Sunteți pe pagina 1din 4

:..;i..rl-' .

riil- FFFFF:t::i:;
r-.F.r.nr'r
-f--r---
r'n L|UU Ul-lrj I tj'jt { l li jl l
Li,Jur LJULI FFFFFFFi
F.F:FiFTF]RRFi UUU tJtJU l.llii'ili iil'ii\i rrlill illlll FFF F'FF
i-.F.|-.. n.rt.r.
e--,

ilUU UULI i{lil$1il l'ii'.lN ill t{ i ilt ilI FF'FF'FF'i:F'


RFIF.FIFIRFift LJUU IJUU t.lt'l t'll,l tJ l.l f'il lhi
trlil'.iiif ilil'j ;.II-ii-J UUU F'F F'F'F'F'F'F'
i,nr,F -
|- rt.r.i-
-,f rt
UULJ UUU f.l fl
FJFIRF:RFi UUU UUU l'j 'l t'l t'i f'i .i
l..l t J I l
UUU UUU F'F'F
7.?
-1..t..r.. UUUUUUUU i'iliii i'llii'lN UUUUUUUU F F'F
t-.:F,.ia.
F:h l-.i F}.iF, U'LJUUUUiJIj l{lJri itiiri f
L-iilUU.ri-iilu F F'F

l,r;a-i-T-'
rr!:r:-i
- 1 .i:r'-lr:=Iii. iTlt lnE iii-,i '
:1r-i.

3o-r 2-r99T. SAPIASINA! ABSOI,UT II{DEPENDENI DE PREI 201ei


NUMARI]I, 6
TJUAT I CA AS TA-1 U!TI MUI,,N UUAR t!!-

I
:

I
E}ITORIAl,
l IX.PORTANI CEITICA I'L. ZI
Intrucit spenserul ncstru iJE ST STAR
Stina{i tcvar5,gi, jurraal-istica e6te
$i-a luat colxce€liu a tre- pentnr ca.deni eu legicd tn caP. .T,a,vei-
trrit sd apel-Ea la o Betod.A leg:ic6r (ve?1
Beconven{ionalar J-a o lrebleaa este nu nusai Gl'e
t i Ir e g T a f i Gi. irtieolul eu Aecugentul din CC care edte
Sperdn se nu vd ParE r6u red.aetat Gl.e R6zvd.ne1) ci gi dle ca]t. Se
cd etnteli Printre abenalii pare ci d.e cindl 1--a cd.]-cat tranvaiul 3le
nostri. . . rtireea aeesta se de&d 1a acte de-astea
R6dacterii zianrlui RUN-UP cu extrateregtrii-...
v6 ure azd vn cEl-eluros Ar fi birie sd te d-uci Ia un Glector
f,A MU',[I ANI AI,AIURI DE CEI pdi dlrag5., !4 spitalu' 9, cE aeele e d'e
DRAGI ! ! ! tine.(picat cd nu axr 1trea Eul.t sp?tig
1,A MIIITI ANI TUTUROB cd vd spunea^a faza cu C-ectsrul veterinar
Stefanil-er
) !!! care in 1oc sa-} censulte Azer 1-a
csnsultat pe Mi-rcea, ce confuziel )
CITITI
Iar penfru itlfornarea dlvs . r - ng
am 16sat-in nijlecul- strSzii e bitrin:le5
ci cbiar pe Mirciu1-ic6...
GII,IIA I]NGUREASCA
De, da este can ungureasc6 asar
cu attlia oxiuri gi weeeuri...
CRAZY CAN,S
Nu restraectd legea cepyrigbt-u1ui.
Ne-an ridicat trlreniul de l-a firna
Cbevrol€t. . .
1 bIAGARUI ASTA DE CB R,IDB???
Hei dragd., dd apd
' ca1dl6 pentru. gllPr+Eil
-rindt6i aleg6.ter\t ,c5. altfe3-,se-m
\
eot" tlaata. Obeesie poeticEl vreau 1.a FSN/ Fi?a tot vine
pb3. Dacd an vind.e €lenccralia origina3.a an putea tr6i ca 1u.c'ea.
La ctte atsenle este epatricuLat un chiula.rrgiu cte parlanentar ?

run-up pagina unu


REPORTAJUI, S APTA}II NI I
Ne-an d-eplasat La rni_nisterul- Altninteri 1a vecinj- nu puter,n
Cartrftrilor pentru a obline apeLa, au gi ei necaEuri.
nigte rilate principale, qi Bush a r6raas tLbe cas5 Si-i
astiel a.ra af]-at cd . trebuie barri pentru una nou6,
ITu au fcst arate citeva ni1. aga cd nu are d.e dat, fratele
d,e b,ectare. de la rE.EErit e acur nai nulti
Fere'e]-e zootehni-ce si-nt ln gi nu gtii il.e Ia care sE ceri
lragul foarrei. iar casa sau easieria Europei
Tj.iele au fugit cu ayerea, are progra^n d.e firncliraare nu-
C.A.?.-urilcr Lrept lrr Brrnpa ral C'!nleea!a, Cevrere, dar
lraetoarel,e fgf fae dl,e cap nci stntea popcr care se tre-
cu nrtcriaa populafr. zegte ttrziu, aga c8...
!63=a'i i au prinit Coar IO Aga eE ti propuaen lntliului
taseu-lante le panfnt {in eranat aI larii ca tntr-c
: +87 536 prrnise. searE eini nu cintt aLa, sd,
-Lu frst subtinate ri]-iornLe se firnlgeza tiptil. peste
i: gEini strategrce p5strate stra.d.d, 1a Gr6d.ia Botanie5'
ea u1tiE6 rezervf,. unriLeva c5pE_ta rapid un pcst
?a ';lrare, aLesul. a sugera.t, Ce eocetier c'a?patia. I1l
t'a inCieat" ) prraiten cE intrega. sa prcC.uclie
=z sE- nu spuneE
::r.5iearele !
Iairlnfarea urror conisii suSdrate ie nuci ln perete va fi
earc ver lua adsuri gi SpagA _e:cpcrtatd in Afriia, iar cu
1r d.iri jarea prin teteciianea banii eblinuli ti vcn ritui
Fe a1.egS,tcrii dtnsulul
a iracteareltr, vor chena dlin pentru a nu rlsplndi zvoaul
::i1 averea C.A.P.-urilors La.r ee a fugit cu' el_ieoptenrl.
raeile vor fi C.ate
- a Intertrlelr echi.petn urn5rirri
sleeciale Ce
g?E:u vor faee qisiuni de d.eriaare
.

INTERVIU CU DRACUI,
? gErniler, tdranii v€r prisi
1=a1oi p6aintul, fiind, tliruigi Nu gtili ce ponease trag acur
1:a jud.eeatd. pentru sabota.rea ca dlrac ! Eae I ag fi qtiut I Cur
ag:r culturi i, i ar terenurile faee vreunul vie-o piesti_e gata
-venind statului ete. etg. Si seuzarnu e e1 Ci vin6r
3r asepeaea aE sesizat fra.za s6racul, d.raeuJ- 1-a pus. -

:l:lr6toare. Eu? Eu? VE dl.au cuvintul reu


-ia irebai sd asigurEa. hrana de enoare, aflu faptul petre-
pr;ulaliei anului 1992.. . rl cut d.up6 ce acesta s-a ecnsu-
C arevasd zled s tinabi].nL
Criroeeai ae avertiseae" subtil_ nat ! Da, d.a gi nu qtiu ee tE
eE prpulalia anu].u:i arestec6 pe pine !
va fi Ei se latreabE. ',XIE' eine-l
i.iferit8 le eea a lrtl'9p| 9I . line p-!sta"
Trrba aeeea , la pragul unei
eatasirofe, scap6 cine poate, "lraerr gtie ! "
r'ai al.es eE trle 1iag6 fcalre V-c jur, v-. Jur, nu gtiu nimic
va^intra gi nul-tLrritul frig, Dar.ei gtiu tcli, Lar-taertae
attt C.e agteptat in casele iiastre pentru cE nt6cerea e dLe aux'r.
alaturi dle neuitatul Yerba unuj- eorespcr.el.ent vrluntar
ie inalt6 frecvea!5. intuneric transferat la cerere , Ia
cererea $e ful,ui.
I-an intllnit intr-o z! cu
41 d-e sus, negru Ce supErare!
-Dat ce s-a tntinplat Boanne:
-{r?} ra, ueig6-J. teaca! l,-au
gasJ-t pe unul cu lrc rile litri
de ulei in casd, gi a ilat vina
Ire rline, ..
Dar cum pe natale Doapne?
-CieE. 1i irebutioa pentru
cand.e16. ..
run-uF pag.iaa d.e ccm5
SE0PUI' SCUZL elI JIJ0ACELE !!!!
il NOSIAIJGIA SC0I,II"
EIZICA SI CHIMIA

Caracteristiea aeestor dlcud gtiinta este cd dac6 ee iava!6 se]raratt


se uite tnprun[! In fizic6' rrrl oa?eeare Arhined.e a enj-s o l-ege
@isras6. n0rice ccrp b6gpt in apd se ud[6n. Fiziea se Eai ocup6 gi
C.e aiqearea, d.la ureobi care ta aed curent ia fura inperatlv5
t,ri$c6-ten. Starea. o1rusA nigcaril este repaosnLr_ fol.eeit in a:rsatE
sub flrra "pe l-cc f,etrlaostr. El poate fi absrlut'(ca Lrc dle veci) gi
relativ( tn cEsg.tcrie ) .
In chlr3-e principala regulE.,folasita e aloalj-za peltnr cdutarea ecrpurilrr
aici cai nod.ul tn papur6, ziua cle ierircearta cu luntnarea, etc.
BOIANICA

Stilnla dlespre eare n-ai. iG[ee; IaFreun6 cu Zoologia forxeaz5,


gtiinlele naturale, celeal.te fiilld. artificial-e...
MATEUATICA

Este gtiiala nr:serelEr fdrd sftrgit afar6 dle easul tn carc anureri
balni. Pe ltagE ce]-e 4 operalii se a.ai prgctic6 gi Fgtriverla etr:i.
E(zFgeerr In geonetriil laai cunrseute sintl tan5pnta (prin care Ea
scapE.) gi coard.a (care nu trebuie intinsd). gtaxieee aven 2l
DouE d.refte stat paralele d.aed. gi nulai el.acd, stnt
snp5rate lntre ete, ee nu se tntfl-nesc .
Intr-un triunghi ].a ungbiul aie se o!ul!.e latura ricdr iar 1a
uagb.iul larc au tndr6znegte sE se rpure6...Biaeni.
tsgDICII{A
Heiicina este atunci cta€t egti brla.av. Ea se hparte fa ura.:aE qi
inuraa6. iliai cete gi una vcterinar6, pentru arlinaLe. X6garii tin ri
Iu
de arbile.ileeliclna a fcst j-aveatatE tn ltalia 1a Flcrenla d.e t

fari11" de $ed.ici. Ca inetnrsente se fc].osesclte]-. 06 rseringa, G


&
bisturiul.Ia seeundar se sai fc1.esese 6i satrla gi Lopata. Os-ul &
este cr1alcaetul Ce baz6, a1 seb.el.etului. Aeesta se gd.segte riie obicei
ia intericnrl. corpului Si pria Euzee. El nai ajutd la-fcraa.rea ${

m
cuvinteLrr3 frunre r 6eLrs;cipos.Caprrl ile fom6 -sfcreilale sau
p6trat6 constl,tuie partea ear, rai tare a ecrpulai d.e uadle gi ft@

vorbal ntare de Gapt'. EL etaline niatea asculit6 ssu cbt:ar,d. a,c


PeruL claie, eiuf, aE.n6stire, 'IDEPECIIEn. Tnrschiul are tn fati
pieptu3.( s51agu1- Ccnrl-ui) strnacul sau burta(uaeori verzi). trJ i

Dlrs pieptului,eete spatele le care se pun gtarpi1e gi care fn A:F

partea dle Jos lgi schlnbd lenulirea. In interirr even inina eare
eete eLbastrE, care se pcate rupe qi servegte La nuzica ugtar6. 1c:
Ienbrelel-rlinile ce Lucreaz6 indepead.ent( nu gtie Stinga Ce face
Drcapta) qi picicarele care servesc J-a pase siu guturi. iioala
eea rnai frecvsntd este r.za sau trar.dafirul- sub d.iferi-tele ei
aspecte I
_ Yixozarnevg gi sclereza.
Bcli].e se vind.ecE cu seC.icauente.IatE, cltevai
Pirapidten-extras d.in piran:ide
Strofaatina-inventat6 d.e pceti
Pneuncseptul"-exSras d.in pneuri-
se nai fcloseac d.ricrna,n:ia, gcligosan, eiuitirol.
I

RUN-U-i, ialawestetar!
Iatt dlrumul spre"inflorire,fa ziarului tr.test stilr. )unij ce
a d.ebutat in ziaristicd 1a n6i^ Circiu
- -i 1a R U N - U .i', ar.:urn llai in nol
md.
^Circiule, emanatule. Dar l-ast cii. ln eu iLc de
/ il jtrr-:3t'.T3l :3tgbhrffiF.
popor sub numele de zlar
sFensor aJ. congresului al_XV
al. Partidului Conunis{ nenhn.
Patronul REzvan a plec*Ctin
c5utarea unui seiLiu. fntruclt
avea trabd I-a trirnis De
asociatul s5.u Circiu
cautesd*
un sedl.iu. Noi l_am uru5rj-t
I-an fotografiat sttnd. i; gi
lgd_ gi. uittndu-se ta md.relut
tor sedliu ! ( ce1 tnsemnat
r9t9. I) Apoi a plecat in fn
;iillTi,ii,#fi,i* *+;:":'
f lif #i
;ig*i'l*ii-pff
s
'

i;,5; ;t.
; : : si"*t#. ; {t
tircbre a fost foarie-ui"Ul
"
=3
_(eLin p5.cate pentru ei
bineinteles ) . VH.zinrl. Cr:i. primul
numd.r a fost desfiinlat ioarte
upor de noi. tov.:rdgrit Rdzvan, nu a arr't curlrjul
sa n,r atece in" Gazeta,t
lui-, desi si alnsui'il"""p"rt" din re.iactria. ,,zj-arului,,
r,;est gtetr.
:ilifi.;rr*":f*: :i6re*!i a"- punric, ;i
ffi
au
?3tfil3;u:i',"1"i$
ilit.i "i+t:Hdiil[-r*
ff ;fl ltf;,
;
Puteau sE. ne Il. @ iu{*;"i;;
"Jncure.rte
un teLefon ta o6r oe'ffi
!T-l1"+"i-fr,"iu.1i
dl.ucE l.a bala.r*ri.c, ca aceio--pute!i-"a--rr;
sceateti ', ziarui" . "a
r

ll"i.TgfrE"T.;llr"jt:"f':ltil:,
d.ar atrebuit sE. ia pi.atea
fr
1of.
, .. "oto"i*
SOCIETATEA
HANDICAPATII,OR
IOCOMOTOR
DIN ROMANIA

METAHORFOZA I,UI IIIIRCEA