Sunteți pe pagina 1din 10

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare


Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
ORASUL MIZIL
Adresa postala: B-dul. Unirii nr.12, Localitatea: Mizil, Cod postal: 105800, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment managementul proiectelor, Tel.
+40 244250551, In atentia: Petronela Sturz, Email: petrosturz@yahoo.com, Fax: +40 244250551, Adresa internet (URL): www.primaria-mizil.ro, Adresa
profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

CAIETUL DE SARCINI, DOCUMENTATIA SPECIFICA (PENTRU CONCESIUNI) SI/SAU DOCUMENTELE SUPLIMENTARE


(INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA
Sistemul Electronic de Achizitii Publice
Adresa postala: -, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Punct(e) de contact: -, Tel. +40 213032997, In atentia: -, Email: contact.companii@elicitatie.ro, Fax: +40 213032937, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro

OFERTELE/PROIECTELE SAU SOLICITARILE/CERERILE DE PARTICIPARE SAU CANDIDATURILE TREBUIE TRIMISE LA


PRIMARIA ORASULUI MIZIL
Adresa postala: Bd. Unirii nr. 14, Localitatea: MIZIL, Cod postal: 105800, Romania, Punct(e) de contact: Registratura, Tel. +40 244250027, In atentia: -,
Email: primaria@primaria-mizil.ro, Fax: +40 244251120, Adresa internet (URL): www.primaria-mizil.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


autoritate publica locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-08-2015 08:29

Pagina 1/10

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Continuare lucrari scoala 10 sali de clasa - Liceu Tehnologic Tase Dumitrescu Mizil

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de prestare: Orasul Mizil, judetul Prahova
Codul NUTS: RO316 - Prahova

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Continuarea lucrarilor la Liceul Tehnologic Tase Dumitrescu Mizil se va face conform Proiectului tehnic, anexat documentatiei de atribuire, si
DALI elaborat in 2015.
Prezentul contract include:
-realizarea de lucrari de arhitectura
-realizare instalatii sanitare
-realizare instalatii electrice
-realizarea instalatii electrice si curenti slabi
Perioada de garantie acordata lucrarii va fi de 36 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor.
Cheltuielile diverse si neprevazute, conform devizului general intocmit de elaboratorul DALI, conform prevederilor HG 28/2008 este de 16,46
% din valoarea estimata a achizitiei, reprezentand 507.157 lei.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45214200-2 Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.2)
45232141-2 Instalatii de incalzire (Rev.2)
45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45330000-9 Lucrari de instalatii de apa (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prin prezentul contract se va realiza continuarea lucrarilor pentru corpul de scoala cu 10 Sali de clasa din incinta Liceului Tehnologic Tase
Dumitrescu din Mizil, in cadrul PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZVOLATARE LOCALA(P.N.D.L.) finantat de la bugetul de stat.
Valoarea estimata a contractului a fost determinata conform devizului estimativ inclus in DALIsi include:
-Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 50.000 lei;
-Cheltuieli pentru investitia de baza:
opentru constructii si instalatii: 2.485.785 lei;
-Alte cheltuieli 545.194 lei, din care:
oOrganizare de santier: 38.037 lei;
oCheltuieli diverse si neprevazute: 507.157 lei.
Valoarea estimata fara TVA: 3,080,979.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-08-2015 08:29

Pagina 2/10

Fisa de date
Cuantumul garantiei 50.000 LEI. Perioada de valabilitate 90 zile calendaristice, de la data limita de depunere a ofertelor.
Garantia se va constitui, conform HG nr. 925/2006, art 86 alin. (1), prin virament bancar in contul Orasului Mizil (CUI 15562570) cod IBAN
RO12TREZ5245006XXX000043 deschis la Trezoreria Mizil sau printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o
societate de asigurari. In cazul constituirii garantiei prin scrisoare bancara, emisa de preferat de o banca ce are corespondent in Romania,
se va utiliza ca model Formularul 15. In cazul unei oferte comune, garantia de participare va fi emisa in numele asocierii si va cuprinde
precizarea ca respectivul instrument de garantare acopera, in mod solidar, toti membrii asocierii (cu nominalizarea acestora).
Pentru a beneficia de reducerea cu 50% a garantiei de participare, operatorii economici care se inscriu in categoria IMM-urilor trebuie sa
prezinte Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intrepinderilor mici si mijlocii, conform Anexei 1 la Legea 346/2004 privind
stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM, cu modificarile si completarile ulterioare.
In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea
ofertelor. Garantia de participare poate fi prezentata impreuna cu oferta sau poate fi depusa personal inainte de deschiderea ofertelor.
Garantia va fi prezentata in original, in limba romana. Garantia prezentata in alta limba decat romana, va fi insotita de traducerea autorizata
in romana, legalizata la notariat. Echivalenta pentru o garantie depusa in alta moneda decat leu se va face la cursul BNR leu/valuta din data
anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile sau, in cazul in care aceasta zi este nelucratoare, cursul BNR din ultima zi lucratoare
inainte de termenul mentionat anterior.
Restituirea garantiei - conform H.G. 925/2006, art.88.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da
Garantia de buna executie se va constitui conform art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006. Garantia se poate constitui in oricare dintre formele
de la art. 90 alin. (1) sau (3), avandu-se in vedere si prevederile HG 1045/2011.
Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din valoarea contractului fara TVA.
In situatia in care se va opta pentru constituirea garantiei prin emiterea unui instrument de garantare atunci este de preferat ca acesta sa fie
emis de catre o banca ce are corespondent in Romania.
Pentru a beneficia de reducerea cu 50% a garantiei de buna executie, operatorii economici care se inscriu in categoria IMM-urilor trebuie sa
prezinte Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM, conform Anexei 1 la Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si
dezvoltarii IMM, cu modificarile si completarile ulterioare.
Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 92 alin. (4) din H.G. 925/2006.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Buget local si alocari PNDL conform OUG 28/2013

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
Urmatoarele documente legislative cu modificarile si completarile ulterioare: Ordinele presedintelui ANRMAP nr. 509/2011, nr. 302/2011, nr.
314/2011 si nr. 313/2011; OUG 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor
de achizitie publica; HG 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006, cu modificarile
si completarile aduse de 1.083/2007; Legea 10/1995 privind calitatea in constructii; OUG 28/2013 pentru aprobarea PNDL; Ordinul MDRAP
1851/2013; Ordinul MDLPL 863/2008 pentru aprobarea Instruct de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008; HG 766/1997 privind
obligativitatea utilizarii de materiale agrementate la executia lucrarilor; alte reglementari in domeniul achizitiilor publice disponibile pe site-ul
www.anrmap.ro.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-08-2015 08:29

Pagina 3/10

Fisa de date
Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, aceste cerinte trebuiesc indeplinite de fiecare membru al grupului.
Ofertantii straini vor prezenta documentele eliberate de autoritatile competente, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba
romana. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.
In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va
atasa o imputernicire pentru aceasta, in original. Prin imputernicire se va autoriza semnatarul ofertei sa angajeze ofertantul in procedura
pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Cerinta obligatorie: se vor prezenta urmatoarele documente:
-Declaratie privind eligibilitatea pentru neincadrarea in prev. art. 180 din OUG. nr. 34/2006 - Formular nr. 1. Declaratia va fi prezentata de toti
membrii grupului de operatori economici (asociere) care depun o oferta comuna, si de tertul sustinator, daca este cazul.
-Declaratie privind neincadrarea in prev. art. 181 din OUG. 34/2006 Formular nr. 2. Declaratia va fi prezentata de toti membrii grupului de
operatori economici (asociere) care depun o oferta comuna, daca este cazul. In cazul in care un operator economic este sustinut de un tert,
atunci tertul sustinator va prezenta Declaratia privind neincadrarea in prev. art. 181 din OUG. 34/2006 Formular nr. 2A. In cazul in care un
operator se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si competarile ulterioare, atunci acest operator
va fi exclus din procedura.
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formular nr. 4.
-Declaratie privind neincadrarea in prev. art. 691 din O.U.G. 34/2006, cu mod. si compl. ulterioare - Formular nr. 5. Pentru aceasta
declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea
procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Proscan Emil, Pasol Nicolai, Tanase Loredana Marcela, Dinu
Daniela, Leescu Amalia, Pricop Silvia Cristina, Alexe Ilie, Badulescu Valeriu, Cazanescu Gheorghe, Ciobanu Marian, Cocosatu Stelu,
Craciun Nicolai, Dragan Mihai, Leescu Dumitru, Mares Vasilica, Margarit Romeo, Militaru Valentin Mihnea, Minea Victor, Radulescu Nicusor,
Ranceanu Justin Laurentiu, Stoicescu Stefan, Tudorie Maria, Mladin Doru Gica, Chirvase Doru, Elisei Constantin, Sturz Petronela Catalina,
Panait Victoria Violeta. Declaratia va fi prezentata atat de catre subcontractant, cat si de de tertul sustinator, daca este cazul.
-Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa ca ofertantul nu
are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in original, in copie legalizata sau
in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
-Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local pentru sediu sau punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului din care
sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in
original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator eliberat de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte
documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de
stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru operatorii economici straini se vor aplica
prevederile art. 182 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste documente se vor prezenta, insotite de traducere
autorizata a acestora in limba romana.
Ofertantii care nu si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat sau catre bugetul local, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care isi are resedinta, vor fi exclusi din procedura de atribuire.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


-Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu
originalul. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul trebuie sa aiba inscrise in certificat ca domenii de activitate cele cu codul CAEN corespondent pentru activitatile ce fac obiectul
contractului, conform legislatiei nationale. In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata
indeplinita daca asociatii au ca domenii de activitate cele cu codul solicitat pentru partea din contract pe care o realizeaza. Tertul nu poate
sustine un operator economic ofertant cu codul sau CAEN, din considerentul ca un cod CAEN ii apartine in nume propriu, nefiind o resursa
transferabila.
Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul
loc, pentru conformitate, certificatul constatator aflat (sau documentul echivalent) in original sau in copie legalizata.
Pentru operatori economici straini se vor depune:
-Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in calitate de persoana juridica
in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care ofertantul este rezident. Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori
apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitatea operatorului economic de a realiza activitatile care fac obiectul
contractului ce urmeaza a fi atribuit, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit, in original sau copie
legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
-Certificat constatator (sau document echivalent) emis de registrul comertului (sau autoritatea echivalenta din tara in care ofertantul este
rezident) in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. Informatiile cuprinse in certificatul constatator
trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor. Ofertantul trebuie sa aiba inscrise in certificat ca domenii de activitate
cele cu codul CAEN corespondent pentru activitatile ce fac obiectul contractului, conform legislatiei statului in care operatorul economic isi
are sediul.
Ofertantii straini vor prezenta documentele eliberate de autoritatile competente, insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un
traducator autorizat. Traducerile vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina de catre traducatorul autorizat.
Ofertantii straini vor prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care, in cazul in care oferta depusa de ei este declarata castigatoare,
isi asuma responsabilitatea pentru una din optiunile:
-In termen de 45 de zile de la comunicarea rezultatului procedurii vor prezenta dovada deschiderii unui punct de lucru in Romania, in cazul
in care nu au constituit un astfel de punct de lucru, sau
-Inainte de incheierea contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul dintre asociatii inregistrati in
Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asocierii.
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-08-2015 08:29

Pagina 4/10

Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta 1
Cifra de afaceri
Cifra de afaceri globala medie anuala a ofertantului in ultimii 3 (trei) ani,
respectiv 2012, 2013, 2014 trebuie sa fie de minim 5.000.000 lei.
Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna (asociere),
atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in
considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.

Se va completa Formularul 6 si vor fi prezentate copii ale


bilanturile contabile pentru ultimii 3 ani sau documente
echivalente.
Calculul echivalentei cifrei de afaceri exprimata in alta moneda
decat lei, se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat
de Banca Nationala a Romaniei

Se vor prezenta bilanturi contabil sau extrase de bilant nregistrate la


organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente
echivalente la 31.12.2012, 31.12.2013 si 31.12.2014; acestea vor fi
prezentate in copii conform cu originalul, semnate de reprezentantul legal
si stampilate pe fiecare pagina.
Persoanele juridice straine vor atasa, documente echivalente relevante, in
copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in limba
romana, aceste documente fiind emise de autoritatile competente, care sa
certifice indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri.
Pentru a beneficia de reducerea cu 50% pentru criteriul legat de cifra de
afaceri, operatorii economici care se inscriu in categoria IMM-urilor trebuie
sa prezinte Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria
intrepinderilor mici si mijlocii, conform Anexei 1 la Legea 346/2004 privind
stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta 2
Angajament privind sustinerea situatiei economice si financiare (daca este
cazul)
Capacitatea economica si financiara a ofertantului sau grupului de operatori
economici care depune o oferta comuna poate fi sustinuta, pentru
indeplinirea contractului, de un tert, conform art. 186 din OUG 34/2006.
In cazul in care ofertantul sau grupul de operatori economici isi
demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea unui
tert, acesta trebuie sa prezinte un Angajament ferm, prin care se confirma
faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
In cazul in care pentru indeplinirea cerintei cu privire la cifra de afaceri un
ofertant sau un grup de operatori economici va avea un tert sustinator,
atunci acesta va indeplini in intregime aceasta cerinta.
Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea
din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a),
c1) si d) din OUG 34/2006. Tertul sustinator va prezenta Declaratia privind
neincadrarea in prev. art. 691 din O.U.G. 34/2006, cu mod. si compl.
ulterioare.

Se vor prezenta urmatoarele documente ale emise de tertul


sustinator:
-Angajament ferm Formular 7;
-Declaratie privind eligibilitatea pentru neincadrarea in prev. art.
180 din OUG. nr. 34/2006 - Formular 1;
-Declaratie privind neincadrarea in prev. art. 181 din OUG.
34/2006 Formular 2A;
-Declaratie privind neincadrarea in prev. art. 691 din O.U.G.
34/2006, cu mod. si compl. ulterioare - Formular 5.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta 1
Lista lucrarilor executate
Ofertantii vor prezenta lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani fata de data
limita de depunere a ofertelor.
In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 5 ani,
autoritatea contractanta va lua in considerare lucrarile executate si duse la
bun sfarsit in perioada solicitata si va avea in vedere doar lucrarile
executate in aceasta perioada.

Se va prezenta Formularul 8 Lista lucrarilor executate in ultimii 5


ani.
Calculul echivalentei valorii contractelor exprimata in alta
moneda decat lei, se va aplica cursul mediu anual leu/valuta
comunicat de Banca Nationala a Romaniei

Cerinta 2
Experienta similara
Ofertantul (operator economic sau grup de operatori economici care depune
o oferta comuna) trebuie sa demonstreze ca in ultimii 5 ani (calculati pana la
data limita de depunere a ofertelor) a executat lucrari de constructii in
valoare cumulata de minim 2.500.000 lei, la nivelul a maxim doua contracte.

Pentru contractele nominalizate pentru indeplinirea cerintei


privind experienta similara minima se vor prezenta:
-Formularul 9 Fisa de experienta similara pentru fiecare
contract;
-Certificari de buna executie pentru contractul/contractele
nominalizat(e). Respectivele certificarivor indica beneficiarii
(autoritati contractante sau clienti privati), valoarea, perioada si
locul executiei lucrarilor si vor preciza daca lucrarile au fost
executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu
si daca au fost duse la bun sfarsit, prin semnarea unui procesverbal de receptie finala/receptie la terminarea lucrarilor/receptie
partiala.
In cazul in care contractele contin clauze de confidentialitate,
care impiedica prezentare lor, ofertantul va prezenta paginile din
contract din care rezulta partile contractante, obiectul
contractului, durata contractului, pretul contractului si pagina cu
semnaturile.

Ofertantul va prezenta pentru aceste contracte:


-Fisa de experienta similara;
-Certificari de buna executie pentru contractul/contractele nominalizat(e).
Respectivele certificarivor indica beneficiarii (autoritati contractante sau
clienti privati), valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si vor preciza
daca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale din
domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit, prin semnarea unui procesverbal de receptie finala/receptie la terminarea lucrarilor/receptie partiala.
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta
cu privire la experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare
a resurselor tuturor membrilor grupului.

In cazul in care contractele sunt exprimate in Euro, se vor folosi


ratele medii anuale BNR: 2014 4,4446; 2013 4,4190; 2012
In cazul in care ofertantul sau grupul de operatori economici (asocierea) are 4,4560; 2011 4,2379; 2010 - 4,2099.
un tert sustinator pentru experienta similara, atunci intreaga valoarea
solicitata ca experienta similara va fi demostrata de tert.
Experienta similara nu poate fi demonstrata prin experienta unui
subcontractant, experienta fiind o resursa care nu se poate transfera.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-08-2015 08:29

Pagina 5/10

Fisa de date
Cerinta 3
Dotarea tehnica
Ofertantul va prezenta o Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile,
echipamentele tehnice de care dispune pentru indeplinirea corespunzatoare
a contractului de lucrari, insotita de documente care atesta detinerea
(dotarea proprie/inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a
utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice si laboratoarelor implicate in
realizarea contractului.

Se va prezenta Formularul 10 si copii conform cu originalul ale


documentelor care atesta detinerea utilajelor, instalatiilor,
echipamentelor tehnice si laboratoarelor implicate in realizarea
contractului (acte de proprietate sau care atesta inchirierea sau
alte forme de punere la dispozitie).

Cerinta 4
Personal
Ofertantii trebuie sa dispuna de resursele umane necesare indeplinirii in
bune conditii a contractului.
Ofertantii vor prezenta Declaratie privind efectivul mediu anual al
personalului angajat si Declaratie privind asigurarea personalului de
specialitate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica. In tabelul cu
personalul de specialitate pentru indeplinirea contractului de achizitie vor fi
nominalizate persoanele care vor participa la realizarea lucrarii.

Se vor prezenta urmatoarele:


-Formularul 11.1 Declaratie privind efectivul mediu anual al
personalului angajat
-Formularul 11.2 Declaratie privind asigurarea personalului de
specialitate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica
-Documente suport: pentru responsabilii tehnici cu executia se
vor furniza copii atestat/legitimatie si dovada relatiei cu
ofertantul; pentru responsabilul pentru asigurarea calitatii se va
furniza copia deciziei interne a operatorului economic ofertant;
pentru seful de santier se vor furniza urmatoarele documente:
CV semnat de titular, insotit de copii ale diplomelor, certificatelor
profesionale, atestate, etc., mentionate in CV, precum si
documente relevante prin care se face dovada indeplinirii
cerintei cu privire la participarea in cel putin un proiect/contract la
nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare (sef de santier).
-Declaratie de disponibilitate

In cazul asocierii, se va prezenta o lista comuna cu resursele umane


propuse pentru implementarea contractului.
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna
(asociere), cerinta cu privire la personal se demonstreaza prin luarea in
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
In cazul in care parte din contract se subcontracteaza, atunci resursele
umane ale subcontractantului, implicate in partea lui de contract, se iau in
considerare la evaluarea indeplinirii cerintei cu privire la resursele umane.

Ofertantii straini vor prezenta documentele in traducere


legalizata in limba romana.
Expertii straini vor prezenta atestatele/autorizatiile la momentul
Ofertantii vor face dovada disponibilitatii urmatoarelor resurse umane ce vor semnarii contractului.
fi implicate in derularea contractului:
-Sef de santier:
Calificari si abilitati:
ostudii universitare, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, in
domeniul constructii;
Experienta profesionala relevanta:
oparticiparea in cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat
activitati similare (sef de santier);
-Responsabil tehnic cu executia atestat pentru domeniul I - Constructii civile,
industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere, conform
Ordinului 777/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice Indrumator
pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitatea in
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, sau echivalent pentru
expertii straini;
-Responsabil pentru asigurarea calitatii, numit prin decizie interna a
operatorului economic ofertant.
Pentru responsabilii tehnici cu executia se vor furniza copii
atestat/legitimatie si dovada relatiei cu ofertantul.
Pentru responsabilii pentru asigurarea calitatii se va furniza copia deciziei
interne a operatorului economic ofertant.
Pentru seful de santier se vor furniza urmatoarele documente: CV semnat
de titular, insotit de copii ale diplomelor, certificatelor profesionale, atestate,
etc., mentionate in CV, precum si documente relevante prin care se face
dovada indeplinirii cerintei cu privire la participarea in cel putin un
proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare (sef de
santier).
Toate resursele umane vor furniza o Declaratie de disponibilitate.
Cerinta 5
Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala (daca este cazul)
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului sau grupului de operatori
economici care depune o oferta comuna poate fi sustinuta, pentru
indeplinirea contractului, de un tert, conform art. 190 din OUG 34/2006. In
cazul in care ofertantul/grupul de operatori economici isi demonstreaza
capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unui tert, acesta
trebuie sa prezinte un Angajament ferm, prin care tertul confirma faptul ca
va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.

Prezentarea urmatoarelor documente:


-Angajament ferm Formularul 12.
-Declaratie privind eligibilitatea pentru neincadrarea in prev. art.
180 din OUG. nr. 34/2006 - Formular 1.
-Declaratie privind neincadrarea in prev. art. 181 din OUG.
34/2006 Formular 2A.
-Declaratie privind neincadrarea in prev. art. 691 din O.U.G.
34/2006, cu mod. si compl. ulterioare - Formular 5.

La verificarea indeplinirii cerintelor cu privire la resursele umane si resursele


tehnice, se vor cumula resursele sustinatorului cu cele ale ofertantului sau
asociatilor.
In cazul in care ofertantul sau grupul de operatori economici (asocierea) are
un tert sustinator pentru experienta similara, atunci intreaga valoarea
solicitata ca experienta similara va fi demostrata de tert.
Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea
din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a),
c1) si d) din OUG 34/2006. Tertul sustinator va prezenta Declaratia privind
neincadrarea in prev. art. 691 din O.U.G. 34/2006, cu mod. si compl.
ulterioare.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-08-2015 08:29

Pagina 6/10

Fisa de date
Cerinta 6
Informatii privind subcontractantii
In cazul in care oferta prevede realizarea unor activitati prin subcontractare,
se vor furniza informatii despre operatorii economici carora li se
subcontracteaza parti din contract, dupa cum urmeaza: denumirea
subcontractantilor, specializarea acestora si specificarea lucrarilor care
urmeaza a le executa subcontractantul/subcontractantii.
Se vor prezenta documente relevante (conform legislatiei in vigoare) privind
resursele materiale si umane pe care subcontractantii se angajeaza ca le
vor pune la dispozitia ofertantului in cazul in care acesta va fi declarat
cstigator.
In cazul in care parte din contract se subcontracteaza, atunci resursele
umane si tehnice ale subcontractantului, implicate in partea lui de contract,
se iau in considerare la evaluarea indeplinirii cerintelor cu privire la
resursele umane si tehnice.

Se va completa Formularul 13 cu denumirea subcontractantilor,


specializarea acestora si specificarea lucrarilor care urmeaza a
le executa subcontractantul/ subcontractantii;
Se vor prezenta documente relevante (conform legislatiei in
vigoare) privind resursele materiale si umane pe care
subcontractantii se angajeaza ca le vor pune la dispozitia
ofertantului in cazul in care acesta va fi declarat cstigator.
Subcontractantul trebuie sa furnizeze Declaratie privind
neincadrarea in prev. art. 691 din O.U.G. 34/2006, cu mod. si
compl. ulterioare (Formularul 5).

Subcontractantul trebuie sa furnizeze Declaratie privind neincadrarea in


prev. art. 691 din O.U.G. 34/2006, cu mod. si compl. ulterioare.
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului cstigator, ca la incheierea
contractului de achizitie publica, sa prezinte contractele incheiate intre
contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate
trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la
contractul de achizitie publica.
Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui
subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante,
iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea
propunerii tehnice sau financiare initiale.
Cerinta 7
Se va prezenta Acordul de asociere (Formularul 14), in original
Informatii privind asocierea operatorilor economici
Atunci cand un grup de operatori economici depune o oferta comuna, oferta
trebuie sa cuprinda un acord de asociere in care sa se mentioneze ca toti
asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea
contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa
primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in
nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului.
Intelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea, ca toti operatorii economici
din Asociere sunt obligati sa ramna in asociere pe intreaga durata a
contractului.
In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba dect
limba romna, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere autorizata in
limba romna dupa acestea.
In cazul in care contractul este atribuit unei asocieri de operatori economici
care au depus oferta comuna, se solicita de catre autoritatea contractanta,
inainte de incheierea contractului, prezentarea acordului de asociere in
original cu semnaturile autentificate.
Nota: In cazul in care oferta este depusa de o asociere, pentru a beneficia
de reducerea cu 50% a cerintelor privind cifra de afaceri, garantia de
participare si garantia de buna executie, conform prevederilor art. 16(2) din
Legea 346/2004, este necesar ca fiecare dintre asociati sa se incadreze in
categoria IMM-urilor si sa prezinte o declaratie in acest sens.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Standarde de asigurare a calitatii


Prezentarea copiei certificatului ISO 9001 sau echivalent
Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management
al calitatii, conform standardelor in vigoare, pentru activitatile care fac
obiectul contractului ce va fi atribuit prin prezenta procedura. Ofertantii au
obligatia de a prezenta copia certificatului ISO 9001 sau echivalent, in copie
lizibila semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de
reprezentantul legal al ofertantului.
In cazul unei asocieri, cerinta privind implementarea sistemului de
management al calitatii trebuie sa fie indeplinita individual de fiecare
membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Standarde de protectie a mediului
Ofertantul trebuie sa faca dovada respectarii standardelor de protectie a
mediului, conform standardelor in vigoare, pentru activitatile care fac
obiectul contractului ce va fi atribuit prin prezenta procedura.
Ofertantii au obligatia de a prezenta copia certificatului ISO 14001 sau
echivalent, in copie lizibila semnata si stampilata pentru conformitate cu
originalul de reprezentantul legal al ofertantului.
In cazul unei asocieri, cerinta privind implementarea sistemului de
management al calitatii trebuie sa fie indeplinita individual de fiecare
membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Prezentarea copiei certificatului ISO 14001 sau echivalent

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-08-2015 08:29

Pagina 7/10

Fisa de date
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Da
1)Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul. n cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de
ofertare se refera numai la pretul total al ofertei.
2)Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii nregistrati n Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.)
(conform art. 42 si 44 alin. (2) din Hotarrea nr. 1660/2006) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre
autoritatea contractanta, conform prevederilor art. 165 alin. (2) din OUG 34/2006 modificata si completata prin HG 198/2007.
n vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie nregistrati n SEAP avnd certificat digital valid pentru acces
n sistem. Informatii disponibile pentru conectare si nregistrare la: http://www.e-licitatie.ro
3)Invitatia de participare va fi transmisa pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile si va contine data si
momentul de start al licitatiei electronice, precum si orice informatie necesara pentru realizarea conectarii individuale la echipamentul
electronic utilizat.
4)Licitatia electronica va ncepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Autoritatea contractanta nu are dreptul de a ncepe
licitatia electronica mai devreme de doua zile lucratoare dupa data la care au fost trimise invitatiile.
5)Sistemul informatic va pune instantaneu la dispozitia tuturor ofertantilor informatiile necesare acestora pentru a-si determina, n orice
moment, pozitia pe care o ocupa n clasament.
Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la :
- cea mai buna oferta
- numarul participantilor la licitatia electronica.
6)Conditiile n care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze:
?n cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot dect sa mbunatateasca ultima oferta depusa.
?Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1.
?Durata unei runde: 1 (una) zi.
?n cazul n care ofertantul declarat admis si nregistrat n SEAP nu modifica n cadrul fazei de licitatie electronica elementele ofertei care fac
obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luata n considerare oferta depusa n cadrul procedurii de evaluare initiala a
ofertelor, n conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire.
7)Autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art. 200 din OUG 34/2006. Atribuirea se va
face pe baza rezultatului obtinut n urma finalizarii licitatiei electronice asa cum prevede art. 169 alin. (2) din OUG 34/2006.
8)Avnd n vedere obligatia autoritatii contractante prevazuta la art. 202 alin.(1) din OUG 34/2006 de a verifica eventualele oferte cu pret
aparent neobisnuit de scazut, operatorii economici vor depune, la sediul autoritatii contractante, n termen de 72 de ore de la finalizarea
ultimei runde a licitatiei electronice, urmatoarele documente justificative aferente valorii ofertate la ultima runda a licitatiei electronice:
-scrisoarea de naintare a ofertei
-formularul de oferta
-listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari.
9)n cazul n care ofertele prezentate n ultima runda a licitatiei electronice sunt egale, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a
solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara n plic nchis, caz n care contractul va fi atribuit ofertantului a
carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
ATENTIE:
Pentru a putea participa la licitatiile electronice OPERATORII ECONOMICI TREBUIE SA FIE NREGISTRATI N S.E.A.P.. N CAZ
CONTRAR, conform prevederilor art. 44 alin. 2 din H.G. 1660/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, OFERTA DEPUSA n cadrul
acestor proceduri NU VA PUTEA FI LUATA N CONSIDERARE.

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
18913/31.07.2015

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-08-2015 08:29

Pagina 8/10

Fisa de date
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate cerintele aferente Caietului de sarcini. Propunerea
tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in Caietul de sarcini.
In cazul in care nu se va depune o propunere tehnica, oferta va fi considerata neconforma, intrucat duce la imposibilitatea verificarii modului
in care ofertantul va respecta cerintele din caietul de sarcini.
Ofertantul va elabora propunerea tehnica detaliata care trebuie sa cuprinda urmatoarele capitole:
-o descriere a activitatilor principale, aratnd esalonarea n timp a acestora, partile critice identificate. Propunerea trebuie sa detalieze
lucrarile permanente si temporare ce urmeaza a fi executate, conform caietului de sarcini. Ofertantul va lua n considerare conditiile
climatice si termenele necesare pregatirii detaliilor de executie. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor contractuale si sa faca o descriere detaliata a modului de ndeplinire a sarcinilor de catre persoanele responsabile cu
derularea contractului, precum si o prezentare succinta a modului de lucru n corelare cu graficul general de realizare a investitiei. Vor fi
incluse mentiuni privitor la respectarea conditiilor tehnice de calitate si a cerintelor si criteriilor de performanta, precum si de respectare a
tuturor masurilor de protectie a mediului (gestionarea deseurilor rezultate, protectia mpotriva zgomotului si vibratiilor, etc.), de protectie a
muncii si a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor n timpul executarii lucrarilor
-planul calitatii propus pentru toate activitatile executarii contractului;
-graficul general de realizare a investitiei.
Cerintele prevazute in caietul de sarcini sunt cerinte minime obligatorii. Ofertele care nu indeplinesc aceste cerinte vor fi respinse ca
neconforme.
Prezentarea unei propuneri tehnice care nu respecta cerintele poate duce la respingerea ofertei fiind considerata neconforma.
In cazul unei asocieri, oferta tehnica va fi elaborata de liderul asocierii, cuprinzand si mentionand lucrarile executate de catre toti asociatii.
Ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii
prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se
refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul:
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html. Ofertantul va prezenta o Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea obligatiilor
referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.
In plicul ce contine Propunerea tehnica se va include si formularul de contract insusit de ofertant (fiecare pagina va fi semnata si stampilata
de reprezentantul legal/imputernicit), impreuna cu amendamente, daca este cazul.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Propunerea financiara va fi elaborata astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret. Oferta financiara va cuprinde toate
cheltuielile legate de executie, manipulare, procurare, transport, testare, eventuale remedieri in perioada de garantie si orice alte cheltuieli
pana la receptia finala. Pretul inclus in oferta financiara va include att valoarea costurilor neprevazute, precum si cele pentru organizarea
de santier.
Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere a continutului pe toata perioada de valabilitate a acesteia.
Propunerea financiara trebuie sa fie in LEI cu prezentarea TVA separat si trebuie sa includa:
1.Formularul de oferta (Formularul 16 si Anexa la Formularul nr. 16);
2.Liste de cantitati de lucrari. Se vor prezenta: centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (incluzand realizarea utilitatilor necesare obiectivului,
investitia de baza si organizarea de santier) formularul F1; centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte formularul F2;
listele cu cantitatile de lucrari pe fiecare obiect formularele F3. Formularele se regasesc in fisierul Liste de cantitati continuare Tase
Dumitrescu publicat in SEAP ca parte integranta a caietului de sarcini.
Valoarea ofertata se va incadra in valoarea estimata a achizitiei, conform prezentei Fise de date.
La nivelul propunerii financiare, fiecare operator economic va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea pentru
cheltuieli neprevazute respectandu-se procentul comunicat de autoritatea contractanta conform celor precizate la II.1.5, raportat la valoarea
contractului de achizitie propuse de ofertant (cu diverse si neprevazute).
Convertirea in lei pentru ofertantii straini se va face la cursul comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei


Oferta trebuie sa contina:
-Documentele de calificare;
-Propunerea Tehnica;
-Propunerea Financiara.
Ofertantul trebuie sa prezinte 1 (un) exemplar al ofertei si al documentelor care o insotesc, in original, si 1 (un) exemplar in copie si un
CD/DVD cu varianta electronica a Propunerii Tehnice si a Propunerii Financiare. In plicul ce contine exemplarul original al Propunerii
Financiare se va introduce CD-ul/DVD-ul. In eventualitatea unei discrepante intre original si copie, va prevala originalul, iar in cazul unei
discrepante intre original si CD/DVD, va prevala originalul tiparit. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si fiecare set de copii in plicuri
separate.
Fiecare pagina a ofertei trebuie sa fie semnata, stampilata si numerotata. Oferta trebuie sa contina un OPIS al documentelor, inclusiv cu
numarul paginii de referinta.
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA STABILITA
PENTRU DESCHIDEREA OFERTELOR.
Scrisoarea de inaintare (Formular 17 din Sectiunea Formulare), garantia de participare (in original), declaratia privind incadrarea in categoria
IMM-urilor (daca este cazul) si imputernicirea de participare la licitatie a reprezentantului ofertantului vor fi atasate la plicul exterior (sau pe
colet). Data si ora prezentarii documentelor la Autoritatea Contractanta vor fi inscrise pe scrisoarea de inaintare de catre Registratura
autoritatii. Garantia de participare trebuie sa ajunga la Autoritate inainte de ora de incepere a sedintei de deschidere a ofertelor (in cazul in
care nu exista un reprezentant) sau va fi prezentata de catre reprezentantul ofertantului la inceperea sedintei de deschidere a ofertelor.
Lipsa dovezii privind existenta garantiei de participare, la data deschiderii ofertelor, va avea drept efect respingerea la deschiderea ofertei
(art. 33, alin. (3), lit. b din H.G. nr. 925/2006).
Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel inct oferta sa fie primita si inregistrata de catre autoritatea contractanta pna la data limita
stabilita pentru depunere.
Se permite depunerea/prezentarea documentelor solicitate in cadrul urmatoarelor sectiuni: III.2.1), III.2.2), III.2.3) in oricare din formele:
original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct la sediul autoritatii contractante.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic.
Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante dect cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza
nedeschisa.
Oferta se va mentine valabila pentru o perioada de minim 90 de zile.
Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea
contractanta.
Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat aceasta va fi respinsa de comisia de evaluare.
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-08-2015 08:29

Pagina 9/10

Fisa de date
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul national de dezvoltare locala
Tipul de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Alte finantari

VI.3) ALTE INFORMATII


Perioada de garantie acordata lucrarii va fi de 36 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor.
Se recomanda operatorilor economici interesati sa depuna o oferta in cadrul prezentei proceduri sa viziteze amplasamentul obiectivului de
investitii . Vizitele de amplasament se pot efectua in oricare zi lucratoare, ora 10.00, intre ziua urmatoare publicarii anuntului de participare si
cel mai trziu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici vor comunica in scris punctului de contact (prin fax/email), cu cel putin 1 zi lucratoare inainte de ziua efectuarii vizitei, datele de identificare ale firmei si ale reprezentantului sau.
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale, se va solicita reofertarea in plic inchis.
In cazul ofertantilor de alta nationalitate dect cea romna, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de traducere
autorizata a acestora in limba romna.
Ofertantii au dreptul de a-si modifica/retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunere numai dupa transmiterea solicitarii
scrise.
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial o declaratie pe proprie raspundere, semnata
de reprezentantul sau legal, conform art. 11, alin. (4) din HG 925/2006. In cazul in care o astfel de Declaratie a fost prezentata de ofertantul
declarat castigator al procedurii, Autoritatea contractanta va solicita inainte de incheierea raportului procedurii de atribuire,
certificatele/documentele prevazute in Declaratie.
Un operator economic care depune o contestatie la CNSC sau la instanta de judecata are obligatia constituirii unei garantii de buna conduita
pentru intreaga perioada cuprinsa intre data depunerii contestatiei/cererii/plngerii si data ramnerii definitive a deciziei Consiliului/hotarrii
instantei de judecata de solutionare a acesteia. Garantia de buna conduita se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de
garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si se depune in original la sediul autoritatii contractante
si in copie la Consiliu sau la instanta de judecata, odata cu depunerea contestatiei/cererii/plngerii. Cuantumul garantiei de buna conduita este
de 30.809,79 lei. Garantia de buna conduita trebuie sa aiba o perioada de valabilitate de 90 de zile, sa fie irevocabila si sa prevada plata
neconditionata la prima cerere a autoritatii contractante, in masura in care contestatia/cererea/plngerea va fi respinsa ca inadmisibila.
Ofertantii vor depune o Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formular nr. 3. Daca un grup de operatori economici depune o
oferta comuna, cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului. In cazul in care parte din contract va fi realizata prin subcontractare,
atunci subcontractantul are obligatia furnizarii Declaratiei privind calitatea de participant la procedura.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in termenele prevazute de articolul 256 indice 2 din OUG
34/2006 actualizata.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA ORASULUI MIZIL
Adresa postala: Bd. unirii nr. 14, Localitatea: MIZIL, Cod postal: 105800, Romania, Tel. +40 244250027, Email: primaria@primaria-mizil.ro, Fax: +40
244251120, Adresa internet (URL): www.primaria-mizil.ro

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-08-2015 08:29

Pagina 10/10