Sunteți pe pagina 1din 8

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE
Fiabilitatea este o disciplin din domeniul ingineriei care utilizeaz
cuno tin e tiin ifice pentru asigurarea unor performan e ridicate ale
func iilor unui echipament, ntr-un anumit interval de timp i condi ii de
exploatare bine precizate. Aceasta include proiectarea, abilitatea de a
ntre ine, de a testa i a men ine echipamentul la parametri acceptabili pe
toat durata ciclului de via . Fiabilitatea unui echipament este descris cel
mai bine de p strarea performan elor acestuia n timp. Performan ele de
fiabilitate ale unui echipament sunt concretizate n faza de proiectare prin
alegerea judicioas a arhitecturii echipamentului, a materialelor, a
procesului de fabrica ie, a componentelor att soft ct i hard urmate de
verificarea rezultatelor ob inute n urma simul rilor i a testelor de
laborator.
Pentru a ob ine echipamente fiabile sunt necesare cuno tin e i deprinderi
din urm toarele domenii:
analiz statistic
modelarea fiabilit ii echipamentelor
studii de marketing
metode de predic ie a fiabilit ii
proiectare prin metoda cazului cel mai defavorabil
analiza fizic a defec iunilor
analiza modurilor de defectare i a defectelor
planificarea i realizarea ncerc rilor de fiabilitate / ncerc ri
accelerate
definirea conceptului de mentenan
analiza mentenabilit ii
planificarea i realizarea mentenan ei
analiza siguran ei echipamentelor
fiabilitate / mentenabilitate / siguran a echipamentului / calitate /
suport logistic / factorii umani / software performant pentru
monitorizare.

Cap. 1. Introducere

Fiabilitatea este un atribut al echipamentelor care nu trebuie ignorat.


Caracteristicile de fiabilitate reprezint ingredientele critice pentru orice
activitate de proiectare a echipamentelor industriale. Este de preferat s se
in cont de aspectele legate de fiabilitate nc din faza de proiectare dect
s nu se fac acest lucru n speran a c lucrurile vor merge bine.
Apari ia unei teorii a fiabilit ii a fost determinat de cre terea
complexit ii echipamentelor i de caracterul de mas al produc iei
moderne. Domeniul care a impulsionat dezvoltarea acestei discipline a fost,
ca i n alte cazuri, cel militar ntruct n timpul celui de-al doilea r zboi
mondial s-a constatat c echipamentele electronice complexe (echipamente
de radiocomunica ii, sonare etc.) se aflau n stare de defectare un timp
sensibil mai mare dect timpul de func ionare normal . Pe baza solu iilor
oferite de c tre aceast nou disciplin fiabilitatea au fost posibile
progrese mari i n alte domenii de activitate, precum centralele nucleare,
transporturile (navale, terestre, aeriene i n ultimul timp spa iale),
prelucrarea i transmisia datelor, produc ia bunurilor de larg consum etc.
Dup trecerea de la produc ia manufacturier la produc ia de mas s-a
constatat o m rire a dispersiei parametrilor echipamentelor datorat att
cre terii complexit ii ct i mic or rii posibilit ilor de control interfazic
pe liniile de produc ie. n cazul produc iei de mas , datorit modific rilor
rapide ale cerin elor tehnice, se constat c nu este necesar ntotdeauna s
se ob in un nivel maxim posibil de fiabilitate, ci este esen ial s se
cunoasc cu precizie care este nivelul real de fiabilitate, lundu-se m suri
pentru deplasarea acestuia c tre o valoare optim . n decursul timpului s-a
constat c , n cazul sistemelor i echipamentelor complexe, orict s-ar
investi pentru a ob ine o fiabilitate ideal , nu se poate ob ine un echipament
care s nu se degradeze n timp. Din aceast cauz este util s se cunoasc
nivelul real al fiabilit ii, astfel nct, n func ie de acesta, s se stabileasc
durata misiunii, intervalele de revizie, structura echipamentului etc.
Fiabilitatea este unul dintre parametrii determinan i pentru competitivitatea
unui produs, ntruct gradul de vandabilitate cre te semnificativ pentru
produsele fiabile. Este de subliniat faptul ca n programul de ac iuni lansate
de Guvernul Romniei la sfr itul lunii august 2001 pentru cre terea
exporturilor ( i reducerea deficitului comercial al rii), una dintre m surile
propuse se refer la cre terea fiabilit ii produselor. Se poate aprecia c
fiabilitatea a devenit o preocupare la nivel na ional. n microelectronic ,
studiul fiabilit ii dispozitivelor are o istorie mai veche, de circa 30 de ani,
dar n primii 10 ani doar la nivelul de ncerc ri constatative, cu
evaluarea post-factum a fiabilit ii loturilor i transmiterea rezultatelor

Cap. 1. Introducere

c tre sec ia de fabrica ie. Din 1980 ncepe pentru domeniul fiabilit ii
dispozitivelor electronice cu semiconductoare o perioad de succese ale
cercet rii de profil, fiind propuse i implementate metode accelerate de
evaluare a fiabilit ii, precum i de asigurare a acesteia. Cercetarea
romneasc are contribu ii nsemnate, fiabilitatea dispozitivelor cu
semiconductoare fiind unul dintre domeniile cele mai dinamice ale
fiabilit ii romne ti [2].
Pe plan mondial, dup anul 1990 s-a intrat ntr-o nou etap de dezvoltare
a domeniului fiabilit ii. Dac n anii 60 fiabilitatea se referea la
Control/Verificare, iar n anii 70 - 80 la Asigurare, acum cuvntul de
ordine l reprezint Managementul fiabilit ii, cu tot ce implic el: metode
adecvate de predic ie, proiectare pentru fiabilitate, fiabilitatea proceselor,
inginerie convergent , controlul calit ii totale etc. Dac pentru tipuri de
produse aflate de mai mult timp n fabrica ie (cum sunt dispozitivele
microelectronice) aceast preocupare pentru fiabilitate pare justificat ,
fiind vorba despre produse care i caut un loc pe pie e din ce n ce mai
exigente, n cazul unor produse relativ noi, cum sunt microsistemele,
fiabilitatea pare mai degrab un lux. Nimic mai gre it, dup cum arat
ultimele lucr ri ale celui mai prestigios simpozion de profil pe plan
mondial, Annual Reliability and Maintainability Symposium (ARMS),
inut anual n SUA, alternativ pe coasta de Vest / Est. Mai ales la produsele
foarte noi (cum sunt microstructurile i microsistemele n general,
produsele microtehnologiilor) este important ca fiabilitatea s fie luat n
considerare chiar din primul moment (ca un parametru al ingineriei
convergente). n acest mod se c tig timp i sume importante de bani,
pentru c punerea la punct a unui nou dispozitiv este mult mai rapid dect
prin modul tradi ional de lucru (inginerie serial ). Acesta este motivul
pentru care fiabilitatea devine acum un parametru important al proiect rii
unui dispozitiv. i nu este vorba numai de produsele cu cerin e speciale de
utilizare (echipamente spa iale sau militare, centrale nucleare etc.), ci chiar
de dispozitivele destinate unor bunuri de larg consum, care au acum
niveluri ale parametrilor de fiabilitate mult mai mari dect cele militare de
acum c iva ani. Tendin a actual este de a se trece de la certificarea
produselor la certificarea tehnologiilor, cu avantaje evidente n ceea ce
prive te simplificarea procedurilor de livrare.
Principalele obiective ale fiabilit ii sunt:
studiul defec iunilor echipamentelor (al cauzelor, al proceselor de
apari ie i dezvoltare i al metodelor de combatere a defec iunilor);

10

Cap. 1. Introducere

aprecierea cantitativ a comport rii echipamentelor n timpul exploat rii


n condi ii normale, innd seama de influen a pe care o exercit asupra
acestora factorii interni i externi;
determinarea modelelor i metodelor de calcul i prognoz ale
fiabilit ii, pe baza ncerc rilor de laborator i a urm ririi comport rii n
exploatare a echipamentelor;
analiza fizic a defec iunilor;
stabilirea metodelor de proiectare, constructive, tehnologice i de
exploatare pentru asigurarea, men inerea i cre terea fiabilit ii
echipamentelor, dispozitivelor i elementelor componente;
stabilirea metodelor de selectare i prelucrare a datelor privind analiza
fiabilit ii echipamentelor.
Definit din punct de vedere calitativ, fiabilitatea reprezint capacitatea
unui sistem de a func iona f r defec iuni, la parametri acceptabili, n
decursul unui anumit interval de timp, n condi ii de exploatare bine
precizate. Definit din punct de vedere cantitativ, fiabilitatea unui sistem
reprezint probabilitatea ca acesta s - i ndeplineasc func iile sale cu
anumite performan e i f r defec iuni, ntr-un anumit interval de timp i n
condi ii de exploatare specificate.
n cazul echipamentelor a c ror perioad de fabrica ie este suficient de
mare (luni, ani), performan ele de fiabilitate pot fi mbun t ite utiliznd o
structur cu reac ie negativ de tipul celei prezentate n figura 1.1, [3].

Fig. 1.1. Controlul nivelului de fiabilitate

Pentru realizarea unei mbun t iri a performan elor de fiabilitate este


necesar s existe instrumente pentru exprimarea cantitativ a fiabilit ii
astfel nct s se poate face o evaluare a nivelului real de fiabilitate al
echipamentului. Cu ct evaluarea nivelului real de fiabilitate se poate face
ntr-un timp mai redus, cu att mai repede se va ajunge la nivelul dorit al
fiabilit ii. Nivelul optim al fiabilit ii poate fi stabilit utiliznd diferite
criterii, dintre care cel economic este utilizat n cele mai multe cazuri.
Exist ns i domenii n care aspectul economic se afl n planul secund,

Cap. 1. Introducere

11

pe primul plan fiind siguran a n exploatare a echipamentelor (centrale


nucleare, sec ii de terapie intensiv , transport aerian etc).
Separnd cheltuielile legate de echipament n costuri de produc ie i
costuri de ntre inere i reprezentndu-le n func ie de nivelul de fiabilitate,
se ob ine o dependen ntre costuri i fiabilitate de tipul celei prezentate n
graficul din figura 1.2. Din grafic se observ c nivelul optim de fiabilitate,
din punct de vedere economic, corespunde unui minim al cheltuielilor
totale.

Fig. 1.2. Determinarea nivelului optim de fiabilitate

Analiza fiabilit ii unui echipament se poate face fie la nivel global, fie la
nivel structural, utilizndu-se pentru aceasta limbajul teoriei sistemelor.
Dac nu inem cont de structura echipamentului, acesta se poate descrie
matematic la nivel global prin dependen a func ional a vectorului de ie ire
fa de vectorul de intrare:
Y = A (U

(1.1)

Atunci cnd se cunoa te, chiar i par ial structura echipamentului se poate
pune n eviden un num r de variabile interne, care formeaz vectorul de
stare: X = ( x1 , x2 ...xn ) .

Fig.1.3. Descrierea pe stare a echipamentului

Cap. 1. Introducere

12

n aceast
rela iile:

situa ie echipamentul poate fi descris matematic utiliznd

X = f (t , x ,u )
Y = g (t , x )

(1.2)

Aceste modele, furnizate de teoria sistemelor, pot fi utilizate n scopul


descrierii unui echipament real sub diferite aspecte, depinznd de
interpretarea fizic dat variabilelor de intrare, ie ire i stare.
Exemplu: Se consider o re ea format din rezisten e, inductan e,
capacit i, surse independente i surse controlate de tensiune i curent.
Dac se identific variabilele de intrare cu sursele independente i
variabilele de ie ire cu valorile curen ilor i tensiunilor n diferite puncte
ale re elei, sistemul abstract va fi caracterizat, din punct de vedere
func ional, printr-o rela ie global de tip (1.1), iar dac alegem drept
variabile de stare valorile curen ilor prin inductan e i ale tensiunilor de pe
capacit i, re eaua va fi descris prin ecua ii canonice de stare (1.2), [3] .
Modelarea fiabilit ii re elei va pretinde o cu totul alt interpretare a
variabilelor, astfel nct s se urm reasc evolu ia performan elor
echipamentului n condi ii de solicitare precizate. Astfel variabilele de
intrare se identific cu solicit rile aplicate asupra echipamentului, fie c
acestea sunt solicit ri utile, esen iale n vederea ndeplinirii func iei
acestuia, cum ar fi tensiunile, curen ii, puterile disipate, fie c sunt
solicit ri perturbatoare, ca temperatura ambiant , umiditate, vibra ii,
ocuri, interferen e electromagnetice, cmpuri electrice etc. Variabilele de
ie ire vor fi identificate cu performan ele echipamentului: durata regimului
tranzitoriu, rezerva de stabilitate, banda de frecven , eroarea sta ionar
etc.
O analiz la nivel global a fiabilit ii unui echipament conduce la o rela ie
func ional de tipul (1.1) ntre performan e i solicit ri, iar o analiz
structural conduce la sistemul de ecua ii (1.2) care leag performan ele de
solicit ri prin intermediul parametrilor elementelor componente.
O particularitate fundamental a modelului abstract al fiabilit ii unui
echipament este dependen a stohastic ntre variabilele care definesc
modelul. Chiar dac solicit rile aplicate echipamentului sunt riguros
deterministe i controlabile, cum se ntmpl n condi ii de laborator,
evolu ia performan elor globale ale echipamentului nu este ntru totul

Cap. 1. Introducere

13

previzibil , astfel nct vectorul de ie ire trebuie considerat un proces


aleator p - dimensional.
Admi nd necesitatea modelului aleator pentru analiza fiabilit ii
echipamentelor, este de remarcat faptul c analiza cantitativ a modelului
prin prisma proceselor aleatoare asociate parametrilor i performan elor
este extrem de laborioas , deoarece const n analiza simultan a celor p
procese aleatoare, care formeaz
vectorul de ie ire (vectorul
performan elor).
Metodele utilizate n teoria fiabilit ii au evitat calculul complicat al
caracteristicilor proceselor aleatoare, preferndu-se ca, prin utilizarea
no iunii de defectare, s se restrng spa iul performan elor la o singur
dimensiune. Defectarea este definit conven ional, ea presupunnd
existen a unui domeniu admisibil Da , n spa iul p dimensional, astfel
nct dac vectorul performan elor apar ine lui Da , atunci echipamentul se
comport satisf c tor, n caz contrar echipamentul fiind considerat defect.
Se presupune c n starea ini ial vectorul performan elor ndepline te
condi ia de apartenen la Da, ns ulterior performan ele sistemului
evolueaz aleator, defectarea producndu-se atunci cnd cel pu in una
dintre performan e intersecteaz frontiera domeniului admisibil Da. Pentru
un vector de ie ire unidimensional procesul de defectare poate ar ta ca n
figura 1.4.

Fig.1.4. Proces de defectare n cazul unidimensional

Se observ c fiabilitatea echipamentului poate fi exprimat fie cu ajutorul


procesului aleator y(t), fie cu ajutorul timpului de func ionare pn la
defectare (T), interpretat ca variabil aleatoare. Oricare ar fi dimensiunea
vectorului de ie ire, analiza global a fiabilit ii poate fi efectuat prin
prisma timpului de func ionare pn la defectare, ceea ce conduce la o
mic orare a dificult ilor de calcul.

14

Cap. 1. Introducere

Exprimarea influen ei solicit rilor asupra parametrilor componentelor i


deci asupra performan elor echipamentului este imposibil de realizat n
cadrul unei teorii generale. Studiul bazelor fizico-chimice ale degrad rii,
elucidarea mecanismelor i a modurilor de defectare sunt etape necesare,
care pot fi parcurse numai n cadrul analizei aprofundate a unor tipuri
particulare de echipamente.