Sunteți pe pagina 1din 24

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI


GUVERNUL ROMANIEI

HOTARARE
privind emiterea Acordului de mediu
pentru proiectul ,Continuarea lucrarilor de construire
si
' finalizare a unitatilor 3 si 4 Ia C.N.E. Cernavoda"

in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, ~i al art. 46 alin. (3)
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului,
aprobata cu modificari ~i completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile ~i
completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Articol unic. - Se emite Acordul de mediu pentru proiectul ,Continuarea
lucn'irilor de construire si finalizare a unitatilor 3 si 4 Ia C.N.E. Cernavoda",
amplasat in Str. Medgidiei nr. 2. localitatea CernavodE( judetul Constanta. prevazut
in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
PRIM-MINISTRU
VICTOR.VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
Ministrul rnediului
~i

schlmbarflor cllmatice,
Rovana Plumb

M!oistrul d~legat pentru ape,


paduri ~i piscicultura,
Luia Ana Varga

Ministrul economiei,
Varujl!n Vosganian
Mlni$trul dele.gat pentru energie,

Constantin Nita

Ministnil afacerilot interne,


Radu Stroe

Minlstrul sanatatii,
Gheorghe-Eugen Nicolaescu
Ministn.d tfansporturilor.
Rarnona-Nicole Manescu
p. Ministrul afacerilor externe.

George Ciamba,
secretar de stat
Sucura~tl, 25

sapternbtle 2013.

Nr. 737.

ACORD DE MEDfU

Ca urmare a cereril adresate de Societatea Nationala functionarea Mlnisterului Mediului ~~ Schimbarilor Cllmatice ~~
,Nuclearelectnca -SA, cu sedlul 'In municlpl4t6UCLif.E!,tl;; ,, p~rytr.u rttopif:i~rei:l unor acte normative in domeniul mediului ~i
Str. Polona nr. 65, sectorul1, inregistrata Ia Agentla pentru schlmbanlor'Ciirnatice, cu modificarile si completarile ulterioare,
Protectia Mediului Constanta cu nr. 6.548 RP;Q9.08.2006 se emite urmatorul:

~~ Ia Ministerul Mediului ~i Gospodaririi Apelor cu

ACORD DE MEDIU
nr. 109.977/24.08.2006, precum ~~ a completarilor ulterioare
pentru proiectul ,Continuarea lucrarilor de construire ~~
inaintate pe tot parcursul procedurii de reglementare, in baza
finalizare a unitatilor 3 ~~ 4 Ia C.N.E. Cernavoda"
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privihci
din
Str.
Medgidiei nr. 2, localitatea Cernavoda, judetul
protectia mediului, aprobata cu modificari ~~ completari prin
Legea nr. 265/2006, cu modificarile l?i completarile ulterioare, a Constanta,
in scopul stabilirii conditiilor ~i a masurilor pentru protectia
Legii nr. 111/1996 privind desfa~urarea in siguranta,
reglementarea, autorizarea ~~ controlul activitatilor nucleare, mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului de
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a ihvestitii care prevede realizarea in principal a urmatoarel6r
Hotanirii Guvernului nr. 4B/2013 privind organizare~ ' ~~ categorii de lucrari:

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

-lucrari de constructie: lucrari de excavatii in incinta unitatii;


- bazinul de combustibil uzat, inclusiv zona de pregatire a
lucrari de reparatii plan~~e. zidarii, elemente de structuri interne transferului de combustibil;
- cladirea transformatoarelor de evacuare a puterii;
ale cladirilor, fundatii echipamente; lucrari de betonare a unor
elemente noi de constructii; lucrari de montaj a structurilor
- cladirea aferenta sistemului de depresurizare filtrata de
metalice; lucrari de vopsitorii, protectii ~i aplicare de captu~eli urgenta a anvelopei;
epoxidice Ia elemente de constructii; diverse lucrari
- cladirea sistemului de racire cu apa Ia avarie;
arhitecturale;
- pavilionul administrativ.
Principalele sisteme care deservesc fiecare dintre unitatile
- lucrari de montaj de echipamente ~i conducte: fixarea pe
fundatii a echipamentelor care nu s-au montat inca; montarea 3 l?i 4 l?i functiile l?i/sau caracteristicile lor principale sunt:
Ansamblul reactorului: reactorul este alcatuit dintr-un
supor(ilor de conducte prin sud are pe placi inglobate in structuri
sau prin prindere cu ancore autoperforante; montarea diverselor ansamblu (vas) cilindric de otel inox (calandria) introdus intr-a
structuri metalice de sustinere a conductelor in interior; structura de beton (chesonul calandria) captu~it cu otel carbon
montarea conductelor l?i armaturilor de inchidere ~i reglare prin 9i umpluta cu apa u9oara. Chesonul calandria are rolul de
sudare; montarea tubulaturii :;;i echipamentelor de ventilatie, protectie biologica (Ia radiatii) l?i racire. Calandria contine 380
montarea instalatiilor de ridicat; finalizarea lucrarilor de montare de canale de combustibil in care sunt introduse fascicule de
a conductelor l?i legaturi Ia retele exterioare;
combustibil nuclear ~i mecanismele de control a reactivitatii.
-lucrari de instalatii electrice si de automatizare: montarea Calandria contine apa grea cu functie de moderare.
panourilor de distributie; montarea
Sistemul primar de transport al caldurii are scopul de a
transformatorilor ~i
rastelelor ~i a traseelor de cabluri; montarea aparaturii de circula apa grea (agentul de racire) aflata sub presiune prin
masura ~i control locale l?i legaturi pentru transmiterea Ia canalele combustibile, in scopul preluarii caldurii produse prin
distanta; montarea panourllor electrlce de distrlbutie ~i de fisiune nucleara !?i de a o transfera ape! u~oare din sistemul
comanda; montarea calculatoarelor de proces, a camerelor de secundar de transport al caldurii prin schlmbul de caldura
comanda prlncipala ~?i secundara; legatura cu sistemul energetic realizat 1n generatoarele de abur.
national de Ia ie~irea generatorului electric (bare capsulate)
~iWn'll,!l mQd~ratl)r este un circuit inchis de apa grea cu
pana Ia statia de transformatoare de 400 kV;
temperatura ~~ presiune sca~uta, avimd drept scop moderarea
- lucrari de curatire, de spalare a circuitelor tehnologice l;li energiel neutronilor rapizi l?i evacuarea caldurii degajate in
probe hidraulice ale acestora;
cadrul procesului de moderare.
_teste de operare ~~ punere in fl.mcvune (P.~.t=.)
$i$t1Jlmul secungar ge .transport at c!ald!Jril este un circuit
1. Descrierea proieetuJui, lucrartle prevazute de proiect, abur.apa prin care este vehiculata i\f)a u~oara folosita in
inclusiv instalatiile l1i ecllipamentele
generatoarele de abur pentru producerea aburului care va pune
.
Aspecte
geoerale
turblna 111 mieycare de rotatie. Aburul destins In turbina este racit
1
'1n condensatorul turbinei. Condensatorul este format din
Amplasamentul C.N.E. Cernavoda a fost conceput inftial sa
co"'mi independente,_ cate unul pentru flecare corp (de 1aasa
gazduiasca 5 reactoare CANOU 600, fiecare dintre ele estimate 3 '~""
Ia 0 putere instalata bruta de peste 700 MW. Construclia a fust presiune) al tufbineL Racirea (~ondensatorului se face cu apa
inceputa simultan Ia cele 5 unlt~~i, strategle care a fost prelevata din Canalql Ounare-Marea Neagrft
schimbata la incenuful anilor '90 pentru ca unital lie sa se
SiS~mul tvrbogenerator: abu1u1 produs In generatoarele de
.... ~
'
abur este introdus fn turbina, uncle se destlnde. 1n timpul acestui
finalizeze pe rand. lJnitatife 1 ~i 2 au intrat tn exploatare proces energia termica a aburului se transforms ln lucru
comerciala, astfel: Unitatea 1 in anul1996 ?i Unitatea 2 in anul mecanic 9; mai departe In energie electrica, prin intermediul
2007, celelalte unitati nucleare ramanand Ia vremea respectiva generatorului electric. Turbina este de condensatie s,i este
in conservare.
Proiectul ,Continuarea lucrarilor de construire si finalizare a compusa dintr-un corp de inalta presiune ~~ 3 corpuri de joasa

presiune care e~peaza aburul intr-un condensator cu vid,


unitatilor 3 ~i 4 Ia C.N.E. Cernavoda~ reprezinta o continuare a pentru reaUzarea unui randament termic maxim. Generatorul
lucrarilor lncepute anterior, stadiul de realizare a acestora fiind: electric de tip sincron furnizeaza curent alternativ Ia un nivel
- pentru Unitatea 3 (U3}, atat Iuera riie de constructll clvile mediu de tensium~.
nucleare, cat ~i cele cfasice suntreallze1te In proportie de 52%,
Sister:tmle ~eQtrlce aslgura 1n rnod Independent ~i redundant
iar lucrarile de constructii hidrotehtHc~. alimentari cu apa ~i disponlbilitatea surselor de alimentare a consumatorilor interni,
atat rn operarea normallt cat ~i In oper'area anormala. Pentru
canalizare, in proportle de 49/~t;
- pentru Unitatea 4 (U4), construc!iile civife sunt reallza1e atimentarea cu energie electrica de rez:erva, sau de avarie a
consum<)torilor cu functli de securltate nucleara sunt prevazute
in proportle de 15%.
Tehnologia folosita este de tip CANDU 600 - PHWR gQneraloote diesel de rezerva ~1. respectiv, generatoare diesel
{Canadian Deuterium Uranium 600 Pressurized Heavy Water de avarie.
Reactor) ~i face parte din tHiera de reactoare de fisJune,
ist~mele srun<iale ge $EW!Jtitatg au rolul de a asigura
moderate ~i racite cu apa grea, avand drept cornbustibll uraniul secur!tatea nucleara a personalului, a populatiei $i a mediului
natural.
pentru fiecare dintre unitatile 3 si 4. Sistemele de securitate nu
2. Clacfirile, slste~le ~~ eehipamente principateale;tlf'ltitllora~i 4.:= 'indeptini;)$t; functii active in hrnpul functionarii normale a
Unitatile 3 ~i 4 au fiecare, in compunere, unn~toarele c1adiri. ~ ceritra1Eil: ~~~sunt solicitate sa intre in functiune numai In caz
principale:

de.functionare anormala a unor componente. Fiecare dintre


- cladirea reactorului;
unitatile'3 si 4 sunt prevazute cu urmi'itoarele sisteme speciale
de s~curitate nucleara, independente: sistemul de oprire rapida
- cladirea serviciilor auxiliare nucleare;
- cladirea turbinei;
_ .: nr; 1, sistemul de oprire rapida nr. 2, sistemul de racire Ia avarie
- cladirea dieselelor de avarie ~i camera de comanda a zonei active !\li sistemul anvelopei.
secundara;
Proiectul vnitatilor 3 si 4 are incluse urmatoarele masuri
destinate imbunata1ifii raspunsului centralei in cazul unui
- cladirea dieselelor de rezerva;
- turnul pentru reconcentrare apa grea (D20) l?i co9ul de accident sever, masuri rezultate in urma evaluarilor de tip .. teste
de stres" solicitate de Consiliul European 9i Comisia Europeana
dispersie;
- cladirea treptei de inalta presiune a sistemului de racire 1;:~ 9i aprobate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor
avarie a zonei active;
Nucleare:

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

- adaugarea unui sistem de depresurizare filtrata Ia urgenta echipamente !iii materiale de constructie, dispuse in condi\ii
a anvelopei: sistem necesar pentru mentinerea presiunii in controlate !iii aprobate in baza unor proceduri similare cu cele
anvelopa Ia un nivel care sa nu puna in pericol integritatea aplicate Ia unitatile 1 l?i 2.
structurala;
5. Procese tehnologice de productie (in perioada de func\ionare)
- manta rea unor recombinatori autocatalitici pasivi in
5.1. Descrierea proceselor tehnologice
interiorul anvelopei necesari pentru a diminua acumularile de
Unitatea U3 (similar U4) va produce energie electrica pe
hidrogen in urma accidentelor baza de proiectare !?ilsau a baza energiei nucleare prin transformarea succesiva a energiei
accidentelor severe;
de fisiune in energie termica in reactorul nuclear, a energiei
- calificarea seismica a bateriilor de clasa I si II in vederea termice in energie mecanica in turbina cu abur !iii a energiei
alimentarii consumatorilor esentiali dupa un cutremur de baza mecanice in energie electrica in generatorul electric.
de proiect;
Turbogeneratorul centralei furnizeaza o putere a energiei
- cre!?terea capacitatii de descarcare a presiunii din electrice de 700 MWe utilizand aburul produs de energia
chesonul calandriei, necesara evacuarii caldurii reziduale, astfel dezvoltata in reactorul nuclear tip CANDU.
in cat sa se mentina integritatea chesonului in timpul unui
Pe lantul transformarilor care au lac in procesul de producere
accident sever;
a energiei electrice exista sisteme inchise care folosesc drept
- adaos de apa in chesonul calandriei pentru a asigura agent termic apa grea, respectiv apa demineralizata (sistemul
racirea continua a chesonului in cazul unui accident sever;
primar de transport. a! caldurii, sistemul moderator, sistemul de
asigurarea disponibilitatii echipamentelor mobile condensaUapa de alimentare a generatorilor de abur, sistemul
(generatoare diesel, pompe) necesare interventiei dupa intermediar de racire) !?i doua circuite deschise care folosesc
cutremure sau inundatii majore;
apa din Dunike (sistemul de apa de circulatie l?i sistemul apa
- asigurarea unei llnii de racire cu apa de incendiu, calificata tehnica de racire }.
seismic pentru bazinul de combustibil uzat pentru a aslgura
incarcatura initiala de combustlbil se va produce Ia
sursa suplimentara de apa in cazul unui accident sever.
Societatea Nationala ,,Nuclearelectrica" ~ S.A. ~ Sucursala
N. 1 1 t
1 b d
t
t
l 1"1 3 .,Fabrica de Combustibil Nuclear" Pitestl, in conformitate cu
IVe u cu remuru w aza e prolec are pen ru um 8 ' 1e ~1 prevederile Hotan3ril Guvernului nr. 643/2007 privind aprobarea
4 este definit prin acceleratia Ia varf a terenului- a::: 0,306 g.
3. obiective comune unitatllor 1, 2 , 3 ~~ 4
Strategiei de selecwre a inveslitorilor pentru realizarea
Pe platforma C,N.E. Cernavoda sunt realizate obiective care uniti;\\ilor 3 ~~ 4 de Ia CNE Cemavoda ~i ale Hotararii Guvernului
tunctioneaza in prez~ll'"lt pentru unitil!ple 1 ~~ 2 ~i care vor deservi nr. 69112008 pentru modificarea ~~ completarea anexei Ia
l?i unitatile 3 ~~ 4, In urma realizarii unor micl lucrari de Hotararea Guvernului nr. 64312007 prMnd aprobarea Strategiei
interconectare:
de selectare a invesUtotilor pentn1 reallzarea unita~ilor 3 ~i 4 de
Ia CNE Cernavoda.
- casa pompelor; prin proiect se va asigora montajul
MateriHe P.fime, materialele, substant,elefamestecurile
echipamentelor necesare funt:tionarll acestora;
_ centrala termica 4e pornlre; reprezlnta 0 sursa periculoase etc, utilizate in p(ocesul tehnologic sunt: dioxid de
"
uraniu (U0 2), uranh.i (U), apa grea (0 20}, hldrogen, heliu, azot,
suplimentara de abur pentru situa~We de pornire sau de oprire a oxigen, acetnena, carbid (CaCz), morfolina. ciclohexilamina
unitatii nucleare:
_: sta\ia de tratare Chimica a apei;
(altematlva pantru morlbllna}, hirlrat de hidrazlna, azotit de sodiu
_ stat,ia de 110 K:V: prtn prolect se va asigura monialul (Fiomat5371RGC~100}, hidroxid de litlu, hitlroxid de sodiu, acid
~
clorhidric, clorura feric~. var, 13iocid MB-40.
echipamentelor necesare func,ionarii U3 ~~ U4;
_ remiza PSI ~~ cladirea pompelor de apa de incendiu:
5.2. Alimentarea cu apa ~i canalizarea; instalafil de repnere a
- forajele de mare adancime;
- depozitul intermediar de combustibil ars (DICA);
- depozitullntermediar de de~euri radioactive (DIDR):
- centrul de control alternativ c:tlurgentelor;
- laboratorul controlul mediului;
- canalul de aduct,luoe ~~ ca.natul de evacuar~ apa de raeire;
- pavilioanele administrative.
Obiectivele comune unita:tllor U1~U4 sunt lncluse tn an~xa
Hotararii Guvernului nr. 1.515!2008 privlnd urnit(.>rea autorizatfei
de mediu pentru Societatea Natfonala ,.Nuclearelectrica'' ~ SA Sucursala CNE Unitatea nr. 1 si Unitatea nr. 2 ale Centraf~i
Nuclearelecllice Cemavoda.
'
4. Alte aspecte nec;.es"re Qrganizaril platformei C~N.E. in ~Qna
unitatilor 3 ,14
Pe platforma C.N.E. Cernavoda sunt prevazute slsteme de
conducte subterane pentru asigurarea alimenH1rii cu apa, a
canalizarii menajere !?i pluviale, pentru trasee(;de cab.lqrt::
electrice, rezervoarele de combustibil pentru diesele de avane
!?i rezerva.
Drumurile de acces pietonal 9i auto de pe platforma sunt
dimensionate pentru a asigura circulatia mijloacelor de transport
marfa, a echipamentelor si a personalului necesare desfasurarii
activitatilor, precum 9i pentru circulatia mijloacelor de interVentie
PSI side interventie medicala.
Z~na platformei C.N.E. Cernavoda aferenta incintei
controlate a unitatilor 3 9i 4 va fi delimitata printr-un sistem de
protectie fizica similar celui existent Ia U1 9i U2.
Organizarea de 9antier va cuprinde facilitati temporare
necesare personalului contractor l?i detinerii temporare, de

poluanfiTor

Pe amplasamentul centralei nucleare sunt reaHzate o parte


din lucrarHe hidrotehnice, de alimentare cu apa :?ide canalizare
aferente unita~ilor 3 ~~ 4. Acestea au fost executate odata cu
realizarea Unita1H 1, ~i anume priza de apa ~i canalul de
aductlune, precum ~i bazinul de distribl,tfe.
sursa de apa de racire pentru circoitele de apa tehnologica
de racire (apa de circulatie ~i apa tehnica) o constituie bratul
DunareaVeche, C<:lre avalde ramificatiade Ia Bala, preia Ia ape
mioi 0 cota de numai 1520% <:Ho debltlll frt(egfstrat pe Dun are
Ia Silistra,
Apa tehnologica este captata din Ounare Ia gura de intrare a
Canalulur Dunare:-Marea Neagra, tranzitata pe Canalul
ounare,~-Marea Neagra bleful I ~1 pe canalul de derivatie, de
onde este preluala .prin fntermediul llnor lucrari hldrotehnice
pentru utHitetile C.NE Cernavoda,
Lucrarile de gospodarire a apelor propuse prin proiect sunt:
<. ; . ; $i$~emuJ i;je~pa de circulatie;
.::... sistemul de apa tehnica de serviciu;
- sistemul de apa de stins incendiul;
- sistemul de apa de racire Ia avarie;
. - sistemul de distributie apa potabila;
- canalizarea apel or pluviale, a apel or tehnologice uzate !iii
a drenajelor de apa din panza freatica, aferente U3 9i U4;
- tunelul de evacuare a apei de racire in Dunare;
- statia de tratare chimica a apei; prin proiect, se va realiza
extinderea liniilor de filtrare, celelalte sisteme componente fiind
deja executate pentru operarea unitatilor 1 9i 2;
- gospodaria del?eurilor lichide radioactive;
- canalizarea menajera.

MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013


Alimentarea cu apa tehnoloqica (industriala) se face din
fluviul Dunarea biefull al Canalului Dunare-Marea Neagra prin
canalul de derivatie.
Debitele de apa necesare functionarii unitatilor 3 ~i 4 sunt:
Ozi max= 9.331.200 mc/zi (1 08 mc/s) ~i Q zi med = 6.863.616 mc/zi
(79,440 mc/s).
Sistemul de apa de circulatie este un sistem deschis,
alimentarea cu apa pentru fiecare unitate nucleara a C.N.E.
Cernavoda realizandu-se printr-un grup de 4 pompe. Sursa de
apa este fluviul Dunarea, apa fiind captata prin Canalul
Dunare-Marea Neagra biefull- canal de derivatie- canal de
aductiune- bazin de distributie.
Sistemul de apa tehnica de serviciu este un sistem deschis
de apa bruta de racire, alimentat de bazinul de distributie prin
intermediul pompelor aferente din casa pompelor. Apa bruta
filtrata este distribuita in cladirea serviciilor si cladirea turbinei,
unde asigura racirea urmatoarelor echipamerite: schimbatorii de
caldura pentru apa intermediara de racire, racitorii pentru ulei
lagare turbina, instalatia pentru producerea apei racite,
condensatorii de abur auxiliar, rezervoarele peotru apa de racire
pentru grupurile diesel de rezerva.
Sistemul de apa potabila alcatuit din: sursa subterana
(3 foraje de mare adancime cu H "' 100 m); reteaua de apa
potabila a ora~ului Cernavoda; staVa de pompe; reteaua de
apa potabila din incinta CNE cu rezervoare de apa potabila
(V = 1000 me.).
.
Sistemele de drenaj de pe amplasament necesare asigurarii
functionarii optime a unnatllor u:'3, respectiv U4 sunt
- drenajul exterior din jurul cladlrilor nucleare, dln lncinta
ecranata aferenta U3, respactlv U4:
- drenajul din jurul ctt~dlrtl serviciilor auxl!iare nucleare;
_ drenajul in jurul bazinului de combustibil uzat;
_ drenajul Ia puturile reactorului: sunt aferente u3
U4
respectiv

Sisternul de apa de stin~ inc~ndlu are ca sur.sa de. apa


necesara stlngerii ln~ndillor apa qln Dunare, prelevata fie dln
canalul de derivat,ie, fie dupa trecerea acestuia prin sitele

nisip) din statia de tratare chimica a apei, a apei din panza


freatica din interiorul ecranului de protectie care inconjoara
cladirile nucleare, a apelor uzate de Ia separatorul de pacura, a
drenajelor inactive din cladirea turbinei ~i de Ia bazinul de
sifonare (cladirea diesel ~i cladirea racitori), a drenajelor de apa
acumulata din subsolul cladirii serviciilor de sub radier.
Evacuarea apelor colectate in sistemul de canalizare pluviala
se face in bazinul de distributie aferent C.N.E. Cernavoda.
Evacuarea in Dunare a apei de racire de Ia cele 4 unitati
nucleare se face prin tunelul de evacuare in Dunare a apei de
racire, alcatuit din casete, tunele, canal deschis tip betonat ~i
canal de pamant cu debu~are in Dunare. Circuitul este
dimensionat sa asigure evacuarea unui debit de 200 mc/s pe
canalul betonat.
Evacuarea apei de circulatie ~i a apei tehnologice provenite
de Ia U3 si U4 se face in Dunare sau in bieful II al Canalului
Dunare-Marea Neagra (in cazul unor situatii speciale). Debitul
evacuat de apa calda de circulatie ~i de apa tehnologica de
serviciu calda de Ia o unitate nucleara este de 53,8 mc/s.
lnstala\iile de preepurare a apelor uzate sunt:
- separator de pacura pen!ru apele tehnologice uzate din
gospodaria de pacura ~i pentru apele meteorice din
cuvele/ba~ele rezervoarelor de ulei ~i combustibil;
- denislpator pentru apele pluvlale;
-- sistem de neutraffzare penttu apele rezultate din procesul
de regenerare, spalarl echipamente l?i pardoseala de Ia statia
de tratare chJmica a apei.
Slstemutde de~euri Hchide radioactive colecteaza efluentii
llchizlradioactlvl asigurimd de asemenea stocarea. prelevarea
probelor. decontamlnarea (daca este cazul) ~?I evacuarea
controfata a de!?eurlfor lk;hide radioactive provenite din
functionarea sistemelor de proces din partea nucleara a
centralei, precum ~~ din actlVlta~ile de lntre~inore. revizie,
reparalii ~~ decontaminare,
Oeseurile Hchide radioactive sunt colectate fn flecare unitate
nuclea'.ra In rezervoare de baton Gaptus:i1e cu tas.ina epoxidica,
-r

ampfasate In cladirea serviciilor. Dupa umplerea flecarui bazin


se face masurarea actlvita\ii gama ~i a conpnutului de tritiu. fn
rotative aferente sistemului de apa tehnica de servlciu. Sistemul caz.ul in care este nevole, se realiz.eaza decontaminarea in
de apa pentru stins incendlu alcatuit din doua rezervoare sta1ia de tratare a de~eurilor Hchide radioactive f?i, ulterior, apele
suprateraoe cu V ::: 1500 me fiecare, staW:.~ de pompe. statia de decontaminate sunt evacuate in emlsar.
Activitatea efluentilor Hchizi radioactivi este masurata cu
pompe pentru refacerea rezervei de incendlu, ratele de apa de
incendiu, instala,ii automate de stins iocendiu.
rnonitorul de enuenti llchizi radioaclivi. Monltorul de efluenti
Sistemul de apa de racire Ia avarie reprezinta o sursa lichlzi radloactlvl este amplasat !a subsolul cladirli serviciilor.
alternativa de apa deracire in cazut unor evenimente care pot Acesta oetermioa <:antitate.a de radionucllzi emitatori de radiatii
duce Ia pierderea sistemelor de evacuare normala a calduril. gama din efluentii lichizi. tritiul ~l C-14.
5.3. $tt($e de emisii ,1 instalafilpentru protectia atmosferei
Agentul de racire este apa din Dun are preluata din bazinul de
distributie,
a) Syrse d~ ~misii nlragioactiv~
Canalizarea ~~ evacuare~ $\Pelor~JMle
Activ!Hi1ile care genereaza emisil fn atmosfera in perioada
Apele uzate tara coo1inut radioactiv proVln din t1rmatoare!e organizMi de ~ntier ~~ a: lucrarilor de construc\ie sunt activita~i
surse: sistemul de drenaje inactive, purja de Ia generatorul de de constructHmontaj echiparnente ~~ conducte, instalatii
abur, apa calcla de Ia Cndensatori, apa teMolgica de seJviclu. electrice l?i de automatizare. precum l?i unele lucrari de refacere
sistemul de caoalizare menajera. slstemul de canallzare ape a retelei de drumllri conform necesitatllor, inclusiv emisiile
pluviale, sistemul de drenaj ape treatice, statia de tratare rezultate din transportul acestora,
Utilajele folosite {camioaoe, mac.arale, utilaje de lncarc-at-ridicat,
chi mica a apel (~lam de Ia decantori, ape neutralizate dln
rezervoarele de neutrallzare, ape de spa!aro odo :la ..fi!tn~l~: !=:Qri1PI'?$<.l.a.~;~tot1iere, buldozere etc.) func\loneaza cu rnotoare
mecanice).
' ' .. . , tip dlesei$iemitln atmosfera cantitati netnsemnate de poluan1i, astfel
Canalizarea menajera colecteaza apele menajere prov~nite incat impactul asupra calitatii aerului este nesemnmcativ, in condi1ii
de Ia partea clasica, cele provenite de Ia cladirea ser:viciilbr"de de functionare a acestora Ia parametrii proiectati.
Ia cele doua unitati nucleare din proiect ~i cele provenite de Ia
Tn perioada de constructie pot sa mai apara emisii fugitive ca
pavilionul administrativ al unitatilor 3 ~i 4. Apele uzate menajere urrriare a operatiilor de sudura in spatii inchise, a operatiilor de
sunt transportate gravitational Ia statia de pompare ape finisaj ~i de vopsire a cladirilor. Eliminarea acestor emisii fugitive
menajere amplasata intre unitatile U3 ~i U4, iar de aici este se realizeaza prin retinere ~~ ventilare.
Aerul uzat necontaminat radioactiv din cladirea serviciilor si
pompata catre statia de pompare .,Valea Ci~melei" a ora~ului
Cernavoda ~i sunt preluate de catre statia de epurare a ora~ului din cladirea turbinei este preluat de sistemul de evacuare a~r
Cernavoda.
necontaminat, respectiv de sistemul de ventilatie al cladirii
Canalizarea apelor pluviale asigura evacuarea apei de turbinei ~i este evacuat direct in atmosfera. Aerul provenit din
ploaie, a apei rezultate de Ia spalarea filtrelor mecanice (cu cladirea reactorului (considerat aer potential radioactiv) este

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

preluat de sistemul de ventilatie al cladirii reactorului 9i de


sistemul de recuperare vapori apa grea, este filtrat 9i evacuat in
mod controlat prin co9ul de dispersie.
Alte surse de emisii potentiale neradioactive care nu sunt
controlate de sistemele de ventilatie ale centralei sunt: aburul
proven it de Ia vanele de pe conductele de abur 9i de Ia supapele
de siguranta care descarca aburul in atmosfera numai in situatii
anormale de functionare, precum 9i degajarile de vapori
provenite de Ia generatoarele tip diesel, de Ia rezervoarele de
stocaj uleiuri 9i de Ia sistemul de canalizare al statiei de tratare
a apei.
Sursele de poluanti neradioactivi din cadrul unitatilor 3 9i 4
ale C.N.E. Cemavoda sunt sistemele care utilizeaza combustibili
(combustibillichid u9or, motorina), dupa cum urmeaza: centrala
termica de pornire, diesele de rezerva i de avarie.
9
Centrala termica de pornire este realizata pentru a asigura
necesarul termic Ia pomire pentru toate unitatile de pe platform a
centralei nucleare. Aceasta se afla in regim de a9teptare 9i se

d. sistemul de izolare automata a anvelopei amplasat in


cladirea reactorului; este necesar detectarii emisiilor radioactive
cu valori peste pragul de declan9are.
5.4. De!jeurf rezultate din funcfionarea unitafilor nucleare UJ !ji U4

5.4.1. Deseuri neradioactive


Principalele
tip uri
de
de9euri
neradioactive
periculoase/nepericuloase estimate a rezulta din functionarea
unitatii U3, respectiv U4 9i codurile corespunzatoare prevazute
in Legea nr. 211/2011 privind regimul de9eurilor sunt
urmatoarele: ulei ungere (13 02 05*); emulsie (apa + ulei + 9lam)
(13 01 05*); solventi (14 06 03*}; fluid hidraulic (13 01 11*);
electrolit baterii (16 06 06*); etilenglicol (16 01 14*); recipienti
probe biologice (20 01 39*}; baterii 9i acumulatori (16 06 01*);
materiale absorbante (18 02 03); solutii de spalare (11 01 12);
anvelope uzate (16 01 03); de9euri cu continut de substante
organice (16 03 06*}; sticla (20 01 02}; lemn (20 01 38}; fier
(17 04 05); cupru (17 04 01 ); hartie (20 01 01 ); de9euri
municipale 9i asimilabile (20 03 99).
De9eurile neradioactive periculoase, lichide sau solide, sunt
utilizeaza numai Ia pornirea unei unitati nucleare. Pentru unitatile acumulatorii cu plumb, uleiuri, solventi, probe biologice, glicol,
3 9i 4, dupa realizarea lor, exista posibilitatea de pornire 9i prin solventi inflamabili, reclpienti de probe biologice, emu!sli etc.
preluarea aburului necesar de la unitatile 1 sau 2 aflate In
S.4.Z. Oe~euri radioactive
Princlpalele tipuri de de~euri radioactive rezultate in timpul
functiune, fara a se utili.za aburul provenit din functionarea
func~lonarii unita~llor 3 ~l 4 sunt combustlbilul ars, ra~ini uzate,
centralei termice de pornire.
Centrala termlca de pornire este pusa in functfune dear Ia filtre ?i cartul?e mtrante t.tzate, site aferente ba~e!or de colectare
pornirea de Ia rece a unitatifor nucleare eyi poate as:lgura in caz {din sistemul de drenaj activ), fillre de carbune activ, de9euri
de necesitate incalzirea spatiilor administrative.
solide de activitate media (rezultate din componentele
Depozitul de combustlblllichld necesar funclionaril centralei sistemeloc aferente p~flii nucleare ), del)>euri solide slab active
termice de pomire este compus dln doua rezervoare metaHce {rezultate dhopera~iile zllnice dln centtala).
5.5. .SubsMnte ~; amestecuri pericutaase
supraterane (2 x 1000 m3) pentru pacura ;>i un rezervor-tampon
de 100 m3 pentru motorina.
Substantele ~~ amestecurUe periculoase prlncipale necesare
b) Surseie de efluenti ga.zosi radioactivi s1..111t cladirea desfa~uraril procesefor tehnologice in timpul functionarii
reactorului, bazinele de stocare combustibil uzat centrul de unitalilor 3 ~i 4. sunt amonia~ 25%, ciclohexamina, nitrit de
decontaminare ~i gospodaria de apa grea,

soditt nitrat de sodiu, biocid MB,.,40. etllenglicol, tlidrochinona,


Efluen;il gazo!?i radioactivi rezuttati din operaraa centr~lei hipoclorlt de sodiu, acid citric, carbune activ, hidroxid de litiu,
n!trat de gadoHniu hexahidrat min. 99,9%, anhidrida borica,
nucleare contin gaze nobile, partict,~le, iod, trltiu, C14.
Efluentii gazo~l radioactM se colecteaz_a prin slstemele de renex 36.
ventila~ie ale centralel, acestea asigurand totodata circulatia
Unitatile 3 l?i 4 ale C.N.E. Cernavoda sunt utilizatori de
aerului dinspre zonele cu potential scazut de contaminare catre substante/amestecuri peliculoase aflate sub incidenta
.zonele cu potential ridicat de contaminare. Ulterior are loc Regulamentului {CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European
procesul de filtrare !?i evacuare controlata printr.un co~ de !?i al ConsiHului din 18 decembrle 2006 privind lnregistrarea,
dispersie cu lnaftimea H = 50,3 m ~~ diametrul interior d 2,3 m. evaluarea. autorizarea si restrictionarea substantelor chi mice
(REACH}. de tnfiintare 'a Agen~iei Europene pentru Produse
Controlul efluentilor gazo~i radioactivi se realizeaza prin:
a. sistema de flltrare montate pe conductele de evacuare ale Chi mice, de modlficare a Directivei 1999/451CE !jli de abrogare
a Regularnentului (CEE} nr, 793/93 al Consiliului ?i a
sistemelor de ventilaU.e.astfel:
- o unitate de filtrare in 3 trepte (pentru retinere~ partlculelor Regulamantl..lh.il {CE) nr. 1A88194 al Cornislei, precurn ?i a
radioactive !?I a iodului radioactiv) montata pe evacuarea Directivei76/769/CEE a Consiliulul si a Directivelor 91/155/CEE,
93167/CEE, 93!105/CE 9i 200121/CE ale Comisiei, cu
sistemului de ventila1ie aJ cladllil re(lctorulul;
- o unitate de filtrare in 3 trepte {pentru retinerea particulelor modificarl!e ~~ coropietarll(:! ultertoare.
radioactive ~~ a iodolui racHoactiv) montata pe evacuarea
ln cadrul activitatilor desfa~urale aferente unitatilor 3 ;;i 4 nu
sistemului de ventilape al bazinului de combustibil uzat;
se utillzeaza compu~l organici organoclorura~i cu continut de

blfenili polidoruratl (PCS).


.B. fnc:adrare.a proiectulufln raport cu ariile naturale protejate
- o unitate de filtrate (penttu retioerea J)articule!l:ir
radioactive} montata pe conducta slstemuiulde evacuare aer
Canatul .de evacuare a apelor de raclro este dispus rata de
contaminat din dadlrea servk:lilor,
siturHe Natura 2000 din sectorul Cernavoda-Harsova al
b. sistemul de recuperare a vaporilor de apa grea care, prin fluviului Dunarea, astfel:

intermediul unui sistem de uscatoare, realizeaz;i! retiner.ea:: SliN 2000 ROSCI0022 c


1 1 o a 1 d
anara e e un ru: mc u e
tritiului din atmosfera cladirii reactorului. asigurandu~se ~s.it~f-4f : . . t+ t :.
T
cca 700 hi dih partea din aval a canalului
de parnanl, Ia capatul
o reducere a emisiilor din centrala;
.
caruia apa de racire debu9eaza In Dunare;
c. sistem_e de monitorizare _a efluenlilor g~zo:;;i_r~dioa9tlvi: _
. - Situl Natura 2000 ROSPA0002 Allah Bair-Capidava:
momtorul de efluentl gazo91 rad1oact1v1; mascara lirnita sudica a sitului este Ia cca 6,5 km aval de locul de
radioactivi~atea _efluentului gazes inainte de evacuarea prin . debu 9are a apei de racire in Dunare;
co9ul de d1spers1e;
..
- Situl Natura 2000 ROSPA0017 Canaralele de Ia Harsova:
- sistemul de monitorizare apa grea in aer, amplasat pe limita sudica a sitului este Ia peste 33 km aval de locul de
C09UI de dispersie;
debusare a apei de racire in Dunare.
1. 'Situ I de lmportanta Comunitara ROSCI0022 Canaralele
detectorii de radioactivitate amplasa1i in cladirea
reactorului astfel: un ansamblu pe conducta de evacuare a Dunarii are suprafa~a totala de 25.943 ha ?i include ecosisteme
sistemului de ventilatie 9i al doilea ansamblu pe conducta de predominant forestiere, acvatice ?i semiacvatice, urmate de cele
cu vegetatie ierboasa 9i cele antropizate.
evacuare a sistemului de recuperare vapori de apa grea;

a:tura

MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

in cadrul studiului de evaluare adecvata a fast identificat


Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru
faptul ca pana de apa cu temperatura modificata a apei Dunarii proiect s-a derulat cu respectarea prevederilor urmatoare:
poate influenta cca 2,16% din ecosistemele acvatice situate intr-a
-art. 46 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
zona de cca 3,5 km lungime ~i maximum cca 350 m latime din nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari
sectorul Dunarii, zona aflata intre confluenta canalului de ~i completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile ~i
evacuare a apei de racire ~~ zona din dreptullocalitatii Seimeni. completarile ulterioare;
Formularele standard Natura 2000 referitoare Ia siturile
- Hotararea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea
prezente in zona de influenta a proiectului contin urmatoarele procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului ~i
informatii din punctul de vedere al obiectului de protectie: Situl pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse
Natura 2000 ROSCI0022 Canaralele Dunarii a fast desemnat acestei proceduri, cu modificarile ulterioare, anexa nr. 1 punctul
parte integranta a Retelei Natura 2000 pentru protectia 3.2 (in vigoare de Ia data depunerii solicitarii de obtinere a
urmatoarelor obiective de conservare: 15 tipuri de habitate acordului de mediu, august 2006 pana Ia data de 24.11.2006);
- Hotararea Guvernului nr. 1.213/2006 privind stabilirea
naturale de importanta comunitara, dintre care 3 habitate de
interes conservativ prioritar; 23 de specii salbatice de flora si procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului
fauna (altele dedit pasari) protejate prin anexa 11 a Directiv~i pentru anumite proiecte publice ~i private (in vigoare de Ia data
92/43/CEE a Consiliului, respectiv 0 specie de mamifere, de 24.11.2006 pana Ia data de 11.09.2009);
- Hotararea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea
4 specii de amfibieni !iii reptile, 15 specii de pe!?ti, 0 specie de
nevertebrate ~i doua specii de plante. Tn afara acestor specii, in impactului anumitor proiecte publice ~i private asupra mediului,
formularul standard al Situ lui Natura 2000 ROSCI00 22 cu modificarile ~i compleUirile ulterioare, anexa nr. 1, pet. 22;
Ordinul ministrului apelor !?i protectiei mediului
Canaralele Dunarii mal sunt prezente !?i 15 specillmportante de nr. 860120 02 pentru aprobarea Proceduril de evaluare a
plante ~~ animale care au stat Ia baza desemnarii sitului. De impactului asupra medlului ~~de emitere a acordu!ui de rnediu,
asemenea, situ! se suprapune peste alte ani naturale protejate, cu modificarile ulterloare (Tn vigoare de Ia data depunerii
respectiv: situ! Natura 2000 ROSPA0039 Ounare--Ostroave soHcitarH de obtinere a acordului de mediu, august 2006 pima Ia
(protejat pentru 39 de specii listate in anexa lla Directiva Pasari data de 27.04.201 0};
~i alte 10 specii de pasari cu migratie regulate nementlonate In
- Ordinul ministrufui medlului ~?i padurilor, al ministrului
anexa I a Directivei Pasari) ~~ ariile naturale prot~jate de interes administratiei ~~ internelor, al ministrutui agriculturH ~i dezvoltarii
national: Recifut neojurasic de Ia Topatu- cod 2.35.2., Locul rural~ ~~ at ministn.ltul dezvoltarii reglO!iale ~i turlsmului
fosilifer Seimenli Mart cod 2.355. ?i Locul fosi!lfer nr. 135/76/84/1.284/2010 privind aprobarea Metodologiei de
Cernavoda - cod 2.354,, desemnate Prll'l Legea nr. 512000 aplicare a evaluMi impactului asupra mediutui pentru proiecte
publica ~i private;
privind aprobarea P!anului de amenajare a teritoriutol na\ionat Sectiunea a HI-a -zone protejatf;l.
- Conventla privind evaluarea impactului asupra mediului
2. Situ! Natura 2000 ROSPA0002 Allah Bair-Capidava cu fn context transfrontlem, adoptata ta Espoo Ia 25 februarie 1991
suprafata de 11.645 ha a fost inclus in Re\oeaua et.~roperma de (Com'tmfia Espoo} ratlfk:ata prin legea nr. 22/2001, anexa nr. 1,
arii naturale protejate Natura 2000 pentru protect}a a 43 de .pet 2. Termocentrate !?i alte instala!ii de cornbustie cu o
specii salbatlce de pasari de interes conservatlv Ustate in productle tetmica egala sau mal mare de 300 MW !?i centrale
anexa I Ia Oirectiva Pasarl ~~ 37 de specii de pasart cu migra~e nudeare 9i alte reactoare nucteare (cu exceptia lnstala\iilor de
regulata, nementionate rn anexa I Ia Directiva Pasari. Acest sit cercetare pentru producerea 9i conversia materialelor fisionabile
se suprapune cu aria naturala protejata de interes national ~~ a celor fertile, a caror putere maxima nu depa~e~te 1 kW
Dealul Allah Bair 'in suprafata de 10 ha, declarata prin Legea sarcina terrnk:a continua)";
nr. 5/2000 prlvind aprobarea Planului de arnenajare a teritoriutui
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5712007 privind
national - sectiunea a 111-a - zone protejate. Proiectul regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
unitatilor 3 $i 4 nu ocupa suprafele In situ! ROSPA0002 Aflah naturale, a florei. ~~ a faunei salbatice. aprobata cu modificari !?i
Bair-Capidava.
completari prin Legea nr. 49/2011;
3. Situ! Natura 2000 ROSPA0017 Canaralele d~ Ia Har~ova
- Ordioul roinistrului rnediului !7i pMurHor nr. 19/2010 pentru
cu suprafata de 7.40o ha a fast des~mnat parte.iotegranta a aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a
Retelei Natura 2000 pentru proteclia a 39 de specii salbatice de efectelor poten,lale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor
t
t
4'
j
p- - naturale prote)ate de interes comunitar.
m eres conserva lV rnen}tona 1e m anaxa 1ja .. tree1tva asart $1
tn urma rezunatelor t?i concluziilor raportului privind impactul
a altar 32 de specil de pasari cu migratie regulata, nementionate asupra mediuM.. a d~Jrnentelor sunlimentare inaintate de
in anexa 1Ia Directiva Pasari.
r
Proiectul unita,Hor 3 s,i 4 nu ocupa suprafete in situl titularul de proiect in pelioada 2006-2013 ~~ a concluziilor
'
formulate In oplniile finale ale statelor poten\lal afectate de
ROSPA0017 Canaralele de la Ha~ova.
proiect se poate afirma
pentru fiecare element de mediu au
in vecinatatea prolect\Jiul unitatilor 3 ~i 4 ate C.I\I.E. fost iderdlficate ~i evaluate impacturile posibile Ia functionarea
Cernavoda nu exista specii !?i habitate prioritare pentru a caror unitatilor 3 ~~ 4 , precum !li impactul cumulat Ia tunctionarea
conservare au fost desemnate siturile Natura 2000 .ROSCl0022 . ~lm:uJt~n~ .a c~lor4 unit.aU nucleare ~~ nu a rost identincat un
Canaralele Ounarii, ROSPA0002 Allah Bair-;:capidava'<~ ' in-ipact serl'iriificativ negativ in situatia functionarii normal e.
ROSPA0017 Canaralele de Ia Hti~ova, ai?a cum &Unt
Aportul termic suplimentar prin evacuarea efluentului de Ia
mention ate in For~ularele stan_dard Natura _2~~Q ~ ~~ in c.N.E. Cernavoda in Dun are determina forma rea unei pene de
Ordonanta de urgenta a GuvernuiUI nr. 57/2007 pnvtnd reg1mul apa. cu temperatura modificata. Se estimeaza ca efectul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, ~a. gradientului termic al efluentului de Ia C.N.E. Cernavoda nu
florei ~~ faunei salbatice, aprobata cu modificari ~i completari prin prezinta un impact semnificativ negativ daca functionarea
unitatilor 3 ~i 4 respecta conditiile din Avizul de gospodarire a
Legea nr. 49/2011.
II. Motivele l?i considerentele care au stat Ia baza emiterii apelor nr. 54/2013 privind ,Continuarea lucrarilor de construire
acordului de mediu, luand in considerare concluziile si si finalizare a unitatilor 3 si 4 ale CNE Cernavoda" emis de
recomandiirile raportului privind impactul asupra mediulu'i, Administratia Nationala ,Apele Romane" care reinnoie~te Avizul
ale studiului de evaluare adecvatii !jii ale parti{:ipiirii de gospodarire a apelor nr. 35/2011 privind ,Centrala Nucleara
publicului
Cernavoda unitatile 3 ~i 4", jude~ul Constanta. Aceste condi!ii

ca

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

Criteriile pe baza carora s-a ales alternatiya ioclusjv


prevad cain Dunare temperatura va fi cu maximum 10 C peste
temperatura apei fluviului, dar nu mai mare de 35 C, dupa tehnologica si de amplasament
fn construirea scenariilor pentru analiza eficientei instalarii
parcurgerea zonei de amestec.
Nu a fast identificat un impact negativ semnificativ asupra unitatilor 3 si 4 s-a avut in vedere construirea unui scenariu de
evolutiei florei ~i faunei din zona de influenta a proiectului baza' corespunzator ipotezei de baza pornind de Ia evolutia
necesarului de energie electrica pentru Romania. Au fast
datorita deversarilor de apa tehnologica calda in Dunare.
Au fast prezentate masuri pentru prevenirea/diminuarea studiate 4 alternative. Evolutia posibila a acestui scenariu s-a
impacturilor potentiale negative asupra mediului ~i conditiile bazat pe Strategia pentru cre~terea eficientei energetice in
necesare functionarii normale Ia capacitatea de operare, in Romania, ~i ,Foaia de parcurs in domeniul energetic din
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Aceste masuri Romania", anexa Ia Hotararea Guvernului nr. 890/2003, cu
~i conditii sunt preluate in prezentul acord de mediu, Ia capitolele
modificarile ~i completarile ulterioare.
corespunzatoare.
Alternativa 0: a reprezentat ,abandonarea" lucrarilor de
in cadrul documentatiei de evaluare a impactului asupra constructie deja executate pe amplasament pentru unitaWe U3
mediului, pentru situatiile de accident sunt prevazute proceduri ~~ U4 ~~ asigurarea necesarului de energie prin realizarea unei
de operare, masuri de interventie a personalului centralei centrale termoelectrice de 1400 MWe care utilizeaza
combustibili clasici (gaze, pacura, carbune).
nucleare, precum ~~a altar autoritati responsabile.
Realizarea unei asemenea centrale pe amplasamentul
Rezultatele ~i concluziile studiului de evaluare adecvata a
impactului de mediu prezinta evaluarea impactului asupra Cernavoda presupune, printre altele, constructia ,gospodariei
speciilor ~i habitatelor protejate, inclusiv a celor de interes de combustibil", instalatie care nu poate fi construita pe actualul
comunitar, in zonele de influenta ale proiectului, respectiv ln amplasament, deoarece necesita suprafete mari construite.
siturile Natura 2000 ROSCI0022 Canaralele Dunarii,
Celelalte 3 scenarii st.udiate pent.ru asigurarea necesarului
ROSPA0002 Allah Bair-Capidava ~i ROSPA0017 Canaralele de energie Ia nivel national pentru orizontu12025 au avut o parte
de Ia Har~ova. Analiza ia 1n considerare ~~ aspectele comuna ~~ o parte C<:lre le-a dlterentiat.
Scenarlul A a considerat acoperirea cererii de energie
semnificative ale potentialului impact asupra biodiversitatii din
ariile naturale protejate incluse sau suprapuse fn aceste situri electrlca prin instalarea a 13 x 255 MW (3315 MW) in centrale
Natura 2000. Prin stucfiul de evaluare adecvata s-,a estimat ca cu ciclu combinat turbine cu gaze - turbine cu abur pe gaze
prin functionarea unita\flor 3 ~i 4 nu exista un impact $ert'lnificativ naturale; care condltC Ia niveltd anului 2025 Ia un consum de
asupra:
gaze naturale de 3,4El.x 10B ma.
- habitatelor {>i speciilor salbatiee de interes comunitar care
Sceoariul a con1'!iderat mentinerea p~na In anul 2025 a
stau Ia baza desemnaril sltulul Natura ~WOO ROSCl0042 unui consum anual cvasiconstant de lignit ~~ huUa Ia nivelurile
Canaralele Dunarll ~i a arillor naturale protejate pe care le din foal$ de parcurs tn domeniul energetic din Romania !Ji prin
include;
instalarea a 3 x 255 MW (765 MW} in centrale cu cic!u combinat
- speciilor de pasarl care constiluie oblectul de protect,le al turbine cu gaze -turbine cu abur pe gaze naturale, a 14 x
grupuri cu atdere In strat fluidlzat Ia
sitului Natura 2000ROSPA0002 Allah Bait-Capidava;
165 MW (2310 MW)
- speciilor de pasarl salbatice a caror const:~Nare a pres:luneatmo:sferica cu reclrculare cu funcponare pe lignit ~i a
determinat desemnarea arlei de protec,ie spedala ROSPA0017 2 x 165 MW {330 MW, respectiv a unui total de 3405 MW) in
grupuri cu ardere In strat fluidizat Ia presiune atmosferica cu
Canaralele de Ia Harsova.
Tn cazul spE>.ciilor alohtone a fast identifir..ata In Dunare reclrculare cu functlonare pe huila !?i care conduc Ia un consum
prezenta speciei invazive Corbicvla fluminea (increngatura Ia nivelul anului 2025 de 23 milioane tone lignit, 1,3 milioane
Mollusca) in amonte ~i aval de gura canalului de evacuare a tone huila \)i 0,8 x 109 mJ de gaze naturale.
Scenarlul C, fat~ de scenariul 8, ia in considerare construirea
apelor de racire de Ia C.N.E. Cernavoda, precum ~i tn canalul de
deversare, dar nu s-a constatat un efect negativ al prezentei Unitatii V3 de Ia Cernavoda {700 MW} ~~ instalarea a 14 x
acesteia asupra scoidlor autohtone; aceste specif ocupa n1~ 165 MW {2310 MW) in grupuri cu ardere Tn strat fluidizat Ia
spatiale similare, convie\uind tmpreum1L
presiune alrnosferidi cu recirculare cu functionare pe lignit, a
Conclu;di!e studiulyi ge G;@luare S)dqcyalfi prezinta faph.d cit 2 x 165 MW (330 MW, respectiv a unui total de 3340 MW) in
impactul proiectului tmitatuor 3 ~~ 4 este nesemnlficatlv; l.:tr grupurl cu ardere "in strat fluidizat fa preslune atmosferica cu
functionarea concomitenta a 4 unitati nucleare pe reclrculare, cu funcvonare pe huila, care conduc Ia un consum
amplasamentul C.N.E. Cemavodi3 no afecteaz~ st~re~ de la nivelul anului 2025 de 23 miiloane tone lignit, 1,3 milioane
conservare favorabill:i a habita~lor l?l speciilor, inclusiv a celor tone huila si 1,8 mllioane tee de combustlbil nuclear.
de interes comunitar.
CriterHfe care au stat Ia baza compararH scenariilor construite
De asemenea, a fost estimatca functionarea unltatilor 3 ~~ 4 pe t.ermen lung au fost grupate In trel categorii: tehniconu determina un impact semnlficativ asupra habitatelor naturate economite, de impact asupra mediului l?i de impact social.
~i speciilor de flora !?i fauna din zona de innuen@ ~ proi~c.tulyi,
Din analiza multicrileriala a rezultat ca scenariu favorit eel
direct sau indirect, nici petermen scurt saulung;.nidi in.faia':de. > Care' inciudea r~alizarea UniUltii U3. Ulterlor, cand s-a analizat
constructie, in cea de operare sau de dezafectare, nici cuinulat posibi!itatea construirH ~~ a Unitatii U4, din analiza criteriilor
cu eventualul impact al altar activitati desfa~urate in.C:N:E. .. cl:leltuielilortotale actualizate", a ,impactului asupra mediului" ~i
Cernavoda.

a. celui ,tehnico-economic", a rezultat ca functionarea


in contextul predictiilor schimbarilor climatice pe termen .unitatllor 3 ~~ 4 de Ia Cernavoda va conduce Ia diferentierea mult
mediu ~i lung previzionate in Romania - zona Dobroge9,_; mai substantiala ca scenariu favorabil, fata de scenariile
coroborate cu impactul general nesemnificativ asupra mediului anterioare analizate.
Alternativ;;~ propusa prin acest proiect reprezinta alternativa
evaluat in timpul functionarii unitatilor 3 !Ji 4, se estimeaza ca
efectul determinat de evacuarea efluentului cald in Dunare de Ia optima, din urmatoarele considerente:
- este un proiect pentru continuarea lucrarilor Ia unitatile
C.N.E. Cernavoda cu 4 unitati nucleare nu genereaza efecte
negative asupra speciilor ~i habitatelor de interes conservativ, 3 !]i 4 pe amplasamentul de Ia C.N.E. Cernavoda; aceste lucrari
au fast intrerupte fiind efectuate numai lucrari de conservare;
iar impactul este evaluat ca fiind nesemnificativ.

In

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

11

-de Ia aprobarea amplasamentului au fast efectuate lucrari Borcea ~i. respectiv, Dunarea Veche. Dupa realizarea acestor
de constructii pentru unitatile 3 ~i 4 astfel: pentru U 3 - 52% lucrari se estimeaza case vor asigura urmatorii parametri:
din lucrarile civile pe partea nucleara ~i clasica ~i de 49% din
- debitele minime asigurate pe Dunarea Veche, in aval
de bifurcatia de Ia Bala, vor fi de 40-42% din debitul
lucrarile de constructii hidrotehnice, alimentari cu apa ~i
canalizari; pentru U 4- 15% din lucrarile civile;
Dunarii unice Ia Silistra;
- o scadere a nivelurilor minime ale apei pe bratul Bala
- amplasamentul C.N.E. Cernavoda cu 4 unitati tip CANDU
cu 0,80 m ~i o cre~tere a acestuia pe bratul Dunarea
a fast aprobat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 15/1979
Veche, in aval de bifurcatia de Ia Bala, cu 1,20 m,
pentru aprobarea amplasarii CNE Cemavoda cu reactor nuclear
de tip CANDU-PHW 600 MWe, cu 4 unitati cu cate 660 MWe
respectiv 1,08 min sectiunea Cernavoda;
- a fast realizata evaluarea impactului proiectului asupra
fiecare, in amplasamentul Cernavoda, ~i executarii unor lucrari
de instalatii in regim derogatoriu, inainte de elaborarea biodiversitatii care a concluzionat faptul ca proiectul va avea un
proiectului de executie;
impact nesemnificativ asupra speciilor ~i habitatelor protejate,
- este realizata pe amplasament ,Unitatea 0", unitatea care precum ~i a ariilor naturale protejate ~~ siturilor Natura 2000 din
cuprinde servicii de deservire comune pentru toate unitatile zona, respectiv: ROSCI0022 Canaralele Dunarii, ROSPA0002
nucleare (Statia de tratare chimica a apei, Central a termica de Allah Bair-Capidava ~i ROSPA0017 Canaralele de Ia Har~ova.
pornire ~~ Statia de pompe incendiu). ,Unitatea 0" a fast Pe amplasamentul proiectului ~i in imediata vecinatate a
acestuia nu au fast identificate habitate naturale ~i/sau specii de
dimensionata si pentru a deservi necesitatile unitatilor 3 si 4.
Alegerea amplasamentului centra lei nucleare s-~ facut luand interes comunitar care pot fi afectate de implementarea
in considerare caracteristicile fizice ale amplasamentului proiectului. Proiectul nu provoaca o deteriorare semnificativa
(seismologice, geologice, meteorologice ;>i hidrologice), sau o pierdere a unor habitate naturale de interes comunitar ~i
caracteristicile socio-demografice !?i de ulilizare a terenului, nu utilizeaza resurse de care depinde diversltatea biologica din
caracteristicile de proiect ale reactorului ~~ conformitatea cu cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar;
criteriile ~i cerintele de securitate nucleara.
- in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
Pentru definirea ~~ confirmarea condiliilor geologice ~i mediului sunt fumizate informatii complexe din domeniile
seismice au colaborat speciali~ti ai Universitatii Bucure!?ti ~i specifice altor autor1ta1i de reg!ementare ~i control Ia nivel
expefti internationali. Datele seismologice ale amplasamentului nalional {domeniul nut:lear. at saniita\ii popu!atiei, al gospodaririi
utilizate pentru proiectarea Centralel Nuclearo-Eiectrice apelor~i af managementului situatiilor de urgenta), informa1ii
Cernavoda au fost determinate de lnstitutul National de repre.zentatlve pentru stadiU! actual al procedurii de
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pam~ntulul ~l, uiterior. au reglemeotare. Acestea reflecta realtzatea proiectului ~i
fast expertizate independ.ent. comisla Natit.>nala pentru functlon;ilrea acHvlta~il C.N.E. Cernavoda In conformitate cu
Controlul Activita~ilor Nucleare ~i Agen\ia fnternallonala pentru legislatta nationala ~11n1ernationafa;
Energie Atomica au coordonat verificarl ~i expertize ale
- punctele de vedere exprimate de autorita\ile nationale
amplasamentului ~~ ale proiectului utill:zand ghidurlfe !?i repre:zentate tn Comisia de analiza tehr1ica Ia nivel central:
metodologia Ia zi recomandata pentru a demonstra asigurarea Comisia Nationals penlru Controlul Activitatilor Nucleare,
securitatii nucleare ~l pentru contlrmarea interpretMlor utilizate MinisteNI Economiet Minlsterol Sanatatii. Minlsterul Afacerilor
in studiile de amplasament ale c.N.E. Cernavoda.
lnteme - h"lspectorato.l Gerieral pentru SiltJatii de Urgenta,
Finalizarea lucrarilor de execupe Ia unita\ile 3 ~i 4 va conduce Mlnisteruf Transporturllor, Ministeruf Agricufturii ~i Dezvoltarii
Ia cre~terea capacitalli de producere a energiei electrice a Rurale, Ministerul Dezvoltarii Regionale ~iAdministratiei Publice,
c.N.E. Cernavoda cu 0 putere de eel pu~in 1440 MWe 111 Mlnisteruf Mediufui ~i Schimbarilor CHmatice. Administratia
vederea satisfacerli cererii suplimentare Ia nivel national si Na!ionala ,.Apele Homane'', Agen\ia Nationala pentru Protec1ia
regional de furnizare stabila de energie electrica oblinuta prin Mediului;
- oplnia Comisiei din 26.11.2010 fn conformitate cu
tehnologii cu emisii reduse de carbon.
articolul43 din Tratatuf Euratom referitoare Ia finalizarea
Motivele care au stat Ia baza luarii deciziei de emitere a
acordului de mediu
unitatlfor 3 ~~ 4 ale Centralei Nucleare de Ia Cemavoda,
-- -Romania;
- scrisoarea de confort privind autorizarea unitaVIor 3 ~~ 4
- terenul pe care se continua fucranJe de executie f~
unitatile 3 ~~ 4 este proprietate~ SocietaW Naticmale ale CN Cemavoda emisa de Comlsia Nat,ionala pentru
,Nuclearelectrica'' SA.~ Sucursafa C,N.E. Cernavoda slf~ce
parte din categoria ,subzone unitati deproductie aferente CNE; Controful Activltatilor Nucleare (rnal 2012) mentioneaza ca
_ autorizalia de amplasare a cent;alei nvcleare tlp CANOU proiectul este autorizabH in conformitata cu legislatia specifica
dorneni~lfui nuclear tn vigoare ~i preia propunerile de
pentru 4 unitati nuclaara a fost emlsa de Comitetul de Stat 1rrtbunalatlre rezultale tn urma reevaluarii marginilor de
pentru Energia Nucteara In anut 1978;
securitate nuc!eara (testele de stres) pentru centralele
- este un proiect strategic necesar asiguraril securlfatii nvcleawelectrice e.~1 ropene, solicit~te de catre Consiliul
energetice a tarii prin asigurarea unelhalante echilibrale ifltre European ~l Cotnls:ia Europeanii tn um 1~1 accldenlului de Ia
cererea !?i productia nationala de energie. filnd unul dlntre Fukushima {Japonia);
proiectele majora care contribuie la realizarea scer~Jiui~Jl QpHnt ;: : , : 11I~~)Jf:il~ d~ securitate nucle~ra respecta principiile de
de dezvoltare a sistemului energetic navonal
peribacla? baza stabiflle plin birectlva 2009/71/EURATOM a Consiliului din
2007-2020, In conformitate cu documentul Strategia 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru comunitar pentru
Energetic~ a Romaniei pentru perioada 2007-2020 actualizata securitatea nucleara a instalatiilor nucleare;
7 raportul misiunii de evaluare a hazardului seismic, em is de
pentru penoada 2011-2020;
. ---: posibil~tatea asi~~~arii debitelor necesare functionarii in . 'Agentia lnternationala pentru Energie Atomica (iulie 2012) cu
c1rcu1t desch1s a 4 umtatl nucleare de 700 MW, Ia aslgurarea. titlul ,Report on the 2nd follow up review mission for the
normata de 97%, reprezinta conditia pentru functionarea probabilistic seismic hazard analysis and development of design
unitatilor 3 ~i 4; aceasta conditie este inscrisa, de asemenea, ~i basis ground motions for the Cernavoda NPP Units 3&4"
in Avizul de gospodarire a apelor nr. 54/2013. Astfel, unitatile (,Raport al celei de-a doua misiuni de evaluare a analizei
nucleare U3 ~i U4 vor putea intra in func1ionare numai dupa probabilistice de hazard seismic ~i stabilirea bazelor de
punerea in functiune a lucrarilor de regularizare ale Qunarii proiectare seismica pentru amplasamentul unitatilor 3 ~i 4 de Ia
pentru schimbarea repartitiei debitelor de apa pe bra1ele Bala, CNE Cernavoda");

pentru'

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

- reactualizarea analizei riscului de atac terorist asupra anumite substante periculoase evacuate in mediul acvatic al
C.N.E. Cernavoda realizata de Comisia Nationala pentru Comunitatii, transpusa in legislatia nationala prin Hotan3rea
Controlul Activitatilor Nucleare in cooperare cu autoritatile Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de
statului cu responsabilitati in prevenirea, combaterea 9i eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor 9i pierderilor de
raspunsul Ia evenimente de acest tip (anul 2012). Analiza ia in substante prioritar periculoase, modificata 9i completata prin
considerare to ate informatiile relevante privind riscul de atac Hotararea Guvernului nr. 1.038/201 o;
terorist, cele mai noi cerinte 9i ghiduri aleAgentiei lnternationale
_ Directiva 91 /271/CEE privind epurarea apelor uzate
pentru Energie Atomica privind siguranta nucleara 9i protectia urbane, cu modificarile ulterioare, transpusa in legislatia
fizica, precum 9i recomandarile grupului de lucru ad-hoc privind
siguranta nucleara (AHGNS _ Ad Hoc Group on Nuclear nationala prin Hotararea Guvernului nr. 188/2002 pentru
aprobarea unor norme privind condi!iile de desdircare in mediul
Security) stabilit Ia nivelul Consiliului Uniunii Europene;
_ politica nationala de gospodarire a de 9eurilor radioactive acvatic a apelor uzate, modificata 9i completata prin Hotararea
este aliniata Ia cerintele internationale stabilite prin ,Conventia Guvernului nr. 352/2005;
com una asupra gestionarii in siguranta a combustibilului uzat 9i
- Directiva 78/659/EEC privind calitatea apel or dulci care
asupra gospodaririi in siguranta a de9eurilor radioactive" necesita protectie sau imbunatatiri in vederea intretinerii vietii
elaborata de Agentia lnternationala pentru Energie Atomica 9i piscicole, cu modificari 9i completari, transpusa in legislatia
ratificata de Romania prin Legea nr. 105/1999 pentru ratificarea nationala prin Hotararea Guvernului nr. 202/2002 pentru
Conventiei comune asupra gospodaririi in siguranta a aprobarea Normelortehnice privind calitatea apelor de suprafata
combustibilului uzat 9i asupra gospodaririi in siguranta a care necesita protectie 9i ameliorare in scopul sustinerii vietii
de9eurilor radioactive, adoptata Ia Vi en a Ia 5 septembrie 1997, piscicole, cu modificarile l?i completarile ulterioare;
_ Dlrectiva 2006/11/CE privind poluarea cauzata de anumite
precum 9i Ia politica de gospodarire a de;;eurilor radioactive
promovata Ia nivelul Uniunii Europene;
substan~e perlculoase evacuate in mediul acvattc al Comunitatii
Respectarea cerinte!or comunitare transpose in legislatia transpusa in legislatia nationata prln Hotararea Guvernului
nationala
d
p
1
r
_ Directiva 2011;92/UE a Parlamentului European ~~ a nr. 351/2005 privin aprobarea rogramu ui de e 1mmare
consiliului din 13 decembrie 2011 privlnd evaluarea efectelor treptata a evacuaritor, emislllor ~~ pierderilor de substante
anumitor proiecte publice ~i private asupra mediului, transpusa prioritar periculoase, modificata ~~ completata prin Hotararea
in legisla1ia nationala prio. Hotar<1raa Guvemului rlt. 445/2009 Guvemului nr. 1.038/2010;
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice ~~private
- Directlva 2008/50/CE a Parlamentufui European ~i a
ConsiUului din 21 mai 2008 prlvind calltatea aerului inconjurator
asupra mediulul, cu modifidirile ~i completarlle ulterioare;
- Directiva-<:adru a Apei 2006/60/EC transpusa In leglslatia ;:>i un aer mai cural pentru Europa ~~ Dlrectiva 2004/1 07/CE a
national.a prin legea '*Pelor nr. 107/1996, cu rMdificarile ~?i Parlamentului European~~ a Consiliului din 15 decembrie 2004
privind arseniul, cadmiul, mercurul, niche!ul, hidrocarburile
completarile ulterioare;
- Directive 2006/60/CE a Parlamentului ~i a Conslliului din aromatice pollciclice fn aerul inconjurator transpuse ii"llegislatia
23 octombrie 2000 care stabile?te cadrul comunitar de ac~iune nationala pfin Legea nr. 104/2011 prlvind calitatea aerului
in domeniul politicii apei, transpusa in legislatia nationala prin inconjur~tor:
Legea apelor nr. 107/1996, cu modiflc.arUe ~~ completarUe
_ Directiva Habitale 92/43/CEE a COt1Siliului din 21 mai
ulterioare;
h b"t
t
1
1 d
_ Directiva 9818 3/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 1992 privind conservaroa a 1 atelor na ura e J?l a specu or e
privind calitatea apei destinate consumului uman, transpusa In fauna l?i flora salbatica de interes comunitar ~Ji Directiva
legislatia na~ionala prin Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei Pasari 79/409/CE privind conservarea pasarilor salbatice,
modificata ~~ completata prin Directiva Pasari 2009/147/CE
potabile, republicata, cu modilicarile !?i completarile ulterioare;
- Direcliva Consiliului 75/440/CEE din 16 ilmie 1975 privind transpuse in lagislatia nation ala prin Ordonanta de llrgenta a
calitatea apei de suprafata destinate prepararii apei potabile In Guverm.dui nr. 571:2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
statele membre, transpusa in tegisla~a nationala prin Hotarf.lrea conservarea habitatelor naturale. a llorei ~~ faunei salbatlce, cu
Guvernului nr. 100/200?. pentru apmbarea Normelor de cantate modifidiri ~~ completari, aprobata prin Legea nr. 49/2011;
pe care trebuie sa Ia indeplineasca (lpele de suprafa~' utifizate
..... Directiva 2008/98/CE a Parlamenb.Jiui European ~i a
pentru potabilizare l}i a Normativului privind metodele de Conslliului din 19 noiembrie 2008 privind de~eurile 9i de
masurare ~i frecventade pr~tevare ~~ analiza a propelor dln abrogate a a11umitor dlrectlv~:~, transpusa in legislatia
apele de suprafata destinate producerii de apa potabHa, romaneasca pnn l.egea nr. 21112011 privind regimul de~eurilor.
modificata \)i cornp!etata prin Hotararea Guvemului
Qum r3pundefrespecta obiectiv~!e de proteqie a mediului
nr. 567/2006;
din zona
ln urma analizei ~i investiga~lilor aproftmdate dln studiul de
- Directiva Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 priviod
tratarea apelor urbane reziduale, cu mod!ficarila ulterioare, evaluate adecvata !?i a interpretarii acestora se apreciaza ca
transpusa 'in legislatla nationala prin Hotararea Guvemului proiectul unita\llor 3 ~i 4 ale c.N.E. Cernavoda a iuat in
nr. 188/2002 pentru aprobarea unor oorme privi!Jd .condiWle o~, considerare: ' .
descarcare in mediul acvatic a apelor uzate,= .modiflcata ;~r: ~ obiectiVele de mediu stabilite prin Directiva-cadru Apa
.
promovate ~i implemenlate prin Hotararea Guvernului
completata prin Hotararea Guvernului nr. 352/2005;
.- Directiva Con~iliului 78/65~~EEC din_.18 iuii: 197~ P!i~~~d nr, 80/2011 pentru aprobarea Planului national de management
cahtatea apelor dulc1 care neces1ta protect1e sau 1mbunatatm m afe.rent portiunii din bazinui hidrografic international al fiuviului
vederea intretinerii vietii piscicole, cu modificarile 9i compietarile . Dunarea care este cuprinsa in teritoriul Roman'iei;
ulterioare,. transpusa in legislatia nationals prin Hotara~ea
- directiile de interes national ~i european ale Strategiei
Guvernulw nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehmce Uniunii Europene pentru regiunea Dunarii aprobata de catre
privind calitatea apelor de suprafata care necesita protectie 9i Comisia Europeana Ia 8 decembrie 9i adoptata Ia 24 iunie 2011
ameliorare in scopul sustinerii vietii piscicole, cu modificarile 9i in cadrul Consiliului European;
completarile ulterioare;
- directiile de interes national :;;i european ale Strategiei
- Directiva 2006/11/CE a Parlamentului European ?i a Uniunii Europene pentru regiunea Dunarii :;;i Planului asociat de
Consiliului din 15 februarie 2006 privind poluarea cauzata de actiuni.

13

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEAI, Nr. 634/14.X.2013


Luarea in considerare a impactului direct. indirect si cumulat
cu al celorlalte activitati existente fn zona
Activitatile care se desfa~oara in zona proiectului pe o raza
de cca 10 km in jurul C.N.E. Cernavoda au fast grupate pe
urmatoarele 4 zone: zona industriala Cemavoda-Saligny, zona
portului industrial Cernavoda, zona dispersata in ora~ul
Cernavoda ~i zona dispersata in jurul comunelor Mircea Voda ~i
Stelnica. Principalele activitati economice sunt: activitati
economice (navale, stocarea ~i distributia produselor petroliere,
activitati agricole, lucrari de constructii, cariere de argila);
conductele magistrate de transport de petrol ~i benzina

Pulberile in suspensie rezultate din activiUitile de curatare a


conductelor vor fi colectate prin sisteme de filtrare a aerului
aferente echipamentelor de sablat.
Se va urmari ca nivelul de zgomot al utilajelor ~i al
echipamentelor sa se incadreze in domeniul prevazut in
specificatia tehnica (cartea tehnica) fara a depa~i limitele din
normativ.
a3) Protectia solului. a subsolului si a apelor subterane
Titularul de proiect are obligatia de a lua toate masurile astfel
incat toate activitatile din perioada de constructii-montaj, a
testelor tehnologice ~i de pun ere in functiune sa se desfa~oare
(Constanta-Pite~ti, Constanta-Pioie~ti, Constanta-Borze~ti
fara poluarea solului, subsolului !?i a apelor subterane.
~i Ploie~ti-Constanta); caile de transport rutier, feroviar, naval
a4) Managementul deseurilor
(Dunarea Veche !?i Canalul Dunare-Marea Neagn3).
De~eurile rezultate in perioada de executie a proiectului sunt
Obiectivele si activitatile economice care se desfasoara in in principal urmatoarele: de?euri din demolari {de~euri de
prezent in zona central~i nucleare nu determina un' impact pamant, de~euri de beton), de?euri din refaceri de hidroizolatii,
cumulat cu tipul de activitate desfa?urata de C.N.E. Cernavoda deseuri asfaltice, bituminoase, deseuri de namol din camine
Ia functionarea cu 4 unitati.
(posibil contaminate cu reziduuri petroliere), de~euri de
Ill. ivlasuri pentru prevenirea, reducerea ~i unde este ambalaje ?i de?euri textile (echipamente de protectie deteriorate
posibil compensarea efectelor negative semnificative sau uzate etc.), fier ?i otel, materiale plastice, vopsele, hartie,
asupra mediului
cmion ~i uleiuri uzate.
Se vor respecta prevederi!e legale, proceduri!e ?l masurile
Titularu! de proiect are obliga\ia respectarli procedurilor. a
modului de lucru si a masurilor descrise in documentatia de de prevenire ~ifsau reducere a scurgerilor accidentale,
evaluare a impactului asupra mediului care a stat Ia baza procedurile de managemental de~eurilor rezultate din aGtivitatile
emiterii prezentulul acord de mediu. Titularul de proiect va lua de constructu-montaj, actlvit:atile de intretlnere periodica a
toate masurtle prevazute In !egislatia nationala. incluslv In cea utilajelor l?i vehiculelor, precutn ~i manipu!area c(xespunzatoare
din domeniul nuclear, precum ~lin cea interna1ionala, In vederea ~~ stocarea combustibllllor 9l materialelor.
Tlturarul de prolec:t are obligatia de a lua toate masurile
implementarli ~i asigu~rn ceior mai inalte exigente de protec~e
fizidi ?i securitate nuclearcHnca din etapade proieclare, precum tlec:esare pentru colectare~ ?i depozitarea in condi~ii
!?i, ulterior. In perioada de punere r11 func!iune, functionate Ia corespunzatoare a de9eurilor industriale neradioactive generate
capacitatea nominata ~I interven!le in sltuatii neprevazute, in tn pelioada de realilafe a proiectullti !?i de a se asigura ca
perioada de dezafect.:~re "i remediere a .:~mplasamenh,llui, in operatlunile de colectare, transport, eHrninare sau valorificare sa
y
vederea asigurarii unul inalt
nivel de protec~le a personaluh)i. a fie rea!i~ate prtn firme speciallzate ~i autorizate.
d' 1 ,
litularul de proiect are obligatia de a lua toate masurile
, ,
I
popu atlel:?l me ru.ut
nece$are care aslgura gospodarlrea In l;>iguranta a eventualelor
a) Masuri in timpul reafizarii proie(;tului.
1
a1) ProteQ\ia calltatil apei
tle~eurl radioactive generate ~~ va as gura implementarea
Titularul de proiect are obligatia de a lua masurile necesare acestor masuri, atat In actlvit8\lle de teste tehnologice, cat ~i pe
perioada punerii in funqiune.
aS) Protectia naturij/arii!or naturale protejate de interes
in vederea ellminarii sau diminuarii oricarui impact negativ
asupra apelor de suprafata ~~ a apelor subterane, In conditiile comunitar
aplidirii principiullli ALARA (As Low As Reasonable
Prolectul no utilizeaza resllrse de care deplnde diversitatea
Achievable- eel mal scazut nivel rezonabil posibil), atat in biologici!l din cadrul ariilor naturale protejate de interes
perioada de constructie-montaj, cat !?l in perioadele de teste comunitar.
tehnologice ~~ de functionare.
Pe amplasamentul proiectului ~i al organizarii de ~antier nu
Toate evacuanle de ape in receptori se vorface tn condltiile se vo( feauza depo~te de materlale s:au de substan~e care sa
impuse de Avizul de gospodarire a apelor emis pentru unitayle ah~cteze speciHe ~llsau habil:alele naturale de interes comunitar.
3 9i 4 ale C,N.E. Cert1avoda (in vigoare), coretandLHSe totodalil
Lucr!irile se vor realiza astfellncat sa se asigure starea de
cu conditiile :;;.i masurlle prevazute inAutoriza~la de ~ospodarire conservare favotabili3 a speciilor $l habit.atelor pentru care au
a apelor emisa pentru C.N. Cernavoda unitaiile 1 !?i 2 (fn fost deelarate si!t1rlle respective.
vigoare).
a6) Protectia impotrlva radiatiifor
In perioada de executie a lucrarilor se vor lua toate rnasurite
Titularul de proiect, din momeotul incarcarii cornbuslibilului in
care se irnpun pentru evitarea poluaril apelot', pentru protet;tia reactor, va lua toate masurile de protectie a personalului,
factorilor de mediu, a zonelor apropiate. luandu-se masuri de popula!lei S?i meditJI~ti, in contormitate cu Normele fundamentals
prevenire f?l c?mbatere a poluarilor ac;:l,?e~1~1e, fn specia~ cu de securltate radiologica aprobate de catre Comisia Na1ionala
prod use petrohere, ca urmare a exploataru utllajetor tehnotog1ce. pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in vederea evitarii
Namolurile proven ita din epurarea apel or uzate t9 in~talatljlq., :: contamiN!tH/evacuarii emisiilor radioactive.
de preepu!"are vor fl ~epozitate in mod_ corespuntator" $i,l.llterf6t,' ' hj M~~titi i~ timpul exploatarii efectul implementarli acestora
evacuate m conforrmtate cu prevedenle legale.
.
b1) Protectia calitatii apei
. Se va asigura functionarea optima a instalatiilor de
a2) Protectia atmosferei: protectia impotriva zgomotullli si
vibratiilor
preepurare a efluentilor li~hizi neradioactivi. Titularul d~ proiect
Titularul de proiect are obligatia de a lua toate masurile. are obligatia verificarii periodice a integritatii funclionale a
necesare pentru ca emisiile de poluanti in atmosfera provenjtt:l- sistemelor de drenaj aferente cladirilor reactoarelor din jurul
de Ia utilajele ~i de Ia vehiculele utilizate sa fie astfel in cat bazinelor de combustibil uzat ?i a cladirii serviciilor auxiliare, in
valorile-limita ale poluantilor in aerul ambiental sa respecte vederea prevenirii eventualelor efecte asupra apelor subterane.
Apele pluviale de pe suprafata gospodariei de combustibil9i
prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului
inconjurator, precum 9i cele pentru respectarea normelor in a rampei de descarcare a pacurii, dupa ce au fast preepurate in
vigoare pentru nivelul de zgomot admis, atat pe perioada separatorul de pacura, vor fi preluate de sistemul de canalizare
realizarii testelor tehnologice, cat 9i Ia functionare Ia capacitate. pluviala.

'*

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

Tn jurul zonei nucleare a fiecarei unitati nucleare este


Scurgerile care apar in regim normal 9i anormal de
functionare a unor sisteme tehnologice {sala de ma9ini, corpul prevazut un ecran de etan9are care patrunde pe verticala pana
de legatura dintre sala de ma9ini l?i cladirea serviciilor, corpul Ia stratul impermeabil de marna 9i are rol de control al apei
racitorilor) sunt colectate prin sistemul de drenaje inactive l?i sunt subterane a centralei.
evacuate prin pompare {Qmaxev = 20 1/s) Ia canalizarea pluviala,
Tn amplasamentul C.N.E. Cernavoda, in regim natural,
dupa efectuarea controlului dozimetric {tritiu l?i gamma). nivelul apei freatice variaza intre 8,50 mdMB nivel normal 9i
lntegritatea sistemelor de drenaj 9i a retelelor de canalizare va 12,00 mdMB nivel maxim, in functie de cotele apelor fluviului
fi controlata periodic.
Dunarea (bazinul de distributie). Protectia Ia cre9terea nivelului
Se vor respecta actiunile prevazute in procedurile de control apelor subterane pentru structurile 9i subsolurile cladirilor
periodic pentru prevenirea eventualelor patrunderi/scurgeri nucleare se realizeaza prin intermediul unui ecran de beton
accidentale de prod use radioactive sau neradioactive in apele armat care creeaza o incinta etan9a in jurul cladirilor nucleare 9i
subterane.
prin intermediul unui voal de etanli'are de profunzime, executat
Titularul de proiect are obligatia stabilirii procedurilor de prin injectii de lapte de ciment efect':!ate in fisurile din roca de
interventie in caz de scurgeri accidentale care pot periclita baza, prin foraje de 40 m adancime. In interiorul acestor incinte
calitatea apelor.
ecranate este prevazut cate un sistem de drenaj care mentine
Se va asigura functionarea optima a monitorului de efluenti nivelul apelor subterane sub cota + 8,50 mdMB.
lichizi radioactivi.
lncintele ecranate drenate se vor executa in jurul cladirilor
Se vor respecta specificatiile de proiect 9i conditiile impuse aferente fiecarei unitati, executate intre suprafata terenului
in avizele emise de autoritati, astfel incat proiectul sa {cota 16,30 mdMB) 9i stratul de marna impermeabila.
b4) Managementul deseurilor
indeplineasca obiectivele de mediu stabilite prin Oirectiva-cadru
Apa 9i continute in ,.Pianul de management al fluviului Dunarea,
Managementul de~?eurilor neradioactive nepericuloasel
Deltei Dunarii, Spatiului hidrografic Dobrogea 9i apelor costiere. periculoaoo
Pentru situatiile extreme in care debitele de apa pe Dunare
De~eurile rezultate fn timpul functionarii unita\i{or U3 9i U4
nu ating valorile optime functionarii Ia putere nominata (perioade se colecteaza pe amplasament, In neneral in departamentul
secetoase) se vor pune tn apllcare procedurlle de operare tn care le-a generat, acesta separimdu-le pe categorii, in
conditii anormale a C.N.E. Cernavoda stabilite de titularul de conformitate cu legisla1ia in vlgoare.
De!?eurile neradi.oac1ive pericu!oase lichide sau sollde sunt
activitate, care vor aslgura operarea sau. dopa caz, oprirea
controlata a uneia sau mal multor unitatinucleare, tn condi~l de acumulatorli eu plumb., uleiuri, solven!i, probe biologic-.e, glicol,
solventi in1larnabili, tecipien1[ de probe biologice, emu!sii etc.
nivel extrem de scazut al apelln balinul de distnbu\ie.
Depozitarea de~eurilor neradioactive periculoase se face
b2) Protectia atmosferel: protectia im~otrlva zgomotulul si
organlzat In .c.Qntainere tip butoaie inscriptionate, Ia centrul de
vibratiilor
Titularul de proiect va lua toate masurile necesare pentru ca colec1are l?i ln depo:zitul temporar din incinta. Zonele de
emisiile de gaze de ardere {SO;,>;, NO)(, CO l!i pulberi in depozitare temporara a de~eurilor neradioactive periculoase
suspensie PM10, PM2.5) rezurtate din functionarea ceotralei sunt amptasate in perimettlll centralei, rn spatii special
termice de pornire chlar ~~ in perioadele scurt.e de timp (Ia ameo~jate. Sp~1iile sunt marcate ~f zonate astfel fncat sa se
pornirea sau Ia oprirea unit~1llor nuelear~); de~r nu sunt emisii identiflee: u~or destlna,ia acestora, depoz.rtarea butoaielor
continue, sa nu afecte:ze calitatea aerulul. in conformitate cu fac{mdu-se numal pe paleti. Aceste spatil sunt inspectate
cer~ntele Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator. periodic de personalul de intretinere. atat din punctul de vedere
In perioada de functionare a unitatilor 3 ~i 4 nu sunt puse in al integritatii containerelor, cat ~~ pentru evitarea distrugerii sau
evidenta emisii continue de pofuan~i neradioacttvL Emisiile pierderH etichetelor~ Zonele de depozitare temporara sunt
fugitive sau emisHie din surse mobile (provenite de Ia prevazute ~~ cu cabine1i de urgenta dotaV Cll materiale de
autovehiculele care tranziteaza amplasamentul) vor fi diminuate interventie In caz de scurgeri accidentale.
Oesta~urarea activitatilor de monitorizare, colectare. stocare
prin masuri organizatorice ~~ prin proceduri specifice elaborate
de titularul de proiect ~ vor cuprinde inclusiv inspectiile tehnice temporara, depo:zitare ~~ transport at del;)eurilor in afara
ale autovehiculelor pentrv fune}Jonarea acestora in normele de societ~tu. la unit~ti autor~zate pentru stocare, valorificare ~i
poluare in vlgoare.
eUrninare, se va realiza in condiUi de ellcienta ~i securitate
Emisiile radioactive rezultate In tlmpuf opararii Ia capacitate pantru mediu ?i populatfe conform prevederilor iegale.
Se vor respecta prevederile legislatiei nationale din domeniul
normala vor respecta prevedenle notmelor Comisiei Nationa!e
. gestionarii de!;)eurilor.
pentru Controlul Activitaylor Nudeare.
Se va asigura functionarea optim~ a monitorutul <:le efluenti
Transportul contai.nerelor cu de~euri neradioactive
gazo9i radioactivl. ln caz de eventuale depa9iri ale valorllor neperlculoaselpericuloase, in vederea stocarii temporare sau
aprobate se va actiona in conformitate cu ptoceduri!f) centralei disponibinzarii, se va face cu mijloace de transport autorizate
in vederea remedieril de lndata a event~Jalelor disftmcponallta~i. pentru uansportul de~eurHor neperi<:uloase/periculoase, cu
Echipamentele genaratoare de zgomot ~~ vibratii (pompe, aocorarea corespunt.aloare a acestora. Sacii de plastic cu
ventilatoare) sunt prevazute cu atenuatoare ?i amortizoare !iJi de!?euri solide periculoase sunt transfera'i tn containere
sunt amplasate in cladiri. Nivelul de zgomot l?i vibr$lii::pf'oV~f.)~e ; r'te~alipll!~ .' : :
de Ia alte echipamenta {vane de abur, transformat6are'e!ectricti) , ' be~eurlle rieradioactive periculoase prod use Ia C.N.E.
nu va depasi limitele prevazute de re.glementarile In vigoare.
Cernavoda pot fi contaminate radioactiv. Containerele cu
b3) Prot~ctia solului, a subsolului si a apelor subteratie
d~euri din zonele radiologice vor fi monitorizate pentru tritiu 9i
Surse potentiale de poluare a solului 9i subsolului pot fi gama inainte de fi transferate in afara zonei radiologice, in
scurgerile de combustibil, uleiurile, materialele chi mice provenite . vederea eliminarii Ia societati autorizate pentru colectare
din manipularea, gospodarirea del?eurilor solide, managementul' de~euri, sau vor fi stocare in spatiile centralei special amenajate.
de9eurilor industriale neradioactive.
Daca sunt detectate valori peste limite aprobate, acestea sunt
Supravegherea periodica 9i remedierea {daca este cazul) considerate de9euri radioactive 9i sunt tratate conform
platformelor betonate tip cuva placate antiacid 9i a rampei de procedurilor pentru de9euri radioactive.
Managementul de~eurilor radioactive
descarcare a chimicalelor din cisternele de cale ferata prin care
se aprovizioneaza substantele chimice necesare proceselor
Modul de gestionare a de9eurilor radioactive rezultate din
tehnologice.
1
functionarea unitatilor U3 9i U4 este in concordanta cu cerintele

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

15

comunitare precizate in Raportul Comisiei Europene ,Seventh periculoase, astfel incat sa fie eliminate eventualele cantitati
situation report Radioactive waste and spent fuel evacuate in aer ~i sa se asigure protectia prin distanta.
b6) Protectia naturii/ariilor natyrale protejate de interes
management in the European Union" (,AI ~aptelea raport de
situatie Gospodarirea de~eurilor radioactive ~i a comunitar
in studiul de evaluare adecvata au fast propuse o serie de
combustibilului uzat in Uniunea Europeana") din anul 2011 ~i
Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului din 19 iulie 2011 de masuri, stabilite in contextul urmaririi directiilor de interes
instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea national ~i european ale Strategiei Uniunii Europene pentru
responsabila ~i in conditii de siguranta a combustibilului uzat ~i regiunea Dunarii 9i ale Planului asocial de actiuni, pentru
a de9eurilor radioactive.
aspectele de monitorizare ~i conservare a biodiversitatii ~i a
Managementul de~eurilor radioactive incorporeaza toate ariilor protejate din zona de influenta a proiectului.
Masurile propuse prin programul de monitorizare sunt
activitatile administrative 9i operationale pentru colectarea,
manipularea, stocarea, transportul, depozitarea tuturor coroborate cu condi\iile impuse de Administratia Nationala
de~eurilor radioactive prod use in cadrul unitatilor 3 9i 4 ale
,Apele Romane" prin Avizul de gospodarire a apelor nr. 35/2011,
C.N.E. Cernavoda.
reinnoit prin Avizul de gospodarire a apelor nr. 54/2013, ~i sustin
De9eurile radioactive prod use in cadrul unitatilor 3 9i 4 de Ia actiunile prevazute in planul de actiuni asociat strategiei.
Cernavoda sunt urmatoarele:
Pana Ia elaborarea masurilor minime de conservare pentru
- de9euri radioactive solide (hartie, textile, resturi de plastic, speciile ~i habitatele care au stat Ia baza constituirii ariilor
echipament de protectie, sticla, lemn, parti metalice, resturi de naturale protejate din zona de influenta a proiectului, se vor
beton, filtre uzate, ra9ini uzate);
respecta masurile impuse prin art. 33 din Ordonanta de urgenta
- de9euri radioactive lichide (uleiuri uzate, solven\i uzali, a Guvemului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
amestecuri de lichide de scintilatie};
protejate. conservarea habitatelor naturale, a florei 9i faunei
salbatice, aprobata cu modificari ~i completa.rt prin Legea
- combustlbil ars.
De9euri!e radioactive produse {Hchide ~i solide) in cadrul nr. 49/2011, respecUv:
unitatilor 3 ~~ 4 ale C.N.E. Cernavoda provin din desfa~urarea
- pentru speciile de plante ~~ animale protejate, altele decat
activitatilor curente de operare ;>i mentenanta. De~eurile astfel pasarile, sunt interzlse: orlce forma de recoltare, capturare,
prod use sunt colectate separat ca de9euri compactabile, ucidere, distrugere sau vatamam a exemplarelor aflate 'in mediul
segregate (i'n functle de sursa de generare l?i tiput de material), lor natural, in oricare dintre stadiile ciclulul lor biologic;
monitorizate, comprimate (pentru reducerea vofumului) ~i perturbarea lntentionata in cursu! perioadei de reproducere, de
transferate Ia depolitll! intermedia.r de cte;;eori radioactive.
cre~tete, de hibernare ~~ de migra1ie; dateriorarea, distrugerea
Depozltarea ral?lnilor uzate se face separat In 3 rezervoare ~llsau culegerea intentionata a cuiburllor ~llsau a oualor din
construite din beton armat cu capacltatea de 200 me fiecare, natur~; deteriorarea ~ilsau distrugerea !ocurilor de reproducere
acoperite cu ra:;,;ina epoxidlca l?l amplasate In subsolul cladlrH ori de odihna; racoltarea florllor ~~ a fructelor, culegerea, taierea,
serviciilor.
dezrMacinarea sau distrugerea cu intentie a acestor plante in
Pentru depoz.ltarea combustibHului ars tezultat din habitatete lor naturale, In oticare dlntre stadiile ciclului lor
functionarea uniHWior 3 ~~ 4 ale C.NJ;. Cernavoda sunt biologic; detlnerea, transportul, vanzarea sau schlmburile in
prevazute urmatoarele moctahtati de dePQzltare: ctepozltarea orice soop. precum ~~ oferirea spre scniml:l sau vanzare a
umeda in bazinul de combustlbil uzat ~~ depozitarea uscata fn exemplarelor luate din natura, In oricare dlntre stadiile ciclului
lor biologic;
depozitul intermediar de combustibil ars.
- pentru speciile de pasari protejate, inclusiv a celor
Fasciculele de combustibil ars evacuate din reactoare sunt
stocate umed pentru o perioada de minimum 6 ani. Tn bazinul de migratoare, sunt interzise: uciderea sau capturarea intentionata,
combustibil uzat din centrala, perioada in decursul careia indiferent de metoda utillzata; deteriorarea, distrugerea 9i/sau
activitatea combustibUului si caldura reziduala se reduc. Ulterior, culegerea intentionata a cuiburilor si/sau oualor din natura;
combustibilul ars se incarca In co~uri de stocare ~i se transfera culegerea oualot din natura ~i pastrarea acestora, chiar daca
Ia depozitul lntermediar de combustibil ars. Stocarea uscata sunt goale; perturbarea inten~ionata, in special in cursu!
pentru minimum 50 de ani se face in module din beton perioaoel de reproducere sau de maturizare; detinerea
exemplarelor din speciila pentru care sunt interzlse vanarea 9i
prevazute cu cilindri (inclnte) de stocare.
Depozitul intermadlar de combustibil ars existent pe capturarea, precum ?i vanzarea, detinerea ;;ilsau transportul in
amplasament este prvazl1t in pro!ettul lni~al cu spa~.ld ~i scopul v~nzarii ~~ oferirii spre vanzare a acestora in stare vie ori
amenajarile exterioare necesare pentru reaHzarea unui numar moart.a sau a oricaror pa~i ori produse provenite de Ia acestea,
u~or de identificat
total de 27 de module.
b7) ~tecMa Tmpotriya radia!iilor
in situatia in care este necesara extlnderea depozitului
intermediar de combustlbil ars se vor respecta prQyedurile de
Proiectul unltatilor 3 ~ 4 ate C .N.E. Cernavoda prevede
reglementare in cortfonnitate cu preved'eri!e legislatiei de masuri pentru protectia impotriva radiaiiilor a personalului de pe
protectia a mediului ~i cele din domenlut nuclear fn vigoare.
. amplasament, a populatiel ~~ a mediului, atat in timpul
Depozitarea finala a de~eurilor radioactive ~~ a fun9tionarii normale, dlt ~~ In conditH de accident
combustibilului ars rezultate din activitatea C.N:ErCernavod~t; : : fq tjrpp(jl.f(~nQfipniirii normale
unitatile U1-U4 se va face lntr-un depozit final de de~etiri sl~b - La 'funt{ionarea norma Ia a centralei nuclaare sunt stabilite
si mediu active, respectiv 'intr-un depozit geologic national care urmataarele masuri principafe pentru protectia l'mpotriva
vor fi construite in conformitate cu prevederile ..oraii,-ului radiatiilor de pe amplasament:
- q) a personalului centralei: controlul surselor (cuprinde
pre9edintelui Agentiei Nucleare nr. 844/2004 pentru aprobarea
Strategiei nationale petermen mediu 9i lung privind gestionarea _ masurile 9i activitatile necesare pentru identificarea !?i eliminarea
combustibilului uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv' sau mic9orarea pericalelor de iradiere interne ?i externe);
depozitarea definitiva ~i dezafectarea instalatiilor nucleare 9i reducerea cantitatii de impuritati in lichide prin solutii tehnice;
radiologice,
mentinerea Ia un nivel scazut a activitatii in lichidele 9i gazele de
b5) Managementul substantelor si amestecurilor periculoase proces; masuri pentru ecranarea radiatiilor (ecranare primara,
Substantele toxice folosite sunt amoniac, acid sulfuric, acid secundara, auxiliara :;;i speciala); amplasarea unor sisteme de
clorhidric, ~xid de carbon etc. Vor fi luate masuri -pentru ecranare permanente, temporare sau suplimentare, in functie
amplasarea rezervoarelor care vor depozita aceste substan~e de activitatile desfa9urate; masuri pentru protectia impotriva

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

contaminarii; prevederea de echipamente fixe 9i portabile de


monitorizare a radiatiei, echipamente de monitorizare a
contaminarii, echipamente de monitorizare a activitatii
aerosolilor ~i de monitorizare a lichidelor de proces; prevederea
de utilitati pentru personal, cum ar fi du9uri, vestiare, spalatorie
pentru echipamente de protectie, spatii de decontaminare;
b) a populatiei 9i mediului:
- controlul efluentului (cuprinde masurile 9i activitatile
necesare pentru a monitoriza ~i controls degajarile de
radioactivitate in mediu);
- monitorizarea mediului (cuprinde masurile 9i activitatile
necesare pentru masurari ale nivelurilor de radioactivitate in
mediu, necesare evaluarii impactul radiologic asupra sanatatii
populatiei 9i mediului). fn cazul unor emisii anormale sunt
implementate programe suplimentare pentru evaluarea precisa
a dozei.

Planul de urgenta pe amplasament, aprobat de catre Comisia


Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare;
- masuri de instruire atat teoretica, cat !?i practica a
personalului propriu cu privire Ia implementarea Planului de
urgenta pe amplasament;
- asigurarea notificarii autoritatilor publice interesate
(Primaria Ora9ului Cernavoda, lnspectoratul pentru Situatii de
Urgenta Constanta. lnspectoratul General pentru Situatii de
Urgenta Bucure~ti, Comisia Nationala pentru Controlul
Activitatilor Nucleare) prin incheierea de protocoale de notificare
cu aceste autoritati;
- organizarea periodica a unor exercitii de urgenta cu
implicarea personalului C.N.E. Cernavoda, in care va fi evaluata
capacitatea de raspuns a personalului unitatilor 3 9i 4 ale C.N.E.
Cernavoda;
- evaluarea prin teste periodice realizate prin exercitii de
in situatii de accident
urgenta generale G.N.E. - Autoritati publice, a modulului in
in conditii de accident sunt prevazute masuri speciale pentru care personalul unitatilor 3 9i 4 interactioneaza cu autoritatile
protectia personalului, inclusiv a celui specializat in interventii 9i pub lice in cazul aparitiei unei situatii de urgenta;
stabilirea masurilor necesare ~i efective pentru
remedieri. Aceste masuri se refera Ia asigurarea cailor de
evacuare in siguranta a personalului operator ~~ asigurarea ca prevenirea, reducerea ~i controlul impactului transfrontiera, in
actiunile operatorilor necesare postaccident pot fi lndeplinite ln caz de accident;
asigurarea, cu mijloace de proteqie indlviduala, a
siguranta.
Masurile principale de protectie prevaz.ute in situatiile de cetatenilor care se afla fn zonele de planificare de urgenta,
accident sunt pentru a se asigura ca dozele de radiatli incasate conform prevederilot art. 5 aHn. (1) din anexa Ia Hotararea
de operatori raman in cadrullimitelor acceptate de normele in Guvernului nr. 501/2005 pentru aprobarea criteriilor privind
vigoare.
asigurarea q~ijloacelor de protQC,iie individuala a cetatenilor;
~ asigu.rarea gratulta a fortelor de lnterventie chemate in
Principalele masun pentru protec~ia popuiatiei ~i a activitatilor
sprijln in situatli de urgent~i
echipamentele, substantele,
economice din vecin~tate soot:
- asigurarea izolarii anvelopel tn caz. de accident. pef'ltru a mijloacele !;li ~ntidoturUe adecvate riscurilor spec!fice conform
prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 48112004 privind
limita eliberarlle de radioactlvttate In mediu:
- depresurizarea fi!trata Ia urgenta a anvelopei In caz de proteclia civila, republicata, cu modillcarile ulterioare;
~ organfzarea ~f executarea controlului contaminarii
accident sever, pentru mentinerea integrtta.tii anvelopei;
- stabilirea unei zone de exctudere de 1 km In jurul fiecarui radioactive, chimice 9i biologice a materii!or prime 9i produselor
reactor, zona In care sunt permise doar activit1W legate de finite ~~ realitarea masurilor de decontaminate a personalului
centrala;
propriu, terenului, cladirifor ~l a utilajelor conform prevederilor
- adoptarea unor masurl specifice de amplasare ~1 art. 51 din Legea nr. 48112004 privind protectia civila,
proiectare a sistemelor centralei pentru limitarea emisiilor de republicata. cu modlficarile ulterioare~
gaze toxice sau explozive utilizate in activitate, astfel incat sa nu
- asigurarea protec~iei prln adapostire a salariap!or proprii,
Tn situatia producerii unui incidanVaccident radiologic/nuclear,
fie afectat:a inte.gritatea stwcturilor ce.ntralei;
- fiecare unitate nucleara este proiectata ca unitate conform prevederilor art 45 din Legea nr. 481/2004 privind
protectia civlla, republicata, cu modiflcarile ulterioare.
functional independenta fata de celelalte unitaji nucleare.
Romania este semnatara urmatoarelor conventii
Masurile de protectie impotriva radia\iilor, In func~ionare
normala, precum ~~ masurile de interventie in caz de accident cu international a privind interventiile In situatli de urgen~a:
consecinte radiologice sunt aprobate de catre Comisia Nationata Convenpa cu prhrire Ia notificarea rapida a unui accident nuclear
~~ Conventia cu prlvire la asistenta in caz de acddenl nuclear
pentru Controlul Activltatllor Nudeare.
Analizele accidentelor de baza de proiect postulate pentru o $3ij urgenta radiologiM, ratificate prin Decretul Consiliului
instala~ie nucleara au evidentiat ca sistemeJe active ~i pasive Provizoriu de Uniune Na~ionala nr. 22311990.
caracteristice proiectutui asigura menti!ierea reactoruM in stare
<:) Mih>uti peotru inchld~re/demolare/d~afactare ~i reabilitarea
oprita sigura, precum :?i evacuarea caldurii reziduale ~~ tetenulul
Dezafectarea tmei centrale nucleare e:ste reglementata prin
confinarea radioacUvit~'\tii, astfe! incat consecintele asupra
populatiei !'foi mediului tnconjurator sa fie men~inute In !imitele prevederile Legii nr. 111it996 privind desfa9-urarea In siguranta,

reglementarea, autorizarea ~~ controiul activit<Wior nucleare,


stabilite de reglementarile In vlgoare,
b8) Managementul situatlilor de urnenta
republlcata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ~i prin
Titularul de proiect va asigura implementar:~a m~st.lrUPf , Norftl~l~ privil)d::o cerintele specifice pentru sisternele de
necesare interventiei in caz de accident. dup~ realiiarea>' mahagerhertf al callta1fi aplicate Ia dezafectarea instalatiilor
proiectului unita\ilor 3 ~~ 4. Principalele masuri stabilite impreuna nucleare (NMC-11 ). De asemenea, Ia planificarea dezafectarii
cu Ministerul Afacerilor Interne- lnspectoratul General- pentru se. utilizeaza standardele interna\ionale curente aplicabile.
Situa~ii de Urgen\a 9i alte autoritati cu responsabilitati in acest
Normativele internationale care se utilizeaza pentru planificarea
dezafectarii sunt: IAEA, Safety Standard Series domeniu sunt:
- elaborarea Planului de urgenta pe amplasament in. Decommissioning of Nuclear Fuel Cycle Facilities, Vienna, 2001
conformitate cu cerintele organului de reglementare in domeniul (Dezafectarea unitatilor cu combustibil nuclear), 9i US-NRC
nuclear 9i ale standardelor 9i ghidurilor Agentiei lnternationale Regulatory Guide 1.184- Decommissioning of nuclear power
pentru Energie Atomica;
reactors, 2000 (Dezafectarea reactorilor nudeari).
Normele interne 9i normativele internationale specifice
- constituirea unei structuri organizatorice de raspuns ra
urgen~a formate din personalul propriu din cadrul unitatilor 3 9i
dezafectarii recomanda lntocmirea unui plan de dezafectare in
4 ale C.N.E. Cernavoda care va ac~iona In conformitate cu 3 etape, astfel:

cu

17

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

reglementarea, autorizarea ~i controlul activitatilor nucleare,


republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
Titularul de proiect are obligatia de a respecta prevederile
legislatiei in domeniul nuclear emise de catre Comisia Nationala
pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in calitate de autoritate
nationala de reglementare in domeniul nuclear ~i este
responsabil pentru aplicarea normelor tehnice de proiectare
prevazute in legislatia nationala, inclusiv a celor recunoscute Ia
nivel international.
Titularul de proiect va respecta toate condiliile prevazute in
legislatia nationala, inclusiv cea din domeniul nuclear, precum ~i
cea internationala, in vederea asigurarii ~i implementarii celor
mai inalte cerinte de protectie fizica ~i securitate nucleara, inca
din etapa de proiectare, precum ~i, ulterior, in perioada de
punere in functiune, function are Ia capacitatea nominal a ~i
interventie in situatii de accident, in perioada de dezafectare ~i
remediere a amplasamentului, in vederea asigurarii unui inalt
nivel de protectie a personalului, a populatiei ~~ mediului.
Titularul de proiect are obligatia de a demonstra ca sunt
intreprinse toate actiunile pentru a asigura masurile de protectie
a personalului expus, a populatiei ~i mediului, astfelincat sa se
asigure ca toate expunerile. inclusiv cefe potentiale, sa fie
mentinute Ia eel mai scazut nivel rezonabil posibil, luand in
considerare factorii economic! ~i sociali (principiul ALARA).
Titularul de proiect are obligatia de a corela lucrarile de
constructie ~~ punere in func!iune a unitatllor 3 ~i 4 cu realizarea
lucrarllor de regularizare pe Dunare In vederea schimbarii
repartltiei -debitelor pe bratul Dunarea Veche la nivele mici,
pentrtl iiiSlgurarea nive!elor ~i debitelor minime de funcponare in
siguranta cu4 unitati n~.Jclearoelectrice, Lucrarlle de regularizare
P.e Ounlire s.e coreleaza cu lucranle cuprinse In proiectul
,lmbunatatirea condit_.iilor de navigalie pe Dunare lntre Calaras, i

- plan de dezafectare initial, intocmit inca din faza de


proiectare ~~ constructie a obiectivului nuclear;
-plan de dezafectare pe parcurs, intocmit pe perioada cand
obiectivul nuclear functioneaza;
- plan de dezaf~ctare final, Ia sfar~itul perioadei de
functionare, necesar pentru inceperea efectiva a procesului de
dezafectare.
Pentru unitatile U3 ~~ U4 se propune o metoda de
dezafectare care presupune decontaminarea ~i dezasamblarea
echipamentelor ~i structurilor contaminate ~i/sau activate Ia scurt
timp dupa oprirea definitiva a unitatilor nucleare. Combustibilul
nuclear uzat si deseurile radioactive sunt colectate si trimise
pentru depozitare' finala. Prin aceste acpuni se' asigura
eliberarea amplasamentului pentru alte utilizari Ia scurt timp
dupa incetarea definitiva a activitatilor de operare.
c1) Descrierea succinta a operatiunilor de dezafectare a
unitatilor 3 si 4
in cadrul procesului de dezafectare a unitatilor nucleare, 0
serie de cladiri, structuri, instalatii 91 echipamente aferente
acestora vor fi decontaminate, dezasamblate. demolate si
indepartate.

Pentru desfa~urarea 1n conditii de siguran~a a dezafectarii


unei unitE\ti nucleare vor fi luate in considerare urmatoarele
elemente importante din punctul de vedere al impactu!ui asupra
personalului, populatiei ~~ mediului: starea radiologica a
instalatiei (gradul de conta~inare sau activare a structurilor ~i
sistemelor); starea flzica a structurilor l?i slstemelor tehnologice
ale instalatiel care vor fl folosite ca slsteme auxmare sau
protective in timpul activltatlfor rle dezafectare (gradul de
deteriorare, func1ionalitatea); starea fiZiCa a sistemelor de
1


fi f

,
d"
co man a l?l cootro ale mstala\iei ce vor 1 olosite 1n ttmpul
desfa~urarii operatiitor de dezafectare; starea sislernelor
electrice, a instalatillor de rldkat ~i transportat;. starea fiziM a
structurilor ce vor fi foloslte ca structuri de confinare Jil ecrane de
"

1
protectie bioIogtca Tn tlmpu dezafectarii; inragistra!~ile refentoare
Ia istoria de operare a instalalleJ, a planurilor generale 9i a fistelor
de echipamente, componente ~~ structuri.
Decontaminarea suprafe\elor, a elementelorconstructive ale

~i Braila ~i masuri complementare", al <;:arui titular de investitie


este Mil'li:sterul Transporturilor- Admirlistra~ia Fluviala a Dunarii
de Jos GalatL
1 ~ 1n timpul realizarii profeetufui

a) ConditJl de ordio tehnic cerute prin preyederile actelor


normative specifice lromanesti sau comunitare). dtma caz
Utilajele tehnologice vor respecta prevederile Hotararii
cladirilor dezafectate, a echipamentelor si iostalatmor etc. este Guvernutui nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru
operatia esenial:!i
care are ca scop lndepartarea contaminaoi
1
aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe ma~ini
radioactive in scopul reducerii nivelului de radioactivitate mobile nerutiere ~~a motoarelor secundare destinate vehiculelor
rezidual ln/pe materiatele existente in centrala sau pe pentru transporrul rutier de persoane sau de marta :;;i stabilirea
amplasament.
masurilor de limilare a emisillor de gaze~~ de particule poluante
Se vor aplica recomandarlle ghidurilor internationale to provenlte. de !a acestea, in scopul protectiei atmosfe.rei, cu
alegerea procedeelor de decontaminare pentru decontaminarea modificarife ~i comp!etarlle ulterioare.
b) Condilii cl~ Qrdio tel:mic care reles din raportul privind
chimica, decontaminarea electrochirnica :?i decontamioarea
mecanica.
impactvl asupra lliSJdiului care integrea,a conclw:iile evaluarii
c2) Masurjle generale de protectie !;l populatiei ~~ mediu!ui in !;ldt,wvate, gupQ qlg,
timpul procesu!ui dfi Qf!~afectar~
Avand tn vedere necesitatea urmarirll variatiei temperaturii
Principalele masurl de pro1actie a popu!l3~iel ~~ rnediului sunt apei Dunatii In zona penei de apa ell temperatura modificata,
urm~to~rete:
con~rol~l surselor,
controlul .e~l!~n1ilor. titularu! de proiect elaboraaza un studiu care evidentiaza
mon~tor~zare~ medtu!u~. reavaluar~~ _p~ogramulul ~~~t~l de modalitatile tehnice pentru realit.area ~I fmplementarea unui
momtonz~re m confomutate cu tmxhftcanle care apar 111 ttmpul progr.1m de monitorizare a temperdturH in aceasta zona, luand
procesulw de dezafectare.
In considerare si elementele recomandate in conclt.1ziile studiului
Opera\iunlle generale care se reafizeaza dup~ dery1o!af.0<}; ::de, evaluare\ adecvata elaborat de lnstHutul National de
.
cladirilor, in vederea remedierii amplasamentului. sunt . cercetar~~D~:Z.voltare .Delta Dunarii" Tulcea.
colectarea probelor de sol ~~ analizarea acestora; decopertarea
c} Conditii necesare a fi fndeplinite in timpul organizarii de
stratului de sol eventual contaminat; refacerea georne1nei santier
amplasamentului prin nivelare 9i fixarea solului prin acoperire ~murile de santier si drumurile din incinta amplasamentului
succesiva cu strat de sol fertil ~~ strat vegetal (iarba, arbu~ti). _ vor fi in permanenta intretinute prin nivelare si stropire cu apa
IV. Condilii care trebuie respectate
.
pentru a se reduce' cantitatea de pulberi in suspensie. Lucrarile
Titularul proiectului este obligat sa respecte toate conditiile se vor realiza in etape, conform proiectului, astfel ca impactul
precizate in avizele, acordurile, autorizatiile etc. obtinute pentru generat asupra calitatii aerului sa fie minim.
implementarea acestui proiect.
Utilajele/Echipamentele folosite in timpul lucrarilor de
Titularul de proiect este raspunzator pe toata perioada organizare de ~antler nu vor depa~i nivelul admisibil de putere
derularii proiectului ~i ulterior a activitatii de respectarea acustica in conformitate cu prevederile art. 12 din Hotararea
prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfa~urarea in siguran~a. Guvernului nr. 1.756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de
0

'
18

MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in


exteriorul cladirilor. Aceste utilaje/echipamente vor avea marcate
nivelul de putere acustica conform cap. XI ~i vor respecta
prevederile art. 9, ale anexei 2 ~i ale art. 8 din Hotararea
Guvernului nr. 1.756/2006.
Operarea vehiculelor grele !?i U!?oare de transport destinate
transportului materialelor de constructii 9i a echipamentelor pe
traseele rutiere din raza ora9ului Cemavoda, in zona cladirilor de
locuit in vecinatatea traseului rutier, se va realiza astfel incat:
- sa nu conduca Ia depa9irea valorilor admisibile de zgomot
echivalent prevazute in STAS 10009/1988 Acustica in constructii,
acustica urbana, limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- sa nu conduca Ia depa9irea valorilor admisibile ale
vibratiilor produse in urma propagarii vibratiilor prin structura caii
rutiere sau a patului caii rutiere, in conformitate cu prevederile
standardului roman 12025-2 Acustica in constructii, efectele
vibratiilor asupra cladirilor sau partilor de cladire, valori' admisibile.

De!?eurile provenite din lucrarile de constructii (de9euri


industriale din constructii, deseuri valorificabile, deseuri
industriale periculoase, de~euri asimilabile celor municipale) vor
fi colectate organizat 9i vor fi evacuate de pe amplasament in
conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul
de9eurilor !?i in conformitate cu prevederile legislatiei nationale
din domeniul gestionarii de9eurilor.
Este obligatorie colectarea selectiva a de9eurilor rezultate in
urma lucrarilor, depozitarea !?i eliminarea acestora in functie de
natura lor prin firme specializate, pe baza de contract, conform
prevederilor in vigoare.
in cazul poluarii accidentale a solului se recomanda
indepartarea stratului de sol poluat !?i depozitarea in containere
pana Ia incinerare sau depoluare.
Se interzice circulatia autovehiculelor ce vor deservi lucrarile
de constructii-montaj ale proiectului, in afara drumurilor stabilite
pentru functionarea !?antierului (drumuri de acces 9i drumuri
tehnologice ).

d) Planul de monitorizare a mediului


d1) Monitorizarea apelor menajere/pluviale
Swsa

Locul de praJevare

Ape uzate menaJere

l!ldicatoti

Punctele de monitorizare vor fi Conform prevederilor Hotararii Guvernului


stabillte de ABADLt 9i RAJA2 nr. 188/2002, modificata ;>i completata prin
Constanta
Hotararea GuvernultH nr. 352/2005-NTPA 002

Ape pluviale, inclusiv cele din drenajul Amante de intrarea In bazlnul de Conform prevederilor Hotararii Guvernului
subteran si cele stocate in ba~a aspiratle al C,N.E. Cernavoda
nr, 188/2002, modificata !}1 completata prin
exterioara de drenaj
Hotararea Guvernutui nr. 352/2005 NTPA-002
1 ABADL Administratia Bazina!a a Apelcr Dobr01Ji.licllitora!
z RAJA; Regia Au~onnma Judateanl) a Ap<!lor

d2) Monitorizarea temperaturii fluviului Duntirea tn zona penei de apa cu temperatura modificata
Zona

h1tltcator!

Aspecte de urmilr!f

Apa de racire evacuata in fluvlul Temperatur~


Dunarea via valea Seimeni ~~in biefulll
al CDMN1 (in situatii speciafe)

1 CDMN:

Canalul DunaraMarea Neagra


lnsti!utu! N<J\iona! da Cercelare-Dezvottare

2 !NCDDD:

,.De~la

Elaborarea unui studiu care


tehnice pentru realizarea ~i
monitorlzare a temperaturll,
recomandate in studlul de
INCDDD?. Tulcea

va pune tn evidenta modalitatile


implementarea unui program de
luand in conslderare elementele
evaJuare adecvata elaborat de

Dunarii''

d3) Monitorlzarea calit<"itii aerului


Mod de imp!emenwre

St.tnlaif't>lt.ta.rrt

Masuri v~uale pentru redl.lcerea emisillor In conformitate cu


prevederile legale ln vigoare, astfel tm;at sa fie respectate
valorlle-llmlta prevazute in Legea nr. 104/2011
Orumur!le de 9Mtier 9i drumurile din incinta amplasamentului
vor fi In pf}rmanenta rntretinute prin nivefare !?i stropire cu apa
pentru a sa reduc;e r.antitmea de pulberi to suspensie PM 1o,
PM2.5
Utilaje 9i ma;;ini utillzate in activit<Wie curenle da. cpnslruc;tlf) ~j Masur~ nec~sare pentru respectarea prevederilor Hotararii
. ...=\ .: ,.
:. ~- :
montaj
Guvernului:nr., 332/2007

Pulberi in suspensie PM10 l?l PM2.5

d4) Monitorizarea de9eurilor neradioactive


Sursa

Activitalile curente de construclii-montaj

Puncte [Tlbnitorizare
FFecventa
Amplasa~entul

centralei, in general, 9i in
punctele de generare/colectare/depozitare
temporara/incarcqre in mijloace de transport,
in special
Frecventa perma~enta

Tip uri

de!?euri din constructii


deseuri valorificabile
de~euri periculoase
de9euri asimilabile celor municipale

MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013


Gestionarea de9eurilor se va realiza in conformitate cu
prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul de9eurilor, inclusiv sub

19

aspectul conformarii cu prevederile art. 22 alin. (3), precum 9i cu


prevederile legislatiei specifice din domeniul gestionarii de9eurilor.

d5) Monitorizarea zgomotului 9i vibratiilor


Sursa

Mod de implementare

Operarea vehiculelor grele 9i u9oare pentru transportul materialelor Conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.756/2006
de constructii 9i a echipamentelor
Operarea utilajelor
d6) Monitorizarea biodiversitatii
Specie monitorizata

Zone de monitorizare/mod de implementare/frecventa

Aspecte urmarite

Corbicu/a f/uminea
- proba de control va fi prelevata din amonte - dinamica abundentei larvelor pediveligere din
canalul de deversare a apelor de racire ale C.N.E.
(increngatura
Mollusca), de canalul de evacuare a apelor de racire;

specie invaziva

- se vor colecta probe atat din canalul de


evacuare, cat 9i din Dunare, Ia intervale
regulate pe lungimea penei de apa cu
temperatura modificata;
- minimum 3 prelevarl anuale; se vor analiza
diferentele regimului termic al apel, cat ~~ cele

hidrologice.
Etapa de monitor!zare de 3 ani inainte de
testele de punere In funcliune a U3 ~i U4

Alosa immaculata (Pisces). -

scrumbie

se vor efectua pe.scuiri de studiu {larve l?i


pulet tlmpurli care tranz:lteaza zona penei de
apa.cu tempemtura modiflca1a) ccmcomitente
atat 1n zona neafec~Pta termlc, cat ~lin zona
afectata termlc;
- se vor rnregistra vitezele de curgere ~r
tempetaturile pe sec~unile earacteris1ice pentru
a ~U unde es1e localizata zona cu viteza cea
maf mare de curgere (pe unde se. scurg ce!e
mai multe larve de scrumbie} f?l daca
fenomenul de opana de apa cu temperatura
modificata" este prezent sau nu rn ziua
respectiva;
- sa va incape rnonitorlzarea cu 1 an de zile
inainte de testele de punere in functiune a U3
;>lU4.

Cernavoda;
-aria de distributie a larvelor pediveligere;
- abundenta adultilor in habitatele bentonice din
zona proieduluL '

- cunoa~terea influentei penei de apa cu


temper$tQra modlficata asupra romportamentului
de migra~ie a scnunbiilor adulte;
----. cunoa9terea lnfluentel panel de apa cu
temperatura modiflcata asupra comportamentului
~~ a efectului poten1ial asupra larvelor ~~ puilor
timpurii de scrumble de Ounare;
~ ldentificarea prezentel pulfor timpurii de A/osa
sp. pe fundul Dunarii, in zona termlnala a penei de
apa cu temperatuta modificata.

Se vor respecta prevederile Ordonantel de urgenta ~~ privind proteC1ia mediulul, aprobata cu rnodificari ~~ completari
Guvernului nr. 57/2007 priVlnd regimul armor naturale protejate, pr!n Legea nr. 265/2006, eu modlficarUe .f?i completarile
conservarea habitatelor naturale. a fiQrei ~~ faunei salbatica, ulterioare.
a) Condi'ii necesare a fi fndeglinite tn functie de prevederile
aprobata cu modificari !i1i completari prin Lagea nr. 49/2011; se
vor monitoriza prezentalabsen~a specillor sl31batice cu frecventa actelor normative specifice
de doua ori/an {primavara ~~ toamna}.

La intrarea in functiune a unitatiJor 3 9i 4, Comisia Nationala


Titularul de proiect are ob!jgatia prezentarii semestriafe la pentru Controlul Activita;llor Nuc!eare va stabill constrangerile
autoritatea centrala pefltru prolectla medlului ~~ Ia custodele dadoza puntru tntregul amplasarnel1t ~~ pentru fi0care unitate de
ariilor protejate de lnteres contunltar a wiul raport slntetic al pe amplasamentul C.N.E. Cemavoda, precum 91 limitele
rezultatelor monitorizMi. ro care se vor precita tJrmatoarete: derivate de emlsie peotru efluentH lichl:r.l ~i gazo~i radioactivi
starea de conservare a specillor !?i habitatelor de interes evacuatl de pe amplasamentul C.N Cernavoda- 4 unitati, in
comunitar, prezenta acestora in zonele de in.f14enl~ <!1~ .. cqnform.ita~e .91 prevederile Ordinului pre~edintelui Comisiei
proiectului, eventualele modificari semnificative aparute $i. dadf ::Na\ior\ale :pi:!ntru ::controlul Activitatilor Nucleare nr. 14/2000
este cazul, masuri supHmentare de supraveghere 9i/~au pentn.t aprobarea Normelor fondamentale de securitate
. -
radiologica.
conservare, necesare a fi aplicate ulterior. .
2. in timpul exploatarii
. Titularul de proiect are obligatia realizarii evaluarii impactului
Titularul de proiect are obligatia respectarii tuturor conditiilor asupra sanatatii populatiei, in conformitate cu prevederile art. 8
impuse de avizele/acordurile/autorizatiile etc. emise de. lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul
autoritatile responsabile, precum 9i a celor ce decurg din sanatatii, cu modificarile 9i completarile ulterioare. Studiul de
legislatia nationala 9i internationala.
impact asupra starii de sanatate a populatiei din zona CNE
lntrarea in exploatare Ia capacitate a unitatilor 3 9i 4 se va Cernavoda - 4 unitati va fi elaborat in conformitate cu
face dupa obtinerea autorizatiei de mediu pentru C.N.E. prevederile Ordinului ministrului sanatatii nr. 381/2004 privind
Cernavoda - 4 unitati, in conformitate cu prevederile art. 12 aprobarea Normelor sanitare de baza pentru desfa9urarea in
alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 siguranta a activitatilor nucleare.

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

Titularul de proiect are obligatia implementarii programelor


9i procedurilor necesare managementului situatiilor de urgenta,
in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apelor,
padurilor ~i protectiei mediului nr. 242/1993 pentru aprobarea
Normelor republicane de securitate nucleara privind planificarea,
pregatirea 9i interventia Ia accidente nucleare 9i urgente
radiologice, ale Legii nr. 481/2004 privind protectia civila,
republicata, cu modificarile ulterioare, precum ?i ale Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National
de Managemental Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari
9i completari prin Legea nr. 15/2005.
Titularul de proiect are obligatia elaborarii Planului de urgenta
pe amplasament pentru C.N.E. Cernavoda - 4 unitati. acesta
urmand a fi aprobat de catre Comisia Nationala pentru Controlul
Activitatilor Nucleare, in conformitate cu prevederile art. 40
alin. (2) ?i (5) din Legea nr. 111/1996 privind desfa?urarea in
siguranta. reglementarea, autorizarea 9i controlul activitatilor
nucleare, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
Gestionarea combustibilului nuclear uzat ~?i a de~eurilor
radioactive, inclusiv depozitarea finala a acestora se va
desfa?ura cu respectarea standardelor ~~ a normelor nationale
de securltate nucleara, de protectie a personalului expus
profesional, a populatiei, a mediu!ui, a proprietap!. precum ~?i a
acordurilor internationale Ia care Romania este parte. Se vor
respecta prevederile Ordonantei GuvernuJui nr. 11/2003 prMnd
gospodarirea in siguran~a a de:?eurilor radioactive, republicata,
cu modificarile ulterloare.
b) Conditii care r~ies din rapgrtul privlnd impactul asugra
mediului. respectiv certotele i!~gjslaVei corouoitsJ$. ~y,ga ~
Titularul proiectului/Operat()rul unltawar 3 ~i 4 va folosi numai
tipul de combustlbil nuclear peniru care a fost evaluata
functionarea activitatii in regim normal de operare in cadrul
raportului privind impactul asupra rnediulut, respectlv uranll.ll
natural sub forma de pa.stlle de oxid de uraniu, rn conformltate
cu prevederlle legale in vigoare.
calitate

c) Respectarea normelor impuse de leqislatia specifica in


domenil!l
calitatii
aerului,
manaqementului
apei,
manaqementului deseurilor/deseurilor radioactive. zgomot
protectia naturii
c1) Protectia atmosferei; protectia impotriva zgomotului
Titularul de proiect/Operatorul va lua toate masurile necesare
in situatia functionarii Centralei termice de pornire, Ia pornirea
sau Ia oprirea unitatilor U3 ?i U4, pentru a nu afecta calitatea
aerului ambiental 9i va respecta prevederile Legii nr. 104/2011
privind calitatea aerului 1nconjurator.
Nivelul de zgomot echivalent Ia lim ita zonei functionale se va
incadra in limitele prevazute in STAS 10009/1988 Acustica in
constructii, acustica urbana, limite admisibile ale nivelului de
zgomot.
c2) Managementul apei
in vederea functionarii In conditii de siguranta a intregii
investitii in perioadele de ape mici ale fluviului Dunarea (bratul
Dun area Veche ), titularul de proiect este obligat sa respecte
urmatoarele conditii impuse de Avizul de gospodarire a apelor
nr. 54/2013 emis deAdministratia Nationala .Apele Romfme":
realizeze toate lucrarile de investitii necesare, pre cum
!(li
adapteze toate solutiile constructive optima In vederea
asigurarii nivelelor minime de functionare a sl:aUllor de pompare
(pentru apa de circulatle ~~ apa tehnlca};
.
- sa incheie un protocol e;u Minis!erul Transporturilor Administratia Fluvlala a Dunaril de Jos Galati in vederea
urmaririi In timp a lucrarilor hidrotehnic.e de pe bratul Bala,
precum ~~ pentru mentinerea Ia parametrii 1ehnid proiectati a
acestor lucrari; lucrarile hidrotehnice de pe bratul Bala sunt
cuprinse in proiectul .imbunata~rea condiVllor de navigatie pe
Dunare tntre Calara~i ~~ Braila ~i masuri complementare'', titular
de irwestitie tilnd Ministerul TransporturHor - Administratia
FluviaJa a Dunalii de ~as Galati;
lnaheie urt protocol cu Mirli$terul Transporturilor Campania Na1ional~i Adminlstratia "Canalelor Navigabile" _
$.A. Constan~:a _ Admtnis-traVa Fluviala a Dunarii de Jos Galati
in vederea monltorizarlipermanente a aluvlunilor depuse pe
bra~ul Dunarea Veche. precum ~i Ia gura Canalului DunareMarea Neagra.

-sa
sa

- sa

Apele uzate rezultate din functionarea unita1ilor U3 :}i U4 nu vor putea depa~i concentratlile maxime ale indicatorilor de
fn Avizul de gospodarire a apelor nr. 54/2013. inainte de ptmctul de evacuare in receptorul natural:

prevazu~

Valor! max!me

IndiCator! de cantate

Categoria apei evacuate

(mg/1)

Ape uzate menajere Conform prevederilor Hotari:lrii Guvemului nr, 188/2002. modiftcata
(necontaminate
completata prin Hot~r:Irea Guvernului nr. 3$212005-NTPAOQ2
radioactiv)
Ape tehnologice

~~

.)

1. Temperatura

2. pH

6,&-9.0

3. Suspensii
4. Fier total ionic

25
1,5

5. Clorud
6. Sulfatl

200

250

7.Amonlu

8. Fosfor

=+ >. :.. ::.

9. CB05
10. Sodiu
11. Calciu
12. Magneziu
13. Produs petrolier
14. Clor rezidualliber
15. Hidrazina
16. Morfolina
17. Ciclohexilamina
18. Hidroxid de litiu
19. Amestec hidrazina + hidroxid de litiu

'

.::

3
1

15
100
150
50
5 (tara irizatii)
0,2
0,1
0,4
0,1
0,025
0,1 + 0,025

21

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013


Categoria apei evacuate

Valeri maxime
(mg/1)

lndicatori de calitate

20. Amestec hidrazina + morfolina


21. Amestec hidrazina + morfolina + ciclohexilamina
22. Rodamina- cu evacuare in CDMN
- cu evacuare in Dunare
23. Fluoresceina - cu evacuare discontinua
24. RGCC 100
25. Biomate 5716
26. Biocid MB-40

0,1 + 0,4
0,1 + 0,40 + 0,1
2,0
10,0
0,25
1,0 produs comercial
1,0
5,2 substanta activa
0,01 ml/1 produs comercial
<1,0
0,001 substanta activa
0,00195 produs comercial
3
500

27. Etilen glicol


28. Lichid de scintilatie ULTIMA
GOLD LLT
29. PRAESTOL A3040L
30. NALCO 3DT149

Ape pluviale, inclusiv Conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 188/2002, modificata 9i completata prin Hotararea
cele din drenajul Guvernului nr. 352/2005-NTPA-001
subteran ~i cele
stocate in basa
exterioara de drenaj

*i Din puncM de vedete al JncarcMl tennlt::tl. temperatura ape lot tehnologice evacualo va ruspecta condltiile irnpuse de Adtnini!!llatia Na\ionala ,Apele
Romfme", ai'l!fel:

-in biefulll al Canalului Dunare--Maroa Neagra (in bazfnul do !!11i~!~re al CHE Recuperare} va fl d.i;l:tnaximum 'IO''C peste tem~ratum apei din biefull
al Canalului Duni!re-Maraa Nasgr~. aslfe! !ncflt temperatura at~ai In acest biaf, tn aval de p1snctui de desciti're al canalulu~. sa m.1 dapa~eas~ 25'C.

- in Ou11are va rl d.e maximlnn 10''C peste temparalura apei 11uvklltji Dunarea, dar nu mai mare de 35'c. dupa parcurserea zonel de amestec. In
perioadele oe injeqie apa caldii 1n bazlnu! de distfibu\le, tncadr-area M va 11 armhza!tUle catre CNE in !unc~ie de t~mperntura <.+;>ei ciln bazlnul de distributie
(condensatoli) !,>i SE!C\iUf1tl<l Seirnun;.
Evacuarea apei calde ro: biefulll al Canalului Ounjl.lreMarea
Neagra se va face in situatii spec!ale. da.r fiUmai cu aprobarea
Administratiei Nationale .Apele Romane" ~i a Administrallei
Nationale DobrogeaLitorat cu acceptul Companlei Na~lona!e
.,Administra;ia Canalelor Navlgabile"- SA, a Regiel Autonome
Judetene de Ape Constanta, a notificarii Directiei de Sanatate
Publica Constanta ~~ a Agen1iel pentru Protectia Mediului
Constanta ~~ cu aprobarea Comislei Natlonale pentru Controlul
Activitatilor Nucleare.
c3) Managementu! de9euri!or neradioactiveiradioactive
De!jieurile industriale neradioactive ~~ cele asimilabile cu cele
menajere vor fi eliminatelvalorificate/reciclate !iJi gestionate pe
masura generarii lor, cu respectarea prevederi!or Hotararii
Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii de?eurilor ~i
pentru aprobarea listei cuprinzand de~eurile, indusiv de~urlle
periculoase, cu complutari!e ultenoare, ale Hotararll Guvernului

M:anagernentul sul:lstan1ek>r clasiftcate explrate va respecta


prevederile Ordonantet de urgenta a Guvernului nr. 121/2006
privind reghnul juridic al pracursorllor de droguri 9i ale
regulamentelor Comlslei Europene aplicabile (nr. 273/2004 ~i
nr. 11112005),
Pentl\1 de~eurile petlculoase disponibilizate In cantitati mai
mari de 1 To se vor obtfne aproMri de expeditie/transport de Ia
aut:or!tatea pentru protactla madlului din perimetru! prestatorului
de servicii, vizate de Protectia Civila a Judetului Constanla,
conform prevederilor art. 7 din Hotarf.lrea Guvernului
nr. 1.061/2008 privind transportul de!?eurilor periculoase ~i
nepericuloase pe tentoriul RomanleL
Umltete !ji conditiile tehnice de depozitare definltiva a
de!?eurllor radioactive vor respecta normele emise de Comisia
Nationala pentru Controlul Activita1ilor Nucleare ~~ standardele
stabilite ~i aprobate de Agent~a Nat(onala !?i pentru De9euri
Radioactive.
nr. 1.061/2008 privind transportul de~eurilor perlculoase !?i
Titularul de pr<tiect!Operaton.ll va utillza numai procesele !iJi
nepericuloase pe teritoriul Rommlei 9l ale Legii nr; 211/2011 metoclel.e de gestlonare a combustibilului nuclear uzat !jii a
privind regimul de~?eurilor.
.

Transportul pe drt~murile de acces dln perimetrul C.N.e. de$eurilor radioactive, astfel incat sa se asigure ca sunt
cernavoda al containerelorcu deseuri t~eradloactive in ve(!erea intreprinse toate actiunile pentn1 a aslgura optimizarea

radioprotectiei, Jn sen$ul de a asigura ca toate expunerile


stocarii temporare sau disponlbilizMf se face cu electrooarul, personalului expus profeslonal. ale populatiei !?i ale rnediului,
tra~torul sau/~i camionul autorizate pentru transportul de~urllor lntlosiv cele potentla!e,
fle menlinute la eel mai sr.a:wt nivel
penculoas: (acolo unde este cazul). cu ancorarea rezonabil posiblt, iuand in considerare factorii economici ~i
corespunzatoare a pr<:du:elor transportat~.
. . . .. . . soqi~li .(prin<;Jpiul ALARA) in conforrnitate cu prevederile
. ~ra_n~portul d~~~~rdor 1n atara__c~ntrale1 nucle<:~re;ln vedere~: : OrdihOib! pi'e$edihtelui Comisiei Na1ionale pentru Controlul
ehm1nan.1, .depozl~aru.sa~ valo~ficam se v~ ~~~?tua cu operato~n Activitatilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor
econom1c1 autonzatl sa desfa9oare act1v1tatt de transpor.t m fundamentals de securitate radiologica, cu completarile
conditiile ~i cu respectarea obligatiilor prevazute in Hotararea ulterioare.
Tn timpul functionarii unitatilor U3 si U4 titularul de proiect
Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul de!jieUrilor .
periculoase 9i nepericuloase pe teritoriul Romaniei, precum ?i .a este responsabil. de asigurar~a mentinerii unui nivel cat mai
prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul de9eurilor.
scazut privind activitatea 9i volumul co~bustibilului nuclear uzat
Transportul de9eurilor din categoria produselor chimice 9i ale de9ewilor radioactive generate.
expirate periculoase se va realiza cu respectarea prevederilor
Managementul de!jieurilor radioactive Ia C.N.E. Cernavoda
Hotararii Guvernului nr. 1.175/2007 pentru aprobarea Normelor se desfa9oara in conformitate cu prevederile legislatiei nationale
de efectuare a activitatii de transport rutier de. marfuri 9i internationale de gestionare a de!jieurilor radioactive.
periculoase in Romania.
Raspunderea directa pentru gestionarea combustibilului nuclear

sa

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

uzat !?i a de!?eurilor radioactive provenite din activitatea C.N.E.


Cernavoda- 4 unitati, in vederea depozitarii finale a acestora,
revine titularului autorizatiei nucleare pe toata durata de viata
utila a centralei nucleare, inclusiv in timpul dezafectarii
instalatiilor nucleare, in conformitate cu prevederile Ordonantei
Guvernului nr. 11/2003 privind gospodarirea in siguranta a
deseurilor radioactive, republicata, cu modificarile ulterioare, ale
Ordinului pre!?edintelui Comisiei Nationale pentru Controlul
Activitatilor Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor
fundamentale pentru gospodarirea in siguranta a de!?eurilor
radioactive !?i ale reglemenUirilor Agentiei lnternationale pentru
Energie Atomica (IAEA Safety Series No.111 F ,The Principles
of Radioactive Waste Management") (,Principiile de gospodarire
a de!?eurilor radioactive").
c4) Managementul substantelor/amestecurilor periculoase
- Se vor respecta prevederile Legii nr. 360/2003 privind
regimul substantelor ~i preparatelor chimice periculoase, cu
modificarile !?i completarile ulterioare.
Se vor respecta prevederile Hotararii Guvernului
nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea eyi etichetarea
substantelor periculoase.
Sursa

Ape
tehnologice

Ape uzate
menajere

Locul de prelevare

lndicatcri

Observal!i

1. Temperatura {canale de
E~ott:v iofiv~ot
-Dunare pe
evacuare ape ca.lde spre
cooducta de
Centrala Hidroele(;trica
.,recuperare)
aducVune
2. Temperatura. pH. materii in
Pentru efiueot
-- evacuarea in suspensle, Fe total ionic, Ca.
Dunare sub
Na. amest~c hidrazina ~f
podul tl.Jtjer;
hidroxid de litiu, RGCC 100
- evacuarea in 3. Clorurt, sulfati> CB05, Na,
CDMN1 biefU
Ca, Mg. produs patroller, clor
(In sltuatn
rezidualllber, etilen glicol
specia!e).
4. Alti indicator! identiflcati in
functie de chimical~le utilizate
Ia spalarea clrcuitelor U3 9i
U4, daca este cazul

Monitorlzarea, !ocul de pre!evare, frecventa, precum :;;i


indicatorli de calitate sunt stablUtl in conformitate cu:
1. faza PIF:
- Hotararea Guvernului nr, 1.515/20082;
- protocolul ce urmeaza san~ incheiat de ci3tl"e C.N.E.
Cermwoda cu ABADLl cu trei funi fnainte de i'nceperea
testefor:tehnotogic~ Ia I.J3 ~~ U4:
- protocolul ce urrneaza sa flf) lhch~iat cu ABADL~l Pf)ntru

Punctele de
monitorizare
stabmte de
ABAOL3!?i

Conform prevederilor
Hotararii Guvernului
nr: 188/2002, modificata ~~
completata prin Hotararea
Guvernului nr. 3521'2005NTPA002

Monitol'izatea, locul de pre!evare, frecven1a, precum :?i


indicator!! de calitate se vor stabili in conformitate cu:
1,fazaPIF
~Avizul de gospodarire a apelor ernis pentru U3 ~~ U4;
- Protooolu! dintre C.N.E. Cernavoda ~iABADL3 'incheiat cu
31uni ina}nte de 1nceperea testelor tehnologice Ia U3l?i U4;

Conform prevederilor Hotar~rli


Guvemului nr. 188/2002,
modificata l?i completata cu
Hotararea Guvemului nt.
352/2005-NTPA 002
..
.... .?
. . ..

...-Autorlzatia de gospodilrlre a apelor pen1ru un!tatile U1-

RAJA!>
Constanta
Ape
pluviale,
incfusiv cele
din drenajul

Titularul de proiect este obligat sa cunoasca ~i sa respecte


prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificarile
~i completarile ulterioare, ~i ale Regulamentului Parlamentului
European ~i al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind
clasificarea, etichetarea !?i ambalarea substantelor !?i a
~i
de
abrogare
a
amestecurilor,
de
modificare
Directivelor 67/548/CEE !?i 1999/45/CE.
c5) Protectia naturii/ariilor naturale protejate
Titularul de proiect va respecta recomandarile !?i
monitorizarea ulterioara a biodiversitatii in conformitate cu
legislatia specifica in vigoare pentru protectia naturii !?i cerintele
Avizului favorabil nr. 336/11.09.2012 emis de Directia Silvica
Constanta a Regiei Nationale a Padurilor ROMSILVA, in calitate
de custode al Siturilor Natura 2000 ROSCI 0022 Canaralele
Dunarii, ROSPA 0002 Allah Bahir-Capidava !?i ROSPA 0017
Canaralele de Ia Har!?ova.
d) Planul de monitorizare a mediului in timpul testelor
tehnologice side punere in functiune {faza PI F) si in timpul fazei
de exp!oatare comercja!a (faza de exploatare}
d1) Monltorizarea efluenVfor lichlzi neradloactlvi

Amontede
intrare 'in
bazinul de
aspiratie al
pluvial~~
centralei
cele stocate nudeare
in ba!?a
exterioara
de drenaj

~:

.- .

U1 !,>tU2;

2. faza ge exp!oatare
- Autorlza,ia degosp{ldarire a apelor pentru unita,ile U1~U4
ale C.NJ:. Cernavoda;
- Autorizatia de mediu pentru C.NE Cemavoda- 4 unitati:
- protocolul ce urmeaza sa fie incheiat intre C.N.E.
Cemavoda ?f ABAOL3;
- protocolul ce urmeaza sa fie lncheiat lntre C.N.E.
Cernavoda ~~ APM4 Constanta.

g, faza d~ ~xpfo;iJ!are

U4 ale c.N.E. Cernavoda;


de mediu pentru unitatile U1-U4 ale C.N.E.
Cemavod;t
~. PfO~GoluiJn~heiat 1ntre C.N.E. Cernavoda ~i ABAQL3;
.:..,:... protocoluiJncheiat intre C.N.E. Cernavoda ~~ APM4
Constanta.
~Autorizatia

CDMN: Canalul Dunare-Marea Neagra.


Hotararea Guvemului nr. 1.515/2008 privind emiterea autorizatiei de mediu pentru Societatea Na\ionala ,.Nuclearelectrica"- S.A.- Sucursala CNEUnitatea nr. 1 9i Unitatea nr. 2 ale Centralei Nuclearo-Eiectrice Cemavoda.
3 ABADL: Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral.
4 APM: Agentia pentru Protectia Mediului.
s RAJA: Regia Autonoma Jude\eana de Ape.
1
2

23

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEAI, Nr. 634/14.X.2013

d2) Monitorizarea temperaturii fluviului Dunarea in zona penei de apa cu temperatura modificata {faza PIF !iii faza de
exploatare comerciala)
Zona

lndicatori

Observa\ii

Elaborarea unui studiu care


tehnice pentru realizarea ?i
monitorizare a temperaturii,
recomandate in studiul de
INCDDD2 Tulcea

Apa de racire evacuata in Dunare via


valea Seimeni ?i in bieful II al CDMN1 (in Temperatura
situatii speciale)

va pune in evidenta modalitatile


implementarea unui program de
luand in considerare elementele
evaluare adecvata elaborat de

1 CDMN: Canalul Dunare-Marea Neagra


z INCDDD: lnstitutul National de Cercetare-Dezvoltare ,Delta Dunarii"

d3) Monitorizarea de?eurilor (faza PIF ?i faza de exploatare comerciala)


a) neradioactive
Sursa

Puncte monitorizare/frecventa

Activitatile curente
de punere In
functiune a U3 ;:ti
U4

Observa\ii

Tip uri

Zonele de lucru unde se


desfa~oara activitatile
asociate realiz:arii obiecttvulul
Frecven~ permanenta

- de$euri provenite din


activitatile de punere in
func,lune a lnstalatillor de pe
amplasament:
- de~euri valorificabile;
- de~?euri perlculoase:
- de~uri asimi!abile calor
munidpale.

Monitorizarea $i raportarea gestiunii


deseurilor se face in conformitate cu
Legea nr. 211/2011 9i cu legislatla
:-mecifica din domeniul 9f7Stionarii
de~eurilor.

b) radioactive
Puncte monltodzare

Sursa

CantMV generate $llsau

Activitatile curente: - puncte de Jucru din zonele


Zona radiologica 1 radiologlce
Zona radiologica 2 - centrul de decontaminare
Zona radiologica 3 al fiecarei unit~W
-DIDR1
1 DIDR:

Observalii

lndlcalori

tratate

Programul de monitorizare a de9eurilor


radioactive va fi aprobat df~ Comisia
Nallonala pentru Controlul AcUvitatilor
Nucleare conform legii nr. 111/1996
republicata, cu modificarile ~i
completarile ulterioare.

Demozituj lntermedlar de Oe~uri Radioactive

d4) Monitori:?:area radiologica a medlului, inctuslv efluantii Hchizi ~~ gazo!ji radlo<:~ctivi (incepand cu lncarcarea
combustibilului nuclear in reactor} se efeclueaza c<.mform cerintelor Comlsiei Nalkmale pentru Controlul Actlvitatilor Nucleare
incluse in autoriza1iile specifice de teste~~ punere in func;tiune, precum ~~ i'n autorizaiia de exploatare, emise de Comisia Nationala
pentru Controlul Activit~llJior Nudeare.
TiP a~mtitii

Tip de probe

Aer (aerosoli atmosfectci


~i depuneri atmosferice}
Apa
Apa
Apa
Apa
Apa

tehnologica uzata
de racire
pluviala
de infiltratie
freatica de adancime

Sol, sediment

13 globalfJ
spectrometrie y
spectrometrle [3

~ analize

Lapte, pe!iite, carne,


legume, legume cu frunze, fructe, vegetatie spontana -

P~mcte

Se

de (i!Coltate

ObSI:!rva~i

stabilesc Programul de rMnitorlzare a madiului sa face l'n conformitate


conform
cu:
- Normele fundamentale de securitate radiologica
cerin1elor
. (fifSR~91X : : :
analiz:e Jj globale') Corrtisiet
_;_ Nofniefe priiiind monitorizarea radioactivitatii mediului in
Nati6nale
spectrometrie y
vecinatatea unei instalatii nucleare radiologlce (NSR-22);
p~nlfl!.:.
spectrometrie 13
- Programul de monitorizare de mediu care va fi aprobat de
Coritrolul
Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare;
ActivitatHor
Nucleare.
1. f9za PIF
induse ... in _;_ Autorizatia de punere in functiune pentru U3 ~~ U4 emisa
analize 13 globale
de CNCAN;
autorizatiile
spectrometrie y
specifice
de 2. faza deexgloatare
spectrometrie 13
teste ?i punere - autorizatiile de functionare pentru U3 ?i U4 emise de
analize 13 globale
CNCAN.
in functiune.
spectrometrie y
spectrometrie 13
1

24

MONITORUL OEICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

d5) Monitorizarea biodiversitatii


a) Monitorizarea speciei de ~olu?te Corbicula f/uminea ?i a speciei de pe?ti Alosa immaculata (faza PIE ?i faza de
exploatare comerciala)
Specie
monitorizata

Puncte monitorizare/mod de implementare

Aspecte unnarite

Corbicula
fluminea
(increngatura
Mollusca)
specie
invaziva

- proba de control va fi prelevata din amonte de canalul


de evacuare a apelor de racire;
- se vor colecta probe atat din canalul de evacuare, cat ?i
din Dunare, Ia intervale regulate pe lungimea penei de apa
cu temperatura modificata;
- minimum 3 prelevari anuale, se vor analiza diferen\ele
regimului termic al apei, precum ~i cele hidrolologice;
Etapa de monitorizare de 3 ani de Ia intrarea in faza PIE ?i
de punere in functiune

- dinamica abundentei larvelor pediveligere din


canalul de deversare a apelor de n3cire ale C.N.E.
Cernavoda;
- aria de distributie a larvelor pediveligere;
- abundenta adultilor in habitatele bentonice din
zona proiectului. '

Alosa
immaculata
(Pisces),
scrumbie

- se vor efectua pescuiri de studiu (larve ?i pui timpurii care


tranziteaza zona penei de apa cu temperatura modificata)
concomitente atat in zona neafectata termic, cat si in zona
afectata termic;
'
- se vor inregistra vitezele de curgere ~~ temperaturile pe
sectrunile caracteristice pentru a !?ti unde este localizata
zona cu viteza cea mai mare de curgere (pe unde se scurg
cele mal multe larve de scrumble) ~~ daca fenomenul de
.pana de apa calda" este prezent sau 11u in ziua respectiva:
1. faza PIE
Se va lne.epe monitorizarea cu 1 an inainte de punerea fn
funcvune a U3 ~i U4.
2. Faza de exploat~re
Etapa de monitorizate de 2 ani de Ia intrarea In e)(ploatare

cunoa~terea influentei penei de apa cu


temperatura modificata asupra comportamentului
de migratie al scrumbiilor adulte;
cunoa~terea
comportamentului. efectului
poten1ial al tranzitarii larvelor 9i puilor timpurii de
scrumbie de Ounare in zona penei de apa cu
temperatura modificata;
- identiflcarea prezentel puilor timpurii de Alosa sp.
pe fundU[ Ounarii !n ZOM terminala a penei de apa
cu temperatura modificata.

aU39iU4.
NOTA:

Monitorizarea biodiversita~i se va face de catre uo lnstitut de specialitate abilitat confomi prevederilor legale !?i care detine
laboratoare certificate 1$0 17025.
b) Monitorizarea integrata a biodiversitatii
lndicato!i

Observa~il

Se urmare~te ~?i
se monltorizeaza
influenta factorilor
radlologici.
termici,. fiziccr
chimid, meC"..anl~
asupr-d
organismelor

1. Eaza EIE
Programul va identlfica elementele relevante necesare
stabiJirii efectelor functionarii a 4 uniUW nucleare, In baza
determlnMior reaH~ate de SNN.SA ~ Sucursala C.N.E.
Cemavoda prin integrarea programelor de monltorizare ~i a
$tUdiilor existente.
Programul se va pre.zenta tn cadrul documentatiei de
SQlicitare e autorl.z~tiei de mediu pentru CNE. Cemavoda-

acvatlce~i

4 unitati.

Scop

1. Eaza PIE
Elaborarea unui program de
monitorizare a biodiversitatii acvatice ~i
terestre.
2. Eaza d~ ~~QIQ!:!!ar~
lmplementarea programului de
monitorizare a biodiversitapt acvaUce $i
terestre.

2~ Faza de exploatare
lnt~rpretatea IntegratE\

terestre.

a rezultatelor programului de
monitorizare se va efectua de catre un instltut de specialitate
abi!Hatconform p(evederifor legale ~i care detine laboratoare
certificate ISO 17025 .
. .

Se va monitori.za permanent implementarea


diminuare a impactului, precum

~i

..... .

masurilo/d~, .. '

eficienta acestora; _in:cazlll in

. Condftii\e pent~~ de.zafectarea unitatilor 3 ~i 4 sunt prevazute

in Legea nr. 111/1996 privind desfa~urarea in siguranta.


~i

care se inregistreaza aparitia unor efecte negative asupra

reglementarea, autorizarea

speciilor ?i habitatelor care au determinat obiectivele ~~:

republicata, cu modificarile l?i completarile ulterioare, in Ordinul

controlul activitatilor nucleare,

conservare, titularul de proiect va prezenta autoritatii centrale

pre~edintelui

pentru protectia mediului masurile suplimentare de reducere a

Nucleare nr. 75/2003 pentru aprobarea Normelor privind

impactului.

cerin\ele specifice pentru sistemele de management al calitatii

3. Tn timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului ~i


postinchiderii

aplicate Ia dezafectarea instalatiilor nucleare (NMC-11) ~i in

Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor

Ordinul pre~edintelui Comisiei Nationale pentru Controlul

MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

25

Activitatilor Nucleare nr. 275/2005 pentru aprobarea Normelor pe pagina web www.mmediu.ro !iii publicate in mass-media de
privind monitorizarea radioactivitatii mediului in vecinatatea unei catre Societatea Nationala .. Nuclearelectrica" - S.A. l?i
instalatii nucleare sau radiologice (NSR-22).
Ministerul Mediului l?i Schimbarilor Climatice;
Durata de viata proiectata a unitatilor 3 !iii 4 este de 30 de ani.
- dezbaterile publica ale raportului privind impactul asupra
Asigurarea securitatii nucleare atat in perioada operarii mediului desfa!?urate in cadrul procedurilor nationale !iii in
instalatiilor nucleare, cat !iii in timpul dezafectarii !iii depozitarii context transfrontiera au fast organizate in anul 2007 astfel:
finale a de!iieurilor radioactive este un proces aflat in continua 1 octombrie in localitatea Cernavoda, 3 octombrie in Constanta.
imbunatatire/perfectionare !iii reprezinta principiul de baza al 5 octombrie in Bucure!?ti, 20 noiembrie 2007 in ora!?ele Silistra
Directivei 2009/71/EURATOM a Consiliului din 25 iunie 2009 de l?i Dobrich (Bulgaria). La intrebarile, comentariile publicului
instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleara a participant, Societatea Nationala ,Nuclearelectrica" - S.A.
instalatiilor nucleare.
impreuna cu expeftii sai, a raspuns amplu, fundamentat.
La terminarea perioadei de operare, activitatile de
- raspunsurile Ia observatiile/comentariile publicului cu
dezafectare a unitatilor 3 !iii 4 se vor efectua in conformitate cu privire Ia continutul raportului privind impactul asupra mediului,
normele 9i reglementarile Uniunii Europene, internationale !iii precum 9i Ia intrebarile formulate in timpul dezbaterilor publice
nationale din domeniul nuclear in vigoare.
nationale 9i in context transfrontiera au fast prezentate de
Proiectele de dezafectare 9i dezasamblare a centralelor titularul proiectului in documentul ,Formularul pentru
nucleare sau reactoarelor nucleare se regasesc pe anexa I prezentarea solutiilor de rezolvare a problemelor semnalate de
punctul2 (b) Ia Directlva 2011/92iUE a Parlamentu!ui European public", astfel:
9i a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea
Anexa A - observatii/comentarii ale organiza\iilor civile
efectelor anumitor proiecte publica 9i private asupra medh.llui, Greenpeace, Fundatia Terra Mlleniullll, Women Against Nuclear
transpusa in legisla~ia na~ionala prln Hotararea Guvernului Power-mouvement, No More Nuclear Power-mouvement,
nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte Women For Peace-mouvement;
publice l?i private asupra madlului, cu modmcarl!a ~~ completanfa
Anaxa B - obsarva1Jl!comentarii ale publicului In timpul
ulterioare. Potrivit art 4 alin. (1) a! Directive! 2011/92/UE, aceste dezbaterilor publice de Ia Cernavoda, Constanta \'i Bucure9ti;
tipuri de proiecte se supun evaluarU lmpactvlui asupra mecuuJoi.
At1eXa c - ob$5(Va,iitcomentarl! alE~ publicu!ui In timpul
in consecin~a. Ia terminarea perioadei de operare C,N.E. dazbaterilor publit-.e de Ia Silistra ~i Dobrich (Bulgaria);
Cernavoda va soliclta obtfnerea acordului de mediu pentru
Anexa D- observaliifcomentaril ale publicului din Austria Ia
proiectul de dezatectare a unitatllor 3 ~~ 4 in c<.mformitate cu raportol privinct itr1pactu1 asupra medh.JIUI.
prevederile legislayei nationale din domeniul protecPai mediuloi,
Documentul .,F()rmular pentru prezentarea solutiilor de
in vigoare.
re.zolvare a prciblemelor semnalate de public" a fast publicat pe
Tn cadrul documentatiei de evaluare a impactutui asupra pagina web www.mmediu.ro Ia sectiW1ea proiectului, iar
mediului vor fi identificate masurile, conditlile, programul de raspunsurile Ia comentarii au fast transmise solicitantilor !iii
monitarizare nacesar a fi indaplinita in tlmpul inchiderii, statelor interesate de proiect. in toate situatiile in care publicul
dezafectarii, refacerii rnediului ~~ postinchiderii. Aceste cerin~e interesal a sollcitat in continuare clarificari ~i/sau aprofundari ale
var fi incluse 1n acordul de mediu ce va fi emis de catre raspuosurilor, acestea au fost transmise organizatiilor civile 9i
autoritatea competanta pentru protec,ia mediului pentru nu au mal fost primite comentarii suplimentare;
- au avut loc c<msullilri intre autorit<Wie de mediu din
proiectul de dezaJectare a unililtHor 3 ~~ 4, In conforrnitate cu
prevederile legislath~i nationale, europene ~i lntero:a~onaie din Romania ~~ Austria tn baza prevedetilor art. 5 al Conventiei
domeniul protectiei mediului in vigoare.
Espoo, tn martie 2008. ln cadrul consultarilor, dupa vizitarea
V. lnformatii cu privire fa proc:esul de participare a amplasamentului proiectului, partea auslriaca a sollcitat detalii
publiculul in procedura derulata
referitoare Ia anumite informalH din raportul privind impactul
Ministerul Mediulul ?l Schimbarllor Climatlce, ca autoritate asupra medlului. Subiectele discutate au vizat aspecte legate
competenta pentru protectia mediulul, a as!gurat informarea de stadiul actual allucrarilor de Ia unitatlfa 3 ~~ 4. zona activa a
publicului interesat accesul m.;~r Ia lnformatie ~i participarea reactoarelor, risc~ll seismic, aovetopa te:actorului ~i evaluarea
publicululla luarea deciziei fn procedura de emitera a acardului de securitate nucleara. La discutii au participat reprezentanti ai
de mediu, astfel:
... . . . . . . Mir~h:>t~r:ului fyl~d}ului ~i Schirnbarilor Climatice (Ministerul
- taate informatiile relevante referitoar~ . i~ =proi'echi. Medlu1Ji''~i Oei.v6it8rii Durabile, Ia data intalnirii), ai Comisiei
,Continuarea lucrarilar de construire ~i finalizare a unit~~lor 3 Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare 9i ai Sacietatii
9i 4 Ia C.N.E. Cernavoda", judetul Constanta. de Ia depunerea Nationale .Nuclearelectrica"- S.A., precum 9i expe~i austrieci
solicitarii de emitere a acardului de mediu 9i pana Ia luar~a. din cadrul Ministerului Federal al Agriculturii, Mediului 9i
deciziei de emitere a acordului de mediu, au fast puse Ia' Managementul Apelor, ai Agentiei Federale de Mediu 9i ai
dispozitia publicului pe pagina web www.mmediu.ro, Ia lnstitutului Austriac pentru Ecologie Aplicata;
sec\iunea proiectului;
- completarile rapartului privind impactul asupra mediului,
- publicullpublicul interesat a fast infarmat asupra deciziilar studiul de evaluare adecvata 9i raspunsurile finale catre
etapelor de incadrare in procedura de evaluare a impactului 9i organizatiile civile au fast postate pe pagina web
de definire a domeniului evaluarii prin anunturi publice postate www.mmediu.ra spre consultare in periaada iunie-august

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

2012, iar organizatiile civile Greenpeace CEE Romania,


Fundatia Terra Mileniullll 91 Asociatia ,Gandltorul in Actiune" din
Cernavoda au fast informate in scris ca pot consulta
completarile
depuse
de
Societatea
Nationala
,Nuclearelectrica" - S.A., incluslv raspunsurile Ia comentariile
lor;
- pe perioada derularii procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, publicul interesat a solicitat informatii
suplimentare in legatura cu aspecte procedurale 91 s-au sollcitat
completari ale informatiilor postate pe pagina web. Ministerul
Mediului 9i Schimbarilor Climatice a raspuns tuturor solicitarilor
prin completarea site-ului 9i, daca a fast cazul, a transmis in
copie documentele/adresele etc. solicitate;
- aspectele de interes deosebit ale proiectului care au fast
aprofundate de titularul de proiect, ca urmare a comentariilor
publicului interesaUautoritatilor, 9i care au contribuit Ia
imbunatatirea ~i completarea raportului privind impactul asupra
mediului au fast:

- proiectul acordului de mediu a fast postat pe pagina web


www.mmediu.ro Ia sectlunea proiectului.
Rezultate din procedura transfrontiera
in conformitate cu prevederile art. 6 din Conventia privind
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera,
adoptata Ia Espoo Ia 25 februarie 1991, ratificata prin Legea
nr. 22/2001, cerlntele finale agreate cu cele doua state
participants in cadrul procedurii derulate sunt urmatoarele:
A. Pentru Bulgaria:
1. Evacuarea in biefulll al Canalului Dunare-Marea Neagra
se va realiza numai cu aprobarea Administratiei Nationale
,Apele Romane" 9i a Administratiei Nationale Dobrogea-Litoral,
cu acceptul Companiei Nationale ,Administratia Canalelor
Navigabile" - S.A., al Regiei Autonome Judetene de Apa
Constanta, cu notificarea Directiei de Sanatate Publica
Constanta ~i a Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta,
precum '?i cu aprobarea Comisiei Nafionale pentru Controlul

a) asigurarea apei de racire in situatia funcVonarii C.N.E. ActiviU\tilor Nucleare.


Cemavoda -4 unitati(observa~ii ale Funda~iei Terra Mileniullll,
2. Dupa punerea tn functh.me a unitatilor 3 l?i 4 ale C.N.E.
ale Asocia~iei nGanditorul in Actiune" liJi ale Organizatlei Cernavoda, autoritatf[e publica centrale de mediu din Romania
Greenpeace};
~~Bulgaria vor agrea un program comun privind schimbul de
b) masurile propuse tn cazul riscurilor unul atac terorlst informaVi pe baza retultatelor rnonitorizarH radiologice realizate
(observatii ale Organlzatiei Greenpeace. ale Funda\lei Terra de cele dOua<state in regiunile respective ale Republicii Bulgaria
~?i ale Romaniei. Operatorul va colabora ~iva pune Ia dispozi\ie
Mileniullll ~~ale pubficulul din Austria);
c) masurile aferente analizei de rise pen1ru sitW~\li de datele necesare.
accident sever, inundatli. seceta, atac terorist, cutremur
3. Programul comun pentru schimbul de informalii
(observatii ale Organizatler Gre~mpeac<:~ - Austria ~~ ale (trimestriale) intre ce!e doua state va Include informatH relevante
publicului din Austria):
despre rezultatele monitorizar1i continue a apei ~i aerului in
d) tehnici de dezafectare ~i masurl in timpu! lucrarllor de regiuo1Ie mentiooate.
dezafectare (observatii ale f!undatiei Terra Mileniul Ill. ale
4. Societatea Na1ionala ,Nuclearelectrica" - SA Organizatiei Greenpeace - Austria )>i ale publicului din Sucursa!a C.N.E. Cemavoda va pune Ia dispozftia publicului pe
Bulgaria):
pagina web Raportul anual de mediu in limbile romana 9i
- aspectele semnalate de Asoclatia ,.Ganditorul in Actiune'' englezapentru a facillta publicului interesat (incluslv populatiei
9i de Funda~ia Terra Milenlul Ill referitoare Ia necesitatea bulgare <tin arlUe de granita Umitrofe) accesul Ia lnformatiile
aprofundarii informatiilor cu privire Ia impactul potential asupra rel'eritoare Ia lmpfementarea activlttWior de protectie a mediului.
ape lor ca llrrnare a deversarii apel calde in fluvil.ll Dunarea "i
B. P;entru Austt!a
impactul potential asltpra floreiffaunel din zooele de iflfluen1ti ale
1. Etapele autorizalii de catre comisia Nationala pentru
proiectului au condus Ia completarea informatiilor din raportul Controlul Activitatikx Nucleare, ulterioare emiterii acordului de
privind impactul asupra rnodiului elabordt in anul 2007 de catru
mediu, precum ~~ actele de reglementare emise de aceasta vor
lnstitutul Na1ional de Cercetare-De.zvoltare pentro Protectla aS1gur..
... 1,._A
...
t zare spec1'fi1ce
.,.,.epli"'lr
" ea t u1urQr condw
~U 1or ue au or1
Mediului - ICIM Bucure~ti, cu studlul de evaluar~ adecvata
domeniului nuclear. inclusiv punerea In practice a cerintelor
elaborat de lnstitutul Nalionat de Cerc~taro-D~zvoltare .. Delta
Dunarii" Tulcea. institut acr<:~ditat pentrv acest tlp de t:ucrarf;
exprlmate in oplnia finala a Austriei. Pfoiectul tehnic conline
_ decizia de emitere a acordului de mediu a fast postata pe masl.lrlla da imbunatatire rezultate din evaluarile efectuate in
pagina web a proiectului ~i a fost publicata de Societatt<Ja.= cpntex.tul ..~e~telor de stres" solicitate de Consiliul European 9i
Nationala .Nucle.arelectrica" _SA in mass-medici( ' . "' .C6i1iisla Etirhpeaha, dupa accidentul de Ia Fukushima (masuri
- ulterior afi~arii deciziei de emitere a acordului ge .mediu, mentionate Ia cap. 1.2 din prezentul acord de mediu).
Fundatia Terra Mileniul Ill, Organizatia Greenpeace CEE
2. Forajele de mare adancime reprezinta ~i solutia alternative
Romania, impreuna cu Asocialia Bankwach Romania ~i
furnizare a apei de racire a zonei active, in cazul pierderii
Asocialia Re.Generation, au contestat aceasta decizie.' surselor de racire bazate pe apa preluata din fluviul Dunarea.
3. Titularul se va asigura Ia momentul inceperii lucrarilor de
Aspectele semnalate de organizatiile civile au fast discutate in
~edinta Comisiei de analiza tehnica Ia nivel central din aprilie construire ca starea structurii de beton a anvelopelor ~i cladirilor
2013, stabilindu-se mentinerea deciziei de emitere a acordului reactoarelor permite constructia, finalizarea 9i operarea in
de mediu. Publicul interesat a fast informat in scris cu privire Ia deplina siguranta a celor doua unitali nucleare propuse prin
mentinerea deciziei de emitere a acordului de mediu;
proiect

de

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 634/14.X.2013

4. Titularul va implementa ?i gestiona programele pentru


asigurarea fiabilitatii componentelor critice pentru securitatea
nucleara ?i producJie, dezvoltate in conformitate cu cerintele
internationale.
5. Proiectul prevede masura de instalare de sisteme de
recombinare pasiva a hidrogenului, necesara controlului
hidrogenului in cladirile reactoarelor (masura mentionata in
cap. 1.2 din prezentul acord de mediu).
6. Proiectul ia in considerare cele mai noi cerinte ale
ghidurilor Agentiei lnternationale pentru Energie Atomica ?i ale
standardelor intemationale, in conformitate cu cerintele Comisiei
Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare.
7. Proiectul ia in considerare evaluarea probabilistica de
securitate nucleara de nivel 2 (PSA level 2) care demonstreaza
respectarea tintei de 10-5 evenimente/an impusa pentru
frecventa de topire a zonei active liii a tintei de 1o-s
evenimente/an pentru frecventa de eliberare de substan1e
radioactive din anvelopa.
Cu luarea In considerare a prevederilor art. 21 alin. (1) ?i (4)
din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 195/2005 prMnd
protectia mediului, aprobata cu modificari $i completari prin
Legea nr. 265/2006, cu modificarile !?i complet.arile ulterioare,
documentatia care a stat Ia baza llt.tniterii acordului de mediu
este:
- Cere rea de solicitare a acordului de mediu Ia Agenlia
pentru Protectia Medlulut Constanta cu nr_ 6.548 RP din

9.08.2006;
- Memoriu de prezentare oecesar obtinerii acordulul de
mediu pentru CNE Cernavoda unita\)le 3 ~i 4 elaborat de
CITON - Sucursala de lnginerle Tetmologica Obiective
Nucleare a Regiei Autonome pentru Activit~W Nucleare (iunie

2006);
- Notificarea statelor poten~al afectate de proiect (Bulgaria,
Austria, Ungaria, Moldova ~i Ucraina} ;>i raspunsul de participare
in procedura de evaluare a impactului asupra mediului in
context transrrontiera transmis de Bulgaria :;;l Austria;
-

certificatele de urbanism emise de Primaria Ora~ului

Cernavoda: nr. 165/24.07.2006, nr. 240/23.07.2008,


nr. 9 3101.06.2012 ~i nr: 10B/27,06 .2012;
_
Autorizatia de amplasare pentru 0 centrala
nucleraroelectrica tip CANOO-PHW 4 X 660 MWe, pe
amplasamentul Cemavoda emisa de Comiteh.d de Stat pentru

27

- Opinia Comisiei din 26.11.2010 in conformitate cu art. 43


din Tratatul Euratom referitoare Ia finalizarea unitatilor 3 ?i 4 ale
Centralei Nucleare de Ia Cernavoda, Romania;
- raportul misiunii de evaluare a hazardului seismic, emis de
Agentia lnternaJionala pentru Energie Atomica (iulie 2012) cu
titlul ,Report on the 2nd follow up review mission for the
probabilistic seismic hazard analysis and development of design
basis ground motions for the Cernavoda NPP Units 3&4"
(,Raport a celei de-a doua misiuni de evaluare a analizei
probabilistice de hazard seismic ?i stabilirea bazelor de
proiectare seismica pentru amplasamentul unitatilor 3 ?i 4 de Ia
CNE Cernavoda';);
- scrisoarea de confort privind autorizarea unitatilor 3 ?i 4
ale CNE Cernavoda cu nr. 3.487/30.05.2012 - Comisia
Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare;
- Avizul de gospodarire a apelor nr. 35/2011 privind
,centrala Nuclearelectrica Cernavoda unitatile 3 ~i 4", judetul
Constanta. emis de Administratia Na1ionala .Apele Romane";
- Avizul de gospodarire a apelor nr. 54/2013 privind
,Continuarea lucr~rilor de construire $i finalizare a unit~tilor 3
~~ 4 ale CNE Cernavoda'', emls de Adminlstratia Nationala
,Apele Romfine";
-Avizul favorabil al custodelui ariilor naturale protejatesiturile Natura 2000 din zona de influenta a proiectului cu
nr. 3.336!11.09.2012 etnis de Regia Nationala a PadurilorROMSilVA- Oirec~ia Silvica Constan~a;
~ opiniile finale ale Bulgariei ~~ ale Austriei cu
nr. 37.033/E0/28.11.2012 :?i. respectiV, 11r. 36.992/ED/26. 11.2012;
- Hotararea Guvernului nr. 1.565!2008 privind aprobarea
raportului de negociere a condqiilor pentru infiln~area societatii
comerdale care va reall:za unitatlle 3 f?i 4 de Ia CNE Cernavoda;
- planuri de situalii ~i planuri de incadrare In zonit
Prezentul acord de mediu este valabil pe toata perioada
punerii in aplicare a proiecllllui, in conrorrnitate cu prevederile
art. 16 alin. (1} din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 195/2005 prlvind protectia mediulul, aprobata cu modificari
~~ completari pon legea nr. 265/2006. cu rnodificarile ?i
completartle ulterioare.
La finatizarea lucrarilor de executie. titularul de proiect va
notlJlca auloritatea centrata pentru prolectia rnediului in scopul
efectuarjl verificarii prililnd respectarea condi1iilor impuse prin
prezentvl acordde mediu~i pentru incheierea procesului-verbal
de constat.are care va inso~i procesuiAverbal de receptie a
IUcrarUor arerenta investftiel reali?.ate.

Energia Nucleara (1978);


Nerespectarea prevederilor acordulul de mediu atrage
- rap.ortul privind impactul asupra mediului cy ~itlul ,Raport , ;'i\JSpelld<lre~,~?uanularea acesiu!a, dupa caz, in conformitate
Ia studiul de evaluare a impactului asupra mediuiJ{p~ntr~CNE .
art'. '. ~lln. (3), {4} ~i (5) din Ordooan'a de urgenta a
Cernavoda unitatile 3 si 4", elaborat de lnstitutul National de Guvernului nr. 195i2005 privind protectia mediului, aprobata cu
Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului :~ .ICIM modificari ~i completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile
Bucure?ti (2007) ?i completarile raportului privind impactul . ?i cbmpletarile ulterioare.
asupra medlului (2012);
Prezentul acord de mediu poate fi contestat in conformitate
- studiul de evaluare adecvata cu titlul ,Evaluarea adecvata cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind
a impactului de mediu a unitatilor 3 ~~ 4 ale C.N.E. Cernavoda evaluarea impactului anumitor proiecte publice ?i private asupra
- lmpactul asupra biodiversitatii - Raport final", elaborat de mediului, cu modificarile liii completarile ulterioare, liii ale Legii
lnstitutul National de Cercetare-Dezvoltare ,Delta Dunarii" contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ?i
Tulcea (2012);
completarile ulterioare.

:cJ

tf

S-ar putea să vă placă și