Sunteți pe pagina 1din 1

02.09.

2015

MACROLEX.RO:Ordinnr.2517din24.08.2015

Ordinnr.2517din24.08.2015

Ordinpentrumodificareaschemeideajutordestat"Sprijinpentruconsolidareasimodernizareasectorului
productivprininvestitiirealizatedeIMMsiintreprinderimari",aferentaaxeiprioritare1"Unsistemde
productieinovativsiecoeficient",domeniuluimajordeinterventie1.1"Investitiiproductivesipregatirea
pentruconcurentapepiataaintreprinderilor",operatiunea1.1.1"Sprijinpentruconsolidareasimodernizarea
sectoruluiproductivprininvestitiirealizatedeIMMsiintreprinderimari"dincadrulProgramuluioperational
sectorial"Crestereacompetitivitatiieconomice",aprobataprinOrdinulministruluifonduriloreuropenenr.
1.056/2014
(PublicatinMOInr.650din27.08.2015)
MinisterulFondurilorEuropene
Invigoaredela27.08.2015

Inbazaprevederilorart.20pct.8dinHotarareaGuvernuluinr.398/2015pentrustabilireacadrului
institutionaldecoordonaresigestionareafonduriloreuropenestructuralesideinvestitiisipentru
asigurareacontinuitatiicadruluiinstitutionaldecoordonaresigestionareainstrumentelorstructurale2007
2013,avandinvederedispozitiileart.1si3dinOrdonantadeurgentaaGuvernuluinr.9/2014pentruaprobarea
unormasurideeficientizareasistemuluidegestionareainstrumentelorstructurale,aprobatacumodificari
prinLegeanr.133/2014,intemeiulprevederilorart.8alin.(4)dinHotarareaGuvernuluinr.43/2013privind
organizareasifunctionareaMinisteruluiFondurilorEuropene,cumodificarilesicompletarileulterioare,
ministrulfonduriloreuropeneemiteurmatorulordin:

ART.1
Schemadeajutordestat"Sprijinpentruconsolidareasimodernizareasectoruluiproductivprininvestitii
realizatedeIMMsiintreprinderimari",aferentaaxeiprioritare1"Unsistemdeproductieinovativsi
ecoeficient",domeniuluimajordeinterventie1.1"Investitiiproductivesipregatireapentruconcurentape
piataaintreprinderilor",operatiunea1.1.1"Sprijinpentruconsolidareasimodernizareasectoruluiproductiv
prininvestitiirealizatedeIMMsiintreprinderimari"dincadrulProgramuluioperationalsectorial"Cresterea
competitivitatiieconomice",aprobataprinOrdinulministruluifonduriloreuropenenr.1056/2014,publicatin
MonitorulOficialalRomaniei,ParteaI,nr.767din22octombrie2014,semodificadupacumurmeaza:
1.ART.17vaaveaurmatorulcuprins:
"ART.17.Valoareamaximacumulataaajutoarelordestatcarevorfiacordateincadrulprezenteischeme
(bugetultotalalschemei),peintreagaduratadeaplicareaacesteia,estede260milioaneeuro(1.170milioane
lei),dincare223,6milioaneeurodinFondulEuropeandeDezvoltareRegionala(FEDR)(1.006,20milioanelei)si
36,4milioaneeurodelabugetuldestat(163,80milioanelei).BugetulschemeivafialocatpentruIMMsi
pentruintreprinderimari."
2.ART.18vaaveaurmatorulcuprins:
"ART.18.Numarulmaximestimatalbeneficiariloracesteischemedeajutordestatestede500."
ART.2
DirectiageneralaprogramecompetitivitatedinMinisterulFondurilorEuropenevaducelaindeplinire
prevederileprezentuluiordin.
ART.3
PrezentulordinsepublicainMonitorulOficialalRomaniei,ParteaI.

Ministrulfonduriloreuropene,MariusNica

MacroLEX.ro

http://macrolex.ro/act_listare.php?cheie_act=0OP4KV4X1AQ3KAGCBUOX5EUNULOKLCSS

1/1