Sunteți pe pagina 1din 31
JUDETUL COVASNA MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, PRIMARIA BIROUL BUGET-CONTABILITATE RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea bugetului pe anul 2010 Bugettl Municipiului Sf Gheorghe pe anul 2010 a fost intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010 in baza Legit nr. 273/2006 privind finanjele publice locale, cu modifiearile si completarile ulterioare, Proiectul bugetului pe anul 2010 a fost supus unei dezbateri publice. cetaijenii oragului au avut posibilitatea de a-si exprima opiniile in legatura cu acesta. Bugetul local al municipiului $fGheorghe insumeaz 95.624.000 lei, care se compune din urmatoarele: lui Judefean Covasna nr.10/2010 au fost jul > Conform Hotararii Con: aprobate din unele venituri ale bugetului de stat pentru: Mun Sf.Gheorghe urmatoarete sume: 782.000 lei - Sume defalcate din taxa pe valoarea adiugata pentru echilibrarea bugetelor locale . 625.000 lei - Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. > Prin Decizia directorului coordonator al Directiei Generale a Finantelor Publice Covasna nr.374/2010 au fost repartizate pentru Municipiul Sf.Gheorghe urmatoarel 192.000 lei -cote defiileate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 37.588.000 Iei- Sume defalcate din TVA pentru. finantarea cheltuielilor descentralizate, din care 34.974.000 lei pentru finantarea jelilor de personal din institutiile de invayimant preuniversitar de 224.000 lei-sume defaleate din TVA. > Din bugetul central sunt alocate urmatoarele sume: -reabilitarea termica a clidirilor 4.000.000 lei -finantarea programelor multianuale de meditt 1,000,000 lei -sprijin financiar la constituirea familiei 250,000 lei -subventii pentru incdlzirea locuintelor 155.000 lei -subventii pentru acordarea trusoului pt. now nascuti 105.000 lei -subventii pentru sanatate 762.000 lei } Din colectarea impozitelor si taxelor locale a fost planificata suma de 19,941,000 lei, iar din ineasarea cotelor defaleate din impozitul pe venit 30,000,000 lei. Cheltuielile prevazute in bugetul Municipiului pe anul 2010 insumeazi 95,624.000 lei. in cadrul capitolelor de cheltuieli sunt planificate urmatoarele: Cap. 51.02 Autoritati executive 5.100.000 lei. -cheltuieli de personal, reprezentind salariile personalului din aparatul propriu in baza contractulni colectiv de munca, plata indemnizatiilor de gedinti a consilierilor si cheltuieli de deplasare 1.450.000 lei - cheltuieli cu bunuri si servieii necesare functionarii si intrefinerii sediului gi alte chettuicli stabilite prin dispozitii legale 301.460 lei - cheltuieli de capital ssines OPL NE 70.000 tei - _ — | 20.000 tei | - 11,460 tei Reparatii capital la sediul Primariei —(Fatad 100.000 lei | casitoriilor) ‘Amenajare birouri pentru incasare ~ 100,000 tei | locale - | Cap.54.02 Alte servicii publice generale 400.000 lei - Fond de rezerva la dispozitia autoritafii locale. care va fi utilizata la propunerea ordonatorului principal de credite, pe bazi de hotarari, pentru finanjarea unor cheltuieli urgente sau neprevavzute aparute in cursul exercitiului bugetar 310.680 lei - cheltuieli de personal al Serviciului public comunitar de evidenii ‘apersoanelor 29,500 tei -cheltuieli cu bunuri si servicii necesare Serviciului public comunitar de evident’ a persoanelor Cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 805.000 lei = dobiinzi si comisioane baneare dupa creditele contractate Cap.56.02 “Transfer cu caracter general’ 20.000 lei- reprezinta contributia institutie’ catre bugetul fondului de asigurari sociale de sdniitate pentru persoane beneficiare de ajutor social. Cap. 61.02 Ordine publica si siguranta national 1.450.000 lei - cheltuieli de personal al Politiei Comunitare 135.000 lei - cheltuicli cu bunuri si servieit necesare funcfionarii si tntretinerii Politiei Comunitare 30.000 lei - cheltuieli cu protectia civila si protectia contra incendiilor 241,500 lei - cheltuicli de capital [ Modernizare sediu Politia comuni Cap. 65.02 Invatamant 4.208.000 lei — cheltuieli cu. bunuri si servicii necesare finantarii institutiilor de invatimant, 34.974.000 lei 120.000 tei 1.100.000 lei continuarea constr cheltuieli de personal din instituile de invatamant burse seolare cheltuieli de capital, din care 100.000 lei este repartizat pentru la Gridinifa Pinocchio. Cap. 66.02 Stindtate 702.000 tei - cheltuicli de personal pentru asigurarea drepturilor salariale la asistentii medicali comunitari, la personalul medical din unitatile de invatamant 60.000 lei - cheltuieli cu bunuri si servieii Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie 4.205.000 lei - transferuri in completarea veniturilor proprii eatre institutiile de cultura din subordine, dupa cum urmea: -Teatrul Tamasi Aron 2.600.000 lei -Teatrul Andrei Muresanu 800.000 lei Casa de Cultura 790.000 lei -Asociatia Mives 15.000 lei 790,000 lei- contributia Municipiului la programele Ansamblului de Dansuri Trei Seaune 3.010.000 lei - cheltuieli de personal, reprezentand salariile personalului in baza contractului colectiv de munca la Serviciul de Gospodarire a Domeniului Public, Baza de inot, Baza sportiva Municipal, Baza de agrement Sugas Bai 300.000 lei -cofinanjarea programelor culturale: 100,000 lei fond primar, 200.000 lei la dispozitia comisici culturale 150.000 lei — Anul Artistilor Plastici ( din care 100.000 lei pentru statuia Gyérfis Jen6) 100.000 lei ~programe pentru amenajarea statuiclor 990.000 lei -cofinantarea programelor sportive: 100.000 lei fond primar, 800.000 {ei la dispozitia comisiei sportive 200.000 lei ~ programe pentru tineret 153.000 lei- sprijinirea bisericilor erestine (din care 100.000 lei fond primar) 1.300.000 lei-cheltuieli cu. bunurile si serviciile pentru funcjionarea serviciilor publice din subordine 1.240.000 lei_-cheltuieli de capital | Reabilitare Pare central 222.0001 ‘Amenajare sald studio fa Teatru Reabilitarea infrastructurii de schi in zona Sugas Bai Restaurare monumente istorice ‘Amenajaré teren de joacd (din care 150.000 tei datorit din anul 350,000 tei | 0 50.000 lei i ce tus tara 5.000 tet Tabela de mareaj electric 10,000 lei ind salina amenajata in incinta Bazei de 94.000 tei | ia Jecza Peter 25.000 tei ‘onstruire complex mulfifunetional - 60000 tei | Mese ping-pong ex! 5.000 tei Panou de baschet 5.000 lei SF-Sala sport 250,000 tei Reparatii capitale fa Caminul cultural din Coseni 44.000 lei Cap. 68.02 Asigurari si asistentit Pentru funcionarea Direcfiei de Asistenté Comunitara, Caminului Zathurecky Berta, pentru asigurarea ajutorului social, pentru ajutorul ptincalzirea locuintelor, a fost previzuti suma de 5.722.930 lei. irea bolnavilor la domicil Pentru. programul “Ingr 1° a fost prevaizut 30.000 lei. int repartizate 324.530 | La_cheltuieli de capital Achizition: i Locuinfe sociale pentru romi (utilitatiramenajare ext.) 163 P.T. Reabilitarea caminului Zathureczky Berta 70.000 lei | Construire adipost de noapte — 20,000 tei DALI-Modernizare si restructurare imobil fosta directoriala 42.030 lei | Fabrica de Textile | Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 1.110.000 lei -rambursiri de imprumuturi 3.000 lei- cheltuieli de personal (premiul anual pentru angajatii care au colectat taxele de parcare), 800.000 lei - pentru iluminat public, 500.000 lei -contributii la proiecte, 250,000 lei- Fond pentru satul Coseni 250,000 lei- fond pentru satul Chilieni 20.000 lei-contributia Municipiului ta programul ” Drumul apelor minerale” 10,573.00 lei_-cheltuieli de capital Reabilitare termica blocuri Amenajare exterioars-utilitati Bloc ANL in sir. Lalelei ‘Amenajare exterioara-utilitati Bloc ANL in str. Grigore Balan "Modernizare P-a Mihai Viteazul ‘Amenajare Pea Garii ‘Amenajare zona Statuia Ostagul Romiin- Pod peste raul Olt 50.000 lei ‘Semaforizare interseetii — [30.000 tei Vama Dezyoltares sistemului de iluminat public Extinderea retelel de api potabila gi canalizare:-menajers pint la] 162000 tei | 1.029.500 lei ‘Reamenajarea spatiilor comerciale P-ta Centrala Reconditionare platforma asfaltata P-ta Centrala Electropompe submersibile — rede Suilanta la Uzina de api — redeventa Se. Gosp. Comunala SA Se. Gosp. Comunal SA__ Comunala SA ‘Aparaturé de laborator la Stajie de eparare ~ redeventa Se Gos. [-Casete luminoase Locomotiva de 100 de ani " Ciisuie din tema Pian integrat de dezvollare urban’ (Reabilitare, mod Centrala) PUZ Se a PUD — Ontofoto digitale r ‘modernizare hala Pa. Central Proieet - zona Sugas Reparatiieapitale Ia clidiile Prima Studiu geo- Loc ANL str Bory Reparafii capitale la Coseni (pivnitd si ward) Cap. 74.02 Protectia mediului 1.913.890 lei -cheltuieli de capital | Neri rejele de canalizare str. Borviz, Cetitii, Pia. Kalvin | refele de canalizare str. Oltului, Gyartas Lucrirt prioritare de reabilitare reele 109,000] 100,000] 190,000] 00.000 B 916,580} 916,580) 895,780) 1 46,000) 46,000 28.000) 2 la sport (pardoseli) 50.000) 50,000} 48.000] z laborator panificatie 65,800) 65,800] 65,000) 4 754,780] 754,780) 754.780) Cc 84,220! 84,220] 84,220) Total din care: 3,004,650) 3,004,650) 830,000! A_|Lucrari in continu: 2,446,650) 2,446,650) 272,000! | [Reabilitare Pare central 222,000} 222,000) 222,000) 2_[Amenajare sala studio Teatru 2,224,650) 2.224.650] 50,000} > |Reabititaren infiastruscturi de sch in zona Sugas Bai 60,000] 60,000] 60,000 60,000} 4 At ajare teren de joaca (¢ in anul 2009) 350,000 350,000] B_|Lucrari noi_ 10,000) 10,000) 1_|Restaurare monun 10,000] 10,000) C [Alte che 548,000) 548,000! 548,000! |Cap.68.02 Asistenta sociala_ Total din care: 324,530) 324,530! 324,530} A_|Luerari in continuare 0 oO o 1 B 1 2 x c 274,530) 274,530) 17,004,720] 17,004,720] _ 10,542,750] A 8,618,000) 1 7,500,000} 2 280,000) 280.000) 3_|Grigore Balan 000) 526,000 4 _|Modernizare Pta M.Vi ),000) 100.000] ‘Amenajare zona Statuia Ostasul Roman-Pod peste raull 5 50.000} 50,000} 50,000} 30,000) [ext 6 |menajera pan 162,000] 162.000] __162,000] 162,000] 7_[Modernizare 750] 750 750] 750 B |Lucrari noi 7,051,090] 1,051,090] 1,051,090) 1,081,000 1_ [Dezvoltarea sistemulul de 1,029,590] 1,029,590] 1,029,590] 029.590] 2 7,900] 7.900) 00 7,900) 3 13,600 13,600] 13.600] 13.600 4 |Semaforizare intersect 30,000] 30,000] __30,000) 30,000] € [Alte cheltuieli de investitit 873,660] 873,660] 873,660 373,660] [Cap.74.02 Mediu siape Total din care: 2,872,320] 2.872.320] 1,913,890] 1,913,890 A [Luerari in continuare 2,675,320] 2,675,320] 1,716,890] 1,716,890) ,_|[eerariprioritare de reabittare retele de apa potabila si extindere retele de canalizare str.Civeului asso] se4usol 102500 rial Lucrari priortare de reabiltare retele de apa potabila si 2 |extindere retele de canalizare str-Dozsa Gyorgy.Budai IN.Antal Padi 532.300 $32,300] Lucrari prioritare de reabiltare retele de apa potabila si 3 Jextindere retele de canalizare st Armata Romana, Gyertyanfty, Toamnei.Ve 494.750] _494.750|__ 238,000] 238,000 Lucrari prioritare de reabiltare retele de apa potabila si 4 Jextindere retele de canalizare str.Borviz,Cetat Kalvin 1,634,500] 1,634,500] 145.170] 145,170] 5, |Eucrai priortare de reabitareretele de apa potabila si lextindere retele de canalizare str. ivarfas 1006273] 1.006273] 150.940 sas ucrari prioitare de reabiltare retele de apa potabila si « |eMtindere retele de canalizare str. 1Mai,Digulu,. Malomgatlrinyi,Orko, Debren,Canepei,Orban B. 1,748,250] 1,748,250] ___ 98.200] 98.200] 7 |bverari prioritare de reabittare retele de apa potaila si eaiindere retele do baeliniys st Mini 381,500] 381.500] __ 207,000) 207,000] | ucrari prioritare de reabiltare retele de apa potabila si § lestindere retele de canalizare str.Campului aa7aio| 337,410 50,610 4, [busta priortare de reabiltare retele de apa potable si lextindere retele de canalizare str-Randuni 14,018] 154.018 23,100 23.100] hare retele de apa potabi 10 lextindere retele de canalizare str-Fermei, Kos Karoly.J.Mor 662.922] 662,922| 75,570| 73,570 [Lucrari prioritare de reabiltate retele de apa potabila si 11 lextindere retele de canalizare str.Bisericii.Korosi ICs.$..Podetului, Dako 1,224,693] 1,224,693 33,700] 33,700) B |Lucrari not 137,000] 137,000] 137,000) 137,000} | [ntocuiteretele de apa potabila si conducted canalizare menajera si pluviala -redv.Gospeom 73,000] 73.000] 73,000] 73,000] 7 [Sistem de canalizare menajera in sal 32,000] 32,000 32.000] 32,000 3. |Sistem de canalizare menajera in setul Chi 32,000] 32,000] 32,000 32,000) C [Alte cheltuieli de investiti 0,000] 60,000) 60,000] 60,000) (Cap.80.02 Actiuni generale economice Total 0 0 0 0 A 0 0 0 0 B 0 0 0 | C | Alte cheltuieli de inves | | 0 0 (Cap.84.02 Transporturi_ Total din care: $535,410[ 4 535410| 4,027,210 4,027,210] ‘A _|Lucrari in continuare 1,258,200] 1,258,200 750,000] 750,000] 1 [Modernizare str.Ciucului 258,200] 1.258.200] 730,000] 750,000 B [Cucrari noi 2.719.710] 2,719,710] 2,719,710 2,719,710) 1. [Amenajari pareari auto 90,000] 100,000 100,000] 100,000) [Modernizare str.| Decembrie 1918 (intre sir Kossuth 2. |Lajos -Pta. Sf Gheorghe) 53.230 53.230] 53,230] 3. |[Modemizare str. Miko Imre 24.850) 24.850] 24,850) [Modernizare Pia Libertati( intre str. Kossuth Lajos- 4 |ste-Miko Imre) 39,110) 39,110) 5_|Modernizare str Nicolae Grigoreseu 200] 401.200] 401.200] 6. | Modernizaro sr. Romulus Ciofles 3.157.817] __396,000| 396.000 396,000] 7 50,000 50,000] 50,000) 50,000) 65.500] 65,500] 65,500) 65,500 50,000 50,000] 50,000 100,000] 100,000] __ 190,000 000 220,400] __220,400[ 220.400] 220.400] [Modernizare trotuar str Stadionului de la str.Szasz 12 |Karoly pana la Bloc ANL 40,000} 40,000] 40.000] 40,000 [Modernizare drum racord intre str.V.Goldis 13 [see 93,000] 93,000} 93,000} 93,000 TAmenajare parcare si V.GoNis de Te sir A Saguna pana Ta 14 Jaz 170,000] 170.000] __1 70.000 170,000 15 |Amenajare parcare str. Spitalului 8,420 8.420 8,420 8.420] 16 [Amenajare parcare str Fabri 50,000 50,000) 50,000] 30,000] 17 [Amenajare parcare str. Varadi Jozsef in spatele CEC 30,000 000 30,000] 30,000] 18 [Amenajare pareare str.Daliet 172,000] __172,000| 172.000 19 [Amenajare parcare str Tavaszi Sandor BLS 36,000] 36,000) 36,000 “Tavasei Sandor in spatele BI. 20.000] 20.000 20,000 i 10,000] 10,000] 300.000] 500,000) 20,000] 0 20,000] 5 |Modemizare str. Varadi Jozsef (partea de jos) 50,000) 50,000 € [Alte cheltuieli de investiti 357,500] 557,500 557,500| Judetul Covasna Municipiut Sfantu Gheorghe defaleata pe eategorli de bunuri repartizate pe anul 2010 Le Ne uM. Valoare Pilati efectwate ert totale documentului n z 3 4 5 201,460) independente 101,460) fice Small Busines OPL NI Bue & 70,000] ue 3 20,000] bue 1 1.360] itor de prefezabil f) 100,000 icapitale la sediul Primariei (fated i Casa Casatorilor) ue T 100,000] wublice generale al ‘de proiectare pentru elaborarea studiilor de preferabilitate sia wv. 0} n waza i a F de prefer Ww. 1 _[Expeniza- Trasformare CI loner ‘ue T 2 iza cost beneficiu - Modemizarea corpului vechi fa Lic Mikes Kelemen bue t 3 [D.A.T.C.- Trasformare CT insala de sport str, Varadi Jozsef bu t [SF Sala sport - Grup Seolar Berde Aron Buc t 1_|Liceu! Teoto, (Cap.67.02 Cultura recreere [Achizitil imobile Dotari independente [Cuzen la sera de flor bus Masina de tun bus FFabela de marca ‘bus iitionarea “Grotel Saline” amenajata iv ineinta Bazei de inot Bue i 33,000] bus L Et) Fi ‘ue 2 5.000] [Panou de baschet, ‘uc i 5.000 de proiectare pentru elaborarea studillor de prefezabilitate sia 310,000) ue 7 60,000] uc i 250,000] 44.000) “44.000 274,530 162,500) Bue 7 162,500) a ue L bue i 3 0 Tedeventa Se Gosp. Comunala SA bac 3 sdeverta Se Gosp. Comunale ue z ia Se Gosp. Comurala SA ue 5 uc 3 ue i bus 0 Buc T Audit energetic zona Sugas. ue 7 poz [PUD [Onofate diaiale Bae T IDAL- modemizare hala P-ta Centralia ue T ue T ue r Bie a 750,000] 2 [Reparati capitate la Coseni Sigard) ue S20] Vi |Actve fin q (Cap. 74.02 Mediu. 70,000 0] 60,000] ue 60,000] 357.500] 492,500) bu 400,000) ue 92.500] 65,000 bie 10,000 ue 5,000 bus 30,000) Anexa nr.3 VENITURILE $I CHELTUIELILE EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL ‘Anul 2010 DENUMIREA INDICATORILOR Cod | Coa indicator | PROGRAM 2010 | TRIM TRIM | TRI | trim TOTAL VENITURI 1 7433,00| 987.450 | 202,450 192.450 113,450 ‘Sid din anu 2008 517,510 | axe spec: 6 | 361105 489,130 72260, 211,960 61,950 42,960 Deporte speciale pentru construct de locuinte 8 | 36.1108 82,000 20500 20500 20500) 20,500 Fond de rulment_ 10 | 96.11.10 = | Ate vertu 11_| 36.1150 344.670 194670| _s0.000| _50,000| _ 50.000 TOTAL CHELTUIELI 13 1,433,340 904,960 | 282,450 | 132,450 | 113,450 [Autoritati publice si actiuni externe 23 589.320 zeosro| 79.480 79,450 79.450 |CHELTUIEL! CURENTE. 30 580,320 360970] _7aes0| 73.450 79.480 ITITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 3 %0 412.970 ze2.970| 50000) 50.000, 50,000 IrITLUL 11 BUNURI SI SERVICII _ 2 20 176,360 so00| 28480 29,450, 28,450 CHELTUIEL! DE CAPITAL 3 70 40.000 10,000 | | Din total capiiot 4“ -_| _ ‘At 43 [8it10108 599.320 seoe70 | 70450 | 79.450 78.480 [Alte servicii publice g assent 77,000 47,000 10,000 10,000 10,000 (CHELTUIELI CURENTE_ as [ot 77.000 7.000) 10.000) 10.000) 10,000 TTITLUL II BUNURI SI SERVICI 48 2 77,000 47,000, 10.000) 10.000, 70.000 (CHELTUIEL! DE CAPITA 43 7 in total capitot zs - | Fond de rulment et | sa1108 - Serviii pubice comunitare de evidenta a persoanelor s4 77,000 47,000/ 10,000 | 10,000, __ 10.000 (Cultura, recreere si rel erat 266,400 408,900 162,600 2.600 2,600 CHELTUIEL! CURENTE oF 266,400 foe.e00 152.500, 2.500) 2.500] [TiTLULN BUNURI Si SERVICI 20 286 400 #08900) 152500, 2500/ 2.600 |CHELTUIEL! DE CAPITAL 70 - TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE n | ‘etive fixe - no | Construct 74.01.01 - Masini echipamente si mijoace ¢e transport 71.01.02 1. aparaluta Bole $l ate active corporale 71.01.03, ive fixe y20_| 71.01.30 le aferente activelor fixe 71.08 captor Case de outta 67 11.0806 250,000 100,000 | 180.000 DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator | PROGRAM 2010 TRIM «TRINA TRIMAITRIMLIV ‘publice,parcun, zone vera, baze sportve side agiement 67.11.0503 16,400 3900] 25001 2500) 2.500 88.11 753,000 7530001 OF 703,000 103,000 | a 145,000 45,000 c | — 20 52,000 58,000, | 70 50,000 50,000, I ie si copil - ea ti06 z —_ ne lor siasistentel sociale _ 68.1180 153,000 153000 _ Tocuinte, servicil st dezvoltare publica Toit 717480 75300 70.500_ 20,500 20,600 ~ sc} 717,480 43960; 2000 20,500" 20.500 in total capito: ‘Alte servic in domenilé locuintelor, servic woingo | 4980 | 20800 20.500) 20,600 [Protectia mediulu Tait Toasto | 70,000] 20,000 7,000 (CHELTUIEL! CURENTE oi 40,000) 20,000 20,000, 1,000 | TITLULT CHELTUIELI DE PERSONAL 10 ITITLUL I BUNURI SI SERVICIT 20 40,000} 20,000, 20,000, 1,000 |CHELTUIEL! DE CAPITAL 7 68,510 | | FTITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 7 casio | Active fixe 68.510 Construct 71.01.01 63510 | 8510 | Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurior 149,510 108,s10| 20,000 | 20.000] 1.000 Salubnitate 81,000 40,000, 20.000) 20,000, 1,000 Colectares,tratarea si distrugerea deseurior 68510 68,510 Canalzarea si tratarea apelor reziduale ‘Transporturi 76,600 76,600 CHELTUIELI CURENTE 76,600 76.600 | TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL N BUNURI SI SERVI 76,600 75.800 |CHELTUIELI DE CAPITAL _ : _ ITITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE n . Din total capo: Transport 76.900 76,800 Deum 76600 76,600 DEFICIT 517.510 =I Judetul Covasna Anexa nr Municipiul Sfantu Gheorghe NF | Nominalizarea pe obiective de investitii, | Valoarea | Valoarea | Cheltuieli Prevederi 2010 finantate d cert.| — dotari si alte cheltuieli de investitii totala | totala total actualizata | sursede | Surse Credite ‘Altesurse | Total finantare | proprii | baneare | bancare Alocat werne | externe bugetare 1 2 3 4 3 6 z 3 9 10 TOTAL din care: 235,330[ 235.330] 239,990] 239,990 [Lucrari in continuare 156,820] 156,820] 161,480 161,480] Lucrari noi 68510] 68.510] 68.510) 68,510] > [Alte cheltuieli de investitii 10,000] 10,000] 10,000) 10,000) (Cap $1.11 Autoritati executive Total din care: 10,000] __10,000| _ 10.000, 10,000) A [Lucrari in continuare a 0 0 | B |Lucrari n a 0 0 0 ¢ [Alte cheltuieli de investi [RO67TREZ2565040XXX000292 10,000] 10,000] _ 10,000) (Cap.68.11 Asistenta sociala Total din leare: $0,000| 30,000] _50,000) A _|Luerari in continuare 50,000| $0,000] 50,000] [Centru social de urgenta -DAC 50,000{ 50,000 50.000] B [Lucrari noi 0 0 0 C [Alte cheltuieli de investiti | 0 | 0 111.480] 111,480] 111,480) 111,480) A [Lucrari in continuare 106,820 106,820] 111,480 111,480] [Amengjari exterioare Blocuri AN cont ROZSTREZ2565071XXX00 148] 106,820] 106,820| 111.480] Luerari m [Alte cheltuicli de investitit |Cap.74.11 Mediu si ape Total din care: [Lucrari in continuare [Luerari noi Executare colector de gunoi Zona Orko |Cont RO64TREZ256500238X 004285, (Alte cheltuieli de invest Judetul Covasna Municipiul Sfantu Gheorghe LISTA pozitiei "Alte cheltuieli de inyestitii" pe anul 2010 finantate din venituri evidentiate in afara bugetului local LEL Nr. Nominalizarea achizitiilor de UM. | Cantitate | Valoare Plati efectuate ert. bunuri sia altor cheltuieli de Nrsi data Suma investitii documentului 0 1 2 3 4 3 \Cap.S1.11 Autoritati publice (contul ROGTTREZ2565040XXX00292) 10,000 Ti, [Dotari independente 10,000 1 [Programe bue 2 10,000) Page 1 MUNICIPIUL SF. GHEORGHE Anexa nr. 5 BUGETUL CREDITELOR INTERNE PE ANUL 2010 PROGRAM PE DENUMIREA INDICATORILOR ‘cod | coaindieator| PROGRAM [CREDITE INTERNE - TOTAL 1 2,000,000 CHELTUIELI DE CAPITAL 2 fro 2,000,000, ITITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 3 fn 2,900,000, Active fixe 4 [riot 2.000.000 Construct = |ro101 2,000,000 agin, echipamente si mijoave de transport 8 |ri01.02 Mebiter, aparatura bralicd salle active corporale 7 |rto1.09 Ate active fe 8 |101.30 Reparatii capitale aferente activelor fixe 9_|7tos |Locuinte, servicii si dezvoltare publica 221 (70.07 7,475,000 [CHELTUIELI DE CAPITAL 222 [70 1,175,000 HITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 2a {rt 4.175.000 Active fixe 224 [71.00 1.175,000 Construct 225 |71.01.01 1.178.000 ‘Masini, echipamente si mijioace de transpon. 226 |71.01.02 Mobiter, aparatura birtica 5 alte active corporale 2a7_|71.01.03 Ae active fixe 226 {71.01.30 Reparatii capitale aferente activelor fixe 220 (71.03, Din toa capo! 230 ‘Ate cheltuil in domenia! eeuintetor 233 {roor.0330 75.000 70.07.50 ‘Alte serviit in domenile locuinfelor servicilor gidezvoltari comunale | 239 300.000 [Protectia mediulul 240 [7407 225,000 |CHELTUIEL! DE CAPITAL 241 |70 228,000 \TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 242 |71 225,000 Active fixe 243 [7101 225,000 Construct 2a {71.01.01 225,000 Masini, echipamente si mijloace de transport 2as_|71.01.02 Mobilis, aparaturd birt gate active corporate 246 {71.01.03 [le active fe zat |71.01.30 Reparatiicapitale aferente activelor fixe zag 71.03, Din foal capil 209 Canalzarea si ratarea apelor reziduale 253_|reo705 229,000 |Transporturi 255 84.07 600,000 |CHELTUIELI DE CAPITAL 256 |70 600,000 [TFTLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 2s |r 600,000 ‘Active fixe 258 {71.01 00,000 Construct 259 |71.01.01 600,000 asin, echipamente si mijlodce de wanspont 260 |71.01,02 Mebller, eparatura biotiea si ate setive corporale 261 {71.0103 ‘Alte active fixe 22 |71.01.30 Roparatii capitale aferente activelor fixe 263. [71.03 Din toa capt 268 Drumur i podun 266_|se 070301 {600,000 \Vil. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 2719607 Judetul Covasna Municipiut Sfantu Gheorghe obiectivelor de investitii pe anul 2010 finantat din credit bancar Anexa nr. 6 Nn ‘Nominalizarea pe objective Valoares Cheltuieh Finantate din credit bancar crt. de investitiidotari sialte totala din total cheltuieli de investi actualizata surse de Credite din care: finantare baneare einen [aca ae 0 H 3 4 3 6 7 8 3 [TOTAL _ din care: 19,429,807] 2,000,000) a 2,000,000) ‘A, |Lucrari in continuare 10,091,517] 775.000 775.000| B_ [Lucrari not 9,138,290) 1,025,000 1,025,000] C_|Alte cheltuieli de invest 200,000 200,000 200,000] (Cap 70.07 Servieli si dezvoltare publicalocuinte [Total din care: 12,062,770] 1,175,000] 1,175,000 ‘A__|Luerari in continuare 3,525,630] 100,000) 100,000 1_[Moderizare P.ta M.Viteazul 3.525.630] 100,000) NT) B 8,337,140 875,000) 875,000 [Amenajare extarioara + str. 1,992,500] 1.992.500) 100,000] 2_[Reabititare termica ta blocuri de 8,337,140] 8.337.140 775,000) €_|Alte cheltuieli de inves 200,000 200,000] 200,000] [Cap.74.07 Mediu siape Total din care: 2,951,020) 225,000] 25,000] ‘A__|Lucrari in continuare 2,149,870 75,000] 75,000] Lucrari prioritare de reabiltare reiele de apa | Jpotabita si extindere retele de canalizare str.Dozsa IGyoray.Budai N.Ar 1,655,120 20,000] L re retele de apa 2. |potabita si ex e de eanalizare str.Armata Rom 494,75 35.000 B_[Lucrari noi 801,150 150,000 [Lucrari prioritare de reabiltare retele de apa 1 la si extindere retele de ca Korosi C3.S.,Podetu 801.150 © | 0 [Cap.84.07 Transporturi Total din care: 4.416.017] 600,000] ‘A__|Lucrari in continuare 4.416.017] 600,000) | _|Modernizarea strada Ciucului 1.258.200] 300,000 2 _|Modernizare str-Romulus Cioflee 3,157,817] 300.000) B_[Lucrari noi 0 | 1 € de investi 0 0} Judetul Covasna Municipiul Sfantu Gheorghe LISTA pozitiei " Alte cheltuieli de investitii" pe anul 2010 finantat din credit bancar LEI Nr. Nominalizarea achizitiilor de UM. | Cantitate | Valoare Plati efectuate ert. bunuri sia altor cheltuieli de Nrsi data ‘Suma investitit documentului 0 1 2 3 4 3 (Cap 70.07 Servieii si dezvoltare publica,jocuinte 200,000) U1, |Dotari independente 200,000 (Cheltuicli de proiectare pentru elaborarea studillor de prefezabilitate sia studiilor de ferabilitate aferente obiectivului 200,000 1_[DALI- plan integrat de dezvoltare ue) 1 200,000 Page 1 MUNICIPIUL Sf. Gheorghe ‘Anexa ne7 Bugetul activitatilor extrabugetare pe anul 2010 lei DENUMIREA INDICATORILOR Buget aprobat | TRIM! TRIM It TRIM TRIMIV TOTAL VENITURI 598,770 342,570 83,200 83,000 90,000 Sold din anul 2009-pasunat 65,910 65,910 Sold din anul 2009- silvicuttura 173,660_| 173,860, Venituri din utlizarea pasunilor comunale 30.15.09 9,200 3,000 3,200 3,000 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa (Silvicultura) 93.15.16 350,000 | 100,000_| 80,000 80.000 | 90,000 TOTAL CHELTUIELI 598,770 342,570 83,200 83,000 90,000 (Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 83.15 598770 | 342570 | 83.200 83,000__| 90,000 |CHELTUIEL! CURENTE 01 598,770 342,570 83,200 83,000 90,000 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 10 105,000 35,000 | 30,000 20,000 [20,000 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 20 493770 | 307.570 | 63.200 | 63000 | 70,000 |CHELTUIEL! DE CAPITAL 70 - Din total capitol: > Alte cheltuieli in domeniul agriculturil 83.15.03.30| _s98770_|_ 342,570 __83,200 83,000___90,000 Excedentideficit “ : : - °