Sunteți pe pagina 1din 16
GUVERNUL ROMANIEI isterul Fondurilor Europene Directia Generala Programe Capital Uman od operator de date cu crater personal 33019/2014 INSTRUCTIUNEA NR, 108/31.05.2015 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTELOR FINANTATE IN CADRUL OM 3.2. \PROMOVAREA CULTURI ANTREPRENORIALE” ‘vain vedere: Prevederile OUG 68/2009 privind gestionarea Financia instrumenteorstrectual si utlzares acestora pentuobiectivl convergent, cu moat complete ukeroare; Adoptares unor misurfranciare pentru cestetea gradull de absortie 2 fondurlor Schema de autor de rin Sorin pentru antreprenar Ghul Solctantulus Condipi Species aferent cer de propunesi de prolete nv. 176 Romania Starve" Director genera al autor de Management pentru Programul Operational Sectoral Dervoltaea Resuselr Umane emite urmétoerea instructiuneprivind implementarea ‘roiectelorFinanrate in eadrul DI 31. ,Promovares clr anreprenoria’ Cererite de propuneri de proiecte fn cadrul OMI 3:1 au ea scop devotareacompetentelor antreprenorale ale peroanetor care dorese sa devote o activate Independenta scare au virsta peste 18 ans subventionarea plnuror de afacer al acestora in vederea cester ‘ate de ocupare, in med sstenal in acord cu sectoarleidentiiate ca ind competitive, Prolecel fnantaten cal DMI 3.1 intr ub neidena sthemeideajtor de minimis Sra pencruantreprenot” Prolectele vor fi implenentate tn acord eu principal unui management financier eguts, avand in vedere utlrea efcentS a fondurlor i un raport optim costeficients, In conformitate cu preveerielgisatii nationale i comuntare cu prevedeie contact be narre ‘ret RESPONSABILITAT aa Beneficirul contract de fnantare poartd intraga rSspundere pentru implementarea roectlul depus 5 apreoat de citre AMPOSORU/OIPOSDAU, Beneficial angojnd’n relate (tons C3725 oma petunia wee wdc | cu AN/O! POSORU esponsbitiyl in mumele membrlor parteneiatull g/sau ate ‘ntreprindelor benefice ale scheme de autor de minimis prin pentru antreprenor a2 Jn vodorea transfert sumelor aferente ajutoruld de minimis, inre beveficar 3/sau partener 6 inteprinderea creat (beneiiarl scheme de ajstor de minimis) svaincheis un ‘cord de fnanare” 1.3 Intreprinderea ree (benefcarl scheme! de ator de minim) va asigura convibuia propre pent ajutor de minimis primi mn procentul de cofinantare asumat Ia nive ut rojectlul, conform centraciulul de fnanfares bugetuluproiectal ry Beneficarlfnantri nerambursabil, In caltate de administrator al schemel de ajutor de ‘minimis, benef ajutorutul de minimis itrerinder create} au oblgaia de» pune lo _iponia funizorluischeme de autor de minis OR POSDRU, in formatal interme sofia toate datate informatie necesare in vedere ndeplieiprocedurir de reporare simonltorzare, in conformitate cu prevederie scheme de ajtor de minimis. Art 2 PREFINANTARE 2a 2.1.1, Contractele chelate In carul cererii de propuneri de prolecte ne 176 int sub Incidenja scheme! de ajutor de minimis pentru partea de finantare aterent® infin Inveprinderor, Prefinantarea va facordata conform prevederorlagle, n mod dint pentru care din ‘ele doud componente ae proiectulu 2) partes defnantare care nu nia sub incident scheme de utr de minis # ») partea de fnantare cae intra sub intenta scheme! de autor de minimis ceprexentand subvert pentru infintarea de ntreprinder 2.1.2 Pentru prefinanare aferent prt de Rinantarecare nu ints sub ncintaschemeide Ajutor de minimis, prefnanfarea se va acorda la cerere, in cuartum de maximum 10% din voloaea bugetull ce au inti sub incidents schemel de ajtor de minimis, In oul transe egal, ate 43} Prima trangé fin cuantum de maximum 5%) va putea fi sola ups Indepinices onciilrgivind lars suspensivl ») Cea de-s doa tanga (in cuantum de maximum 5%) va putes elias dups validorea de tre AM/OIRresponstila une/unor cere de rambursare cae cupind/echeluel validate ‘neuantum de minimur 60% din valoarea orm trande ce prefnantor. " Canfrm a. 18.6 cn schema de ute e minis Spin pone antes —— Puce on ice 17, Tomer Ce Rama eh 872444: 0572814511 ‘6160 OEADE SE: er po nd ett wo eae en 22 2.2.1. Penta gartea de fnantare care intr sub Incident schemet de alutor de minimis, Drefinanarea se poate acorda into singucd tangs, in cuantum de maximurn 35% din valoare totals ejtorul de rinirs Pentru aceasta prefinantar,beneflarl va preventa stasat cere de acordare a prefinanti dovada consti garane! pentru sume aferenta prefinantc slctat, pin depunerea un istrument de garantare emis n candle eg Ge ctr o societate havea sau de cite 0 sacetate de aig, pent a perioad de timp «ares. acopere cel pun drat rimasi pin i finaizarea implement proietull ls care se adauga texmenul (20 ze lucrtoare} necesar pentru verfiarea ultmel ceret de ‘ambursare intermedire, ‘nstaumentl de garaniare va putea f cin da cre Partner in protec, n numele gi pe seama Benefit 2.2.2 Garanpa pentru suma aferents pe de fnantare car inte sub incident schemel de 'ajutor de minimis se poate diminua arespunaatr la flecarecerere de ramburare aprobst la care sa operat decucerea prefnatari, dar nu inainte de atingeres unui procent de ducer de 50% din suma acordats 2.2.3. Peni prices arfinantii,Beneficarl va deschide conur bancae deccat,atét Penirypartea aferenté bagel proiectulu ce aunt sub ineldenta scheme! de autor de minimis, cts pentru rates afereta bugetulipriectll cae Inré sub incienfa scheme! 4e ajotor de minimis 22.4, In termen de 3 ale luerdtoae de ls data solictart serse de catre inroprinderile benefice de autor de minimis infintate, denefiiarul ve efectuaviramentle sumelor aferente subven, pentru partea de prefinantare, In contureintrerinderior innate 2.25, Pent primiea prefinantai de la Gonelicar, intreprinderie create vor deschide ‘ont bancare desir nu nesparat la Trevor) 23 {ste ntrais utliareaprefinanei i ale scopuridecit cele pentru care a fost aprobat, ‘8 pentru pores aferentsfnantari care nu intr sub Incdenta schemel de ajutor de ‘minimis, cts pentru parte defnantareafereats schemei de sjtor de minis, Sumele acordate cu tts de prefnantare, at pentry partes de finantere caren ind sub Incenta scheme’ de autor de minimis,