Sunteți pe pagina 1din 3

t

Isor
ic ogr
Pr amL
it
urgi
c
Cat edr al aSf ințiiApost oliPet ruș iPavel ,dupăol ungăaș teptar eș iomuncă LUNI
nei stovi tăaof icialitățilorlocal e,preoț ilorsl i
ujori
t ,ctitorilorș ienori aș iorest
l e
înst adi uldef inalizar e. 8.
00-18.
00SERVI
CIUDI
VIN
Inor așulMi ovenicuopopul ațieort odoxădest uldenumer oasă,nuexi sta (
MOL I
TFE
,DEZL
EGĂRI
)
decâtobi sericăort odoxăș ideaceeas- asimț tnecesi
i tateast ngent
ri ădecon-
strui reaunorl ocaș uridecul t,avândî nveder efapt ulcăor așuls- adezvol at
t
mul tînul timi iani( înperi oada1970- 1992popul ațiaor aș uluiacr escutdecca
cinciori ,del a7000l acca30000l ocui tori,decit
) ocmaiî nperi oadacând MARȚI
const rucț iilerel gi
i oaseer aui nterzise.
Ast f el,cubi necuvânt areaÎ .P.S.Parint eArhi episcopCal inicalAr geș uluiși 8.
00-18.
00SE R
VICIUDI
VIN
Muscel uluiî nanul199 2,p reoțiislujio
t ri ai vechiib iser c
ii cu h ramu l Sâ
fn u
tl (
MOL I
TFE,
DE ZL
EGĂRI
)
Gheor ghedi nor așulMi oveniauî nființat un comi e
t tde n
i iț
ia i
tvă p e ntru n
î cep-
ereaconst rucțieiuneiCat edral eOrt odoxeî npr oaspat aurbear geș eană.Până
înanul1989,act ual ulor așMi ovenier acomunaCol ibaș i,co mu n ă su burbanăa
muni ci piul uiPi eș
t t.La dat
i a de 19 apri le 1989,pri
i n Decr etPr ezi denți ,
al MIERCURI
aceast ăcomunăadeveni tor așulCol ibaș i.Loculconst rucț ieiCat edr aleiest eîn
cent rulci vicalor aș ului.Sf inț
ireal ocul uiș ipuner eapi etreidet emel ieaf ost 8.
00SF
ÂNT AL I
TURGHIE
făcut ădeÎ .P.S.Arhi pi scopCal inicîmpr eunăcuunsobordepr eoț iînzi uade29 (
MOLI
TFE
, DEZLEGĂRI
)
iuni e1992,desărbăt oareaSf ințl
iorApost oliPetruș iPavel ,hot ărându- seca
hr amulvi itoar eicat edr alesăf iecelalSf ințiorApost
l ol iPet ruș iPavel ,darș ial 17.
00ACATIST
, CATE
HEZĂ
Adormi riiMai ciiDomnul ui .
Pr oi ect ulSf inteiCat edr ale cu demi solș idimensi unii mpr esi onant e care
domi năVal eaAr geș ului,af ostel abor atdecăt rearhi tecț iMari
i aș iAl exandru
Mul țescu,i nginerDumi tracheEugeni uș iinginerAna- Mari aMari nescudel a JOI
S.C.Pr oiectAr g eș S.A . 8.
00-18.
00SER
VICIUDI
VIN
Lucrări l
edeexcavar eauî nceputî nanul1993.Const rucț i
as- af ăcutdi n
bet onarmat ,turlelef i
inddecorat edi nst ructuripr of i
leî mbrăcat ecut ablăde (
MOL I
TFE
,DEZL
EGĂRI
)
aramă.Turl amar eaPant ocrat oruluișial tepat rut url emi ciaudeasupracruci
di nf ierf orj atșimet alauri t.Di mensi unile Cat edral eisunt :înăl ți
me 40 m,
îlungi me65m șil ățimeî nnaos36m. VINERI
Bi seri caest epl acat ăcumarmurăal bășibej -auri edi spusăî nbenzil atede40
cm,decordei nspi raț iebi zantinădi nsecol ulalXI V- l
ea.Î nar cadel esubl i
ni ate 8.
00SF ÂNT ALIT
URGHIE
pri nchenar edebenzidemarmurăbej -auri usevorr ealizai coanedi nmozai c. (
MOL I
T FE
,DEZLEGĂRI)
Imensaconst rucț ieest eî nvel i
tăcut ablădecupru,î ndubl uf alt,evacuar ea
apeipl uvi al eef ect uându- sepri nj gheaburișipri ni ntermedi ula12burl ane 17.00SFMASL U
cilindri cedecupruancorat eî nbrăț ărimet aliceî nzi d.
Tâmpl ăria Cat edral eiOrt odoxe est e conceput ăpe un suportde bet on 1 8.
30SE ARĂDUHOVNI CEASCĂ
armat .Fi ni sareaacest eiavai mpl icar ealizareaunorl ambri uridemarmura (CATEHEZĂ)
spr enaosulbi serici i.
Bani ișimat erial eledeconst rucț ies- aust rî
nsdel aenori ași ipar ohieiși
agenț iieconomi cidi nl ocalitate,iarcuspri jinuldomnul uiNi colescuConst an- SÂMBAT Ă
tin,s- auobț inutaj ut oareșidonaț i
idel ainst i
tuț ișicompani
i idi naf araorașul ui.
Pri mari aOrașul uiMi oveni ,având pri marpedomnulI ngi nerSt anciuI on, 8 .
30-11.00SF ÂNT ALI
TURGHIE
domnuli ngi nerCost escuVasi le,cadeal tfelșiast ăziavândpri marpedomnul
GeorgescuI on,împr eunăcuConsi liulLocal ,ar elocspeci alf runt aș,înceeace PARASTAS
priveșt ef nanț
i areal ucrări l
or. 17.00VE CERNIA
Lucrări l
e const rucț ieiau f ostșisuntexecut ate de S. C.SELCA S. A.,sub
di r
ect așiat entasuprave- gher eadomnul uiingi nerBatI onșiSt ângăMari n.
Pe24sept embri e2000s- af ăcutsl ujbadesf ințireademi sol ului.Lasl uj
bade
sfințireapart icipatdomnulpri marCost escuVasi le,consi li
eril ocalișimul ți DUMI NICĂ
enori -ași .Deat unciof i
ciereasl uj bel orr eligioasesedesf ășoarăl ademi sol ul 8. 30-12.00UT RE
NIA
clădi riiî nzest ratcui coanecar econf erăi nteri orul uiacest ei aaspect ulunui
locașdecul tort odox. SFÂNT AL I
TURGHIE
Intoamnaanului2008,sf
ântullocasaprimitdi
nparteaCentr
uluiEparhi
al 12.
00PROGRAMUL
undardemarepr eț
-parti
celedinmoaș tel
eSfânt
uluiI
erar
hNicolaespreafi
ci
nst
ieș
t iaaducemângâi erelocuit
ori
lororaș
ului
. „
HRI
STOSÎ ĂȘ
MPĂRT I
TCOPII
LOR”

l
umi
naduhul
Apa
rec
ubi
ui
nec
uvâ
nta
reaÎ
PSCa
li
nic
,Ar
hiepi
scopa
lAr
geş
ului
şiMus
cel
ului Adr
esar
edacț
iei
:Bul
evar
dulDaci
a,nr2,Mi
oveni
,Ar
geș.

Redact
or:P
reotP
uiuAndr
eiDi
acones
cu tel
efon:0742049518sau0766633883
email:cont
act
@catedr
alamioveni
.ro
web:www. cat
edr
alamioveni
.ro