Sunteți pe pagina 1din 38

10.07.

2015

HOTRRE39827052015

In t raleg is6 .2 CTCE P iat raNeam ,2 0 1 5


www.ct ce.ro
HOTRREnr.398din27mai2015

pentru stabilirea cadrului instituional de coordonare i


gestionare a fondurilor europene structurale i de investiii
i pentru asigurarea continuitii cadrului instituional de
coordonare i gestionare a instrumentelor structurale 2007
2013
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICATN: MONITORULOFICIALnr.488din3iulie2015

Dataintrriinvigoare:03Iulie2015

nconformitatecuprevederile:

Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie


2006destabilireaanumitordispoziiigeneraleprivindFondul
European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i
Fondul de coeziune i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1.260/1999,cumodificrileicompletrileulterioare
Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European i
al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de
Dezvoltare Regional i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1.783/1999,cumodificrileicompletrileulterioare
Regulamentului (CE) nr. 1.084/2006 al Consiliului din 11 iulie
2006 de creare a Fondului de coeziune i de abrogare a
Regulamentului(CE)nr.1.164/1994
Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului European i
alConsiliuluidin5iulie2006privindFondulSocialEuropean
i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.784/1999, cu modificrile
icompletrileulterioare
Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie
2006 de stabilire a normelor de punere n aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a
anumitor dispoziii generale privind Fondul European de
Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de
coeziune i a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului
European i al Consiliului privind Fondul European de
Dezvoltare Regional, cu modificrile i completrile
ulterioare
Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European i
al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a
dispoziiilor generale privind instituirea unui instrument
europeandevecintateideparteneriat
Regulamentului (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

1/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

destabilireanormelordeaplicareaprogramelordecooperare
transfrontalier finanate n cadrul Regulamentului (CE) nr.
1.638/2006 al Parlamentului European i al Consiliului de
stabilire a dispoziiilor generale privind instituirea unui
instrumenteuropeandevecintateideparteneriat
Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului din 17 iulie
2006 de instituire a unui instrument de asisten pentru
preaderare(IPA)
Regulamentului (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007
de punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al
Consiliuluideinstituireaunuiinstrumentdeasistenpentru
preaderare(IPA)
Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20
septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural
acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural
(FEADR)
Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie
2006privindFondulEuropeanpentruPescuit
Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului
European i al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind
normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii i
de abrogare al Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al
Consiliului,cumodificrileicompletrileulterioare
Regulamentului delegat (UE) nr. 1.268/2012 al Comisiei din 29
octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE,
EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European i al Consiliului
privind normele financiare aplicabile bugetului general al
Uniunii
Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European i
al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor
dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare
regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european
pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a
unor dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare
regional,Fondulsocialeuropean,FonduldecoeziuneiFondul
european pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a
Regulamentului(CE)nr.1.083/2006alConsiliului
Regulamentului (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European i
alConsiliuluidin17decembrie2013privindFonduleuropeande
dezvoltare regional i dispoziiile specifice aplicabile
obiectivului referitor la investiiile pentru cretere
economic i locuri de munc i de abrogare a Regulamentului (CE)
nr.1.080/2006
Regulamentului (UE) nr. 1.304/2013 al Parlamentului European i
al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social
european i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al
Consiliului
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

2/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

Regulamentului (UE) nr. 1.300/2013 al Parlamentului European i


alConsiliuluidin17decembrie2013privindFonduldecoeziune
ideabrogareaRegulamentului(CE)nr.1.084/2006
Regulamentuluidelegat(UE)nr.480/2014alComisieidin3martie
2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al
Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a unor
dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare
regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european
pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a
unor dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare
regional,Fondulsocialeuropean,FonduldecoeziuneiFondul
europeanpentrupescuitiafacerimaritime
Regulamentuluidepunerenaplicare(UE)nr.1.011/2014alComisiei
din 22 septembrie 2014 de stabilire a normelor detaliate de
punere n aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al
ParlamentuluiEuropeanialConsiliuluicuprivirelamodelele
de prezentare a anumitor informaii ctre Comisie i normele
detaliate referitoare la schimbul de informaii ntre
beneficiari i autoritile de management, autoritile de
certificare,
autoritile
de
audit
i
organismele
intermediare
Regulamentului de punere n aplicare (UE) 207/2015 al Comisiei din
20ianuarie2015destabilireanormelordetaliatedepuneren
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului
EuropeanialConsiliuluinceeaceprivetemodelelepentru
raportul de progres, transmiterea informaiilor privind un
proiect major, planul de aciune comun, rapoartele de
implementare pentru obiectivul privind investiiile pentru
cretere economic i locuri de munc, declaraia de gestiune,
strategia de audit, opinia de audit i raportul anual de
control i n ceea ce privete metodologia de realizare a
analizei costbeneficiu i, n temeiul Regulamentului (UE) nr.
1.299/2013 al Parlamentului European i al Consiliului, n ceea
ce privete modelul pentru rapoartele de implementare pentru
obiectivuldecooperareteritorialeuropean
Regulamentului (UE) nr. 1.299/2013 al Parlamentului European i
al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziii
specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de
dezvoltareregionalpentruobiectivuldecooperareteritorial
european
Regulamentului(UE)nr.231/2014alParlamentuluiEuropeanial
Consiliuluidin11martie2014deinstituireaunuiinstrument
deasistenpentrupreaderare(IPAII)
Regulamentului(UE)nr.232/2014alParlamentuluiEuropeanial
Consiliuluidin11martie2014deinstituireaunuiinstrument
europeandevecintate
Regulamentului de punere n aplicare (UE) nr. 447/2014 al Comisiei
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

3/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

din2mai2014privindnormelespecificedepunerenaplicare
a Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European i al
Consiliuluideinstituireaunuiinstrumentdeasistenpentru
preaderare(IPAII)
Regulamentului de punere n aplicare (UE) nr. 897/2014 al Comisiei
din 18 august 2014 de stabilire a unor dispoziii specifice
privind punerea n aplicare a programelor de cooperare
transfrontalierfinanatentemeiulRegulamentului(UE)nr.232/2014
al Parlamentului European i al Consiliului de instituire a
unuiinstrumenteuropeandevecintate
Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European i
al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru
dezvoltare rural acordat din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rural (FEADR) i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1.698/2005alConsiliului
Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European i
al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanarea,
gestionarea i monitorizarea politicii agricole comune i de
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr.
2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 i (CE) nr. 485/2008 ale
Consiliului
Regulamentului(UE)nr.508/2014alParlamentuluiEuropeanial
Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru
pescuitiafacerimaritimeideabrogareaRegulamentelor(CE)nr.
2.328/2003, (CE)nr.861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 i (CE) nr. 791/2007 ale
Consiliului i a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului
EuropeanialConsiliului
Regulamentului de punere n aplicare (UE) nr. 184/2014 al Comisiei
din25februarie2014destabilire,ntemeiul Regulamentului (UE)
nr. 1.303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului de
stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de
dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i
Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i
de stabilire a anumitor dispoziii generale privind Fondul
european de dezvoltare regional, Fondul social european,
FonduldecoeziuneiFonduleuropeanpentrupescuitiafaceri
maritime, a clauzelor i condiiilor aplicabile sistemului de
schimbelectronicdedatentrestatelemembreiComisieide
adoptare, n temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.299/2013 al
Parlamentului European i al Consiliului privind dispoziii
specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de
dezvoltareregionalpentruobiectivuldecooperareteritorial
european, a nomenclaturii categoriilor de intervenie pentru
sprijinuldinFonduleuropeandedezvoltareregionalncadrul
obiectivuluidecooperareteritorialeuropean,
avndnvedereprevederile:
OrdonaneideurgenaGuvernuluinr.96/2012 privindstabilirea
unor msuri de reorganizare n cadrul administraiei publice
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

4/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

centraleipentrumodificareaunoractenormative,aprobatcu
modificri i completri prin Legea nr. 71/2013 , cu modificrile
icompletrileulterioare
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea
unor msuri de eficientizare a sistemului de gestionare a
instrumentelorstructurale
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 41/2014 privind
nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei pentru
FinanareaInvestiiilorRurale,prinreorganizareaAgenieide
Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, aprobat prin Legea
nr.43/2015
Legii nr. 94/1992 privind organizarea i funcionarea
CuriideConturi,republicat
Legii nr. 92/1996 privind organizarea i funcionarea
Serviciului de Telecomunicaii Speciale, cu modificrile i
completrileulterioare
Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional n
Romnia,cumodificrileicompletrileulterioare
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n
obinereaiutilizareafonduriloreuropenei/sauafondurilor
publice naionale aferente acestora, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 142/2012 , cu modificrile i
completrileulterioare
Acordului de parteneriat 20142020 adoptat prin Decizia
de punere n aplicare a Comisiei C (2014)5515 de aprobare a
anumitorelementedinAcorduldeparteneriatcuRomnia
Hotrrii Guvernului nr. 274/2015 privind constituirea
secretariatelor comune, a secretariatelor tehnice comune, a
punctului naional, a punctelor naionale de contact i a
persoanei naionale de contact, precum i a unitilor de
control de prim nivel, n vederea implementrii programelor de
cooperare la care particip Romnia n perioada de programare
20142020 n temeiul art. 108 din Constituia Romniei,
republicat, i al art. 123 alin. (9) din Regulamentul (UE) nr.
1.303/2013,
GuvernulRomnieiadoptprezentahotrre.
ART.1

Prezenta hotrre stabilete cadrul instituional i


procedural de coordonare i gestionare a fondurilor europene
structurale i de investiii i asigur continuitatea cadrului
instituional i procedural de coordonare i gestionare a
instrumentelorstructurale20072013.
CAP.I
Definiii
ART.2

http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

5/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

n nelesul prezentei hotrri, termenii i expresiile de


maijosauurmtoarelesemnificaii:
a) termenul Comitetul de coordonare pentru managementul
Acordului de parteneriat (CCMAP) are nelesul prevzut n
Acordul de parteneriat 20142020, adoptat prin Decizia de
punere n aplicare a Comisiei C (2014)5515 de aprobare a
anumitorelementedinAcorduldeparteneriatcuRomnia
b) termenul instrumente structurale 20072013 desemneaz
asistena financiar nerambursabil primit de Romnia, n
calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul
Fondului European de Dezvoltare Regional, Fondului Social
European i a Fondului de coeziune pentru perioada de
programare20072013
c) termenul instrumente structurale 20142020 desemneaz
asistena financiar nerambursabil primit de Romnia, n
calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul
Fondului European de Dezvoltare Regional, Fondului Social
European i al Fondului de coeziune pentru perioada de
programare20142020
d) termenul fonduri europene structurale i de investiii,
denumite n continuare fonduri ESI, desemneaz asistena
financiar nerambursabil primit de Romnia, n calitate de
stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului
European de Dezvoltare Regional, Fondului Social European i
alFonduluidecoeziune(denumiteinstrumentestructurale2014
2020), Fondului european agricol pentru dezvoltare rural,
Fonduluieuropeanpentrupescuitiafacerimaritime
e) termenul Fond European de Dezvoltare Regional, denumit
ncontinuareFEDR,arenelesulprevzutn Regulamentul(CE)nr.
1.080/2006,pentruperioadadeprogramare20072013,respectivn
Regulamentul(UE)nr.1.301/2013,pentruperioadadeprogramare2014
2020
f) termenul fond social european, denumit n continuare
FSE, are nelesul prevzut n Regulamentul (CE) nr. 1.081/2006,
pentruperioadadeprogramare20072013,respectivnRegulamentul
(UE)nr.1.304/2013,pentruperioadadeprogramare20142020
g)termenulFonddecoeziune,denumitncontinuareFC,are
nelesul prevzut n Regulamentul (CE) nr. 1.084/2006, pentru
perioada de programare 20072013, respectiv n Regulamentul (UE)
nr.1.300/2013,pentruperioadadeprogramare20142020
h)termenulFondEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural,
denumit n continuare FEADR, are nelesul prevzut n
Regulamentul(UE)nr.1.305/2013,pentruperioadadeprogramare2014
2020
i) termenul Fondul european pentru pescuit i afaceri
maritime, denumit n continuare FEPAM, are nelesul prevzut
n Regulamentul (UE) nr. 508/2014, pentru perioada de programare
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

6/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

20142020
j) termenul Instrument de asisten pentru preaderare,
denumit n continuare IPA, respectiv IPA II, are nelesul
prevzut n Regulamentul (CE) nr. 1.085/2006, pentru perioada de
programare 20072013, respectiv n Regulamentul (UE) nr. 231/2014,
pentruperioadadeprogramare20142020
k) termenul Instrument european de vecintate i de
parteneriat,denumitncontinuareENPI,arenelesulprevzut
nRegulamentul(CE)nr.1.638/2006
l) termenul Instrument european de vecintate, denumit n
continuare ENI, are nelesul prevzut de Regulamentul (UE) nr.
232/2014
m) Cadrul strategic naional de referin 20072013,
denumit n continuare CSNR, reprezint documentul de referin
pentru programarea instrumentelor structurale 20072013,
asigurnd conformitatea interveniilor acestor fonduri cu
orientrile strategice comunitare privind coeziunea i
prioritilenaionalededezvoltare
n) Documentulcadru de implementare a unui program
operaional 20072013, pentru obiectivul convergen, denumit
n continuare DCI, reprezint documentul elaborat de
autoritatea de management prin care sunt stabilite detalii de
implementareaprogramuluioperaional
o)
Comitetul
de
management
pentru
coordonarea
instrumentelorstructurale20072013,denumitncontinuareCMC
IS 20072013, reprezint structura interinstituional de
analiz i identificare a soluiilor pentru problemele
operaionale cu relevan orizontal ce rezult din
implementarea instrumentelor structurale 20072013, care
reunete efii structurilor prevzute la art. 6, 9 i 11 i
care se ntrunete trimestrial sau ori de cte ori este
nevoie
p) Comitetul de management pentru coordonarea fondurilor
ESI reprezint structura interinstituional de analiz i
identificare a soluiilor pentru problemele operaionale cu
relevan orizontal ce rezult din implementarea fondurilor
ESI, care reunete efii structurilor prevzute la art. 6, 9,
11i18icaresentrunetetrimestrialsauoridecteori
estenevoie
q) Planul naional multianual de evaluare reprezint
documentul de planificare multianual a activitilor de
evaluare de natur strategic i/sau operaional ce urmeaz a
fi realizate pe parcursul implementrii instrumentelor
structurale 20072013 i fondurilor ESI, care privesc CSNR,
Acorduldeparteneriatsauaspecteorizontalecareacoperdou
orimaimulteprogrameoperaionale
r) Planul multianual de evaluare reprezint documentul de
planificare multianual a activitilor de evaluare de natur
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

7/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

strategic i/sau operaional privitoare la un program


operaional i care urmeaz a fi realizate n perioada de
implementareaacestuia
s) Strategia naional de comunicare privind instrumentele
structurale 20072013 este documentul strategic prin care se
fundamenteazplanuriledecomunicarepentruprogramefinanate
din instrumente structurale 20072013 i pentru ansamblul
instrumentelor structurale 20072013 i prin care se asigur
coordonarea integrat a activitilor de informare i
publicitate
t) Strategia naional de comunicare privind instrumentele
structurale 20142020 este documentul strategic prin care se
fundamenteazplanuriledecomunicarepentruprogramefinanate
din instrumente structurale 20142020 i pentru ansamblul
instrumentelor structurale 20142020 i prin care se asigur
coordonarea integrat a activitilor de informare i
publicitate
u) Sistemul unic de management al informaiei privind
instrumentele structurale 20072013 din cadrul obiectivului
convergen, denumit n continuare SMISCSNR, reprezint
sistemul informatic centralizat care are rolul de a asigura
colectarea informaiilor referitoare la implementare, necesare
managementului
financiar,
monitorizrii,
verificrilor,
auditului i evalurii programelor din cadrul obiectivului
convergen,nconformitatecuprevederileart.60lit.c)din
Regulamentul(CE)nr.1.083/2006alConsiliului
v) Sistemul de management al informaiei aferent
obiectivului cooperare teritorial european, denumit n
continuareMISCTE,reprezintsistemulinformaticcareasigur
colectarea informaiilor referitoare la implementare, necesare
managementului
financiar,
monitorizrii,
verificrilor,
auditului i evalurii programelor din cadrul obiectivului
cooperareteritorialeuropean,nconformitatecuprevederile
art.60lit.c)dinRegulamentul(CE)nr.1.083/2006
w) SMIS2014+ reprezint sistemul informatic unitar,
gestionat de Ministerul Fondurilor Europene, care are
posibilitateasinteracionezeeficientcusistemulinformatic
alComisieiEuropene(SFC2014)iesteproiectatavndlabaz
principiul asigurrii interoperabilitii cu alte sisteme
informatice, astfel nct s poat oferi n orice moment
situaii operative de ansamblu, precum i raportri specifice
i detaliate, n funcie de nevoile utilizatorilor, rspunznd
nevoilor sistemului de coordonare, gestionare i control al
FEDR,FCiFSE,nconformitatecuprevederileart.125alin.
(2)lit.d)dinRegulamentul(UE)nr.1.303/2013
x) MySMIS reprezint aplicaia conex SMIS care permite
schimbul de date ntre beneficiari sau poteniali beneficiari
iautoriti,integratnSMIS,icareacoperntregulciclu
de via al proiectului, n cadrul programelor finanate din
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

8/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

FEDR,FCiFSE
y) MySMIS2014 reprezint aplicaia conex SMIS2014+ care
permite schimbul de date ntre beneficiari sau poteniali
beneficiari i autoriti, integrat n SMIS2014+, i care
acoper ntregul ciclu de via al proiectului, n cadrul
programelor finanate din FEDR, FC i FSE, n conformitate cu
prevederileart.122alin.(3)dinRegulamentul(UE)nr.1.303/2013
z)sistemedemanagementalinformaieiCTE2014+reprezint
sistemele informatice care asigur colectarea informaiilor
referitoarelaimplementare,necesaremanagementuluifinanciar,
monitorizrii,
verificrilor,
auditului
i
evalurii
programelordecooperareteritorialeuropean20142020
aa)Sistemuldeprocesareacererilordedezvoltarerural
(SPCDR) reprezint Sistemul informatic integrat, gestionat de
Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale din subordinea
Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, care acoper
ntregul ciclu de via al proiectului, precum i
interoperabiliti cu alte sisteme informatice, pentru
proiectelefinanatedinFEADR.
CAP.II
Instituiile implicate n coordonarea, gestionarea i
controlulfondurilorESIialinstrumentelorstructurale2007
2013
ART.3

ncepndcudataintrriinvigoareaprezenteihotrri,
instituiile desemnate ca avnd atribuii n coordonarea,
gestionarea i controlul instrumentelor structurale 20072013
sunt:
a) Ministerul Fondurilor Europene, n calitate de
coordonator al implementrii i gestionrii instrumentelor
structurale 20072013, n condiiile art. 11 alin. (5) lit. c) din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor
msuri de reorganizare n cadrul administraiei publice
centraleipentrumodificareaunoractenormative,aprobatcu
modificri i completri prin Legea nr. 71/2013 , cu modificrile
icompletrileulterioare
b) Ministerul Fondurilor Europene, n calitate de
autoritatedemanagementpentruProgramuloperaionalsectorial
"Creterea competitivitii economice", Programul operaional
sectorial"Dezvoltarearesurselorumane",Programuloperaional
sectorial "Transport", Programul operaional sectorial "Mediu"
i Programul operaional "Asisten tehnic", n condiiile
art.11alin.(5)lit.d)dinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.96/2012 ,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 71/2013 , cu
modificrileicompletrileulterioare
c) Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei
Publice, ca autoritate de management pentru Programul
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

9/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

operaional regional, Programul operaional "Dezvoltarea


capacitii
administrative",
Programul
de
cooperare
transfrontalier RomniaBulgaria 20072013 i Programul de
cooperaretransfrontalierRomniaSerbia,caautoritatecomun
de management pentru Programul operaional comun Bazinul Mrii
Negre20072013iProgramuloperaionalcomunRomniaUcraina
Moldova, ca autoritate naional pentru Programul de cooperare
transfrontalier UngariaRomnia 20072013, Programul de
cooperare transfrontalier ENPI UngariaSlovaciaRomnia
Ucraina 20072013, Programul transnaional Central Europe,
Programul pentru reeaua de dezvoltare urban URBACTII, ca
autoritate naional i punct naional de contact/punct
naional/persoan naional de contact pentru Programul de
cooperare transnaional "SudEstul Europei", Programul de
cooperare interregional INTERREG IVC, Programul de cooperare
teritorialinterregionalESPON2013iProgramuldecooperare
interregionalINTERACT20072013
d) Ministerul Finanelor Publice, ca autoritate de
certificare pentru Programul operaional regional, Programul
operaional"Dezvoltareacapacitiiadministrative",Programul
operaional sectorial "Creterea competitivitii economice",
Programuloperaionalsectorial"Dezvoltarearesurselorumane",
Programul operaional sectorial "Transport", Programul
operaional sectorial "Mediu" i Programul operaional
"Asisten tehnic", Programul de cooperare transfrontalier
RomniaBulgaria 20072013 i Programul de cooperare
transfrontalierRomniaSerbia20072013
e) Ministerul Finanelor Publice, ca structur de control
pentru activitatea de constatare a neregulilor i de stabilire
a creanelor bugetare/coreciilor financiare pentru situaiile
prevzutela art.20alin.(2)lit.d)dinOrdonanadeurgenaGuvernului
nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea
neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor
europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente
acestora, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
142/2012 , cu modificrile i completrile ulterioare, avnd i
obligaiile conexe activitii principale aa cum sunt
reglementaten OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.66/2011 ,aprobat
cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012 , cu
modificrileicompletrileulterioare
f) Ministerul Finanelor Publice, ca organism responsabil
cu primirea fondurilor de la Comisia European pentru
programele prevzute mai sus, n conformitate cu prevederile
art.76alin.(2)dinRegulamentul(CE)nr.1.083/2006ialeart.128
dinRegulamentul(CE)nr.718/2007
g) Curtea de Conturi, prin Autoritatea de Audit, n
condiiile art.13alin.(2)dinLegeanr.94/1992 privindorganizarea
i funcionarea Curii de Conturi, republicat, ca autoritate
de audit pentru Programul operaional sectorial "Creterea
competitivitii economice", Programul operaional sectorial
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

10/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

"Dezvoltarea
resurselor
umane",
Programul
operaional
"Asisten tehnic", Programul operaional regional, Programul
operaional sectorial "Transport", Programul operaional
sectorial
"Mediu",
Programul
operaional
"Dezvoltarea
capacitii
administrative",
Programul
de
cooperare
transfrontalier RomniaBulgaria 20072013, Programul IPA de
cooperare transfrontalier RomniaRepublica Serbia, Programul
operaional comun Bazinul Mrii Negre 20072013, Programul
operaionalcomunRomniaUcrainaRepublicaMoldova
h) ageniile pentru dezvoltare regional, n condiiile
art. 9 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional n
Romnia, cu modificrile i completrile ulterioare, i
Autoritatea Naional pentru Turism, pentru ndeplinirea
funcieideorganismeintermediarepentruProgramuloperaional
regional
i) Autoritatea Naional pentru Cercetare tiinific i
Inovare, Ministerul pentru Societatea Informaional i
Ministerul Energiei, ntreprinderilor Mici i Mijlocii i
Mediului de Afaceri i ageniile pentru dezvoltare regional,
drept organisme intermediare pentru Programul operaional
sectorial"Cretereacompetitivitiieconomice"
j) Ministerul Fondurilor Europene, prin direciile de la
nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr.
315/2004 , cu modificrile i completrile ulterioare, drept
organisme intermediare pentru Programul operaional sectorial
"Mediu", n condiiile art. 1 lit. a) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor msuri de
eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor
structurale
k) Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice, Centrul
Naional de Dezvoltare a nvmntului Profesional i Tehnic
i Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i
Persoanelor Vrstnice, prin direcia specializat i prin cele
8 structuri subordonate acestuia, cu personalitate juridic,
organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite
prin Legea nr. 315/2004 , cu modificrile i completrile
ulterioare, drept organisme intermediare pentru Programul
operaionalsectorial"Dezvoltarearesurselorumane"
l) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalier
Clrai pentru Grania RomniaBulgaria, n condiiile art. 8
alin. (1^1) i (1^2) din Legea nr. 315/2004 , cu modificrile i
completrile ulterioare, ca secretariat tehnic comun pentru
Programul de cooperare transfrontalier RomniaBulgaria 2007
2013,nconformitatecuprevederilelegislaieieuropeneicu
documentelecomunedeprogramare
m) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalier
Timioara, n condiiile art. 8 alin (1^1) i (1^2) din Legea nr.
315/2004 , cu modificrile i completrile ulterioare, ca
secretariat tehnic comun pentru Programul de cooperare
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

11/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

transfrontalierRomniaSerbia,nconformitatecuprevederile
legislaieieuropeneicudocumentelecomunedeprogramare
n)BiroulRegionalpentruCooperareTransfrontalierpentru
GraniaRomniaUcrainadelaSuceavaiBiroulRegionalpentru
Cooperare Transfrontalier pentru Grania RomniaRepublica
MoldovadelaIai,ncondiiile art.8alin(1^1)i(1^2)dinLegea
nr. 315/2004 , cu modificrile i completrile ulterioare, ca
secretariat tehnic comun pentru Programul operaional comun
RomniaUcrainaMoldova, n conformitate cu prevederile
legislaieieuropeneicudocumentelecomunedeprogramare
o) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalier
Oradea,ncondiiile art.8alin(1^1)i(1^2)dinLegeanr.315/2004 ,
cu modificrile i completrile ulterioare, ca punct de
informare pentru Programul de cooperare transfrontalier
UngariaRomnia 20072013, n conformitate cu prevederile
legislaieieuropeneicudocumentelecomunedeprogramare
p) Consiliul Judeean Satu Mare, ca birou n Romnia al
secretariatului tehnic comun pentru Programul de cooperare
transfrontalier ENPI UngariaSlovaciaRomniaUcraina 2007
2013,nconformitatecuprevederilelegislaieieuropeneicu
documentelecomunedeprogramare
r) Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei
Publice, ca sistem naional de control de prim nivel
responsabil cu verificarea cheltuielilor efectuate de ctre
beneficiarii romni de asisten tehnic n cadrul programelor
de cooperare teritorial european, precum i de beneficiarii
romni n cadrul Programului operaional comun Bazinul Mrii
Negre20072013,ProgramuluioperaionalcomunRomniaUcraina
Moldova, Programului operaional comun UngariaSlovacia
RomniaUcraina 20072013, Programului pentru reeaua de
dezvoltare urban URBACTII, Programului de cooperare
transnaional "SudEstul Europei", Programului de cooperare
interregional INTERREG IVC i Programului de cooperare
teritorialinterregionalESPON2013.
ART.4

Instituiile implicate n coordonarea, gestionarea i


controlulfondurilorESIsunt:
a) Ministerul Fondurilor Europene, n calitate de
coordonator al implementrii i gestionrii fondurilor ESI, n
condiiile art. 11 alin. (5) lit. c) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 96/2012 , aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
71/2013 ,cumodificrileicompletrileulterioare
b) Ministerul Fondurilor Europene, n calitate de
coordonator cu rol n desemnarea autoritilor i organismelor
cu rol n gestionarea FEDR, FSE, FC, FEPAM, IPA II i ENI i
monitorizarea desemnrii acestor entiti, n condiiile art.
123i124dinRegulamentul(UE)nr.1.303/2013,aleart.36alin.(2)
din Regulamentuldepunerenaplicare(UE)nr.447/2014,aleart.20din
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

12/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 897/2014, precum i n


condiiile art. 11 alin. (4) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
96/2012 , aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
71/2013 ,cumodificrileicompletrileulterioare

c) Ministerul Fondurilor Europene, n calitate de


autoritate de management pentru Programul operaional
"Infrastructur mare", Programul operaional "Capital uman",
Programul operaional "Competitivitate", Programul operaional
"Asisten tehnic", n condiiile art. 11 alin. (5) lit. d) din
OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.96/2012 ,aprobatcumodificrii
completri prin
Legea nr. 71/2013 , cu modificrile i
completrileulterioare
d) Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei
Publice, ca autoritate de management pentru Programul
operaional regional, Programul operaional "Capacitate
administrativ", Programul Interreg VA RomniaBulgaria,
Programul Interreg VA RomniaUngaria, Programul INTERREG IPA
de cooperare transfrontalier RomniaRepublica Serbia,
Programul operaional comun RomniaUcraina 20142020,
ProgramuloperaionalcomunRomniaRepublicaMoldova20142020
iProgramuloperaionalcomunBazinulMriiNegre20142020
e) Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei
Publice, ca autoritate naional pentru Programul operaional
comun RomniaUcraina 20142020, Programul operaional comun
RomniaRepublicaMoldova 20142020, Programul operaional
comun Bazinul Mrii Negre 20142020, Programul de cooperare
transfrontalier ENI UngariaSlovaciaRomniaUcraina 2014
2020,Programultransnaional"Dunrea"20142020,Programulde
cooperareinterregionalINTERREGEUROPE,Programuloperaional
URBACT III, Programul de cooperare INTERACT III 20142020,
ProgramuldecooperareESPON2020,precumipunctnaionalde
contact aferent Programului transnaional "Dunrea" 20142020,
punct naional URBACT aferent Programului URBACT III, punct
naional de contact aferent Programului INTERREG EUROPE i
persoannaionaldecontactaferentProgramuluiINTERACTIII
20142020
f) Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, ca
autoritate de management pentru Programul Naional de
DezvoltareRural
g) Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, ca
autoritate de management pentru Programul operaional "Pescuit
iafacerimaritime"
h) Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale, ca
agenie de plat pentru Programul Naional de Dezvoltare
Rural, n condiiile art. 2 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
41/2014 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea
Ageniei pentru Finanarea Investiiilor Rurale, prin
reorganizarea Ageniei de Pli pentru Dezvoltare Rural i
Pescuit,aprobatprin Legeanr.43/2015
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

13/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

i) Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, ca


autoritate competent pentru acreditarea Ageniei de Pli
pentru PNDR, n conformitate cu prevederile art. 7 din
Regulamentul(UE)nr.1.306/2013
j) Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i
PersoanelorVrstniceicele8structurisubordonateacestuia,
cu personalitate juridic, organizate la nivelul celor 8
regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004 , cu
modificrile i completrile ulterioare, Ministerul Educaiei
i Cercetrii tiinifice i Centrul Naional de Dezvoltare a
nvmntuluiProfesionaliTehnic,caorganismeintermediare
pentruProgramuloperaional"Capitaluman"
k) Autoritatea Naional pentru Cercetare tiinific i
Inovare i Ministerul pentru Societatea Informaional, ca
organisme
intermediare
pentru
Programul
operaional
"Competitivitate"
l) ageniile pentru dezvoltare regional (ADR), ca
organisme intermediare pentru Programul operaional regional,
n condiiile art. 9 din Legea nr. 315/2004 , cu modificrile i
completrileulterioare
m) Ministerul Fondurilor Europene, prin direciile de la
nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr.
315/2004 , cu modificrile i completrile ulterioare, n
condiiile art. 1 lit. a) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
85/2014 , i Ministerul Energiei, ntreprinderilor Mici i
Mijlocii i Mediului de Afaceri, ca organisme intermediare
pentruProgramuloperaional"Infrastructurmare"
n) Ministerul Finanelor Publice, ca autoritate de
certificarepentruProgramuloperaional"Infrastructurmare",
Programul operaional "Capital uman", Programul operaional
"Competitivitate", Programul operaional "Asisten tehnic",
Programul
operaional
regional,
Programul
operaional
"Capacitate administrativ" i Programul operaional "Pescuit
iafacerimaritime"
o) Ministerul Finanelor Publice, ca structur de control
pentru activitatea de constatare a neregulilor i de stabilire
a creanelor bugetare/coreciilor financiare pentru situaiile
prevzutela art.20alin.(2)lit.d)dinOrdonanadeurgenaGuvernului
nr. 66/2011 , aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
142/2012 , cu modificrile i completrile ulterioare, avnd i
obligaiile conexe activitii principale, aa cum sunt
reglementaten OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.66/2011 ,aprobat
cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012 , cu
modificrileicompletrileulterioare
p) Ministerul Finanelor Publice, ca organism responsabil
cuprimireafondurilordelaComisiaEuropeanpentruProgramul
operaional "Infrastructur mare", Programul operaional
"Capital uman", Programul operaional "Competitivitate",
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

14/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

Programul
operaional
"Asisten
tehnic",
Programul
operaional regional i Programul operaional "Capacitate
administrativ", conform art. 96 alin. (5) lit. b) din
Regulamentul(UE)nr.1.303/2013
q) Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei
Publice, ca organism responsabil cu primirea fondurilor de la
Comisia European pentru Programul Interreg VA Romnia
Bulgaria, Programul Interreg VA RomniaUngaria, Programul
INTERREG IPA de cooperare transfrontalier RomniaRepublica
Serbia, Programul operaional comun RomniaUcraina 20142020,
ProgramuloperaionalcomunRomniaRepublicaMoldova20142020
iProgramuloperaionalcomunBazinulMriiNegre20142020
r) Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei
Publice, ca autoritate cu funcie de certificare pentru
ProgramulInterregVARomniaBulgaria,ProgramulInterregVA
RomniaUngaria, Programul INTERREG IPA de cooperare
transfrontalierRomniaRepublicaSerbia
s) Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei
Publice, ca unitate de control de prim nivel responsabil cu
verificarea i validarea cheltuielilor efectuate de ctre
beneficiarii romni de asisten tehnic n cadrul programelor
de cooperare teritorial european, precum i de beneficiarii
romnincadrulProgramuluitransnaional"Dunrea"20142020,
Programului de cooperare interregional INTERREG EUROPE,
Programului operaional URBACT III, Programului de cooperare
ESPON 2020 i ca punct de contact n materie de control
responsabilcuverificareaivalidareacheltuielilorefectuate
de beneficiarii romni n cadrul Programului operaional comun
RomniaUcraina 20142020, Programului operaional comun
RomniaRepublica Moldova 20142020, Programului operaional
comun Bazinul Mrii Negre 20142020 i Programului Ungaria
SlovaciaRomniaUcraina20142020
t) Curtea de Conturi, prin Autoritatea de Audit, ca
autoritate
de
audit
pentru
Programul
operaional
"Infrastructur mare", Programul operaional "Capital uman",
Programul operaional "Competitivitate", Programul operaional
"Asisten tehnic", Programul operaional regional, Programul
operaional "Capacitate administrativ", Programul operaional
"Pescuitiafacerimaritime"ipentruprogrameledecooperare
pentru care Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei
Publice este nominalizat autoritate de management, n
condiiile art.13alin.(2)dinLegeanr.94/1992 ,republicat
u) Curtea de Conturi, prin Autoritatea de Audit, ca
organism de certificare, pentru cheltuielile aferente
ProgramuluiNaionaldeDezvoltareRural,ncondiiile art.14
alin.(3)dinLegeanr.94/1992 ,republicat
v) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalier
Clrai pentru Grania RomniaBulgaria, n condiiile art. 8
alin. (1^1) i (1^2) din Legea nr. 315/2004 , cu modificrile i
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

15/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

completrile ulterioare, ca secretariat comun constituit n


vedereaimplementriiProgramuluiInterregVARomniaBulgaria
i ca unitate de control de prim nivel responsabil cu
verificarea i validarea cheltuielilor efectuate de ctre
beneficiarii romni n cadrul axelor prioritare 15 ale
ProgramuluiInterregVARomniaBulgaria
w) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalier
Timioara pentru Grania RomniaRepublica Serbia, n
condiiile art. 8 alin. (1^1) i (1^2) din Legea nr. 315/2004 , cu
modificrile i completrile ulterioare, ca secretariat comun
constituitnvedereaimplementriiProgramuluiINTERREGIPAde
cooperare transfrontalier RomniaRepublica Serbia i ca
unitate de control de prim nivel pentru verificarea i
validarea cheltuielilor efectuate de ctre beneficiarii romni
ncadrulaxelorprioritare14aleProgramuluiINTERREGIPAde
cooperaretransfrontalierRomniaRepublicaSerbia
x)BiroulRegionalpentruCooperareTransfrontalierOradea
pentruGraniaRomniaUngaria,ncondiiile art.8alin.(1^1)i
(1^2) din Legea nr. 315/2004 , cu modificrile i completrile
ulterioare, ca secretariat comun constituit n vederea
implementrii Programului Interreg VA RomniaUngaria i ca
unitate de control de prim nivel pentru verificarea i
validarea cheltuielilor efectuate de ctre beneficiarii romni
n cadrul axelor prioritare 16 ale Programului Interreg VA
RomniaUngaria
y)BiroulRegionalpentruCooperareTransfrontalierpentru
GraniaRomniaUcrainadelaSuceava,ncondiiile art.8alin.
(1^1)i(1^2)dinLegeanr.315/2004 ,cumodificrileicompletrile
ulterioare, ca secretariat tehnic comun constituit n vederea
implementrii Programului operaional comun RomniaUcraina
20142020
z)BiroulRegionalpentruCooperareTransfrontalierpentru
Grania RomniaRepublica Moldova de la Iai, n condiiile
art. 8 alin. (1^1) i (1^2) din Legea nr. 315/2004 , cu modificrile i
completrileulterioare,casecretariattehniccomunconstituit
nvedereaimplementriiProgramuluioperaionalcomunRomnia
RepublicaMoldova20142020
aa) Agenia pentru Dezvoltare Regional SudEst, n
condiiile art. 9 din Legea nr. 315/2004 , cu modificrile i
completrileulterioare,casecretariattehniccomunconstituit
n vederea implementrii Programului operaional comun Bazinul
MriiNegre20142020.
CAP.III
Atribuiile instituiilor implicate n coordonarea
fondurilor ESI i a instrumentelor structurale 20072013 i n
desemnarea autoritilor i organismelor cu rol n gestionarea
instrumentelorstructurale20142020FEPAM,IPAIIiENI
ART.5
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

16/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

ncepndcudataintrriinvigoareaprezenteihotrri,
coordonarea
general
a
programrii,
implementrii,
monitorizrii i evalurii fondurilor ESI i a instrumentelor
structurale 20072013 este asigurat de urmtoarele structuri
pentru care Ministerul Fondurilor Europene asigur preedinia
isecretariatul:
A.pentruperioada20072013prin:
a)
Comitetul
de
management
pentru
coordonarea
instrumentelorstructurale20072013(CMCIS)
b)grupuridelucrunfiinateprindeciziaCMCIS.
B.pentruperioada20142020prin:

a)ComitetuldecoordonarepentrumanagementulAcorduluide
parteneriat(CCMAP)
b) Comitetul de management pentru coordonarea fondurilor
ESI(CMCFESI).
ART.6

(1) ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei


hotrri, Ministerul Fondurilor Europene are responsabilitatea
coordonrii
pregtirii,
dezvoltrii,
armonizrii
i
funcionrii cadrului legislativ, instituional, procedural i
programatic pentru gestionarea fondurilor ESI i a
instrumentelorstructurale20072013.
(2)nexercitarearoluluidecoordonator,prevzutlaart.
3lit.a)iart.4lit.a),MinisterulFondurilorEuropeneare
urmtoareleatribuii:
1. iniiaz, elaboreaz i propune modificri ale
legislaiei privind cadrul instituional i procedural de
coordonare i implementare a instrumentelor structurale 2007
2013 i a fondurilor ESI, urmrind asigurarea eficienei i
armonizriiprocesuluidegestionareaacestora,cuconsultarea
instituiilor i structurilor specifice cu atribuii n
domeniu
2. emite ordine i instruciuni, potrivit competenelor
sale, privind procesul de coordonare i gestionare a
instrumentelor structurale 20072013 i a fondurilor ESI,
conformprevederilor art.11alin.(6)i(7)dinOrdonanadeurgena
Guvernului nr. 96/2012 , aprobat cu modificri i completri prin
Legeanr.71/2013 ,cumodificrileicompletrileulterioare
3. ndeplinete rolul de punct de contact cu Comisia
European pentru fondurile ESI i asigur relaia cu Comisia
European, precum i coordonarea autoritilor i organismelor
curolngestionareainstrumentelorstructurale20142020ia
FEPAM,nconformitatecuart.123alin.(8)din Regulamentul(UE)
nr.1.303/2013
4. formuleaz puncte de vedere i propuneri de modificare
cu privire la legislaia cu impact direct sau indirect asupra
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

17/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

procesuluidegestionareainstrumentelorstructurale20072013
iafondurilorESI
5. asigur dezvoltarea i funcionarea mecanismului de
coordonare a gestionrii instrumentelor structurale 20072013
iafondurilorESIprinstructurileprevzutelaart.5
6. coordoneaz, monitorizeaz i sprijin, prin
instrumentele pe care le are la dispoziie, dezvoltarea
capacitii administrative a tuturor instituiilor i
structurilor specifice implicate n gestionarea instrumentelor
structurale 20072013 i a fondurilor ESI, inclusiv prin
coordonareapoliticiiorizontalederesurseumane,elaborndi
actualizndnacestsensplanurideaciune
7.elaboreazghiduriprivindreglementareaprocedurilorde
gestionare a instrumentelor structurale 20072013 i a
fondurilor ESI, asigurnd o abordare unitar a cadrului
procedural, i analizeaz i formuleaz recomandri pentru
mbuntirea procedurilor de implementare a programelor
operaionale, colabornd n acest sens cu autoritile
naionalerelevante
8. elaboreaz legislaia i propune modificri ale
legislaiei privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate n
cadrul operaiunilor finanate din instrumente structurale
20072013,respectivdinfonduriESI
9. asigur armonizarea procedurilor de gestionare a
instrumentelor structurale 20072013 i a fondurilor ESI i
corelarea acestora cu SMISCSNR/SMIS2014+, colabornd n acest
scopcuautoritilerelevante
10. asigur accesul autoritilor de management din cadrul
obiectivului Cooperare teritorial european la datele
electronice din cadrul sistemelor electronice de management al
informaiei (SMISCSNR/SMIS2014+) n vederea verificrii
proiectelor i beneficiarilor cu scopul evitrii dublei
finanriiasuprapunerilordeactiviti
11. coordoneaz modificarea CSNR, asigurnd corelarea
acestuiacuprogrameleipoliticilenaionaleieuropene
12. coordoneaz elaborarea i modificarea Acordului de
parteneriat, asigurnd corelarea acestuia cu programele i
politicile naionale i europene, cu respectarea principiului
parteneriatului, i, n acest sens, coordoneaz procesul de
negociere cu Comisia European n ceea ce privete Acordul de
parteneriat
13. pentru perioada de programare 20072013 coordoneaz
modificarea programelor operaionale i a DCI aferente,
asigurnd corelarea acestora, precum i concordana cu
regulamenteleUniuniiEuropeneicuCSNR
14. pentru perioada de programare 20142020 coordoneaz
elaborarea i modificarea programelor operaionale subsecvente
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

18/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

Acordului de parteneriat, asigurnd corelarea acestora, precum


iconcordanacuregulamenteleUniuniiEuropene
15. analizeaz, mpreun cu autoritile de management,
necesitatea i oportunitatea realocrii de fonduri ntre
programele operaionale i formuleaz propuneri n acest sens
Guvernului
16. pentru perioada de programare 20072013 analizeaz,
avizeaz i asigur aprobarea, prin ordin al ministrului
fondurilor europene, a documentuluicadru de implementare i a
modificrilor acestuia pentru Programul operaional sectorial
"Creterea competitivitii economice", Programul operaional
sectorial"Dezvoltarearesurselorumane",Programuloperaional
sectorial "Mediu", Programul operaional sectorial "Transport"
i Programul operaional "Asisten tehnic", iar pentru
celelalteprogrameavizeazDCI
17.asigurcoordonarealanivelnaionalaProgramuluide
asisten tehnic JASPERS (Asisten comun pentru promovarea
proiectelor n regiunile europene) i urmrete dezvoltarea de
ctre autoritile de management a portofoliului de proiecte
susinuteprinJASPERS,cuexcepiaPNDR
18.monitorizeazimplementareaCSNR,respectivaAcordului
departeneriat
19. monitorizeaz stadiul implementrii programelor
finanate din instrumente structurale 20072013 i din
fondurile
ESI,
urmrind
progresul
n
implementarea
indicatorilorfinanciariaferenifiecruiprogram
20. elaboreaz rapoarte financiare privind stadiul
implementriiprogramelorfinanatedininstrumentestructurale
20072013idinfondurileESI
21. asigur, n colaborare cu autoritile de management,
corelarea interveniilor din instrumente structurale 2007
2013/fonduri ESI cu alte programe i instrumente de finanare
aleUniuniiEuropene
22.asigurarmonizareacadruluilegaliproceduralpentru
funcionarea comitetelor de monitorizare ale programelor
operaionaleiparticipcamembrulareuniunileacestora
23. coordoneaz metodologic elaborarea rapoartelor anuale
de implementare i a rapoartelor finale de implementare
solicitateprinregulamenteleUniuniiEuropene
24. particip la reuniunile anuale cu Comisia European
pentru examinarea progresului implementrii programelor i
coordoneaz aciunile ntreprinse n urma observaiilor
formulatedeComisiaEuropeancaurmareaacestorreuniuni
25. coordoneaz elaborarea rapoartelor strategice n
conformitatecuprevederileart.29alin.(2)dinRegulamentul(CE)
nr.1.083/2006ialeart.52dinRegulamentul(UE)nr.1.303/2013
26.participlaelaborareaProgramuluinaionaldereform
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

19/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

(PNR), respectiv furnizeaz contribuii privind implementarea


instrumentelorstructurale20072013/fondurilorESI
27. coordoneaz verificarea exante, monitorizarea anual
i
verificarea
expost
a
respectrii
principiului
adiionalitii, coopernd n acest sens cu instituiile cu
atribuiindomeniualeadministraieipublicecentrale
28. asigur realizarea, dezvoltarea i funcionarea
sistemelor SMISCSNR, SMIS2014+, MySMIS i MySMIS2014, cu
contribuia instituiilor utilizatoare, precum i gestionarea
drepturilor de acces n acest sistem informatic, deinnd, n
condiiile legii, toate drepturile de proprietate asupra
acestorsisteme,inclusivcodulsurs
29.
asigur
managementul,
supervizarea
tehnic,
dezvoltarea,precumiutilizareacontinuainfrastructuriide
comunicaii a sistemului informatic SMISCSNR, SMIS2014+,
MySMIS, MySMIS2014 pn la nivelul reelei locale a
instituiilorutilizatoare
30.asigurasistennutilizareasistemuluiSMISCSNRi
SMIS2014+, MySMIS i MySMIS2014 pentru instituiile
utilizatoare, precum i instruirea necesar personalului
acestora
31. ndeplinete rolul de autoritate central de legtur
cu sistemul informatic al Comisiei Europene (SFC2007/SFC 2014)
pentru instrumentele structurale i instrumentele aferente
politicii de extindere a UE, rolul de autoritate de legtur
pentru FEADR i FEPAM fiind ndeplinit de ctre Ministerul
AgriculturiiiDezvoltriiRurale
32. coordoneaz procesul de evaluare a implementrii
instrumentelor structurale 20072013 i a fondurilor ESI,
inclusiv prin evaluri de natur operaional i/sau
strategic,precumiactivitiledeconstrucieintrirea
capacitiideevaluare
33. elaboreaz standarde i ghiduri de evaluare pentru
interveniile finanate din instrumente structurale 20072013
ifonduriESI
34. coordoneaz sistemul de indicatori utilizai n
monitorizarea i evaluarea programelor i a CSNR/Acordului de
parteneriat, n vederea msurrii progresului i efectelor
acestora
35. coordoneaz elaborarea i implementarea planurilor
multianualedeevaluareiasigurcorelareaacestoracuPlanul
naionalmultianualdeevaluare
36. elaboreaz i implementeaz Planul naional multianual
deevaluareiseasigurcacestaesteutilizatcainstrument
strategic i de management pe parcursul implementrii
instrumentelorstructurale20072013iafondurilorESI
37. elaboreaz, actualizeaz i coordoneaz implementarea
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

20/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

Strategiei naionale de comunicare privind instrumentele


structurale 20072013 i a Strategiei naionale de comunicare
privind instrumentele structurale 20142020 i asigur
coordonarea activitilor de informare, comunicare i
publicitate n scopul corelrii aciunilor i armonizrii
mesajelor
38. desemneaz, n conformitate cu art. 117 alin. (1) din
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, un responsabil cu informarea i
comunicarea pentru a coordona aciunile de informare i
comunicare referitoare la instrumentele structurale 20142020
icomunicComisieipersoananominalizat
39. gestioneaz procesul de dezvoltare i funcionare a
Centrului de informare privind instrumentele structurale i
fondurile ESI, dotat cu pagina web www.fonduriue.ro dedicat
instrumentelor structurale i fondurilor ESI i call center,
asigurnd,ncolaborarecuautoritiledemanagement,accesul
potenialilor beneficiari i al publicului larg la informaii
actualizatespecifice
40. ndeplinete atribuiile referitoare la siteul unic,
prevzute la art. 115 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr.
1.303/2013
41. reprezint Romnia la Comitetul de coordonare pentru
fondurile ESI (COESIF), la Grupul de experi pentru fondurile
ESI (EGESIF), precum i n cadrul altor grupuri i comitete
organizate la nivelul Comisiei Europene/Consiliului UE,
elaboreaz mandatul pe baza consultrilor cu autoritile cu
atribuii n domeniu i disemineaz informaiile rezultate din
reuniunileacestora
42. coordoneaz formularea poziiei Romniei cu privire la
propunerile de politici i reglementri europene n domeniul
instrumentelor structurale i fondurilor ESI, n urma
consultriiautoritilorcuatribuiindomeniu
43.
coordoneaz
monitorizarea
ndeplinirii
condiionalitilor exante, corespunztor prevederilor din
Acorduldeparteneriat
44. coordoneaz procesul de nchidere a programelor
operaionaleaferenteperioadei20072013i20142020
45. elaboreaz, n colaborare cu autoritatea de
certificare,previziunilecererilordeplataferenteperioadei
deprogramare20142020,pentruexerciiulfinanciarncursi
pentru cel urmtor, ntocmite n baza informaiilor prevzute
la art. 9 pct. 42, i propune Guvernului aprobarea acestora
prinmemorandum.
ART.7
n calitate de coordonator responsabil cu desemnarea i
monitorizarea desemnrii autoritilor i organismelor cu rol
ngestionareainstrumentelorstructurale20142020,FEPAM,IPA
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

21/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

II i ENI, Ministerul Fondurilor Europene ndeplinete


atribuiile ce decurg din prevederile art. 124 alin. (1) i
(4)(6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, inclusiv prin prisma
prevederilorart.36alin.(2)din Regulamentuldepunerenaplicare
(UE) nr. 447/2014, precum i ale prevederilor art. 20 din
Regulamentuldepunerenaplicare(UE)nr.897/2014.
ART.8
n cadrul Ministerului Fondurilor Europene, funcia de
coordonare pentru fondurile ESI i instrumentele structurale
20072013, inclusiv de desemnare i de monitorizare a
desemnrii pentru autoritile i organismele cu rol n
gestionarea instrumentelor structurale i FEPAM, este
ndeplinit de structuri distincte de cele care ndeplinesc
funciadeautoritatedemanagement.
CAP.IV
Atribuiile autoritilor implicate n gestionarea i
controlulinstrumentelorstructuraleiFEPAM
ART.9

ncepndcudataintrriinvigoareaprezenteihotrri,
autoritatea de management ndeplinete urmtoarele atribuii
principale:
1. asigur ndeplinirea atribuiilor ce decurg, dup caz,
din funciile prevzute la art. 60 din Regulamentul (CE) nr.
1.083/2006 i, respectiv, la art. 125 din Regulamentul (UE) nr.
1.303/2013, precum i a atribuiilor ce decurg din funciile
prevzutelaart.15din Regulamentul(CE)nr.951/2007ilaart.26
din Regulamentul (UE) nr. 897/2014, la art. 23 din Regulamentul (UE) nr.
1.299/2013,laart.103dinRegulamentul(CE)nr.718/2007ilaart.37
dinRegulamentul(UE)nr.447/2014
2. contribuie la modificarea CSNR/Acordului de parteneriat
i rspunde pentru utilizarea eficient, efectiv i
transparent a fondurilor din care se finaneaz programul
operaional gestionat, precum i pentru ndeplinirea
atribuiilordelegateorganismelorintermediare
3.elaboreazprogramuloperaionalpecarelgestioneaz,
n conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene
incidentedomeniuluideactivitatespecific
4. analizeaz i propune modificri ale programului
operaional i le nainteaz comitetului de monitorizare
aferent
5. analizeaz necesitatea i oportunitatea realocrii de
fondurintreprogrameleoperaionalefinanatedininstrumente
structurale, mpreun cu Ministerul Fondurilor Europene i cu
Autoritatea de Certificare pentru perioada de programare 2007
2013 i mpreun cu Ministerul Fondurilor Europene pentru
perioadadeprogramare20142020
6. asigur, sub coordonarea Ministerului Fondurilor
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

22/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

Europene, corelarea aciunilor din programul operaional aflat


n gestiune cu cele din celelalte programe finanate din
instrumente structurale i, dac este cazul, cu programele
operaionale finanate din FEADR i FEP, pentru perioada de
programare20072013,respectivcucelelalteprogramefinanate
dinfonduriESI,precumidininstrumenteleaferentepoliticii
devecintateiextindereaUniuniiEuropene,dupcaz,pentru
perioada de programare 20142020, urmrind dezvoltarea
parteneriatelor n procesul de programare i n fazele de
implementareaprogramuluiaflatngestiune
7. pentru programele operaionale aferente obiectivului
convergen pentru perioada de programare 20072013 elaboreaz
i modific documentulcadru de implementare n concordan cu
obiectivele i prioritile stabilite prin programul
operaional i l supune avizrii/aprobrii, dup caz,
MinisteruluiFondurilorEuropene
8. asigur dezvoltarea capacitii administrative a
structurilor implicate n derularea programului operaional
respectiv, sub coordonarea i cu sprijinul Ministerului
FondurilorEuropene
9. asigur constituirea i organizarea reuniunilor
comitetului de monitorizare pentru programul operaional
gestionat, n conformitate cu prevederile art. 63 i 64 din
Regulamentul nr. 1.083/2006, respectiv ale art. 47 i 48 din
Regulamentulnr.1.303/2013
10. asigur participarea la reuniunile comitetelor de
monitorizare pentru celelalte programe operaionale i
formuleazpoziiileautoritiidemanagementpentruprogramul
operaionalaflatngestiunencadrulacestorreuniuni
11. elaboreaz proceduri pentru gestionarea programului
operaional,nvedereaasigurriindepliniriiatribuiilorce
irevin
12. elaboreaz ghidurile solicitantului, n vederea
selectrii operaiunilor din cadrul programului operaional
gestionat
13. asigur monitorizarea implementrii programului
operaionalgestionat
14. asigur monitorizarea implementrii proiectelor
finanatencadrulprogrameloroperaionalegestionate
15. contribuie la elaborarea legislaiei i propune
modificarea legislaiei privind managementul financiar al
fonduriloreuropenepentruperioadadeprogramare20142020
16. particip la reuniunile anuale cu Comisia European
pentru examinarea progresului implementrii programului
operaional gestionat, n conformitate cu prevederile
regulamentelorUE
17. elaboreaz raportul anual de implementare, precum i
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

23/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

raportul final de implementare pentru programul operaional


gestionat,nconformitatecuprevederileart.67dinRegulamentul
(CE)nr.1.083/2006i,respectiv,aleart.50dinRegulamentul(UE)nr.
1.303/2013, i le supune aprobrii comitetului de monitorizare,
ulteriorconsultriiMinisteruluiFondurilorEuropene
18. furnizeaz, n limita competenelor, informaiile
necesare Ministerului Fondurilor Europene, autoritii de
certificare i autoritii de audit pentru ndeplinirea de
ctreacesteinstituiiaatribuiilorprevzutelaart.6,11
i,respectiv,art.14
19. asigur prevenirea, constatarea i sancionarea
neregulilor,cuexcepiasituaieiprevzutede art.20alin.(2)
lit. d) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011 , aprobat cu
modificriicompletriprin Legeanr.142/2012 ,cumodificrile
i completrile ulterioare, precum i recuperarea sumelor
pltitenecuvenit,corespunztorprevederilor cap.IVdinOrdonana
de urgen a Guvernului nr. 66/2011 , aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 142/2012 , cu modificrile i
completrileulterioare
20. asigur monitorizarea neregulilor corespunztor
prevederilor art. 37 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011 ,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012 , cu
modificrileicompletrileulterioare
21. transmite autoritii de certificare informaiile
prevzutelaart.25alin.(2)lit.g)dinNormelemetodologice
de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea
neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor
europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente
acestora, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 875/2011 , cu
modificrileicompletrileulterioare
22. transmite autoritii de certificare rapoartele
cazurilordenereguliconstatatelanivelulprogramuluipecare
lgestioneaz,elaborateconformprevederilordinparteaaIV
a a Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006, respectiv ale art. 122 din
Regulamentul(UE)nr.1.303/2013,aleactelordepunerenaplicarei
aleactelordelegate
23.apliccoreciilefinanciarelaniveldeprogram,ax,
domeniu major de intervenie, beneficiar, dup caz, n
conformitatecuprevederilelegislaieieuropeneinaionale
24. transmite autoritii de certificare raportri anuale
privindsumeleretrasedincereriledeplattransmisectreCE
n scopul ndeplinirii atribuiilor prevzute la art. 11 pct.
21
25. elaboreaz i implementeaz planul multianual de
evaluare i se asigur c acesta este utilizat ca instrument
strategic i de management pe parcursul implementrii
programuluioperaional
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

24/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

26. informeaz comitetul de monitorizare asupra


rezultatelorevaluriloriasupramodalitilorpropusepentru
implementareaacestora
27. elaboreaz i actualizeaz, ca urmare a modificrilor,
cu sprijinul celorlalte structuri implicate, descrierea
sistemelor de management i control pentru programul
operaionalgestionat,potrivitanexeiXIIla Regulamentul(CE)nr.
1.828/2006ianexeiIIIlaRegulamentul(UE)nr.1.011/2014
28. asigur ndeplinirea i meninerea condiiilor de
desemnare n conformitate cu art. 124 din Regulamentul (UE) nr.
1.303/2013
29.pentruprogramele20142020finanatedinFEDR,FSEi
FC, transmite Comitetului de monitorizare planul multianual de
evaluare a programului operaional n cel mult un an de la
adoptarea programului operaional, n conformitate cu art. 114
dinRegulamentul(UE)nr.1.303/2013
30. pentru programele operaionale 20142020 finanate din
FEDR,FSEiFC,prezintComisiei,nconformitatecuart.114
alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, un raport care
sintetizeaz constatrile evalurilor efectuate n timpul
perioadei de programare i principalele realizri i rezultate
aleprogramuluioperaionalaflatngestiune
31. asigur ndeplinirea obligaiilor legate de informare
icomunicarenconformitatecuprevederileseciunii1acap.
II din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006, ale art. 115 alin. (1) lit.
c)id)ialin.(2),ialeart.117alin.(3)din Regulamentul
(UE)nr.1.303/2013
32. contribuie la elaborarea i modificarea Strategiei
naionaledecomunicareprivindinstrumentelestructurale2014
2020, n conformitate cu art. 115 alin. (1) lit. a) din
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 i informeaz Comitetul de
monitorizare cu privire la implementarea strategiei de
comunicare n conformitate cu prevederile art. 116 alin. (3)
dinRegulamentul(UE)nr.1.303/2013
33. contribuie la dezvoltarea SMISCSNR, SMIS2014+, MySMIS
iMySMIS2014
34. asigur asisten pentru beneficiari n utilizarea
MySMISiMySMIS2014
35. pentru programele de cooperare teritorial european
20142020, asigur dezvoltarea sistemelor informatice conform
prevederilorart.122alin.(3)din Regulamentul(UE)nr.1.303/2013,
n consultare cu Ministerul Fondurilor Europene, asigurnd
totodat accesul autoritilor de management din cadrul
obiectivului privind investiiile pentru cretere economic i
locuri de munc, n vederea verificrii proiectelor i
beneficiarilor cu scopul evitrii dublei finananri i a
suprapunerilordeactiviti
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

25/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

36. asigur nregistrarea i actualizarea cu celeritate a


informaiilor
n
SMISCSNR/MISCTE/SMIS2014+/Sisteme
de
management al informaiei CTE2014+/Sisteme de management al
informaiei pentru FEPAM, fiind responsabil de acurateea,
integritatea i nivelul de completare a datelor aferente
activitiisale
37. elaboreaz i ncheie contracte de finanare cu
beneficiarii proiectelor aprobate, prin care se asigur de
respectarea condiiilor specifice referitoare la implementarea
proiectului, n conformitate cu regulamentele UE aplicabile i
culegislaianaionalnvigoare
38. elaboreaz decizii/ordine de finanare prin care se
stabilesc obligaiile structurilor cu rol de autoritate de
management/organism intermediar i beneficiar n cazul n care
autoritatea de management/organismul intermediar acord
asisten financiar nerambursabil instituiei din care face
parte
39. elaboreaz documentele aferente programrii bugetare a
surselor reprezentnd fonduri externe nerambursabile primite
din instrumente structurale 20072013/fondurile ESI, precum i
a celor alocate de bugetul de stat pentru prefinanare,
cofinanareifinanareacheltuielilorneeligibile
40. verific ndeplinirea condiiilor pentru plata
prefinanrii ctre beneficiari, autorizeaz i efectueaz
plata acesteia, dup caz, i, ulterior, asigur recuperarea
prefinanrii
41.autorizeazcheltuieliledeclaratedectrebeneficiar,
efectueaz, dup caz, plile ctre beneficiar, n urma
verificrilor efectuate n conformitate cu prevederile art. 60
dinRegulamentul(CE)nr.1.083/2006alConsiliuluiialeart.13din
Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006, respectiv cu prevederile art. 125
alin. (4) lit. a) i alin. (5)(7) din Regulamentul (UE) nr.
1.303/2013,ielaboreazitransmiteautoritiidecertificare
declaraiidecheltuieli
42. elaboreaz i transmite autoritii de certificare din
cadrul Ministerului Finanelor Publice sau Ministerului
Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, dup caz, i
Ministerului Fondurilor Europene, n calitate de coordonator,
previziunirealisteprivindsumeleceurmeazsfieinclusen
declaraii de cheltuieli aferente programului operaional,
pentru exerciiul financiar n curs i, dup caz, pentru
exerciiul financiar urmtor, cu excepia programelor de
cooperareteritorialeuropean,finanatedinENI
43.elaboreazdatelefinanciareprevzutentabelul1i,
dup caz, n tabelul 2 din anexa 2 la Regulamentul (UE) nr.
1.011/2014, cu excepia programelor de cooperare teritorial
european,finanatedinENI
44. transmite Comisiei Europene, pn la data de 31
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

26/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

ianuarie, 31 iulie i, respectiv, 31 octombrie a fiecrui an,


informaiile prevzute la art. 112 din Regulamentul (UE) nr.
1.303/2013
aferente
programului
operaional,
elaborate
corespunztor pct. 42 i 43, precum i corespunztor
prevederilorart.6alin.(2)pct.45ialeart.11pct.3,cu
excepia programelor de cooperare teritorial european,
finanatedinENI
45.verificiavizeazproiectelelegislativeiniiatede
alte structuri implicate n gestionarea instrumentelor
structurale/fondurilorESIlanivelnaionalicarearputea
afecta direct sau indirect implementarea programului
operaionalpecarelgestioneaz
46.iniiazipromoveazpropunerilegislativenvederea
mbuntirii condiiilor de implementare a programului
operaionalpecarelgestioneaz
47.emiteinstruciuniprivindimplementareafondurilorESI
gestionate, n vederea asigurrii unei abordri unitare i a
unui tratament egal al beneficiarilor, lund n considerare
ordinele i instruciunile emise n conformitate cu art. 6
alin.(2)pct.2
48. asigur nchiderea programelor operaionale pentru
perioada de programare 20072013 i, respectiv, 20142020,
conform cerinelor regulamentelor Uniunii Europene i
legislaieinaionale
49.urmretendeplinireacondiionalitilorexantecare
afecteaz implementarea programului operaional aflat n
gestiune
50.asigursupraveghereandepliniriidectreorganismele
intermediare a atribuiilor delegate prin acorduri de delegare
icoordoneazmetodologicactivitateaacestora
51.
asigur
ndeplinirea
obligaiilor
ce
revin
autoritilorcucompetenengestionareafonduriloreuropene,
potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 66/2011 ,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012 , cu
modificrile i completrile ulterioare, n ceea ce privete
recomandrile formulate de organismele de audit europene i
naionale.
ART.10
n cadrul instituiilor prevzute la art. 3 lit. b) i c)
i la art. 4 lit. c), d) i g), funcia de autoritate de
management este ndeplinit de cte o structur distinct,
organizat la nivel de direcie general/direcie/serviciu,
dupcaz.
ART.11
ncepndcudataintrriinvigoareaprezenteihotrri,
autoritatea de certificare ndeplinete urmtoarele atribuii
principale:
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

27/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

1. asigur ndeplinirea atribuiilor prevzute la art. 61


dinRegulamentul(CE)nr.1.083/2006ilaart.104din Regulamentul(CE)
nr.718/2007pentruperioadadeprogramare20072013,precumila
art. 126 i 137 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 pentru perioada
deprogramare20142020
2.asigurtransmiterealaComisiaEuropean,pnladata
de 31 ianuarie i, respectiv, 31 iulie a fiecrui an, a
previziunilor cererilor de plat aferente perioadei de
programare20072013
3. elaboreaz, n colaborare cu Ministerul Fondurilor
Europene,previziunilecererilordeplataferenteperioadeide
programare 20142020 pentru exerciiul financiar n curs i
pentru cel urmtor, ntocmite n baza informaiilor prevzute
la art. 9 pct. 42, i propune Guvernului aprobarea acestora
prin memorandum, cu excepia programelor de cooperare
teritorialeuropean,finanatedinENI
4. n cazul proiectelor n care nu a fost posibil
estimarea veniturilor n avans, asigur, pe baza informaiilor
furnizate de autoritatea de management, deducerea sumelor
reprezentndveniturileobinutedinproiecte,peoperioadde
5 ani de la finalizarea unei operaiuni, din declaraiile de
cheltuieli transmise la Comisia European, pn cel trziu la
nchiderea parial sau final a programului, i corecteaz
corespunztorcerereadeplatfinal
5. asigur deschiderea i gestionarea contului/conturilor
necesar/necesare primirii de la Comisia European a
prefinanrii, plilor intermediare i finale aferente
programelor operaionale pentru care autoritatea de management
se afl n Romnia, cu excepia Programului operaional
"Pescuitiafacerimaritime"
6. efectueaz plile ctre beneficiari din instrumente
structurale i din cofinanarea asigurat de la bugetul de
stat, n cazul Programului operaional sectorial "Transport",
pentruperioadadeprogramare20072013
7. efectueaz transferul sumelor din FEDR, FSE, FC i IPA
aferente operaiunilor selectate n cadrul programelor
operaionale,cuexcepiaPOSTransport,specificeperioadeide
programare 20072013, i efectueaz transferul sumelor din
FEDR, FSE i FC specifice perioadei de programare 20142020
ctre unitile de plat ale autoritilor de management care
seaflnRomnia
8. asigur aplicarea coreciilor financiare la nivel de
program, ax, domeniu major de intervenie, beneficiar, dup
caz, n conformitate cu prevederile legislaiei europene i
naionale
9. contribuie la elaborarea legislaiei i propune
modificarea legislaiei privind managementul financiar al
fonduriloreuropenepentruperioadadeprogramare20072013i,
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

28/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

respectiv,20142020
10. avizeaz legislaia i propune modificarea legislaiei
privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate n cadrul
proiectelor finanate din instrumente structurale, cu excepia
programelordecooperare20142020
11. contribuie la elaborarea i actualizarea descrierii
sistemelor de management i control pentru programele
operaionale pentru care a fost desemnat autoritate de
certificare,conformcompetenelor
12. asigur, potrivit competenelor, ndeplinirea i
meninereacondiiilordedesemnarenconformitatecuart.124
dinRegulamentul(UE)nr.1.303/2013
13. particip la comitetele de monitorizare pentru
programele operaionale organizate de autoritile de
management
14.participlareuniunileCOESIFiEGESIFnsituaian
care pe ordinea de zi se afl subiecte n legtur cu
activitateaautoritiidecertificare,cuexcepiaprogramelor
decooperareteritorialeuropean20142020
15. contribuie, n limita atribuiilor stabilite prin
prezenta hotrre, n colaborare cu Ministerul Fondurilor
Europene, la dezvoltarea SMISCSNR/SMIS2014+, fr a aduce
atingere competenelor Ministerului Fondurilor Europene
prevzutelaart.6alin.(2)pct.28i31
16. asigur nregistrarea i actualizarea cu celeritate a
informaiilor
n
SMISCSNR/MISETC/SMIS2014+/Sisteme
de
management al informaiei CTE2014+/Sisteme de management al
informaiei pentru FEPAM, fiind responsabil de acurateea,
integritatea i nivelul de completare a datelor aferente
activitiisale
17. centralizeaz i comunic Departamentului pentru Lupta
Antifraud (DLAF) neregulile ce iau fost raportate de ctre
autoritiledemanagement
18. furnizeaz, n limita competenelor, informaiile
necesare Ministerului Fondurilor Europene, n calitate de
coordonator, respectiv Autoritii de Audit, pentru
ndeplinirea de ctre acestea a atribuiilor prevzute la art.
6i,respectiv,laart.14
19. realizeaz activitile nchiderii programelor
operaionale pentru perioada de programare 20072013 i,
respectiv,20142020,conformcerinelorregulamentelorUniunii
Europeneilegislaieinaionale
20. furnizeaz autoritii de management, conform
competenelor, informaiile necesare ndeplinirii atribuiei
prevzute la art. 125 alin. (4) lit. e) din Regulamentul (UE) nr.
1.303/2013, n vederea respectrii termenelor prevzute n art.
59alin.(5)dinRegulamentulnr.966/2012
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

29/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

21. asigur transmiterea ctre Comisia European a


documentelorprevzutelaart.20dinRegulamentul(CE)nr.1.828/2006
i la art. 104 i art. 133 alin. (1) lit. a) subpct. (i) din
Regulamentul (CE) nr. 718/2007 i, respectiv, la art. 6 i 7 din
Regulamentul(UE)nr.1.011/2014.
ART.12
n cadrul Ministerului Finanelor Publice, funcia de
autoritate de certificare pentru perioada de programare 2007
2013 i pentru perioada de programare 20142020, corespunztor
prevederilorart.3lit.d)iart.4lit.n),estendeplinit
de structura distinct organizat la nivel de direcie
general.
ART.13
n cadrul Ministerului Dezvoltrii Regionale i
Administraiei Publice, funcia de autoritate de certificare,
corespunztor prevederilor art. 4 lit. r), este ndeplinit de
structura distinct organizat la nivel de direcie
general/direcie/serviciu/unitate.
ART.14

(1) ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei


hotrri,ncondiiile art.14dinLegeanr.94/1992 , republicat,
pentru perioada de programare 20072013, Autoritatea de Audit
asigur ndeplinirea atribuiilor ce decurg din funciile
prevzutelaart.62iart.71alin.(3)din Regulamentul(CE)nr.
1.083/2006, la art. 102, 105 i 116 din Regulamentului (CE) nr.
718/2007,laart.31din Regulamentul(CE)nr.951/2007ilaart.53b
alin.(3)dinRegulamentul(CE,Euratom)nr.1.995/2006alConsiliului.
(2) n condiiile art. 14 din Legea nr. 94/1992 , republicat,
pentru perioada de programare 20142020 autoritatea de audit
asigur ndeplinirea atribuiilor ce decurg din funciile
prevzute la art. 127 i art. 124 alin. (2) din Regulamentul (UE)
nr.1.303/2013,art.25iart.21alin.(3)din Regulamentul(UE)nr.
1.299/2013, art. 25 alin. (2) i art. 28 din Regulamentul (UE) nr.
897/2014.
(3) n condiiile art. 14 din Legea nr. 94/1992 , republicat,
pentru perioada de programare 20142020, Autoritatea de Audit
furnizeaz autoritii de management, conform competenelor,
informaiilenecesarendepliniriiatribuieiprevzutelaart.
125alin.(4)lit.e)dinRegulamentul(UE)nr.1.303/2013,nvederea
respectrii termenelor prevzute n art. 59 alin. (5) din
Regulamentul(UE)nr.966/2012.
ART.15
(1) n condiiile art. 123 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr.
1.303/2013, autoritatea de management poate delega una sau mai
multe atribuii ctre organisme intermediare/ secretariate
comune/secretariatetehnicecomune,curespectareaprevederilor
legalenvigoare.
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

30/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

(2) Delegarea prevzut la alin. (1) se realizeaz n


scris, prin semnarea unor acorduri de delegare prin care sunt
stabilite mecanisme i instrumente adecvate de supraveghere a
ndeplinirii de ctre organismele intermediare a atribuiilor
delegate.
(3) n condiiile art. 123 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr.
1.303/2013, autoritatea de management rmne responsabil pentru
ndeplinirea corespunztoare a atribuiilor delegate, cu
respectareaprevederilorlegalenvigoare.
ART.16
n cadrul instituiilor prevzute la art. 3 lit. h)k) i
la art. 4 lit. j)m), funcia de organism intermediar este
ndeplinit de cte o structur distinct, organizat la nivel
dedireciegeneral/direcie/serviciu,dupcaz.
ART.17

MinisterulDezvoltriiRegionaleiAdministraieiPublice,
prin unitatea de control de prim nivel i punctul naional de
contact n materie de control, asigur ndeplinirea
atribuiilor ce decurg din funciile prevzute la art. 39 din
Regulamentul (UE) nr. 951/2006, la art. 16 din Regulamentul (UE) nr.
1.080/2006,laart.125alin.(4)lit.a)ib)dinRegulamentul(UE)
nr.1.303/2013, la art. 26 alin. (5) lit. a) i b) i la art. 32
dinRegulamentul(UE)nr.897/2014.
ART.18
(1) Secretariatele comune i secretariatele tehnice comune
prevzute la art. 3 lit. l)n) sunt responsabile pentru
implementareaprogramelordecooperaretransfrontalierlacare
particip Romnia n perioada 20072013, n conformitate cu
legislaia european, atribuiile delegate de autoritatea de
management i documentele programatice aferente programelor de
cooperare transfrontalier pentru perioada de programare 2007
2013.
(2) Secretariatele comune i secretariatele tehnice comune
prevzute la art. 4 lit. v)aa) au atribuiile prevzute la
art. 10 din Hotrrea Guvernului nr. 274/2015 , pentru implementarea
programelor de cooperare transfrontalier la care particip
Romnianperioada20142020.
ART.19
Unitile de control de prim nivel constituite n cadrul
birourilor regionale pentru cooperare transfrontalier,
prevzute la art. 4 lit. v)x), au atribuiile prevzute la
art. 11 din Hotrrea Guvernului nr. 274/2015 pentru perioada de
programare20142020.
CAP.V
Atribuiile autoritilor implicate n gestionarea i
controlul implementrii Programului Naional de Dezvoltare
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

31/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

Rural, cofinanat din Fondul European


DezvoltareRuralpentruperioada20142020
ART.20

Agricol

pentru

Autoritatea de management ndeplinete urmtoarele


atribuiiprincipale:
1. asigur ndeplinirea atribuiilor ce decurg din
funciileprevzutelaart.66dinRegulamentul(UE)nr.1.305/2013
2. contribuie la modificarea Acordului de parteneriat i
rspunde pentru utilizarea eficient, efectiv i transparent
afondurilordincaresefinaneazprogramulgestionat,precum
i pentru ndeplinirea atribuiilor delegate organismelor
intermediare
3. elaboreaz Programul Naional de Dezvoltare Rural, n
conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene
incidentedomeniuluideactivitatespecific
4. analizeaz i propune modificri ale programului
gestionat i le nainteaz comitetului de monitorizare
aferent
5. asigur, sub coordonarea Ministerului Fondurilor
Europene, corelarea aciunilor din programul aflat n gestiune
cucelelalteprogramefinanatedinfonduriESI,precumidin
instrumentele aferente politicii de vecintate i extindere a
UniuniiEuropene,dupcaz
6. asigur dezvoltarea capacitii administrative a
structurilor implicate n derularea programului gestionat, sub
coordonareaicusprijinulMinisteruluiFondurilorEuropene
7. elaboreaz i/sau avizeaz, dup caz, proceduri pentru
gestionarea programului operaional, n vederea asigurrii
ndepliniriiatribuiilorceirevin
8. elaboreaz i/sau avizeaz, dup caz, ghidurile
solicitantului, n vederea selectrii operaiunilor din cadrul
programuluigestionat
9. asigur monitorizarea implementrii programului
gestionat
10. contribuie la elaborarea legislaiei i propune
modificarea legislaiei privind managementul financiar al
fonduriloreuropenepentruperioadadeprogramare20142020
11. particip la reuniunile anuale cu Comisia European
pentru examinarea progresului implementrii programului
gestionat, n conformitate cu prevederile regulamentelor
UniuniiEuropene
12. furnizeaz, n limita competenelor, informaiile
necesare, dup caz, Ministerului Fondurilor Europene i
Autoritii de Audit pentru ndeplinirea de ctre aceste
instituii a atribuiilor prevzute la art. 6 i, respectiv,
art.22
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

32/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

13. elaboreaz i implementeaz planul de evaluare i se


asigur c acesta este utilizat ca instrument strategic i de
managementpeparcursulimplementriiprogramului
14. informeaz comitetul de monitorizare cu privire la
activitile i realizrile legate de progresele nregistrate
npunereanaplicareaplanuluideevaluare
15.verificiavizeazproiectelelegislativeiniiatede
alte structuri implicate n gestionarea instrumentelor
structurale/fondurilorESIlanivelnaionalicarearputea
afectadirectsauindirectimplementareaprogramuluipecarel
gestioneaz
16.iniiazipromoveazpropunerilegislativenvederea
mbuntirii condiiilor de implementare a programului
gestionat
17.urmretendeplinireacondiionalitilorexantecare
afecteazimplementareaprogramuluigestionat
18. ncepnd cu anul 2016 elaboreaz raportul anual de
implementare, pe care l transmite Comisiei Europene, potrivit
art.75dinRegulamentul(UE)nr.1.305/2013
19. n condiiile art. 47 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013
asigur instituirea comitetului de monitorizare pentru PNDR i
funcionarea potrivit prevederilor art. 74 din Regulamentul (UE)
nr.1.305/2013
20. elaboreaz i coordoneaz implementarea strategiei de
informare i publicitate pentru PNDR n perioada de programare
20142020
21.
asigur
ndeplinirea
obligaiilor
ce
revin
autoritilorcucompetenengestionareafonduriloreuropene,
potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 66/2011 ,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012 , cu
modificrile i completrile ulterioare, n ceea ce privete
recomandrile formulate de organismele de audit europene i
naionale.
ART.21
Ageniadepliareurmtoareleatribuiiprincipale:

1. asigur ndeplinirea atribuiilor ce decurg din


prevederile art. 7 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013
referitoare la gestionarea i controlul cheltuielilor FEADR i
ale OrdonaneideurgenaGuvernuluinr.41/2014 ,aprobatprin Legea
nr.43/2015
2. asigur ndeplinirea atribuiilor ce decurg din
prevederileart.7alin.(3)dinRegulamentul(UE)nr.1.306/2013
3. asigur ndeplinirea i meninerea condiiilor de
acreditare prevzute la art. 1 din Regulamentul delegat (UE) nr.
907/2014
4. asigur prevenirea, constatarea i sancionarea
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

33/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

neregulilor,cuexcepiasituaieiprevzutede art.20alin.(2)
lit. d) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011 , aprobat cu
modificriicompletriprin Legeanr.142/2012 ,cumodificrile
i completrile ulterioare, precum i recuperarea sumelor
pltitenecuvenit,corespunztorprevederilor cap.IVdinOrdonana
de urgen a Guvernului nr. 66/2011 , aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 142/2012 , cu modificrile i
completrileulterioare
5. asigur dezvoltarea i funcionarea corespunztoare a
sistemuluiinformaticpentruPNDR
6.asigurmanagementul,supervizareatehniciutilizarea
continuasistemuluiinformaticSPCDR
7. asigur serviciilesuport necesare fluxului de
gestionareaaplicaiilor
8. asigur nregistrarea i actualizarea cu celeritate a
informaiilor n SPCDR, fiind responsabil de acurateea,
integritatea i nivelul de completare a datelor aferente
activitiisale.
ART.22
Autoritatea de Audit asigur ndeplinirea atribuiilor ce
decurg din funcia de organism de certificare, aa cum este
prevzutlaart.9dinRegulamentul(UE)nr.1.306/2013.
ART.23
n cadrul Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale,
funcia de autoritate de management pentru Programul Naional
de Dezvoltare Rural este ndeplinit de structura distinct
organizatlaniveldedireciegeneral.
CAP.VI

Mecanismul de asigurare a funcionrii sistemelor


informaticepentruinstrumentelestructurale20142020
ART.24

(1) n exercitarea atribuiilor prevzute la art. 6 alin.


(2) pct. 28 i 29, Ministerul Fondurilor Europene solicit
cerine de dezvoltare a aplicaiilor SMIS2014+ i MySMIS2014,
conform competenelor, de la structurile prevzute la art. 9,
11, 14 i 15 i poate organiza grupuri de lucru dedicate, n
scopulanalizrii,armonizriiiprioritizriiacestornevoi.
(2) n condiiile art. 11 lit. m) din Legea nr. 92/1996 privind
organizarea i funcionarea Serviciului de Telecomunicaii
Speciale,cumodificrileicompletrileulterioare,Serviciul
de Telecomunicaii Speciale sprijin Ministerul Fondurilor
Europene n exercitarea atribuiilor prevzute la art. 6 alin.
(2) pct. 28 i 29, asigurnd dezvoltarea i mentenana
aplicaiilor SMIS2014+ i MySMIS2014, precum i administrarea
produselortehnologiceaferenteacestora.
ART.25
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

34/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

Exercitareaatribuiilorprevzutelaart.24alin.(2)de
ctre Serviciul de Telecomunicaii Speciale se realizeaz n
baza unui protocol ncheiat cu Ministerul Fondurilor Europene
n calitate de coordonator, cu respectarea dispoziiilor
legale.
CAP.VII
Mecanismul de verificare a respectrii normelor privind
achiziiile publice n cadrul proiectelor finanate din
instrumentestructurale
ART.26

(1) n exercitarea atribuiilor prevzute la art. 9 pct.


41,ncondiiileart.60din Regulamentul(CE)nr.1.803/2006iale
art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, autoritatea de
management realizeaz verificri n scopul de a se asigura c
normele europene i naionale privind achiziiile publice au
fost respectate n efectuarea cheltuielilor declarate de
beneficiari.
(2) Verificrile prevzute la alin. (1) se realizeaz
ulterior semnrii contractelor de achiziie public de ctre
beneficiari.
(3) n scopul de a se asigura c normele europene i
naionale privind achiziiile publice au fost respectate n
efectuarea cheltuielilor declarate de beneficiari, autoritatea
de management este sprijinit, n condiiile legii, de Agenia
Naional pentru Achiziii Publice, denumit n continuare
ANAP.
(4)Verificrileprevzutelaalin.(1)potfirealizatei
prin eantion, pe baza unei analize de risc, i pot viza
elementeleverificatencondiiilelegiideANAP.
ART.27
Sprijinul acordat de ANAP, n condiiile legii, n
aplicareaprevederilorart.26alin.(3)vizeazurmtoarele:
a) ndeplinirea atribuiei prevzute la art. 49 alin. (2) din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelordeachiziiepublic,acontractelordeconcesiune
delucrripubliceiacontractelordeconcesiunedeservicii,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006 , cu
modificrileicompletrileulterioare
b)ndeplinireaatribuiilorprevzutela art.2alin.(1)lit.
g) din Hotrrea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea i
funcionarea Autoritii Naionale pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice, cu modificrile i
completrileulterioare
c) transmiterea ctre autoritatea de management a
concluziilor verificrilor desfurate ca urmare a unor
sesizri cu privire la proceduri de achiziie public derulate
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

35/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

n cadrul proiectelor finanate din programul operaional pe


careaceastalgestioneaz.
ART.28

SprijinulacordatdeANAPnaplicareaprevederilorart.26
alin. (3) vizeaz verificarea aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor n conformitate cu art.
13 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de
verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de
atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor
de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 228/2007 , cu modificrile i completrile
ulterioare.
ART.29
n condiiile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 66/2011 ,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012 , cu
modificrile i completrile ulterioare, ale art. 60 din
Regulamentul(CE)iart.125dinRegulamentul(UE)nr.1.303/2013,n
cazulncareautoritateademanagementconsidercauexistat
nclcri ale legislaiei europene sau naionale privind
achiziiile publice, aceasta stabilete i aplic reduceri
procentuale/corecii financiare, fr a fi condiionat n
luarea deciziilor de activitile desfurate de ANAP potrivit
dispoziiilorart.27i28.
ART.30
Autoritatea de management i ANAP coopereaz continuu n
vederea identificrii riscurilor de nclcare a prevederilor
legalenmateriaachiziiilorpubliceinvedereaelaborrii
de instruciuni i recomandri pentru o mai bun ndrumare a
autoritilor contractante care beneficiaz de finanare din
instrumentele structurale, cu respectarea prevederilor legale
nvigoare.
ART.31
Autoritile de management i ANAP ncheie protocoale de
colaborare n care se detaliaz regulile privind aplicarea
prevederilor art. 26 alin. (3) i ale art. 30, n condiiile
legii.
ART.32

n exercitarea atribuiilor prevzute la art. 11 pct. 1,


autoritatea de certificare se asigur, n scopul certificrii,
caprimitinformaiilecorespunztoaredinparteaautoritii
de management referitoare la procedurile urmate privind
verificrile
efectuate
de
ctre
autoritatea
de
management/organismul intermediar asupra achiziiilor publice
aferente contractelor pentru care au fost incluse cheltuielile
ndeclaraiiledecheltuieli.
ART.33
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

36/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

n condiiile art. 61 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, art.


126 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, art. 24 din Regulamentul (UE)
nr. 1.299/2013, n cazul programelor CTE, autoritatea de
certificare poate efectua propriile verificri, poate solicita
autoritii de management efectuarea unor verificri
suplimentare privind respectarea reglementrilor naionale i
europene n domeniul achiziiilor publice i, dup caz,
aplicarea de ctre acestea, n mod corespunztor, a
prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 66/2011 , aprobat
cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012 , cu
modificrileicompletrileulterioare.
CAP.VIII
Prevederifinaleitranzitorii
ART.34

n termen de 60 de zile de la data intrrii n vigoare a


prezentei hotrri, autoritile publice cu rol n gestionarea
fondurilor europene i modific i/sau completeaz n mod
corespunztoractelenormativeprivindatribuiile,organizarea
ifuncionareaacestora.
ART.35

n condiiile art. 152 alin. (1) i (2) din Regulamentul (UE)


nr. 1.303/2013, regulamentele aferente perioadei de programare
20072013 prevzute n preambul continu s se aplice
programelor operaionale, proiectelor majore/operaiunilor n
cauzpnlafinalizarealor.
ART.36
Ladataintrriinvigoareaprezenteihotrriseabrog
Hotrrea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituional de
coordonare i de gestionare a instrumentelor structurale,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 364
din13mai2008,cumodificrileicompletrileulterioare.
PRIMMINISTRU
VICTORVIORELPONTA
Contrasemneaz:

Ministrulfonduriloreuropene,
MariusNica

Ministruldezvoltriiregionale
iadministraieipublice,
SevilShhaideh

Ministrulfinanelorpublice,
EugenOrlandoTeodorovici
Ministrulagriculturiii
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

37/38

10.07.2015

HOTRRE39827052015

dezvoltriirurale,
DanielConstantin

p.Ministrulafacerilorexterne,
GeorgeCiamba,

secretardestat

SecretarulgeneralalGuvernului,
IonMoraru

efulCancelarieiPrimuluiMinistru,
VladtefanStoica

Ministrulpentrusocietatea
informaional,

SorinMihaiGrindeanu

Ministruleducaieii
cercetriitiinifice,
SorinMihaiCmpeanu
Ministrulenergiei,

ntreprinderilormicii

mijlociiimediuluideafaceri,
AndreiDominicGerea

Ministrulmuncii,familiei,
protecieisocialei

persoanelorvrstnice,
RovanaPlumb
Bucureti,27mai2015.
Nr.398.

http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=169400&screen=0&frmPrint=1

38/38