Sunteți pe pagina 1din 2
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA|, Nr. 468/29.V1.2015 1 aba eee | Sot vont vosenneor | gepemnenere 0 ‘letiWh) ‘ Sack Sot, Gana, or Backs Camrve, Raman Nor Sioa Near Moldova n iw ia 19.49 Suceava Suave Trion anh omavod, Contra Nord Woda Sud [Coats a [Poteau Nien cara en ara aor Sepa Tecan Tce Vea Tulcea Teatro, propre ee a “Module din reeous seine de ibe explains de operand de dsnéupe mchue bo fecarezank de erkageres euerail lezice dino, NOTA ‘Tarifele nu contin taxa pe valoaren adgugata (TWA. AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIE! ORDIN privind modificarea anexel la Ordinul pregedintelul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 140/2014 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electric ‘Awénd in vedere prevederile art. 75 alin. (1). g), at. 76 alin (1) 31 ar. 79 alin. (3) din Leges enesgiei electrice ga gazelor naturale nr, 12302012, ou modificarilo ¢1 completaria ullericare, ale art. 23 din Motodologia de stabslire a tariulut raglamentat practicat de operstonit piste de energes slecinca, aprooata prin Ordinul precedinelui Autortati Nationale da Reglemantare in Domeniui Energie! nr, 8772013, cu modifcarile si complete utecoare, in temeiul ar. 5 alin. (1) fit) din Ordananja de urgenié a Guvernului nr. 33/2007 privind oganicarea si functionarea AutoritatiNaponale de Reglementare In Comeniul Energie, aprobsté cu mock gi completan pein Leges nr. 160/2012, Pregedintole Autortatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emnite precontul ordin, Art. L — In tabelul dia anexa la Ordinal pregedintelui ‘Autortafi Nationale de Reglementare tn Domeniul Energiei rr. 14072014 pentru aprobares tarluluireglementat prackeat de operator pislei de energie elactricd, publical in Monitorul Oficial al Romaniei, Parte |, nx. 894 din 9 decembrie 2014, la Componenta de realizare a tranzacjilor pe plejele centralizate {In care operatorul pieiel de energie alectvicd este contrapart, Trane contavane: la Component de realizare a Wanzactilor pe pistele ceniralizate in care operatorul piel de energie electric Ru este contraparte, cu excepttapiejel contralizate cu negociere U4 continud a contractolor de energie elected, Tyanctiteral si la componenta de realizare a tranzactilor pe piala Centralizsis cu negociere dublé continué @ contracielor de energie electric, Trane sinien| Peon, taful reglementat practical de operator pice! de energie electriea se modifica Sup cum urmeaza, lect este conraare, Tran crepe Componeria de ealzare a Vanvachllr pe pelelecerralzale Tn care operalond pale de energie 072 |levuntate vanzaclionata continua a contractelo de energie elecitica, Tyan itera Component de realzare a tanzactilor po pitele ceniralizae ih care operator piejel de | 003 energie electricé nu este contrapare, cu excepia pielei centralizate cu negociere dubla Tevantate wanacjonara contractelor de enetge electric, Tang bial #¢-0TC Componenta de realizar a tranzactilr pe piata cenralizata cu negociere dubia continua a 0.08 |leiuntate tranzactionata’ 12 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 468/29.V1.2015 Art. Il. — Societatea ,Operatorul Pietei de Energie Electrica Art. Ill. — Departamentele de specialitate din cadrul $1 Gaze Naturale OPCOM" — S.A. gi operatorli economici din Autoritai Nationale de Reglementare in Domeniul Energici , ° urmarese respectarea prevederilor prezentului ordin, sectorul energiei electrice duc la indeplinire prevederle ‘arty, — Prezentulordin se publica in Montorul Oficial al prezentului ordi, Roméniei, Partea | ¢ intr in vigoare la data 1 iulie 2015, Progedintele Autoriti Nationale de Reglementare in Domenitl Energie, Niculae Havre Bucuresti, 25 iunie 2015, Nr 04 AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIE! ORDIN pentru modificarea Ordinului pregedintelui Autorit3tii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienté gia unor pravedori privind modul de facturare a acesteia ‘Avand In vedere prevedarie art. 72 alin (1) sat. 76 alin. (2) din Legea ‘energie olectice ia gazoor naturale rv. 123/20%2, Gu mexkfcario gi campletaria tllefoare, ale art. 12 alin, (2) din Hatararea Guvernulul nr. 1215/2009 prvind stables erteriloe $1. conor necesarelmplementafl scheme de spin pent promavarea cogensréside Ina efiiertd pe baza core de enero erica ul, ‘81 modiiciie urioare, precum gi ale Grdinull preyadinoli Auto Nationale, se Reglomentare in Domeniul Energiel nt 1717/2013 privind aprobarea Metodologil de determinare ! monitorizare a contributlel pent cogenerares Ge neta ecient, ‘omoiul dispozitilor art 6 ain. (1) it. b) gi alo ar. 8 alin. (1) ft. x) din Ordonan}a do uigon{a a Guvemulul nr. 33/2007, aprobals eu modified! $1 ‘sompletan prin Legea rv. 160/2012, pregedintele Autoritatil Nationale de Reglementare in Demeniul Enargiel emita urmatorul are: ‘Art. — Ordinul pregedintsiul Avtontaii Nationale da’ Reglementare Th omeniu| Energiai or. 118/2079 privind aprobarea contrioutisi paniru cogenerarea do ind oficlontd 9] a unor proveder! prvind modul de facturare 2 acestoia, publica in Monktorul Oficial al Romie, Partea Ine. 845 din 30 decembie 2013, motificie uiterioare, se modifica dupa cum urmeaza — Articalul 1 se modifica gi va avea urmatorul cuprins: “Art. 1. = Se apratia contrbulia pentru cogenerarea: ve inaita eficenfa ta ‘yaloarea de 0,01882 levkWh, exclusiv TVA" ‘Art Il — Operatoni sconomici din cadrul sectorutal nergel electrics dca Indeplinire prevederile prezertuli ordin Art, Ill, — Direcile de. speciolital, din cadrul Autor Nationale do Reglementare in Damentul Enetgiel urmae sc nespectarea prevederior prezentul| orci [Art IV.—Prezentul ordin se public in Mortorul Oficial al Rom@niei, Parte | si intr in vigoare la data de 1 julie 2018, Progedintele Autoriti Nafionale de Reglomentare in Domeniul Energie, Niculae Havrilet Bucuresti, 25 iunie 2016, Nr 95,