Sunteți pe pagina 1din 16

CYAN YELLOW MAGENTA BLACK

Florentina Chifu
Florentina Chifu

Andreea Chifu

Andreea Chifu

CONSILIERE
[i
ORIENTARE

CONSILIERE
[i

pentru clasa a III-a

Consiliere [i orientare este un manual op]ional pentru clasa a III-a [i se


adreseaz\ elevilor din aceast\ clas\, precum [i nv\]\torilor.
Lucrarea con]ine cinci capitole, fiecare dezvoltnd n mod atractiv [i pe
n]elesul elevilor teme legate de cunoa[terea de sine, comunicarea interpersonal\, nv\]area eficient\, capacitatea de a lua decizii n situa]ii de risc [i de
criz\, alegerea unei meserii.
Avnd n vedere c\ disciplina nu este una u[or de predat [i c\ nv\]\torul
trebuie s\ g\seasc\ n primul rnd drumul spre receptivitatea elevului, textele alese sunt atractive, apar]innd celor mai ndr\gi]i autori pentru copii,
dialogurile sunt vii, jocurile variate, ceea ce face ca nv\]area s\ fie u[oar\
[i pl\cut\.
Prin exerci]ii captivante, elevii sunt pu[i n situa]ia de a compara [i analiza situa]ii de via]\, [i perfec]ioneaz\ capacitatea de selectare [i motivare
a r\spunsurilor corecte, dobndesc abilit\]i de evaluare [i autoevaluare a
comportamentului.
Adaptate la nivelul [i specificul colectivului de elevi, activit\]ile de
nv\]are din acest manual au rolul de a-i ncuraja pe elevi s\ [i exprime liber
opiniile, s\ comunice ideile, gndurile [i sentimentele, s\ colaboreze [i s\ lucreze n echipe prin diferite moduri de interac]iune.

CORINT

www.edituracorint.ro
ISBN: 978-973-135-541-2

pentru clasa a III-a

MANUAL OP}IONAL

Manual op]ional

CONSILIERE [i ORIENTARE Manual op]ional pentru clasa a III-a

ORIENTARE


ORINT

Lucrarea Consiliere [i orientare manual op]ional pentru clasa a III-a este realizat\ n concordan]\ cu Programa
[colar\ elaborat\ de Ministerul Educa]iei [i Cercet\rii [i aprobat\ prin Ordinul Ministrului nr. 5286/09.10.2006.

Redactare: Geanina Radu


Tehnoredactare: Cristina Gvinda
Coperta [i ilustra]iile: Valeria Moldovan
Date despre autoare:
FLORENTINA CHIFU profesor gradul I, Colegiul Na]ional Mihai Eminescu, Bucure[ti; poet\, autoare
de manuale [i de c\r]i pentru copii.
ANDREEA CHIFU psiholog, coordonator PR Cognosis, autor de articole `n domeniul psihologiei mecanismelor cognitive.
Referen]i:
Gabriela B\rbulescu profesor consilier psihopedagog gradul I, {coala nr. 74 Ien\chi]\ V\c\rescu, Bucure[ti.
Rodica Rizea sociopsiholog, institutor gradul I, Colegiul Na]ional Mihai Eminescu, Bucure[ti.

Editura CORINT
Redac]ia [i administra]ia:
Str. Mihai Eminescu nr. 54 A, sector 1, Bucure[ti
Tel./Fax: 021.319.47.97, 021.319.47.99
Difuzarea:
Calea Plevnei nr. 145, sector 6, cod po[tal 060012, Bucure[ti
Tel.: 021.319.88.22; 021.319.88.33; 021.319.88.55; 021.319.88.77
Fax: 021.319.88.66
E-mail: vanzari@edituracorint.ro
Magazin virtual: www.edituracorint.ro
Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Romniei
CHIFU, FLORENTINA
Consiliere [i orientare: manual op]ional pentru
clasa a III-a / Florentina Chifu, Andreea Chifu. Bucure[ti:
Corint, 2010
ISBN 978-973-135-541-2
37.048

ISBN: 978-973-135-541-2
Toate drepturile asupra acestei lucr\ri sunt rezervate Editurii CORINT,
parte component\ a GRUPULUI EDITORIAL CORINT.

Format: 8/54x84
Coli tipo: 15
Tiparul executat la: FED PRINT S.A.

Dragi copii,
Lucrarea Consiliere [i orientare manual op]ional pentru clasa a III-a
v\ propune o c\l\torie n trecutul, prezentul [i viitorul vostru, cu scopul de
a v\ cunoa[te mai bine pe voi n[iv\ [i lumea nconjuratoare. Cu ajutorul
acestui manual ve]i nv\]a s\ comunica]i mai bine, s\ v\ st\pni]i emo]iile,
s\ lua]i decizii corecte [i s\ deveni]i campioni la nv\]\tur\ [i n via]\.
Manualul op]ional con]ine cinci capitole, fiecare dezvoltnd n mod
atractiv [i pe n]elesul vostru teme legate de cunoa[terea de sine, comunicarea interpersonal\, nv\]area eficient\, capacitatea de a lua decizii n
situa]ii de risc [i de criz\, alegerea unei meserii.
Textele atractive, apar]innd celor mai ndr\gi]i autori pentru copii, dialogurile vii, jocurile variate v\ vor face nv\]area u[oar\ [i pl\cut\.
Prin exerci]ii captivante ve]i fi pu[i n situa]ia de a compara [i analiza
situa]ii de via]\, v\ ve]i perfec]iona capacitatea de selectare [i motivare a
r\spunsurilor corecte, ve]i dobndi abilit\]i de evaluare a ac]iunilor celorlal]i [i de a v\ autoevalua comportamentul.
Activit\]ile de nv\]are v\ vor ncuraja s\ v\ exprima]i liber opiniile, s\
comunica]i ideile, gndurile [i sentimentele voastre celor dragi, s\ colabora]i [i s\ lucra]i pe echipe prin diferite moduri de interac]iune.
Lucrarea cuprinde, pe lng\ con]inutul propriu-zis al lec]iilor, elemente
de vocabular specific, rubricile {tia]i c\, Studiu de caz, Lucru `n
echip\, S\ desen\m [i, nu n ultimul rnd, poezii, cntece [i jocuri
atr\g\toare.
Dup\ fiecare capitol, recapitularea [i autoevaluarea cuno[tin]elor v\ vor
solicita n rezolvarea unor activit\]i de lucru agreabile, n completarea unor
teste de autoevaluare care v\ vor ajuta s\ v\ cunoa[te]i mai bine.
V\ dorim tuturor activit\]i ct mai pl\cute [i mult succes!
Autoarele

CUPRINS

Dragi copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UNITATEA I AUTOCUNOA{TERE {I
DEZVOLTARE PERSONAL| . . . . . . . .

1. Eu, cu bune [i cu rele . . . . . . . . . . . . . . .


2. Imaginea de sine . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Eu [i cei din jurul meu . . . . . . . . . . . . . .
4. Spa]iul personal. Nevoia de intimitate . . .
5. Diversitatea cultural\ [i etnic\ . . . . . . . .
6. Solidaritatea ntre oameni . . . . . . . . . . .
7. Recapitulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Autoevaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6
8
12
16
20
24
26
28

UNITATEA II COMUNICARE {I
ABILIT|}I SOCIALE . . . . . . . . . . . . . . . 31
1. Comunicarea verbal\ . . . . . . . . . . . . . . .
2. Comunicarea nonverbal\ . . . . . . . . . . . .
3. Cum s\ fiu un bun ascult\tor . . . . . . . . .
4. Familia mea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Rela]ia cu p\rin]ii . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Roluri n cadrul familiei . . . . . . . . . . . . .
7. Recapitulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Autoevaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32
36
40
44
48
50
52
54

UNITATEA III ORGANIZAREA


INFORMA}IILOR {I A ACTIVIT|}II DE
NV|}ARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
1. Cum s\ te informezi. Organizarea
informa]iilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2. Cum select\m informa]iile . . . . . . . . . . . 62
4

3. nv\]area eficient\ . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Programul meu zilnic . . . . . . . . . . . . . . .
5. Obiective s\pt\mnale . . . . . . . . . . . . . .
6. Planul de lucru. Respectarea
termenelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Recapitulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Autoevaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64
68
72
74
76
78

UNITATEA IV PLANIFICAREA
CARIEREI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
1. Activitatea mea preferat\ . . . . . . . . . . . .
2. Termeni specifici unei activit\]i . . . . . . .
3. Lucrul individual [i lucrul n echip\ . . .
4. Regulile lucrului n echip\ . . . . . . . . . . .
5. Avantajele [i dezavantajele lucrului n
echip\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Recapitulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Autoevaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82
86
88
90
92
94
96

UNITATEA V CALITATEA STILULUI


DE VIA}| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
1. Un stil de via]\ s\n\tos . . . . . . . . . . . . . 100
2. Rezolvarea de probleme . . . . . . . . . . . . . 104
3. Cum se iau deciziile . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4. Luarea deciziilor n situa]ii de risc sau
de criz\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
5. Comportamente violente . . . . . . . . . . . . 112
6. Recapitulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
7. Autoevaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
RECAPITULARE FINAL| . . . . . . . . . . . 119

UNITATEA 1

AUTOCUNOA{TERE
{I
DEZVOLTARE PERSONAL|

Motto: Tuturor oamenilor le este dat s\ se cunoasc\ pe sine [i s\


aib\ dreapt\ judecat\.
(Heraclit din Efes, filosof grec)

Dup\ ce vei parcurge acest capitol, vei putea:


s\ observi caracteristicile propriei persoane;
s\ explici rela]ia dintre cunoa[terea de sine [i imaginea de
sine;
s\ enumeri caracteristicile spa]iului personal;
s\ analizezi rela]ia dintre spa]iul personal, nevoia de intimitate [i imaginea de sine;
s\ descrii asem\n\ri [i deosebiri dintre oameni;
s\ observi asem\n\ri [i diferen]e ntre copii de na]ionalit\]i,
religii, medii de provenien]\ [i etnii diferite [i modul n care
ace[tia comunic\.

1.

EU, CU BUNE {I CU RELE


Descoper\!
Cite[te textul urm\tor [i descoper\ cum se autocaracterizeaz\ autorul:
Eram un ]nc b\l\nel, cu capul mare [i privirea sfioas\. {i nv\]am la domnul Trandafir, ntr-o odaie care mi se p\rea atunci grozav de mare pe care mai trziu, cu ani n urm\,
am reg\sit-o mic\ [i ntunecoas\.
(Mihail Sadoveanu Cheia)
ntreb\ri
 Descrie-l pe copilul Sadoveanu, a[a cum se prezint\ el nsu[i.
 De ce sala de clas\ i se p\rea foarte mare n copil\rie?
 De ce aceasta i se p\rea, ca adult, mic\?
 Care sunt tr\s\turile tale?
 De ce este important s\ ]i cuno[ti nsu[irile?

Re]ine!
Cunoa[terea de sine sau autocunoa[terea este aprecierea corect\ a propriei persoane.
nve]i s\ te cuno[ti pe tine nsu]i din felul n care te compor]i n anumite situa]ii, prin
intermediul activit\]ilor pe care le desf\[ori, al rela]iilor tale cu ceilal]i [i prin compara]ie cu ace[tia. Observi c\ ai puncte tari (calit\]i) [i puncte slabe (defecte), ca orice
persoan\. Este foarte important s\ ]i cuno[ti calit\]ile [i defectele pentru a te aprecia
corect.
Comoara mea

Alege din lista de tr\s\turi de mai


jos calit\]ile care ]i se potrivesc [i
scrie-le pe pietrele pre]ioase din
cuf\rul desenat. Noteaz\ defectele n
afara cuf\rului. Vei ob]ine cea mai
pre]ioas\ comoar\ care, pe m\sur\ ce
vei cre[te, se va mbog\]i.
Tr\s\turi fizice: nalt, scund, frumos, urt, blond, brunet, mic, mare,
slab, gras.
Tr\s\turi psihice: cuminte, harnic,
ndr\zne], timid, politicos, lene[, vesel,
trist, energic, t\cut, vorb\re], sincer,
6

mincinos, cinstit, modest, nc\p\]nat, critic, ncrez\tor, curajos, srguincios, dur, neascult\tor,
obraznic, fricos.
Tr\s\turi sociale: prietenos, singuratic, egoist, r\bd\tor, ng\duitor, tr\d\tor, credincios,
comunicativ, nep\s\tor, s\ritor.
 Care consideri c\ este nsu[irea ta cea mai de pre]?
 Care crezi c\ este defectul t\u cel mai mare?
 Cum crezi c\ po]i s\-l corectezi?
 Ce nsu[ire ]i-ai dori s\ ai? Motiveaz\ r\spunsul dat.
Joc: adev\r sau minciun\
Citi]i n fa]a clasei nsu[irile g\site de fiecare [i verifica]i cu ajutorul colegilor dac\ v-a]i
apreciat corect. Dup\ fiecare nsu[ire citit\, colegii [i vor exprima acordul spunnd adev\r
sau dezacordul prin minciun\. Ceilal]i colegi pot mbog\]i comoara proprie cu nsu[iri pe
care consider\ c\ le de]in colegii viza]i.
Compara]i comorile ob]inute. Cine este cel mai bogat dintre voi (are cele mai multe calit\]i)?
Studiu de caz
Petre s-a autocaracterizat folosindu-se de ini]ialele numelui s\u astfel:
P politicos; E energic; T timid; R r\bd\tor; E elegant.
G\se[te [i alte tr\s\turi care reies din autocaracterizarea b\iatului.
Folose[te ini]ialele numelui t\u pentru a te caracteriza n mod asem\n\tor.
Lucru n echip\
Explica]i, pe echipe, n]elesul enun]ului: Cel mai bun mijloc de a te cunoa[te este s\ ncerci s\-i n]elegi pe ceilal]i.
Dic]ionar
Tr\s\turi fizice: caracteristici legate de felul n care ar\]i culoarea ochilor, a p\rului,
n\l]imea, greutatea etc.
Tr\s\turi psihice: caracteristici legate de felul n care gnde[ti, vorbe[ti, te compor]i.
Tr\s\turi sociale: caracteristici legate de felul n care te compor]i n grup, n societate etc.
Cum te-ai sim]it ast\zi n timpul orei de consiliere?
Coloreaz\ c\su]a corespunz\toare:
Nu prea bine
Bine
Foarte bine

Excelent

2.

IMAGINEA DE SINE

Descoper\!
Cite[te poezia [i descoper\ cum s-a transformat imaginea pe care omida o avea despre
ea ns\[i:
Omid\ sau fluture?
de Florentina Chifu
O omid\ t\cut\, sfioas\
Cu m\runte picioru[e fine,
Se credea urt\ [i gras\
{i s-a nchis n sine.
{i-a urzit din fragede fire
O c\su]\ numai a ei,
Loc de refugiu [i de gndire,
Departe de to]i, ntr-un tei.
Singur\tatea era bun\
Cnd [i ]esea povestea, dar pe sear\,

Ar fi vrut ca [i celorlal]i s\ le-o spun\


{i-ntr-o zi, [i scoase capul afar\.
Iar gzele, florile, teiul de m\tase
Ascultar\ uimite al omizii glas,
Soarele mirat, de toate uitase,
{i-atunci omida a mai f\cut un pas.
A ie[it la lumin\, firul s\-l scuture,
To]i s-au apropiat de ea
{i-au observat c\ se transformase-ntr-un fluture
Care vesel, pe rnd, i mbr\]i[a.

ntreb\ri
 Ce credea omida despre sine la nceput?
 Ce imagine [i crease despre ea ns\[i?
 Cum se sim]ea la nceput?
 De ce s-a nchis n sine?
 Cum s-a izolat omida de to]i cei din jur?
 Cnd [i-a schimbat atitudinea?
 Ce a f\cut omida cnd a v\zut c\ era apreciat\?
 Cum s-a comportat cu cei din jur?
 Care era acum imaginea omizii despre ea ns\[i?
 Ce reprezint\ imaginea fluturelui n care se transformase omida?
 Cum se sim]ea?
 Tu ce p\rere ai despre propria persoan\? De ce ai aceast\ p\rere?
 Care este imaginea ta despre tine nsu]i: de omid\ sau de fluture?
8

Re]ine!
Imaginea de sine este p\rerea pe care o ai despre propria persoan\, ceea ce sim]i [i
gnde[ti despre calit\]ile [i defectele tale. Cu ct te cuno[ti mai bine, cu att vei avea
o imagine de sine mai corect\, adic\ nu te vei subaprecia (s\ te apreciezi sub valoarea
real\) sau supraaprecia (s\ te apreciezi mai mult dect valorezi n realitate). O imagine
de sine pozitiv\ ]i d\ ncredere [i posibilitatea de a reu[i n tot ceea ce ]i propui.
Studiu de caz

Pentru concursul Micii sanitari au fost ale[i, n urma unui test, primii [ase elevi din
clasa a III-a cu punctajele cele mai mari. Alin se crede foarte bun la [tiin]e, dar la test a
ob]inut un punctaj mic. Se apropie sup\rat de doamna nv\]\toare [i spune:
Doamna nv\]\toare, nu pot s\ cred c\ nu voi participa la concurs. Sunt foarte bine
preg\tit. V\ rog s\ ne mai da]i un test ca s\ v\ convinge]i!
 Comenta]i, pe echipe, atitudinea lui Alin.
 Care crede]i c\ este imaginea de sine a b\iatului?
 Considera]i c\ avea o imagine de sine realist\?
 Cum [i poate mbun\t\]i Alin imaginea de sine?
Joc de rol
mp\r]i]i-v\ rolurile [i continua]i dialogul dintre Alin, doamna nv\]\toare [i colegii s\i.
Men]ioneaz\ persoanele care te pot ajuta s\ ai o imagine de sine pozitiv\. Cum pot face
ele acest lucru?
Omid\ sau fluture
Alege dintre cele dou\ imagini de mai jos pe aceea care ]i se potrive[te [i completeaz\-le astfel: n cazul n care ai ales fluturele, pe o arip\ a acestuia scrie punctele tale tari, iar
pe cealalt\ punctele slabe, iar dac\ ai ales omida, scrie n inelele de culoare `nchis\ calit\]ile,
iar n cele de culoare deschis\ defectele.
 Ce po]i face pentru a-]i mbun\t\]i imaginea de sine?

Exerci]ii
1. Alege dintre enun]urile de mai jos pe acelea care te ajut\ s\-]i formezi o imagine de
sine pozitiv\:
 E[ti cel mai r\u copil din lume!
 Bravo, ai realizat o lucrare foarte bun\!
 Tu nu e[ti a[a de ordonat ca fratele t\u.
 Chiar dac\ ai gre[it o opera]ie, ai judecat foarte bine problema!
 Iar ai gre[it la scris. Nu e[ti bun de nimic!
 Dac\ ai s\ te str\duie[ti, vei reu[i s\ scrii mai frumos.
2. Completeaz\ n spa]iile libere care este atitudinea ta n urm\toarele situa]ii:
Situa]ii
 Am luat foarte bine la test.
 Am c[tigat un concurs.
 Am luat o not\ mic\.
 Am fost l\udat de tata.
 Am gre[it o problem\.
 L-am ajutat pe prietenul meu.
 L-am ntrecut la englez\ pe cel mai bun coleg.

Ce crezi despre tine


____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

3. Ce imagine de sine ai n aceste situa]ii? Se modific\ aceasta n func]ie de situa]iile


prezentate?
4. Marcheaz\ cu x n c\su]e enun]urile care descriu o persoan\ cu o imagine de sine
pozitiv\:
Este o persoan\ vesel\.
Este violent\ cu cei din jur.
Colaboreaz\ bine cu to]i colegii s\i.
[i dore[te s\ fie apreciat\ de cei din jur.
Se crede cea mai bun\.
Nu are ncredere n for]ele proprii.
i critic\ pe colegi.
Are mul]i prieteni.
5. Subliniaz\ enun]urile care te caracterizeaz\.

10

Ia decizii corecte.
Este retras\.
Are ncredere n sine.
Nu are prieteni.
Este pesimist\.
nva]\ bine.
Este optimist\.
Este timid\.

Lucru n echip\
Discuta]i, n echipe de cte patru membri, urm\torul enun]: Succesele [i e[ecurile influen]eaz\ sau nu imaginea de sine? Aduce]i argumente pro (n favoarea) sau contra (mpotriva) ideii sus]inute.
Prezenta]i concluziile n fa]a clasei.
Cine sunt eu?
Alege, pentru a te caracteriza, un personaj dintr-o carte sau dintr-un film. Motiveaz\ alegerea f\cut\.
Scrisoare c\tre personajul meu
Scrie o scrisoare c\tre personajul ales prin care s\ ar\]i tr\s\turile pentru care l admiri
[i ce ai n comun cu acesta.

{tia]i c\...
 n strns\ leg\tur\ cu imaginea de sine se afl\ stima de sine? Aceasta reprezint\ abilitatea de a gndi pozitiv despre tine?
 imaginea de sine, ca [i stima de sine trebuie s\ fie constante, s\ nu fie influen]ate de succesele sau de e[ecurile din via]\?
 dac\ nu ai o imagine bun\ de sine, nu vei fi capabil s\-i faci nici pe al]ii s\ aib\ o
imagine bun\ despre tine?

Dic]ionar
Imagine de sine pozitiv\: p\rere bun\ pe care o ai despre propria persoan\.
Imagine de sine negativ\: p\rere mai pu]in bun\ pe care o ai despre propria persoan\, bazat\
pe criticile [i insuccesele avute.
Stim\ de sine: pre]uire de sine.
Cum te-ai sim]it ast\zi n timpul orei de consiliere?
Coloreaz\ c\su]a corespunz\toare:
Nu prea bine
Bine
Foarte bine

Excelent

11

3.

EU {I CEI DIN JURUL MEU


Descoper\!
Cite[te textul [i descoper\ ce p\rere avea b\iatul despre colegul s\u:
Am avut doar dou\ zile de vacan]\ [i tot mi s-a p\rut mult de cnd nu l-am mai v\zut
pe Garrone. Cu ct l cunosc mai bine, cu att l ndr\gesc mai mult; [i la fel se ntmpl\ [i
cu to]i ceilal]i b\ie]i, n afar\ de cei ngmfa]i [i mndri, care de altfel nu [i-ar ng\dui s\ se
ia la har]\ cu el, deoarece nici el nu le permite s\ izbucneasc\ cu arogan]\ [i violen]\ n fa]a
lui. Cnd un b\iat mai mare ridic\ mna asupra unuia mai mic, cel mic strig\: Garrone! [i
atunci b\iatul mare nceteaz\ a-l mai lovi. Este cel mai nalt [i mai voinic din clas\. Orice
lucru i s-ar cere: creion, gum\, hrtie mprumut\ tot. Scumpul de Garrone, e de ajuns s\-l
prive[ti o dat\ n fa]\, ca s\-]i fie drag.
(Edmondo de Amicis Cuore, inim\ de copil)

ntreb\ri
 Ce tr\s\turi fizice avea Garrone?
 Care sunt tr\s\turile psihice [i sociale ale lui Garrone?
 Ce aprecia b\iatul la colegul s\u?
 Cum l vedeau ceilal]i colegi pe Garrone?
 Ce p\rere au colegii despre tine?
 Dar doamna nv\]\toare?
 Ce p\rere ai tu despre colegii t\i?
 Ce cred membrii familiei despre tine?

Re]ine!

P\rerile [i atitudinile persoanelor din jurul t\u contribuie la crearea imaginii de sine.
Aceste p\reri [i pun amprenta asupra felului t\u de a fi [i te ajut\ s\ ]i controlezi
comportamentul zi de zi.
Melodie pentru tine
Scrie pe fiecare clap\ alb\ a pianului cte o calitate pe care consideri c\ o are colegul t\u
de banc\. Pe clapele nchise scrie un defect. ncercuie[te clapa care ]i se pare c\ l define[te
pe colegul t\u (indiferent dac\ este alb\ sau nchis\ la culoare).
 Schimba]i ntre voi manualele [i citi]i ceea ce au scris colegii. Corespund calit\]ile [i
defectele g\site de ace[tia cu nsu[irile pe care consideri c\ le de]ii?
 Ce ai de f\cut dac\ nsu[irile g\site corespund cu ceea ce [tii despre tine?
 Dar n caz contrar?
12

Studiu de caz
Pentru un concurs de matematic\, elevii clasei a III-a s-au mp\r]it pe echipe dup\ cum
au dorit. Doar Ioana, o feti]\ istea]\ [i timid\, st\ deoparte [i nu face parte din nicio echip\.
Doamna nv\]\toare observ\ [i o ntreab\:
Ioana, tu de ce nu ]i-ai ales nicio echip\?
Colegii cred c\ eu nu sunt bun\ la matematic\ [i nu vreau ca echipa s\ piard\ concursul
din cauza mea.
 Ce p\rere aveau colegii despre Ioana?
 Ce imagine de sine avea Ioana?
 De ce nu [i alesese nicio echip\?
 Ce a]i face n locul Ioanei?
 Cum a]i solu]iona problema dac\ a]i fi doamna nv\]\toare?
Joc de rol
mp\r]i]i-v\ rolurile [i imagina]i-v\ dialogul dintre Ioana, doamna nv\]\toare [i ceilal]i
colegi.

Exerci]ii
Completeaz\ enun]urile:
La [coal\, cel mai mult mi place de ______________ pentru c\ ___________________ .
n familie, cel mai mult mi place de ______________ pentru c\____________________ .
Colegul/a care mi place este _______________ pentru c\ ________________________ .
Persoana pe care o admir cel mai mult este _____________ pentru c\ _______________ .
Persoana c\reia a[ vrea s\-i sem\n este ______________ pentru c\ _________________ .
13

{otronul imaginii de sine

Scrie n primul p\trat cum te v\d colegii, n cel de al doilea cum te vede doamna
nv\]\toare, n cele dou\ p\trate al\turate cum te v\d mama [i tata, n ultimul p\trat cum te
v\d bunicii, iar n cerc scrie care este p\rerea ta despre tine.
 Observ\ imaginea [i p\rerile diferitelor persoane. Ce consta]i?
 Coincid aceste p\reri cu a ta?

Joc: culori pentru to]i


A[eza]i-v\ n cerc. nv\]\toarea pune ntrebarea: Ce culoare ai folosi pentru a descrie colegul din dreapta?
Exemplu: Galben pentru c\ este mereu optimist.
Fiecare elev va face acela[i lucru pentru colegul din dreapta sa.
 Care culoare a fost cel mai des folosit\ pentru a descrie un coleg?
 Cum ]i explici acest lucru?
 Care este semnifica]ia acestei culori?
14

Exerci]ii
Completeaz\ tabelul urm\tor cu p\rerile pe care le ave]i tu [i persoanele din jurul t\u cnd:
Mama

Tata

Prietenul t\u

Tu

Iei o not\ bun\


E[ti nervos/oas\
Sari n ajutor
ntrzii cu temele
Reac]ionezi violent
C[tigi un concurs
Faci o surpriz\ pl\cut\

Lucru n echip\
Discuta]i pe grupe de cte patru elevi n]elesul urm\torului enun]: Ce este mai important:
imaginea ta sau imaginea celorlal]i despre tine?
Aduce]i argumente pro [i contra fiec\rei afirma]ii. Nota]i-le n tabelul de mai jos:

Ce este mai important

Pro

Imaginea ta
Argumente
Contra

Imaginea celorlal]i despre tine


Argumente
Pro
Contra

Concluzie: ____________________________________________________________.
Scrisoare c\tre un prieten
Scrie o scrisoare c\tre cel mai bun prieten/\ al/a t\u/ta n care s\ explici cum te ajut\ p\rerile celorlal]i (colegi, prieteni, doamna nv\]\toare, mama, tata, al]i membri ai familiei) s\-]i
formezi o imagine de sine corect\.
Cum te-ai sim]it ast\zi n timpul orei de consiliere?
Coloreaz\ c\su]a corespunz\toare:
Nu prea bine
Bine
Foarte bine

Excelent

15

CYAN YELLOW MAGENTA BLACK

Florentina Chifu
Florentina Chifu

Andreea Chifu

Andreea Chifu

CONSILIERE
[i
ORIENTARE

CONSILIERE
[i

pentru clasa a III-a

Consiliere [i orientare este un manual op]ional pentru clasa a III-a [i se


adreseaz\ elevilor din aceast\ clas\, precum [i nv\]\torilor.
Lucrarea con]ine cinci capitole, fiecare dezvoltnd n mod atractiv [i pe
n]elesul elevilor teme legate de cunoa[terea de sine, comunicarea interpersonal\, nv\]area eficient\, capacitatea de a lua decizii n situa]ii de risc [i de
criz\, alegerea unei meserii.
Avnd n vedere c\ disciplina nu este una u[or de predat [i c\ nv\]\torul
trebuie s\ g\seasc\ n primul rnd drumul spre receptivitatea elevului, textele alese sunt atractive, apar]innd celor mai ndr\gi]i autori pentru copii,
dialogurile sunt vii, jocurile variate, ceea ce face ca nv\]area s\ fie u[oar\
[i pl\cut\.
Prin exerci]ii captivante, elevii sunt pu[i n situa]ia de a compara [i analiza situa]ii de via]\, [i perfec]ioneaz\ capacitatea de selectare [i motivare
a r\spunsurilor corecte, dobndesc abilit\]i de evaluare [i autoevaluare a
comportamentului.
Adaptate la nivelul [i specificul colectivului de elevi, activit\]ile de
nv\]are din acest manual au rolul de a-i ncuraja pe elevi s\ [i exprime liber
opiniile, s\ comunice ideile, gndurile [i sentimentele, s\ colaboreze [i s\ lucreze n echipe prin diferite moduri de interac]iune.

CORINT

www.edituracorint.ro
ISBN: 978-973-135-541-2

pentru clasa a III-a

MANUAL OP}IONAL

Manual op]ional

CONSILIERE [i ORIENTARE Manual op]ional pentru clasa a III-a

ORIENTARE


ORINT

S-ar putea să vă placă și