Sunteți pe pagina 1din 6

ag i: E F [: !: i: ' ,iji"-, iii-i;-, i fi'.lt't r'li il l : i-i "i l.

-i i-
r-., .

! I i;i I
'
I !

l'i!.li'ii',: itii!ii'i l-ii*ll! rJil'i


r"ii:l;.:i-lF:F F tjliU ii'j'-i
r-ii-jlj *tJLi
: ; :: F. j!L, r.^il.-ii-r
:, r.i ','ii'ilj.ii tii i'iilii''l ,!ii;,:lii' ;i:;;:::;;::
F;i:i:.i";HI;F.F,: ilUi..: i-iLii-l I'llli Ji'.iI Jiiii.ii,li'i
l;,,: J
,: .i i
.;; i-i g; ;l fi i:: F1 I rl -iL, :..ii..ii.,i r.i i': i.i i.; iii.i f.tl i i'i 'rFi:F:*:':::
lif Jli i"-j'.-i:*i iJ,J'-.i
i:jhlFlF1Fli:i Liillj U:-iL: l.il.ll"ii'.ii.t
r i- i .: I I ;: !
;;'tr:
I 1.t lt : iiili:' i :i.i'!-:i li-it-i;-it ;
i.it,i i'j i"jf.'r i'i i.i _,.J lJ r-j :--'; r-.1 i-.r lJ
! 'i: i:'l-
F;Fii:; F.F,i: u,-l'*iilUiluil.-. i,illti !iiil'i l.j ;.-.t,..j r.-; i-i i..l,*r

.,.i ... i', .::r:::: l' li i


-..

r{urARErl? 2a-O3;{gg2
Serie NouE f ti * j
SdptEr$aal iudapapd.cat dle cleroeralic
0riSj-na1A

IlDIS0itI'j"I,
3,a &a.r"]-!i
' m6irtni d.e sftntuL s&i_Dra6s, !
d.rag& clomnul.er JOS !
Ztnbegti aga d.e fruxos
Ztnbetul- t5u inens
Iadeann6 f"a consene.
CALENDAR
IANUARIE FEBRUARIE HARTIA

! 6 13 20 27 L 3r0r? 24 IJ 2 g 15 23 30
sM 7r4 2T. 28 tf
flt 4III8 25 lll 3ror724 3I
I, B15 22 29 M 5T2T9 26 M 4III825
J 2 916 23 30 J 6 13 20 27 J 5T2Tg26
V 3IoI? 24 3r v 7T427 28 v 6132A27
s 41rr8 2g s I 8I522 29 ucr
7142T28
s 5r.2T9 26 D 2 9 1623 D r8T.52229
APBIIJIE }iAI
IJ 6 13 20 27 Ir4 II I8 SORCOVA
HI 7T427 2B H5 T.2 I9
MT81522 29 $6 r3 20
J 29 15 23 30 J7 r.4 $oreova
v 3r0 r? 24 V IB T9 Vesela
s 4rr r8 25 s 2g I6 SE tr6ili
F 5r2 19 26 D 3IO T.7 S6-mb6trtni!i
Si sd. supravieluili
.
tare ce fiertrl
*--? Cdliti ea otelul"
, , arri- F-'" $6 invlngeti gerltrl
Frigul de prin c&se
{ t CosiLe l"a oase
11 if .-:i
1,, :1:."1
Haosul nobun
Transportu-n eonun
**)1 Pasageri pe so6ri
I
1
l $i vociforfi.ri
La a,nul $i la uuL!1 alsi ! ! !
i
,l
l I I
lt*q-"*._I
,,,..'.'r*4!-J4$'_.

TIUH-UP PAOII{A
NEBUNIE 9l SADISM
VAZA
rloetorii s-au decis ': ': vacl.# Fentrtr buna tncleplinlre a
c&re dintre pacienli se srlote mai sarcinj-lor d"e serriciu, urr
btne gi drept rEsplat6r sS le dea nebun a fost recor*Slensat eu
d.ruwu3. aeasd,. Fe aceea, fntr-o o varX cu fLori. Stnd i-au
canerH au d"esenat loe jos un bazin adus-o acas5, era nursai solia
qi au invitat neburii la o baie. acestuia care, Fentru a nu
foti $-&u asvtrlit tn aSadr cr se prafui, n eserat-o clt firndul
exeep{ia unui&. tn sus. Vfi.sintl-o onrul nostru
- Uite, cineva care E -a fH.eut a rfi.rnas uimit d.e &cea vaaH
btne au exela.pat med.icii, I,*au f#rd gaurd sus. Be aceear e'
fntrehat i fnqfdcat-o gi s-a €Lus direct
- ?Dumnata d.e ce n-al_ sarat ].n 3.a geful s#.ui
basin - Seful.er- & spus eL supdret-
- Pentru c.4 nu qtiu e* inot ! mi-at f&cut eadou va.ne asta tn
care nu pot 1oune flori fiindcE
este astupatfi. $u$r
SERTARUL SefuL a luat v&sa, e-a uitat La
ea, cu atenlie gi a spus!
Boi nebuni se jucau d.e-a v-atl -$A zicens cd facem noi sus o gaur*
ascunselea. Unul clintre el spune r gi resolvg,la probleaa, d.ar ce
* Su am s5" af, ascund latr-un facen jos unde ru are fund qi
sertar, iar tu $6 cauli. sc scurgc apat
$-au jucat o o16, dou6. Ira un
sonaent dat celii.lal"t trage sertarul SATfRUL
slctnd. ! Un nebrrn a tngfdcat un sattr
gdsesc
- Ie6i c5. n-am reugit s& te gi a tnceSrut sd.-l- fugEreasc6
Fe dl.octorrAcesta a alergat,
!

a alergatrgi cfnd a ajuns Ls,


LANTERNA capEtul culuarrrlui, a rid.icat
Doi nebuni s-au hatdrft sd mtinile gi & lneeput sd sursure
evad.eae d.inspi.tal. Unul din ei se
o rug$ciune, $ebunuL s-a
ad.reseas6 celuil-aLt I a3rropiat ile €1, I-a hatut pe
qi tu uneSr $i i-a spus I
- Eu aprincl lanternsl Gata, aeusl este rindtul" t#.u sil
mergi 1re razele cLe lwqj.nr5. s{fl urrsii,regti !!!
- Daf c€r sint fraierr sd
stingi luiaina qi sd. ead.?
ZIDUL
Penftru a tnpiedica evad.area
nebuniLor de }a sFital,
contlueere& a deeis corxstruirea
unei garcl. d.e 4 metri. Totuqi,
acesta rul e fost util, S-8,
hot6rtt tnd.llarea zidului l-a
5 setri, d.ar rulci asir rtu s-a
Irus capilt eva&-{ rilor.
Atunci cineva a venit cu i&eea

.r-fr4
I I t-
unui si& de .rlo cslo la controLuL
|

I efectuat a d.oua zi, v$,zfnd c&


- nu noai lipsea r,r:irneni, nodtcul ie
cerrr,t o expLicatie.
-Foarte sinnplu, nu &ts putut sd
sprijinin scara !!!

RUN-UP FAGINA d.oi


CURIOZITATE
In fala lntr&rii unui spital,
un nebun striga."9,ii , 99r 99r 99',. ITECOA}URI GHINIS
- Ce tnseasn6 asta, trlrietene?
se intereeeaad. un trecdtor. Sl-ali tnnebunit cu G}ulaie Book !
- Urc$-te l.a unu qi o sE tnle1egl Eu an cunoseut unur cs',,,re a fost
Ajunglnd acolo onul nostru tnttlnegte trisis ataqat cuLtural gi ere
wr aLt nebun care striga "99 99 99" eurclo-nut tn trei Limbi inter-
Si tot aqa ptnfi pe i*coperig" nalional-e.
In monentul clnd. l-a fntrebat Stt ne d,S, teLeviziunea an'
pe nebun, aeesta i-a f6cut vint fn$e3.es cd rnebuai e pe toate
de pe aeoperig, d.upfi. eare a strgat druu.urilc, poclurile, e6rH,rile,
'rfoo I00 I00 I00 I00 roo roo" 1n aunti, tn varduh, pe pat:nr
rofir F€ iloufir Fs din doudrFe
EXPLICAT lE il.e cl.oi, pLus alteLe gi al"teLe!!!
Cond.ucerea spj.taLuLui a d.ecis
Irt vLne eS urlu La loduL eeL
construirea urnri zicl rogu cle 4 l. sai politicoo ! eu an pilcle c&re
l{oaptea urmd.toare neburuli au mtncat
ar putea fi.gura in biblia aia
ziduL 6i au fugit. Sledicul-gef a
roqie, eft nu cuprinde !

decis refacerea rid.ului, d.ar l-au Unut, eu doi dinli 1"ips6 in


fa!il.
vopsit cu verde, nenaaig6sincl votr$see personal a p6pat o f#bricutf, cn
ro$ie. cu tot,Altul gi-a pus
Uirnit c5. a doua aL ridul era tn g:ind. sffi fac#. roet dle megawalL
intact nreclicul a eerut o explicalie. ilou6fle nemuRcite. trer"rEi.t . Aculu a.re
AgteptH.rn sd. ee coaed ! a,u
buticuri, trei gopuri 6i
-
r5.spuns nebunii.
trei ciini l"a vi16, cdrora l,e
etrig$ ftehoSa pe €i"r ctnd vj-n
Holii s#-i fure marfa nata3.dl
b3"ugi daco-roreai qi pepsi colea
d"upd. col!.
St{e tov. Bavid Frost (apdr6
REPLICI d.oamne de rine) c6 o \rccin5- de
TatS,, ctt nai e ptnfi. la bunicuL? a &ea , fecioarE,, prir,negte pensie
a]-inentar,F? An c6sut clin $.ou 1n
Taci Si sap6! riafi, iart5. Soanne Sregalele noestre
gi nu ne ([uee ln strdinS.telte !
S1aufi,, de oe a1earg6 tata 1n zig-aag
Noi gtim sH. s6rila d.e sus in jos
prin, Arddin$? gi invcrsr s# uarb3.6m stfnd, sH. ben
Taci gi ad.u-*i g}oanto ! dupd o mas6 co3aioaeH.
F\rn pariu cd d.onnul Ilavid Prost
Bunica e$tre nepotl fdr6 reporterii sd.i, dae&.-ar veni
aicea tntr-o viait6 da lucru, s-&r
-Ionel,e, nu te uai tnvtrti in jurut J.fr.sa d.e N*eserie gi s-ar faee ueuncitor
raesej. c6 tli bat gi ceaLaltf, nainfr in ]re aeroleortul Kannecly. 56 tnve{e
cuie ! ninte r cS U-nita usan5, e nelinitatd !
|Iats,, ile ce se leagfin$, aga tare naansa?
Taci gi rnai df,,-si ntgte 6foarfi..
Nepotul fntreabH,l
-Bunicule, un$. Lagi s&, n& joe cu
ufna ta? ANUNT URI
-B&, ine& nunai 1n eurte.
BunicuL edtee nepotf Vtnd nevaet,i$ 25 d.oLari
-Hu rnai s&.ri tntr-un picior, c& ti-L Pierd.ut hanilicapat nintal
tai qi pe ceL#1.alt. Zona" Cotroeeni-
Ift +x
, BAL MASCAT LA COTROCENI
Festivitali1c au dlebutat cu bLaeeuaoeeu.ta pf,oeesiune rel"i$l-
oasd &esf&guratH pe raltrl l,a.eu'}rll Hcr6.str6u. Al[ttrri cte feoetistr &tr
nai. participat toate notabiLit6.liJ-e vielii noaetre polltiee . $loaentul
eulainant a foet conetituit de elasicu,l ritual- aI arune&rii gi trecopo-
r6rii din ap6 a sinbolului cragti.r,L. Aici a interrenit o nied, Sttngdoie.
lnpins de necuratuL, patriarhuL a arune&t tn a3le1e reei al.e lacu1.ui su
crrueea, ci a1t fnsarn pe care-l purta printre od6Jdii Ei enrrac $G€ora
qi cioeanul. Pemtrtr f,eeuporare un sobor tntreg de seafanelri au eoborft
tn apclc tulburi aLe clesoeraliei originaS.e tn frnute cu Ion lLLeseu.
Dupd fnde}ungi e$ut6ri, otena cu prieina a fost rccullorat6. dirt subsol-uJ.
unuL bloe und.e a juaeese odatl, eu infiLtraliile dlin lacuL reaintit.
Eehipa dLe salvare e-a fntors triumfEtoare lntrcaga aeliune coneid.ertndu-so
o reugit6.
Bup$-aniar# nq.aifest&ril-e eu cd.p$tat un caracter Laic qi au
eonst.at tntr-un bal laseat. Noi vfi. von prezenta ceLe nai apLauilate
aparigii.
Pregedtntele s-r:. oostirmert fn ceas cu, eueuvce. Vrtnd efi. d.ecl-are
d.eschis baLulr ru a reusit deett sfi. ex*it6 nigte e15,rp6neJ.i neinteligi-
bi1e. Cauaa a fost l6nurit6 reped.e. toatc cele trei l-inbir $i caLe a1e
ceasului, gl ces. de sub naecd erau d.e l-enn. PlnE Ia intervenlia d-lui
Blironov tn ocopuL digitir&rii gi,decodific&rii cl6npEneJ.j-lor SorericLen-
liale, Il5-eecu a avu.t lrroasta inspiralie sS eueuveaua e6, vorbeaecd tn
1oeuL lui. Umare a eelor slau.$e cle ea toate reportofoanele reporteri]-or
au foet confiscate la plec&.re iar eeasului cu cfreuvea i-a eirit uri af,c.
Defi1area a eoatinuat cu d.on*nli Yaeil"e Y6caru gi k1arian EYraehc'.
PrisuL era eoetumat tn fese iar al doilea &vea d.rept masod ua alare N.
CoetLrnalia lui Gel-u Voiean a Srrovoeat o d,eceSnlie de proporlii.
El- nu a ven:lt tn oe se aqtepta toat& lunaea, ci s-a naeeat tn AristoteL.
?e tifonul d.e 3re el. avea o inseriplie. Srestnd cd este vorba despre un
protestr lLiescu gi-e tnssrcinat subalterrrii. sfr afle dle urgen!6 do]eanlel-e
fllosofului. Aeegtia au anrut de tnttnpinat unele dificultdti. I-El ealvat
C.Y. Tuilor earc frln cunogtinle3.e eale dlin greaea vechc ( ItcittaCe ete)
Ira aflarea rezuLtatului sleli anchetel llieeeu 1.-a 1-uat dleoparte pe
protestator gi l-a epus! "$ld.ir Gelu1c! l{u 3ruteai e$-n:i eoau:rulei nie ?
11 clddear Jos urgent ! Actrm agteapt& qi tu ptn$ nfina ! t'
Pentrtr c&. venJ- vorba d.e G.V. Tudor, sd auointln c6 aeesta a
venit nesaseat. Cu toate acestea, ctr,rd Ei-a fHcut aparilia tntins lpe un
platou qi eu, urr n6r tn Sur$r r*ai retrL{i invitall eu fsst in&ugt tn eroare
fiird gata s6-gl. tnfig& taetpurile tn eL. A fost saLvat dt Robu os.rc a.
strigat l-a aoneatul" oportun 'rJos porcuL, cl.onnu3,e sr$r".
Sireea Dineecu s-& aeso&t fntr-un lan d.e grtu gi a dornit tot
tinpuL bal-ului. Dtndl cu ochii de lan, Viator $urdu Be,re era d.egbizat
tn eor,bin6 Victoria a lneeSlut efi, se anbaleae, Si, clae6 nu-l- Lbeau
eurele dc transnisie, rn fi asietat La un secerig dle ponLra&.
Ion Tiriac a provocat eeve paniod atunei efnd a sosi.t deghirat
fn cfine. Toat$ seera a fdcut fel d.e feL de nige6ri ale bueatelor,
reugind a&s in finalroE transfere bucatele din platoul" de ceraeicH,
snarca Apulun tntr-un vas de porlel-an de Bavarta. PrLnstnd nlge&rea, d.-elsl
$tolojan a chemat Zgarda Finanoiard. Nu eunoastes finaLul.
(va urna)

RUI{.UP PA&IT{A
PUBLIG[TATE
fnaugur5m , nultiubiti gi stina{i ei'bitori, o rubric$ pe
cere v-o punem la d.ispozilie, ad.ucfnd"u-vd une6,toarel-e enorne
avantaje I
-Intfi gi-intti acela materj,al.Pentru un articol publicat ln acest
eol! vS veli putea recoepensa cu ce susd d.ori!i.
*Nu*i nevoie sE. vE dactilografiali sna.terieleJ.e, nlci s-agteptali
r$,sptuis.
-Despre cenzur6 nici nu poate fi vorba! In ciuda faptu}ui cd orice
ve{i scrier oB vfrrJos pagte tribunalul. }ac5. Vad"iaq ar fi publieat in
aseste condilii roba d.on*nuJ-e Robuln'.,.
Cit despre noi, red.actorii tt!l{l$-{J}tt, ne vorn putea f61-1 cu cea ncai dtversd,
narffi.3le pia!fi.*Vfi, agteptd.rn p*ireriLe. In funelie cle e]-e gi de faptul e$
neatunca ne face cu ochiul, e posibil- ca, ttRIIN-UF't stf. d.evind un ziar
scris tn fntreg"rme d.e cltitori.

Eugen Barbu este lntcebat cua poate extrllica asemsnarea d.intre un ror$an
sersnat de el ql unul ecris de Paustovski. FostuL jandanrr iCIi propune sd
facH pe proitul, d"ar nu reusegte s[-6i riclice nivelul inteiectu&l.

Ziarul "RUI{-UP'' angajeazfi secretarri oimpatlc$, currosc$.toare de linebi


d.e circula{ie internationalil, cuno6tin{e d*.ctilografie .
$alariu Convenabil !ll

>vDA/
Vqbaes?rrr
\
\
:*.i.li, 1. r! ta.r,'.:i'

Oh no
Your 11 never tnake
ne stagr
So take your lvc,ight
cff of ne
I knov,' your every
nove
So won't you just
let ne be
Irve been here
tipes before
But I was too blind
to see
That you sed"uce
every B1an
This tipe you wontt
sed.nce me
S i:e 's saying that's
OK
Hey bab]. do what you
please
I have the stuff that
you want
I the thing that
asa
you need.
She look ee d.eep 1n
the eyes
She's touchinrae so
to start
$he says tb.erets no
tuminf back
She trappecl ne ira
her heart
Dirty Diana, nah
let se be !
(va urma)

Redqcticr zrcrului
OXteaan Sorin
rectaotor-gef
Adlab ZakarLa
aclninistrator-sef
D F=F----l (viitor goner)
x;;11111111x8:-f=4