Sunteți pe pagina 1din 4

REDUCTORUL-DISTRIBUITOR

Automobirere
de teren,destinate
si circulepe drumurigrere,pentru
a forosiintreaga
greutatoa lor drept greutate
aderentr,se construiesc
cu toate puntiremotoare.pentru
transmiterea
momenturuimotor la toatepunlile
motoare,automobirur
esteechipatcu un
distribuitorsaucu unreductor_distribuitor.
Distribuitorurareroruldea distribui
momentur
motorrapunliremotoaref6ri insi a-l
modifica.
Reductorur'distribuitor
arerolul dea distribuimomentulmotor
Ia punlilemotoare$i
in acelaqi
timpil pot modifica.
Dishibuitorulestede fapt un reductor-distribuitor
cu o singur[treaptdav6ndraportur
detransmitere
egalcu unitatea.
Reductorul-distribuitor
estedefaptunschimbdtor
deviteze,in general,cu douetrepte.
Existenlacerordoui treptearereductorurui-distribuitor
permitedubrarea
numdruluide trepte
al schimbdtorului
deviteze.
in generartreapta I a reductorurui-distribuitor
are raporturde transmiterede
aproximativl,l5 1,25(sauchiaregal
cu unitatea),
iar ratreaptaa II-a acestraportvariaze,in
general'?ntre1'9 2'g' Rezurtldeci
c[ Ia funclionarea
reductorurui-distribuitor
in treaptaI
acesta
indeplinegte
aproape,
rolul unuidistribuitor.
In generalreductorul-distribuitor
se monteaztr
pe cadrul automobilului, separatde
schimbdtorul
deviteze.
Reductorul-distribuitor
primegte
momentul
motordela cutiadevitezeprin intermediul
unuiarborecardanic
ir
ai distribuieprin doi saumaimutliarboricardanici,
punfilormotoare.
Din punctdevedereconstructiv
existi maimurtetipuridereductoare-dishibuitoare:
a) reductoare-distribuitoare
prevazute
cu un dispozitivde decuprare
a punfiimotoare
anterioare: ,
b) reductoare-distribuitoare
cu diferenfialinteraxial;
c) reductoare_distribuitoare
prevezute
cu cuplajeunidireolionale.
a) Reductoruldistribuitorcu dispozitivpentru
decuplareapunfii anterioare
in figura r esteprezentatreductorul'dishibuitor
al autocamionutui
sR-132(4X4).
Reductorul-distribuitor
are douatrepte:unacu raporturde transmitere
egarcu unitateasi a
douacu raportuldetransmitere
1.92g.

Treapta cu raportul de transmitere r


se obtine prin cuprareapinionului 3 de pe
arboreleprimar cu danturainterioar' pinionului
a
4 de pe arboreresecundar5. in felul acesta,
miqcareasetransmitedirect de ra arborere
primar ra arborerepunlii din spate.in
acerasitimn
miqcarea
se rransmirede Ia pinionul4 la pinionul
7 qi pinionul8. Cuplareap""rii di; ;;;"
rcalizeazlprin deplasarea
spredreaptaa mufei de cuplare13, pdnd
cind danturasa exterioara
va angrenacu danturainterioarda pinionului g,
careesteliber pe arborele10.
Treaptacu raportul de transmitere
t,g2g se obline prin cuplareapinionurui
3 cu
pinionul I 1, de pe arboreleintermediar
12.
Reductorur- distribuitor esteprevizut cu
un mecanismde z[vorare, care impiedicd
cuplareatreptei cu raportur de transmitere
l,g2g, cand punteadin fa$ nu este antrenat'
$i
elimini posib'itateadecupl5riipuntii din
fag c6nde cupratl treaptainferioari.

de la SV
....'.'............+

la puntea
*--+
oln spate

la puntea
din fal5

Fig. I Reductorul
distribuitoral autocamionului
SR_ 132(4X4)
I - flanqa;2 - arboreprimar;3 - pinionarbore
primar;4- pinionularboreluisecundar
pentru
punteadin spate;5- arboresecundar;
6 - tamburur
frdneidemdna;7gi lI - ro{i dinratedepe
arboreleintermediar;
g - roatadintatddepe arborele
secundar
al punlii din fatd;g - carter:lI
- arboresecundar;
l2 - arboreintermediar;
l3 _ mufadecuplarea punlii din fali

Acest tip prezentatare un ft ldamentridicat Ia deplasarea


cu punteaanterioarr
decuplat!,deoarece
rotiledinfatealereductorului-distribuitor
nu suntsubsarcintr.in schimb,
cdndestecuplatiipunteaanterioard
qi aparecirculaliadeputere,aceasta
setransmiteDrintoate
rotilereductorului-distribuitor.
b) Reductoruldistribuitorcu diferenfialinteraxial
ln cazulreductoarelor-distribuitoare
cu diferenlialulinteraxial,vitezeleunghiulare
ale
arborilordeieqirepot si varieze,iar distribuliamomentelor
intrepunlilemotoaresedetermintr
folosindu-se
propriet[]ilemecanismului
diferential.

III-

m-

Treaptaa II-a
TreaptaI
Blocarediferential

gI

Iu

-m

Fig. 2 Pozifionarea
reductorului-distribuitor
cu diferenlia.laxialin transmisie
I - cutia de iteze; 2 - cuptai;3 - articulatie;4 - reductorul-distoibuitor;
5 - suportmontare
cutieide vitezede cadru;6 - suportpentruprinderea
reductorului-distribuitor
de cadru;7 _ pan6de
fixare:

micaoreazlcapacitateade trecera
Diferenfialul interaxial soumpe$teconstruclia9i

automobilului.

' . . . ' \ " . \iii

l ? i' i

dela SV

14

39

t5

38
37
36

lo

t7
18 19

J)

la Dunteadin spate

22

31 30

Zl

29 28 27 26 25 24 23

cu diferenlialaxial
Fig. 3 Construcliareductonrlui'disEibuitor
primar;5'
rulment;4' l1 - rulmenlicu bile pentnrarborele
I - simering;2 - inetdefixare;3 - catcase
10-capacfrontal;6-treaptal;7-sincronizator;8-man$onulsincronizatorului;9-treaptaall-a;
intermediar;15 ' rulmentcu bile pentruarborele
12 - arboreprimar; 13 - capaclateral; 14 - a$ore
18
diferential;l7' 34 - inel de fixarerulment18; intermediar;16, 35 - rulmentcu bile pentru
arborecardanicpuntesPate;2 t - arborecardanic
rulmentcu bile; 19- aruncatorde ulei; 20 - flanql
Z4 ' ;25 - pinion; 26 - arborele
punte spate;22 - nel de fixarc; 23 - carcasadiferentialului;
de siguranll;28 - qaibaelasticl;29 - coroana
pinionuluitransmisieiprincipale;27,30 - inel
puntefaF; 33 - carcas6'
cardanic
3l - cuplajde blocarediferenlial;32- arbore
principale;
transmisiei
vitezei;
3? - roatedinlau pentrudeterminarea
a rulmentului;
defixaresuplirnentara
35_ gaib6elastica
39- dmenfi curolecilindrice;
vitezometrului;
38- carcasa

S-ar putea să vă placă și