Sunteți pe pagina 1din 8

Model Contract de asociere in participatie

Contract de asociere in participatie *


Incheiat astazi _________
la ______________________

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ___________________________ S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul


social in localitatea _____________, str. _____________ nr. __, bloc ____, scara
___, etaj ____, apartament _____, judet/sector ___________________,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ________ sub nr.
____/______/______, avand numar unic de inregistrare ___________, atribut
fiscal ______, contul nr. __________ deschis la ___________________, telefon
__________,fax ________________, reprezentata prin ________________, cu
functia de ______________, in calitate de participant (asociat) prim si

1.2. S.C. ___________________________ S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul


social in localitatea _____________, str. _____________ nr. __, bloc ___, scara
___, etaj ____, apartament _____, judet/sector ___________________,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ________ sub nr.
____/______/______, avand numar unic de inregistrare ___________, atribut
fiscal _______, contul nr. __________ deschis la ___________________, telefon
__________,fax ________________, reprezentata prin ________________, cu
functia de ______________, in calitate de participant(asociat) secund,
au convenit sa incheie prezentul contract de asociatiune in participatiune, cu
respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Asocierea in participatie constituita prin prezentul contract, in temeiul art.


1949-1954 din Codul civil este independenta, fara personalitate juridica si are ca
obiect desfasurarea in comun a unor activitati in vederea obtinerii de beneficii.
2.2. Asocierea s-a constituit pe baza hotararii din _____________ a
coparticipantilor (coasociatilor) anexa la prezentul contract, va purta denumirea
de ____________________ si isi va desfasura activitatea potrivit urmatoarelor
principii:
a) principiul independentei juridice a fiecarui coparticipant (coasociat);
b) principiul reciprocitatii asistentei manageriale, juridice, de marketing si
comerciale;
c) principiul acordarii prioritatii in prestarea de servicii pentru realizarea scopului
urmarit de asociatiune;
2.3. Coparticipantii (coasociatii) au convenit ca, in baza principiilor prevazute la
pct. 2.2, sa desfasoare in comun urmatoarele activitati:
a) productia de _________________
b) comercializarea de ___________
c) transportul de _______________
d) prestarea urmatoarelor servicii:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
e) orice alta activitate profitabila partilor.
2.4. Activitatile pe care le va derula asociatiunea in participatiune se vor incadra
in activitatile ce se pot desfasura in economia nationala, potrivit legii.

III. DURATA ASOCIERII

3.1. Durata asocierii constituite in baza prezentului contract este de (luni,


ani)____________ incepand de la data semnarii prezentului contract.
3.2. Durata prezentului contract poate fi prelungita cu acordul partilor prin act
aditional.

IV. APORTURILE PARTILOR

4.1. In vederea realizarii activitatilor economice comune care formeaza obiectul


prezentului contract, aportul social al coparticipantilor (coasociatilor) se constituie
astfel:
4.1.1. Participantul (asociatul) prim contribuie cu:
a) _____________________________
b) _____________________________
c) _____________________________ etc.

4.1.2. Participantul (asociatul) secund contribuie cu:


a) _____________________________
b) _____________________________
c) _____________________________ etc.

4.2. Bunurile si valorile respective sunt mentionate in inventarele anexa nr. ____,
acceptate si semnate de participanti (asociati).
4.3. La incheierea duratei asocierii in participatie, participantilor (asociatilor) li se
vor restitui in natura aporturile aduse sau, in cazul in care acest lucru nu se mai
poate face, li se vor repara daunele suferite.
4.4. In relatiile cu tertii, raspunderea pentru obligatiile contractuale revine partii
care a dat nastere obligatiei respective, conform art. 1953 Cod civil.
4.5. Partile nu vor putea efectua pe cont propriu, direct sau indirect, afaceri sau
activitati similare celor care formeaza obiectul prezentului contract, in caz contrar,
partea in culpa urmand a fi obligata la daune-interese, implicit la angajarea
raspunderii pentru concurenta neloiala.

V. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA ASOCIATIUNII

5.1. Asociatiunea va fi condusa si administrata de un consiliu format din _____


membri, cate _____ persoane imputernicite de fiecare coasociat, care vor fi
desemnati astfel:
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________
5.2. In caz de revocare a unui membru al Consiliului de conducere si
administratie al asociatiunii sau in cazul in care unul dintre acestia se afla in
incapacitate de exercitare a atributiilor ce-i revin (boala, deces, demisie etc.) pe o
perioada de cel putin ____ zile, membrii asociatiunii vor lua masuri de numire a
unui alt membru in Consiliul de conducere si administratie al asociatiunii.
5.3. a) Consiliul de conducere si de administrare al asociatiunii se intruneste in
sedinte ordinare o data pe luna si ori de cate ori este necesar, in sedinte
extraordinare, din initiativa uneia dintre parti.
b) Convocarea se face in scris si va contine locul, data si ora unde are loc
adunarea, precum si ordinea de zi propusa si se comunica reprezentantilor
celorlalte parti, pe baza de semnatura.
c) Hotararile adunarii generale se iau prin consens.
5.4. In afara de alte probleme inscrise pe ordinea de zi, Consiliul de conducere si
de administratie are urmatoarele atributii:
I. In sedinte ordinare, ia hotarari in ceea ce priveste:
a) modul de folosire a contributiei (aporturilor) coasociatilor in cadrul activitatii
asociatiunii;
b) programul de activitate, bugetul de venituri si cheltuieli, decontul de venituri si
cheltuieli*) si in special rezultatele obtinute de asociatiune - beneficiile realizate
sau pierderile suferite si modul de lichidare si evitare a acestora;
c) alegerea - daca este cazul - a cenzorilor;
d) sortimentele si cantitatile de marfuri ce urmeaza a se realiza si/sau
comercializa;
e) preturile produselor, bunurilor sau marfurilor ori tarifele serviciilor;
f) prospectarea pietei, identificarea furnizorilor si a clientilor;
g) numarul personalului necesar realizarii obiectului asociatiei, atributiile
acestuia;
h) remuneratia membrilor Consiliului de conducere si administratie, a cenzorilor si
a personalului folosit in realizarea obiectului de activitate al asociatiunii;
i) calculul si repartizarea beneficiilor sau a pierderilor, potrivit cotelor de
participare stabilite prin prezentul contract;
j) orice alte probleme care apar in legatura cu functionarea asociatiunii.

II. In sedinte extraordinare, ia hotarari in ceea ce priveste:


a) modificarea obiectului de activitate al contractului;
b) prelungirea duratei asociatiunii;
c) majorarea aporturilor coasociatilor;
d) cooptarea de alti asociati;
e) incetarea contractului de asociatiune in participatiune;
f) orice alta modificare a clauzelor contractului sau oricare alta hotarare necesara
bunului mers al asociatiunii.

*) Cheltuielile si veniturile determinate de operatiunile asociatiilor in participatie


se contabilizeaza distinct de unul dintre asociati conform prevederilor contractului
de asociere. La sfarsitul perioadei de raportare, cheltuielile si veniturile
inregistrate pe naturi se transmit pe baza de decont fiecarui asociat in vederea
inregistrarii in contabilitate (art. 101 Legea nr. 82/1991).

VI. REPARTIZAREA BENEFICIILOR SI PIERDERILOR

6.1. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune


desfasurate de coasociati in cadrul asociatiunii se va efectua (saptamanal, lunar,
trimestrial, anual) _______ proportional cu cota de participare a fiecaruia, astfel:
a) coparticipantul prim __________ - __%;
b) coparticipantul secund ________ - __%.

VII. FORTA MAJORA

7.1. Nici una dintre partile contractante, conform art. 1634 Cod civil, nu raspunde
de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total
sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca
neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost
cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
7.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in
termen de ____ (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile
posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

7.3. Daca in termen de _____ (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv


nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului
contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

VIII. INCETAREA CONTRACTULUI

8.1. Asocierea in participatiune isi inceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor


cauze:
a) hotararea comuna a membrilor asociati;
b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat contractul de asociere;
c) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obiectului de activitate si a
altor clauze ale contractului de asociatiune;
d) lichidarea unei persoane juridice coasociate (faliment, divizare, comasare
etc.), care va fi notificata in scris, in termen de ___ zile de la data declararii starii
respective de catre instanta judecatoreasca;
e) lipsa de profitabilitate a afacerilor asociatiunii in participatiune;
f) hotararea definitiva si irevocabila a unei instante judecatoresti;
g) alte cauze prevazute de lege.
8.2. Prezentul contract de asociatiune in participatiune nu se poate denunta in
mod unilateral, in caz contrar, partea care il denunta fiind obligata la dauneinterese.
8.3. a) In caz de incetare a asociatiunii in participatiune, rezultatele lichidarii se
vor repartiza pe coasociati proportional cu cota de participare a fiecaruia la
beneficii si pierderi.
b) Lichidarea se face de ______ lichidatori numiti de fiecare parte, in termen de
________ zile de la data aparitiei cauzei de incetare a asociatiunii in
participatiune.
c) Lichidarea si repartizarea rezultatelor asociatiunii se face cu respectarea
prevederilor Legii nr. 31/1990 (republicata) privind societatile comerciale, pe baza
de bilant aprobat de organele de conducere ale partilor/asociati.
d) In cadrul lichidarii, fiecare parte reintra in posesia exclusiva a bunurilor si
valorilor asupra carora si-a pastrat dreptul de proprietate, iar daca ele nu se pot
restitui in natura, cel pagubit are dreptul la repararea daunelor suferite.

IX. EVIDENTA CONTABILA SI CONTROLUL ASOCIATIUNII

9.1. Evidenta contabila a asocierii in participatie se va tine de catre


domnul/doamna _________________ distinct de evidenta sa.
9.2. La sfarsitul fiecarei luni, veniturile si cheltuielile inregistrate pe naturi se
transmit pe baza de decont fiecarui coparticipant (coasociat) in vederea
inregistrarii in contabilitatea proprie.
9.3. Controlul financiar si gestionar va fi exercitat de oricare dintre coparticipanti
si/sau prin cenzori alesi de acestia.

X. NOTIFICARILE INTRE PARTI

X.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre


acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in
partea introductiva a prezentului contract.
X.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin
scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de
destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
X.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi
lucratoare dupan cea in care a fost expediata.
X.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu
sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele
precedente.

XI. LITIGII

11.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale


amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial
International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, conform
regulamentului sau. Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie.

XII. CLAUZE FINALE

12.1. Completarile si modificarile aduse contractului de asociere in participatie nu


sunt valabile si opozabile partilor decat daca se efectueaza prin act aditional.
12.2. Asocierea altor persoane juridice sau fizice la realizarea obiectului
prezentului contract se face numai cu acordul coparticipantilor (coasociatilor)
fondatori ai asocierii in participatie.
12.3. Decontarea cheltuielilor cu energia electrica, termica si gazele naturale, cu
retributiile personalului, cu transporturile si a celorlalte cheltuieli de administratie,
se va face de fiecare coparticipant (coasociat) pe baza de documente, valoarea
lor urmand a fi inclusa in cheltuielile generale ale asocierii in participatie.
12.4. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere
verbala dintre acestea, anterioara si ulterioara incheierii lui.
12.5. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care
sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin
echivalent banesc a obligatiei respective, nu inseamna ca ea a renuntat la acest
drept al sau.
12.6. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ____ exemplare, din
care ______ astazi __________, data semnarii lui.

ASOCIAT PRIM, ASOCIAT SECUND,

S-ar putea să vă placă și