Sunteți pe pagina 1din 4

SUPORT DE CURS

SUSPENDAREA
MUNCA

INSPECTOR RESURSE UMANE

CONTRACTULUI

INDIVIDUAL

DE

Are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura
salariala de catre angajator. Pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii
ale partilor, daca acestea sunt prevazute prin legi speciale, prin CCM aplicabil, prin CIM sau
prin RI.
In cazul suspendarii CIM din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata
suspendarii acesta nu va beneficia de nici un drept care rezulta calitatea sa de salariat.

Suspendarea de drept opereaza indiferent de existenta unei manifestari de vointa a partilor.


Cazurile in care suspendarea opereaza de drept sunt:
-concediu de maternitate, acordat pe o perioada de 126 zile calendaristice (63 de zile inainte
de nastere - perioada de sarcina si 63 de zile - perioada de lauzie) in conformitate cu OUG
158/2005. Concediile de sarcina si lauzie se compenseaza intre ele, in functie de recomandarea
medicului si optiunea persoanei beneficiare. Durata minima obligatorie a concediului de lauzie
este de 42 de zile calendaristice.
-concediu pentru incapacitate temporara de munca (de boala);
- durata sa este de cel mult 183 de zile intr-un interval de un an. Incepand cu a 91 -a zi
concediul medical se poate prelungi cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale (OUG
158/2005). Daca bolnavul nu este recuperat la expirarea duratelor de acordare a indemnizatiei,
medicul currant propune pensionare de invaliditate;
-carantina (se acorda salariatilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli
contagioase pe durata stabilita prin certificatul eliberat de inspectoratul de sanatate
publica, li se suspenda de drept CIM, deoarece cauza de suspendare intervine independent de
vointa partilor contractante);
-exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, pe
toata durata mandatului, daca legea nu prevede altfel. In acest caz, este vorba de contractele
individuale de munca ale salariatilor care, la un moment dat, au fost alesi sau numiti in functii
de demnitate publica, in parlament, Guvern, consilii judetene sau locale, prefecturi, primarii,
etc. (ex: mandatul de parlamentar, mandatul de primar sau viceprimar, prefect, functionar
public, magistrat). Reglementarea acestui caz de suspendare este in concordanta cu prevederile
legale care reglementeaza incompatibilitati in cazul exercitarii unei functii in cadrul unei
autoritati executive, legislative ori judecatoresti;
-indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat (potrivit art. 11 din Legea
dialogului social nr. 62/2011, pe perioada in care persoana este aleasa in organul de conducere
al sindicatului , ea este salarizata de organizatia sindicala si beneficiaza de vechime in munca.
-forta majora (situatiile de forta majora imprejurari externe cu caracter exceptional, absolut
1

imprevizibile si absolut invincibile: razboi, calamitati, determina, independent de vointa partilor


suspendarea prestarii muncii si, in consecinta, a platii salariului. Se asimileaza fortei majore si
cazul fortuit. O astfel de situatie poate fi greva, pentru salariatii care nu participa la incetarea
colectiva a lucrului, dar care, desi doresc sa-si continue activitatea, nu pot presta munca
deoarece aceasta este strans legata de activitatea salariatilor aflati in greva);
-in cazul in care salariatul este arestat preventiv, in conditiile codului de procedura
penala (< 30 de zile);
-de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile
necesare pentru exercitarea profesiei. Daca in termen de 6 luni salariatul nu si-a reinnoit
avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul
individual de munca inceteaza de drept;
-in alte cazuri expres prevazute de lege.
(-pe perioada in care asistentul maternal profesionist nu are in plasament sau in incredintare
copii;
-perioada in care muncitorii portuari nu lucreaza, fiind constituiti in personal de rezerva;
-pe durata intreruperii activitatii in constructii din cauza conditiilor meteorologice;
-pe durata intreruperii colective a lucrului, ca urmare a unor temperaturi extreme;
-pe perioada expertizelor tehnice judiciare;)
Pe durata suspendarii de drept a CIM pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale
partilor, in afara de prestarea muncii si plata salariului, daca acestea sunt prevazute prin legi
speciale, prin CCM aplicabil, prin CIM sau prin regulamentul intern. In aceste conditii,
salariatul beneficiaza de vechime in munca, precum si de celelalte drepturi care decurg din
calitatea sa de salariat, numai daca acest lucru se prevede expres.

Suspendarea din initiativa salariatului poate interveni in urmatoarele situatii:


-concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu
handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani (conform OUG 111/2010);
-concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul
copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
-concediu paternal (legea 210/1999), salariatul-tata al unui copil nou nascut are dreptul la
concediu paternal de 5 zile lucratoare. Concediul paternal se acorda la cerere in primele 8
saptamani de la nasterea copilului. In cazul in care tatal a obtinut atestatul de absolvire a
cursului de puericultura, durata concediului paternal se majoreaza cu 10 zile lucratoare, tatal
putand beneficia de aceasta prevedere numai o singura data.
-concediu pentru formare profesionala; Concediile pentru formare profesionala se pot acorda
cu sau fara plata. Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la solicitarea
salariatului, pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa. In
cazul in care angajatorul nu si-a respectat obligatia de a asigura pe cheltuiala sa participarea
unui salariat la formare profesionala in conditiile prevazute de lege, salariatul are dreptul la un
concediu pentru formare profesionala, platit de angajator, de pana la 10 zile lucratoare sau de
2

pana la 80 de ore.
-exercitarea unei functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel
central sau local, pe toata durata mandatului (ex.: in cazul medicilor sau farmacistilor alesi
in organismele Colegiului medicilor sau Colegiul farmacistilor). Salariatul are dreptul sa solicite
suspendarea contractului pe toata durata mandatului, iar angajatorul nu ii poate respinge cererea.
-participarea la greva in cazul in care CIM a fost suspendat pe perioada participarii la
greva, iar instanta competenta constata caracterul ilegal al grevei, pe durata suspendarii
salariatul nu va beneficia de nici un drept care rezulta din calitatea sa de salariat.
Legea prevede expres ca pe durata grevei salariatii isi mentin toate drepturile ce decurg din
contractul individual de munca, cu exceptia drepturilor salariale.
CIM poate fi suspendat in situatia absentelor nemotivate ale salariatului, in conditiile stabilite
de CCM aplicabil, CIM, RI;

Suspendarea din initiativa angajatorului intervine in urmatoarele situatii:


-pe durata cercetarii disciplinare;
-in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului sau acesta
a fost trimis in judecata pentru fapte incompatibile cu functia detinuta pana la
ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti;
-in cazul intreruperii temporare a activitatii, fara incetarea raporturilor de munca, pentru
motive economice, tehnologice, structurale sau similare.
In cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice,
structurale sau similare, pe perioade care depesc 30 de zile lucrtoare, angajatorul va avea
posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe sptamana, cu reducerea
corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului,
dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a
reprezentanilor salariailor, dupa caz.
Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare a activitatii, salariaii implicati in
activitatea redusa sau intrerupta, care nu mai desfasoara activitate, beneficiaza de o
indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de
baza corespunzator locului de munca ocupat, cu exceptia situatiilor prevazute anterior.
Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare, salariatii se vor afla la dispozitia
angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea s dispun reinceperea activitatii.
-pe durata detasarii;
-pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau
atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor.

Suspendarea prin acordul partilor:


-in cazul concediilor fara plata
-pentru studii (sustinerea examenelor de bacalaureat, de admitere in institutiile de
invatamant superior, a examenelor de an universitar, de diploma, de admitere la doctorat, a
examenelor de doctorat, sustinerea tezei de doctorat);
-pentru interese personale.
Durata concediului fara plata se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau
prin regulamentul intern. Perioada suspendarii nu constitue stagiu de cotizare si nici nu este
asimilata acestuia.
EFECTELE SUSPENDARII
Pe parcursul suspendarii salariatul poate primi:
- salariu (ex: detasare, indeplinirea unei functii de conducere in sindicat)
- indemnizatie (ex: incapacitate temporara de munca, concediu crestere copil)
- despagubiri (daca se constata nevinovatia salariatului dupa suspendarea din functie)
Vechimea in munca:
-beneficiaza de vechime (ex: in caz de detasare, concediu crestere copil)
-nu beneficiaza de vechime (ex: absente nemotivate, concediu fara plata)

S-ar putea să vă placă și