitates Contrald de Armontzare pontrs ta: Raportat de audtt intern privind ,Ateakuarod Audteut Public Intern procesitut gt a stadtuttl de implomentare a alstemubut de sontrol intarn/ managerial fq, adminiateatia publics locals fn acelasi timp, misiunea de audit inter privind evaluarea stadiului implementitii sistemului de control intem/managerial la nivelul administratici publice locale a contribuit la constientizarea managementului general si a managementului de linie din unitatile administrativ-teritoriale, care aveau obligatia de a dispune masurile necesare cu privire la implementarea si imbunatitirea adecvati a acestui sistem. 2. Organizarea si functionarea activitdgli de audit public intern la nivelul unitétilor admtinistrativ-teritoviale Unithjile administrativ-teritoriale, organizate la nivel de consilti judetene ‘si primarii nmnicipale, origenesti sau comunale. au obligatia st-si asigure fimetia de audit intern, in conformitate cu prevederile Legif nr, 672/2002 privind auditul public intern, republicatd. cu modificarile ulterioare, tesponsabilitatea revine conducatorilor entitatilor publice. in acest sens, activitatea de audit intera din cadrul unititilor administrativ-teritoriale se organizeaza si se exercité, prin urmatoarele modalitali : + compartimente proprii de audit public intern, oxganizate ca siructuri distinete, in cadral unititifor administrativ-teritoriale; = sistemul de cooperare, prin exercitarea in comun a activitafii de audit public inter de ctre dowd sau mai multe entititi, una indeplinind rol de erganizator. La institutiile publice mici, definite potrivit Legit mr. 672/202 privind audlioul public intern, republicatd, cu modificdrile ulterloare, care nu sunt subordonate altor entitati ppublice, activitatea de audit intern se rezuma doar la auditul de regularitate si este nsigurati de citre Ministerul Finanjelor Publice, prin compartimentele de audit public intern organizate Ja nivelul, DGFP judejene. La nivelul unitafilor administrativ-teritoriale gradul de organizare 4] auditului intern a fost de 43,07%, respectiv din cele 3226 unitati administrativ-teritoriale au organizat activitatca de audit intern 1454 entitdti publice locale, De asemenen, din informatiile rezultate din rapoartele de audit intern centralizate la_nivelol judetelor de catre compartimentele de audit intern din cadrul DGEP judetene si a municipiului Bucuresti s-a constatat ci, din totalul de 1.454 de unitati administrativ-teritoriale care au organisal functia de audit intern, activitatea a fost exercitatdl doar la nivelul a 263 entitati (respectiv 36,86%). Nivelul redus de implementare a functiei de audit intern evidentiaza gradu slab de constientizare” gi ,,importanta” acordat’ activititii de audit intern clin cadrul administratici publice locale. Pe judete, analiza modului de organizare si functionare a auditului intern la nivelul unitijilor administrativ-tetitoriale a pus in eviden{i forme diferite de exercitare a fanctiei de audit intern de Ia un jude} Ja altul, astfel: = in 16% din judete gradul de asigurare a functiei de audit intern la nivelul unit&tilor administrativ-tetitoriale este de peste 80%; = in 31% din. judete gradul de asigurare @ funefiei de audit intern la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale a fost unu! mediu, respectiv intre 40-80%; Se ent 25-FEB-2013 21:28 Fromm FP wessieesu9 Tot@e3531 7287 P7726 -MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE sured Unttatea Centrala de Armontsare pentri, ta Raportul de audit intern privind -Buctuaroa prosenutsi gla stadlukit de implemantare a stetomulul de int = fas, in cele mai multe judete (53%) managementul nu a constientizat rolut $i importanta auditului public inter, astfel ca, gradul de asigurare a funetici de audit intern a hivelul unit&tilor administrativ-teritoriale este unul scizut, respectiv sub 40%, Analiza structurii posturilor, dup& nivelul atibugiilor, a evidentiat faprul ci majoritatea structurilor de audit intern sunt constituite la nivel de compartiment si functioneaz& exclusiv cu posturi de executie. Atributiile specitice de management sunt tepartizate in sarcina unui auditor intern. in absenta creiirii posturilor de conducere sau, dupa caz, a repartizarii atributiilor manageriale nu se poate asigura funcfia de supervizare gi celelalte functii manageriale (planificare, organizare, coordonare) si nici asumurca corespunzitoare a responsabilit&tii, Din analiza unititilor administrativ-teritoriale care au organizat activitalea de audit intern s-au constatat urmatoarcle: = 308 entititi au organizat compartiment propriu de audit intern; = 490 entitati au aderat Ja sistemul de cooperare pentrn asigurarca functici de audit public intern; - 656 entitéji au incheiat contracte de prestiri servicii cu persoane fizice sau juridice, Principalele aspecte urmarite cu privire la organizarea gi functionarca activititii de audit public intern au fost urmatoarele: A. Referitor ta unitigile administrativ-teritoriale care si-au _constituit compartimente proprii de audit intern, Din anoliza comparativa a rezultat cf, fagh de totalul de 3.226 unitati administrativ teritoriale, ponderea entitatilor care gi-au constinait compartiment propriu de audit inter este de 9.54%, Astfel, se constata o slabi iniplementare a functiei de audit public intern prin constituirea de cumpartimente proprit de audit public intern. Referitor la ponderca compartimentelor proprii de audit intern organizate la nivelul unititilor aflate in subordinea‘in coordonarea/sub autoritatea unita{ilor administrstiv teritoriale mumdrul acestora este si mai scAzut si se datoreaz’ fie dimensiunii reduse a unora dintre aceste entitati, fie decizici c ducitorilor ca, activitatea de audit intern sf lie asigurati de compartimentele de audit intern organizate la nivelul unitatii administrativ- teritoriale, In cazul celei do-a doua sitwatii nu s-au luat, ins’, gi mAsurile adecvate cu privire a dimensionarea corespunziitoare a structurii de audit intern Ja acest nivel, astlel incdl sa asigure auditarea activitifilor cel putin o datd la 3 ani, ‘Tendinta de reducere a numarului unititilor administrativ-teritoriale care au organizat compartimente proprii de audit public inte s-a datonst si deciviilor luate la nivelul mai multor entitati publice de a adera ta forma de exercitarca a auditului intern pe bazi de contracte de prestiri yervicii, modalitate intlnita, in special, fa nivelal unitatitor administrativ-teritoriale organizate la nivel de primirii comunale. ————):):.—,0s—naoNsS 2S-FEB-2013 21:20 FromM FP aaisizesa9 To: Q235317067 P86 MINISTERUL PUBLICE SINTEZA Unitaten Centrala ite Armonteare pantra le Ropertul da audit intorn privind ,Boaluarea Auditul Public Intern procesula gia stadlulud da implomentare a slatemulul da contr! tat Lin admtntorray Toate B. Referitor la unitiifile administrativ-teritoriale cure si-av asigurat funcfia de audit intern prin sistemul de cooperare. Din analiza comparativi a rezultat cd, fata de totalul de 3.226 unitati administrativ teritoriale, ponderea entititilor care gi-au asigurat funcfia de audit intern prin sistemul de cooperare este de 15,19%. Cu teale ea, in urma procesului de cooperare pentru asigurarea aclivitatii de audit intern s-au creat noi compartimente de audit intern si noi posturi de auditori interni. acest fapt a influenfat intr-o mica masurd gradul de asigurare a activititii de audit intern in administratia public local, deoarece intre timp au sczut numarul compartimentelor proprii de audit intem, urmare lie a desfiintirii lor din organigrame, fie din cauza imposibilitatii ocuparii postarilor. Procesul de asigurare a funcjiei de audit injern prin sistemul de cooperare s-a realizat prin dou forme principale, respectiv: = asocierea unitatilor administrativ-teritoriale in cadrul filialelor ACOR'; - agocierea unititilor administrativ-teritoriale in cadrul ADL’, in. aceste condifii, la nivelul administratiel publice locale au fost organizate 18 structuri asociative in 15 judete, care au cuprins circa 490 unititi administrativ-teritoriale, grupate in 35 de centre asociative. C. Referitor la unititite administrativ-teritoriale care sivau asigurat functia de audit intern pe bazé de contracte de prestiri servieit Din analiza comparativa, a rezuitat c&, fata de totalul de 3.226 unitati administrativ teritoriale, ponderea entitatilor care gi-att constituit compartiment propriu de audit intern este de 20,33%. in aceste conditii, se constati od, din totalul unitétilor administrativ-teritoriale care gi-au organizat activitatea de audit intern, ponderca cca mai insemmaté o reprezinla entititile publice care tsi asigura activitatea de audit intern pe baza de contracte de prestari sexvicii. Precizim ca, in prezenl, dispozitiile prevazule in Legea nr. 672/2002, republica modificarile ulterioare, referitoare la exercitarea activititii de audit intem pe baza de contracte de prestiri servicii au fost abrogate, prin prevederile art, XV OUG nr. 26/2012, astfel ci asigurarea functiei de audit intern pe baz de contracts de prestiri servicii, la nivelul administrafiei publice locale, nu mai este reglementald gi nu se mai poate exercita, decat prin finalizarea contractelor ta vigoare fa data aparitiel actului normativ mentionat cu in aceste conditii, unitatile administrativ-teritoriale care gi-au asigural aclivilatea de audit intern pe bazi de contracte de prestiri servicii vor tebui sd-si constiiwie compartiment propriu de audit intem sau si adere la sistemul de cooperare pentru asigurarea functiei de audit intern, * Avociafia Comunelor dia Rominie > Asociatia de dezvoltnre intercomunitars IN BS-FEB-2@13 GL:22 From: FP eaisi2es8 To: Q23S31 7267 P2726 MINISTBRUL FINANTELOR PUBLICE sunrezh Unitatea Centrald de Armontzare pantra la Raportul de audit intorn privind wfealuarca Audttul Publte Incera, procenulul gta stadtulu! da implementare a ststemutel de control i terial in adminiatratic. Toca D. Referttor 1a uniedile administrativ-teritoriale care nu si-au organizat functia de qudit intern, Din analiza comparativa a rezultat ci faté de totalul de 3.226. umititi administrativ teritotiale, un numar de 1772 unitati administrativ-teritoriale nu si-au asigurat functia de audit intern (54,93%). La nivelud a col putin 20 judefe, uctivitatea de audit intern in cadrul primariilor municipale sav consiliilor judetene se desfisoar’ cu un singur auditor, tn conditiile tn care la nivelul acestor unititi teritorfale activitatea desfigurata este diversificat® gi complex, volumul de resurse financiare este ridicat si exist. un numar considerabil de unitati aflate in subordine/in coordonare/sub autoritate care mu au organizat compartiment de audit public inter. Recomandari: (1) Conductitorii entitdtilor publice locale, acolo unde se exercitd funcia de ordonutor principal de eredite $1 unde nu este organizatd activitatea de audit intern, vor stabili masuri pentri ‘asigurarea functiei de audit intern, fn conformttate cu prevederile Legil nr. 672/202 privind ‘auditul public intern, republicatd, cu modificdrile ulterioare. (2) Pentru cresterea independenfei auditului intern in cadrul ensitigilor publice, auditorit interni din cadrul acestora vor desfaisura acfiuni de constientizare a managementului eu privire Ja obiectivele si aria de comperenp a auditului intern st modul cua anditul intern conmribite (a fimctionalitatea proceselor de management al riseurilor, de control si de guvernantd. (3) Pentru creterea contributiei auditului intern la buna gestionure a resurselor financiare ule entitaqii publice, planificarea $i derularea misiunilor de audit intern se vor face ext prioritate in sectoarele de activitate ale entitapit unde existd riseurt semnificative. (4) Asigurarea pregatirit profesionale a auditorilor harernt din unitdfile administrativ- teritoriale, care reprezintd o conditie de basd, aviind in vedere cdi o bund pregdtire profesionalé conduee la cresterea calildpii activittfii de audit intern. 3. Constieuirea si functionarea Comisiei eu atrihutil de monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologicd a implementérii $i dezvoltarii sistemului de control intern/managerial Conducdtorii unititilor administrativ-teritoriale, in vederea constituirii comisillor de monitorizare, coordonare si indrumare metodologicd a implementirii si/sau dezvoltarii sistemului de control intern/managerial, in baza prevederitor art, 3, alin. (1) din OMFP nr. 946/205, republicat, se constituie, prin act de decizie interna, o structurd eu stribubi in monitorizarea, coordonarea si indrumarea implemeniirii sistemului de control intern’ managerial. Componenja, modul de organizare si de tucra, precum si alte elemente privind responsabilititile comisiei de monitorizare se stabilese la nivelul fiecdrei entitafi tn fanerie de volumul si complexitatea activititilor desfésurate prin decizia conducdtorului enti publice, Din analiza rapoartelor de audit inte centralizate la nivel de judete au rezultot urmatoarele: ———————— eo 25-FEB-2013 21:28 Fromm FP eeisi22509 ‘Tor @235317067 10°85 MINISTRRUL FINANTELOR PUBLICE BINTEZA Unitatea Contrata de Armoniare pontrit la Raportul de audit intern privind Svaluarca Audltul Public Intern procenuhd gia stadiuiut de implementare a ststcmubui de control intern) managerial tr adminis bile’ Lowa *Majoritatea unititilor administvativ-teritoriale au constituit comisii de monitorizare, ins in multe cazuri aceste comisii nu au finctionat. De asemenea, sunt judefe fa nivelat cdrora unititile administrativ-teritoriale au constituit comislile de monitorizare, in timpul derularii misiunii de audit intern. « Actele de decizie intern’ emise privind constituirea comisiilor de monitorizare din cadrul unor entititi publice nu au fost actualizate, in functie de modificirile organizationale si de conducere intervenite la nivelul unithfii administrativ-teritoriale si/sau de situafia actual a membrilor comisiei de monitorizare, De asemenea, ncesiea nu cuprind dispozitii veferitoare 1a componenta si atributiile comisiei de monitorizare, in conformitate cu prevederile OMFP nr. 946/2003, republicat, si in concordanjé cu volumul si complexitatea activit&jilor entititii publice. «in cazul unor comisii de monitorizare, atributiile stabilite nu sunt adecvate, depasind limitele de competen{d pentru o astfel de comisie. ein uncle unititi administrativ-teritoriale atribufiile stabilite cu privire Ia monitorizarea, coordonarca i indrumarea metodologica a implementarii yi/sau deavoltarii sistemului de control intera/managerial, stabilite membrilor comisiei nu au fost cuprinse in figele posturilor acestora. «fn uncle situafii, comisiile de monitorizare din uncle unitafi_administrativ- teritoriale, fie nu au desfiigurat activitate, fie membrii desemmati in aceste comisit mu saa intrunit in sedinte de tucru. *Deciziile sau hotararile adoptate la intalnirile de lucru ale comisiilor de monitorizare din cadrul unor unititi administrativ-teritoriale ou au fost formalizate in procese-verbale sau in alte documente. De asemenes, existd situapii fn care conducdtorii unitatilor administrativ-teritoriate, in Joc s constituie o comisie care s4 monitorizeze gi 38 coordoneve implementarea sistenului de control intcrn/managerial, au constituit compartimente distincte in cadrul entitacii responsabile de implementarea acestui sistem, iar in alte cazuri au decis st extemalizese activitatea reféritoare la implementarea sistemului de control intern/managerial, Recomandari: (1) Conducdtorit unitdgilor administrativ-teritoriale vor dispime constituirca seructuritor cu ! atribusil de coordonare, indrumare si nionitorizare u procesului de implementare a sistomelor | de control intern/managerial, in cadrul entisagilor in care aceste comisif nu au fost constitute, inclusiv la nivelul entitdijilor aflate in subordine/courdonare/sub autoritate, (2) Cuprinderea atributilor si sarcinilor referitoare la conrdonarea, indrumurea metodologicé $i monitorizarea implementiril sistemelor de contral intern/managerial in fisele posturilor persoanelor implicate in comistile de monitorizare. (Q) Actualizarea actelor de decisie interna emise, privind componenta gi atributtile comisiilor de monitorizare, in entitatile unde structura comisici a suferit modified $i documentele wu sunt actualizate. (4) Instruirea in mod corespuaziitor a membrilor comisiei de monitorware pentru a asigura ————_—_—£_[—[—$_—————— Tia din 2S-FEB-2013 21:21 Fromm FP persi2rse9 Teraesssi7es? P1125 (MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE sintead Unitatoa Contrala de Armontsare pentru Ia Raportul de audtt intern privind -Bvaluaroa Audteut Public Intern, procesutil pla stadtutul de implementare a ststemult de control intern, manageria| fn adminigtratia pubes focal, indramarea metodologicd necesard tn vederea implemontarit $i dezvolid sistemulut de | control intern/managerial si monitorizarea progreselar inregistrate. : (5) Consemnarea in procesele-verbate fncheiate, a rezultatelor si hotdrévilor adeprate ie comisiile de monitorizare in cadrul intrunirilor de lucru, fn twate cazurile in care avest lucru mu se realizeazd in prezent, 4. Elaborarea si aplicarea Programului de dezvoliare a sistemulut de control intern/managerial Unit&ile administrativ-teritoriale trebuie s& elaboreve yi SA implementeze un Program de dezvoltare a sistermulul de control intern/managerial, pottivit prevedarilot act. 2 din O.MLF.P. nr. 946/2005, republicat, pentru aprobarea Codulut comtrotului intern managerial, cuprinziind standardele de control intern/managerial la entitigile publice yi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern managerial, Prograraul (rebuie si cuprinds obiective, activitti/actiuni, tesponsabilila{i si termene. fu programele de dezvoltare a sistemului de control intera/numagerial se cuprind, in mod distinct actiunile de porfectionarc profesionala, atat pentru personale cu fumetii de conducere, cat $i pentru cele de executie. Luand tn considerare informatiile rezultate din rapoartele de audit intern ccntralizate Ja nivelul judefelor se constatii ci, din numarul total al unit&tilor admiuistrativ-teritoriale cuprinse 7n aceast analiza, doar 62,72% au elaborat Programe de dezvoliare a sistemutui de control intern/managerial, insi majoritatea se ufld fntr-o fiazi initial de implementare sau prezinti deficiente in elaborare sau cu privire la modul de imptementare. La nivelul unor umitdti administrativ-teritoriale dintre cele cure au elaborat programele de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, aveste programe au fost elaborate mult mai tarziu in raport cu data intrdrii in vigoare a OMEP nr. 946/205 cu modificarile si completarile ulterioare, unele fiind elaborate in timpul deruldtii misiunit de audit intern. Cauzcle au fost: slaba congtientizare de cAtre conduestorii_unitatilor administrativ-teritoriale cu privire Ja cadrul nommativ aplicabil sistemului de control intern/managerial gi a riscurilor generate ca urmare 4 neimplementirii avestui sistem: constituirea dar nefuncfionarea comisiilor de monitorizare a decvoltarii sistemului de control intern/managetial; neconstituirea comisiei de monitorizare pentru dezvoltarca sistemului de control inten/managerial din cadrol entitatii, precum gi reticenta pentru abordarea unor aspecte legislative cu caracter de noutate. Gradul de implementare a programelor de dezvoltare a sistermului de control intern/managerial prezinl& decalaje importante intre unitiile administrativ-teritoriale yi entitajile aflate fn subordine/in coordonare/sub auloritate. Aceasta reflects fuptul cA procesul de implementare a standardelor de control intern/managerial este mai avansal ta nivelul unititilor administrativ-teritoriale decat la nivelul subordonatelar, una din cauize fiind lipsa prcocuparii conducerii acestor entit’ti publice, dar si faptul c& nu existi o ——— a 25-FEB-2013 21:21 From FP eassi22509 To1gess31 7067 P1225 (MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE sunt Unttatea Cantrala de Armentare ponte la Roportul de eudtt intern privind Bvatuarea Auditut Publte Intern ‘procooutut gi a stadhutu! de impiementare a elatemutut de contrat Lin administral ed Loe coordonare si indrumare de fa nivelul unitatilor administrativ-teritoriale pentns o implementare sistematic’. fm anumite cazuri, programele de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprind in esenti ctapele necesare implementirii si dezvoltarii controlului intcrn/managerial la nivelul entitatii, flind structurate pe objective, pentru realizarca cdrora au fost stabilite activititi si termene de finalizare. fn alte cazuri, obicctivele, actiunile, responsabilitaile si termenele cupringe in Programele de dezvoltare sistemului de control intern/managerial mu ofer’ o perspectiva clari a procesului de implementare a sistemului de control intern/managerial. La uncle unitiji adiministrativ- teritoriale obiectivele Programului sunt confundate cu actunile si masurile de realizare a acestora sau cu etapele de implementare a Programului jn prezent, procesul de elaborare gi actualizare a Programelor de dezvoltae sistemului de control intern/munagerial din cadrul entitatilor publice centrale ve afla in diferite faze. Nu toate programele au fost actualizate pe baza unor analize obiective. pomind de la aprecierea realist a termenelor de implementare in raport cu volumul si complexitatea pracesului de implementare a sistemului de control intern/managerial; Pregiitirea profesional a personalului fn domeniul controhului intera/managerial nu a constituit pentru unele unitati administrativ-teritoriale 0 component a Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, potrivit prevederilor art. 2 din OMF'P nr, 946/205, republicat. Pentru implementarea programelor de dezvolture a sistemului de control intern/managerial, in conditii corespunzatoare, este necesard a monitorizare strict’, asttel incat toate actiunile sé fic rcalizate in temenele stabilite, de cAtre persoanele responsabile. Activitatea de monitorizare ostc necesaraé a fi organizata gi pusa in practica de catre ordonatorul principal de credife, acestuia revenindu-i intreaga responsabilitate penlou elaborarea gi punerea In practicd a unui astfel de proces. Recomandavi: a . (2) Blaborarea si aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/menagerial de ciitre unitajlle administrativ-teritoriate, conform prevederilor OMEP ur. 946/2005, republicat, responsabilitatea fiind in sarcina conduratorilor enritazilor publice, rare vor monitoriza procesul (2) Programele de dezvollare a sistemului de control intern/managerial se vor elahora i le niveltd entititilor aflate in subordinealin coordenurea/sub auloritates unitdtitor adnunistrahy- teritoriale. Responsabilitatea este it sarcina conducdtorilar acestor entitdti, fur monitorisurea se va realiza de entitatea ierarhic superioard. (3) Actualizarea Programelor de deavolure a sistemului de control intern/managertal elaborate la nivelul unitafilor administrarivtarttoriate, tm fuuncjie de modifiedrtle organizajionale care impun revizuirea obiectivelor. (4) Urmdrirea de cate compartimentele de audit intern, prin sistemul propriu de monitorizare, a activititiloy privind actualizarea Programului de dezvoliare a sistemudut de | 2S-FEB-2013 21:21 FromM FP weizi22s09 To: @23531 7067 P.13/26 MONISTERUL FINANTBLOR FUBLICE SINTEZA Unitatea Centrald da Armonteare pentra a Raportut du audit intorn privind ,Bvaluarca Auateat Public Intern michal de ‘conirol intern/managerial la nivelul acelor siructuri funcjionale care inregistreazd deficiene in implementare si asigurarea consilierli necesare. (5) Comisitle de monitorizare, constitulte ta nivelul entitatilor publice locale si fa nivelul | entitdgilor aflate in subordinearin coordonarea/sub autoritatce acestora, vor analiza periodic | modul de elaborare yi stadiul de realizare a etapelor si termenelor de implementare a | programelor de dezvoltare a sistemului de control intera/managerial si vor stabili masurile adecvate pentru realizarea unui sistem de control intern eflcient. } (0) Conduedtorii wnititilor administrativ-teritoriale vor monitoriza elaborarea/actualizaree! | aprobarea Programulul de dezvoltare a sistemului de control internimanagerial labora, precum si stadiul de realizare a masurilorfactiuntlor cuprinse th respectivele programe si vu propune tuctcea de misuri cu privire (a inldturarea eventuatelor disfunctionalitagi. (7) Includerca in Programul de dezvoltare a sistemului de control internimanagerial a actiunilor de perfectionare profesionald, atat pentru personahil de conducere, cét yt pentra el de exceenjie si realizarea acfiunilor de pregiltire profesianala im conformitate eu cortupele stabitite in cadrul Programulut. S. Implementarea sistemutui de control intern/managerial ta nivelul unitititor administratiy teritoriale Principalele aspecte utmarite cu privire la organizarea gi functionarea activitatit de audit public intern au fost urmitoarele: A. Definirea obiectivelor unitipit administrativ-teritoriale, Stabilirea obiectivelor generale ale entititii publice gi a celot specifice la nivelul structurilor functionale reprezinta un punct de referinti tn cadrul procesului de implementare a sistemulvi de control jintern/managerial. Obiectivele generale deriva din strategia entitatii, actele normative de constituire, organizare sau funcfionare yi se descompun in obiective specifice, care la randul lor se descompun in obiective individuale, Stabilirea obiectivelor strategice gi a celor derivate din acestea reprezintd. un demers principal in procesul de claborare/dezvoltare a sistemului de control intern/munagerial, de care depinde implementarea $i 2 altor standarde. in unitatile administrativ-teritoriale in care cultura organizationala in domennl managementului public este mai dezvoltati, procesul de stabilire obicctivelor strategice yi a celor derivate din acestca este mai avansat, iar abiectivele pot fi cuantifieate prin defines de indicatori de masurare a performantei La unititile administrativ-teritoriale in care conduceres nu a acordat atenfia necesara implementarii sistemului de control intern/managerial, procesul de definire a objectivelor strategice si a celor derivate din acestea sc afla intr-un stadiu incipient. In aceasti categorie se incadreazA, in general, unitatile administrativ-teritoriale organizate la nivel de oray si communi, La nivelul unitifilor administrativ-tevitoriale nu cxista o pereeptie unitard cu privire la conceptul de ,.misiune a emtititii” $i documentul prin care aceasta este definita. | otodata. nu a fost infeles in mod adcovat conceptul de obicetive ale entitatii publice yi velafia intre obiective si rezultate asteptate, precum si concordanta intre obiectivele generale stabilite si misiunea entitiitii publice. EE TTTTLT TT Pugine thal ad 25-FER-2013 21:21 Fromm FP geisi22509 To: Q23531 7067 P1426 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE SINTEZA Untintea Gontrald de Armontsare pentret ta Roportul de cudit tntern privind valvarca Audttat Publte Intern procenttul 51 a stadhiclud de implemensare a ststemutd da in control intern/ managerial iy administrate punted eee Abordarea in ceea ce priveste modul de stabilire a obiectivelor si identificarea activiuitilor asociate acestora nu este ‘ntotdeauna cea nai corecté. Definires necorespunzatoare a ohiectivelor creeaz4 dificultati in indeplinirea misiunit emtitafii ya activitétilor derulate, precum gi in stabilires gradului in care tintcle propuse au fost atinse, respectiv a nivelului de performanfa, De asemenea, la nivelul unititilor administrativ-teritoriale obiectivele specifice nu sunt definite in toate cazurile in concordanti cu atributiile specifice structurii, ceca cc genereazs dificultiti in asigurasea atingerii obiectivelor individuale si nu exista elaborat 0 metadologie sau instructiuni care s& fie avute in vedere ca referen{ial fa stabilirea gradului de atingete a obiectivelor specifice. in unele cazuri, obiectivele specifice sunt definite la modul general, din continut nu rezulli o cerinti care si conduct la obfinerea unui rezultat coneret sau prin modul de dofinire nn se asigura comunicarea cerinjelor gi a rezullatelor agteplate. Dificultatea fixini unor obiective specifice adecvate care si respecte cart teristicile SMART se datoreasd inexistenfei in sdministratia public& locala « wnei traditii in aplicarea managementulai pe objective, precum gi a pregatirii si instruirii insuficiente a personalului in acest dameni Recomandiiri: (1) Conducerite wnitéjitor administrativ-ierttoriale vor dispune structurifor responsabile | stabilirea objectivelor specifice sau relefinirea/revisuirca/reanalizarea celor extstente, uatfel (neat | acestea sit indeplineasca cerinjele SMARY, inclusiv la nivelul entirdyilor aflase in subordine/in coordonare/sub autoritate, (2) Conducerite unitafilor administrativ-teritoriale. vor monttoriza procestl de deftnire @ wnor obicelive clare, concrete si masurabile cu respeciarea concordenfei intre obiectivele strategic - obiectivele generale ~ obiectivele specifica — obiecctivele individuale, respects: = oblectivele strategice vor fi definite lu nivelul strategie’, ~ obiectivele genorale se vor defini la nivelul domenillor de activitate ale entitagit; - obiectivele specifice. se vor defini la nivetul compartimentelor functionale; - oblectivele individuale se vor defini la nivelul posturilor. fn vealizarea procesului de definire se va urmibri ca obiectivele definite fa un nivel inferior sé derive din abigetivele definite la nivelul superior. @) Imbundtétivea capacitigii de definire a obiectivelor, prin includerea personalului cheie, implicat in implementarea sistemului de control intera/munagerial. in programe de instruire profestonald, necesare in acest sens, (4) Includerea tw Planul compartimentutui de audit intern de misiuni de anit intern, pentew ‘examinarea modului de stabilire a obiectivelor generale si specifice, a concordantel acestora cu misitoea entitStii, a gradului in care sunt indeplintre ceringele SMART. precum si penira analiza indicatorilor de performanja asociafi obiectivelor si activitdyilor st formularea de recomardari sau asiguratea consilierit necesare asigurdrli foil adecvat cx privire la: misiunea enti! objective generale - obtective specifice — activititi — indicatori de performanta, B. Stabilivea activititilor $i actiunitor atasate obiectivelor. Pentru implementares Programelor privind dezvoltarca sistermlui de contro! intern/managerial, in conformtate cu OMEP nr, 946/2005, sepublicat, unitatile administrativ-teritoriale trebule s& identifice 91 —eeEEEEESSO 2S-FEB-2013 21:22 Fromm FF ge13122599 Tor@eassi7a6? P.1S26 MINISTERUL FINANTRLOR PUBLICE SINTEZA Unttatoa Contralt de Armorinare pont la Raportut de audit {ntern privind Bvatuarea AudSgut Public Intern procenslul sf a stadtulul de tmptemer Hetemulut de control tate fn admis led toeaia, SA inventatieze toate activitatile derulate la nivelul entitayii gi ta nivelu! structunlor functionale si s& defineasch obiectivele generale gi specifice astfel incit activitatile inventariate sd se regdseasca atasate obiectivelor. fn general unitatilc administrativ-teritoriale au cfectuat inventarteres activitatilor in vederea atasirii acestora la obiectivele enlit’tii, insi au existat yi cazuri in cave entitdqile nu am procedat la identificarea activititilor sau aceastii activilale a fost realizald necorespunzitor, respectiv: ~ unele unititi administrativ-teritoriale au incadtat activitatile ca ohieetive; = unele uniti{i administratiy-teritoriale au considerat atributiile stabitile prin reguiamentele de organizare gi functionure ca activiti{ yi le-au preluat ca utare; - alte entitati nu au inventariat toate activitatile. Referitor la coerenta activititilor atagate obiectivelor gi gradul tn care activitiule asiguré atingerea obiectivelor stabilite nu a existat suficienta preocuparc din parleit persoanelor desemnate, pentru stabilirea omogend a activititilor si asocierea lor obiectivelor propuse, astfel inc&t in urma realizisii, obiectivele si poata fi atinse. Stabilirea responsabilitatilor si competentelor necesare reali efectuat, in general de citre unitifile administrativ-teritoriale, prin atribufiile stabilite lt nivelal compartimentelor gi prin sarcinile stabilite fa nivelul posturitor. Tnsd, nu in toate cazurile aceasti activitate a fost realizaté cu claritate, astfel incat sa asigure aria de competentd necesard realizarii activitatilor. Refetitor ja asigurarea resurselor umane, s-a mentionat de catre mai multe unitali administrativ-teritoriale o lips& de personal ca urmare @ conditionarii tncadrarii in anumite acte nonnative referifoare la cheltuieli gi personal, ceea ce a condus in unele cuzuri fa greutiti in realizarea activititilor si implicit m implementarea standardelor de control intern/managerial. Recomandiiri _ (1) Conducerile unttifilor administrativ-teritoriale vor dispune identificarca acitvitiyilor sau redefinirealrevizuirea/reanalizarea acestora in cazurile in cure nu au fost identificate corespunztitor, inclusiv la nivelul entitajilor aflate in subordie/in coordonare/sub auioritate yi vor monitoriza futregul proces. (2) Activisajile inventariate se vor asocia obiectivelor definite la nivelul structurtlor funcfionale, astfel incat sa fie omogen repartizate si sé contribute [a realizarea in toralitate 4 abiectivului cdruta teau fost atasat ©, Stabilirea indicatoritor de performanté, Potrivit Codulni controlutui intern cave cuprinde standardele de control intern/managerial la entitatile publice, procesul de definire a obiectivelor ontititii trebuic continuat cu stabilirea indicatorilor de performanfa asociati obiectivelor gi activititilor. Acestia trebuie sa fic definiti calitativ sau cantitutiv, comensurabili, relevanti pentru obicctive si si contribuic ta masurarca obicctivelor din punct de vedere al economicititi, eficienfei si eficacititii, precum si al conformitii. —————— Pasion Ihdin oe 2S-FEO-2a13 21:22 From FP ea13izese3 Toiae3S31 7867 P1626, SONISTERUL OR PUBLICE Unttatea Centrala do Armantsare pentru. ta Raportul de audlt (rior prtvlnd ,Bvakwaran Auditul Public Intern procesuiut sta stadiutul de fnplementare a sistemutul de cortrel intern/ managerial ia udmintratle publics toes in unitatile administrativ-teritoriale in case cultura organizationala dobandita in domeniut sistemelor de contro! intern/managerial nu este dezvoltatd suficient, procesul de definire a indicatorilor de masurare a gradului de realizare a obicctivelor nu a fost inifiat sau necesita imbunatairi. Experienfa redus& existent’ le nivel) administrafici publice locale, eu privire la detinirea obiectivelor si a indicatorilor de performanti asociati accstora, precum si slaba pregitire in domeniu, nu au permis efectuarea unor analize detaliatc referitoare la modu in care indicatorii de performanta stabiliti asigurdi misurarca corecté si completa a indeplinirii obiectivelor fixate. Recomandéris (1) Conducerite unitdgitor adminisirativ-teritoriale vor dispune siabilirea indicatarilor We performanté sau redefinirea/revizuirea/reanalizarea color existenfl, astfel neds acestia sa ‘poata fi asociati obicctivelur yl sii contribuie ta masurarea completa « acestora. Procesul ew privive la stabilirea sau vedefintrea/reviruirea/reanalizarea indicatorilor de performanta va lua in considerare cel putin urmdroarele: a) usigurarea coerentel dintre strategie — objective generule ~ oblective spectfice activitdgi — indicatort de performanja; 4) corelarea intre indicatorit stabilifi $i rezultatele planificate; ¢) corelarea gi slabilirea limitelor in care se pot defini indicatorit de performantd asociuti obiectivelor st activitdtilor, precum si indicatorii de perfermanyé individuali stabiliti posturilor, avénd in vedere confiaiile care existé fntre aceste doui categorii de indicutort, iprecum $i limitele de aplicabilitate a fiecdruia dintre acestia; ) asigurarea unui echilibra in stabilirea setulut de indicatori care misoard un obieciy sau 0 activitate si urmdrirea ca indicatorii sé mdsoare un obiectiv din punct de vedere cantitativ, calitativ yi al rezultatului, (2) Conducerile unitigilor administratv-teritorlale vor monitoriza procesul de stabilire « indicatarilor de performanta si vor urmari ca acestia sd se regdseascit in cadru! documentelor specifice, respectiv strategie, politte’ de dezvoltare, documente de organizare, Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, planuri de activitate §.a. (3) Imbundtativea capacitatii de definire $i stabilire a indicatorilor de performanta, prin includerea personalului in programe de instruire profesionala pentru dezvoltarea abiliedpilor necesare in acest sens. D. Gestionarea riscurilor la nivelul entidafii. Procesu de gestionare a riscurilor trebuie si fie unul cocrent si convergent, integrat obieetivelor, activitatitor si operatiilor desfagurate in cadrul entititii publice, iar personalul indiferent de nivelul ierathic pe care se afla, trebule 6% constientizeze importanja gestionarii riscurilor in atingerea proprislor obiective. De asemenea, acest proces trebuie conceput gi stabilit_de conducere yi implementat de intregul personal din cadvul entitatli publice. Implementarea Standardului || ,Managemental riscului” a avut abordari diferite ta ivelul administratiei publice locale, fiind influenfata, in principal, de caracteral de noutate Tash PS-FES-PO13 21:22 Fromm FP pe1siceses To: @23S317067 P1726 (MINIS TERUL, FINANTELOR PUBLICE SINTEZA Unitatoa Contralit de Armonizare pentre tn: Raportul de andft intern privind -Zvatuaren Audteul Public Intern procesulul gin otadtulst de tmplomontare a sistamulut do sontrol intarnd managerial i admintatratia publics oon al elementelor de bund practic’ in domeniul sistemului de control intern/managerial, implementate prin intermedinl OMFP nr. 946/2005, republicat. Entitdtile care au demarat procesul de implementare a sistemului de control intor/managerial de cirea 2-3 ani, au realizat unele progrese, in sensul c& au identifieat mele riscuri la nivelul structurilor functionale si au infiingat Registrul riscurilor. in acelasi timp atenfia personalului implicat tn acest proces sa concentrat mai mult pe aspectul formal, de respectare a conformitafii, si mai putin pe aspectul privind. performanta sistemului de gestinne a riscurilor. Procesul de management al riscurilor desfisurat 1a nivelul administratici publice Jocale sc afl4, inc8, in faza de inccput la majoritatea unititilor administrativ-teritoriale. in acest context, in multe unitiifi administrativ-teritoriale, in special cele organizate la nivel de “eomuni” standardul privind Maunagementul riscuritor nu a fost implementat, managerit din cadmul acestora neluand pana Ia data efectuarii misinaii de sudit intern masuri in vederea implementirii standardului, Ritmul lent de implementare # sumdardulut privind managenientul riscului s-a datorat problemelor aparute cw privire ta activititile legate de identificarea, evaluarea, tratarca, controlul si monitorizarea riseurilor asociate obiectivelor gi activititilor derulate, De ascmenca, cxisté si unitifi administrativ-teritoriale in cadrul cBrora procesul de management al riscurilor nu este infeles, personalul nu injelege de ee trebuie identificat un tise $i mentionat Tntr-un registru, De asemenea, existd si unitéfi administrativ-teritoriale unde personalul a participat la unele instruiri pe tema gestionarii riscurilor, ins avesta ou are putere de decizie, iar conytientizarea managementului nu @ fost suficienta, astfel ineat si dispund mésurile necesare penta implementarea Standardulvi 11 Managementul riscurilor. in ceea ce priveste Registrd riscurifor multe unitati administrativ-teritoriale au raportat oii au infiintat um registru al riscurlor la nivelul entitayii, dar din informaliite cuprinse in rapoartele de audit intern nu tezulti cu certitudine dact aceste regisire sunt complete ca urmare a unor procese de identificare, evaluare, tratare, control si monitorizare ariscurilor. Gestiunea riscurilor este un proces care trebufe desfisurat continuu, ajult entititile publice In atingeren obiectivelor prin stabilireu celor mai eficace gi eficiente masun de contracarare a consecinfelor si impactului nedorit al acestora asupra activititilar entitayt publice. Recomandari: (1) Managemental wnitdpilor administrativ-teritoriale va dispune stracturilor responsabite ‘sd procedeze la identifiearca, evaluarea, trarared $i monitorizarea riscuritor in conformitate cx ceringele standardulut de control interw*managerial Managementul risctlul (2) Pentru cx procesul sd asigure a bund gestionare w riscurttor, prin menjinerea tor 1 limitele acceptabile, conducerite wnltijilor administrativ-teritoriale vor asigura Ja_wivelnt 25-FEB-2013 21:22 From FP persi2eses Fo Be2S21 7067 P. 18-26 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE suvrezd Unteatea Cantrald de Armontaare pentrs 1a Raportul de audit intern privtad ,fvatuaree Auditut Pubtic tetera. procesulul sta stadtulut de tmplemeatare ai alatemutit do Se EY mental i ela ce eee ass acestora urmatoareles 8) oculluri organizojionald adeevatit managementului riscului; 5) unset de proceduri adecvate privind gestionarea riscurilor: ¢) 0 comisie de gestionare a riscuritor, eu rolul de a afliza si evalu fiecare rise raportat yi de a stabili masurile de control adecvate pentru minitnizarea riscurilor. 4d) un responsabil cu riscwrile la nivelul fleedrei structuri fanctionale a entitagit $i cx intocmirea Registrului riscurtior, (3) Asigurarea unci pregdtiri profesionale pentra personalul Implicat in implementarea Standardului “Manayementul riseului’, in scopul realiztrii wnei fnfelegeri unitare @ acestui ‘oces, in vederea evinirii interprerdritor diferite ce pot avea Toc. E. Elaborurea procedurilor operationate ta nivelul wnitatilor admlnistrativ- teritoriale. \dentificarea activitatilor procedurabile si claborarca procedurilor se prezinla diferentiat, in fimctic de marimea 3i de complexitatea activitatilor, deg intelegerea. procesului sau cullura organizational cu privire la implementarea prevederilor OMFP nr, 946/2005, republicat, de aici rezultind un numar mai mate sau mai mic de activitati procedurabile identificate si un numar diferit de proceduri elaborate de fiecare entitate in parte, De asemenea, sunt si entititi publice care nu gi-au inventariat in totalitate activitatile si nu au claborat procedurite necesare. Ponderea procedurilor claborate in total activitili procedurabile este cyprinsd de La 0% pana la 100%, osciland de la o unitate aduuinistrativ-teritoriala Ja alta. La nivelu) unor unitifi administrativ-teritoriale s-a procedat la inventarierea activitifilor derulate la nivelul structurilor functionale gi au fost elaborate proceduri operationale, dar au fost identificate si nititi administrativ-teriloriale care se situeazd la polul opus, respectiv mu au realizat inventarierea activitititor sau, chiar dacd aceasti operatie a fost reslizati, nu au fost elaborate proceduri operational pentra fiecare activitate procedurabild. ‘Wu exist o practic’ unitarg cu privire la identificarca activitatilor procedurabile, we regpectarea conformitatii proccdurilor operationale elaborate cu formatul standard prevéizut de OMFP nr, 946/205, republicat, in general, este asiguraté, dar exist& gi cazuri in care aceste cerinte nu au fost respectate, ‘Avizaren gi aprobarea procedurilor operationale elaborate a fost in general realizaa, Ins% exist’ gi unithti administrativ-tcritoriale unde aceste activitati nu au fost realizate, Exist entititi care au elaborat 0 proceduri pentru mai multe netivititi identificate, astfel c& namarul de proceduri elaborate este inferior numarului de activitati procedurabile identificate, dar i entitdfi care pentru o activitate au elaborat maj rmulte procedurl, astfel cd numéro! de proceduri elaborate este mai mare dec&t nmmdral de activititi procedurabile identificate. Recomanditri: oe . (2) Conducerile unititilor adininistrativ-teritoriale vor dispime structuritor respansabile ca pentru toate activitigile pracedurubile identificate sit elaboreze procedurl operajionale, preci 1 redefinirea/revzuirea/reanalizarea procedurilor existente fn cazurile in care vondiptle de realizare a activildfilor procedurate s-au modificat.