Sunteți pe pagina 1din 9

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare


Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
COMUNA VAD (CONSILIUL LOCAL VAD)
Adresa postala: CONSILIUL LOCAL VAD, Localitatea: Vad, Cod postal: 407575, Romania, Punct(e) de contact: DAVID PRUNEAN, Tel. +40 0264225201,
Email: primariavad@yahoo.com, Fax: +40 0264225201, Adresa internet (URL): www.primariavad.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.elicitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-06-2015 08:26

Pagina 1/9

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Executie lucrari aferente obiectivului de investitii din cadrul proiectului RENOVAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA CAMINULUI
CULTURAL DIN CALNA PENTRU PROMOVAREA TRADITIILOR SI SPECIFICULUI CULTURAL LOCAL, COMUNA VAD, JUDETUL
CLUJ

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de prestare: COMUNA VAD, SAT CALNA, JUDETUL CLUJ
Codul NUTS: RO113 - Cluj

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Contractul presupune executia de lucrari privind renovarea ?i modernizarea Caminului Cultural din localitatea Calna, n conformitate cu
Proiectul Tehnic anexat.
Valoarea totala estimata a contractului este de 844904 lei fara TVA, sau 189879 euro fara TVA, din care:
- 213950 lei fara TVA - valoare eligibila, este cuantumul aferent Execu?iei de lucrari.
- 630954 lei fara TVA valoare neeligibila, este cuantumul aferent Execu?iei de lucrari
- 0 lei valoare eligibila, este cuantumul afetent chetuielilor diverse ?i neprevazte, reprezentnd un procent de 0 %
- 0 lei valoare neeligibila, este cuantumul afetent chetuielilor diverse ?i neprevazte, reprezentnd un procent de 0 %
(Data pentru care s-a determinat echivalenta RON/Euro: cursul euro-leu de la data aprobarii Raportului de selectie de catre autoritatea de
Management pentru PNDR, publicat pe pagina web a Bancii Central Europene http://www.ecb.int/index.html. fiind de 1 euro = 4,4497 lei la
data de 29.04.2014.)
Orice referire la marci, standarde ?i norme prezentate n documenta?ia de atribuire vor fi considerate ca purtnd men?iunea ,,sau
echivalent.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45200000-9 Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
45212300-9 Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor artistice si culturale (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul prevede executie de lucrari conform Proiectului Tehnic aprobat de APDRP, publicat in SEAP.
Valoarea estimata conform Bugetului Contractului de Finan?are C413322011261367782/14.08.2014 este de, 844904 lei fara TVA pentru
lucrari. Ofertele financiare vor fi intocmite in limita valorii de 844904 lei (din care 213950 lei fara TVA - valoare eligibila, este cuantumul
aferent Execu?iei de lucrari ?i 630954 lei fara TVA valoare neeligibila, este cuantumul aferent Execu?iei de lucrar. Valoarea cheltuielilor
diverse ?i neprevazute este de 0 lei.).
Valoarea estimata fara TVA: 844,904.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


8 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-06-2015 08:26

Pagina 2/9

Fisa de date
Valoarea garantiei de participare este de 16.800 RON.
- n cazul n care ofertantii depun garantia de participare n valuta, aceasta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de
depunere a ofertelor cu 5 zile.
1. Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa acopere cel putin perioada minima de valabilitate a ofertelor minim 90 de
zile de la data limita de depunere a ofertelor.
2. Garantia de participare se constituie prin virament bancar (RO45TREZ2175006XXX001217 deschis la Trezoreria Dej sau printr-un
instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, trebuie sa fie irevocabila. si sa
prevada ca autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare conform art 87 din HG 925/2006. Ofertantii individuali sau
in asociere care doresc sa beneficieze de prevederile Legii 346/2004 vor prezenta declaratiile aferente tuturor operatorilor economici
implicati, anexate garantiei.
3.In cazul asocierilor, garantia de participare va fi depusa in numele asocierii.
4.Ofertele care nu prezinta garantia de participare conform punctelor 1-3, inclusiv documentele justificative aferente (adrese bancare,
declaratii IMM), in original, vor fi respinse.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da
Garantia de buna executie: 10 % (5% in cazul IMM-urilor) din valoarea contractului, n lei, exclusiv TVA. Pentru garantiile prezentate in
valuta se va considera cursul BNR din data primirii comunicarii privind rezultatul procedurii 1. Modul de constituire a garantiei de buna
executie: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari; - prin retineri
succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (n conformitate cu prevederile art. 90, alin.(3) din HG 925/2006, modificat prin HG
1045/2011). n cazul n care ofertantul face dovada ca se ncadreaza n categoria IMM, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei
de buna executie. In cazul asocierilor toti membrii asocierii trebuie sa faca parte din categoria IMM-uri pentru a beneficia de prevederile Legii
nr.346/14.07.2004.
2. Garantia se restituie n procent de 70% n termen de 14 zile de la data ncheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, iar
30% din valoarea garantiei se restituie n termen de 14 zile de la data receptiei finale.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


FEADR prin PNDR Masura 413.322 si Bugetul Local al Comunei Vad

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
Ord 170/2012;Ord 113/2008;Ord 313/2011;Hotararea 1045/2011;9. HG 1660/2006;OUG 30/2006; Ordin 509/2011;HG 942/2006;Ordin
302/2011;Ordin 314/2010;Ordinul 11/2007;OUG 13/2006; Ord 175/2007;OUG 74/2005;HG 895/2005;Legea 554/2004;HG 782/2006; Legea
215/2001,Legea 500/2002;Ord 26/2007; Legea 10/1995; HG 411/2005;HG 766/1997;HG 28/2008; HG 1072/2003;Legea 161/2003; HG
925/1995 Legea 401/2003 Legii 50/1991;Legea 346/2004; Ord 863/2008;Legea 137/1995; Standarde nationale ti reglementari tehnice n
domeniu.
Orice alt act normativ publicat pe site-ul www.anrmap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor
1) Declaratie privind eligibilitatea ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere ca nu se ncadreaza in situatia prevazuta de
art. 180 din OUG 34/2006. Daca este cazul, se va prezenta si de catre tertul sustinator. Formularul Nr. 3.
2) Declaratie privind nencadrarea n prevederile art. 181 lit. a), c, c^1), d) ?i e din OUG nr. 34/2006. Daca este cazul, se va prezenta ?i de
catre ter?ul sus?inator declaratie privind nencadrarea n prevederile art. 181 lit. a), c^1) ?i d) din OUG nr. 34/2006. Formularul nr. 4.
3) Declara?ie privind nencadrarea n situa?iile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 24/2006. Formularul nr. 5.
Persoanele cu func?ie de decizie din cadrul autorita?ii contractante sunt: Primar: Prunean David, Secretar: Sfirloaga Daniela, Inapector de
specialitate: Rus Angela Claudia, Consilier juridic: Moldovan Aurelia, Consilieri Locali: Covaciu Augustin, Boian Mircea, Tomsa Aurel, Mure?
an Cornel, Muresan Ioan, Criste Emil, Mateut Simion, Muresan Augustin, Rus Radu, Galea Gavril, Farcas Grigoire.
4) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului ANRMAP 314/2010. Formularul nr. 6
5) Atestate fiscale Ofertantul va prezenta atestate fiscale (n copii lizibile cu mentiunea ,,conform cu originalul) din care sa reiasa ca
ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Certificatele
de atestare fiscala vor fi emise de DGFP si de primariile pe raza carora ofertantul isi are sediul social. Inainte de comunicarile privind
rezultatul procedurii, ofertantului clasat pe locul 1 i se va solicita sa prezinte aceste cerificate in original/copie legalizata. In cazul depunerii
unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei de mai sus.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-06-2015 08:26

Pagina 3/9

Fisa de date
1. Certificat constatator eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului. Se va prezenta Certificat constatator n oricare din formele:
original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul., emis, de catre Oficiul Registrului Comertului de pe lnga
Tribunalul teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Pentru evitarea aparitiei conflictului de
interese, avnd n vedere prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, daca Certificatul constatator nu a fost depus n original/copie
legalizata, n etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va putea solicita ofertantului clasat pe primul loc, nainte de transmiterea
comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul n original/copie legalizata. Informatiile
cuprinse in certificat trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul de activitate al ofertantului sa aibe corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC;
Atestat de tip B persoana juridica - proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si
industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV;
Sau
Atestat de tip Be persoana juridica - executare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale,
bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV;
Sau
Atestat de tip Bi persoana juridica - executare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale;
- conform Ordinului 23/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica
instalatii electrice
- a se tine cont de prevederile Ordinului ANRMAP 509/2011
Autorizatie ISCIR persoana juridica pentru: instalarea arzatoarelor si montarea arzatoarelor;
- conform Ordinului nr. 1.007 / 2010 pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT A1-2010 "Aparate de ncalzit alimentate cu combustibil solid,
lichid sau gazos cu puteri nominale = 400 kW"
- a se tine cont de prevederile Ordinului ANRMAP 509/2011

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta nr. 1
Ofertantul are media cifrei de afaceri globala in ultimii trei ani: cel putin
1.600.000 lei . n cazul n care ofertantul face dovada ca se ncadreaza in
categoria I.M.M, n conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind
stimularea nfiintarii si dezvoltarii ntreprinderilor mici si mijlocii, beneficiaza
de reducerea cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri. Pentru a
beneficia de aceasta reducere ofertantii vor depune documente doveditoare
privind incadrarea in IMM). In situatia n care operatorul economic nu si-a
nregistrat bilantul contabil aferent anului 2014 pana la data limita de
depunere a ofertelor, acesta poate dovedi indeplinirea nivelului impus cu
orice alte documente relevante in acest sens.

Prezentarea bilantul contabil pe ultimii trei ani (2012,


2013, 2014), nsotit de contul de profit si pierdere in copie lizibila
cu mentiunea conform cu originalul, vizate spre inregistrare la
autoritati competente sau documentele echivalente acestora in
tara de origine a ofertantului. Pentru datele financiare in
euro/alta valuta, se va considera cursul mediu din anii fiscali
(2012, 2013, 2014) comunicat de BNR

Cerinta nr. 2
Se solicita prezentarea accesului la resurse reale in valoare de cel putin
221.226 lei pentru o perioada de 2 luni., prin care sa se confirme faptul ca
operatorul economic, la momentul semnarii contractului, va avea acces la,
sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit
confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza
cash-flow de executie a lucrarii, Scrisoarea de confirmare a fondurilor
(disponibil negrevat sau valoarea creditului obtenabil) sau alt document,
care sa prevada ca suma respectiva poate fi imobilizata pentru realizarea
contractului.

Scrisoarea de confirmare a fondurilor (disponibil negrevat sau


valoarea creditului obtenabil) sau alt document, care sa prevada
ca suma respectiva poate fi imobilizata pentru realizarea
contractului.

Ceritta nr. 3
Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate
fi sustinuta, pentru ndeplinirea unui contract, si de o alta persoana,
indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana
respectiva. (Formularul
nr. 14 - Angajament tert sustinator financiar).

Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi

(2) n cazul n care ofertantul/candidatul si demonstreaza situatia


economica si financiara invocnd si sustinerea acordata, n conformitate cu
prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de
a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui
angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul
ca va pune la
dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana
care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle n situatia care
determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.
180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si ale art. 69^1) din OUG 34/2006

(2) n cazul n care ofertantul/candidatul si demonstreaza


situatia economica si financiara invocnd si sustinerea
acordata, n conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta
persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de
care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament
ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul
ca va pune la
dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se
afle n situatia care determina excluderea din procedura de
atribuire, conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d)
si ale art. 69^1) din OUG 34/2006

Declaratie privind media cifrei de afaceri globala pe ultimii trei


ani. Pentru a fi calificat ofertantul trebuie sa aiba o medie a cifrei
de afaceri globale pe ultimii trei ani de activitate (fara a fi luat n
considerare anul n curs)

sustinuta, pentru ndeplinirea unui contract, si de o alta


persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre
ofertant si persoana respectiva. (Formularul
nr. 14 - Angajament tert sustinator financiar).

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-06-2015 08:26

Pagina 4/9

Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta 1: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat si adus la bun


sfr?it lucrari similare cu valoare cumulata de minim 800000 lei fara TVA.
Lista principalelor lucrari similare relevante executate in ultimii 5 ani,
Formularul nr. 9 .
Ofertantul a executat in ultimii 5 ani (perioada raportata la data limita a
depunerii ofertelor) lucrari similare cu cele care fac obiectul procedurii n
valoare cumulata de minim 800.000 lei fara TVA , la nivelul unui contract
sau maxim 2 contracte si prezinta certificate de buna executie emise sau
semnate de o autoritate sau de beneficiarul privat.
In cazul in care un contract prevede si bunuri, servicii sau lucrari altele decat
cele solicitate ca experienta similara, se va prezenta un document oficial
privind detalierea contractului, din care sa reiasa valoarea lucrarilor similare
solicitate (centralizatoare F1, F2, procese verbale, devize). In cazul
contractelor de subcontractare sau in asociere, se prezinta si documentele
de subcontractare sau asociere precum si documentele aferente
contractului dintre antreprenorul general si beneficiarul final. Toate
documentele vor fi datate, semnate si stampilate.

Pentru lucrarile declarate ca experienta similara, ofertantul are


obligatia de a prezenta urmatoarele Formularul nr. 9: Declaratie
privind lista principalelor lucrari duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani,
impliniti la data limita a depunerii ofertelor - nsotita de certificari
de buna executie pentru cele mai importante lucrari.
Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia
sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada
si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate n
conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au
fost duse la bun sfrsit, conform cu art 188, alin. 3, lit. a) din
OUG nr. 34/2006 - Formularul nr. 10.
Echiv. in lei a valorilor exprimate in alta moneda se va calcula
utilizand cursul leu/alta moneda mediu comunicat de BNR in
fiecare an in parte.

Cerinta 2.
Ofertantul dispune in vederea executarii de lucrari, aferente prezentului
contract, de utilaje, instalatii si echipamente care acopera necesarul
conform extraselor de resurse si corelate cu graficului de executie propus.

Formular 13 (Declaratie privind utilajele, instalatiile,


echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic
pentru indeplinirea corespunzatoare a prezentului contract)
insotit de documente privind proprietatea, inchirierea, sau alte
formede detinere.

Cerinta 3:
1.Ofertantul dispune in vederea executiei de lucrari de urmatorul personal
cheie :
a. Coordonator de proiect (Studii superioare; participarea n cel putin un
proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare, dar nu
identice celor ce fac obiectul procedurii) .
b. Inginer Sef santier. (Studii superioare; participarea n cel putin un
proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare, dar nu
identice celor ce fac obiectul procedurii) .
c. Responsabil tehnic cu executia - RTE ( atestat profesional eliberat de
catre MDRT pe domeniul de activitate similar proiectului). Actele normative
care justifica cerinta legata de responsabil tehnic cu executia(RTE) sunt:
Legea 10/1995 privind calitatea in constructii; Legea 50/1991 privind
executarea lucrarilor de constructii; HG 272 privind aprobarea Reg. privind
controlul de stat al calitatii n constructii; HG 273 privind aprobarea . Reg. de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
d. Personal specializat autorizat ANRE de tip B pentru executare de
instalatii electrice, gradul IIB, pentru executare de instalatii electrice cu orice
putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala mai mica de 1
kV; ( autorizatie eliberata de catre ANRE pe domeniul de activitate similar
proiectului). Actele normative care justifica cerinta legata de personalul
specializat autorizat cf. Ordinul 11/2013 rivind aprobarea Regulamentului
pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor
tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari
n domeniul instalatiilor electrice.
e. Responsabil cu supravegherea lucrarilor (RSL) si
Responsabil cu verificarea tehnica (RVT) (Atestat eliberat de catre ISCIR pe
domeniul de activitate similar proiectului). Actele normative care justifica
cerinta legata de personalul tehnic de specialitate atestat ISCIR sunt:
ORDIN nr. 1.007 / 2010 pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT A1-2010
"Aparate de ncalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu
puteri nominale = 400 kW"
e. Responsabil asigurarea controlului calitatii.
f. Responsabil SSM .

Formular 11 (Declaratie privind personalul responsabil pentru


ndeplinirea contractului).
Formularul 12, Formular 12a, Formular 12b.
PT SPECIALISTII PT CARE, N BAZA UNUI ACT NORMATIV,
ESTE OBLIGATORIE DESFASURAREA ACTIVITATILOR N
CADRUL CONTRACTULUI N CALITATEA
ATESTATA/AUTORIZATA, AUTORITATEA CONTRACTANTA
SOLICITA DOAR ATESTATUL SI/SAU LEGITIMATIA -CF.
INSTRUCTIUNII NR.1 DIN 18.06.2013, PUBLICATA IN M.O.
NR. 371/21.06.2013-ART.22, conform Legea cadastrului si a
publicitatii imobiliare nr. 7 / 1996, HG 925/1995 privind
aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor,
modalitatea de atestare a specialistilor cu activitate in constructii.
Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin
certificat/atestat echivalent emis de autoritatile de certificare
abilitate de alt stat nu se va impune obtinerea
astestatului/certificatului recunoscut de autoritatile romne la
momentul depunerii ofertelor/candidaturilor, conform art. 23 din
instructiunea ANRMAP nr. 1/2013.

2. Pentru exper?ii propu?i: Coordonator de proiect, Inginer Sef santier,


Responsabil asigurarea controlului calitatii, Responsabil SSM ofertantul va
prezenta CV-urile, insotite de contracte de munca sau angajament de
participare, diplome, certificate , adeverin?e, atestate sau alte documente
care confirma datele prezentate n CV.
3. Pentru exper?ii propu?i Responsabil tehnic cu execu?ia, Personal
specializat autorizat ANRE de tip B ?i Responsabil cu supravegherea
lucrarilor (RSL) ?i Responsabil cu verificarea tehnica (RVT) ofertantul va
prezenta contracte de munca sau angajament de participare, atestate sau
legitima?ii n termen de valabilitate.
4. Ofertantul dispune de personal de executie pe specialitati astfel
dimensionat incat sa asigurat executarea lucrarilor conform graficului de
execu?ie
Cerin?a 4:
Formularul 11.a
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al
cadrelor de conducere n ultimii 3 ani, conform art 188 lit d din OUG 34/2006
Cerin?a 5:
Informatii privind subcontractantii
Lista cuprinznd subcontractantii

Prezentarea Listei cuprinznd subcontractantii cu specializarea


acestora.
Se va completa Formularul nr. 15, semnat si stampilat de catre
ofertant precum si de fiecare subcontractant n parte al acestuia.

Cerin?a 6:
Informatii privind asocierea
Modalitatea de ndeplinire
Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau ntr-un
grup de operatori, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie
publica, conform prevederilor art. 44 din OUG 34/2006
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-06-2015 08:26

Orice operator economic are dreptul de a participa, individual


sau ntr-un grup de operatori, la procedura pentru atribuirea
contractului de achizitie publica, conform prevederilor art. 44 din
OUG 34/2006
Fornular 23 Acord de asociere

Pagina 5/9

Fisa de date
Cerin?a 7:
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru
ndeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura
relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Formularul
nr. 24 - Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului).
(2) n cazul n care ofertantul/candidatul si demonstreaza capacitatea
tehnica si profesionala invocnd si sustinerea acordata, n conformitate cu
prevederile alin. (1), de catre o alta persoana,
atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de
regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin
care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia
candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se
afle n situatia care determina excluderea din procedura de atribuire,
conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si ale art. 69^1) din
OUG 34/2006
(3) Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci
capacitatea tehnica se demonstreaza prin luarea n considerare a resurselor
cumulate ale tuturor membrilor se va prezenta suplimentar Formular
centralizat pe asociere (daca este cazul). Documentele doveditoare
solicitate referitoare la echipamentele tehnice, utilajele si instalatiile de care
dispune ofertantul se vor prezenta in copie certificata ca fiind conforma cu
originalul.

Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi


sustinuta, pentru ndeplinirea unui contract, si de o alta
persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre
ofertant si persoana respectiva. (Formularul nr. 24 - Angajament
privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului).
(2) n cazul n care ofertantul/candidatul si demonstreaza
capacitatea tehnica si profesionala invocnd si sustinerea
acordata, n conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta
persoana,
atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care
beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm
al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va
pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si
profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica
si profesionala nu trebuie sa se afle n situatia care determina
excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.
180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si ale art. 69^1) din OUG 34/2006
Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna,
atunci capacitatea tehnica se demonstreaza prin luarea n
considerare a resurselor cumulate ale tuturor membrilor se va
prezenta suplimentar Formular centralizat pe asociere (daca
este cazul). Documentele doveditoare solicitate referitoare la
echipamentele tehnice, utilajele si instalatiile de care dispune
ofertantul se vor prezenta in copie certificata ca fiind conforma
cu originalul.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Certificat pentru managementul calitatii n conformitate cu ISO 9001 sau


echivalent, pentru activitatile care fac parte din obiectul contractului.Se
accepta si ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din
el reiese ca ofertantul va primi certificarea.
Modalitatea de ndeplinire
Document in copie, cu mentiunea "conform cu originalul"

Document in copie, cu mentiunea "conform cu originalul"

Certificat pentru management de mediu n conformitate cu ISO 14001 sau


echivalent, pentru activitatile care fac parte din obiectul contractului.Se
accepta si ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din
el reiese ca ofertantul va primi certificarea

Document in copie, cu mentiunea "conform cu originalul"

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-06-2015 08:26

Pagina 6/9

Fisa de date
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
1. Programul de lucru, cu descrierea activitatilor, indicnd ordinea si programarea n timp a acestora. Grafic Gantt aplicate la contract
corelate cu graficul de executie;
2. Descriere detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru executarea lucrarilor, corelata cu graficul de executie;
3. Programul calitatii, care concretizeaza sistemul de asigurare si de conducere a calitatii la particularizarile lucrarii ce face obiectul ofertei,
avizat de specialistii proprii cu atributii in acest sens .
Programul calitatii trebuie sa cuprinda cel putin :
a) Descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrarile prevazute in CS inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii .
b) Lista si descrierea procedurilor tehnice de executie a principalelor obiecte si categorii de lucrari, care urmeaza sa fie aplicate la realizarea
obiectivului de investitii .
c) Planul de control al calitatii, verificarii si ncercarii .
4.Planul propriu de protectie a mediului pe perioada executiei lucrarilor.
5. Procesul verbal de vizitare a amplasamentului daca e cazul.
6. Lista cu furnizori de materiale.
7. Listele de cantitati de lucrari si valori va fi in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.
8. Lista utilajelor si echipamentelor.
9. OFERTANTII VOR PREZENTA O DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE CONFORM CAREIA LA INTOCMIREA OFERTEI AU
TINUT CONT DE DE OBLIGATIILE REFERITOARE LA CONDITIILE DE MUNCA SI DE PROTECTIE A MUNCII (PREVAZUTE DE ART 34
DIN OUG NR.34/2006)
Propunerea Tehnica trebuie sa includa informatii si detalii suficiente pentru a permite evaluarea ofertei potrivit criteriului de atribuire adoptat.
Propunerea tehnica va respecta cerintele caietului de satcini si va contine toate documentele solicitate prin aceasta, inclusiv declaratiile
privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de mediu si protectie a muncii, potrivit art. 34 alin. 2 din OUG 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare. Prin depunerea ofertei conform cerintelor si a declaratiei mentionate anterior, ofertantul trebuie sa asigure autoritatea
ca la elaborarea acesteia s-au tinut cont de obligatiile si reglementarile obligatorii referitoare la conditiile de munca si protectia muncii,
avmd n vedere prevederile art. 36, alin. (1), lit. d) din GH nr 925/2006 coroborate cu prevederile art. 34 alin. (2) din OUG nr 34/2006.
Pe parcursul ndeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii), OUG nr. 44/2008 din 16 aprilie 2008
privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, legile 571/2003 (Codul Fiscal) si HG nr. 44/2004 (Norme
metodologice de aplicare a Codului Fiscal), Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare,
HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea
Normelor Generale de Protectia Muncii, Legii nr. 307/2006 privind apararea mpotriva incendiilor, precum si celelalte acte normative conexe
sau subsecvente. Relatii suplimenatre privind legislatia n domeniul sanatatii si securitatii n munca se pot obtine de la organismele abilitate:
Inspectoratul Teritorial de Munca, Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Nerespectarea solutiilor tehnice din Documentatia de atribuire constituie motiv de respingere a ofertei ca inacceptabila in conformitate cu art.
36 din HG nr.925/2006.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Pretul din propunerea financiara va fi exprimat n lei, fara TVA si cu TVA
1) Formularul de oferta nr. 2 si anexa la formularul de oferta va include propunerea financiara, termenul de executie si termenul de garantie
(minim 24 de luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor);
2) Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (conform formular F1 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008);
3) Formularul F2 - Centralizatorul pe categorii de lucrari pe obiecte (conform formular F2 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008).
4) Formularul F3 - Lista detaliata privind cantitatile de lucrari (conform formular F3 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008);
5) Formularul F4 - Lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (conform formular F4 din Ordinul MDLPL nr.
863/2008);
6) Formularul F5 Fisa tehnica (conform formular F5 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008);
7) Formularul C6 - Lista cuprinzind consumurile de resurse materiale ;
8) Formularul C7 - Lista cuprinzind consumurile cu mana de lucru ;
9) Formularul C8 - Lista cuprinzind consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii ;
10) Formularul C9 - Lista cuprinzind consumurile privind transporturile ;
11) Graficul general de realizare a investitiei publice (conform formular F6 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008). Cursul leu/euro este cel
comunicat de BCE in 29.04.2014 1 euro = 4,4497 lei conform devizului general.
12) Modelul de Contract de lucrari acceptat de catre ofertant in forma propusa, face parte tot din propunerea financiara.
13) Prezentarea, n propunerea financiara, a unui pret superior valorii fondurilor ce pot fi disponibilizate (Cap.II.2.1) pentru ndeplinirea
contractului de achizitie publica, conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila, n conformitate cu art. 36, al. (1), lit. e) din HG 925 /
2006.
Propunerea financiara va cuprinde valoarea aferenta proiectului RENOVAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL
DIN CALNA PENTRU PROMOVAREA TRADITIILOR SI SPECIFICULUI CULTURAL LOCAL, COMUNA VAD, JUDETUL CLUJ. Ofertantul
are obligatia de a prezenta n oferta financiara, distinct pretul fara TVA pentru lucrari, att n lei ct si n Euro .

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-06-2015 08:26

Pagina 7/9

Fisa de date
Pachetul sigilat va fi insotit de un dosar separat care va cuprinde urmatoarele documente in original:
1. Formular 1 -scrisoarea de inaintare
2. Tabel centralizator cu asociatii, subcontractantii si sustinatorii (daca este cazul)
3. Formular 18 -imputernicirea de semnatura (imputernicirile in cazul asocierilor)
4.Garantia de participare la licitatie conform punctului III.1.1.a Formular 17 sau Ordin de plata
5. Declaratia de IMM, formularul nr.19;
6. Certificat de participare la licitatie cu oferta independent, formularul nr.6;
7. Declaratia privind calitatea de participant la procedura, formularul nr.7 (se va prezenta de toti ofertantii, ofertantii asociati si
subcontractantii ce vor fi implicati n realizarea obiectului contractului ).
Recomandare: Dosarele se completeaza intr-un exemplar care contine documentele originale solicitate si copii dupa documente care nu pot
fi depuse in original. Se vor numerota paginile acestora (documenele originale care sunt inscrise fata/verso, vor fi numerotate fata/verso) si
se vor face 4 copii alb-negru.
Ofertele vor respecta regulile de mai jos:
1.Oferta, va fi elaborata intr-un original si 4 copii. Originalul va prevala. Copiile documentelor vor fi lizibile, si vor fi semnate/sampilate in
original de persoana precizata in imputernicirea de semnatura (Formular 18)
2.In cazul in care pe un document original, in continutul acestuia sau alaturat continutului acestuia se opereaza modificari ale continutului
initial, in dreptul fiecarei modificari se va mentiona: "modificat de (numele), in data (zi, luna, an)", si semnatura/stampila celui care a operat
modificarea. Este interzis a se opera astfel de modificari pe copiile prezentate, sub sanctiunea excluderii. Un astfel de document va fi
considerat fals si vor fi sesizate organele in drept.
3.Toate documentele vor fi prezentate in format A4. Exceptii la aceasta regula vor fi admise doar in cazul unor documente elaborate de terti,
in alt format decat A4. Toate copiile documentelor vor fi prezentate doar pe fata colii A4.
4.Documenele vor fi prezentate in dosare, in bibliorafturi sau spiralate. Este interzisa folosirea capselor sau agrafelor
5.Este interzis a se include documente originale in cele 4 copii ale ofertei.
6.Documentele cuprinse in oferta vor fi numerotate si opisate si vor respecta ordinea stabilita la pct IV.1, IV.2.
7.Oferta in original si cele 4 copii vor fi introduse fiecare in cate un plic pe care se va inscrie original, copie1, copie2, copie3 si
copie4, se va inscrie denumirea beneficiarului, denumirea ofertantului si denumirea contractului. Cele 5 plicuri se introduc intr-un pachet
sigilat (pe liniile de lipire se aplica stampila ofertantului si semnatura persoanei imputernicite, peste care se aplica banda adeziva
transparenta).
Pe pachet se vor mentiona:DENUMIREA SI ADRESA OFERTANTULUI, DENUMIREA SI ADRESA AUTORITATII CONTRACTANTE,
Comuna Vad, Localitatea Vad, nr.146, jud. Cluj
TITLUL OFERTEI (conform punctului II.1.1) MENTIUNEA: A nu se deschide inainte de sedinta de deschidere a ofertelor din (data precizata
in invitatie)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-06-2015 08:26

Pagina 8/9

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National de Dzvoltare Rurala , Masura 413.322 Renovarea, dezvoltarea satelor,
nbunata?irea serviciilor de baza pentru economia ?i popula?ia rurala ?i punerea n valoare a mo?tenirii rurale, finan?ata prin FEADR , prin
Contractul de Finan?are C 4133222011261367782 / 14.08.2014 semnat ntre AFIR Romnia ?i Comuna Vad.
Tipul de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR

VI.3) ALTE INFORMATII


- n caz de egalitate de pret a ofertelor clasate pe locul I, se va solicita respectivilor ofertanti, n vederea departajarii, o noua propunere
financiara n plic nchis care va fi depusa la o data si ora stabilita, caz n care contractul va fi atribuit ofertantului care are pretul cel mai scazut;
criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.
- Vor fi punctate doar ofertele care respecta in intregime cerintele documentatiei de atribuire. Ofertele incomplete si/sau
care prezinta necorelari intre datele prezentate vor fi respinse. Solicitarile de clarificari vor viza doar confirmarea sau completarea unor
documente depuse in oferta si nu a documentelor care lipsesc din oferta. Vizita pe teren va fi organizata de catre Autoritatea Contractanta
zilnic cu pana la 5 zile lucratoare anterior datei limita de depunere a ofertelor, ora 10. Vizita pe teren nu este obligatorie insa este recomandata
in vederea intocmirii ofertelor. Formularele si documentele solicitate la pct IV.4 sunt obligatorii. Formularele si/sau documentele solicitate la
pct. III.2 pot fi inlocuite cu o declaratie pe proprie raspundere conform art 11 al 4 din HG 925/2006 privind indeplinirea cerintelor de calificare
respective. Ofertele care nu prezinta documentele solicitate sau care prezinta declaratii si anexe la declaratii care nu indeplinesc in totalitate
cerintele art 11 al 4 din HG 925/2006 vor fi declarate inacceptabile conform art 36 al 1 lit b din HG 925/2006 fara a se solicita prezentarea
documentelor declarate. Acordul de asociere trebuie sa statueze ca partenerii sunt responsabili in mod solidar, sa precizeze fizic, valoric si
procentual gradul de implicare al partenerilor, ca partenerii vor ramane in aceasta forma de asociere pe toata durata de realizare a
contractului. In cazul neavizarii contractului de catre APDRP, acesta devine nul.
- n oferta operataorilor economici, orice norme, marci, standarde si certificate vor fi nsotite de mentiunea "sau echivalent.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006. Termenul de exercitare a cailor de atac este de
5 zile.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-06-2015 08:26

Pagina 9/9