Sunteți pe pagina 1din 17
DIRECTIA FINANTELOR PUBLICE LOCALE PIBBE/ 2. EB. RUD PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2009 VALOARE. PROCEDU DATA DATA DATA RESPONSABIL NR. DENUMIRE OBIECT ESTIMATA | RADE. | PREVIZIONARA | PREVIZIONA| —PREVIZIONARA PT. CONTRACT: cop cPy’ EURO | grerpume | PENTRU ANUNT | RA PENTRU ‘PENTRU ATRIBUIREA cer. 2 DE ‘SEMNARE | FINALIZARE | CONTRACTUL ‘MII ron PARTICIPARE | CONTRACT | CONTRACT or ACHIZITU DE LUCRARL ete Moncpabenie [oo | 3800 | seazas | Gactate Trim 1 Trim | Trim 1V DFPL "2 | Reparatiicapitale si modernizari fp parcari in Municipiul Braila 45255140- 5500 | aia.gor | iclatle Trim 1 Trim 1 Trim 1V DFPL. 3 |Reabilitare si modemizare strazi_ |45233220- Ticitatie ; 5 See ilaana 33220. gg0 | rov1013 | bichatle rim it Trim tt ‘Trim IV DFPL 4 dere reiew apa-canal pe |g DFPL 5252130- Corere de , strazi din munieipiul 20168 | 55.878 ‘rim I Trim M1 Trim 1V i 2 oferta pupP 5 [Retea apa canal ser.Gratiei inte | 45232150- Corere de a DFPL Sicearentisel cues esd aao00 | 19.587 Trim TRIM It Trim «r.carantina Si calea gala 3 oferta burr “6 | Extindere spa verzi prin 100001. a ee | bupP realizarea unui pare in cartienal |773'000°-] tego | 3011s | Cerere # Trim ‘Trim 1H ‘Trim tv ssbacul Dulce” | = VALOARE Pnacenel DATA DATA DATA RESPONSABIL, ye | penuaaee onrecr ESTIMATA ROCEDU | pREVIZIONARA | PREVIZIONA| PREVIZIONARA ET. CONTRACT. Cop cPv | EURO | grempuge | PENTRU ANUNT | RA PENTRU ‘PENTRU | ATRIBUIREA cre. cae DE SEMNARE | FINALIZARE | CONTRACTUL MI ron PARTICIPARE | CONTRACT | CONTRACT ur 7 | Amenajare eamin de persoane | —_ — varsnice in eaminul de nefamiist |*°?"2412"|gpo,1g8 | 97.827 | Corre ds Trim 1 Trim HE Trim 1 din st.Rm Sarat nr. 115 8 | Viabitizare teren atribuit potrivit a | DUPP prevederlor Leginr.15/2003 alee |*°°°5726°) 294.117 | ear | Cerere 8 Trim I Trim Trim iv Mecanizatorilor DFP 9 | Viabiizare tren sala de spor, | 16160000-| Cerere de DUPP scoala gennt.13 strDeve a 168,00 | 39.160 | Cerere ‘rim 1 rim I Trim Iv Dro. “10 Amenajare eamin persoane virstice nefamilist - le F CEO a #5212412-1 gras | usar | Suered ‘im trim [Trim iv DEPL Proiectare si exeeutio | 1 Lucrari de = | reabilitare,protectie,stabilizare.a- | | ‘menajare si dotare pentru | DUP tefacereasiimbundatiencabiatt 4599 | 790,000 | r6a.9n0 | CES | trim tim [trim ty ‘wediulut in zona falezei Dunarii oferta DFPL sia parcului ,gradinii publice” Proiectre execute | 12 | Extindere retea pentru alimentare | cu apa potabila a comonitati de | 45232150- Corere de . ne im romi situata in municipiul braila | & 210,00 | 48894 | oferta a ae oy a jim 13 Reabilitare fintina rotunda 45243100- Cerere de tn ae 3 42916 | 9782 | Comes Trim UL Tri UL Trim IV DFPL uae - — = ae VALOARE. procepu| ,. PATA DATA DATA RESPONSABLL en ee eaee peers ESTIMATA| ROCEDU PREVIZIONARA PREVIZIONA) PREVIZIONARA Pr. | DENUMIRE ORIECT | cop cpy ruro | FADE | parC anun | at penta | "penta | aTaIBUREA cre. | 2 DE SEMNARE | FINALIZARE | CONTRACTOL Mii ron PARTICIPARE | CONTRACT | CONTRACT oO 14 Lorari de eliminare ape phuviale rdicare ia cota capace 45232130- Cerere de imu {te ae Secu 2130-| 152,200 | asiae | Ceres Trim tt Trin | Tsim DFPL seurgere [15 | Restaurarea grupului ' [- son statuar, Traian" din central storie rey burt saat zor | ores | ACE | rn tim | tTrimtv pure -proiectare si executie- “16 | Reabilitare sisem de hrube din DUPP Respir size de abe [45247110+{ aggo67 | ao.is0 | Samed | trimm | trim | Trimiv ure | 17 [Reabiltare tormice a cladiritor de [45262600. leon DUPP locuit multietjste 2600+) 420,168 | 97.827 | Corered Trim Ut Trim IL Trim 1V ree 18 | Lucraride para bazclor—-48236290-) 05 16g | orgy | coreeee | rimin ‘timmy [Trim os sportive 9 4 oferta 19 | Lucrari de reparattinstalai Cerne de 7 j vin ieee 1686,690 | 450.000 | Cee? Trim IV v Trim tv DFPL gO era a ela e452) is0 | aooig | Ceerede | tyimiy Trim IV ‘im Lv DFPL Copiitor oferta ‘ACHIZITH DE SERVIC. 21 |Serviciul de eurajenie penta Cerere de " im vim birourile din sedi administativ 87409 | 105,882 | 24.652 | oer a cl ‘Trim rv DFPL. 22 _|Serviviul de asigurare conexiune 74416000 “Tine | Ashivitie os vim |dedte meopottane sf ntemet 0-6 50 | 739) Girecta Trim 6 cael Trim iv DFPL VALOARE, procepu|, PATA | DATA DATA —__ | RESPONSABIL “yr | penunmee opmecr ESTIMATA | ROCEDU | prryiZIONARA | PREVIZIONA| PREVIZIONARE Pr. ee cop crv) EURO | (RADE | PENTRU ANUNT | RA PENTRU | PENTRU ATRIBUIREA rr. 1B DE SEMNARE | FINALIZARE | CONTRACTUL MII ron PARTICIPARE: | CONTRACT | CONTRACT uw 25 |Servicial de publicitate media | QA06-3 e i cs ae 10} soar | Cerete Trim 1 ‘Trim 1 Trim 1V DFPL veciare o 24 (Servicil de proiectare Reabilitare | | burp platou independentei- 71400000- Achizitie a sim , snatis vr (coal |5 60,504) 14087 | Achizii Trim it Trin I Trim IV bree alei, zone ver) 25 _|Servicu de cadastru expropirieri ~ ize DICAL ‘ron s3e23 | 13.695 | Achizit Trim IF Trim I Trim iv Case canal colector directa DFPL 126 |Serviciul proiectaretehnica pt | 7 geo ~ DUPP Serempoemercemmiesre 'rsm2500-| go vaoon | AH | mt | taint mtv | rumuri na DrPL L. | 27 Serviciul de proiectare Visbilizare : rere DUPP Se ree oan |7O0000) ao6os | aysan | CHEE | am | Ten ro + Brailia etapa III (proiectare) DFPL. 28 \Cadastruediltar—imobiliar si 71354300- Corere de DUPP 84033 | 19.565 Trim tt ‘Trim I Trim tv edilitar ; oferta — 29 _|Serviciul se proiectare : ere DUPP 7 ie 71420000-) 68.067 | so.i30 Covered Trim UL rien It Trim ut PUZ in Pareal Monument 8 | oferta DFPL 30 | Plan urbanistic general - l. erere de DUPP "Plan urbane g 71410000-) 420,168 | 9727 | Cree Trim tt Trim 1 Trimm I Snudii de findamentare 5 ofer DrPL 31 |Modernizare iluminat public in ~ oo | le pup mnunieipil Brala mat s4033 196s | Cree Tim vin I Tim v Studi de feabiftate | co 1 _ _ I VALOARE, procepu| , PATA DATS DATA —__| RESPONSABIL ey DENUMIRE oBrEcT ESTIMATA TORR. | PREVIZIONARA | PREVIZIONA) PREVIZIONARA Pr. ee cop cPv EURO | (hegptip | PENTRU ANUNT | RA PENTRU PENTRU ATRIBUIREA cre. P DE SEMNARE | FINALIZARE | CONTRACTUL MIT ron PARTICIPARE | CONTRACT | CONTRACT or | ACHIZITT DE PRODUSE | 32. [Achizite alte aricole de curatenie ros | 28 | Ala Timi aes — DEPL ‘ recta 33 | Achizifie imprimate 7 Achizitie : = 10 2668 | Achiait Trim | Trim 1 Trim tv DFPL 34 |Achizitiearieote de papettrie|30192700-| 97 19g | 3, | Aetizitie — aan aes DFPL 8 4g directa 35 [Achiziie hrtie xerox pri2s6ei-| 4 Achizitie 3 47,800 | Uae | Aghia Trim 1 Trim Trim 1V DFPL 36 Achizitie aparatfotocopiator 7 | Achizitie | DFPL multifunctional gieta0e-|asae7 | aaon | Trim Trim Trim 1V [37 |Achizitie laptopurcomputere |3021300- on | 773021300} 37,40 | 8708) Ae Trimet Trim Trim 1V DFPL 7 recta LL. L | 38 | Achizifie aesesorit informatie, ise. | 30217300. Cerere de iboane, toner dichee, CD» (Ot us.126 | 26.koa | COR Trim ‘Trim | Trim 1V DFPL J | 39 | Achizifie servere 7 chiitie leeume 30261000-) (4,336 | 2639.37 | Achizitie Trim tt Trim It TRIM IV DFPL VALOARE. procepu| PATA | DATA DATA RESPONSABIL nat on nereee ESTIMATA ROCEDU | prrviziONARd | PREVIZIONA| PREVIZIONARA PT. oe cop cpv| zuro | RADE | PENTRU ANUNT| RAPENTRU | PENTRU ATRIBUIREA crr. A DE SEMNARE | FINALIZARE | CONTRACTUL MII ron PARTICIPARE | CONTRACT | CONTRACT uw 40 | Achiziieimprimante 30233231. : 9 atoliee| mi7aGla era Trim I Trim U1 Tay DFPL a1 acne sore 72212000. 5515 [ag | Acne | rim | rim | TRIMIV pre 42 | Achiztie mobilier birow 39100000-| gy rao | Aas aa “im tt Tran y — 43 Achizitie centrale alarmare 31025300] ory | onan | Ahiite a Thm Hl ae a ireota 44 [Achizitie 5 sirene eleetronice | 35240000 Achizitie : 2400001 g2,oi7 | o7ar | Acti Trim I Trim Ut Trim Iv DFPL t 5 4 [Asta baci sei9] 90) 2aoie | Cee | Trim | Trim Trin V FPL EU = 42950 LEVEUO 123.03.3009 ‘OR EXECUTIV DEPL “ex siete” Le Sef Servieiu Licitayii-Contracte ' | Ing. Macovei Carmen Ki i Directia Strategii Locale si Regionale Anexa la Programul Achizitiilor Publice Lista achizi 2009 Nr. | Denumire obiect contract | Cod CPV Euro | Procedura de Data Data Data | Responsabif atribuire | previzionata | previzionata | previzionst | pt atribuirea| anunt de semnare apentru | contractului participare contract | finalizare contract Achizitit luerari | 1. | Reabilitarea si dotarea cu | 45210000-2 [2.779 | 647.032 [Licitatie TRIM 2009 [TRIM 2009 [TRIMT | Casandra echipament specific a deschisa 2011 ‘Traian corpurilor D, E si F ale Centrului de asistenta paliativa “Sf, Maria” Braila” 2. | *Reabilitare st HBB314L6 | 19.286 [4.490.338 | Licitatie TRIM 2009 [TRIM 2009 /TRIMI | Casandra modernizare Str. Grivitei deschisa 2011 Traian in mun, Braila” 3. | “Reabilitare scoli in 45210000-2 | 3.700 | 861.467 | Licitatie TRIM 2009 | TRIM 112009 | TRIM | Casandra municipiul Braila - Se. deschisa 2010 Traian Mihu Dragomir” 4, | “Reabilitare scoli in 45210000-2 [3.700 | 861.467 | Licitatie TRIMT 2009 | TRIMI2009 [TRIM | Casandra municipiul Braila - Se. deschisa 2010 Traian Ecaterina Teodoro’ 5. | “Reabilitare scoli in 45210000-2 [4.630 | 1.077.998 | Licitatie TRIMIL2009 | TRIM 112009 ]TRIMIT | Casandra municipiul Braila - Se. deschisa 2010 Traian Generala nr. 24” | 6. “Reabilitare scoli in 5210000-2 | 4.630 [1.077.998 | Ticitatie TRIM 1 2009 [TRIM T2009 | TRIMI | Casandra municipiul Braila — deschisa 2010 ‘Traian Grupul Scolar Grigore Moisil” | _ 7. | “Reabilitare alei din 45233142-6 458 106.636 | Cerere de TRIM If 2009 | TRIM II 2009 | TRIM IL ‘Casandra statiunea Lacu Sarat” oferta 2011 Traian 8. | Reabilitare sistem rutier | 45233142-6 [30.801 | 7.171.363 | Licitatie ‘TRIM TIT 2009 | TRIM M1 2009 [TRIMIV | Casandra Bd, Dorobantilor deschisa 2011 [Traian 9. | Reabilitare linie tramvai _) 45234121-0 | 34.712 | 8.081.956 | Licitatie TRIM III 2009 | TRIM I 2009 [TRIMIV | Casandra Bd. Dorobantilor I deschisa 2011 Traian 10. [Reabilitare canal colector | 45332000-3 | 32.790 | 7.634.459 | Licitatie TRIM Ill 2009 | TRIM Til 2009 | TRIMIV [Casandra Bd. Dorobantilor deschisa 2011 Traian IL. | Servicii de canalizare si | 45231300-8 [ 379 | 88.243 | Cererede | TRIM 2009 [TRIMII2009 | TRIMIV | Casandra de protectie a mediului oferta 2009 Traian Colonie Km 10 din Mun. Braila | 12, | Centru social 45215200-9 | 355 | 82.655 | Cererede | TRIM112009 | TRIMII2009 | TRIMT | Casandra multifunctional pentru oferta 2010 ‘Traian comunitatea de romi din cartier Lacu Dulce, municipiul Braila 13. | Modernizare Hruba 45212314-0 | 458 | 106.636 |Cererede | TRIMI1 2009 | TRIM 1112009 | TRIMI ‘| Casandra Gradina Mare oferta | 2011 Traian 14, |Lucriri de reabilitare, | 45262640-9 | 770 [179.279 |Cererede | FRIMiT2009 | TRIMII2009 |TRIMT | Toia protectie, stabilizare, oferta 2009 Marinel amenajare si dotare pentru refacerea gi imbunatairea calitatii mediului in zona falezei Dundii gi a Gradinii Publice 7 15. | Reabilitare si modemizare | 45215200-9 | 6.002 | 1.398.092 | Ticitatie TRIM M11 2009 | TREM {11 2009 | TRIM II | Dinu Tleana centru social pentru deschisa 2009 persoane varstnice Str. Zarnbilelor nr. 2 16. | Restaurarea casei 452)2314-0 [ 3.003 | 699.492 [Cererede | TRIM IIL 2009 | TRIMTIII 2009 | TRIMIIL | Dinu Teana memorial P. St. Goanga oferta 2009 17. | Reabifitare pasaj rutier si | 45233142-6 | 4720 [1.099.492 | Licitatie TRIM Tit 2009 | TRIM 11 2009 | TRIM III | Dinu fleana tramvai cartier Brailita deschisa 2009 18. | Reabilitare si modemnizare [45112711-2 | 6.002 | 1.398.092 TRIM IIE 2009 | TRIM 1112009 | TRIM II | Dinu Hieana Pare Monument 2009 ‘Achizitii servieii 19. | Elaborarea documentatiei_ | 79311100-8 42,5 9.896 Cumparare Trim 1 2009 Trim [ 2009 Trim I Dinu de avizare a lucrarilor de directa 2009 Heana interventii - “Reabititare l soli in municipiul Braila = Liceul cu Program Sportiv” 20. Elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii - “Reabilitare scoli in municipiul Braila Liceul Panait Cerna” 79311100-8 50 11.642 Cumparare directa Trim I! 2009 Trim [1 2009 Trim IT 2009 Dinu Ileana at. Elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii - “Reabilitare scoli in municipiul Braila ~ Colegiul National Nicolae Balcescu” 7931 1100-8 50 11.642 Cumparare directa Trim Tl 2009 Trim IT 2009 22. 23. Elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii - “Reabilitare scoli in municipiul Braila = Scoala cu clasele I-VI Viaicu Voda" 79311100-8 30 11.642 ‘Cumparare directa Trim 11 2009 Trim Il 2009 Trim I 2009 Trim 1 2009 Diau Teana Dinu Ileana Blaborarea documentatici de avizare a lucrarilor de interventii - “Reabilitare scoli in municipiul Braila ~ Scoala cu clasele I-VI Jon Creanga” 79311100-8 50 11.642 Camparare directa | Trim 112009 Trim II 2009 Trim I 2009 Dinu Illeana 24. 25. Elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii - “Reabilitare scoli in municipiul Braila — Colegiul Economic Jon Ghica” 7931 1100-8 50 11.642 Cumparare directa Trim 112009 Trim 11 2009 Trim I 2009 Dinu Ileana Studii de teren (ge0, topo) = “Reabilitare scoli in municipiul Braila ~ Liceu) cu Program Sportiv” 71351815-4 215 S01 Cumparare directa Trim [2009 ‘Trim 12009 Trim T 2009 Dinu Teana 26, | Studii de teren (geo, topo) | 71351815 2,5 583 Cumparare_ Trim ii2009 | Trim {12009 | Trim II Dinu -“Reabilitare scoli in directa 2009 Heana municipiul Braila— Liceul Panait Cerna” 27. | Studii de teren (geo, topo) | 71351815 25 583 |Cumparare [Trim 1[2009 | Trim 12009 [Trimit | Dinu - “Reabilitare scoli in directa 2009 Teana municipiul Braila ~ Colegiul National Nicolae Balcescu” 28. | Studii de teren (geo, topo) | 71351815 25 583 [Cumparare [Trim 112009 [Trim 1f2009 | Trimf — { Dinu = “Reabilitare scoli in directa 2009 Meana rounicipiul Braila — Scoala cu clasele I-VI Viaicu Voda" 29. | Studii de teren (geo, topo) | 71351815 25 583 |Cumparare [Trim112009 [Trim 112009 | Trimif | Dinu ~ “Reabilitare scoli in directa 2009 Heana municipiul Braila — Scoala cu clasele I-VIIT Jon Creanga” 30. | Studii de teren (geo, topo) | 71351815 25 383 | Cumparare [Trim 12009 [Trim 112009 [Trim It Dinu - “Reabilitare scoli in directa 2009 Heana municipiul Braila — Colegiul Economic fon Ghica” 31. | Proiectare (PT) - 71322000-1 75 17.463 [Cererede [Trim 112009 | Trim 1112009 [Trim IM [Dinu Reabilitare scoli in oferta 2009 Teana municipiul Braila - Liceul ou Program Sportiv 32. | Proiectare (PT) - 71322000-1 75 17.463 | Cererede | Trim [112009 | Trim 111 2009 [ Trim. 1 | Dinu Reabilitare scoli in oferta 2009 Heana municipiul Braila - Liceul Panait Cema | 33. | Proiectare (PT) - } 71322000-1 1 17463 [Cererede | Trim iN 2009 [Trim 112009 | Trim. ml | Dinw Reabilitare scoli in oferta 2009 Heana municipiul Braita - Colegiut National Nicolae Balcescu 34. Proiectare (PT) - Reabilitare scoli in municipiul Braila - Scoala cu clasele I-VIHI Vlaicu Voda 71322000-1 75 17.463 Cerere de oferta ‘Trim Il 2009 Trim III 2009 Trim. 1 2009 Dinu Teana 35. Proiectare (PT) - Reabilitare scoli in municipiul Braila - Scoala ou clasele I-VIII fon Creanga 36, Proiectare (PT) - Reabilitare scoli in municipiul Braila - Colegiul Economic fon Ghica 71322000-1 71322000-1 15 15 17.463 Cerere de oferta Trim U1 2009 Trim III 2009 Trim. IL 2009 Dinu Neana 17.463 Cerere de oferta Trim 1112009 Trim II 2009 Trim. UL 2009 Dinu Teana 37. Audit financiar - Implementarea serviciilor on-line eatre cetafeni gi automatizarea fluxurilor de lucru interne 79212100-4 2 38. Audit tehnic - Implementarea serviciilor on-line catre cetafeni si automatizarea fluxurilor de lucru interme Achizitii servicii de implementare a proiectului - Implementarea serviciilor on-line catre cetiteni si automatizarea fluxurilor de lueru interne Audi ‘romovarea competitivitatii profesionale prin 79212100-4 72222300-0 79212100-4 64 2.187 5.123 14.902 648.895 Comparare directa ‘Cumparare directa TRIM Il 2009 TRIM II 2009 ‘TRIM II 2009 TRIM I 2010 Casandra Traian TRIM II 2009 TRIM IL 2010 Casandra Traian Licitatie deschisa TRIM II 2009 TRIM II 2009 ‘TRIM IT 2010 Casandra ‘Traian 699. Cumparare directa TRIM If 2009 TRIM II 2009 TRIM IT 2010 ‘Casandra Traian programe de insirui administrajia publi 41. Servicii de insteuire (4 specialitati) - Promovarea competitivitatii profesionale prin programe de instruire in administratia publica 79633000-0 170 39.581 42. ‘Audit - Reabilitarea si dotarea cu echipament specific a corpurilor D, E si F ale Centrului de asistenta paliativa “Sf, Maria” Braila 79212100-4 22 5.123 Cumparare directa Cumparare directa ‘TRIM II 2009 TRIM I 2009 TRIM II 2009 ‘TRIM II 2009 TRIM II 2010 TRIMI 2011 Casandra Traian Casandra Traian B. Inspectie de santier - Reabilitarea si dotarea cu echipament specific a corpurilor D, E si F ale ‘Centrului de asistenta paliativa “Sf. Maria” Braila 71520000-9 19 4.423 44. ‘Audit - Reabilitare si modemizare Str. Grivitei in mun, Braila 45. Tnspeetie de santier = Reabilitare si modemizare Str. Grivitei in mun, Braila 79212100-4 71520000-9 46. Proiectare (PT) - Reabilitare scoli in municipiul Braila - Sc. Mihu Dragomir 71322000-1 59 250 1.397 13.737 58.208 Cumperare directa Cumparare directa TRIM I 2009 TRIM 11 2009 TRIM 11 2009 ‘TRIM [1 2009 TRIM 2011 Casandra, Traian ‘TRIM IIT 2011 Casandra ‘Traian ‘Cumparare directa Cerere de oferta ‘TRIM Il 2009 TRIM [1 2009 TRIM 11 2009 TRIM 11 2009 TRIM Il 2011 TRIM II 2009 ‘Casandra Traian Casandra Traian 47. Audit - Reabilitare scoli in municipiul Braila - Sc. Mihu Dragomir 79212100-4 25.7 Inspectie de santier - 71520000-9 40 6.000 9.314 Cumparare directa Cumparare ‘TRIM II 2009 TRIM II 2009 TRIM I 2010 ‘Casandra ‘Traian (TRIM 1 2009, ‘TRIM 11 2009 ‘TRIM IL Casandra Reabilitare scoli in 2010 recta Traian municipiul Braila - Sc. Mihu Dragomir 49, | Proiectare (PT) - 71322000-1 | 250 | 58.208 [Cererede | TRIMI2009 [TRIMI2009 | TRIMIL | Casandra Reabilitare scoli in oferta 2009 Traian municipiul Braila - Se. Ecaterina Teodoroiu 50. | Audit - Reabilitare scoli |79212100-4 | 25.7 |~ 6.000 | Cumparare | TRIMI2009 | TRIM 2009 |TRIMI | Casandra in municipiul Braila - Se. directa 2010 Traian Ecaterina Teodoroiu SI. | Inspectie de santier - 71520000-9 | 40 9314 |Cumparare | TRIM 2009 [TRIMI2009 |TRIMM | Casandra Reabilitare scoli in directa 2010 Traian municipiul Braila - Se. Ecaterina Teodoroiu is [52. | Proiectare (P1)- 71322000-1 | 300 | 69.849 |Cererede [TRIMM2009 [TRIMTI2009 [TRIMM | Casandra Reabilitare scoli in oferta 2009 Traian municipiul Braila - Sc. Generala nr. 24 33, | Audit - Reabilitare scoli [79212100-4 [25.7 | 6.000 |Cumparae | TRIMI2009 | TRIMII2009 [TRIMM | Casandra in municipiul Braila - Se. directa 2010 Traian Generala nr. 24 54, | Inspectie de santier - 71320000-9 | 35 12.806 [Cumparare [TRIM1r2009 [TRIMIT2009 |TRIMT | Casandra Reabilitare scoli in directa 2010 Traian municipiul Braila - Se, Generala nr. 24 | 58. | Proiectare (PT) - 7i322000-1 | 300 | 69.849 [Cererede | TRIMIL2009 [TRIMIT2009 [TRIMTT | Casandra Reabilitare scoli in oferta 2009 ‘Traian municipiul Braila - Liceul Grigore Moisil 36. | Audit - Reabilitare scoli | 79212100-4 [ 25.7 | 6.000 | Cumparare , TRIMU 2009 | TRIMI12009 [TRIMIM | Casandra in municipiul Braila - directa 2010 Traian Liceul Grigore Moisil 357. | Inspectie de santier - 71520000-9 | 35 | 12.806 | Cumparare [TRIM 2009 | TRIMI2009 jTRIMM | Casandra Reabilitare scoli in directa 2010 Traian municipiul Braila - Liceu! Grigore Moisit 58. | Proiectare (PT) - 71322000-1 ] 30 6.985 | Cumparare [TRIMIH2009 [TRIMII2009 [TRIMM | Casandra Reabilitare alei in directa 2009 Traian statiunea Lacu Sarat 59. | Audit - Reabilitare alei in | 79212100-4 | 2,5 583 [Cumparare | TRIMI2009 | TRIMIT2009 | TRIM | Casandra statiuinea Lacu Sarat directa 2011 Traian 60. | Inspectie de santier - 71520000-9 [~ 10 2.329 | Cumparare | TRIMI2009 | TRIMII 2009 |TRIMTI | Casandra Reabilitare alei in directa 2011 Traian statiunea Lacu Sarat G1. | Audit ~ Modernizarea Bd [79212100-4 | 17 3.959 | Cumparare | TRIM 111 2009 | TRIM IMI 2009 | TRIMIV | Casandra Dorobantilor directa 2011 Traian 62. | Inspectie de santier — 71520000-9 | 207 | 46.566 |Cererede | TRIM II 2009 | TRIM 111 2009 | TRIMIV | Casandra Modernizarea Bd. oferta 2011 Traian Dorobantilor 63. | Proiectare (PT)— sistem [71322000-1 | 200 | 46.566 | Cererede | TRIMII2009 | TRIM 2009 |TRIMIM | Casandra rutier - Modernizare Bd. oferta 2009 Traian Dorobantilor 64. [Proiectare (PT)—cale _[71322000-1 [200 | 46.566 |Cererede | TRIMM2009 | TRIMI12009 |TRIMIM | Casandra rulare tramvai - oferta 2009 Traian Modemizare Bd. Dorobantilor 65. | Proiectare (PT)—canal | 71322000-1 | 200 | 46.566 |Cererede | TRIM12009 [TRIMII2009 |TRIMIM | Casandra colector - Modernizare oferta 2009 Traian Bad, Dorobantilor 66. | Proiectare (PT) - Servicii | 71322000-1 | 75 17.463 |Cererede | TRIMI2009 | TRIMII2009 |TRIMM | Casandra de canalizare si de oferta 2009 Traian protectie a mediului in Colonie Km 10 din Mua. Braila | 67. | Proiectare (PT) - Central | 71322000-1 | 20 4.657 | Cumparare | TRIMI2009 [TRIMI2009 |TRIMI | Casandra social multifunctional directa 2009 Traian pentru comunitatea de romi - Lacu Dulce 68. | Proiectare (PT) - 71322000-1 30 6.985 Cumparare TRIM If 2009 | TRIM If 2009 | TRIM III Casandra Modemizare Hruba directa 2009 Traian Gradina Mare 69. | Achizitii servicii audit- | 79212100-4 i 699 Cumparare TRIM III 2009 | TRIM [U1 2009 | TRIM I Casandra Modemizare Hruba directa 2011 Traian Gradina Mare 70. | Achizitii servicii inspectie | 71520000-9 | 10 2.329 | Cumparare | TRIMHI 2009 | TRIM I 2009 | TRIMY | Casandra | de santier - Modernizare directa 2011 Traian Hruba Gradina Mare 71, | Elaborarea documentatiei [79311105-8 | 64 15.000 [Cumparare | Trim 112009 | Trim 112009 [Trim. IT | Dinu fleana de avizare a luctarilor de directa 2009 interventii - Reabilitare si modernizare centru social pentru persoane varstnice Str. Zambilelor nr. 2 72. | Elaborarea documentatiei | 79311100-8 | 64 15.000 | Cumpatare | Trim 112009 [Trim 2009 | Trim. IT | Dinu Meana de avizare a lucrarilor de directa 2009 interventii - Restaurarea casei memoriale P. St. Goanga 73. | Elaborarea documentatiei |79311100-8 | 64 15.000 | Cumparare | Trim 1112009 | Trim {12009 | Trim. Hf | Dinu Tleana de avizare a iucrarilor de directa 2009 interventii - Reabilitare pasaj rutier si tramvai cartier Brailita 74. | Elaborarea documentatiei |79311100-8 | 64 15.000 [Cumparare | Trim 12009 | Trim if 2009 | Trim. HII | Dinu Tleana de avizare a lucrarilor de directa 2009 interventii - Reabilitare si modernizare Pare Monument | | 75. | Studiu de fezabilitate- | 79311100-8 | 64 15.000 Cumparare | Trim 111 2009 | Trim If 2009 | Trim. Ht | Dinu Tleana Sistem integrat de directa 2009 supraveghere stradala in vederea cresterii sigurantei cetateanului 76. | Elaborare plan integrat de | 79311100-8 | 64 15.000 [Cumparare | Trim112009 [Trim 112009 Trim. | Dinu Tleana dezvoltare urbana (PIDU) directa 2009 77. | Proiect Tehnic - 71322000-1 | 300 | 69.900 |Cererede | Trim {12009 | Trim 112009 | Trim. IIT | Dinu Tleana Reabilitare si modernizare oferta 2009 centru social pentru persoane varstnice Str. Zambilelor nr. 2 | 78. | Proiect tehnic - 71322000-1 | 300 [ 69.900 |Cererede | Trim 2009 | Trim 1112009 | Trim. Tif | Dinu Tleana Restaurarea casci oferta 2009 memoriale P. St. Goanga 79. | Proiect tehnic - 71322000-1 | 300 | 69.900 |Cererede [Trim iIf2009 [TrimI 2009 | Trim. TIT | Dinu Tleana Reabilitare pasaj rutier si oferta 2009 tramvai cartier Brailita 80. | Proiect tehnic - 71322000-1 [300 | 69.900 |Cererede | TrimII12009 | Trim 12009 | Trim. TI | Dinu Tleana Reabilitare si modernizare oferta 2009 Parc Monument 81. | Proiect tehnic - Sistem | 71322000-1 [ 172 | 40.100 [Cererede | Trim 1112009 | Trim 112009 | Trim. 111 | Dinu Tleana integrat de supraveghere oferta 2009 stradala in vederea cresterii sigurantei cetateanului 82, | Inspectie de santier - 71520000-9 | 60 13.980 [Cumparare | Trim Hi 2009 | Trim 1112009 | Trim. 1 | Dinu Hleana Reabilitare si modernizare directa 2009 centru social pentru persoane varstnice Str. Zambilelor nr. 2 83. | Inspectie de santier - 71520000-9 | 54 12.580 | Cumparare | Trim 1112009 | Trim If 2009 | Trim. M1 | Dinu Tleana Restaurarea casei directa 2009 memoriale P. St. Goanga 84, | Inspectie de santier - 71520000-9 | 54 12.580 | Cumparare [Trim 111 2009 [Trim {112009 | Trim. 1 [Dinu Heana Reabilitare pasaj rutier si directa 2009 tramvai cartier Brailita 85. | Inspectie de santier - 71520000-9 | 60 13.980 | Cumparare | Trim [112009 [Trim 112009 | Trim. I | Dinu Heana Reabilitare si modernizare directa ° 2009 Parc Monument 86. | Audit - Reabilitare si 79212100-4 | 25.7 | 6.000 | Cumparare | Trim 111 2009 [Trim 1112009 | Trim. HI | Dinu Tleana modernizare centru social directa 2009 pentru persoane varstnice |_| Str, Zambilelor nr. 2 | 87. | Audit - Restaurarea casei [79212100-4 | 25.7 | 6.000 | Cumparare [Trim {112009 | Trim IIT 2009 | Trim. 11 | Dinu Tleana memoriale P. St. Goanga directa 2009 Implementare Programe Dezvoltare Durabila Casandra Traian aaa 88. | Audit-Reabilitare pasa | 79212100-4 [ 25.7 ] 6000 |Cumparare ] Trimi 2009 [Trim 1112009 | Trim. IM | Dinu lleana rutier si tramvai cartier directa 2009 | Brailita 89. | Audit - Reabilitare si 79212100-4 | 25.7 | 6.000 | Cumparare [Trim 12009 |Triml12009 [Trim fi | Dinu Tleana modernizare Pare directa 2009 Monument 90. [Audit - Sistem integrat de |79212100-4 | 25.7 | 6.000 |Cumparare [Trim lit2009 [Trim 12009 | Trim. | Dinu Tleana supraveghere stradala in directa 2009 vederea cresterii sigurantei cetateanului ‘Achizitii bunuri 91. | Achizitii bunuri - Sistem [32323500-8 | 3.176 | 740.000 | Licitatie TRIM I 2009 [TRIM MIT 2009 | TRIM IT [Dinu leana | integrat de supraveghere deschisa 2009 stradala in vederea cresterii sigurantei cetateanului 92. | Achizitii bunuri si 39000000-2 [~ 30 6985 | Cumparare | TRIMI2009 [TRIMII2009 [TRIM — | Casondra materiale - Promovarea directa 2010 Traian competitivitatit profesionale prin programe de instruire in administratia publica 98. | Achizitie bunuri si 16160000-4 75 17.463 |Cererede | TRIMIL2009 [TRIMI2009 [TRIM | Casandra echipamente - Servicii de oferta 2009 Traian canalizare si de protectie amediului in Colonie Xm 10 din Mun, Braila 94. | Achizitie bunuri si 39000000-2 | 49 | 11.409 |Cumparare | TRIMIV 2009 | TRIMIV 2009 | TRIMIV | Casandra echipamente - Centrul directa 2009 Traian social multifunctional pentru comunitatea de romi - Lacu Dulce Sef Serviciu