Sunteți pe pagina 1din 12

Formularul AP 0.

1 – M 141
DECLARATIA DE ESALONARE A DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE
PLATA
Masura ………………

INITIALA

RECTIFICATA

Beneficiar:..........…………………..
Cod/data decizia de finantare:..........…
Titlul proiectului.............................................
Valoarea totala a deciziei*:..........………………
Rata ajutorului financiar nerambursabil:..........……………...
Valoarea ajutorului financiar nerambursabil………………...
Data………………

Module de transe de plata anuale:

Transa 1: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… din care ajutor


financiar nerambursabil.......................
Transa 2: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… din care ajutor
financiar nerambursabil.......................
Transa 3: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… din care ajutor
financiar nerambursabil.......................
Transa 4: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… din care ajutor
financiar nerambursabil.......................
Transa 5: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… din care ajutor
financiar nerambursabil.......................

Beneficiar /reprezentant legal


Nume si prenume …………….
Semnatura si stampila (pentru Persoane juridice) ..
Semnatura autorizata (pentru Persoane fizice) ..

* toate valorile se completeaza in Euro

** se va completa cu luna previzionata pentru depunerea cererii de plata


***se va completa cu valoarea totala a cheltuielilor eligibile previzionate a fi efectuate

pentru transa respectiva.


Formularul AP 1.1 – M 141 – Anul I, II, III, V
CERERE DE PLATA
I a fi completat doar de sef serviciu
OJPDRP............................ Serviciul Verificare Cereri Plata
Cod cerere de plata: P ............................................................................
Data inregistrarii:/....../......./...............

Intocmit: Sef SVCP Aprobat: Director OJPDRP


Nume si prenume....................... Nume si prenume..........................
Semnatura..................... Semnatura..............................

Expert SVCP Stampila


OJPDRP
Nume si prenume....................
Semnatura.....................

II. a fi completat doar de beneficiar

Nume beneficiar:................................................................
Adresa sediu central : Str.……………. ………………...Loc…………….
Jud…………….Tel …………….Fax…………….
Banca beneficiarului :........................................................
Cont bancar :......................................................................
Locul de realizare al proiectului
:......................................
Codul deciziei de finantare:......................................
Titlul proiectului................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Modul transa de plata anuala:


 Anul I
 Anul II
 Anul III
 Anul V

In calitate de beneficiar al FEADR solicit autorizarea si plata primei aferenta


anului ........ reprezentand contravaloarea in lei a 1500 Euro la cursul de schimb*
aplicabil in luna in care se efectueaza plata
*echivalent in Lei la cursul BCE din penultima zi lucratoare a lunii precedente

Declar pe propria raspundere ca respect cerintele din cererea de finantare si anexele la


aceasta.

Beneficiar (nume si prenume)


Semnatura si stampila

Data

III. a fi completat doar de expertul SVCP

Exista Decizie de finantare semnata de APDRP pentru


1.
beneficiarul care a depus cererea de plata?  DA  NU

Beneficiarul nu a mai solicitat plata pentru anul in


2.
curs?  DA  NU

Datele din cererea de plata corespund cu datele din


3. Decizia de finantare/ Nota de aprobare privind  DA  NU
modificarea deciziei?

Nume si
Data Semnatura
prenume
Expert SVCP

Sef SVCP

Observatii:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Formularul AP 1.1 – M 141 – Anul IV
CERERE DE PLATA
I a fi completat doar de sef serviciu
OJPDRP............................ Serviciul Verificare Cereri Plata
Cod cerere de plata: P ............................................................................
Data inregistrarii:/....../......./...............

Intocmit: Sef SVCP Aprobat: Director OJPDRP


Nume si prenume....................... Nume si prenume..........................
Semnatura..................... Semnatura..............................

Expert SVCP Stampila


Nume si prenume.................... OJPDRP

Semnatura.....................

II. a fi completat doar de beneficiar

Nume beneficiar:................................................................
Adresa sediu central : Str.……………. ………………...Loc…………….
Jud…………….Tel …………….Fax…………….
Banca beneficiarului :........................................................
Cont bancar :......................................................................
Locul de realizare al proiectului:......................................
Codul deciziei de finantare:......................................
Titlul proiectului................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Modul transa de plata anuala:
 Anul IV

In calitate de beneficiar al FEADR solicit autorizarea si plata primei aferenta


anului ........ reprezentand contravaloarea in lei a 1500 Euro la cursul de schimb*
aplicabil in luna in care se efectueaza plata
*echivalent in Lei la cursul BCE din penultima zi lucratoare a lunii precedente

Documente Da Nu Nu e cazul Pag nr.

Raportul de executie
Tabelul privind stabilirea dimensiunii
economice a fermei
Certificatul de producator
Certificatul de formare profesionala
Declaratia pe propria raspundere a
beneficiarului
Alte documente
..........................................................
..........................................................
..........................................................

Beneficiar (nume si prenume)

Semnatura si stampila

Data
Formularul AP 1.2.2 – 141 – anul IV

TABELUL PRIVIND STABILIREA DIMENSIUNII ECONOMICE A FERMEI

STRUCTURA PRODUCTIEI VEGETALE


Structura la data finalizarii
Structura la data semnarii
obiectivelor din planul de Diferenta
Nr crt Cultura UDE/ ha contractului de finantare
afaceri crestere UDE
Suprafata (ha) Total UDE Suprafata (ha) Total UDE
0 1 2 3 4=2*3 5 6=2*5 7=6-4
1. Grau comun si spelt 0.28
2. Secara 0.084
3. Orz 0.246
4. Ovaz 0.085
5. Porumb boabe 0.213
6. Alte cereale 0.085
Mazare, fasole de camp
7. 0.287
si lupini dulci
8. Linte, naut si mazariche 0.195
Alte culturi proteice
9. 0.195
recoltate uscate
10. Cartofi 1.174
11. Sfecla de zahar 0.547
12. Radacini furajere si napi 0.486
13. Tutun 1.228
14. Hamei 0.417
Legume proaspete,
15. 2.257
pepeni, capsuni - camp
Legume proaspete,
16. pepeni, capsuni – spatii 17.481
protejate
17. Ciuperci 17.5
Plante furajere – pajisti
18. temporare
0.168
Plante furajere – alte
19. 0.178
furajere verzi – total
Plante furajere – alte
20. furajere verzi – porumb 0.325
verde
Plante furajere – alte
21. furajere verzi – 0.128
leguminoase
22. Rapita 0.175
23. Floarea soarelui 0.173
24. Soia 0.213
25. In pentru ulei 0.144
Alte culturi de seminte
26. 0.144
oleaginoase
27. In 0.357
28. Canepa 0.375
29. Alte culturi textile 0.31
30. Zarzavat de gradina 0.85
Fanete permanente si
31. 0.05
pasuni
Plantatii de pomi si
32. 2.125
arbusti fructiferi
Plantatii de pomi si
33. 0.81
arbusti fructiferi – nuci
Vita de vie – soiuri
34. 1.749
nobile pentru vin
Vita de vie – alte soiuri
35. 1.374
pentru vin
Vita de vie – struguri de
36. 1.867
masa
37. Pepiniere 1.133
38. Alte culturi permanente 1.306
Flori si plante
39. 64.337
ornamentale – in camp
40. Flori si plante 94.337
ornamentale – in spatii
protejate
TOTAL UDE PRODUCTIA VEGETALA

STRUCTURA PRODUCTIEI ZOOTEHNICE


Structura la data finalizarii
Structura la data semnarii
obiectivelor din planul de Diferenta
Nr crt Cultura UDE/ cap contractului de finantare
afaceri crestere UDE
Numar capete Total UDE Numar capete Total UDE
0 1 2 3 4=2*3 5 6=2*5 7=6-4
Ecvidee (cai, magari,
1. 0.071
catari etc)
2. Bovine sub 1 an 0.061
Bovine sub 2 ani –
3. 0.095
masculi
Bovine sub 2 ani –
4. 0.069
femele
Bovine de 2 ani si mai
5. 0.089
mari – masculi
6. Juninci, 2 ani si mai mari 0.114
7. Vaci de lapte 0.261
Bovine 2 ani si mai mari
8. – alte categorii de 0.028
bovine
Oi – femele pentru
9. reproducere
0.008
10. Oi – alte categorii 0.008
Capre – femele pentru
11. reproducere
0.033
12. Capre – alte categorii 0.011
Porci – purcelusi sub 20
13. kg
0.057
Scroafe pentru
14. reproducere peste 50 kg 0.243
15. Porci – alte categorii 0.14
Pasari, broileiri – 100
16. 0.45
cap
17. Gaini outoare – 100 cap 0.596
18. Curcani – 100 cap 0.576
19. Rate – 100 cap 0.328
20. Gaste – 100 cap 0.878
21. Alte pasari – 100 cap 0.213
Iepuri (femele pentru
22. 0.001
reproducere)
23. Stupi 0.083
TOTAL UDE PRODUCTIA ZOOTEHNICA
TOTAL UDE FERMA

Beneficiar (reprezentant legal)


Nume si prenume …………….
Semnatura si stampila ………..
Data ………………………….
Formularul AP 1.3 – M 141 – Anul IV
ANTET BENEFICIAR

RAPORT DE EXECUTIE

DATA.…………..

Subsemnatul (nume, prenume)………………………................... in calitate de beneficiar


al deciziei nr………………………………… semnat cu APDRP la data …………………,
pentru proiectul …………………………………………………………………………...........
la data depunerii Cererii de plata nr…………………./……… realizarile in cadrul
proiectului se prezinta astfel:

1. Realizari fizice si financiare

Baza de productie Productie realizata


Nr. destinata
Denumire produs
Crt ha Nr. capete comercializarii
(u.m/an)
4
0 2 3
1
Anul I
1
2....
Total x
anul I
Anul II
1
2....
Total x
anul II
Anul III
1
2....
Total x
anul III
TOTAL I+II+III

2. Descrierea actiunilor de publicitate intreprinse:


…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….................

3. Alte raportari
Realizarile de mai sus au fost obtinute in conditiile respectarii obligatiunilor asumate prin
decizia de finantare si a anexelor acestuia, astfel ca toate operatiunile sunt inregistrate
in evidenta contabila a societatii/asociatiei in mod distinct.

Beneficiar (reprezentant legal)


Nume si prenume …………….
Semnatura si stampila ………..............
Data …………………………..
Formularul AP 1.4
ANTET BENEFICIAR/ FURNIZOR

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul.........................., reprezentant legal al .................... declar pe


propria raspundere ca:

 respect toate criteriile de eligibilitate privind procedurile de achizitie

 respect conditiile de eligibilitate mentionate in Cererea de Finantare

 rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR nu vor face obiectul altor programe de
finantare nerambursabila

Beneficiar/ Furnizor (reprezentant legal)

Nume si prenume …………….


Semnatura si stampila ..............
Data …………………………..