Formularul AP 0.

1 – M 141
DECLARATIA DE ESALONARE A DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE
PLATA
Masura ………………
INITIALA
RECTIFICATA
Beneficiar:..........…………………..
Cod/data decizia de finantare:..........…
Titlul proiectului.............................................
Valoarea totala a deciziei*:..........………………
Rata ajutorului financiar nerambursabil:..........……………...
Valoarea ajutorului financiar nerambursabil………………...
Data………………
Module de transe de plata anuale:
Transa 1:
Luna……….........Anul................Valoare
financiar nerambursabil.......................
Transa 2:
Luna………. …...Anul................Valoare
financiar nerambursabil.......................
Transa 3:
Luna………. …...Anul................Valoare
financiar nerambursabil.......................
Transa 4:
Luna……….........Anul................Valoare
financiar nerambursabil.......................
Transa 5:
Luna……….........Anul................Valoare
financiar nerambursabil.......................

totala………..…… din care ajutor
totala………..…… din care ajutor
totala………..…… din care ajutor
totala………..…… din care ajutor
totala………..…… din care ajutor

Beneficiar /reprezentant legal
Nume si prenume …………….
Semnatura si stampila (pentru Persoane juridice) ..
Semnatura autorizata (pentru Persoane fizice) ..

* toate valorile se completeaza in Euro
** se va completa cu luna previzionata pentru depunerea cererii de plata
***se va completa cu valoarea totala a cheltuielilor eligibile previzionate a fi efectuate
pentru transa respectiva.

Formularul AP 1.1 – M 141 – Anul I, II, III, V
CERERE DE PLATA
I a fi completat doar de sef serviciu
OJPDRP............................ Serviciul Verificare Cereri Plata
Cod cerere de plata: P ............................................................................
Data inregistrarii:/....../......./...............
Intocmit: Sef SVCP
Nume si prenume.......................
Semnatura.....................
Expert SVCP
Nume si prenume....................
Semnatura.....................

Aprobat: Director OJPDRP
Nume si prenume..........................
Semnatura..............................
Stampila
OJPDRP

II. a fi completat doar de beneficiar
Nume beneficiar:................................................................
Adresa sediu central : Str.……………. ………………...Loc…………….
Jud…………….Tel …………….Fax…………….
Banca beneficiarului :........................................................
Cont bancar :......................................................................
Locul de realizare al proiectului
:......................................
Codul deciziei de finantare:......................................
Titlul proiectului................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Modul transa de plata anuala:Anul I
Anul II
Anul III
Anul V

In calitate de beneficiar al FEADR solicit autorizarea si plata primei aferenta
anului ........ reprezentand contravaloarea in lei a 1500 Euro la cursul de schimb*
aplicabil in luna in care se efectueaza plata
*echivalent in Lei la cursul BCE din penultima zi lucratoare a lunii precedente

Declar pe propria raspundere ca respect cerintele din cererea de finantare si anexele la
aceasta.
Beneficiar (nume si prenume)

Semnatura si stampila
Data
III. a fi completat doar de expertul SVCP
1.

Exista Decizie de finantare semnata de APDRP pentru
beneficiarul care a depus cererea de plata?
Beneficiarul nu a mai solicitat plata pentru anul in
curs?
Datele din cererea de plata corespund cu datele din
Decizia de finantare/ Nota de aprobare privind
modificarea deciziei?

Nume si
prenume

Data

DA

NU

DA

NU

DA

NU

Semnatura

Expert SVCP
Sef SVCP
Observatii:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Formularul AP 1.1 – M 141 – Anul IV
CERERE DE PLATA
I a fi completat doar de sef serviciu
OJPDRP............................ Serviciul Verificare Cereri Plata
Cod cerere de plata: P ............................................................................
Data inregistrarii:/....../......./...............
Intocmit: Sef SVCP
Nume si prenume.......................
Semnatura.....................

Aprobat: Director OJPDRP
Nume si prenume..........................
Semnatura..............................

Expert SVCP
Nume si prenume....................
Semnatura.....................

Stampila
OJPDRP

II. a fi completat doar de beneficiar
Nume beneficiar:................................................................
Adresa sediu central : Str.……………. ………………...Loc…………….
Jud…………….Tel …………….Fax…………….
Banca beneficiarului :........................................................
Cont bancar :......................................................................
Locul de realizare al proiectului:......................................
Codul deciziei de finantare:......................................
Titlul proiectului................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Modul transa de plata anuala:

Anul IV

In calitate de beneficiar al FEADR solicit autorizarea si plata primei aferenta
anului ........ reprezentand contravaloarea in lei a 1500 Euro la cursul de schimb*
aplicabil in luna in care se efectueaza plata
*echivalent in Lei la cursul BCE din penultima zi lucratoare a lunii precedente

Documente
Raportul de executie
Tabelul privind stabilirea dimensiunii
economice a fermei
Certificatul de producator
Certificatul de formare profesionala

Da

Nu

Nu e cazul

Pag nr.

Declaratia pe propria raspundere
beneficiarului
Alte documente
..........................................................
..........................................................
..........................................................

Beneficiar (nume si prenume)
Semnatura si stampila
Data

a

Formularul AP 1.2.2 – 141 – anul IV
TABELUL PRIVIND STABILIREA DIMENSIUNII ECONOMICE A FERMEI
STRUCTURA PRODUCTIEI VEGETALE
Nr crt

Cultura

UDE/ ha

0

1

2

1
.

Grau comun si spelt

0.28

2
.

Secara

0.084

3
.

Orz

0.246

4
.

Ovaz

0.085

5
.

Porumb boabe

0.213

6
.

Alte cereale

0.085

Mazare, fasole de camp
si lupini dulci

0.287

Linte, naut si mazariche

0.195

7
.
8
.

Structura la data semnarii
contractului de finantare
Suprafata (ha)
3

Total UDE
4=2*3

Structura la data finalizarii
obiectivelor din planul de
afaceri
Suprafata (ha)
Total UDE
5
6=2*5

Diferenta
crestere UDE
7=6-4

9
.

Alte culturi proteice
recoltate uscate

0.195

Cartofi

1.174

Sfecla de zahar

0.547

Radacini furajere si napi

0.486

Tutun

1.228

Hamei

0.417

1
5
.

Legume proaspete,
pepeni, capsuni - camp

2.257

1
6
.

Legume proaspete,
pepeni, capsuni – spatii
protejate

17.481

Ciuperci

17.5

1
0
.
1
1
.
1
2
.
1
3
.
1
4
.

1
7

1
8
.

Plante furajere – pajisti
temporare

0.168

1
9
.

Plante furajere – alte
furajere verzi – total

0.178

2
0
.

Plante furajere – alte
furajere verzi – porumb
verde

0.325

2
1
.

Plante furajere – alte
furajere verzi –
leguminoase

0.128

Rapita

0.175

Floarea soarelui

0.173

Soia

0.213

In pentru ulei

0.144

2
2
.
2
3
.
2
4
.
2
5
.

2
6
.

Alte culturi de seminte
oleaginoase

0.144

In

0.357

Canepa

0.375

Alte culturi textile

0.31

Zarzavat de gradina

0.85

3
1
.

Fanete permanente si
pasuni

0.05

3
2
.

Plantatii de pomi si
arbusti fructiferi

2.125

3
3
.

Plantatii de pomi si
arbusti fructiferi – nuci

0.81

3

Vita de vie – soiuri

1.749

2
7
.
2
8
.
2
9
.
3
0
.

nobile pentru vin

3
5
.

Vita de vie – alte soiuri
pentru vin

1.374

3
6
.

Vita de vie – struguri de
masa

1.867

Pepiniere

1.133

Alte culturi permanente

1.306

3
9
.

Flori si plante
ornamentale – in camp

64.337

4
0
.

Flori si plante
ornamentale – in spatii
protejate

94.337

3
7
.
3
8
.

TOTAL UDE PRODUCTIA VEGETALA
STRUCTURA PRODUCTIEI ZOOTEHNICE
Nr crt

Cultura

UDE/ cap

0

1

2

Ecvidee (cai, magari,

0.071

1

Structura la data semnarii
contractului de finantare
Numar capete
3

Total UDE
4=2*3

Structura la data finalizarii
obiectivelor din planul de
afaceri
Numar capete
Total UDE
5
6=2*5

Diferenta
crestere UDE
7=6-4

catari etc)

2
.

Bovine sub 1 an

0.061

Bovine sub 2 ani –
masculi

0.095

Bovine sub 2 ani –
femele

0.069

Bovine de 2 ani si mai
mari – masculi

0.089

6
.

Juninci, 2 ani si mai mari

0.114

7
.

Vaci de lapte

0.261

Bovine 2 ani si mai mari
– alte categorii de
bovine

0.028

Oi – femele pentru
reproducere

0.008

Oi – alte categorii

0.008

Capre – femele pentru
reproducere

0.033

3
.
4
.
5
.

8
.
9
.
1
0
.
1
1
.

1
2
.

Capre – alte categorii

0.011

1
3
.

Porci – purcelusi sub 20
kg

0.057

1
4
.

Scroafe pentru
reproducere peste 50 kg

0.243

Porci – alte categorii

0.14

Pasari, broileiri – 100
cap

0.45

Gaini outoare – 100 cap

0.596

Curcani – 100 cap

0.576

Rate – 100 cap

0.328

Gaste – 100 cap

0.878

1
5
.
1
6
.
1
7
.
1
8
.
1
9
.
2

2
1
.
2
2
.
2
3
.

Alte pasari – 100 cap

0.213

Iepuri (femele pentru
reproducere)

0.001

Stupi

0.083

TOTAL UDE PRODUCTIA ZOOTEHNICA
TOTAL UDE FERMA
Beneficiar (reprezentant legal)
Nume si prenume …………….
Semnatura si stampila ………..
Data ………………………….

Formularul AP 1.3 – M 141 – Anul IV
ANTET BENEFICIAR
RAPORT DE EXECUTIE
DATA.…………..
Subsemnatul (nume, prenume)………………………................... in calitate de beneficiar
al deciziei nr………………………………… semnat cu APDRP la data …………………,
pentru proiectul …………………………………………………………………………...........
la data depunerii Cererii de plata nr…………………./……… realizarile in cadrul
proiectului se prezinta astfel:
1. Realizari fizice si financiare
Baza de productie
Nr.
Crt

Denumire produs

0

1

1
2....
Total
anul I

ha
2
Anul I

Nr. capete
3

Productie realizata
destinata
comercializarii
(u.m/an)
4

x
Anul II

1
2....
Total
anul II

x
Anul III

1
2....
Total
anul III

x
TOTAL I+II+III

2. Descrierea actiunilor de publicitate intreprinse:
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….................
3. Alte raportari

Realizarile de mai sus au fost obtinute in conditiile respectarii obligatiunilor asumate prin
decizia de finantare si a anexelor acestuia, astfel ca toate operatiunile sunt inregistrate
in evidenta contabila a societatii/asociatiei in mod distinct.
Beneficiar (reprezentant legal)
Nume si prenume …………….
Semnatura si stampila ………..............
Data …………………………..

Formularul AP 1.4
ANTET BENEFICIAR/ FURNIZOR

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul.........................., reprezentant legal al .................... declar pe
propria raspundere ca:
respect toate criteriile de eligibilitate privind procedurile de achizitie
respect conditiile de eligibilitate mentionate in Cererea de Finantare
rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR nu vor face obiectul altor programe
de finantare nerambursabila

Beneficiar/ Furnizor (reprezentant legal)
Nume si prenume …………….
Semnatura si stampila ..............
Data …………………………..