Sunteți pe pagina 1din 43
pier Seen nara | AER A CU DIAM ANTE Wg 2. _ MIRCEA CARTARESCU TRAIAN 'T. COSOVEI FLORIN IARU ION STRATAN BILETE DE PAPAGAL Pentru ce din Scoala de literaturd 28 ink sritri, trebuie a, mai ints ft intrat — ar ft spus Mihail Sodovenna inet pro= ‘mofit de absolvenf at astis wtatt, Soli de Kteraturd yA. Bra neseu'. Afirmatie valabid i pentru cenaclurile Iiterare, att de ‘numeroase dela o Sreme, geo de literatura gle in care miment thu devine seri dacd na foot de la ioeput ei patra tineri poet care igi reunese poezile inte coperfile entologiel de fata (dupa ce fiecae a publics cite o carte, iar und intre ef chiar dowd) a trecut, tof, prin Cenaclul de Luni al Cen-» truut Unioersitar Bucurey, pe core fl conduce, de aproape cinct ‘ni, semnataral acest prefe. Un cenaclu despre care te 00" beste mut gi eave a aout gansa — mol raré dectt ne putem inch ‘pul —"od se nased din iifatva unor tinert foarte talentat i] ‘celag timp, eapabili sing discute cu spirit entice producile ix tite, Pentru poeste ajunge talentul, pentra critied, spirit cite dar un cenaclu le presupune pe amiindous. Bete ca an atelier de croliorie fr care e nevoie gi de material clientului gi de price- perea eroitoradu, Tinert poet cupring in antologie six prea bine historia iterard judeed pe fccare dupa cérfile li, foptul of ei ores totus, dupa ce au fost recunoscufi gi consatrafi de pre- tile edituriior sau ale erties, pentru cirjle deja tipdrite, =f, ‘cum sl spun, petreacd un timp impreund, arated exitd Ta ek un Dputernic sentiment de soldariate artstic®. Mertd af reflectim ‘ujin asupra Tul. Nu itu dacd poefti Cenaclului de Luni vor fi oncideraft end a ft format racteul wnei noi promofi sau gene ‘afi Uterare. Tot ce pot spune deveamdatd este cet au congtinga ‘unui fel comun de a inelege gt de a face pocia, ged inte poczia ey nr ato caret proce eit uficete desi pe intemeta pe ele ideea net eehimbiri de generate itererd “Aces fl comun gt aceste deoseiri nu trebuiese nie absolu- ficate, nici nopliate. Polemice rautdcioasd ajutdla nimi. Cristatizarea unel constiinfe de generafie este un Tucru important, Feare sar putea si aibd consecinje, Generajile constitundu-ce, fneindoicinic, prin jocul unor factori oblectil, nw devin totugi [realtagtitorice deci atunci ind apare aceasd congiinyd subiec- Utica aasemanasilor de ideal de practiedartiticg, Nu locul 2d ‘intra omdnunte, cdet nal un stadia critic mam. propus a seria, Voiam doar 50 expli de ce patra poeti deja publica si eu econ in presaliterard au simfit nevolaalcdtuirt acest antoloit Cine sint et, Cor spine mai bine textele care urmeast, In ce 1a privere, ma vot margint la teva eminti (oa, ce repede lata noastré devine amintire!) ila citeva sugestit de. portret vot frag, dec, din cut cu musi @ ghiltorulat, patra tlete de pagal Inial de care mi-amintesc, din gedinfele de conaclu, este ‘Traian T. Copovei, poet plin de spontancitate, disponitil pentru formate diverse, melgncatc sub 0 aparenta de wor, profund 8 9 aparen{a de joe g arificia. De la primele versurl ett, mia, {at seoma ee un poet format; abia mat tiriu am Infles el seria latte ujor, grafle unet fontent curgatoare de tmagins, intrait poszile lu péreau de lar conturate qi yfucrate™. Copovel @ un dic, fricbl sufleteyt, ‘natal, influentabil, eub infafigaren ined ‘unui nordic Blond pi eu ochi vers, politids,seducdtor gi iplo- mati, Florin faru pare o fépturd inchipuité de Modiglian, inalt, subfire, cu mini 96 picloare lungi, pind mereu gata @ se résucl in jurul unor tupint nevdzute. EI exte Intruperea ingens tn slave avi masea puternia infligen. E coplaros adult, ftuiio {lucid serios st pus pe joacd. Poezia Hi este expresia acetal inge- ‘uta calculate, im sontul cdg nteriorzeesd att de bine Cul tur, toknica specifics, modelu, ncit ad le facd sd part naturd finventivitate liberd qi originaifate deplind, laru are o eleganjd disereta a sentimental care nu doar farmect, dar 9 garanteazd fe adincimea lui. fn ciuda unel apereniestebiktay interloare, este tun mare vulnerabil “ion Stratan are 0 mustata de policar gi un simbet de fe- coord Inteligenta fe acufit, vie, strdpungdtoare: n-o foloserte fnsd det rareot spre a tia sau levi. Batagant, cali yi probabil tuna din aele fife facute sd se devoteze. Oda eu mintea Hi Sc0- qT pid limba, Poecile fi sint laconice, ermetice,neocolind jocul de Ewvinte; invenfia e fonotogicd qt morfologied mai degraba dest lexieala; ar sintasa trate din elipee. Ceen ce araté Ta Staton vocafia modifidrit strucuror Limbil, Ta nivelul” mucleelor gal imenselor fore ce silluese tn ele ‘Mircea Cartarescu a clit itr-o seard de cenaclu un lung ‘poem ce semina eu un vite} alurtor de cuvinte. Nucl mal vdsu- sem pe poet, deg un inceput de glorie i preceda eosiren. Rect, oemul se doveden exceptional. De la Michita Stinesey, ck un | boet mu este mai modern im limba) decit Cdrtdreseu: rezerole, epoctale tradiionale de cuvinte poetic sintinlocute de altel, | noi, din domeniul tehnict fal gtinfelor exacte. Imaginafialexi= ld este ta Cartérescu nesfvgitd. Sub apa gi focul cuvintelor, se ‘acunde ochial viziona, i care se formeecd imapinile ales reat- taf decieaceea comund. Rezeroat, ofabi, timid in soietae, Cir | taresew ede fapt wn obsedat al lumi lui magice, miraculoase de uvinte, pe care o locate ca pe un infern confortabil: Wt trd- leace privirea teribil de fad, orkit din adinoul cnpul, care nt sine deschii pent ce se vede. 1Mu pot srg! Roroscopal aceta critic, fd of spun eiteva exe vinta despre’ ustraia" volumul. Ghilimelele vor aa sugereze ff Tudor Jeboteanu a facut gi mai mult jt mal pujin decit of ustreze poesile celor patra coleg al sO de generaie. A Incereat ‘al le reserle pe cartoonele Iu, ew ajutoral desenul gal cola} lu; faa schifeze fotodaté portetul interior al autortor. Arghest ar fmamit asta: a gcrie pe dedesubt. A facut det gt un fel de ert tied: in Imagini. i, cel pufin in ce priverte flul de a-t iti pe lara gi pe Stratan sinter, ertic gi desenator, absolut de cord. Tudor Jebeleanu are o delicatefe energicd, i fot ce Jace, nu Agrajis, ei pur, cu 0 notd lucida tn fantenc. B, aceasta, 0 parere ae critic Ierar. A spune mal mult ar inserina e-mi ‘eagera riceperea. NICOLAE MANOLESCU POEM DE AMOR vorbea la televizoro eeipsé bibl de und, fn duminica tn eare inchisi ca fntr-un tub de neon, compitimeam mpreund ‘compitimeam gi rinjeam, miorlalam, ne Infaguram in cherry ‘wine chinezese, ardeam gazul 1 i muycam pandantivele, gi imaginea ta din oginz, si gromazul ‘4 apok mergeam dactti amintgti si facem cliite si pe geamul ‘bucitiriet meara dimbovita ‘omila de figcurle de fantome deratizate 1 cogil de dabricd era de cirimidt adevirats, mimic nu era metafile gi asta te excita ‘cum ffi Meat sins radieze mm amurgul de farms ‘aja cum vibreazh peste rechlate gi tocurl globurile din sala de last. copilirel nlmle metafizi, doar o nervoattate far grescal, doar un fel de serine de celofen vilet 4 coridoarele sublinguale 41 doar un fel de a apisa cu degetul pe dous fre pros izolate iim Ducttaria dements te-al aritat Limpezita ql transparent ‘ea un juvaer de dous sute de mil de carate ‘iam vizut pind la tubal digstiv smear. ‘am viu-o sprijinita de gardul de fier al sptslulul de ftizilogie de Hingh direjia generals a mit oprind vreun copil pe rota ca sf trimith dup vreun iar " me oe ee ek am vieu-o ducndu-se dup chile 9 ere in cea fal fork . PS OnE nat ieamparabsinverare am virut-o mises decrepit intinnd labe In minus deaf - ‘ibe mardar re bara de in wa din faa otelburul ‘Biporind cu voce pints negrilor,tgindu-i fuse, ‘nfrunting peviea siloast'a vullor vit core maga pe joer, grin somacul et generale turf ‘Jominind fre Bombosne rehaturt gf biscuit jkam veut burta pe pemd de ser galopind in pusta spud cu palete si pliminitinatind un fluid amestecat din argintur, put de Teprementint onic slat in groapa istic din barul orient, ga fst, iat, vremenhagignlor fl ez danesdecansnd un clot de uring abstain inima 9 tn rcurle qin mdduva dumncavoasta. am viaut-o vorbindla-un cone, vorbind la mlcrofoane,vorbind ‘h tinpal mesel §patalul chitin gi emisterelor 4 alotelorglacaze, vorbind ‘orbind fl vocbind sl vorbind despre marcus, despre antonio, trian, colorant g gram vorbind fn defini despre aclathipertrofiatlbiint fin viaut marten nenaturall, moarica fabicatA pe eae snttich fi moartes care lmineast ca 9 pond incenlaté Alccircndineonientl pin de uecelnie oD peste snivenititi i statu gi sbe de taunts ateneurt TEpind stata Tui fnescu din fata oper, ficind in ea urage ‘cue de soarel sscunse pe sub saunelecoetiiel toca iam visu trupal el negrsfflage mincind magistrala nord-ud 1 scurginduae in pumint atimind ca un pllnjenpictto de frle relee de eanalare fm vinut moartes ca malmata imbrdcaté In matinar frvindssma de pe punten a tea cu och Fog tit ‘mind in pede de encofail elmpanceie, nedezvolat Sm wiauto despldschinds-e de rubine in regiunea aitre ‘pancreas flcat am Viauto end frigidere sé mulindu limba po timbre pring clteva fol scie eo agra de rma ff cleind fr si pund mina la gur th fata eublimetor rsitur ‘de soate pufind a afrodisiae t bromura fost albastral de metil eu care mi-au jupuit consinfa ascunes ' polpl ¢ amigdale gi.am recanoscut- In desenul idiot de pe cutie de chibet. Framusefe paralogid, gtiam odatd o gramada de bancurl ‘grmama imi ficea eiptujeala buzunarelor din amintirle el ‘dinainte de rizbol sl de miritis mini ef rotunjite sf ascuite Je-am lisat semi fack o complicata ‘operatie pe creer deschis 0 mult mal complleaté decupare de inka ‘Spol a Venit lama, mult Inainte de a se fi construt pasajul ‘din centra 9 totugl oamenil se inghesuiau acolo sub pimint ca minal de 0 “partumata.prevestire s{ mult strkinl plutesu cu figirile aprinse in aer unde acum se ‘afl terasa de Ia intercontinental 1 poi embrionatiorbecdiau pe lingt aburi patisrilor de pe Steal fram complica? oh, bacterile mi vizitau ca pe un magazin sa pelea de pe feast imi gingurea o aur semantics de uzurpator Sboslt si urechile imi ascultau giiturileextazetinterioare racordate la trosnetul de apocalips al bulevardelor cu ‘ebiematograte frumusefe botoas, portjartierul nopfil dezlinfuia tn somnambuli ‘orchestratia fetqimelor copia care eram {si stoate eapul prin toracele meu de acum 41 bretonul Tui drapeazd fotoile gf lampadarul intro hust de ranting fd corp si cu tlpile goale im! intrd tn sala de baie fH Intinde pe oglinds pete, spums trandafirie de after shave Fi stoaree in closetul de faanta tubul de past de ding, Sim privet in ooh eu enistertecerebraletuturndut teu, Euming arhitecturd de bau-hous bith ca ‘quis fn eupe de gampanie Inrogite ca singel de atltea ume de Fu} mee ens dragoste, amor, erotim ‘asta s-ar numi mogtenire gl ar trebui ei dim in demenja heraldic Tul matetu caragiale son universal lui plgeu. dar tu prefer! ered mipcérle clonice ‘lmaraa eral isterich fu'preferi toch nenumérate si sontimente mulate bine pe sini 4 ineva sh nu Si seape bolul mesmerie din och apo gi bitin i cineva st se desfuct din aldehida de neintimplat, de in eintimplat de amurg 4 siti aducd pe brate orgasmul ea 0 meduzt in care umorile ff reflexele curg fi cineva ote destinds site prinda Glin fafa ta frumoash el sf fle 0 oglinds £4 te ver! pe tine inst], visdtoare, surzindd 4 te ved! Zefa st domnigoara gi curv sl mami gi electra ‘i balabusts i matroand gi fat mare Limfaticd, sanguin, melancolics sf colerid si moarte nealterat, Surlatoare cecipen de luni ge blbi aga de rts cl eranul pleznt ine inten curcubeu de parbriz sf moara dimbovita se bolovint ca 0 oetate atlantich scufundat Si amungul de lar ne flcea de afara sere disperate bitindus ‘spinarea ea palmele paste ub saritind spre prima sta, vegetal, cherubs ‘nimic metafizie: in curte baseulantele uguiau, iar in noi Intastinele Impodobeau cu stelufe clectrice pomul de ama ‘oh, ochit din mugama putes sf vorbeascd sutlenului thu fu 'inal puteal semi arunel ghemotoace de celofan violet tn fesacombele de sub limba hoi tngine pte si ne fubim, 28 ne adulim, sf focem dragaste, ‘i ne cule impreund ‘ne atingem ex congtinfele rect, si ne mugcim de obra} 1 muscle dantelate sf transplantim in neon si neant 0 moarte de buretos diamant © moarte de doug sute de mit de carat. POEMA CHIUVETEL © intro 2i chiuveta ef in dragoste Iubi 0 males sten galbend din coljul geamulul de la bucitiie se confest musamale gi boreanului de mustar Se plinse tacimuror ude; fn alt ai chiuveta igi mirturisi dragostea: — stea mit, nu scintela peste fabrica de piine si moara dimbovita ite jos, eel cle nu au nevoie de tine fle aula subsol centrale cletrce gi sntpline de becuri fe risipesti punindunji auriul pe’ acoperigurl si paratrazete ‘tea micd, nichlul meu te dorese,sfonul meu a bolborost fot felul Ge cintece pentru tine, cum se pricepe gel, vasele cu resturt de conservl de peyte tesa ot indrigt, vino, gal st sinteezi tot noaptea deasupra regatulul de ‘inoleum crfiash a gindacilor de bucatiie ar, vail steaua galbenk nu a rispuns acestel chert tcl ea lubea o streeuritoare de sup fin casa unui contabil din pomerania Si noapte de noapte se chinuia sorbind-o din ochi gt ch Intoun tirziu chiuvela fneepa sé-gi punt intrbiri fu privire la sensul existenfel sila oblectvitalaa of sf Inteun foarte tiralu H fdeu o propunere musamalel, 6 «-eindva tn jocul dragostei m-am impleat gu, ‘eu gaura din perdea, care v-am spus aceasta poveste lim fubie-o superba dacie erem pe care tram Vizut-o declt dats dar, ce sh mal vorbim, acum am copii prejlari tf cea fst mi se pare un vis. SA NE IUBIM, CHERA MU.. ‘ane ulm, chera mu, s& ne fubim per tujur ‘Ga miine vom fi prada inundajilor, surpirlor de teren, betillor erineene ‘ea mine un lest eu lnbe de pilanjen de fin ii va, umbla ‘helllont de foro ai coiffuri zipicindu-te, ambetindu-te ‘fim tands,btlgu poligonuleiteu pind iii Se goldurile voluptuoase ale autobazel din filaet ‘fim ‘andr, singuritatea mes, crip indicatoral de sens iatoriu ‘fim tandei, mai rise 0 muse primavare ne lingea ea um pechiner pe fal, pe mini he faces 34 ne Intrebam ce gust om avea pe limba infinite "a noptit plind de autocare sl stele primivara ne minglia depigind uneori limitele maternitajit sau prieteniel nevinovate aritindwt provoeator sini reel sub jacka @i de turcoaz ‘eral. ‘oh, mal rim, gopti lustra etre o seam’ de pe covor, ‘nu veel af ure la mine? bem cova, ascultam emuzicl, ft arat biblioteca... ‘nu vee of rl noapten asta Ja mine? i ne finem de ming, spune un medic primar de 1a ‘spitalul emia rea iepurelui de tablé din vitrina ex juciel, ‘Ste iublm, af ne amim, a8 eregiem gs ne inmultim Cinta tergaturle gt velurul drat gi chembrica pe gabrovent Je rigpundeau pind la ragujeala plutonieril st controloarele " si facem dragoste, gigiau polenl norigorit facem chesta ‘aa, gifiau frzerlle 2 nigte becur! eletice legate in serie ‘ervl plemeau pe antebra, venele se umflau pe torace fy ni analizatorit mimosui igi neuiau palfoanele fn dulapuri 4 Indice de refracjle is halea sandviciul cu earne de pui fn holbarea perversi © ochiull 2 de ocheade, cite accidente din nestentie, ‘contur inchelate, pli patite! Ingeragule, strinuta pliminul privindu-se in oglind iivizind in urma lah 0 uzind Drimivara ne intindea pe pine fella groasi de televizor ‘intea noastrd era imblesti de projec de agresiune, deja ‘Vedeam micrecosmosul impinzit de trangce deja visam ta putere la krakalit, Ia mirosul de bland de vulpe ‘al. mult invzibll 1a ochil eatifelati ai omulul care trece prin 2d ereleral nostra fyi amintea de cind ststea ghemilt de cind pula, de cind palpta, fojeala, coleia, miguna, serpuia ‘antebraul fi defule in ‘sera sldbinog eentimentul de a avea ‘pene lurechea — sentimental de a fi auslt boneilitul triceratopsului ff ulele de hidrogen plemind malaria peste fata Ai ineredore in mine, ginguri flora intestinal, Intinzinduese volupiues in brajele groazei care puria fn acea soaré un costam aimpla, cimbrat, tinerese, dé-ml un puple, se ruge ansboliamal de eataboliam frudelo, ntl mi chinul, rnjea mavilarul spre maxilar 6 schizofrenia spre paranoia pe cind te ajteptam'in stafia lui 88 sau 90, la zola, vyenea seara.oraul se anima, ‘Yenea noapta, strdile fia ca sifonul, si fim tandsi loz nelgtigitr, si fim tandr, bititor de covoare, ‘ine lubim, robinete, #4 facem excursi, mapi de plieurit Jn rochit de moloz si nulele vera, de mezeluri { de brinzeturi spoite cu Yodel gi motoring, motile fglera la aat. in ganguri si pasaje acoperite eu geam colorat cite un pisolzgtia fn lida vreumol dain Sin beraci ospitarele se Iisau desurubate de ii contra cost. Sine lubim, unamuno, nebuno, sf ne iubim, chers mi, ‘spol si nennyelin eu chibritele, eu patentul, eu pasta de dint ‘Sine sfigiem de pe noi conceptia despre lume gi vist ‘Gh ignordm influenfa exercitatd tn pshicul nostra e complexul Int grozavest, Brinivar priv glbend ain srtostrt, gat de oon ede toni sine cunoastem mai bine, meleule ce, ‘Sk ne imbrajigim, depoute,hiriuls, tomberonule far'ol a flsitoaren din capEtul alll alexandvu ‘ne stropeam Tunul pe atl eu apa chiar ling pollens, gf pink s copa ‘mlroseat a dentist [> @ DAMUTA tu pared epi fécuta din celofan, tu pared esti cltiga la zaruri si pierdutd prin condijia ta de femele a ar cigigatd Jar plerdita i iar cistigata st pind la urma infipta ca malachit In cine ge ce ae de cravat {tu pared fablericind pui un picior mainteaaltula lsh con mai slab, fu parca distribut petrol gl celle eolare ea ‘ecare rictus de Dlazare gl grab esi coa mal rece, desi cea mal colocvila, tu bel el mal mult preferi cinzano eu lime si zicem, tu dansezi chiar lingh static [esinata de narelsam g de gratie tu pared bel sue de mango la cofetéria cu vedere spre mare fu Wedere spre delfini gf spre lone gi langues-de-chat plutitoare ‘hu pared jonglea\ printre genele nichelate eu Sfera ta de cordiala ‘siupiitate {tu pare mi cunogi, pared mi eunopesi, lipal tu de erst fumuriu ‘pared ma cunostca, saboi tl din piele de om find i intreb de tine, acum iml rispund: nem tudom ” FEMEIE, FEMEIE, FEMEIE... fn rigetul acest dmine|i de decembrie Cine ellberea din dogetele sale atta Tuning, atta lumina? ‘She provescdacee descreir lone, abies veireon, de “langaree automata a aparatelor de flogratiat din vitrine fn urmiriren haeardulul, spectral singel, anverpel? ihe tlle senzaia de vertige, Viznd i piplind nu cu viel mu eu pipatal? cine infinge in wtrina magazin ‘pun divlvala? sine anne in paharuriag de ap guvoas pe marmura de eyapa- ent «palatal teefoaneoe? cine ints raat ca flciré In bucuresil inghelat, transparent? ‘he is trite roshia en peste Fefun de curent lect prove ‘dnd aprinderea smltant_crengior eg, tras ‘igararee grljlor vers lumina taborich” cine ating eu oldul ch pogela edie cubull universes, ‘evisel vamftetruy’porficing, excitind. gi poland ‘aile vets unde se {in congrescle ful? cine ade 0 dulce Gelisare in Ocal last al onterplailnoss- ‘ie care acim, In iar, ig site pleoapa Mai penoramic ‘cit cina cos de taind a hi da Vine! gt ms ren. dott fearctl? ‘ine if lak timbre boticuls alu paste carcerile line de ini, de era’ remuluniryjupindiie de pate Hind ‘cone i sorindvle metanizml nusia” alia nosi de pur- ine last boabe de Tacrimd pe sacoul meu; cine a fost oda ‘mal vie dectt lipecani, mai genild dect bulovardul cu cinematografe, mai tandr ca gridina iooane, mal bosum- {ats ea marea galbend cind se limpereste stn apa et ‘vede ocoil rechinilor? ine zgirie bands casotofoanclor 9 aduce nereugita ceaiurilor gi “onomasticlor, terminate in but din rsperi, os la sand= Yicluri eu peje i dans mai deloc, pe cind pe balcon is ‘elebresz4 sabatul vrajitoarele luni) decembre, puind & ‘diamante, mucegdind In jsp sl coral? cine pune umbre aga ascufite pe zapedi de-a lungul case scinte ‘@ promenade de la gosea? cine are obrajitgrisut gi lucioi gi eu gropife sl totus tril ca ‘obrait paranoie, mori i descompunest? ine selipeste, cine e orbitoare, cine mised 0 boting dup alta iar ‘pir Siu fluturator ig! schimba euloarea dupa fiecare dine fre cele o suta de miliarde de anotimpuri? cine plutejte zvienind din venele gitului, imensi ca o statule a liberi i lent ca-n vis peste visu noptil de fanaa ora ‘sului, bigindurs! unghile ramificate prin toate feretrele, prin ‘teate ifonierele cu oglinds, prin toate sertaree gl seofind ciorapl cu ochluri duse,lenjtia putred, rujur mu ‘cede, teancuri de bani gifonati 1 paianjent adolesoeni? cine now ardtat stupidititit noastre vornerul el desglit simul ‘eu ghimpe de scorpion? ‘cine umplise eu Tevantet, pucioas, asparagus, lacdri, dragaste, ‘Sel bid toler pe care stelam im State ‘unari? ‘ine aris ca © betivancé mingind Iubrie coloanele gti de nond, {nrojind taxifurgonetele? cine trecea, oh draga, cine tren Ia vatra luminosst cu brafele ‘neireate de erizanteme, lisind 0 airé de ttrugurl printre ‘orbit guitnd fericiti? cine se numen dragonul s lira gf Jebida gl pleladele gi alte mill ‘cane de constelatil, lumi de stele, vietle instelate ploulnd fn lacus, stele transparente pilpinducg! lumina ascutth pe fafa color intr cite stele eu faa, din parcurt in parca, din braje in braje, ascltind © vote exteriara si rece, ‘umezind spiritul in sexualitate? cine este sampania eargoboturilo, cine despicd in fli catirele ‘a pe eayaoft sub puntea traulerelor de peseult? cine aste in gemeni? fine este miniond? cine tremurd gi adund Ja ciletie cearceaful “dar apoi se lnigese gi camera se coloresz4 in violet pot In oranj, blow pal, grena, «din gift el se nagteo planet ‘eu numa paisprezece locutori? cine ineepe deodats ai fulgule peste aelirele de timplitie, peste ‘olile generale, peste gridinife In fine pe hala tvalan ‘ocofatl pe un sephirot de havana club? ‘ine igi mal aminteste de pozcle mele de cind eram mie si elnd ‘chi mei dilatati ea atropina spuneau doar: eunose. am ‘ut. am afl? ‘ine tree pe calea victoriel Intrum automobil de mate, 2grelurl Uurechi si vertebre;pe buze cu un zimbet fin, dar sub rockle fu un corp Tustrult ea o bomb, ea un baton de dropsuri otrévitoane? ‘ine are inelul? cine posed disprejul? cine este vinduth deodat e toate tarabele din plata matache, la toate taioamele ma- (Gvzinulud bueur ober, pentru un pumn de fechini? cine fecreti un eimp bioeieetrie in stare sf indoaie erucile de Is invieres, = Innoade reflectoazele de pe republic? cine stirimd eu doar un suflu sistolie moleu de acetond al si ‘dallas find sf crease in Joeul et un jet de bobiye de apa Ingreunate de eureubeu i poeiel gt lami? cine este frumeasa mea? ‘ine mai poi f tu, frumossa mea, drage mea? ine esti, fubit, dragoste, ago? ‘sub flmament esti ca un bebe cu 0 batisté pe fa, adormit in ‘ramval doamne, vai chinult, m-am chinut pentru tine slam virsat, gl am plins isteric gi misam gat unghie in podul ‘plmelor pentru tine sam rupt eu din fata de pernd doar pentr tine ‘1 mam Infégurat i perdea gi am smuls-o si am eizut ex ea pe pparehet pentru tine 2 ‘1 mi-am mestect atta cbsesia inet creerul mew a fheut para ‘dontozl lisindug! constructele sl se clatine gl ideea infi- itu se riauoeased In sur ca 0 rind de cock rz fl ca un trandafirde oscioare gi ca tn Iuceafér de durere Ge dint pentru tine > am rupt.cu maces degetul mic al virului meu pe clnd avea un an lr etre, apo am sp cain fini ca Un demon zat, petra tine iam visl um feroaren mi smulge de ub plspumi cu capul fae (uit Insngerat trndurma tn Miloalcamerel gt mana fracturinduemt bazinul cu talpa et de jumstate de mete Soar pentru tne 4am fut falta fy banes ta, am tit in orapl tu, am wizut snaifa men de om lpindu-i och de uria ‘ta, pentra tine - 1am facut revetionalstingind tn braje 0 briheld mens, m-am idea In aer eu ed, am fest pe feast gam eurvoat ‘raul pit de nba rece poe stlele Re-au drat pe sine de tamval 0 stoptonre nea tlt la anal = pentru tine am foc detept pentru tne, am sri eft pentru tine, mi-am Tat ala ceas electronic lang pentru tine tam fost predestina, foau fut Vaccine contra men stfu foam poluat ca in sprochet, ca 0 tenie, inmulfindsoma ‘exorbitant pentru tine, enincind singele tau, glicerina ta, Timfa ta, hrana ta, grisimea ta gi tewm lsat suprareall {nostalgic pentru tine 1am avut oc intens bleumarin pentru tine fam maurit pentru tine 1 am intrat in burt ta gi numa dint Imi < ‘sclipesu in nosptea culoarelor rogit gi am relezat 0 ni Dire iar apoi s-au deschis nigte upi de tila si deasupra for seria eu neon ELVIS si am lest sub un cer albasra scinteictor, plin de dirjbile, si mai jos se intindea un foray eu metrourt i monoraiurt gi vitrine cu plese pentra ‘afin gf vitrine eu Instrumente musicale Vopeite dulce fn acalu, oranj, gi ereu gi alimuri mari, tobe verzi, saxofoa- pe, tranaiston, discus, lar in centr pinzel tale eu boabe de rout sradiai ea roza mistied, aja tncft Micirt citron ¢ ‘mi-au lns fafa gl am plecat desfigurat, tlat pind la 0, imbetul tau ave grat, gral ea la menajerie 1am fost insngurat printre locomotivele ex abu, «i deodatt m-am ‘vrut mai uman pentru tine ‘vam vrut mal barbat pent fine tot anu acesta, nenorocitul de 1980, mintea mea a fost la un pas de avort sl mu am mai crezut in nimle si mal ales in ‘apacitatea vielti de @ produce plicere qi Ducurie, sam. .__ficut afte mugcindurma pentru tine si misam zdrenjuitinima, diafragma, pliminé umblind ore in git ‘be aleea cireulal dlirind i gesticulind cu pajigtea, mag- olla, pekinezil,Iacul cu muri, agteptind sf mie In~ {igi inire ochi cablal de racordare la magnetotonul stelar am suspinat ca petrarea In gulerul eojeculul mew intoreindusms ‘a gase dimincaja de Ia vren ceal pripidit in care pe toate paharele erau lipite abjibidurt cu faja gi broga ts, slam glers de var tof! peretgarajelor, depositelor, glrt- Tor pentru tine rm-am operat pentr tine, m-am imbatat pentru tine ‘mam alienat pent tne ‘mam eultivat pentr tine mam adolescentinizat pentru tine sam bogomlizat pentru tine am fost atelierul unde final comandat minugile gi clinele din ‘are file-au facut i zebra pe care al treeut spre romarta opilor i arabul care tea agifat din mayind in fafa bar alu de la continental fam fost eriza de nervi pe care a fSeut-o buntea ta cind a lipsit ‘prima nospte de-neas si am fost feriitgultrafericlto seark intreagi, rosie, ecliptoare, ‘itn alleraty Bhagavad, mihi snc jun ll Tui gide gi gindinduema cu'intenstate de ark epllep- tics numa a tine ‘am fost puterie gi volos gl smioreit gi birttor gl tandru si ma- ‘sochist gl Increzut i verde gi acru gi neimblinzit gi mal resus de orice frumos, frumas ca rinjetul agoniel, ea troz= ‘etul apartamentulu, ca vsul de amor gi cleitore al fle- arui cu din ferometale am meditat la transmigratia sufletelor gl am triit sub plmintul Iijelor tale orb ca o cir Hluminatt doar pentra tine eu am fost doar al tiu, nu aveal decit x4 capti muzeul antipa ca st minghitieu'botur, trompe rtun, ace, pliscur, fae, misele, simi si mandibule, sh mi reli eu elgtit ti gi elie ti limba ta gt gheara tas ghimpit din coada ta, Be puri, a ett ub frigul cea rasket Spel sa vrgunalré doe 7 aineabe "9 Dintno ninsoare ox nimi i peal gedebub) a ‘de Ziua Recatel, de Payth intro ninsoare wimit| In toamnd gi primivard intro ninsoare [intro eta ping C Gechlcae se wa thar pe os Geld grt care eal duce meu] hie fen duce sree wey ee flere Aint ninsoare A de sinbatorl ew dior 3 dtneare intro lingur’, dintro aurord intro prord gi dintrun pupat inti eucerire de lume intro lepadare in pat ste mast flinded nurs Gectt puls batind tn plus flinded prima e prea! prs dintre cele zece Weft : Site dt, naturé inde finde, nagtete sienjeleg un Inteeg nagie-te din nagterea . In eaream sf intra nagte-te dintean dintra ‘Te-am pring al luct 0 elipd in soare harpist, tw din soli delle rect de dogoare team prins qf team plins Ia apa melnosputé de jeg coconulul eu gure din care atima Iimbile Babilonstd team pring teal 2atut Ja spa neinceputs mist tat degeto-n labia de Broasd, incet ‘cnt iim descusuts ‘ub sili sli 1 chemasel pe vii tea prins seaca gi ginditoarca trestie-frumoast gi beste a te-am prine intr-o capeand de api sub eate mort met sep {eam pring fara vind fniro catastrofa de mind vietato vivere — tre mori, re Gisparuti e tre leat peste el umbra t& trece 0 sfaturh ‘se pastra la Joc ustat Intunecos si rece pe tine, care mu cunogti vreun mort ‘Suplvorba sau duph port fn care senecarh al met ‘amoebe luptind fa groapa cu lel {Hi mai dau efte-un vierme faremi roade singuritatea Hite brine in aevariun seria ‘ing lumina pe eareai aprins-o pe ape Tu, cel ucis 68 te seria 7 Ai putea fi unul din of Alintre viermi, dintre 2c, ind lumea era far8 gurd gi elsea {i amintireavisului oe ata sia fost deajuns s& nase steaua goals Inaterietresnind de plitseala Vinata de o vindta-ntimplare ‘2 poate deamintiren intl gind mal mare Si ind Cuvintl era coapen vid Brinson corset de easta pramidt ind au venit pe seuturt sau sub seut In gitcu limba itera ceil mat bitind timpanul celal ee n-aude punind fntar le orbi pupil ude tunel jam dat eine! sutele de chipuri Stupide gi seultate fn nsipurt ‘doar pentru-o viata cu V mie pe bot de vipera avira diate-un Tot nd te eltau gi marunteau aisip ft laser intro came fark chip fu feristaie, cu securi, eu teste eu area dsperari intro isle 2 feral ce poate te-a nimerit Inzeit, tnsult nmi, mAcunfitint-0 pine din pimintul de-atunc,, pentru mine rline-cestorag init lait de turbat si cine A doue seard eram eu omit ‘beam ctte- bere, eerusemn mic lun cere de stele imprejur deasupra core de stele ‘Sat wam asim e-a pus into invalmigeié de vorbe,pshare ormula era slit, se pare simu mam vizut jl nu mam supus SLmam erezut of sint eu In niet 0 oglindd, fn niet wn tablow zugrivind germinarea homuncului now ‘Am lisat doul lemne la picioare de mese use cruel plrind ne-nfclese 1N-am putut si mal ure — un om sit ‘i arunelestul de tpl Ja pdmint. [Nu ered uredri spuse de-Acela ‘Undes balonul, unde nacela? ‘Mi-au dat confetti sl farfuri EE pur si muove sf spun, iepurt vil ‘Si scot din coal gurl eu miinile ‘Tinutd-n aimbot, ei-nmuleseplinile Ai, ai, nella strada, cabotn,saltimbane Farseurul Iu peste gal vinull frane mice fried, mie fick {1 seot in naframl naframa mai mic Dacé se afl-unul va spune Amprentele mele sint ines pe rune Rotulele mele-sIusate sa fina Pe altl ce cade-n genunchi in grins ‘-nvietlampionul Joes, tot, hid Simasa, tavanu el sudul gd ‘Manine tencuiala gi nota de plat (Ce tit cho datd veni-va, dat Infrcogat, la miezul nop eu mierle ind, Hird de vaste, din situs eu perle cel de Js, cel de ss Sbunul anu raul vu sat morta viermele, marl va grohi Adeviral Aramas numai pelea Loita {inte foi de pe trup napflita din inima ta nemugeata, de sarpe S-ul plect, bitin poste harpe ‘Sint ctinle tu care se mused, se lated cu picoaree inemnite in plats ‘nia ta cape, care mu are ‘unde #8 pleoe, eu plloare hranite de loewal rece ‘ijelul eel gras eub ehemarea pustiulul ‘venind isipit la ntoareeres fin sca ce serie numele ta sal mew (cu pana mulats In grisime de zeu ‘Sint clinele tau, gi citegtt si se culce ‘eal tu, coboa Ex nim de piatré Ss ereler din turd dulce uscata