Sunteți pe pagina 1din 7

Cum poti beneficia de amanarea la plata a

obligatiilor fiscale? Noi reguli au intrat deja in


vigoare
Contribuabilii care beneficiaza de imprumuturi din fonduri europene,
care nu au fost decontate la termen de autoritatile de management,
vor putea solicita amanarea la plata a impozitelor si taxelor datorate
statului, pe o perioada de maximum doi ani, dupa cum se arata intrun act normativ intrat in vigoare in iunie. Etapele pe care
contribuabilii trebuie sa le parcurga pentru a obtine inlesniri la plata
sunt cuprinse intr-un ordin al Ministrului Finantelor, ale carui
prevederi se aplica de vineri.

Autor
Elena Voinea
16 Septembrie 2013
4 comentariiPrinteaz articol

Comenteaz 4
Printeaz articol
napoi la articol

Noi reguli privind amanarea la plata a obligatiilor fiscale au intrat in vigoare in luna
iunie. Mai exact este vorba despre OUG nr. 50/2013 care prevede ca persoanele
care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile cu competente in
gestionarea fondurilor europene (autoritati de management si/sau organisme
intermediare) vor putea sa solicite amanarea la plata a impozitelor, taxelor,
contributiilor si a altor sume datorate statului, inclusiv a obligatiilor accesorii
administrate de Fisc sau transmise spre recuperare acestei autoritati.
Potrivit actului normativ, amanarea la plata se va acorda in limita sumei de incasat
de la autoritatile competente si in ordinea vechimii obligatiilor fiscale, pentru o
perioada de maximum doi ani.
In cazul in care contribuabilul nu finalizeaza procedura de amanare la plata in cei doi
ani, atunci aceasta inceteaza, iar contribuabilul va datora dobanzi, penalitati de
intarziere sau accesorii, potrivit legii, pe intreaga perioada de amanare la plata.
Pentru a pune in practica masurile mentionate anterior, Ministerul Finantelor a emis
unOrdinul nr. 1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art.
V din OUG nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale, publicat in
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 583 din 13 septembrie 2013. Actul normativ a intrat
in vigoare in ziua publicarii.

Prin acest ordin, MFP stabileste cum pot contribuabilii sa solicite amanarea la plata a
obligatiilor fiscale.
In plus, documentul cuprinde modelul si continutul unor formulare, precum si modul
de completare a cererii de amanare la plata si documentele care trebuie sa
insoteasca cererea.

Obligatiile fiscale care pot fi amanate la plata


Potrivit ordinului recent intrat in vigoare, pentru obligatiile fiscale principale si
accesorii administrate de ANAF sau pentru alte sume datorate bugetului si transmise
spre recuperare acestei autoritati, organul fiscal competent poate acorda
urmatoarele inlesniri la plata:

amanarea la plata a obligatiilor fiscale principale, precum si a obligatiilor


fiscale accesorii in situatia in care contribuabilii au de incasat sume certe,
lichide si exigibile de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor
europene in baza contractelor de finantare incheiate cu acestea;
anularea obligatiilor fiscale accesorii prevazute la lit. a), in situatia in care
contribuabilul a renuntat la dreptul de a percepe sau incasa dobanzi, penalitati
sau accesorii de orice natura aferente creantelor de incasat de la autoritatile
competente, iar amanarea la plata a fost finalizata;

scutirea la plata a obligatiilor fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale


principale scadente pentru perioada cuprinsa intre data la care trebuia
efectuata plata de catre autoritatea competenta, potrivit termenelor stabilite in
contractul de finantare ca urmare unei cereri de rambursare, si data efectuarii
platii, in cazul contribuabililor care au incasat dupa termenul contractual sume
aferente cererilor de rambursare autorizate la plata inainte de data de 3 iunie
2013;

amanarea la plata, in vederea scutirii, a obligatiilor fiscale accesorii aferente


obligatiilor fiscale principale scadente dupa data depunerii cererii de
rambursare la autoritatea competenta, in cazul contribuabililor care au de
incasat sume ca urmare a unei cereri de rambursare cu termenul de plata
depasit.

Aceste inlesniri la plata sunt acordate de organul fiscal competent in raza caruia se
afla domiciliul fiscal al contribuabilului, se precizeaza in noile reglementari.
De asemenea, daca cei care solicita amanarile la plata sunt contribuabili nerezidenti,
care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei prin unul sau mai multe sedii
permanente, atunci competenta revine organului fiscal pe a carui raza teritoriala se
afla situat sediul permanent desemnat.
In acelasi timp, in situatia in care contribuabilul solicitant nu are domiciliu fiscal,
amanarea la plata va fi acordata de organul fiscal in raza caruia se face constatarea
actului supus dispozitiilor legale fiscale.

In ceea ce priveste persoanele care pot sa solicite inlesniri la plata, MFP precizeaza
ca acestia trebuie sa aiba calitatea de:
a) beneficiari ai finantarii nerambursabile, pentru obligatiile datorate de acestia;
b) partenerii beneficiarilor finantarii nerambursabile potrivit acordului de parteneriat,
anexa a contractului de finantare, pentru obligatiile datorate de acestia.

Cum se solicita amanarea la plata?


Contribuabilii care doresc sa solicite amanarea la plata a obligatiilor fiscale trebuie
sa parcurga anumiti pasi, cuprinsi in actul normativ.
Cererea de acordare a inlesnirilor la plata
In prima faza, contribuabilii vor depune o cerere de acordare a inlesnirilor la
plata (modelul il puteti consulta in fisierul atasat) la registratura organului fiscal
competent sau sa o transmita prin posta cu scrisoare recomandata, cu confirmare de
primire.
Atentie! Potrivit dispozitiilor MFP, contribuabilul poate depune una sau mai multe
cereride acordare a amanarii la plata ori de cate ori are de incasat sume certe,
lichide si exigibile de la autoritatea competenta.
In cazul contribuabililor care au infiintate sedii secundare, cererea de acordare a
inlesnirilor la plata va fi depusa de catre contribuabil, atat pentru obligatiile fiscale
datorate de acesta, cat si pentru cele ale sediilor sale secundare, precizeaza MFP.
De asemenea, noile dispozitii fac referire si la persoanele care nu au domiciliu fiscal
in Romania. Mai precis, acestea vor desemna un imputernicit care sa se ocupe de
formalitatile privind solicitarea amanarii la plata.
Conform documentului citat, cererea de acordare a amanarii la plata va cuprinde
urmatoarele informatii:

datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele si prenumele


acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului,
daca este cazul, domiciliul fiscal/sediul social/domiciliul, codul de identificare
fiscala, numarul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum si
numele, prenumele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile
cu tertii, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare inregistrate
fiscal, potrivit legii;
tipul inlesnirii la plata solicitat;
suma totala pentru care se solicita inlesnirea la plata, defalcata pe tipuri de
impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat si
in cadrul acestora, pe obligatii fiscale principale si accesorii. In cazul
contribuabililor care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit
legii, impozitul pe venitul din salarii se mentioneaza separat pentru
contribuabil si separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare;

data si semnatura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului


fiscal/imputernicitului, precum si stampila, daca este cazul.

Atestatul eliberat de autoritatea de management


Inainte de depunerea cererii de acordare a inlesnirilor la plata, contribuabilii trebuie
sa solicite autoritatii de management un atestat (aveti modelul atestatului in fisierul
atasat), se arata in ordinul MFP.
Pentru eliberarea atestatului, contribuabilii vor depune o alta cerere care sa contina
elementele urmatoare:

datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele si prenumele


acestuia, a/ale reprezentantului legal/imputernicitului, daca este cazul,
domiciliul fiscal/sediul social/domiciliul, codul de identificare fiscala, numarele
de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum si numele, renumele si
calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile cu tertii;
titlul si codul proiectului, precum si numarul si data contractului de finantare
incheiat intre contribuabil si autoritatea competenta;

numarul si data inregistrarii cererii de rambursare la autoritatea competenta;

tipul inlesnirii la plata pentru care se solicita eliberarea atestatului;

codul IBAN al contului de disponibil 50.98.19 Disponibil din sume incasate de


la autoritatile de management cf. art. V din OUG nr. 50/2013 si unitatea
Trezoreriei Statului la care a fost deschis;

data si semnatura contribuabilului/reprezentantului legal/imputernicitului,


precum si stampila, daca este cazul.

In cazul proiectelor cu finantare europeana implementate in parteneriat, cererea de


eliberarea a atestatului va fi depusa individual de beneficiarul proiectului pentru
obligatiile fiscale ale acestuia sau, dupa caz, de fiecare partener pentru obligatiile
fiscale datorate de acesta.
Mai mult, potrivit documentului citat, la cererea de eliberare a atestatului
contribuabilul poate anexa o notificare prin care renunta la dreptul de a percepe sau
incasa dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente creantelor de
incasat de la autoritatea competenta in cauza.
Dupa ce autoritatea de management primeste cererea de eliberare a atestatului (pe
care trebuie sa o solutioneze in cel mult 5 zile de la data depunerii) va verifica daca
cererea de rambursare a contribuabilului a fost autorizata la plata, iar in cazul in care
acesta are de incasat sume certe, lichide si exigibile, autoritatea de management va
elibera atestatul. Acest document este valabil 20 de zile de la data emiterii, se
arata in noile reglementari.
Odata ce atestatul este obtinut, contribuabilul va depune acest document in
original la organul fiscal competent, impreuna cu cererea de acordare a amanarii

la plata si cu o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca nu se


afla in procedura insolventei.
In momentul in care autoritatea fiscala primeste documentele le va solutiona in
termen de cel mult 15 zile de la data depunerii acestora.
Urmatorul pas pentru solutionarea cererii de acordare a amanarii la plata va fi
eliberarea de catre organul fiscal competent, din oficiu si in termen de cel mult 5
zile de la data depunerii cererii, a certificatului de atestare fiscala, document care
va contine toate taxele si impozitele pe care contribuabilul le are de platit la
stat.
Atentie! Eliberarea certificatului de atestare fiscala in scopul acordarii
amanarii la plata nu este supusa taxei extrajudiciare de timbru.
Potrivit reglementarilor recent intrate in vigoare, in cazul in care exista diferente intre
sumele solicitate de catre contribuabil in cerere si cele inscrise in certificatul de
atestare fiscala, organul fiscal competent va solicita, in scris, prezentarea
contribuabilului la sediul sau pentru clarificarea situatiei fiscale a acestuia. Aceasta
solicitare va fi transmisa contribuabilului odata cu certificatul de atestare fiscala.
Mai departe, ca urmare a clarificarii neconcordantelor, autoritatea fiscala va intocmi
un proces-verbal de punere in acord, precum si un nou certificat de atestare fiscala.
Dupa ce este eliberat certificatul de atestare fiscala, organul fiscal va verifica daca
pentru contribuabilii care au solicitat amanarea la plata s-a deschis procedura
insolventei, a inceput executarea silita de catre un alt creditor prin poprirea sumelor
de incasat de la autoritatile competete si daca contribuabilii au in derulare o
esalonare la plata.
Cand aceste verificari se incheie, organul fiscal competent, va intocmi, in termen de
cel mult 3 zile de la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, un referat pe
baza caruia emite decizia de amanare la plata sau de respingere a
solicitarii. (Atat decizia de amanare la plata, cat si decizia de respingere le regasiti
in fisierele atasate).

Efectele amanarii la plata


Conform noilor reglementari, pe perioada amanarii la plata:

pentru obligatiile fiscale principale amanate la plata contribuabilul nu


datoreaz obligatii fiscale accesorii, daca a renuntat la perceperea sau
incasarea de dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura, aferente
creantelor de incasat de la autoritatea competenta in cauza;
pentru obligatiile fiscale amanate la plata nu incepe sau se suspenda,
dupa caz, procedura de executare silita;
obligatiile fiscale principale si accesorii ce fac obiectul amanarii la plata nu se
sting, cu exceptia situatiei in care contribuabilul opteaza pentru stingerea
acestora.

Alte prevederi
Ori de cate ori, pe perioada amanarii la plata, autoritatea de management constata
ca suma certa, lichida si exigibila inscrisa in atestatul pe care l-a emis nu mai este
datorata, in intregime sau in parte, aceasta are obligatia de a notifica in termen de
cel mult 3 zile organul fiscal competent, se arata in documentul citat.
In aceasta situatie, amanarea la plata isi va pierde valabilitatea, in intregime sau
in parte, corespunzator sumei pe care autoritatea competenta nu o mai datoreaza
contribuabilului. Astfel, organul fiscal va emita o decizie de pierdere a valabilitatii
amanarii la plata.

Ordinul MFP nr. 1520/2013 va putea fi consultat, zilele urmatoare, in sectiunea


noastra de Legislatie.

Fiiere ataate:Atestat eliberat de autoritatea de management (0,18 MB)Certificat


de atestare fiscala (0,11 MB)Decizie de amanare la plata a obligatiilor fiscale
MB)Decizie de respingere a inlesnirilor la plata (86,98 KB)

(0,16

Citete i urmtoarele articole pentru mai multe informaii despre acelai subiect:
7863 citiri
3 comentarii
Amanarea la plata a obligatiilor fiscale, publicata. Cine poate beneficia de aceasta facilitate?
De mai bine de doi ani de zile firmele cu datorii au posibilitatea sa opteze ...
Citete mai multe despremfpamanare la plata obligatii fiscale

Castiga cu Pate Bucegi 10.000 euro sau premii in fiecare ora.

Patru contracte din Noul Cod civil aplicate inteligent

Horatiu Sasu
9.92 Noul Cod civil a reunit sub acelasi acoperis contractele comerciale. DincolCumpar
acum!

Adauga comentariu

Utilizator

Comentariu(Pentru intrebri cu privire la probleme juridice / de afaceri

accesai Forumul Avocatnet.ro.)


ComenteazComunitatea
Avocatnet.ro apreciaz discuiile animate i politicoase i te roag s respeci politica editorial destinat
comentariilor Avocatnet.ro. Mulumim!

Comentarii (4)

un bugetar (utilizator neinregistrat)Miercuri, 23 Octombrie 2013, 09:23

ca bugetar ce trebuie sa restitui impozitul pe tichete cadou si penalizari pe 5 ani


,cum pot beneficia de amanare sau chiar scutire pt.penalizari deoarece consider
ca nu sunt vinovata de neplata acestui impozit si a penalizari