Sunteți pe pagina 1din 5

EXPERT CONTABIL

Dusciuc Neli
Str. Matei Corvin nr. 23

Judecatoria Timisoara
DOSAR NR. 3453/543/2014
TERMEN: 21.12.2014

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA


EXTRAJUDICIARA

Expert contabil
Dusciuc Neli
1/5

CAPITOLUL I. INTRODUCERE
Subscrisa SC EXPERT SRL Timisoara, reprezentata de Dusciuc Neli, expert contabil avand
carnetul de expert nr. 1872/2010, am efectuat prezenta expertiza contabila in legatura cu majorarea
capitalului social SC ALFA SRL cu sediul in str. Mihai Eminescu nr.23 Timisoara, inregistrata la
Registrul Comertului sub J23/1223/1998, cod unic de inregistrare RO89287.
In vederea acceptarii misiunii, s-au evaluat indeplinirea cerintelor de independenta. De
asemenea s-au evaluat cerintele de competenta profesionala, in vederea pronuntarii asupra obiectului
expertizei.

A. IMPREJURIMILE CE AU DETERMINAT CAUZA


La data de 25.04.2014, SC ALFA SRL formuleaza si depunde la Tribunalul Timis Cerere de
Inregistrare in interes propriu, in actiunea ce formuleaza obiectul dosarului nr. 3453/543/2014, prin
care solicita majorarea capitalului social de la 100.000lei la 253.000lei, prin conversia unui imprumut
in parti sociale, imprumut primit de la asociatii societatii in suma totala de 153.000lei, domnul
Davidescu Mihai, domnul Stan Silviu si domnul Vasilescu Ioan.
Astfel, s-a solicitat prezenta expertiza contabila extrajudiciara, in vederea determinarii sumei
de 153.000lei, inregistrata in contabilitate cu titlu de datorie catre asociatii Davidescu Mihai, Stan
Silviu si Vasile Ioan, daca este certa, lichida si exigibila, si in consecinta, poate fi utilizata in
operatiunea de majorare a capitalui social.
In acest sens, expertul contabil trebuie sa se pronunte asupra urmatoarelor aspecte :

B. OBIECTIVELE EXPERTIZEI CONTABILE EXTRAJUDICIARE


Obiectivele expertizei contabile au fost stabilite ca fiind urmatoarele :

Obiectiv1 : Clarificarea aspectelor legale si financiare ale tranzactiilor derulate in


contul asociatilor , cu scopul de a certifica existenta si natura datoriei.

Obiectiv 2 : Certificarea modului de evaluare a datoriei si de prezentare a acesteia in


situatiile financiare intocmite de catre societate ( valoarea datoriei).

C. MATERIAL DOCUMENTAR
Expertiza contabila s-a bazat pe urmatorul material ce a constat in:
a. Balantele de verificare
b. Bilant Contabil
c. Fisa contului 455 Asociati conturi curente
2/5

d. Contractele de imprumut incheiat intre SC ALFA SRL si asociatii-creditori al


societatii.
e. Documentele de trezorerie (dispozitii de incasare), referitoare la contractele de
imprumut de mai sus.
f. Registrele contabile ale societatii: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul de
Casa.
g. Actul Constitutiv al societatii SC ALFA SRL.
In cauza ce formeaza prezentul dosar nu s-a mai efectuat nicio expertiza contabila.
Termenul de depunere a raportului de expertiza contabila a fost stabilit pentru data de
21.12.2014.

CAPITOLUL II. DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE


EXTRAJUDICIARE

Intrebarea 1. Clarificarea aspectelor legale si financiare ale tranzactiilor derulate in


contul asociatului , cu scopul de a certifica existenta si natura datoriei.

Pentru realizarea obiectivului s-au cerut si s-au verificat documentele prin care asociatii
Davidescu Mihai, Stan Silviu si Vasilescu Ioan au imprumutat societatea SC ALFA SRL sumele de
bani necesare desfasurarii activitatii.
La dispozitia prestatorului s-au pus urmatoarele documente aferente perioadei:
-contractele de imprumut prin care asociatii numiti au imprumutat firma. Contractele aveau specificate
in clar datele de identificare ale asociatilor creditori, datele de identificare ale societatii imprumutate,
suma imprumutata, scadenta sumei imprumutate.
-registrele de casa;
-balantele de verificare;
-registrele jurnal;
-registrul inventar la 31.12.2013;
-actul constitutiv al societatii.
Prin contractele de imprumut redate in tabelul de mai jos, Davidescu Mihai, Stan Silviu si
Vasilescu Ioan, in calitate de creditori al societatii in perioada 2010-2012.
De asemenea, avand in vedere prevederile actului constitutiv al societatii SC ALFA SRL,
Davidescu Mihai, Stan Silviu si Vasilescu Ioan detin, incepand cu data primului contract de imprumut,
si pana la data prezentului raport de expertiza, calitatea de asociat al societatii.
Pe parcursul desfasurarii expertizei, s-a verificat reflectarea in contabilitate a operatiunilor de
imprumut din punct de vedere al conformitatii cu cerintele standardelor contabile in vigoare la data
derularii operatiunilor, respectiv OMF 1754/2005 si OMF 3055/2009, cu modificarile si completarile
ulterioare; de asemenea, s-a verificat situatia operatiunilor de trezorerie, referitor la operatiunile de
imprumut, operatiuni redate in tabelul de mai jos :
3/5

Asociati
Davidescu Mihai
Stan Silviu
Vasilescu Ioan

2010
25.000lei
15.000lei
20.000lei

2011
7.000lei
13.000lei
21.000lei

2012
9.000lei
18.000lei
12.000lei

Avand in vedere cele enuntate mai sus, se constata urmatoarele:


a. SC ALFA SRL a inregistrat corect in contabilitate sub aspectul reflectarii naturii operatiunii,
respectiv constituirea imprumutului primit, prin afectarea rulajelor creditoare ale contului 4551
Asociati-conturi curente;
b. Societatea a indeplinit obligatiile legale de tinere a evidentei contabile analitice, respectiv evidenta
la nivelui creditorului-asociat;
c. Documentele care stau la baza inregistrarilor in contabilitate, referitoare la operatiunea de
contractare si de incasare a imprumutului indeplinesc calitatea de documente justificative
contabile, respectiv sunt semnate, stampilate, purtand astfel raspunderea persoanelor care le-au
intocmit, aprobat si inregistrat in contabilitate, dupa caz.

Intrebarea 2 : Certificarea modului de evaluare a datoriei si de prezentare a acesteia


in situatiile financiare intocmite de catre societate ( valoarea datoriei)

Analizand materialul documentar ( balante de verificare, bilanturi contabile, fise de cont) se constata
urmatoarele :
a)
SC ALFA SRL a inregistrat corect operatiunile de constituire a imprumutului de la
asociati , la nivelul contravalorii in lei a sumelor incasate in perioada 2010-2012, in
valoare totala de 153.000lei.
b)
Sumele au fost corect prezentate in situatiile financiare intocmite fiind prezentate la
pozitia Datorii in cadrul Situatiei Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii.
c)
Sumele au fost corect prezentate in registrele societatii: Registrul Jurnal, Registrul
Inventar, Registrul de Casa.
d)
Nu s-au inregistrat operatiuni de rambursare a sumelor imprumutate, in baza
contractelor de imprumut, de la data constituirii datoriei fata de asociat si pana la
data prezentului raport.
e)
Suma de 153.000lei este in mod corect prezentata in balanta de verificare fiind
regasita in soldul creditor al contului 4551 Asociati-Conturi Curente

CAPITOLUL III. CONCLUZII


Avand in vedere ca mprumutul contractat de SC ALFA SRL de la asociatii Davidescu Mihai,
Stan Silviu si Vasilescu Ioan in valoare de 153.00lei, are la baza contracte de imprumut intre parti,
contracte ce indeplinesc calitatea de documente justificative contabile, conform reglementarilor
contabile in vigoare;
Iar, incasarea imprumuturilor contractate de ALFA SRL s-a facut in casieria societatii, in baza
dispozitiilor de incasare emise si inregistrate in evidenta contabila a societatii, documentele
indeplinesc calitatea de documente justificative contabile;
Valoarea de inregistrare in contabilitate a imprumuturilor existente in soldul contului 4551
Contul asociatului reflecta in mod corect datoria societatii fata de asociatii creditori.
Concluzia raportului de expertiza contabila extrajudiciara este ca suma de 153.000lei
4/5

destinata maririi capitalului social al societatii, reprezentand imprumutul acordat de catre asociatii in
cauza ai SC ALFA SRL este certa, lichida si exigibila, si in consecinta, poate fi utilizata in operatiunea
de majorare a capitalului social al SC ALFA SRL.
Raportul de expertiza contabila extrajudiciara s-a intocmit pe baza documentelor contabile si a
altor documente puse la dispozitia expertului de catre asociatul S.C.ALFA SRL, iar in cazul in care
informatiile si/sau documentelor prezentate nu sunt complete, lipsesc, contin informatii cu scopul de a
induce in eroare sau care pot induce in eroare, PRESTATORUL este absolvit de orice vina care ar
decurge din aceasta.

Data _________

Semnatura
Expert Contabil
Dusciuc Neli

5/5