Sunteți pe pagina 1din 4

OLIMPIADA NAT

, IONALA DE MATEMATICA

ETAPA NAT
, IONALA, 1977
Clasa a IX-a

1. Fie a R. Sa se gaseasca numerele reale x1 , x2 , . . . , xn , s, tiind ca au loc egalitat, ile:


a21

+ ax1 +

a1
2

2

= x2 ,

2
a1
+ ax2 +
= x3 ,
2
..............................
2

a1
2
= xn ,
an1 + axn1 +
2
2

a1
2
= x1 .
an + axn +
2


a22

2. Daca A, B, C sunt masurile unghiurilor unui triunghi oarecare, atunci are loc inegalitatea:
3 + cos2 A
> cos2 B + cos2 C.
2
3. Se considera o ret, ea plana infinita de patrate, cu latura de lungime egala cu unitatea, ale
caror varfuri se numesc noduri. Sa se arate ca daca un cerc de raza r N trece prin
douanoduri ale ret, elei situate la distant, a egala cu unitatea unul de celalalt, atunci cercul
nu mai trece prin alt nod al ret, elei.
4. Fie ABC s, i DBC doua triunghiuri echilaterale cu latura de lungime a, simetrice fat, a de
BC. Fie P un punct oarecare pe cercul de centru O, circumscris triunghiului DBC. Sa
se arate ca
P A2 2 P B P C = a2
sau
P A2 2 P B P C = a2
n funct, ie de pozit, ia punctului P pe cercul de centru O.

Clasa a X-a

1. Care sunt poligoanele convexe plane care au proprietatea: numarul diagonalelor lor
este egal cu numarul punctelor de intersect, ie ale acestor diagonale situate n interiorul
poligonului s, i nu exista trei diagonale concurente n interiorul poligonului ?
2. Sa se arate ca daca A > B > a > 1 s, i k > 0, atunci are loc inegalitatea:
1 + loga

A
> logB+k (A + k).
B

3. Fie d1 s, i d2 doua drepte oarecare n spat, iu, A d1 , B d2 doua puncte fixe pe acestea,
iar k > 0 o constanta. Daca M d1 s, i N d2 sunt doua puncte variabile astfel ncat
MA
= k, sa se afle locul geometric al punctului P situat pe segmentul (MN), s, tiind ca
NB
PM
= k.
PN
4. Sa se rezolve ecuat, ia

sin3 a cos3 a
+
= 1, unde a R.
sin x
cos x

Clasa a XI-a

1. Fie f : [a, b] R o funct, ie continua pe [a, b], derivabila pe (a, b), iar A(a, f (a)) s, i
B(b, f (b)). Sa se arate ca oricare ar fi punctul M(, ) de pe dreapta AB, cu
/ [a, b],
exista cel put, in un punct x0 (a, b) astfel ncat tangenta la graficul funct, iei f n punctul
de abscisa x0 sa treaca prin M.
2. Se considera o matrice patratica A de ordin n s, i A matricea care se obt, ine prin schimbarea
liniilor respective n coloane. Daca suma elementelor matricei AA este egala cu 0, atunci
det(A) = 0.
3. Sa se demonstreze ca oricare ar fi numerele naturale n 1 s, i k n, are loc inegalitatea:
ln Cnk k(n k).
4. Se considera s, irul (an )n0 dat de relat, ia de recurent, a
an+1 4an + 4a2n = 0, n N.
Daca a1977 = 1, atunci determinat, i valorile lui a0 .

Clasa a XII-a

1. Fie p un polinom de forma p(X) =

n
X

(ak + i bk )X k , unde ak , bk R, cu proprietatea

k=0

ca P (z) este real daca s, i numai daca z este real. Sa se arate ca gradul lui p este egal cu
1 s, i ca p are tot, i coeficient, ii reali.
2. Se da ecuat, ia cu coeficient, i reali a0 x2n + a1 x2n1 + + an = 0 n care ak = a2nk , pentru
orice k {1, 2, . . . , n}.
1
= y, se obt, ine o ecuat, ie de grad n n y.
x
b) Daca n plus avem a0 = a2n = 1 s, i |an | < 2, atunci sa se arate ca ecuat, ia are cel
put, in doua radacini complexe.
Z b
f (x) dx
0
f (a).
3. Fie f : R R o funct, ie continua astfel ncat pentru orice a 6= b, avem
ba
Sa se arate ca funct, ia f este constanta.
Z 1
4. Daca f : [0, 1] R este o funct, ie continua s, i 2
f (x) dx = 1, atunci exista x0 (0, 1),
a) Sa se arate ca prin substitut, ia x +

astfel ncat f (x0 ) = x0 .