Sunteți pe pagina 1din 7

P1

Dan Babu

Raport individual

©RightPath Resources, Inc 2000


http://www.rightpath.com

04/23/2008
P2

Raportul profilului RightPAT H ® 4


Dan Babu
04/23/08

Dan, profilul t u natural este indicat de linia marcat cu p trate din graficul de mai jos. Linia
marcat cu cercuri reprezint Profilul combinat cel mai apropiat de graficul t u.
asesprezece profile combinate sunt folosite ca reper pentru interpretarea combina iilor celor
patru factori de baz . Informa ia din sec iunea urm toare este derivat din profilul combinat
al Directorului În general, cu cât graficul t u se apropie mai mult de Profilul combinat, cu
atât mai precis va descrie informa ia din raport, stilul t u comportamental natural.

PATRU FACTORI

CONTROL - 69
Adaptabil Impun tor

INTERAC IUNE - 66 Rezervat Expansiv

Obiectiv Împ ciuitor


CONFLICT & RITM - 35
Spontan Metodic
ORDINE - 32

profilul combinat al Directorului Dan Babu

Directorii dau de obicei dovad de o combina ie unic de încredere, ini iativ i pricepere în
lucrul cu oamenii. În general ei sunt capabili s vad perspectiva general i apoi s - i
foloseasc abilit ile remarcabile de comunicare pentru a-i motiva pe al ii în vederea
îndeplinirii lor.

Punctele tari
De obicei, Directorul este sociabil, îndr zne , optimist, juc u , competitiv, încrez tor, ferm i
vizionarul care motiveaz pe al ii s - i îndeplineasc sarcinile. Un Director exceleaz dac
are libertatea s defineasc obiectivele organiza ionale i s influen eze pe ceilal i s le
ating .

Punctele slabe
Directorii pot întâmpina dificult i cum ar fi supra-estimarea lor i a altora, incapacitatea de a
asculta ce spun al ii, tendin a de a fi purta i de valul de entuziasm, optimismul nerealist i
execesul în a se 'folosi' de al ii.

DI RE CTORII LA LOCUL DE MUNC :

Activit ile de la locul de munc


Datorit nivelului lor energetic ridicat i a dorin ei de a reu i, Directorii exceleaz atunci
când au oportunitatea de a influen a pe al ii, de a comunica idei i de a dep i noi provoc ri.

04/23/2008
P3

Contribu ia la locul de munc


Directorii prind u or perspectiva de ansamblu, î i folosesc capacitatea de a comunica i
energia remarcabil pentru a mobiliza oamenii, pentru a genera rezultate i noi idei.

Orientarea pe sarcin /oameni


Directorii se raporteaz bine la oameni îns , sub presiune, vor da prioritate responsabilit ilor
i se vor concentra asupra lor.

Factorul mobilitate
Ei au nevoie de mobilitate i prefer s se implice în proiecte multiple. Ei caut activitate
continu , varietate i schimbare.

Stresul
Înc tu area rutinei, complexitatea detaliilor, programul aglomerat i imposibilitatea
conect rii cu oamenii îi streseaz pe Directori.

Îmbun t irea performan elor


Directorii ar trebui s î i reduc angajamentele, s î i tempereze a tept rile i optimismul cu
ajutorul unor perspective realiste privind cantitatea de lucru pretins atât de la ei în i i cât i
de la al ii pentru a- i atinge obiectivele.

Conducerea
Ei se bucur s preia controlul i exceleaz în definirea obiectivelor i în motivarea altora s
li se al ture în împlinirea lor.

Temerile
Directorii se tem c nu î i pot exprima p rerea, c ar putea pierde controlul asupra lucrului,
c i-ar putea pierde influen a i respectul sau reputa ia.

Stilul de comunicare
Directorii comunic eficient fiind direc i, entuzia ti, optimi ti, energici, îndr zne i i
categorici.

M sura succesului
Directorilor le place s se cread despre ei c au realizat obiective îndr zne e i c au
realiz ri remarcabile.

04/23/2008
P4

Raportarea fa de autoritate
Directorii se raporteaz bine la liderii puternici pe care îi respect i confrunt conducerea
slab sau defectuoas .

04/23/2008
P5

LOCUL IDE AL DE MUNC

Directorii î i ating poten ialul maxim atunci când:

Conduc - Direc ioneaz - Influen eaz - Se rela ioneaz - Coordoneaz re eaua -


Dezvolt - Verbalizeaz - Impun - Impresioneaz - Creeaz .

FACTO RI DE PERSO NAL ITAT E

Acest raport este dezvoltat cu ajutorul a patru tr s turi de personalitate. Fiecare tr s tur este
asociat unui gen de comportament la fel ca în exemplul de mai jos.
Adaptabil Mijloc Impun tor
Rezervat Mijloc Expansiv
Obiectiv Mijloc Împ ciuitor
Spontan Mijloc Metodic

PUNCTE T ARI I SL ABE

Dan, punctele tari i slabe din sec iunea urm toare deriv din cifrele ob inute pentru cele
patru tr s turi individuale RightPATH 4. Aceast informa ie aprofundeaz raportul i te ajut
s te concentrezi asupra stilului t u comportamental unic.

Exist multe avantaje ale în elegerii talentelor tale unice i ale motiva iilor tale. Este normal
s te sim i mai bine lucrând în anumite pozi ii sau slujbe decât în altele, deoarece ele se
potrivesc mai bine cu stilul t u natural. Este important s î i ajustezi cât mai bine munca
la punctele tale tari i s reduci efortul t u în domeniile în care e ti deficitar. Pe de alt
parte, fiecare dintre noi avem nevoie de un program de auto-perfec ionare pentru a ne
dezvolta în domeniile în care suntem deficitari. De exemplu, cineva care tinde s fie
ner bd tor i nu este în mod natural un bun ascult tor, î i poate dep i acest neajuns printr-
un efort sus inut putând deveni un ascult tor activ. Nu uita de asemenea c supralicitarea
punctelor slabe creaz de obicei probleme.

Punctele tari i slabe din urm toarea list sunt tipice pentru cei care au un scor asem n tor cu
al t u. Nu uita c fiecare persoan este unic i c unele elemente de pe list s-ar putea
s nu i se potriveasc . Este deci important s revizuie ti lista în mod obiectiv i s
verifici dac descriea ei i se aplic i ie sau nu.

04/23/2008
P6

Fa ctorul 1
Adaptabil Mijloc Impun tor
(69)

Acest factor indic tendin a unei persoane de a urma agenda altei persoane sau de a- i stabili
propria agend . La acest factor, scorul t u se afl în zona de Impun tor . Mai jos vei vedea
punctele tale tari i slabe tipice pozi iei tale în RightPATH® 4.

Punctele tari ale persoanei Punctele slabe ale persoanei Impun toare
Impun toare
adesea desconsider ideiile/impresiile celorlal i
ia ini iativa, vrea s stabileasc agenda poate fi manipulativ , dur i înfig rea
orientat pe rezultate poate s nu aud ce spun al ii
vorbe te direct prefer s evite rutina i detaliile
competitiv , îmbr i eaz provoc rile poate fi egocentrat i egoist
ac ioneaz puternic i încrez toare poate delega altora mai mult decât pot ei duce
prefer proiecte multiple subestimeaz efortul necesar atingerii
vede poten ialul strategic viitor obiectivelor

Fa ctorul 2
Rezervat Mijloc Expansiv
(66)

Rezervat i Expansiv. Acest factor indic preferin a cuiva fie pentru singur tate sau spa iu
privat, fie spre interac iune excesiv cu al ii. La acest factor, scorul t u se afl în zona de
Expansiv .

Punctele tari ale persoanei Punctele slabe ale persoanei Expansive


Expansive
are nevoie de aprobarea celorlal i
bun la stabilirea de noi s-ar putea s vorbeasc prea mult
contacte poate fi prea optimist
entuziast i energic î i poate pierde interesul dac ceea ce face nu este
optimist suficient de interesant
se simte bine în lumina poate afi a emo ii puternice
reflectorului ar putea fi prea transparent , neinhibat
influent ; bun la promovare de obicei nu este bun când lucreaz singur
îi place s dea o bun
impresie
deschis în fa a noilor situa ii

04/23/2008
P7

Fa ctorul 3
Obiectiv Mijloc Împ ciuitor
(35)

Obiectiv i Împ ciuitor. Acest factor indic motiva ia natural a unei persoane de a fi
distant i obiectiv sau cald i pasionat . La acest factor, scorul t u se afl înspre Obiectiv .

Punctele tari ale persoanei Obiective Punctele slabe ale persoanei Obiective

lucreaz bine în conflict tinde s fie ar goas


obiectiv i rece ar putea fi dur
ia decizii dificile poate fi critic i acuzatoare
r spunde rapid este prea ner bd toare
lucreaz în ritm rapid tinde spre activism
îi place i promoveaz schimbarea tinde s fie nemul umit
prefer logica în locul emo iei poate ap rea rece

Fa ctorul 4
Spontan Mijloc > Metodic
(32)
Spontan i Metodic. Acest factor indic tendin a unei persoane de a fi sau spontan i
instinctiv sau preg tit i structurat . La acest factor, scorul t u se afl înspre Spontan .

Punctele tari ale persoanei Spontane Punctele slabe ale persoanei Spontane

flexibil i adaptabil nu este organizat din fire


opereaz cu concepte largi poate fi neglijent cu detaliile
improvizeaz i opereaz f r poate ignora regulile
proceduri tinde s nu planifice suficent
intuitiv , opereaz spontan poate fi arbitrar i impulsiv
ia decizii pe loc poate sc pa din vedere detalii importante
estimeaz rezonabil prea informal atunci când este nevoie s fie
r spunde franc formal

CONCLUZ IE
Dan, poate fi foarte încurajator s î i cuno ti propriul profil. Tu ai multe tr s turi naturale de
personalitate puternice care pot fi folosite în munca ta. Pe m sur ce începi s folose ti
conceptul diferen elor individuale prezentate în raportul profilului RightPATH® 4 te vei
vedea atât pe tine cât i pe ceilal i într-o nou lumin . Cunoa terea acestor deosebiri te va
ajuta s beneficiezi la maxim în urma eforturilor tale i s lucrezi în armonie cu oamenii fa
de care e ti atât de diferit atât în perspectiv cât i în stil.

04/23/2008