Sunteți pe pagina 1din 8
VERIP/CHRED EVAN SED TA T)) iy © 1 Probleme generale ale tehnicit de etangare LL Introducere © etangare repre, un clement, mai mute clemente seu chiar un dspostiv care Tndeplinese anumite func, cum ar 6: separaeaspatilor cu presun dif, sparrea Aifestelor medi tenologoe,proteia contra plunder corpurilorstrine (de ex. a prafii) ‘in anumiteapai (age), protect contra perder ubriGanflor,fnchiderea ct mai ermetic8 unui pai conginind un meu subpresie, te. {n cazu unorcuple cinematce mobile sau legit fixe demontabil,etansarea poate i realizath numa ca ume a folosirt unr dispositive de etangre speciale, Dipoctivee de ‘etangre sunt flosite in tote donee thw, de cee, nomencletorleaniilor ete ‘ort erg iar ernie gi conijile de explostare variate, Tebnica de ctangare sau ermeologia este wn domenia al chic care eaborcat bazele siifice si metodele practice ale etait spatilor, proietist «i exploatisi dimportivelor de canare. Inve capacaten de funcionare a dispostivelor gi siguaa pieselor componente exist o dub determinare, care conduc la continua pefetionare 8 tee Asupra capaci de functlonare a etansirlor acioneazi factor de explotare, constructv,tehnologic,tenico- economici gi ecologic, Cei mai importany sunt: insure mediuli de hue gi cele ale medilui tnconjurtor, regimul de Incr, caractrstcile ratealelor imbinirit gi tangle, Himitle admise de pirder, simpal de Sinfonare ‘ovicittea 9 agresvitatea chimicd a medilor et. Pentru mirrea capactji de functonare si 8 siguranjei imbindilor mobile -au creat sisteme de tangs care, pe Hing etanysle Principal, inluid pi tangs secundare, cu actune priodick (de protec, unger, rir) sau continuk. ‘Medinl de luera (P) se gisese In iteror, medal tnconjuritor (A) ete ca din ara stil tanga, Ficare medi se caracterizeziprint-o anumitl stare deagregare a faze de beak (lichig, gazoas, sold, plasm), prin parametsi Sic gi tvpie chimice, In fara de ‘az se ses impuriti, dec sistemul poate fi biftzic sau trifzic (de ex fn lichi seal in suspense particule dure gi bule d ega)- La ineracjiunea medilor ite ele i cu materiale de ctangre sunt posiile reac chimice nepermise sau modificatea sti izice. In acest ca ‘mediul P este incompatibil cu mediu A sau ox materiaul ctangiri, Alegerea materialelor ‘optime pentru funcionarea etangrii se numeste compatibiitate. In cazal incompaibiltgi medillor A si P, in construcasistemului de etansare se prevede un medi de separaie B ( uncori se numeste mediu de fnchidere sau tampon), 12 Clasificare clasficare inalité literatura de speciaitat, care fine cont de crterile din STAS (6984) ‘ste prezentatl fn figura 1.1 / comme cu contact direst OSE cvinele O ou contact i cu manpeta Ea ceuinee profilate co membrane gi sir cu segmens mets Rent ETANSART cv nee de pat de rote ca inele racloare cu mangth de rote cu jocuri controtabie Relics or ou abr cu peme cu erode ig 1.1. Clasiicareaexngirlr. tanglrle se grupeazi in general fn doudl mari catego: = Btansdri statice, la care clement de etanare se afl intresuprafee care ‘mu se deplaseazi una fa de cealati, + Btangdri dinamice, i care etangarea se face inte suprafefe cu o migeare ‘elativl une fai de cea, de exemplu 0 migcare de rotaie a unui asbore {ath de 0 carcast sau miscarea alterativi a unei cilindra, Intre ctangare si fmbinare se poste fice 0 distil prin aceea c& prima aplicyie presupune, de obice, tanjarea unor supafee cu micirireciproe dirt. Imbinaea este tliat. entra a se face © etangare inte doud elemente sau supafeye statice, Materalul de tansareastfeluiliat poate fi nuit tmbinare sau garniturd. Un numks 6 ctangiri de tip ‘inamic pot utlizae foarte bine ca etanghistatice, tn acest cz ele vor fi mui grit. (© atk denumire a unei clans dinamice este garniturd sau inel de presparnitur ‘Aveastl denumire apirut din metoda original de etanare & unui rbore sau piston fnt-o ‘areas, prin umplerea cu material rezilient sau semirziient a joculii dine cale douk suprafeje, Accasti metodd este nck utlizaté gi rimine practic © etangare petra apical specific, dep varctatea gi performanjanoilor materiale a crescat Btansirie statce sunt defsite in mod normal dupt tip, de exemplu: gamit, incl, tc, Gamituile sunt exccutate din materiale diferte: metalice, semimetalice, nemetalce, clastomerics, jar din punct de vedere construct pt fi plane, ondulte, profilste, ete Etansirile dinamice se clasfch tn douk masi grupe: cu contact si irk contact. Majortatea ctangirilor dinamice uilizate sunt etaniri eu contact, funcionind cy fecare lich sau mista, Etangvile dinamice 2 contact se impart in douk eategoi: etangiri de ‘compresune gi etangiriacionate prin presune, Etansivile dinamice de compresiune crcazk 0 presiune radalk pentru etangar, ator impingerit ineelor ca sjutoral umi capac i ilstind material ineului adil, Acest tip de etangae se poate utiliza gin aplici state. Exist si alte tipori de etangri dinamice de compresiune, mai ales pentru migcii altemative, care utilizes inele igide, cu generare pesiuni de contact prin monarea fort sau datoritt unui element elastic. Etangirile dinamice acjonate de presiune se Incadreaza in dous grupe. Prima grup ‘cuprinde nee elastomerice masive (“O" ~ ring sau dreptunghiviare) care se monteazipresat ocagri, ceea ce presupune o presiune iil de stringere p, asigurind etangrea in stare Static. Sub presumea fidului care ajioneazt pe o parte « tang, inl se deformeaz8, ‘mirind presiunea de stringre, iar in condi dinamice presiunea efecivi este p+ p, ceea ce sigur tangareafiduli cu presiunes p. ‘A doua grupi de ctanare dinamich prin presune uilizesz8 secjiuni tubulare eu margin flexible. Presiunea de stringere total rezuth la fe ca la prime grop8. Secjuile =Onh> tice sunt inlele U, V si vasimtle lor. Engle de acest tip sunt cu simpla elo ack tanger cate ficient mun Tarun sigur sen. Exist de asemenea, etanysi cu inele de tip arbore sau tip aleza. Tot eangare inamicd ene si ctamarca realizath pe suprafte perpendiculare pe axa de rotaie units ‘tangre fromlt sau radial. $i ack ctangarea este realzath prin presiunea unui dement. asic, car acioneazdasupra unui inl, cae poate fi fix sau mobil ‘Avind in vedere matea diveristate a etangirilor, se pune problema alege lor. urutt parame cae determin © etanjare sunt diversi, tn funetie de local gi medul de liza, in igra 2 ete prezentat un hid de ulizare a etanirior. tne Te = = = , os} : 33 | of a % wh | eH a L 1a} co 1 43} wo" au oe ali] 100 +4 i eae a : OH aye | 3 a Bae : ‘ Fig2.Limtae fos anghor 2 Gup vit presians;b~ dp eit de pier <- dp tempera, | ince “O" in elatomer; 2 — mang dn elaomer; 3 - mange dn caus, mange da ‘cin mate inl protest, Sse metalic 6 - tani din materiale mot 7 -tangi onal; 8 gaia CCiterite de clasfcare mu sunt limitative gi de aceea se pot face delimit categorice Tteratuta de speciaitae yi norme tae nor ture diftsite dipuchive vo came {ntreprindericonsiructoare de ctangir. in multe situaiiincadrearea intr-o grup sau alta se face dupi carcaterul predominant al unor parametsi constructiv, funcfionali sau dupi destinatc 13, Proprietitile etansirilor {n funete de seopul etangirilor, la aprecierea Jor se pune accentul pe una sau mai multe roprieti 8) Etangeitatea, Este o propretatenecesari dn mai multe motive ~ Bvitarea pierderilor de mediu etapa; aceste pierderi produc urmitoarele fect: distrugerea etanpri prin efectl de erziune si coroziune al mediului ‘chnologic, perclitarea mediuui fnconjuritor prin otvire sau incendiu al ‘Auidul etangat, ~ Bvitares amestecului de medi dferite; - Bvitarea unei uzuri mari a etangri gi a elemenctelor tn contact cu etangarea, ca urmare a pltrundesiprafilu; b) Durabiitatea. Pena apreciere se consider dou puncte de vedere gi amume = fA de solctante din partea mediulu etangat §1 fafa de condipile de cexpoloatare: rezistenjd chimic8, rezistenja la uzuri i stabilitate la temperatri nate « materilului de etangare; ~ capacitaten de a rezsta ea form si propritii la demontiri repetate; ‘ccesta dopinde de deformirle auportte in procenul de ctanyrc gi din ‘acest punct de vedere, este de preferat si fe deforma elastic, ©) Siuranja in exploatare. Aceasts cris este de prim ordin, dcoarece prin efectarea etangiri se pot provoca pagube mari si mai ales inreruperea function instal, In aceasthprivint se va face deosehirea dacd dstrugeea tangs este total sau este doar o nectangstate, Aceast cern treulecorelath cu importana pe care are etangara pentru instalatia unde este utiliza. 4) Posibilitatea de montare ~ demontare. Se deosebese ctansiri demontabile, ‘nedemontable sau limitat demontbil,cnd de cle mai multe ori ese necesar la demontare gi distrugerea uneipese a imbindi de etangare {In genera, se vor prefera etansirilenedemontable, mai ales la aplicafjile care previd © demontare foarte art ©) Pierderi minime de putere. Acest perder suotcauzate de frecara distre tangare spies ctangat Industra suomobilelor aren Scorn br enc ra os aatmtr Sceare Seo tne Rei tn exe spare ‘fot ce eere omc | Rar cmt (Soper emer | Gre compet combusts cock mee ares creer eee omeniul medi =o Cy = a = a Salen. ine ee te sees aS Urnatorie, | Verificare —_Testare "Teste clectrice _Verincare Ftangeltate& —etanseltate Caielator tangeltated, Taste electrice ontor a Testo clectrice ees a ee ‘aging de splat Tnoulttor de ap’ sae vase Pentru rulots Stow | Fer de cilat —erificare | borer -— | Etangeitatet, Uedtor Corn Bulb tuning Etat p | Set televizor Ss | Circuit frigoriic asin | Ccarcasa robinetulu cu bil Calibre trang indrutran8 welg arbore cu cams Radiator tumat Carcass ambreiaj Chislast ‘Bloc motor Cot esapament CGareasa schimbatorulul de vite ‘Schimbstor de viez3 | Colector de admisie Bala de ule! Carcasa pompe! ‘Aerosol complet Dezodorant eu BIS ‘Ambalaje din plastic Flacoane din plastic Flaenane din plastic pentru cosmetice ‘Ambala spray Ambala} din sic Pentru cosmetice Blectronice Construct, v