Sunteți pe pagina 1din 5

1.

In pactul de optiune,pt formarea vanzarii beneficiarul trebuie :


c) sa ridice optiunea
2.Locatiunea unui imobil mai mare de 5 ani este act de dispozitie :
b)numai pt locatar
3. Comodatul este cotract gratuit :
b)prin esenta sa
4. Se interpreteaza in contra vanzatorului :
b) clauzele indoielnice referitoare la obligatiile cumparatorului
5.Principiul reprocipitatii asistentei manageriale si juridice inseamna :
b) interes si preocupare continua intre asociatii pt executarea activitarii
6. Hotelierul nu raspunde cand paguba este cauzata :
c)de natura bunului
7. Imprumutul de consumatie :
b)este translativ de proprietate
8.In raport de forma sa mandatul poate fi :
b)mandat autentic
9.Chiria :
c) consta intr-o suma de bani sau in orice alte bunuri sau prestatii
10. Schimbul de locuinte poate fi :
c)obligatoriu rod al vointei proprietarului
11. Antecontractul de vanzare cumparare este :
b) proiectul unui contract
12. Mandatul cu titlu gratuit :
c)creeaza obligati imperfecte (in lipsa remuneratiei)
13.Deponentul nu poate cere restituirea bunului :
c) daca a pierit din caz fortuit
14. Pactul de optiune are natura :
b) unei promisiuuni unilateralare de vanzare
15. Ca efect al incetarii contractului mandatarul este obligat :
a) sa restituie mandantului procura limitata
16.In donatie nu pot fi incluse clauze prin care :
a)prevede revocarea prin vointa donatorului
17. Schimbul de locuinte are natura :
b)unei duble cesiuni
18. Conventional partile pot modifica dispoziitle legale :
c)existand obligatia de garantie pentru evictiune
19. Obiectul comodatului pot fi :
b)bunuri nefungibile
20. Revizuirea conditiilor si sarcinilor donatiei este posibila :
b)in situatii iprevizbile si neimputabile beneficiarului
21.Tacita relocatiune inseamna :

a)reinoirea locatiunii
22.Decesul chiriasului locuintei determina :
c)incetarea contractului de inncheiere
23.Sunt conditii speciale in societatea simpla :
c)participarea la beneficii si pierderi
24.Prin esenta sa imprumutul este gratuit :
a)in cazul comodatului
25.Vanzarea este contract sinalagmatic deoarece :
c)obligatiile sunt reciproce si interdependente
26.Administratorul sechestru poate instraina bunul :
b)cand bunul nu poate fi conservat (numai cu autorizarea instantei)
27.Actiunea in revendicare pentru ingratitudine :
a)este o actiune strict personala
28.In cazul pluralitatii de comodatari :
c)raspunderea pentru comodant este solidara
29.Exercitarea dreptului de premtiune are :
b)ca efect incheierea vanzarii cu premtorul
30. In caz de neexecutare a aportului in cunosinte specifice :
a)asociatul poate fi exclus din societate
31.Minorii pot face donatii :
b)dupa dobandirea capacitatii de exercitiu anticipata
32.Poate fi inchiriat :
b)un bun viitor
33.Dobanzile aspura pretului vanzarii sunt datorate dana nu s-a convenit altfel intre parti :
a) din ziua transferului proprietatii bunului sau predarrii bunului
34.Rezolutiunea vanzarii pentru evictiunne partiala :
b)poate fi ceruta daca paguba este indeajuns de insemnata
35.Oblgatia de informare a vanzatorului profesionist :
a)este inclusa in continutul ofertei
36.Camata :
b)reprezinta suna de bbani cu dobanda ca indeletnicire de catre o persoana neautorizata
37.Rata dobanzii legale se stabileste :
b)la nivelul dobanzii de referinta plus 4 puncte procedurale
38.In materia libertatii dolul se mmanifesta de regula :
c)prin sugestie
39.In cazul evictiunii cheltuielile voluptuare ale cumparatorului :
b)se restituie daca vanzatorul a fost de rea-credinta
40.Pretul este neserios cand este :
b)infim
41.Raspunderea depozitarului va fi apreciata in conctreco :
a)cand depozitul este gratuit
42.Denuntarea unilaterala a locatiunii se poate face :

a)prin notificare scrisa


43.La vanzarea mostenirii vanzarorul trebuie sa predea si :
b)fructele mostenirii
44.Mandatul fara reprezentare :
a) un contract de interpunere
45.Donatia intre soti :
c)este revocabila expres sau tacit
46.Dreptul de folosinta al locatarului :
c)are caracter mobil si temporar
47.Pretul forfetar este :
c)pretul global
48. Statutul estimativ al donatiei poate fi :
a)inscris sub semnatura privata
49.Suprafata utila a locuintei se compune din :
b)suprafata locuibila si dependitele
50.Societatea simpla rae :
b)caracter intuitu personae
51.Sunt conditii ale obligatiei de garantie pentru evictiune :
c)cauza tulburarii sa fie anterioara vanzarii
52.In cazul depozitului necesar :
b)deponentl nu are posibilitatea alegerii depozitarului
53.Prin pactul de preferinta :
b)promitentul vanzator se obliga sa-l prefere pe beneficiar
54.Tranzactia este un contract :
b) iuntuitu personae
55.Comodatul :
a)este gratuit prin esenta si natura sa
56.Atrag revocarea donatiei pentru ingratitudine :
a)delictele indreptate asupra averii donatorului
57.Contractul de locatiune :
a)este translativ de folosinta
58.De regula chiria se plateste integral si in avans :
b)cand surata contractului nu depaseste o luna
59.In cazul vanzarii bunului altuia :
b)transferul dreptului de proprietate este amanat
60.In conventia de porte-fort promitentul :
b)are obligatia de rezultat
61.Antreprenorul datoreaza garanntie pentru :
b) viciile ascunse
62.Prin puterea lor,lichidatorii societatii simple pot :
a)incheia vanzari ale bunurilor sociale
63.In cazul tacitei relocatiune :

a) trebuie indeplinite conditiile de validitate pentru incheierea valabila a orcarui contract


64.Exercitarea dreptului de preemtiune are ca efect :
b)incheierea vanzarii cu premptorul
65.Exercitarea dreptului de preemtiune are ca efect :
c)desfintarea vanzarii cu tertul
66.Mandatarul poate renunta la mandat :
b)oricand notificand mandantului
67.Este considerata nescrisa clauza prn care :
b)asociatul este inlaturat de la pretentii
68.Prorogarea legala a inchirieri locuintei inseamna :
a)prelungirea termenului contractului
69.In cazul societaii simple :
c)de regula partea fiecarui asociat la profituri si pierderi este proportionala cu aportul sau la capitalui
social
70.Dreptul consumatorilor la denuntarea contractului :
b)nu poate fi restransa de nici o clauza contractuala
71.Dobanda remuneratorie :
b)este datorata de drept
72.Neridicarea lucrului mobil da dreptul vanzatorului :
c)numai la despagubiri pentru neexecutarea unei obligatii pricipale
73.Scocietatea este un contact :
b)multilateral
74.Atribuirea locuintei la divort uneia dintre stoyi se face :
c)daca locuinta este proprietate comuna
75.Actiunea in reocare pentru ingratitudine produce :
b)efecte inter partes
76.Sechestrul conventional poate avea ca obiect :
b)bunuri mobile sau imobile
77.Arvura are rol :
c)confirmatoriu si de decizie
78.In materia donatiei :
c)principiul irevocabilitati donatiei nu atrage numitatea unei clauze ce prevede intoarcerea bunurilor
daruite
79.In cazul pluralitati de mandatari :
a)obligatiile sunt divizibile
80.Minorii :
c)cu varsta intre 14si 18 ani pot incheia vanzari personal cu incuvintarea parintilor sau tutorelui si dupa
caz cu autorizatia insttantei de tutela
81.Principiul prioritaii in asocierea in participatiune consta in :
b)prioritatea operatiunilor convenite
82.In cazul garantiei pentru evictiune faptul personal al vanzatorului poate fi :
a)un fapt anterior vanzarii

83.Este compatibil cu principiul irevocabilitati donatiei :


c)contractul care stipuleaza plata datoriilor prezente
84.Donatia intre soti :
c)este revocabila tacita sau exprea
85.Hotararea de expedient :
a)constituie titlu executoriu
86.La inchirierea locuintei din familie fac parte :
c)sotiii si copii
87.Sublocatiunea este :
b)permisa numai cu acordull locatorului
88.Renta viagera este :
a)contract viager
89.Mandantul poate revoca mandatul cand :
a)este incheiat tacit
90.Bunul viitor este considerat realizat :
b)cand este apt de a fi folosit potrivit destinatiei in considerarea careia a fost incheiat contractul
91.Intretinerea este un contract solemn :
c)care se incheie in forma autentitica
92.Predarea bunului vandut este asimilata :
c)detentiei materiale
93.Obligatia de intretinere trebuie corelata :
a)si cu vointa partilor contractate
94.Mandatul general autorizeaza mandantul sa efectueze :
c)numai acte de conservare si administrare
95.Rata dobanzii legale :
a)nu este intodeauna legala cu dobanda de referinta bnr
96.Cheltuielile de predare si ridicare a lucrului vandut ,daca nu sa convenit altfel :
a)in sarcina partilor
97.Obligatia de predare a locatorului :
a)este portabila
98. Vanzarea este un cat de dispozitie :
b)pentru vanzator si cumparator
99.Renta viagera inceteaza prin :
b)moartea credirentului
100.Pactul de optiune poate fi :
b)standard sau conditionat