Sunteți pe pagina 1din 13

Documentdeconsultarecuprivirela

ProiectuldeLegeprivindAchiziiilePublice

Datedeidentificare

Nume/Denumire:

Datedecontact(adres,numrdetelefon,email):

Tipul:
Autoritatecontractant
Operatoreconomic
Instituie/autoritatepublic
Organizaienonguvernamental
Altvariant(vrugmsspecificai):__________________

)Sevacompletanmodobligatoriu.

Cuprins
I.

Prezentaregeneral............................................................................................................ 3

II. OrientriprivindmoduldetranspunereaDirectivei2014/24/UE..................................... 3
III.

Scop ................................................................................................................................. 4

IV.

Aspectesupuseconsultrii.............................................................................................. 4

1. PragurilerelevantepentruaplicareaprocedurilordeatribuireprevzutenProiectul
deLege.................................................................................................................................... 4
2. Reguliprivindatribuireacontractelordeachiziieacrorvaloareestimatestemai
micdectpragurilerelevante............................................................................................... 5
3. Unitideachiziiicentralizate........................................................................................ 5
1

4. Noireguliprivindsubcontractanii ................................................................................. 6
5. Plidirectectresubcontractani.................................................................................. 6
6. Regulileprivindconfidenialitatea .................................................................................. 7
7. Conflictuldeinterese ...................................................................................................... 7
8. Achiziiipubliceelectronice ............................................................................................ 8
9. Parteneriatulpentruinovareonouprocedurdeatribuire...................................... 8
10.

Contractedeachiziiepublicavndcaobiectserviciisocialeialteserviciispecifice
..................................................................................................................................... 9

11.

Consultrialepieei..................................................................................................... 9

12.

mprireapeloturiacontractuluideachiziiepublic ............................................ 10

13.

Pragurileaplicabilencazuldatoriilorrestantelabugetulgeneralconsolidat ......... 10

14.

Criteriiledeatribuireacontractelordeachiziiepublic.......................................... 11

15.

Modificareacontractelordeachiziiepublic........................................................... 11

16.

Normeletranzitorii .................................................................................................... 12

17.

ProblemeprivindaplicareanpracticaOUGnr.34/2006 ...................................... 12

18.

AlteobservaiinlegturcuProiectuldeLege........................................................ 13

I.

Prezentaregeneral

LanivelulUniuniiEuropene,reformandomeniulachiziiilorpublice,iniiatlapropunereaComisiei
Europene n decembrie 2011, sa concretizat prin adoptarea a trei noi directive. Astfel, n Jurnalul
OficialalUniuniiEuropenedindatade28martie2014aufostpublicatenoiledirective:

Directiva2014/23/UEdin26februarie2014privindatribuireacontractelordeconcesiune;

Directiva 2014/24/UE din 26 februarie 2014 privind achiziiile publice i de abrogare a Directivei
2004/18/CE(Directiva2014/24/UE)i

Directiva 2014/25/UE din 26 februarie 2014 privind achiziiile efectuate de entitile care i
desfoaractivitateansectoareleapei,energiei,transporturiloriserviciilorpotaleideabrogarea
Directivei2004/17/C.

Noile directive au intrat n vigoare la data de 17 aprilie 2014, Statele Membre avnd obligaia
transpuneriiacestoranlegislaianaionalpnladatade18aprilie2016.
ProiectuldeLegeprivindAchiziiilePublice(ProiectuldeLege)facepartedinStrategianaionaln
domeniulachiziiilorpubliceasumatdeGuvernulRomnieiprinAcorduldeparteneriatalRomniei
pentru perioada de programare financiar 2014 2020, acord aprobat de Comisia European. De
asemenea,ProiectuldeLegetranspunenlegislaianaionaldispoziiileDirectivei2014/24/UE.

II.

O
rientriprivindmoduldetranspunereaDirectivei2014/24/UE

n ceea ce privete transpunerea n legislaia naional a prevederilor Directivei 2014/24/UE, unul


dintre obiectivele principale ale procesului de transpunere are n vedere flexibilizarea legislaiei
aplicabilendomeniulachiziiilorpublice.nacestsens,trebuiemenionatfaptulclegislaiaprimar
nvigoarenprezentcuprinde,pelngdispoziiicarefacobiectullegislaieiprimare,inumeroase
dispoziiicarereglementeazaspectededetaliu/tehnice,careartrebuisseregseascmaidegrab
ncuprinsullegislaieisecundare,faptcareageneratsauapresupusnumeroasemodificrilegislative
la nivelul legislaiei primare. Prin urmare, prin noua reglementare se are n vedere eliminarea
incertitudiniilegislativedeterminatedemodificrifrecventealelegislaieiprimareiasigurareaunei
stabilitiaacesteiaprinreducereanumruluidemodificrioperatelanivelullegislaieiprimare.
Avnd n vedere cele de mai sus, ca principiu, la nivelul legislaiei primare sunt transpuse cu titlu
generalprevederileDirectivei2014/24/UE,urmndcadetaliileoperaionale/proceduralenlegtur
cu organizarea i desfurarea procedurilor de achiziii publice s fie reglementate la nivelul
legislaieisecundare.
Legislaia secundar va cuprinde, suplimentar fa de prevederile care detaliaz anumite concepte
reglementatedeomaniergeneralnlegislaiaprimar,idispoziiispecificeprivindmodalitilei

condiiile de atribuire a contractelor de achiziii publice a cror valoare se situeaz sub pragurile
relevanteprevzutencuprinsulDirectivei2014/24/UE1.
Aspectelededetaliunlegturcuorganizareaidesfurareaachiziiilorpublice,precumibunele
practicinmaterievorfireglementatelaniveldeghiduri.Legislaiateriarvainclude,deasemenea,
dispoziii care s ghideze autoritile contractante cu privire la modul de aplicare a dispoziiilor
legale.

III.

Scop

Prezentul document are ca scop consultarea publicului, a operatorilor economici i a autoritilor


contractantecuprivirelaProiectuldeLege.
Persoanele interesate i pot exprima opinia cu privire la aspectele menionate n prezentul
chestionar sau pot furniza comentarii cu privire la orice alte aspecte ale Proiectului de Lege, astfel
cumafostpublicat.
AvndnvederefaptulcomareparteadispoziiilorDirectivei2014/24/UEsuntobligatoriipentru
Statele Membre, aspectele cu privire la care acestea sunt libere s decid modul de aciune sunt
relativ reduse ca numr. Prin urmare, aspectele abordate n prezentul chestionar vizeaz anumite
aspectecuprivirelacareStateleMembrepotdecidemoduldeimplementare,precumialteaspecte
considerateimportantenprocesuldetranspunere.

IV.

Aspectesupuseconsultrii

1.

PragurilerelevantepentruaplicareaprocedurilordeatribuireprevzutenProiectul
deLege
ProceduriledeatribuireprevzutencuprinsulDirectivei2014/24/UEsuntaplicabilepentru
atribuireacontractelordeachiziiepublicacrorvaloareestimat,frTVA,esteegalsau
maimaredectpragurilerelevanteprevzutencadruldirectivei.Deasemenea,ncuprinsul
Directivei 2014/24/UE sunt prevzute praguri diferite n cazul contractelor de achiziie
publicdeproduseiservicii,nfunciedetipulautoritiicontractante,respectiv134.000
Euro pentru contractele atribuite de autoritile publice centrale i 207.000 Euro pentru
contracteleatribuitedealteautoriticontractante.
Abordarea propus n Proiectul de Lege vizeaz reglementarea acelorai praguri pentru
toate autoritile contractante (n cazul contractelor de achiziie public de produse i
servicii a fost reglementat pragul cel mai mic prevzut n Directiva 2014/24/UE, respectiv
134.000Euro).

Procedurile de atribuire reglementate n cuprinsul Directivei 2014/24/UE sunt aplicabile doar achiziiilor
publice a cror valoare estimat, fr TVA, este egal sau mai mare dect pragurile relevante prevzute n
cuprinsuldirectivei.

ntrebarea 1: Care este opinia dumneavoastr cu privire la abordarea propus n cadrul


Proiectului de Lege care reglementeaz aceleai praguri pentru toate autoritile
contractante?

2.

Reguliprivindatribuireacontractelordeachiziieacrorvaloareestimatestemai
micdectpragurilerelevante
ProceduriledeatribuirereglementatencuprinsulDirectivei2014/24/UEsuntaplicabiledoar
cu privire la atribuirea contractelorde achiziie public a cror valoare estimat, fr TVA,
esteegalsaumaimaredectpragurilerelevanteprevzutencadruldirectivei.
Abordarea propus n Proiectul de Lege vizeaz reglementarea n legislaia primar a
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public a cror valoare estimat este
egal sau mai mare dect pragurile prevzute n Directiva 2014/24/UE, urmnd ca
procedurile/modalitiledeatribuireacontracteloracrorvaloareestimatestemaimic
dect pragurile prevzute n Directiva 2014/24/UE s fie reglementate prin legislaia
secundar.
ntrebarea 2: Care este opinia dumneavoastr cu privire la procedurile/modalitile de
atribuire a contractelor de achiziie public a cror valoare estimat, fr TVA, este mai
micdectpragurilerelevantereglementatencuprinsulDirectivei2014/24/UE?

3.
Unitideachiziiicentralizate
ncadrulProiectuluideLegesuntreglementateactivitiledeachiziiecentralizat,nacord
cuprevederileDirectivei2014/24/UE.
nfiinarea de uniti de achiziie centralizat i situaiile i condiiile n care autoritile
contractantepotachiziionaprodusesauserviciidelaunitideachiziiicentralizatevorfi
reglementateprinlegislaiasecundar.
ntrebarea 3: Care sunt n opinia dumneavoastr sectoarele de activitate n care ar fi
oportunnfiinareadeunitiideachiziiicentralizate?

4.
Noireguliprivindsubcontractanii
Abordarea propus n Proiectul de Lege vizeaz exceptarea de la obligaia declarrii
subcontractanilor,ncazulncarevaloareaactivitilorsubcontractateestemaimicde5%
dinvaloareaofertatacontractului.Oastfeldeexceptareesteaplicabilncondiiilencare
este menionat explicit n documentaia de atribuire, iar activitile subcontractate nu
vizeazactivitiesenialeprinraportarelaobiectulcontractului.
ntrebarea 4: Care este opinia dumneavoastr cu privire la exceptarea de la obligaia
declarriisubcontractanilor,ncazulncarevaloareaactivitilorsubcontractateestemai
micde5%dinvaloareaofertatacontractului?

5.
Plidirectectresubcontractani
nProiectuldeLegeafostreglementatexpresefectuareadectreautoritateacontractant
de pli distincte, corespunztoare prii din contractul de achiziie public ndeplinite de
ctresubcontractaniinominalizainofert,atuncicndnaturacontractuluipermiteacest
lucruidacsubcontractantul/subcontractaniinominalizaiiauexprimatopiuneanacest
sens.Abordareapropusinstituieunmecanismsemnificativsimilarunorplidirectectre
subcontractani i reflect o opiune lsat la aprecierea Statelor Membre n cuprinsul
Directivei2014/24/UE.
ntrebarea 5a: Care este opinia dumneavoastr cu privire la efectuarea de ctre
autoritatea contractant de pli distincte, corespunztoare prii din contractul de
achiziiepublicndeplinitedectresubcontractaniinominalizainofert?

ntrebarea5b:nopiniadumneavoastr,carearfiunmecanismeficientpentruefectuarea
dectreautoritateacontractantapliicorespunztoarepriidincontractuldeachiziie
publicndeplinitedesubcontractaniinominalizai?
6

6.
Regulileprivindconfidenialitatea
ConformprevederilorDirectivei2014/24/UE,autoritateacontractantareobligaiadeanu
dezvlui informaiile desemnate de operatoriieconomici ca fiind confideniale, inclusiv dar
fraselimitalasecretetehnicesaucomercialesaualteaspecteconfidenialealeofertelor.
Abordarea propus n Proiectul de Lege cu privire la confidenialitate este ca informaiile
furnizate de operatorii economici n cadrul unei proceduri de atribuire s fie publice, cu
excepia acelor informaii desemnate de acetia ca fiind confideniale, n msura n care
operatorii economici justific faptul c dezvluirea informaiilor indicate ca fiind
confidenialeaduceatingeredreptuluideproprietateintelectualoriindustrial,secretului
comercialsauprincipiuluiconcureneiloiale.
ntrebarea6:CareesteopiniadumneavoastrcuprivirelaabordareapropusnProiectul
de Lege n ceea ce privete confidenialitatea informaiilor furnizate de operatorii
economicincadruluneiprocedurideatribuire?

7.
Conflictuldeinterese
n cadrul Directivei 2014/24/UE, conflictul de interese beneficiaz de o reglementare
generalirelativsumar.
Reglementarea propus n Proiectul de Lege vizeaz identificarea unor cazuri specifice
potenialgeneratoaredeconflictdeinterese,cuprivirelacareautoritateacontractantare
obligaia de a investiga dac, n concret, raportat la o anume situaie i la circumstanele
acesteia,existsaunuunconflictdeinterese.
ntrebarea 7: Care este opinia dumneavoastr cu privire la reglementarea conflictului de
interesenProiectuldeLege?Sunteideacordcureglementareapropus?


8.
Achiziiipubliceelectronice
Prevederile Directivei 2014/24/UE au n vedere ca toate etapele procedurii de atribuire a
unui contract de achiziie public transmiterea electronic a anunurilor de
intenie/participare/atribuire, accesul electronic la documentaia de atribuire, depunerea
electronicaofertelorsfiedesfuratenmodobligatoriuprinmijloaceelectronice.
ntro prim etap, obligaia de a derula achiziii publice exclusiv prin mijloace electronice
revine unitilor de achiziii centralizate, n cazul crora termenul de implementare este
aprilie2017.Toatecelelalteautoriticontractanteauobligaiasrealizezeachiziiipublice
exclusivprinmijloaceelectronicencepndcuoctombrie2018.
ntrebarea 8a: Care este opinia dumneavoastr cu privire la desfurarea achiziiilor
publiceprinutilizareaexclusivamijloacelorelectronicedecomunicare?

ntrebarea 8b: Care sunt n opinia dumneavoastr msurile de natur a crete gradul de
utilizare a mijloacelor electronice de comunicare n cadrul procedurilor de achiziie
public?

9.
Parteneriatulpentruinovareonouprocedurdeatribuire
Parteneriatul pentru inovare reprezint o nou procedur de atribuire utilizat de
autoritateacontractantatuncicndconstatnecesitateadezvoltriiiachiziieiulterioarea
unuiprodus,serviciusauaunorlucrriinovatoare,necesitatecarenupoatefisatisfcutde
soluiiledisponibilepepialaunanumitmoment.Parteneriatulpoatefiimplementatcuun
singur partener sau mai muli. Criteriul de atribuire utilizat ntro astfel de procedur de
atribuireestecelmaibunraportcalitatepre.
ntrebarea9:Cumvedeiaplicareanpracticaparteneriatuluipentruinovare?

10.
Contractedeachiziiepublicavndcaobiectserviciisocialeialteserviciispecifice
n cadrul Directivei 2014/24/UE este reglementat o categorie distinct de contracte de
achiziiepublicavndcaobiectserviciisocialeialteserviciispecificeenumeratenAnexa
XIV,prevederiledirectiveifiindaplicabilencazulncarevaloareaestimataacestora,fr
TVA,esteegalsaumaimarede750.000Euro.
Prevederiprivindatribuireacontractelordeachiziiepublicavndcaobiectserviciisociale
ialteserviciispecificeaufostdeasemeneaintrodusencadrulProiectuluideLege.
ntrebarea10:CareesteopiniadumneavoastrcuprivirelaabordareapropusnProiectul
de Lege privind contractele de achiziie public avnd ca obiect servicii sociale i alte
serviciispecifice?

11.
Consultrialepieei
PrinProiectuldeLegeafostreglementatexpresposibilitateaautoritiicontractantedea
organiza consultri cu piaa, anterior realizrii achiziiei, astfel cum este reglementat
aceastposibilitatencadrulDirectivei2014/24/UE.Autoritateacontractantpoateinvitala
consultri experi independeni, autoriti publice sau operatori economici. O astfel de
reglementare este menit s vin n sprijinul autoritilor contractante, n legtur cu
pregtireauneiachiziii.
ntrebarea 11: Care sunt n opinia dumneavoastr modalitile adecvate de organizare i
desfurareaconsultrilorcupiaa?

12.
mprireapeloturiacontractuluideachiziiepublic
n ceea ce privete mprirea pe loturi a contractului de achiziie public, Directiva
2014/24/UElaslaapreciereaStatelorMembredeciziacaatribuireapeloturiacontractului
deachiziiesfieobligatoriesaufacultativpentruautoritilecontractante.
Abordarea propus n Proiectul de Lege este ca mprirea pe loturi a contractului de
achiziie public s nu fie obligatorie. Autoritile contractante sunt ncurajate ns s
recurglamprireapeloturiacontractelordeachiziiepublic.ncazulncareautoritile
contractante nu recurg la mprirea pe loturi a contractului de achiziie public, acestea
trebuiesjustificeoastfeldedecizie.
ntrebarea12:CareesteopiniadumneavoastrcuprivirelaabordareapropusnProiectul
deLegenceeaceprivetemprireapeloturiacontractelordeachiziiepublic?

13.
Pragurileaplicabilencazuldatoriilorrestantelabugetulgeneralconsolidat
Directiva2014/24/UEprevedeoopiunepentruStateleMembredeapermiteparticipareala
procedurile de atribuire a contractelor de achiziie public a operatorilor economici care
nregistreaz restane la plata taxelor i contribuiilor la bugetul general consolidat, atunci
cndcuantumulacestoraesteunulredus.
AbordareapropusnProiectuldeLegevizeazimplementareaopiuniiprevzutencadrul
Directivei 2014/24/UE i reglementarea unei excepii de la regula excluderii din procedura
deatribuireaunuioperatoreconomiccarenregistreazrestaneprivindplatacontribuiilor
itaxelordatoratelabugetulgeneralconsolidat,atuncicndcuantumulacestoraesteunul
redus.
ntrebarea 13: Care este n opinia dumneavoastr nivelul rezonabil al taxelor i
contribuiilor restante ale unui operator economic care s nu atrag excluderea acestuia
dinproceduradeatribuireaunuicontractdeachiziiepublic?

10

14.

Criteriiledeatribuireacontractelordeachiziiepublic

ncadrulDirectivei2014/24/UE,ofertaceamaiavantajoasdinpunctdevedereeconomic
reprezint un concept generic, care presupune determinarea celei mai bune oferte pentru
autoritatea contractant prin luarea n calcul, pe lng un element de pre sau de cost, a
unoraspectecalitative,demediui/sausocialenlegturcuobiectulcontractului.
Abordareapropus nProiectul de Lege vizeaz aadarstabilireacriteriilor de atribuire (cu
excepia preului cel mai sczut) pe baza unor factori de evaluare precum calcularea
costurilorpecicluldeviasaufactoricareincludaspectecalitative,demediui/sausociale,
ca deexemplucalitateaproduselor,calificareaiexperiena personaluluidesemnatpentru
executareacontractului,serviciipostvnzare.
Deasemenea,nProiectuldeLegesearenvederecapreulcelmaisczutsaucostulcelmai
sczutsnufieutilizatdreptcriteriudeatribuirencazulanumitorcategoriidecontractede
achiziie public de lucrri sau de servicii care au ca obiect servicii intelectuale i care
presupunactiviticuniveldecomplexitateridicat.
ntrebarea 14: Care este opinia dumneavoastr cu privire la abordarea criteriilor de
atribuirepropusnProiectuldeLege?

15.

Modificareacontractelordeachiziiepublic

n cuprinsul Directivei 2014/24/UE sunt reglementate n mod expres cazurile n care este
posibilmodificareaunuicontractdeachiziiepublic,frafinecesarorganizareauneinoi
procedurideatribuire.
ncadrulProiectuluideLegeaufostpreluatetoatecazurilereglementatencadruldirectivei
ncareesteposibilmodificareaunuicontractdeachiziiepublic.
nceeaceprivetesituaiamodificriiunuicontractdeachiziiepublicatuncicnddevine
necesar achiziionarea de la contractantul iniial a unor produse, servicii sau lucrri
suplimentarecarenuaufostinclusencontractuliniial,darcareaudevenitstrictnecesare
n vederea ndeplinirii acestuia, fa de condiia prevzut n cuprinsul Directivei ca orice
astfeldemodificaresnudepeasc50%dinvaloareacontractuluiiniial,iarncazulunor
modificrisuccesiveacestprocentseaplicfiecreiastfeldemodificri,abordareapropus
nProiectuldeLegevizeazcatoatemajorrilepreuluiunuicontractdeachiziiepublicn

11

acest caz, indiferent de numrul acestora, s nu depeas 50% din valoarea contractului
iniial.
OabordaresimilarcuceadescrismaisusafostpropusnProiectuldeLegeicuprivirela
situaia modificrii contractului de achiziie public atunci cnd modificarea a devenit
necesar n urma unor circumstane pe care o autoritate contractant care acioneaz cu
diligen nu ar fi putut s le prevad. i n acest caz, valoarea cumulat a tuturor
modificrilorcontractuluinuvaputeadepi50%dinvaloareacontractuluiiniial.
ntrebarea 15: Care este opinia dumneavoastr cu privire la reglementarea cazurilor de
modificare a contractului de achiziie public, astfel cum a fost propus n Proiectul de
Lege?

16.

Normeletranzitorii

ntrebarea 16: Considerai c dispoziiile Proiectului de Lege ar trebui s se aplice i


contracteloraflatenexecutareladataintrriinvigoareanoiiLegiaAchiziiilorPublice,
ncheiatensnaintedeintrareanvigoareaacesteia?

17.

ProblemeprivindaplicareanpracticaOUGnr.34/2006

ntrebarea 17: Care sunt principalele probleme cu care vai confruntat n practic n
legturcuaplicareadispoziiilorOUGnr.34/2006icumvedeireglementareaacestora
nnouaLegeaAchiziiilorPublice?

12


18.

AlteobservaiinlegturcuProiectuldeLege

ntrebarea18:ncazulncareconsideraicsuntialteaspectecarenuaufostidentificate
/ tratate expres n cadrul prezentului chestionar n legtur cu Proiectul de Lege i cu
privirelacaredoriisvexprimaiopinia,vrugmsleindicai.

13