Sunteți pe pagina 1din 2

Poveste

Copiilor din toata lumea...

Alexandru privea cartea cu oarecare mirare. Nu mai va(zuse niciodata( pîna( acum
o as,a minunata( carte. O primise în dar de la buni care t,inuse sa(-i aduca( a
minte ca( anul trecut, de Cra(ciun primise tot o ca(rticica( pe care însa( o ra(
ta(cise prin casa(. Cartea de anul acesta era mai mare s,i mult mai frumoasa(, c
u poze colorate s,i copert,i groase de carton. Ceea ce-l uimea erau însa( figuri
le personajelor care pa(reau ca( sînt aievea as,a cum sta(teau cumint,i în foile
ca(rt,ii. Cînd Mos, Cra(ciun, obosit de pe drum a poposit s,i la ei s,i a scos
din desaga( cartea, i-a spus copilului:
- Aceasta este cartea despre Nas,terea Domnului. S-o pa(strezi cu grija(, s-o pr
ives,ti ori de cîte ori es,ti trist s,i ît,i va îndeplini orice dorint,a(. Ca(ci
, dragul meu, aceasta este o carte fermecata(.
Atît a rostit mos,ul, s-a ridicat de pe scaun, a zîmbit copilului s,i a plecat.
Din seara de Ajun, Alexandru tra(ies,te sub vraja misterului ca(rt,ii fermecate.
Se tot întreaba( ce puteri magice poate avea o carte ca aceea. A încercat s-o î
ntrebe pe buni, numai ca(, aceasta era deosebit de ocupata( cu musafirii, care p
a(reau ca( nu se mai termina(. În camera lui, unde mami s,i tati îngra(ma(disera
( paltoanele musafirilor, Alexandru, cu cartea pe genunchi medita la vorbele mos
,ului. Oare ce-o fi vrut sa( spuna( ?. Sa( poata( oare aceasta( carte sa(-mi înde
plineasca( dorint,ele ? Hai sa( fac o încercare. . Închise ochii s,i-s,i dori foar
te tare o înghet,ata(. Nu îndra(znea sa( deschida( ochii ca nu cumva sa( descope
re ca( pe ma(sut,a( se afla înghet,ata pe care s,i-o dorise. S,tia dintr-o poves
te ca( doar vra(jitoarele pot face sa( apara( lucruri cu un simplu gest s,i mai
s,tia ca( vra(jitoarele sînt, în general, rele. E drept ca( existau în poves,ti
s,i zîne bune, dar nu spera sa( întîlneasca( una chiar acum. Fie ce-o fi ! . - îs,i
spuse Alexandru. La urma urmelor, ce poate sa(-mi faca( mie o înghet,ata( ?. Cel
mult o sa( ma( doara( gîtul, dar asta nu e nici o problema(, se rezolva( cu Bis
eptol . S,i deschise ochii. Pe ma(sut,a( era o înghet,ata( mare de vanilie s,i cio
colata(, cu pis,coturi s,i sirop. Numai ca(, lînga( ea sta(tea un pitic, mic, mi
c, cu nas ascut,it s,i scufie ros,ie.
- Ce, credeai ca( nu-i adeva(rat ce t,i-a spus Mos, Cra(ciun ?!? Sa( s,tii ca( m
os,ul nu minte niciodata(, iar copiii care nu-l cred sînt pedepsit,i. Poftim, t,
i-am îndeplinit dorint,a, dar pentru asta va trebui sa( primes,ti o pedeapsa( pe
ntru ca( n-ai crezut.
Alexandru era mut de uimire. Înghet,ata, hai, treaca( - mearga(, se mai va(zuser
a( cazuri, dar un pitic întrecea orice imaginat,ie. Se ciupi de obraz ca nu cumv
a sa( viseze. Nu visa. Mai mult, piticul se ca(t,a(rase pe perdea s,i de acolo d
e sus îl privea ra(uta(cios.
- Sa( faci bine s,i sa( execut,i pedeapsa!
Cu glasul pierit, Alexandru bolborosi:
- Ce-ce-ce pe-pe-pedeapsa(?
- Pa(i, Mos, Cra(ciun a spus ca( es,ti pedepsit sa( plimbi ca(t,elul în fiecare
dimineat,a(.
Alexandru deveni palid. Auzi, sa( plimb ca(t,elul! Da ce sînt eu?!. S,i apoi nici
ma(car nu-i al meu. E-al sora(-mii. Ea l-a adus în casa( .
De pe perdea, piticul îl privea mustra(tor:
- Crezi ca( nu s,tiu ce gîndes,ti? Hmm, asta( vara( te la(udai ca( e ca(t,elu ta
(u s,i ca( tu l-ai înva(t,at sa( salute cu la(but,a. Asta numai ca sa( te dai ma
re în fat,a celor de la gra(dinit,a(. De fapt, ai cam mint,it. Pentru asta va tr
ebui sa(-l plimbi. Altfel, Mos, Cra(ciun ît,i va lua cartea.
S,i, dintr-o data(, piticul dispa(ru. Dar nu s,i înghet,ata. Uff, bine c-a plecat
! Acum pot sa( ma(nînc linis,tit buna(tate de înghet,ata( . În cîteva minute înghe
t,ata dispa(ru s,i ea. Alexandru lua( cartea s,i-o ascunse în dulap sub ha(inut,
e. Mult,umit, se apuca( sa( coloreze un desen. În timp ce el îs,i vedea de lucru
, în camera( intra( încet, încetis,or buni.
- Ce faci aici? De ce nu vii la masa(? Ai uitat ca( nu e politicos sa( întîrzii
la masa(? Toata( lumea te as,teapta(. Musafirii întreaba( de tine.
Dar Alexandru nici nu se clinti. Rosti doar printre dint,i:
- Nu mi-e foame!
Buni îl privi mirata(. Cum se putea as,a ceva? Doar Alexandru era un mînca(cios.
Dar pleca( din camera( convinsa( ca( mai tîrziu copilul va veni la masa(. Imedi
at apa(ru piticul:
- Mai vrei o înghet,ata(? Sau poate o ciocolata(? Sau o pra(jitura(?
Alexandru da(du din cap afirmativ s,i imediat, pe ma(sut,a( apa(ru o felie imens
a( de tort cu ciocolata(. O înfuleca( sub privirile ra(uta(cioase ale piticului.
- Nu uita însa( ca( trebuie sa( plimbi ca(t,elul.
Cu gura plina(, Alexandru protesta(:
- Acuma noaptea? Nu vezi ca( s-a-nserat?
- S,i ce daca(? Ce, t,i-e frica(? Nu t,i se-ntîmpla( nimic. Cînd te-ai la(udat c
a( es,ti cel mai curajos ba(iet,el din cartier nu t,i-a fost frica(? Am impresia
ca( es,ti cam la(uda(ros. Sa( recapitula(m: mincinos, la(uda(ros s,i lacom pe d
easupra. Uita(-te la tine cum înfuleci! Te-ai murda(rit pîna( la urechi!
- S,i ce daca(? Spala( mama!
- Aha, va sa( zica( nu-t,i pasa(! Mai trecem ceva pe lista(: nepa(sa(tor. Iar da
ca( stau bine s,i ma( gîndesc, s,i lenes,.
Supa(rat, piticul dispa(ru. La us,a camerei se auzi un la(trat scurt. Era ca(t,e
lul. A(sta sigur vrea afara(! Daca( mai vine piticul s,i-mi mai da( o pra(jitura(
o sa( ma( doara( burta. As,a ca( mai bine îl duc afara( pe Molfa(ici . Deschise u
s,a s,i ca(t,elul, dînd din coada(, îl întîmpina( bucuros. Îi puse lesa, se îmbr
a(ca( s,i ies,i trîntind us,a. În urma lui, buni ra(mase foarte mirata(:
- Ce-o fi cu el de a devenit dintr-o data( as,a de harnic?
Bunicul, care asistase la scena cu pricina, zîmbi pe sub mustat,a(. S,tia el ce
s,tia. Îl cunoscuse s,i el pe piticul mic, mic cu nas ascut,it s,i scufie ros,ie
. Pe vremea cînd era copil s,i nu asculta de mama lui. Piticul îl vizitase s,i p
e el, iar semnele vizitei de atunci le descoperise pe fruntea lui Alexandru: o c
uta( adînca( pe frunte s,i un aer smerit de copil pedepsit.
* * *
Chiar daca( nu va( vine sa( credet,i, povestea lui Alexandru este absolut adeva(
rata(. Putet,i chiar verifica: în fiecare zi, Alexandru se plimba( cu Mollfa(ici
pe aleile din jurul blocului. Ba chiar, îl putet,i vedea ajutînd-o pe mama la c
umpa(ra(turi. Ieri, spre exemplu, Alexandru a recunoscut în fat,a tuturor copiil
or ca( nu el l-a înva(t,at pe Molfa(ici sa( salute. Deci luat,i aminte la aceast
a( poveste. Piticul va( poate vizita s,i pe voi daca( nu sîntet,i cumint,i.