Sunteți pe pagina 1din 79

VOCABULARIO ESPAÑOL-RUMANO

(ANEJO AL MANUAL DE ESPAÑOL)


PRESCURTĂRI UTILÍZATE ÎN ACEST VOCABULAR
aje. alguna cosa
adj. adjectiv
adv. adverb
alg. alguien
om. americanism
cj. conjuncţie
comp. comparativ-
ii, verb care diftonghează
/. de gen feminin
¡ig. figurat
imp. impersonal
inc. verb incoativ
inj. infinitiv
intr. verb intranzitiv
loc. locuţiune
m. de genul masculin
n. neutru
pas. pasiv
pi. plural
prp. prepoziţie
s. singular
sub. substantiv
subj. subjonctiv
sup. superlativ
tr. verb tranzitiv
v. verb

INDICAŢII
~ Acest semn substituie, în cadrul explicaţiei, cuvîntul titlu. De exemplu: gana,
poftă; de buena -~ de bunăvoie.
* Indică verbele complet neregulate, a căror conjugare se află explicată în
lecţiile manualului.

NOTE
Din cauza spaţiului restrîns, numeralele şi pronumele au fost omise din
vocabular.
La substantivele masculine care se termină în —o şi la cele feminine care
se termină în —a nu s-a mai menţionat genul. Nu s-a trecut indicaţia „verb"
în dreptul cuvintelor respective din vocabular, deoarece acestea se disting
uşor după terminaţii şi traducere.
Cuvintele aproape identice cu corespondentele lor romîneşti nu au fost
trecute în vocabular; exemple: observar, academia.
în general nu s-a trecut indicaţia „substantiv"; în schimb s-a
menţionat „adjectiv" şi „adverb".
In caz că dintr-o familie de cuvinte s-a dat verbul, nu s-au mai dat şi
substantivul şi adjectivul format de la aceeaşi rădăcină.
A
a prp. la, spre, pînă, în, pe
abajo adv. jos, în jos ; rio~ perîuînjos
abandonar a părăsi, a abandona
abanico evantai
abarcar a cuprinde; a conţine
abedul m. mesteacăn
abeja albină
abeto brad
abierto adj. deschis
abismo abis
ablandar a înmuia
abofetear a pălmui
abogado avocat
aborrecer inc. a urî; a detesta
abrazo îmbrăţişare
abrigar a adăposti; a ţine cald, a
acoperi
abrigo adăpost; pardesiu
abril aprilie
abrir a deschide
abrumador covîrşitor, copleşitor
absorto absorbit
abstenerse a se abţine
absurdo adj. absurd
abuelo bunic
abundar a abunda, a fi din belşug
abundante abundent, copios
aburrir a plictisi
acá adv. aici, colea; comp. más ~
mai încoace, mai aproape
acabar a termina; ~ de -j- v. inj.
tocmai -f v.
acacia salcîm
acallar a reduce la Iacere
acariciar a mîngîia
acarrear a cauza
acaso sub. întîmplare ; por ~ din
întîmplare ; arii', poate (dubitativ),
oare '(interogativ) ; loc. por si ~
pentru orice eventualitate, cine
ştie
acción /. acţiune
acechar a pîndi
aceite m. ulei, untdelemn
aceituna măslină
acequia şanţ, canal
acera trotuar
acerca de loc. adv. despre
acercar(se) a (se) apropia
acero oţel; jig. sabie
acertado îndemînatic; iscusit
acertar (/. a nimeri
acierto reuşită ; ţig. dibăcie; prudenţă
aclarar a lămuri, a explica
acoger a primi
acogida primire
acometer a asalta, a înfrunta
acomodar a aranja; a potrivi;
~ se a se împăca cu
acompañar a însoţi
acompasado cadenţat
aconsejar a sfătui •
acontecer inc. a se întimpla
acontecimiento eveniment
acopio colectare
acorazado cuirasat
acordar(se) d. a (-şi) aminti
acosar a grăbi; a fugări
acostumbrar(se) a (se) obişnui
acrimonia acrime; jig. severitate
actitud /. atitudine
actuar a acţiona, a activa, a face
acuático adj. acvatic
acudir a veni; a recurge
acuerdo amintire
adecuado adj. adecvat; favorabil
484
adelantar a înainta, a trece înainte
adelante adv. înainte
ademán m. gest, atitudine, ţinută
además adv. în afară (de), pe lingă
aceasta
adherencia aderenţă
adición /. adunare
adicto adj. ataşat
adiestrar a dresa, a instrui
adiós adio
adivinanza ghicitoare
adivinar a ghici
adjetivo adjectiv
adjudicar a acorda, a conferi
adjunto adj. alăturat, adjunct
admirable admirabil
admitir a admite
adonde adv. unde, încotro
adormir intr. a adormi
adornar a împodobi
adquirir a căpăta, a achiziţiona
adrede adv. anume, expres
aduana vamă
advertir a avertiza
aéreo adj. aerian
afable adj. drăguţ, amabil
afán in. osteneală, strădanie; dorin-
ţă arzătoare
afeitar(se) a (se) rade, a (se) bărbieri
aficionado amator
afilar a ascuţi
afortunado adj. norocos
afrancesado franţuzit
afuera adv. (în) afară; /. pi. împre-
jurimi
agosto august
agotar a epuiza
agradable plăcui
agradar a place.
agradecer inc. a mulţumi
agrado plăcere, poftă
agravio insultă
agregar a adăuga
agreste adj. rustic; sălbatic
agricola adj. agricol
agua apă
aguantar a suporta, a îndura
aguardar a aştepta
aguardiente m. ţuică, rachiu
agudo adj. ascuţit; pătrunzător
águila acvilă, vultur
aguja ac
ahí adv. acolo
ahogar a sufoca
ahora adv. acum; ~ bien ori, însă;
por ~ deocamdată
ahornar a băga în cuptor
ahorrar a economisi
ahuyentar a goni, a alunga
airado irita t
aire m. aer
aireado adj. aerisit
aislado adj. izolat
aislamiento izolare
aislar a izola
ajedrez in. şah
ajeno străin
ajo usturoi
ajustara angaja (funcţionar) : a ajusta
ala aripă
alabanza laudă
alabar a lăuda
alacrán m. scorpion
alameda a le ie
álamo plop
alarde m. paradă
alarido strigăt, ţipăt
albanii m. zidar
albaricoque m. caisă
albedrio arbitru; libre ~ voie, ca-
priciu
albo adj. alb (poetic)
álbum m. album
alcalde m. primar; judecător
alcance m. indemînă; loc. al ~ de
alg. la îndemîna cuiva
alcanzar a ajunge, a atinge
alcornoque m. arbore de plută
485
aldea comună, sat
alegrar(se) a (se) bucura
alegre adj. vesel, vioi
alegría veselie, bucurie
alejar(se) a (se) îndepărta
alemán german
alentar d. a încuraja
alerta alarmă
alfiler m. ac cu gămălie
alfombra covor
alforjas sub. pi. desagi
algo ceva; adv. puţin
algodón m. bumbac
alguacil m. poliţai, jandarm
alguien cineva
alguno adj. vreun; pi. cîţiva
alhelí m. micşunea
alistar a înrola, a angaja
aliviar a uşura
aljibe m. cisternă
alma suflet
almacén ni. magazin, magazie
almacenar a înmagazina
almendro migdal
almíbar m. sirop
almidón m. amidon
alminar m. minaret
almirantazgo amiralitate
almirante ni. amiral
almohada pernă
alondra ciocîrlie
alpargata opincă, sanda
alquilar a închiria
alrededor adv. împrejur; sub. pi.
împrejurimi
altercado gîlceavă, ceartă
alto adj. înalt
altura înălţime
aludir a lace aluzie -
alumbrar a lumina
alumno elev, cursant
alzar a ridica
allá adv. acolo; comp. más ~ mai
încolo, mai departe
allende adv. dincolo de
allí adv. acolo;' jig. atunci
ama gospodină
amable amabil, drăguţ
amanecer inc. a se face dimineaţă
amante adj. iubitor
amapola mac
amar a iubi
amargo adj. amar
amarillo adj galben
ambos adj. pi. amîndoi, ambii
amenaza ameninţare
americana haină, veston
ametralladora mitralieră
amigo amic, prieten
amistad /. amiciţie, prietenie
amo stăpîn
amonestación /. dojana, admonestare
amor ni. amor, dragoste
amparo adăpost
ampliar a mări
amplio adj. amplu, vast
amueblar a mobila
ánade í/¡. răţoi
análisis /. analiză
analizar a analiza
anaquel m. raft
ancla ancoră
ancho adj. larg
anchura lărgime
andamio schelă
andar* a umbla
andén m. peron
andino adj. din munţii Auzi
andrajo zdreanţă
anecdota anecdotă, snoavă
anejo, adj. anex, alăturai
anexión /. anexare
anguila tipar
ángulo unghi; colţ
angustia nelinişte
anhelar a năzui
anhelo năzuinţă
anillo inel
animal m. animal
486
ánimo spirit; curaj
anoche adv. ieri seară, aseară
anochecer a se inopia
anonadar a distruge, a nimici
ansioso neliniştit; fig. avid, nerăbdător
antaño adv. odinioară
ante prp. înainte, în iată
anteayer adv. alaltăieri
antelación /. anticipaţie
antemano adv. dinainte
anteojo lunetă; pi. ochelari
antepasado strămoş
antes adv., prp. înainte; ~ de ¡tablar
(mai) înainte de a vorbi; dos
días ~ cu două zile înainte
anticario anticariat
anticuado învechit
antigüedad /. antichitate, vechime
antiguo adj. vechi, antic
antojadizo adj. capricios
antorcha torţă
antro grotă
añadir a adăuga, a înnădi
año an; ~ nuevo anul nou
añoranza regret, dor
apagar a stinge
aparador m. bufet, dulap
aparecer inc. a apărea
apartado adj. îndepărtat; sub. sec-
tor poştal
apartar a îndepărta, a separa
aparte adv. aparte, distinct
apegado adj. ataşat
apego ataşament
apellido nume (de familie)
apenas adv. abia
apertura deschidere
apesadumbrar a întrista
apetito poftă de mineare
apiadar a înduioşa, a se îndura
ápice m. culme, vîrf; fig. amănunt
aplastar a strivi
aplazar a amina
aplicado adj. silitor
apoderar(se) a pune stăpînire
apodo poreclă
aportación /. aport, contribuţie
aposento odaie
apostar d. a pune prinsoare
apoyar a sprijini
apreciara aprecia, a stima, a considera
aprender a învăţa; ~ de memoria
a învăţa pe dinafară
aprendiz m. ucenic
apresar a captura
apresurar(se) a (se) grăbi
apretar d. a strínge; me aprieta el
zapato mă strînge pantoful; fig.
a se înteţi: la lluvia aprieta
aprisa adv. iute
apropiar a însuşi
aprovechar a- folosi; ~ aje. a pro-
fita de ceva
aproximar(se) a (se) apropia
apuesta prinsoare
apuntar a nota; a ţinti; fig. a sufla
(la teatru)
apunte m. notă, însemnare
apurar a purifica; a termina; fig.
a se supăra; am. a se grăbi
aquel adj. acel
aqui adv. aici, acum; he ~ iată
árabe adj. arab
arado plug
araña păianjen
arar a ara
arbitro arbitru ; stăpîn
árbol m. arbore, copac
arca ladă; casă de bani
arcilla argilă
arcipreste /«.arhiepiscop
arco arc; ~ iris curcubeu
archipiélago arhipelag
archivo arhivă
arder a arde
ardiente adj. arzător
ardilla veveriţă
área arie, suprafaţă
487
arena nisip
arenque m. scrumbie
argelino algerian
argüir a argumenta, a discuta
argumento subiect, argument
arma armă
armada flotă ; escadră
armario dulap
arrabal m. mahala
arraigar a prinde rădăcini
arrancar a smulge (din rădăcini)
arrapiezo zdreanţă
arrasar a distruge, a nimici
arrastrar a tîrî
arrebatar a smulge
arredrarse a se intimida, a da înapoi
arreglar a aranja
arremeter a ataca
arreo ham
arrepentirse a se căi
arriba adv. sus; río ~ pe rîu în sus
arriesgar a risca
arrollar a răsuci, a înfăşură
arrojar a arunca
arroyo pîrîu
arroz in. orez
arrugar a încreţi
arte m. -pi. f. artă; malas ~ s vicle-
şuguri; por ~ de birlibirloque în
chip magic, hocus-pocus
artesano meşteşugar
asado friptură
asalariado salariat
asamblea adunare; la — Nacional
asar a frige
ascender d. a se urca
asco greaţă, dezgust; dar ~~ a pro-
voca greaţă, repulsie, scîrbă
ascua tăciune, jeratic
asemejar a semăna, a părea
asesino asasin
asestar a da (o lovitură)
así adv. astfel, aşa
asiento loc; tomar ~
asignar a aloca
asimismo adv. deasemeni, la fel
asno asin
asociación /. asociaţie
asolar d. a devasta, a pustii
asomar a apărea; ~ se a la ventana
a se ivi la fereastră
asombrar a uimi, a mira
asombro uimire
asombroso uimitor
aspa aripă de moară
asqueroso dezgustător
astilla aşchie, frîntură
astillero şantier naval
astucia viclenie
astuto viclean
asueto repaus, concediu
asustar a speria
atar a lega
atardecer imp. inc. a se însera
ataúd ni. coşciug
atención /. atenţie
atender d. a îngriji
atento atent
aterido ţeapăn de frig
aterrar a îngrozi
atormentar a tortura, a chinui
atraer* a atrage
atrás adv. înapoi, în urmă
atraso înapoiere
atravesar d. a traversa
atreverse a îndrăzni
atronador adj. asurzitor
atropello încălcare, violare; ofensă
atroz adj. atroce, cumplit
aturdir a zăpăci
audacia îndrăzneală
audaz adv. îndrăzneţ
auge ni. avínt
augurio urare
aullar a urla
aumentar a creşte, a spori, a mări
aumento spor, creştere
aún ad v. î ncă
483
aunque cj. deşi
auricular in. receptor (telefon)
ausencia absenţă
ausentarse a absenta, a lipsi
ausente adj. absent
austral adj. din emisfera sudică
auto decret judecătoresc; pi. proces;
loc. — de fe pedeapsă publică apli-
cată de tribunalul inchiziţiei; ~
sacramental piesă dramatică cu
subiect religios
automóvil m. automobil
auxiliar a ajuta
avance m. înaintare
avanzar a înainta, a avansa
avaricia zgîrcenie
ave /'. pasăre
avellana alună
avena ovăz
avenida bulevard
aventurero aventurier
bable m. dialect asturian
babor in. babord
bacalao morun, batog
báculo toiag, baston
bachiller ?/;.. bacalaureat, absolvent
bahía radă, golf
bailar a dansa
bailarín m. dansator, balerin
baile in. dans, bal
bajar a coborî
bajel m. corabie, vas
bajo adj. scund; jos; prp. dedesubtul
~ los árboles; adv. hablar ~ a
vorbi încet
bala glonte
balance in. bilanţ
balanza balanţă, cîntar
balde adv. de ~ degeaba; en ~ în
van
avergonzar d. a se ruşina
avería avarie
averiguar a cerceta, a verifica
avestruz m. struţ
avezar(se) a (se) obişnui
aviación /. aviaţie
avivar a înteţi, a înviora
ayer adv. ieri
ayuda ajutor
ayunar a posti
ayuntamiento primărie, consiliu mu-
nicipal
azada sapă, hîrleţ
azar in. hazard; nenorocire
azaroso adj. nefericit
azogue m. argint viu, mercur
azote in. bici
azúcar in. zahăr
azucena crin
azufre m. sulf, pucioasă
azul albastru
B
baldío viran (teren) ; zadarnic
baluarte in. bastion
ballena balenă
bambolear a oscila, a se clătina
bancal in. strat, răzor
banco bancă
bandera drapel
bañar(se) a (se) scălda
baño baie, cadă
barato ieftin
barba barbă
barbaridad /. enormitate, gogomănie
barbarie /. barbarie, sălbăticie
barca barcă
barco vas, vapor
barniz m. lac (pictură) ; smalţ
barraca colibă ; baracă
barranco prăpastie
barrer a mătura
489
barriga pîntecc
barrio cartier
barro noroi
base /. bază, fundament
bastante adv. destul, îndeajuns
bastar a fi suficient, a ajunge
bastidor m. culisă
basura gunoi
bata halat, capod
batalla bătălie
batir a bate
batuta baghetă
baúl m. cufăr
bautismo botez
beber a bea
bebida băutură
beca bursă
beldad /. frumuseţe
belga belgian
belleza frumuseţe
bello frumos
bellota ghindă
bencina benzină
bendecir* a binecuvînta
bergantín m. velier de tip bergantín
bermejo roşcat
berrear a bebăi; a rage, a răcni
besar a săruta
beso sărut
bestia animal
betún m. păcură, asfalt; cremă de
ghete
bien m. binele, pi. bunuri; adv.
bine; ~ estar bunăstare ; — hechor
binefăcător; ~ venida bun venit
bigote m. mustaţă
billete m. bilet
biombo paravan
birlibirloque vezi: arte
bisabuelo străbunic, strămoş
bisiesto adj. bisect
bizco adj. saşiu
bizcocho biscuit
blanco adj. alb; sub. ţintă
blando adj. moale, suav, dulce
blusa bluză; haină de marinar
boca gură; loc. a ~ de noche în
asfinţit; ~ abajo culcat pe burtă;
— arriba culcat pe spate
boceto schiţă
bochorno arşiţă, zăduf
boda nuntă
bodega beci, cramă
bofetada (lovitură de) palmă
bofetón m. (vezi: bofetada)
boina bască
bola bulgăre; bilă
bolsillo buzunar
bomba bombă; pompă
bombardeo bombardament
bombilla bec
bonaerense adj. din Buenos Aires
bondad /. bunătate
bonito drăguţ, simpatic
bordado broderie
bordón ni. fig. refren
borrachera beţie
borracho adj. beat, beţiv
borrar a şterge; goma de ~ gumă
borrasca furtună
borrico măgar
bosque ni. pădure
bota gheată
bote m. barcă
botella sticlă
botica farmacie
botón m. nasture
bóveda boltă
bramar a mugi
brazo braţ
brecha breşă
breve scurt
bribón ni. şnapan, hoţoman
broma glumă
bromear a glumi
brotar a se ivi, a ţîsni
brujo vrăjitor
brújula busolă
490
bruma ceaţă
bruñido lustruit, bronat
bueno adj. bun
buey m. bou
bufanda fular
buho bufniţă
buitre m. vultur
bullir a clocoti; a forfoti
buque m. vapor, vas
burgués adj. burghez
C
caballero domn; cavaler, călăreţ;
loc. ~ andante cavaler rătăcitor
caballo cal; ~ de vapor cal putere
cabana cabană
cabecear a clătina din cap; a moţăi
caber* a încăpea
cabeza cap
cable in. cablu, odgon
cabo ţintă, capăt; caporal; loc.
al ~ la capătul; al ¡in y al ~
în cele din urmă; de ~ a~ sau
de ~ a rabo de la un capăt la
altul; llevar a~ a duce la bun
sfîrşit
cabra capră
cacerola cratiţă
cachimba am. pipă
cacho bucată
cada adj. fiecare; — cual, ~ uno fie-
cine
cadena lanţ; ~ perpetua osiridă pe
viaţă
cadera şold
café ni. cafea, cafenea
cafetal ni. plantaţie de cafea
caída cădere
caja cutie; casă (de plăţi)
cajón m. sertar
cal /. var; ~ muerta var stins
calaña teapă, calitate
calavera hîrcă
burla batjocură; loc. de ~ s în
glumă; hacer ~ de alg. a-şi bate
joc de cineva
burlador m. libertin; zeflemist
buró birou; organizaţie
burocracia birocraţie
burro măgar
buscar a Căuta
butaca fotoliu
buzón ni. cutie poştală
calcetín m. ciorap, şosetă
caldera cazan
caldo supă (de carne)
calefacción /. încălzire
calentar a încălzi
calentura febră
calidad /. calitate
cálido adj. ca ld
caliente adj. cald, încălzit
califa ni. calif
caliza calcar
calor ni. căldură
caluroso adj. călduros
calvo chel
calzar(se) a (se) încălţa
calzón m. chilot; am. pantalon
callar a tăcea
caile /. stradă
cama pat
cámara cameră: ~ de Comercio, ~~
de. diputados; aparat: ~ fotográfica
camarada in. tovarăş
camaranchón ni. mansardă
camarero chelner, ospătar
camarilla camarilă, clică
camarote in. cabină
cambio schimb; en ~ în schimb
camello cămilă
caminante ni. călător, drumeţ
caminar a umbla, a merge, a călă-
tori
491
camino drum
camorra disputa
campana clopot
campeón ni. campion
campesino ţăran
campo címp
can in. cîine
canario canar
canasta coş
canción /. cínico
cancha am. teren de sport
candado lacăt
candente adj. arzător: incandescent
candor in. candoare; nevinovăţie
canela scorţişoară
cangrejo rac
canje ni. schimb
cansado obosit
cansancio oboseală
cantante s.m. cîntăreţ
cántaro urcior
cantera carieră (de piatră, de nisip)
cantidad /. cantitate
canto cînt
caña trestie; ~ de azúcar trestie de
zahăr
cáñamo eînepă
caño tub
cañón m. tun
caos m. liaos
capa mantie; strat; pătură
capataz m. şef de echipă, vătaf
capaz adj. capabil
capital m. capital; /. capitală
capricho capriciu, moft
capricha glugă
cara faţă; toc. — a — faţă în faţă; echar
en ~ a arunca în faţă, a reproşa
caracol ni. melc
carácter ni. (pi. caracteres) caracter
¡caramba! la naiba!
carbón in. cărbune
carcajada hohot de rîs
cárcel /. închisoare
cardo ciulin
carecer a fi lipsit
carestía lipsă, scumpete
carga încărcătură
cargar a încărca
cargo funcţie, însărcinare
cariño afecţiune
carne /. carne
carnero berbec
carnicería măcelărie
caro scump
carpa crap
carpintero dulgher
carrera cursă; ~ armamentista cursa
înarmărilor
carretera şosea
carro car
carta scrisoare; ~ credencial scri-
soare de acreditare
cartearse a coresponda
cartel ni. afiş
cartera servietă
casa casă
casar(se) a se căsători
cascabel m. clopoţel, zurgălău
cascara coajă
casco cască
casero adj. casnic
casi adv. aproape...; cam...
casilla căsuţă; ~ postai căsuţă poş-
tală
caso caz; loc. hacer— a face caz
castellano castilian, spaniol
castigar a pedepsi
castizo adj. neaoş, get-beget
casualidad /. întîmplare
cauce in. albia rîului
caución /. cauţiune
caucho cauciuc
caudal in. debit, bogăţie
causa cauză
cautivar a captiva
cauto adj. prudent
cavar a săpa
492
cavidad /. cavitate
cavilar a reflecta, a se gíndi
cayado toiag, bîtă. eîrjă
caza vînăt.oare; ~ mayor vinal ma-
re, ~~ menor vinal mic
cazador m. vînător; — furtivo bra-
conier
«azar a vina; fig. a prinde
cazurro nesociabil, încuiat
cebada orz
cebar a îngraşă (animale)
cebolla ceapă
cebra zebră
ceder a ceda
cedro cedru
cédula ţidulă, bilet
cegar (/. a orbi
ceja sprinceană
celda celulă, chilie
celebrar a celebra, a aniversa, a
sărbători
célebre adj. celebru
celo zel; pi. gelozie
cena cină
cenicero scrumieră
cénit m. zenit
ceniza cenuşă, scrum
cesno recensămînt
centavo centimă (monedă americană)
centella scînteie
centinela ni. sentinelă
centuria secol
ceño încruntare
cepillo perie
cera ceară
cerca adt'. aproape
cercanía apropiere; pi. împrejurimi
cercano adj. apropiat; ~ Oriente
Orientul apropiat
cerciorar(se) a asigura, a încredinţa
cerco cerc ; încercuire
cerdo porc
cerebro creier
cereza cireaşă
cerilla chibrit
cerner d. a cerne
cero zero
cerradura broască (de usă)
cerrajero lăcătuş
cerrar d. a închide. ~ eon llave a
închide cu cheia, a încuia
cerro deal. înălţime, colină
cerrojo zăvor, ivăr
certamen m. concurs
certeza certitudine, siguranţă
certidumbre /. vezi: certeza
cervecería berărie
cerveza bere
cesar a înceta
cese /)i. încetare
césped m. pajişte, gazon
cesto coş, paner
cid in. domn (în vechime)
ciego adj. orb; loc. a~ as orbeşte,
pe dibuite
cielo cer
ciencia ştiinţă
cierto adj. oarecare ; Joc. por ~ desigur
ciervo cerb
cigarra greier
cigarrillo ţigară
cigüeña barză
cima vîrf, culme: loc. dar ~ a
termina
cinta panglică; ~ magnetofónica ban-
dă de magnetofon
ciprés m. chiparos
ciruela prună
cirujano chirurg
cisne m. lebădă
cita întîlnire
ciudad /. oraş
ciudadano cetăţean
cizaña zîzanie
clamar a chema, a striga
clarín m. trompetă
claro adj. clar, limpede; loc. poner
en ~ a lămuri
493
clase /. clasă; fel
clausura închidere
clavar a ţintui, a fixa, a bate în
cuie
clavel m. garoafă
clavo cui
clérigo cleric
clueca cloşcă
cobarde laş
cobertizo şopron
cobijar a acoperi; ~ se a se aciui
cobrar a încasa;— ánimo a căpăta
curaj
cobre m. aramă
cocina bucătărie
cocinero bucătar
coco cocos, nucă de cocos
cocodrilo crocodil
coche m. trăsură; maşină; vagon
codo cot
coger a apuca, a prinde, a lua
cohete m. rachetă
cojear a şchiopăta
cojín m. pernă elegantă
cojo şchiop
cok m. coes
cola coadă
colada şarjă (metalurgie) ; hierro
colado fontă
colchón m. saltea
cólera minie
colgar d. a atírna
coliflor ni. conopidă
colmena s tup
colmo culme
colocar a aşeza, a pune, a situa
color ni. culoare
columpio leagăn, scrîneiob
coma virgulă
comadre /. cumătră
comarca regiune, ţinut
comedor m. sufragerie
comenzar d. a începe
comer a minca
cometer a comite
cómico actor
comida mineare, masa
comienzo început
comillas pi. ghilimele
comité m. comitet
como adv. cum
compadecer inc. a compătimi
compadre m. cumătru
compañero partener, tovarăş
compañía companie
compás m. compas
complejo complex
comprar a cumpăra
comprender a înţelege
comprobar d. a dovedi
compromiso angajament
comunista m. comunist
con prp. cu
concebir a concepe
concejal m. consilier municipal
concertar d. a încheia (un acord)
conciencia conştiinţă
concha cochilie, scoică
condecoración /. decoraţie
condena condamnare, pedeapsa
conejo iepure
confesar d. a mărturisi
confiar a încredinţa
confín m. margine, limită
confitería cofetărie, bombonerie
congojar a nelinişti
congratular a felicita
conocer inc. a cunoaşte
conocimiento cunoştinţă
conque cj. aşadar, care va să zică
conquistar a cuceri
consejero consilier
conseguir a reuşi; a atinge (un ţel)
consejo consiliu, sfat
consigna lozincă
constipar a răci, a avea guturai
consuelo mîngîiere, consolare
contar d. a socoti; a povesti; —- con
a se bizui pe
494
contener a reţine; a conţine
contenido conţinut
contento adj. mulţumit
contingencia împrejurare
contorno contur
contra prp. contra; sub. ~ bajo con-
trabas
contraer* a contracta
convencer inc. a convinge
conversación /. conservaţie, discu-
ţie
convocatoria convocare
copa cupă
copla cíntec, cuplet
copo fulg (de zapada)
coraje m. curaj; minie
corazón m. inimă
corbata cravată
cordero miel
cordura înţelepciune
coronel ni. colonel
corral m. ogradă
correa curea
correo poştă
correr a alerga; ~ la cortina a trage
perdeaua
corrida cursă; luptă cu tauri
corriente /. curent
corromper a corupe
cortar a tăia
corte m. tăietură; croială
cortés adj. politicos
corteza scoarţă (de copac), coajă
cortina perdea
corto adj. scurt
corzo căprior, cerb
cosa lucru, ~ rara lucru uimitor;
poca ~ puţin
cosecha recoltă
coser a coase
costa preţ, cost; coastă
costar d. a costa
costumbre /. obicei, morav
costurera croitoreasă
crear a crea
crecer inc. a creşte
creer a crede
crepitar .a trosni
crepúsculo asfinţit
crespo adj. creţ, sîrmos
creyente adj. credincios
cría creştere; crescătorie: ~ de aves
(ganado)
criado servitor
criar a creşte
criollo creol
crisis /. criză
cristal iii. geam; cristal;-»- azogado
oglindă
cruel adj. crud, aspru
cruento adj. crunt, sîngeros
cruz /. cruce
cruzar a încrucişa
cuaderno caiet
cuadra grajd; 100 metri
cuadrado pătrat
cuadrilla trupă, echipă
cuadro tablou
cuajado nemişcat; adormit; plin
cual care
cualquier oricare
cuando cînd
cuantioso considerabil
cuanto cît; loc. ~ antes cît mai cu-
rînd; en ~ a în ceea ce priveşte
cuarto cameră; adj. sfert, pătrime
cuba putină
cubo găleată
cubrir a acoperi
cucaracha gîndac, şvab
cuclillo cuc
cuchara lingură
cuchillo cuţit
cuello gît; guler -
cuenca bazin; ~ del río
cuenta socoteală; loc. dar ~ de a da
socoteală de; en resumidas ~ s în
concluzie ; tener en— a ţine în seamă
495
cuento povestire, basm, poveste;
dejarse de ~ s a se lăsa de po-
veşti
cuerda coardă; sloară; loc. dar ~
al reloj a întoarce ceasornicul
cuerdo adj. înţelept
cuerno corn
cuero piele (tăbăcită)
cuerpo corp; loc. en ~ y alina cu
trup şi suflet
cuervo corb
cuestión /. chestiune, problemă
cueva pivniţă, groapă, hrubă
cuidado grijă, îngrijire
cuidar a îngriji
culebra năpîrcă, viperă
culpa vină
cultivo cultură (agricolă)
cunibre /. culme
cumpleaños m. aniversare
cumplir a împlini, a îndeplini
cuna leagăn
cuñado cumnat
cura ni. preot; /. cură, tratament
curar a îngriji, a vindeca
cursar a studia
cursado priceput
curvo adj. curb
cúspide /. vîrf
cuyo al cărui
CH
chabacano adj. grosolan
chaleco vestă
chambergo pălărie bărbătească cu
borul mare
chamizo tăciune
chanciller ni. cancelar
chanza glumă
chaqueta jachetă, haină -
charanga fanfară
charco baltă, băltoacă
charla pălăvrăgeală; discuţie
charlar a pălăvrăgi
charlatán in. palavragiu, şarlatan
chasquear a tachina; a pocni
cheque in. cec
chico adj. micuţ; sub. copil
chiflar a fluiera
chile m. am. ardei
chillar a ţipa
chimenea coş, horn
chirriar a scîrţîi
chismear a bîrfi
chispa seînteie
chisporrotear a scapără, a seînteia
chiste m. glumă, anecdotă
chivo ţap
chocaríse) a (se) lovi
chocolate in. ciocolată
choque ni. lovitură, şoc
chorizo cîrnat
chorro şuvoi
choza colibă
chubasco aversă, ploaie scurtă
chulo adj. am. frumos; in. fante
chupar a suge
I)
dable adj. posibil
dado zar; adj. dat, dăruit
dama doamnă
danubiano adj. dunărean
danza dans
dañar a dăuna, a strica
«laño stricăciune
dar* a da; loc. ~ salios (un paso,
un paseo) a face salturi (un pas, o
plimbare) ; ~ gusto a face plă-
496
cere; ~ las horas a suna orele;
— con a găsi; — a conocer a face
cunoscut; ~ se por a se socoti,
a se da drept...
dato informaţie
de prp. de, din; cu
deambular a hoinări
<lebajo adv. dedesubt; prp. ~ de sub
debate ni. dezbatere
deber a trebui; sub. m. datorie
debidamente aşa cum trebuie
debido adj. datorat, cuvenit; ~ a
datorită
decaer* a decădea
decir* a zice, a spune; es ~ vasă-
zică, adică
decorado decor
decrecer inc. a descreşte
dechado model
dedo deget
defender d. a apăra
defensa apărare
degollar d. a tăia gîtul, a gîtui
dejar a lăsa; loc. — de -\- v. inf.
a înceta să
delantal m. şorţ
deiante adv. înainte; />/'/'. ~ de. în
faţa, înaintea
delantero înaintea
delatar a denunţa
deleitar a desfăta
delgado slab, subţire
delinquir a comite un delict
demás adj. rămas; Io ~ restul; pi.
ceilalţi, los ~ hombres ceilalţi oa-
meni; adv. por't~ inutil; prisos.
demasiado ad\'. prea, prea mult
demoler d. a dărîma
demora întîrziere; loc. sin ~ ne-
intîrziat, fără zăbavă
dentro adv. înăuntru; por ~ pe di-
năuntru; prp. ~ de in, peste (timp)
deponer* a depune
deporte m. sport
deportista m. sportiv
deportivo adj. sportiv
derecha adj. dreapta; loc. a la ~
la dreapta
derecho s. drept, Facultad de ~
Facultate de drept
derramar a vărsa
derretirse a se topi
derribar a dărîma
derrocar a răsturna, a dărîma-
derrota înfrîngere
derrumbarţse) a (se) prăbuşi
desabrochar a descheia
desacostumbrar(se) a (se) dezobişnui
desafiar a sfida
desafío sfidare
desagradable adj. neplăcut
desahogo uşurare
desalentar d. a descuraja
desamparo părăsire
desaparecer inc. a dispărea
desarraigar a dezrădăcina
desarrollo dezvoltare, desfăşurare
desasosegar d. a nelinişti
desatar a dezlega
desatinar tr. a tulbura, a ameţi, a
zăpăci; intr. a spune nerozii
desayuno micul dejun
desbaratar a strica; a risipi
descalabrar a răni, a sparge capul
descalzo adj. desculţ
descansar a se odihni
descarado adj. neobrăzat
descargar a descărca
descender d. a coborî
descompuesto descompus
desconfianza neîncredere
desconocido necunoscut
descuajar a smulge (plante)
descubrimiento descoperire
descuidar a neglija
desde prp. de la, de, după; loc. ~
luego bineînţeles;'~ hace de (timp)
~ liace tres años de trei ani
32
497
desdén m. dispreţ
desdeñar a dispreţul
desdicha nenorocire
desear a dori
desechar a exclude; a respinge
desembarco debarcare
desembocar a se vărsa (rîu)
desempeñar a juca;~ un papel a
juca un rol
desencadenar a dezlănţui
desenfadar (se) a (se) înveseli
desengañar a deziluziona
desenlace m. dezlegare, sfîrşit, so-
luţie
desenmascarar a demasca
desenredar a descurca, a lămuri
desentenderse d. a se dezinteresa
desenvolver d. a desfăşura, a dez-
volta
deseo dorinţă
desesperar a dispera
desfallecido leşinat, vlăguit
. desfiladero defileu, chei, pas
desfile m. defilare
desganado lipsit de poftă
desgarrar a sfîşia, a rupe
desgracia nenorocire; dizgraţie
deshacer* a desface
deshelar d. a dezgheţa
deshonra necinste, dezonoare
deshora oră nepotrivită
desierto deşert, pustiu
designar a desemna
desigual neegal
desilusión d. deziluzie
deslenguado insolent, neruşinat
desliar a dezlega
deslizar a aluneca; ~ se a fugi, a
se strecura
deslumhrar a străluci; a orbi
desmán m. exces
desmañado neîndemînatic
desmayar a leşina
desmontar a demonta
desmoronar (se) a (se) nărui
desnudar a dezbrăca
desnudez /. goliciune
desobedecer inc. a nu da ascultare
desocupado fără ocupaţie; şomer
desolar d. a distruge; ~ se a se
mîhni
desollar d. a jupui
desorden m. dezordine
despacio adv. încet, rar, lent
despachar a expedia
despacho birou; prăvălie, desfacere
despaldar a désela
desparpajo uşurinţă (în vorbire)
despectivo adj. peiorativ
despecho ciudă; a ~ în ciuda
despedir a arunca; a concedia; a
răspîndi: ~ olor; — se a se des-
părţi, a-şi lua la revedere
despegar a decola
despejar a curăţa un loc
despenar a consola
despensa cămară
desperdiciar a irosi
despertar(se) a (se) trezi, a (se)
deştepta
despiadado adj. nemilos
despilfarrar a cheltui fără socoteală
desplazamiento deplasament
desplegar a desfăşura
despolmarse a se prăbuşi
despojar a jefui; a prăda
despreciar a dispreţul
despropósito prostie, gogomănie
después adv. după; prp. ~ de după
desquite m. revanşă
destacado adj. desprins, însemnat
destacamento detaşament
destacar a desprinde; a se reliefa
desterrar d. a exila; a dezgropa
destreza îndemînare
destrozar a distruge
desunir a dezbina
desusado adj. neutilizat; desuet
498
desvanecer ine. a leşina
desvarío delir, nebunie
desventaja dezavantaj
desventura nenorocire
desvergonzado neruşinat
desvergüenza neruşinare
desviar a devia, a abate
detalle m. amănunt
detener* a opri; a deţine; a aresta
detentor m. deţinător
detrás adv. înapoi; prp. ~ de în
urma, în spatele
deuda datorie
deudor m. datornic
devanar a depăna
devolver d. a înapoia, a restitui
dia m. zi; buenos -~ s bună ziua;
hoy ~ astăzi
diablo diavol, drac
diario adj. zilnic; sub. ziar
dibujar a desena
diciembre decembrie
dicha fericire, noroc; por~ din fericire
dicho adj. zis, menţionat; acest
dichoso fericit
diente m. dinte
diestro priceput,
difamar a defăima
dificil adj. greu, dificil
dificultad /. dificultate, greutate
digno demn
dije m. bijuterie
diluvio potop
dimitir a demisiona
dinero bani
dios zeu, Dumnezeu
diptongo diftong
digue m. dig
dirección /. direcţie; adresă
dirigir(se) a (se) conduce; a ¡se)
adresa
disculpar a dezvinovăţi; a scuza
diseño desen
disfrazar(se) a (se) deghiza
disfrutar a se bucura de: ~ a/c.
disgusto neplăcere, nemulţumire
disipar a împrăştia, a risipi
dislate m. prostie
disminuir a micşora
disoluto dizolvat
disparar a trage (cu arma)
disparate m. prostie, inepţie
disparo împuşcătură
distinguido adj. distins
distinto adj. deosebit
distrito district, raion
disturbio tulburare
disuelto dizolvat
divertirjse) a (se) distra, a (se) amuza
dividir a împărţi
divorcio divorţ
doblar a dubla: a îndoi; a întoarce
~ las páginas; ~ la campana a
trage clopotul
doble adj. dublu
docena duzină
docil adj. ascultător
doler (/. a durea; a regreta
dolor fii. durere
domar a îmblînzi
domingo duminică
don m. dar; domn; conu
donaire m. graţie; eleganţă
donde adv. unde; loc. en -~ în care
dondequiera adv. oriunde
dondiego zorea
donoso frumos, graţios
doña doamnă
doquier adv. oriunde; por ~ pre-
tutindeni
dorado aurit; sub. El Dorado Ţara
Aurului
dormir a dormi
dote m. şi /. dotă, zestre
dril m. doc
ducha duş
ducho adj. obişnuit eu, versat
duda îndoială, sin ~ fără îndoială
32*
499
dudar a se îndoi
dudoso adj. îndoielnic
duelo duel; doliu; loc. — s y que-
brantos ouă eu jumări
duende »). spiriduş
ébano alíanos
ebrio beat
eco ecou
ecuador m. ecuator
echar a arunca, a azvîrli; Ioc. ~ a a
începe să ; — de menos a simţi lipsa
edad /. vîrstă; — media ev mediu
eficaz adj. eficace
egipcio adj. egiptean
egregio adj. ilustru
eje m. ax, osie
ejecutar a executa
ejemplar m. exemplar
ejemplo exemplu; loc. por~ de exemplu
ejercer a exersa
ejército armată
elenco listă
elevador am. m. ascensor
clevar(se) a (se) ridica, a (se) înălţa
embajador m. ambasador
embarazar a încurca; a însărcina
embarcar!se) a (se) îmbarca
embargo sechestru; embargou; loc.
sin — totuşi
embaucador adj. seducător; înşelător
embelecar a seduce, a înşela
embelesar a îneînta, a răpi minţile
embellecer inc. a înfrumuseţa
embestir a asalta
embetunar a lustrui (face) pantofii
émbolo piston
emborrachar(se) a (se) îmbăta
embriagar a îmbăta
embrollo încurcătură
embrujar a vrăji
embudo pilnie
embustero mincinos
dueño a stăpîn
dulce adj. dulce; sub. dulceaţă
durante adv. în timpul
durar a dura
duro adj. tare. dur
embutido sub. cîrnat; adj. ambutizat.
îmbucat
emisora post de emisiune
empapar a muia; — se a se îmbiba
emparedado sandviş
empecinado adj. ani. încăpăţînat
empellón m. brinci; loc. a~ es in
brînci, brusc
empeăar(se) a (se) angaja; a (se)
încăpăţîna
empeoramiento înrăutăţire
empero cj. dar, însă
empezar d. a începe
cmp narse a se ridica pe vîrful pi-
cioarelor
empleado funcţionar
empleo folosire, uz, întrebuinţare
empobrecer inc. a sărăci
empolvado adj. cu praf; prăfuit
emporio centru comercial
empresa întreprindere
emprestar a împrumuta
empréstito împrumut
empujar a împinge
en prp. în, la
enamorado îndrăgostit,
enano pitic
enarbolar a arbora
encabezar a fi in fruntea, a conduce
encadenar a înlănţui
encajar a pune în cutie
encaje m. dantelă
encaminar a porni la drum
encantar a îneînta
encanto îneîntare, farmec
encapotado acoperit (cer)
encaramarse a se căţăra
500
encarcelar a închide
encargar a însărcina
encarnizado adj. crîncen, sîngeros
encender d. a aprinde
encerrar d. a închide
encima adv. deasupra; prp. ~ de aje
pe ceva; loc. por ~ pe deasupra
encina stejar, gorun, tufan
encogerse (de hombros) a da (a ri-
dica) din umeri
encomendar d. a încredinţa (ceva) ;
~ se a alguien a se încredinţa
c u ¡va
encomio laudă
encontrar(se) d. a ¡se) intîlni, a (se)
găsi, a (ge) afla
encrucijada răspîntie
encrudecer inc. a exaspera
encuadernar a lega (o carte)
encubrir a ascunde
encuentro întîlnire
encumbrar a ridica, a înălţa
enchufe m. priză (electrică)
endeble adj. slab
enderezar a îndrepta; a adresa
endeudarse a se îndatora
enemigo duşman
enemistad /. duşmănie
enero ianuarie
enfadar a supăra
enfermar a se îmbolnăvi
enfermedad /. boală
enflaquecer inc. a slăbi
enfocar a aborda (o problemă), a
pune la punct
enfrascarse jig. a se cufunda: ~ en
la lectura
enfrente adv. în Ţaţă
enfriar a răci
enfurecer inc. a înfuria
engalanar a împodobi
enganchar a agăţa; a înhăma; a
angaja
engañar a înşela
engendrar a da naştere
engordar a îngraşă
engrandecer inc. a creşte, a mări
engullir a înghiţi; a înfuleca
enhestar d. a ridica (drapel)
enhorabuena urare de bine
enjambre ;/¡. roi
enjundia grăsime, osîuză
enjuto adj. uscat, slab
enlace m. legătură
enlazar a înlănţui; a lega
enloquecer inc. a înnebuni
enmienda amendament; despăgu-
bire
enmudecer inc. a amuţi
enojar(se) a (se) supăra
enorgullecerse inc. a se míndri
enredar a încurca
enredo încurcătură, intrigă, compli-
caţie
enriquecer ¡se) inc. a (se) îmbogăţi .•
ensalada salată
ensanchar a lărgi
ensayar a încerca
ensayo încercare; eseu; repetiţie
teatrală
enseñar a arăta; a da lecţii
ensordecedor asurzitor
ensueño vis; incíntare
entarimado parchet, duşumea
ente m. fiinţă, entitate
entender d. a înţelege, a pricepe;
loc. a mi ~~ după părerea mea;
— se a se înţelege
entendimiento înţelegere
enterar (se) a (se) informa
entero adj. întreg
enterrar d. a îngropa
entonces adr. atunci
entorpecer inc. a amorţi; a îngreuna
entrada intrare; înmînare
entrañas /. pi. măruntaie
entrar a intra
entre prp. între, printre
501
entrega livrare; luminare
entregar a înmîna; a livra
entrelazar a împleti
entremés m. scurtă piesă teatrală
entretanto adv. între timp
entretenerţse) a (se) întreţine
entrevista întrevedere
envejecer inc. a îmbătrîni
envenenar a otrăvi
enviar a trimite
envilecimiento înticăloşire
envío trimitere, expediere
envoltura înveliş; înfăşurare
envolver d. a înfăşură
equipaje m. bagaj
equipo echipă; echipament
equitación /. călărie
equivocarjse) a (greşi) ; a confunda
era arie (agricol) ; eră
erguirjse) a (se) ridica; a (se) înălţa
erizo ariei
errabundo rătăcitor
errar d. a greşi; a rătăci ¡drumul)
error ni. greşeală, eroare
esbelto adj. zvelt
esbozo schiţă
e-'.calar a escalada ,
escalera scară; ~ de caracol scară
în spirală ; ~ de tijera scară dublă
escalofrío frison
escapar a scăpa
escaparate m. vitrina
escaramujo măceş
escasear a economisi; ~ a/c, a lip-
si ceva
escaso adj. rar
escatimar a precupeţi
escenario scenă; scenariu
esclarecer inc. a lumina; a lămuri
esclavitud /. sclavie
escoba mătură
escoger a alege
esconder a ascunde
escondrijo ascunzătoare
escopeta flintă, puşcă
502
escoria zgură
escribir a serie; — a máquina a
scrie la maşină
escritor m. scriitor
escritorio birou, masă de scris
escuchar a asculta
escudero scutier
escudo scut, pavăză; monedă; stemă
escudriñar a cerceta; a examina
escuela şcoală
esculpir a sculpta
escupir a scuipa
escurrir a luneca; a scurge
ese adj. acest, acel
esfinge /. sfinx
esfuerzo efort, sforţare
esfumino tentă
esgrima scrimă
eslabón m. verigă
esmero grijă
espacio spaţiu
espalda spate, spinare
espantar a înspăimînta
espanto spaimă
español spaniol
esparcir a răspîndi
especia mirodenie
espejo oglindă
espera aşteptare
esperanza speranţă
esperar a aştepta; a spera
espeso adj. des; gros
espía ni. spion
espiga spic
espina spin
espinaca spanac
espíritu ni. spirit
esponja burete
esposo soţ
espuela pinten
espuma spumă
esquila talangă
esquilar a tunde (animale)
establecer inc. a stabili
establecimiento uzină; fabrica
estación /. sezon, anotimp; staţie,
gară
estadía am. şedere
estadio stadion
estado stat; stare; stadiu
estafador m. escroc
estallar a izbucni
estampilla am. marcă poştală
estancia şedere; am. fermă
estanco debit de tutun
estanque m. iaz, bazin
estante m. etajeră, raft
estaño cositor
estar a fi, a sta, a se afla (vezi
lecţia 13]
estatua statuie
este m. est, răsărit, orient; adj. acest
estilar a fi în uz
estío vară
estoque m. sabie; spadă subţire
estorbar a tulbura, a deranja
estornino sticlete
estornudar a strănuta
estragar a corupe
estrechar a strînge
estrella stea
estrellar a sparge (în ţăndări)
estremecer lile, a cutremura
fábrica fabrică, uzină
fácil adj. uşor
facundo adj. vorbăreţ, limbul.
fachada faţadă
faena muncă, treabă
faisán m. fazan
faja faşă
falda fustă; poală
falso adj. fals
falta greşeală; lipsă
falia lipsă; scăpare
estreno premieră
estrépito gălăgie, larmă
estribar a (se) sprijini
estribillo refren
estribor m. tribord
estropear a strica
estruendo zgomot puternic
estudiantil adj. studenţesc
estufa sobă, godin
esturión m. nisetru
evento eveniment; loc. a todo ~-
în orice caz
excluir a exclude
eximio adj. excelent
éxito succes ; rezultat
expensas /. pi. speze, cheltuială
explotar a exploata
expresar a exprima
exprimir a stoarce: ~ un limón a
stoarce o lăinîie
expuesto adj. expus
exquisito adj. ales, distins
extender(se) rf. a (se) întinde
extranjero străin; străinătate
extrañar a surprinde, a mira; a
îndepărta; a exila
extraño adj. straniu
extraviar a rătăci (calea)
extremar a exagera
fallecer inc. a deceda
fanta faimă, renume
fandango dans popular spaniol
fango noroi, mocirlă
fantasma m. fantomă
fardo legătură (de lucruri)
farol m. felinar
farsante m. farsor
fastidiar a plictisi; a dezgusta
fatiga oboseală
fatuo adj. prost; încrezut
503
fausto adj. fericit, norocos
favor ni. favoare; protecţie; bună-
voinţă ; loc. a ~ de prin inter-
mediul; en ~ de in beneficiul;
por ~ vă rog
favorecer inc. a favoriza, a ajuta
faz /. faţă, obraz
fe /. credinţă; loc. buena ~ inten-
ţie bună
fealdad /. urîţenie
febrero februarie
fecha dată
fechoría faptă rea
felicidad /. fericire
feliz adj. fericit
felpa pluş
fenecer inc. a termina ; a pieri
feo adj. urît
féretro coşciug, sicriu
feria tirg
feroz adj. crud, feroce
ferrocarril m. cale ferată; tren
fértil fertil, roditor
fervor m. zel
festejar a sărbători
festin m. banchet, chef
fiado adj. garantat; pe credit; com-
prar (al) ~ a cumpăra pe datorie
fiar a asigura, a garanta; a încre-
dinţa
ficción /. ficţiune, închipuire
fidedigno adj. demn de • încredere
fideicomiso tutelă
fiebre /. febră, temperatură; ~ ama-
rilla friguri galbene
fiel adj. fidel, credincios; exact,
sigur
fieltro fetru
fiera fiară, sălbăticiune
fiero adj. crud, aspru
fiesta sărbătoare
figurarse a-'şi imagina
fijar a fixa; ~ se a remarca, a
observa
fila rind
fin ni. capăt, sfirşit, fine; scop;
loc. poner. ~ a aje. a termina
un lucru; a — de cu scopul de;
al ~ y al cabo la urma urmelor;
cu ~ , por — în cele din urmă
finado adj. defunct
finea moşie
fingir a se preface, a simula
firma semnătură
firme adj. ferm, solid
fiscal ni. procuror; adj. fiscal
flaco adj. slab, subţirel, debil
flamenco adj. flamand; ţigănesc;
sub. flamingo
flaqueza slăbiciune, debilitate
flauta flaut, fluier
flecha săgeată
flojo adj. moale, slab ¡legat, întins) ;
fără putere; leneş
fior /. floare
florecer inc. a înflori
florido adj. înflorit
flotador m. plutitor
flotar a pluti
flujo flux
foco locar
fogonero fochist
follaje ni. frunziş
folleto broşură
fomentar a încălzi; jig. a pune la
cale, a urzi
fonda birt
forastero adj. străin ¡de partea
locului)
forjar a făuri
forraje ;». furaj, nutreţ
forrar a căptuşi
fortalecer inc. a întări
fortuna noroc, soartă; avere; fericire;
loc. por ~ din fericire
forzoso obligatoriu, inevitabil
fósforo fosfor; chibrit
fracasar a eşua
504
fracaso eşec, nereuşită
fragor m. zgomot
fragoso adj. accidentat
fragua fierărie
frambuesa zmeură
francachela chef, petrecere
franquear a intra (pe uşă)
frasco flacon, sticluţă
fray m. frate (călugăr)
frecuentar a merge des la, a frec-
venta
fregar a freca; a curăţa, a spăla
freír a frige
freiite in. front; /. frunte; loc. eu
~ de înaintea; hacer — a face faţă
fresa fragă
fresco adj. proaspăt
frijol m. am. fasole
frío frig; loc. hacer— a fi frig; adj. rece
gabán m. pardesiu
gaceta gazetă
gafas sub. pi. ochelari
gaita cimpoi
galán m. cavaler; june prim
galápago broască ţestoasă (de mare)
galgo ogar
galpón m. şopron
gallardo adj. arătos; viteaz
gallego galician
gallina găină
gallo cocoş
gana poftă; de buena (mala) ~ de
bună (fără) voie; tener — s de
. a avea poftă de
ganadería creşterea vitelor
ganado vite; adj. cîştigat
ganancia cîştig
ganar a cîştiga
gancho cîrlig
garbo eleganţă, graţie
garganta gîtlej
frito adj. fript
frondoso adj. stufos
frontera frontieră
frotar a freca
fruta fructă, poamă
frutal adj. fructifer; árboles — es
pomi fructiferi
fruto rod, fruct
fuego foc
fuelle m. foală
fuente /. fîntînă, izvor; castron
fuera adv. afară
fuerte adj. puternic
fuerza forţă
fulano cutare; ~ de tal un oare-
care
fundir a topi
fusil in. armă, puşcă
futuro viitor
garra gheară
garza cocostîrc
gastar a cheltui; a isprăvi; a folosi
gata pisică
gaucho călăreţ din pampa argen-
tiniană
gavilán m, uliu, erele
gaviota pescăruş
gemelo adj. geamăn
gemir a geme
género gen, fel; pînză, ţesătură
gente /. lume, oameni; buena. —
oameni buni
gestión /. gestiune; demers
gibado ghebos
gigante m. uriaş
girar a (se) întoarce
girasol m. floarea-soarelui
giro ocol, întorsătură ;~ postai mandat
gitano ţigan
globo glob, sferă; balon; ~ cautivo
balon captiv
G
505
gloriarse a se lauda
glotón adj. lacom
gobierno guvern
golondrina rîndunică
goloso pofticios, mîncău
golpe m. lovitură; loc. de ~ din-
tr-o dată
gordo gras
gorrión m. vrabie
gorro căciulă; şapcă
gota picătură
gozar tr. a se bucura de
grabado gravură, ilustraţie
gracia favoare; iertare; loc. dar ~ s
a mulţumi; muchas~ s mulţumesc
grande adj. mare
granja fermă
grano bob, boabă
grasa grăsime
grato plăcut
gravar a apăsa, a împovăra
gremio breaslă
griego grec
grifo robinet
grillo greier
gringo am. străin, anglo-saxon
gritar a striga
haber * a avea; sub. m. avere,
bunuri
hábil adj. îndemînatic
habitación /. locuinţă
habituar a obişnui
habla grai, limbă
hablar a vorbi
hacendado bogat, înstărit
hacer a face
hacia prp. spre
hacienda fermă, gospodărie; finanţe;
ministerio de ~
hacha secure
hada zînă
grosero adj. grosolan
grúa macara
grueso gros
grumete m. matelot
gruñir a grohăi, a mormăi, a mîrîi
gruta grotă, peşteră
guadaña coasă
guajolote am. curcan
guante m. mănuşă
guapo adj. frumos, drăguţ
guardar a păzi, a păstra
guardia gardă ; m. paznic
guarismo cifră, număr
guerra război
guerrillero partizan
guía m. călăuză, ghid ; indicator
guijarro pietricică
guinda vişină
guiñapo zdreanţă
guión m. scenariu (de film) ; trăsură
de unire, liniuţă
guisa fel, manieră
guisar a găti, a prepara
gusano vierme: ~ de seda
gustar a gusta; a plăcea
gusto gust, plăcere; tener ~~ en
+ v. a-i face plăcere să
halagar a măguli
halagüeño adj. măgulitor
halcón m. şoim
hálito suflu
hallar a afla
hallazgo descoperire
hambre /. foame
harapo zdreanţă
harina făină
harto adj. sătul
hasta adv. pînă la; ~ luego pe
curînd; ~ la vista la revedere
hastío scîrbă, dezgust
hatajo turmă
506
haya fag
haz /. faţă; m. snop
hazaña faptă eroică
hazmerreír m. caraghios; persoană
ridicolă, măscărici
hechicero vrăjitor, magician
hecho fapt; adj. făcut; loc. de ~
de fapt
helar d. a îngheţa
helero gheţar
hembra femelă
henchir a umple
hendidura crăpătură
heredar a moşteni
herencia moştenire
herida rană
herir a răni .
hermana soră
hermandad /. frăţie
hermano frate
hermoso adj. frumos
héroe m. erou
herramienta unealtă, instrument
herrería fierărie
herrero fierar
herrumbre /. rugină
hervir a fierbe
hez /. drojdie
hidalgo boiernaş
hiel m. fiere
hielo gheaţă; ger, îngheţ
hierba iarbă; ~ buena mentă, izmă
hierro fier
hígado ficat
hijo fiu, copil
hilandera torcătoare
hilera şir
hilo fir; aţă
hincapié m. efort; hacer ~ a depune
sforţări; a stărui
hinchar a umfla
hinojo mărar
hocico bot; rît
hogar m. cămin
hoguera rug; foc; vîlvătae
hoja foaie; frunză; lamă
hojalata tablă (de metal)
hojear a răsfoi
holgar d. a se odihni; a trindăvi
holgazán in. trîndav
hollín m. funingine
hombre in. om, bărbat
hombro umăr; loc. — con ~~ umăr
la umăr
homenaje in. omagiu
hondo adj. adînc, profund
honesto adj. cinstit
hongo ciupercă
honor in. onoare, cinste
honra onoare personală
honradez /. onoare, cinste
honrar a onora, a cinsti
hora oră
horadar a găuri; a fora
horea furcă; spînzurătoare
horda hoardă
hormiga furnică
horno cuptor; alto ~ furnal
horripilante oribil, îngrozitor
horror ni. groază
hortelano grădinar
hospedar a găzdui
hosp'tal in. spital
hoy adv. astăzi
hoyo groapă
hoz /. seceră
huelga grevă
huella urmă
huérfano orfan
huerta grădină de zarzavat
hueso os
huésped in. oaspete
hueste /. oaste
huevo ou
huida fugă
507
huir a fugi
humanidades /. litere, studii uma-
nistice
húmedo adj. umed
humilde adj. umil
idear a imagina; a se gîndi la
ida dus; ~ y vuelta dus şi întors
idioma in. limbă, grai
idiota m. idiot
idóneo adj. propriu, anume făcut
iglesia biserică
igual adj. egal, asemănător, tot,
aşa; loc. por ~ tot astfel, la fel
igualdad /. egalitate
ilegible adj. ilizibil, neciteţ
ileso adj. nevătămat
ilícito adj. nepermis
imagen /. imagine; icoană
imán m. magnet
impávido adj. neînfricat
impedir a împiedica
impeler a împinge, a stimula
impensado adj. nebănuit
imperdonable adj. de neiertat
imperecedero adj. nepieritor
ímpetu in. avînt, impetuozitate
impiedad /. nelegiuire
imponer* a impune
importación /. import
imprenta tipografie
impreso adj. tipărit, imprimat
imprevisto adj. neprevăzut
ímprobo adj. corupt, necinstit
improviso adj. neprevăzut; loc. de
~ pe neaşteptate
impuesto impozit; adj. impus
impugnar a ataca, a combate
inacabable adj. interminabil, nes-
fîrşit
inaudito adj. neauzit
incansable adj. neobosit
508
huino fum
hundir a cufunda; a ruina
huraño adj. sălbatic, nesociabil
hurtadillas loc. a -~ pe furiş
hurtar a fura
incapaz adj. incapabil
incauto adj. imprudent
incentivo stimulent
inccrtidumbre /. nesiguranţă
incluir a include
incomprensible adj. de neînţeles
incomunicación /. izolare, secret
inconcebible adj. de neeonceput
increíble adj. de necrezut
incremento creştere
incurrir (en) a comite; a-şi atrage
(pedeapsă)
indagar a cerceta
indeleble adj. de neşters
indigno adj. nedemn
indio indian (din America)
índole /. caracter
indomable adj. neîmblinzit
indudable adj. neîndoios
indultar a ierta, a graţia
indumentaria costum
inefable adj. de nespus
ineficaz adj. fără efect
inesperado neaşteptat
inextricable adj. încîlcit
infalible adj. caro nu dă greş
infancia copilărie
infante m. infanterist; copil de rege
infatigable adj. neobosit
infatuar a se mîndri
infausto adj. nefericit
infligir a aplica (o pedeapsă)
influjo influenţă
informe m. raport
infortunio nenorocire
infringir a încălca
infundir a inspira
ingerir a introduce, a anexa
inglés englez
ingreso admitere; intrare
inhabitado adj. nelocuit
inhestar d. a ridica, a înălţa
inicuo adj. injust
injuria injurie
inmaculado adj. nepătat
inmediación /. apropiere; pi. îm-
prejurimi
inmortal adj. nemuritor
inmóvil adj. nemişcat
inmueble ;/?,. imobil
inmundo necurat
innovador m. inovator
inolvidable adj. de neuitat
inquebrantable adj. nezdruncinat,
nestrămutat, neclini it
inquietar a nelinişti
inquilino chiriaş
inquirir a se informa, a cerceta
inquisición /. cercetare; inchiziţie,
insaciable adj. nesătul
insano nebun
inscribir a înscrie
insertar a insera (într-un ziar)
insigne adj. celebru
insólito neobişnuit
jabalí m. mistreţ
jabalina suliţă (sport)
jabón in. săpun
jactarse a se făli
jadear a gîfîi
jaleo dans popular andaluz
jamás adv. vreodată; niciodată
jamón in. şuncă
jaqueca migrenă
jarabe in. sirop
jardín in. grădină (de flori)
instante ni. clipă
instar a insista; a grăbi
insulso adj. fără gust; insipid
insuperable adj. de netrecut
intachable ireproşabil
integrar a forma; a alcătui
intentar a intenta; a încerca
interdecir * a interzice
interrogar a întreba, a interoga
interrumpir a întrerupe
interviu /. interviu
interviuvar a lua un interviu
intestino intestin; adj. intern
intricado adj. încilcit
inútil adj. inutil, nefolositor
invasor in. invadator, năvălitor
invencible adj. neînvins
inversión /. inversiune; investiţie
invierno iarnă
inyección /. injecţie
ir* a merge; loc. ~ por a merge
după, in căutarea
ira minie
irse* a se duce, a pleca
isla insulă
isleño adj. insular
izar a ridica (drapelul)
izquierdo adj. stîng; loc. a la iz-
quierda la stínga
jaula cuşcă; colivie
jarro cană
jazmín ni. iasomie
jefe in. şef
jerga argou
jinete in. călăreţ
jira turneu
jirafa girafa
jocoso adj. glumeţ, nostim, amuzant
jondo adj. ţigănesc
jornada călătorie de o zi; act
(teatru) ; zi
.1
509
jornal m. salariu pe o zi
jornalero salahor; zilier
joroba cocoaşă
jota litera /; dans popular aragonez
joven tînăr
joya bijuterie
jubilar a pensiona; a se bucura
judia fasole; am. fasole albă
judio evreu
juego joc; hacer ~ a se potrivi
juerga chef, petrecere
jueves m. joi
juez m. judecător
jugar d. a se juca
jugo suc (de fructe)
juguete in. jucărie
kilogramo m. kilogram, oca
kilómetro kilometru
labio buză
labor /. lucrare; muncă
labrar a munci (pămîntul)
ladear a se înclina într-o parte
lado latură; loc. al ~ de alături de;
dar de ~~ a da deoparte
ladrar a lătra
ladrillo cărămida
ladrón ni. hoţ
lagar m. teasc
lagarto şopîrlă
lago lac
lágrima lacrimă
lamer a linge
lamina planşă
laminador m. laminor
lámpara lampă
lana lînă
lancha barcă
510
juguetón adj. jucăuş
juicio judecată; loc. perder el —
a-şi pierde raţiunea
julio iulie
jumento măgar
junco stuf, păpuriş
junio iunie
junta adunare, grupare
juntar a uni
junto adj. alăturat; adv. împreună
loc. ~ a alături de
jurado juriu
jurar a jura
justo adj. just, drept
juventud /. tinereţe
juzgar a judeca
K
kiosco chioşc
koljós ni. colhoz.
L
langosta lăcustă; langustă
lanza lance
lanzar a lansa
lápiz m. creion
lapso perioadă de timp
largo adj. lung; loc. a lo ~ de-
lungul
largura lungime
lástima milă; loc. ¡ Qué ~_ / C
păcat!
lastimoso adj. jalnic
lata cutie
látigo bici
latir a bate (inima), a pulsa
laurel nil. laur
lavar (se) a (se) spăla
lazo laţ; legătură
lección /. lecţie
lector ni. cititor
leche /. lapte
lecho pat
lechuga lăptucă
lechuza cucuvaic
leer a citi
legua leghe; loc. cómico de la ~
comediant ambulant
legumbre /. legumă
lejano adj. îndepărtat
lejos adv. departe; loc. ~ de ser...
departe de a fi...
lema deviză, lozincă
lengua limbă
lente /. lentilă; pi. ochelari
lento lent, încet
leña lemne de foc
león m. leu
lerdo greoi
letra literă; loc. al pie de la ~ tex-
tual ; ~ por ~ cuvînt cu cuvînt
letrero inscripţie; firmă
levantar(se) a (se) ridica; a (se)
scula; a (se) răscula
levante m. orient
leve adj. uşor
levita redingotă
ley /. lege
leyenda legendă
lezna sulă
liar a lega
libertar a elibera
libre adj. liber
libro carte
lícito adj. permis, îngăduit
lidia luptă
liebre /. iepure (de chiip)
lienzo pînză; tablou
ligar a lega
ligero adj. uşor
lila liliac (planta)
lima pilă
limite ni. margine
limón m. lămiie
limosna pomană
limpiabotas in. lustragiu
limpiar a curaţi
limpieza curăţenie
lince in . linx, rîs
linaje in. descendenţă
lindar a se mărgini cu
lindo drăguţ, frumos
línea linie
lino in
lío legătură; încurcătură
lirio stinjenel
liso adj. întins, neted
lisonja linguşire
lisonjero măgulitor; linguşitor
lista dungă; listă
listo adj. deştept; gata
loa laudă
lobo lup
loco nebun
locomotora locomotivă
locura nebunie
lodo noroi
lograr a obţine, a reuşi
lomo şale
lona pînză groasă pentru vele
longitud /. lungime
lontananza depărtare
loro papagal
losa lespede
loza faianţă
lucero luceafăr
lucio ştiucă; adj. lucios
lucir a luci; a îmbrăca
lucro cîştig, profit
lucha luptă
luego adv. apoi; îndată; loc. desde
~ bineînţeles
lugar ni. loc
lujo lux
lumbre /. foc; lumină
luna lună
lunes in. luni
luto doliu
luz /. lumină
511
LL
llaga rană
llama flacără; lama (animal)
llamamiento apoi, chemare
llamar a chema
llamativo ţipător
llana mistrie
llano adj. plan, întins
llanto plînset
llanura cîmpie
macaco am. maimuţă; adj. urît
macanudo am. minunat, excelent.
macizo masiv
macular a păta
machacón adj. plictisitor, pisălog;
odios
macho mascul; bărbat
machuca măciucă
madera lemn
madrastra mamă vitregă
madre /. mamă
madreselva caprifoi
madrugada zori
madurar a se coace, a se maturiza
maestro maestru, meşter; învăţător
magno adj. mare
magro adj. slab
maíz //¡. porumb
mal adv, rău; de ~ en peor din rău
în mai rău
malabarista m. echilibrist
malagueña dans din Malaga
malaventura nenorocire
maldad /. răutate
maldecir * a blestema
maldito blestemat
maleta valiză
malhechor in. răufăcător
malhumorado morocănos
llave /. cheie
llegar a sosi, a ajunge
llenar a umple
lleno adj. plin
llevar a purta, a duce
llorar a plînge
llover d. a ploua
llovizna burniţă
lluvia ploaie
M
malo adj. rău
malograr a pierde: — una ocasión;
a eşua
malsano nesănătos
malvado adj. rău, răutăcios
mampara paravan
manantial ÍÍ¡ . izvor
manco ciung
mancomunidad /. comunitate, uniune
mancha pată
manchego adj. din provincia l.a
.Mancha
mandar a ordona, a porunci
mando comandament
manejar a manevra
manera fel, chip, stil, manieră
manga mînecă ; furtun
mango mîner
mani m. arahidă, alună americană
maniobra manevră
mano /. mină
mansión /. locaş
manso adj. blînd
manta cuvertură, velinţă
manteca grăsime, unt
mantecoso adj. gras
mantei ni. faţă de masă
mantener a menţine
manzana măr
512
mañana dimineaţă; adv. mîine;
pasado ~ poimîine
mapa m. hartă
máquina maşină, mecanism
mar m.f. mare
maravilla minune, minunăţie
marco ramă, cadru
marcha marş, mişcare, mers
marchar a merge; ~ se a pleca
marchitar:'se) a (se) vesteji
marearse a avea rău de mare
marfil m. fildeş
margen m.f. margine
marido soţ, bărbat
mariposa fluture
mariscal m. mareşal
mármol m. marmură
martes m. marţi
martillo ciocan
marzo martie
mas cj. însă, dar
más adv. mai; mai mult;-«. que
decît; loc. por ~ que cu toate
că; sin ~ ni — deodată, nici una
nici două
mascar a mesteca
máscara mască
mástil m. catarg
matadero abator
matador ucigător
matanza măcel, masacru
matar a ucide
matiz m. nuanţă
máximo sup. cel mai mare
mayo mai (lună)
mayor comp. mai mare; major;
loc. al por ~ cu ridicata
mayoría majoritate
mecer a legăna
mazmorra carceră subterană
media ciorap
mediante adv. prin, cu ajutorui
medida măsură
medio adj. jumătate, semi; sub.
mijloc
mediodía amiază
medir a măsura
medroso înfiorător, îngrozitor
mejilla obraz
mejor comp. mai bun; mai bine;
loc. tanto ~ cu atît mai bine
mejora îmbunătăţire, ameliora>-e
melena coamă, chică
melocotón m. piersică
melón m. pepene
membrillo gutuie
memo neghiob, netot
mendaz adj. mincinos
mendigo cerşetor
mendrugo coajă (de pîine)]
menear a mişca, a agita
menester nevoie; loc. es ~ trebuie,
e necesar
mengano cutare (sinonim cu fulano)
menguar a descreşte, a scădea
menor comp. mai mic; minor; loc.
al por ~ cu de-amănuntul
menos comp. mai puţin; fără; loc.
echar de — a simţi lipsa, a dori
menoscabo scădere, micşorare; loc.
en ~ de în detrimentul
menospreciar a dispreţui
mensaje m. mesaj
mensual adj. lunar
mente /. minte, spirit
mentir a minţi
menudo mărunt, mic; o ~ aaesea
meñique m. degetul mic
meollo măduvă
mercader m. negustor, neguţător
mercancía marfă
.merced /. favoare; |j recompensă;
titlu onorific; loc. a la ~ de la
discreţia; ~ a alg. graţie, mulţu-
mită cuiva
merecer inc. a merita
merendar d. a lua o gustare
merienda gustare de după masă
merluza batog
mermar a scădea, a coborî
33 — învăţaţi limba spaniolii
513
mero adj. simplu, pur
mes m. lună
mesa masă
mesana artimon
mesar a smulge (părul)
meseta platou, podiş
mesón j/¡. han
meşter m. meşteşug, artă
mestizo metis
meta ţintă, scop
meter a pune; — se en a se amesteca
în; ~ con uno a se certa
metido pus; loc. ~ en a/c. absor-
bit de un lucru; ~- con alg. intim
cu cineva
mezcla amestec
mezquita moschee
miedo frică; loc. tener — a-i fi
frică
miel /. miere
mientras adv. in timp ce
miércoles m. miercuri
mies holdă, seceriş, recoltă
miga miez, firimitură
mil o mie
milagro miracol, minune
mimbre m. răchită
mirada privire
mirar a privi, a se uita; a se gîndi,
a reflecta; a fi atent
mirla mierlă
misa liturghie
mismo adj. însuşi; acelaşi; adv. chiar
mitad /. jumătate
mitigar a îndulci, a uşura
mitin m. miting
mocedad /. tinereţe
mochila raniţă, rucsac
modo mod, manieră, fel; loc. de ~
que astfel încît; de todos ~ s
oricum, fie ce-o fi
mofa derîdere; hacer ~~ a-şi rîde de
mohín m. strîmbătură, grimasă
moho mucegai, muşchi, rugină
mojar a înmuia, a uda
molde m. formă, tipar
moler d. a măcina
molestar a supăra, a jena, a necăji
molino moară
mondar a curăţa
monja călugăriţă
mono maimuţă ; salopetă, halat
montana munte
montar a încăleca; a se sui, -a se urca
montón m. grămadă; a — es din
belşug
moña panglică
mora mură
morada locuinţă
morado adj. violet-închis
moral /. moral; morală; m. dud
morder d. a muşca
moreno brunet, cafeniu
morir a muri
moro maur
mosca muscă
mostaza muştar
mostrar d. a arăta
mote m. cuvînt, poreclă
motín m. răscoală, răzvrătire
mover d. a mişca
móvil adj. mobil
movimiento mişcare
mozo tînăr
mucamo am. servitor
muchacha fată
muchacho băiat
muchedumbre /. mulţime, gloată
mucho mult; loc. ni <— menos cîtuşi
de puţin
mudanza schimbare
mudar a muta; a schimba
mudo mut
mueble m. mobilă
muela măsea: ~ del juicio măsea
de minte
muelle m. chei, mol; rampă
muerte /. moarte
514
muguete m. lăcrămioară
mujer /. femeie, muiere
mulato mulatru
muleta cîrjă, baston
mulo catîr
multa amendă
multitud /. mulţime
mundanal adj. lumesc, monden
mundo lume
muñeca păpuşă
murciélago liliac (animal)
murmullo murmur
muro zid
musgo muşchi (plantă)
muslo coapsă
muy adj. foarte
nabo nap
nacer inc. a naşte
nacimiento naştere
nación /. naţiune
nada ad\>. nimic
nadar a înota
nadie nimeni
naipe m. carte de joc
naranja portocală
naranjado portocaliu
nariz /. nas
narrar a povesti
nata smintînă
natación /. înot
natalicio zi de naştere
naturaleza natură
navaja cuţit, briei
navidad /. Crăciun
neblina ceaţă uşoară
necedad /. prostie
necio prost
negar a nega; ~ se a refuza
negativa refuz
negocio afacere; am. magazin
negro adj. negru
nene m. copil mic
nevar a ninge
ni cj. nici
niebla ceaţă
nieto nepot de (bunic)
nieve /. zăpadă
nimio încărcat; excesiv; prolix
ninguno nici unul
niñez /. copilărie
niño copil
no adv. nu;, loc. — bien de îndată
ce; ~ más nimic mai mult;
como ~~ cum să nu
nocivo dăunător
noche /. noapte; loc. buenas ~ s
bună seara, noapte bună; de ~
în timpul nopţii
nogal in. nuc
nombrar a numi
nombre m. nume; loc. en ~ de in
numele
nomeolvides m. nu-mă-uita, mio-
zotis
notable adj. cunoscut, înseninat
notar a observa, a nota
noticia ştire
novedad /. noutate
novela roman; ~ corţp. nuvelă
novelista m. romancier
novia logodnică, mireasă
noviembre m. noiembrie
nube /. nor
nuca ceafă
nudo nod
nuera noră
nuestro nostru
nuevo nou; loc. de ~ din nou,
iarăşi
nuez /. nucă; ~ de Adán mărul lui
Adam
número număr; loc. de ~ titular
nunca adv. niciodată
nutrir a hrăni, a nutri
33*
515
Ñ
ñandú am. struţ
obedecer inc. a asculta, a se supune
obediente adj. ascultător, supus
obispo episcop
objeto obiect; scop
obra lucrare, operă; şantier; piesă
de teatru
obrar a acţiona, a lucra; a construi
obrero muncitor
obscuro întunecos; întunecat
obsequio cadou, dar
obstar a împiedica
obvio adj. evident
ocasionar a prilejui, a pricinui
ocaso asfinţit
ocio răgaz
ocioso adj. trîndav, inutil
ocultar a ascunde
ocurrir a se întîmpla
odio ură
oeste m. vest, apus
ofender a jigni
oficial m. ofiţer, slujbaş
oficina birou
oficio meserie
ofrecer inc. a oferi
oido auz; ureche
oír a auzi
¡ ojalá ! să dea Dumnezeu !
ojeada privire
ojo ochi
ola val
oler d. a mirosi
olivo măslin
pabellón m. pavilion
pacer inc. a paşte
paciencia răbdare
ñaño am. frate
O
olor m. miros
olvidar a uita
olla oală
onda undă
opinión /.părere, opinie
opuesto opus
oración /. discurs; propoziţie; pi.
rugăciuni
orden m. ordine, dispunere; ordin,
clasă; /. poruncă, ordin, dispo-
ziţie
ordenar a porunci, a ordona
ordeñar a mulge
oreja ureche
órgano orgă; organ
orgullo orgoliu, mîndrie
origen m. origine
orilla mal, ţărm
oriundo originar, de loc din
ornar a împodobi
oro aur
ortiga urzică
oruga omidă; şenilă
osadía îndrăzneală
oscuro adj. întunecos
oso urs
ostentar a arăta, a expune
otoño toamnă
otorgar a conferi, a acorda
otro altul
oveja oaie
oyente m. auditor, ascultător
P
pacífico adj. paşnic
padecer inc. a pătimi, a suferi
padre m. tată; pi. părinţi
516
padrino naş, nun
pagar a plăti
pago plată
país m. ţară
paisaje m. peisaj
paja pai
pajar m. şură de paie
pájaro pasăre
palabra cuvínt; hacer uso de la ~
a lua cuvîntul
palanca pîrghie
palco lojă
palmera palmier
palo par; catarg
paloma porumbel
pan m. píine
panadería brutărie
panocha ştiulete
pantalla abajur; ecran
pantano mlaştină
pantorilla pulpă
panza pintee
pañuelo batistă; batic
papa am. cartof
papel m. hîrtie; rol
par m. pereche; adj. asemănător,
egal; Inc. de ~ en ~ vraişte, larg
deschis ; sin ~ fără seamăn
para prp. pentru; către; la; loc.
estar ~ (vezi lecţiile 13 şi 27)
parabién m. compliment, felicitare
parada oprire, staţie
paradoja paradox
paraguas m. umbrelă
paraíso paradis, rai
paraje m. loc, tărîm
páramo platou pustiu; stepă
parar(se) a (se) opri; a termina
pardo cenuşiu
parecer inc. a părea; a apărea;
~ se a se asemăna; sub. părere
parecido asemănător; asemănare
pared /. perete
pareja pereche
parentesco rudenie
pariente m. rudă
parir a naşte
paro încetarea lucrului; ~ forzoso
şomaj
párpado pleoapă
parque m. parc
parra viţă urcătoare
párrafo paragraf, aliniat
parte /. parte; loc. por ~s pe
rînd, ordonat; formar ~ a face
parte
partida plecare; act
partido partid; meci
partir a împărţi; a pleca
parto naştere
pasado trecut
pasajero adj. trecător
pasar a trece; a petrece
pascua Paşti
pasear a se plimba
paseo plimbare
pasillo culoar, coridor
pasión /. patimă
paso pas; loc. apretar el ~ a iuţi
pasul; dar un ~ a face un pas;
salir al — a ieşi în întîmpinarea
pastel m. prăjitură
pasto păşune
pastor m. păstor, cioban
pata labă; raţă
patata cartof
patio curte
paulatino adj. încet, lent
pauta regulă; obicei, datină
pavo curcan; ~ real păun
pavor m. teamă
paz /. pace
pecar a păcătui
peculiar adj. particular
pecho piept
pedazo bucată; loc. a~s în bucăţi,
sfărîmat
pedido cerere, comandă
517
pedir a cere, a solicita
pedregoso pietros
pegar a lipi
peinar(se) a (se) pieptăna
peine m. pieptăn
peldaño treaptă
pelear a se lupta
película film
peligro pericol
pelo păr; cortar el ~ a ¡se) tunde
pelota minge
pena necaz, durere, tristeţe; pedeap-
să; dificultate; adv. a~s abia
pendenciero adj. certăreţ
pender a atîrna
pensamiento gînd, gindire; cugetare
pensar d. a gîndi
peña stîncă
peón m. salahor; pion
peor comp. mai rău
pepino castravete
pequeño mic
pera pară
percibir a primita percepe
percha prăjină; cuier; urnăraş (de
haine)
perder d. a pierde
perdiz /. potîrniche
perdón m. iertare
perecer inc. a pieri
perejil m. pătrunjel
perezoso adj. leneş, puturos
perfil m. profil
perfume in. parfum
pericial adj. expert; informe ~ ex-
pertiză
periódico ziar, publicaţie [periodică
perito expert
perjuicio prejudiciu, pagubă
permanecer inc. a rămîne
pero cj. însă, dar
perplejo perplex
perro cîine
perseguir a urmări (pe cineva)
persiana stor
persuadir a convinge
pertenecer inc. a aparţine
pértiga prăjină
pertinaz adj. încăpăţînat
pesadez /. greutate
pesadilla coşmar
pesado adj. greu; greoi
pesadumbre /. necaz, mîhnire
pésame m. condoleanţă
pesar m. căinţă; loc. a ~ de în
ciuda, cu toate că; <>. a cîntări
pesca pescuit
pescado peşte (prins)
peseta monedă spaniolă
pésimo sup. foarte rău
peso greutate; am. monedă unitară
pesquisa percheziţie
pestaña geană
peste /. ciumă
petición /. cerere, petiţie
petulante adj. neastîmpărat
pez m. peşte; /. smoală
picaporte m. clanţă
picar a înţepa
picaro puşlama, ştrengar; pungaş;
ticălos
pico tîrnăcop; cioc; vîrf; pisc; toc:
3/ — şi ceva
pie m. picior; loc. a ~ pe jos; en
~ în picioare; al ~ de la letra
exact, textual
piedad /. milă, compasiune
piedra piatră.
piei /. piele
pierna picior
pieza piesă, bucată; cameră
pila vas de piatră; am. bazin de
înot
pilar stîlp
pildora pilulă
pilludo puşti; ţînc
pimiento ardei
pimpollo lăstar; copil frumos
518
pincel m. penel
pingüe gras
pintar a picta, a vopsi
pío pios
piojo păduche
pisar a merge, a călca pe
piso etaj
pisotear a călca în picioare
pitillo ţigară
pito fluier; fluierat
pizarra tablă neagră; ardezie
placer m. plăcere; v. inc. a plăcea
planchar a călca (rufe)
planicie /. cîmpie
planta plantă; talpa piciorului;
etaj; am. fabrică, uzină
plasmar a crea, a traduce în fapt
plata argint
plátano paltin; banană; bananier
plateresco adj. stil artistic din
Renaştere
plática conversaţie, discuţie
platillo talger
plato fel de mineare; farfurie
playa plajă
piaza piaţă; ~ de toros amfiteatru
(arenă) pentru luptele cu tauri
plazo termen, scadenţă
plegaria rugăciune
pleito proces
pliego foaie de hîrtie (pentru scri-
sori)
plomo plumb
pluma pană ; peniţă; toc
población /. populaţie
poblado aşezare
pobre sărac
poco puţin
poder d. a putea; sub. m. putere
poderoso puternic
podrir = pudrir a putrezi
polvo praf; pulbere
pollo pui
ponencia raport, dare de seamă
poner a pune;' ~ se a-şi pune; a
deveni
por prp. prin; de (către); (vezi
lecţia 24)
porfiar a se încăpăţîna
pormenor m. detaliu, amănunt
porque cj. pentru că
porra măciucă
portada coperta
porteño adj. din Buenos Aires
portero portar
porvenir m. viitor
pos adv. en ~ în urma
posada han
posar a se aşeza; a se odihni
poseer a poseda
postergar a amina
postre m. desert
postrero adj. ultimul
potencia putere
potro cîrlan, mînz
pozo puţ, fîntînă ^
prado pajişte, izlaz
precario adj. nesigur
precio preţ
precipitar a arunca, a prăvăli
preguntar a întreba
prejuicio prejudecată
premura grabă
prenda chezăşie, zălog; obiect de
îmbrăcăminte; pi. calităţi
prender a prinde
prensa presă
presa pradă; dig, stăvilar
prescindir a face abstracţie
presenciar a asista
presidio puşcărie
presidium m. prezidiu
preso prizonier, prins
prestado împrumut; dar (tomar) •— a
da (a lua) cu împrumut
presto adj. gata; adv. îndată, re-
pede
presumir a presupune, a bănui
519
presumido încrezut
presupuesto buget
presuroso adj. grăbit
pretensión /. pretenţie
pretérito trecut
prevalecer inc. a prevala
previo adj. prealabil
primo văr
prisa grabă ; loc. tener ~ a f i grăbit;
darse ~ a se grăbi; a (de) ~ repede
prisión /. închisoare
privado particular, familiar
privar a lipsi de
pro profit; loc. en ~ de în bene»
ficiul, în favoarea, pentru
proa prova
probar d. a încerca
proceder a proceda
proceloso furtunos
procer personaj marcant (istorie)
procurar a încerca; a procura
proemio prefaţă, prolog
proeza faptă vitejească
prohibir a interzice
prole /. urmaş, odraslă
prolongar a prelungi
promesa promisiune, făgăduială
pronto adj. rapid; gata; ad\'. iute
que ce, care; decît; că
quebrada rîpă
quebradizo fragil
quebrantar a crăpa, a sfărîma
quebrar d. a sparge, a strica
quedar a rămîne
queja plîngere
quemar a arde
querer d. a voi; a"dori; a iubi
querido drag
queso brînză
quicio balama; loc. sacar de
scoate din ţîţîni
propalar a divulga
propina bacşiş
propuesta propunere
proseguir a continua
prosista m. prozator
proteger a proteja
provecho profit, beneficiu; buen ~
poftă bună
proveer a furniza, a aproviziona
provisional adj. provizoriu
proximidad /. apropiere
proyectar a proiecta
prueba probă, încercare; experienţă
puerta uşă, intrare, poartă
puerto port
pues cj. deci
puesto post, loc; pus; adv. ~ que
dat fiind că
pulga purice
pulgar m. degetul mare
pulmón m. plămîn
pulular a mişuna •
punta vîrf
puntar a împunge
puno pumn
purgar a curăţa, a purifica
puro pur, curat, limpede
pusilánime laş, mic la suflet
Q
quiebra spărtură; faliment
quien cine
quienquiera oricine
quieto liniştit
quijada falcă ,
química chimie
quinqué m. lampă de gaz
quinta conac
quitar a scoate, a lua
quitasol m. umbrelă de soare
quizá(s) poate, „ cine ştie
520
R
rábano ridiche
rabia turbare
rabo coadă
racimo ciorchine
raciocinar a judeca, a raţiona
racionar a raţionaliza
ráfago rafală
raíz /. rădăcină; echar ~ es a prinde
rădăcini
raja crăpătură
ralo rar, rărit
rama ramură
rana broască
rancio rînced
rancho am. fermă
rapaz adj. rapace;'de pradă
rapto furt, răpire
raro rar; ciudat, straniu
rascar a sgîria
rascacielos m. zgîrie-nori
rasgo trăsătură
rastrear a urmări; a tîrî
rastrillo greblă
rata şobolan
rato clipă
ratón in. şoarece
rayo rază; trăsnet
raza neam; rasă
razón /. raţiune; minte; motiv
real adj. real; regal; sub. monedă
realce m. reliefare
reanudar a relua
rebaja scădere, cobor rre
rebanada felie
rebaño turmă
rebasar a depăşi
rebelde in. rebel; revoluţionar
rebosar a se (re)vărsa; a abunda
recelo teamă, suspiciune
recibir a primi
recibo chitanţă
reciente adj. recent; proaspăt; nou
recio tare, puternic; dur, aspru
recluir a închide
recoger a strînge ; a culege ; a aduna ;
~~ se a se retrage
reconciliar ¡se) a (se) împăca
reconocer inc. a recunoaşte
reconquista recucerire
recordar (se) d. a(-ş') aminti
recorrer a parcurge
recorte m. decupaj; tăietură
recoveco cotitură; zig-zag
recreo distracţie
recrudecer inc. a se înăspri
recuerdo amintire
recurso recurs; sursă
rechazar a respinge
red /. plasă ; fileu ; reţea
redimir a răscumpăra
rédito dobîndă
redondo adj. rotund
redundar a prisosi; a reieşi
reemplazar a înlocui
referir a povesti; ~ se a se referi
reflejar a oglindi; a reflecta
reforzar d. a întări; fig. a încuraja
refrán m. proverb; zicală
refrenar a înfrîna, a struni
refrescar a răcori; a împrospăta
regalo cadovi, dar
regañar a mîrîi; a certa
regatear a se tocmi
régimen m. regim; orînduire, sis-
tem
regir a conduce
regla regulă
regocijar a bucura
regresar a se întoarce
rehacer* a reface
rehusar a refuza
reinar a domni
reír a rîde; loc. ~ a carcajadas
a rîde în hohote
521
reiterar a repela
reja fierul plugului; grilaj
rejuvenecer inc. a întineri
relación /. relaţie, legătură
relámpago fulger
relato povestire
reloj ni. ceasornic; ~ de pulsera
ceas de mînă
remar a vîsli
remedio leac
remendar d. a cîrpi, a repara
remitir a remite; a amîna
remolacha sfeclă
remolcador ni. remorcher
rencor in. pică
rendir(se) a (se) preda
renombre ni. renume
renta venit
reñir a se certa
repente m. izbucnire; loc. de ~
dintr-o dată, brusc
replegar(se) d. a (se) replia (retrage)
repleto plin; burtos
reponer* a repune; ~.se a se reface
reprender a dojeni
requiebro compliment
res /. vită
resbalar a aluneca; a luneca
rescatar a răscumpăra
resfriar a răci; ~se a avea guturai
resguardar a apăra, a proteja
respecto privinţă
resplandecer inc. a străluci
respuesta răspuns
restablecer inc. a restabili
restañar a opri sîngele
resucito adj. decis, hotărît
resumen ni. rezumat
retirar(se) a (se) retrage
retoño mlădiţă
retrasar ir. a amîna; ~se a întîrzia
retrato portret
retroceder a da înapoi
retruécano joc de cuvinte, calam-
bur
522
reunión /. adunare
reventar d. a crăpa, a plesni
revés m. revers; loc. al — invers
revolver d. a agita; a răvăşi; a răs-
turna ; ~se a se întoarce
rey m. rege
reyerta ceartă
rezar a se ruga
riada inundaţie
ribera mal, ţărm
rico bogat; delicios
riego irigaţie
riel ni. şină
riesgo risc
rimbombante adj. răsunător
rincón ni. colţ; ungher
riña ceartă
riñon ni. rinichi
río rîu
riqueza bogăţie
risa rîset, rîs; loc. desternillarse
de ~, reventar de ~ a se prăpădi
de rîs
risueño adj. surizător
robar a fura, a răpi
robie m. stejar
robustecer inc. a întări
roca stîncă
rocín m. niîrţoagă
rocío rouă
rodar d. a se rostogoli, a se roti;
a turna un film
rodilla genunchi
roer a roade
rojo adj. roşu
rompeolas m. dig
romper a rupe, a sparge
ron m. rom
roncar a sforăi
ronco răguşit
ronquido sforăit
ropa rufe; loc. ~ blanca lenjerie
ropero şifonier
rosa trandafir; adj. trandafiriu, roz
rostro faţă
roto adj. rupt
rubio adj. blond
rudeza asprime
rueda roată
ruedo arenă pentru corrida
rugido răget
sábado sîmbătă
sábana cearşaf
saber a şti; loc. a ~ şi anume
sabiduría înţelepciune
sabio înţelept, savant
sabie m. sabie
sabor m. savoare, gust
sabroso delicios, gustos, plăcut
sacar a scoate
saciar a sătura
saco sac; am. haină
sacudir a scutura
saeta săgeată
sagrado adj. sfînt, sacru
sal /. sare
salchichón m. cîrnat
salida ieşire, plecare
salir* a ieşi, a pleca
salitre ¡n. salpetru
salpicar a stropi
salsa sos
saltar a sări
salto săritură, salt; Ioc. dar ~s
a face salturi; a sări
salud /. sănătate
saludo salutare
salvaje adj., sub. m. sălbatic
salvo adj. teafăr; adv. exceptînd,
în afară de
sandez /. neghiobie
sandía pepene verde, harbuz
sangre /. sînge
sangriento sîngeros
sanguijuela lipitoare
sanidad /.sănătate; ministerio de ~
ruido zgomot
ruin adj. meschin, josnic
ruiseñor in. privighetoare
rumano rom în
rumbo direcţie, rută
rumor m. zgomot, rumoare; zvon
santiamén m. clipă
saña furie, mînie
sapo broască
sartén /. tigaie
sastre m. croitor
satisfecho satisfăcut
sauce m. salcie
savia sevă
sazón /. maturitate; coacere; loc.
a la ~ atunci; en ~ la timpul po-
trivit
sebo seu
secar a usca
sed /. sete
seda mătase
sede /. sediu
sedición /. răzvrătire, rebeliune
segar d. a secera
seguida urmare; loc. en ~ imediat
seguir a urma; a continua
según prp. după; după cum
seguro sigur, desigur
selva codru
sello ştampilă; marcă, timbru; si-
giliu
semana săptămînă
sembrar d. a semăna
semejante asemănător
semilla sămînţă
sencillo simplu
senda cale
sendero potecă
sendos adj. fiecare cîte un (o) ; unul
(una) pentru fiecare
seno sîn
523
sensato chibzuit, înţelept
sentar d. a aşeza, a pune; a cădea
bine sau rău (haină etc.)
sentido sens; simţ
sentir a simţi; a regreta
seña indiciu; pi. adresă
señal /. semn
señor domn
septiembre septembrie
sepultar a înmormînta
sequía secetă
séquito alai
ser* a fi (vezi lecţia 12)
sereno adj. senin; sub, paznic
serio serios
serpiente /. şarpe
servir a servi; —se a binevoi să
servilleta şervet
sesear a pronunţa pe z ca s
sesión /. şedinţă
seso creier; minte
si adv. da
siega seceriş
siembra semănat, semănătură
siempre adv. întotdeauna, mereu
sien /. tîmplă
sierra ferăstrău; creastă (şir) de
munţi
siesta odihnă
sigiloso tainic, tăcut
siglo secol
siguiente adj. următor
silbar a fluiera
silencio tăcere
silla scaun; şa
sillón m. jilţ
sima prăpastie
similitud /. asemănare
sin prp. fără
singular adj. deosebit
sino ursită, soartă; cj. ci
siquiera cj. deşi; fie că; adv. măcar,
doar, cel puţin
sitio loc; asediu
sobaco subsuoară
soberanía suveranitate
sobornar a corupe, a mitui
sobrar a prisosi
sobre prp. pe, deasupra; sub. m. plic
sobresaliente adj. distins, excelent
sobresalto tresărire
sobretodo sub. pardesiu
sobrino nepot (de unchi)
socarrón adj. şiret
socavar a săpa pe dedesubt; a sub-
mina
socio asociat
socorrer a ajutora
soda sifon
soez adj. grosolan, vulgar
soga funie, frînghie; ştreang
sojuzgar a subjuga
sol m. soare
solapa rever
solaz m. odihnă; destindere; plăcere
soldador m. sudor
soledad /. singurătate
soler d. a avea obiceiul să, a fi de
obicei; a obişnui să
solo adj. singur; sub. solo; ~ de
violin solo de vioară
sólo adv. numai, doar
soltar d. a da drumul
soltero burlac
sollozar a plînge în hohote
sombra umbră
sombrero pălărie
someter(se) a (se) supune
sonar d. a suna
sonido sunet
sonrisa surîs
soñar d. a visa
sopa supă
soplar a sufla
sosa sodă
sosegar d. a linişti, a calma, a odihni
soslayo oblic; pieziş
sospecha bănuială
524
sostén ni. sprijin
sótano pivniţă
subasta licitaţie
subdito supus
subir a urca; a se înălţa, a se ridica
sublevación /. răscoală
subrayar a sublinia
suceder a urma; a moşteni; imp.
a se întîmpla
suceso întîmplare
sucio murdar
suegro socru
suela talpă ; pingea
suelo sol, pămînt; loc. por el ~ pe
jos
suelto desprins; desperecheat; izo-
lat ; deslegat; liber; uşor
sueño somn; vis
suerte /. soartă; noroc
tabaco tutun
taberna crisma
tabique m. perete despărţitor
tabla scîndură, placă
tacaño puşlama, derbedeu; avar
tacón m. toc (la pantof)
tal astfel
taladrar a găuri, a sfredeli
tallar a tăia
taller m. atelier
tamaño dimensiune; adj. atît de
mare
también adv. de asemenea, si
tambor m. tobă
tamiz m. sită
tampoco adv. nici
tan adv. atît de
tanteo măsură; scor
tanto atît
tapar a acoperi
tapia zid, împrejmuire (de lut)
tapiz m. covor
suicidio sinucidere
sujetar a supune
sulfurar(se) a (se) irita, a se înfuria
sumamente extraordinar de; extrem
sumo sup. cel mai înalt; suprem
supeditar a aservi; a supune
superar a depăşi
superficie /. suprafaţă
suplicar a ruga fierbinte, a implora
supuesto presupus; loc. pol ~ bine-
înţeles
sur m. sud
surcar a brăzda
surgir a ţîşni, a se ivi
surtido asortiment; soi
sustento hrană
susto spaimă
sutil subtil; delicat; subţire
tapón m. dop
taquilla ghişeu
tardar a înlîrzia
tarde adv. tîrziu; sub. f. după-amia-
ză, seară
tarea sarcină, misiune
tartamudo bîlbîit
tasa taxă
taza ceaşcă
tecla clapă
tscho acoperiş
tedio dezgust, neplăcere
teja ţiglă
tejado acoperiş
tejer a ţese
tejido ţesut, ţesătură
tela stofă, pînză
temblar a tremura
temer a se teme
temeridad /. îndrăzneală
temor m. frică, spaimă
tempestad /. furtună
T
525
templado temperat
temporada stagiune
temprano arfe, devreme; adj. pre-
coce
tenaz adj. tenace, dîrz
tenaza cleşte
ten con ten loc. cu grijă; atent
tender d. a tinde; a întinde
tenedor adj. posesor; purtător; m.
furculiţă
tener* a avea, a poseda; a ţine;
— que a trebui
tentación /. ispită, tentaţie
teñir a vopsi
terciopelo catifea
terco încăpăţînat
ternero viţel
ternura duioşie, dragoste
terquedad /. încăpăţînare
terremoto cutremur
terror m. teroare, groază
tertulia taifas, sindrofie
tesoro camoară, tezaur
testarudo încăpăţînat
testigo martor
tez /. ten
tía mătuşă
tibio călduţ
tiburón m. rechin
tiempo timp
tienda cort; prăvălie
tierra pămînt; loc. por ~ pe uscat
tijeras pl. f. foarfeci
tilo tei
timbre ro. clopoţel, sonerie
timón ni. cîrmă
tinieblas pl. f. neguri, întuneric
tinta cerneală, vopsea
tio unchi; ~ vivo căluşel
tirante m. bretea
tirar a trage, a arunca
títere m. marionetă
tiza cretă
toalla prosop, şervet
tocar a atinge; a cînta (la un instru-
ment) ; a reveni; a corespunde
tocino slănină ; şuncă
todavía adv. încă
ţodo adj. tot
tomar a lua
tomate m. pătlăgea roşie
tonei m. butoi
tonelada tonă
tontería prostie
torcer d. a toarce; a răsuci
torear a se lupta cu taurii
torero toreador
tornillo şurub
torno strung; menghine
toro taur
torpe adj, stîngaci, neîndemînatic
torpedo torpilă
torre /. turn
tortuga broască ţestoasă
tos /. tuse
tostar rf. a frige
trabajador m. om al muncii, mun-
citor
trabajar a munci
trabajo lucru, muncă
trabar a lega; a angaja
traducción /. traducere
traer* a aduce
tragar a înghiţi
traición /. trădare
traidor trădător
traje m. costum
tramar a urzi
trampa capcană
trampolín m. trambulină
trance ni. clipă de cumpănă
tranquilo liniştit
transcurso curs
transeúnte ni. trecător
trapo cîipă
tras prp. după, în spatele, în urma
trascendencia importanţă, însemnă-
tate
526
trasero adj. posterior
traslado transfer; deplasare
traspaso transport, trecere
trastornar a răsturna; a răvăşi; a
încurca
tratar a trata; a încerca
través m. înclinare; loc. a~ prin-
tre, de-a curmezişul; de ~~ oblic
travesía cursă, călătorie
travieso poznaş
traza plan, proiect; aspect, apa-
renţă
trébol f». trifoi
trecho distanţă, interval
tregua răgaz ; armistiţiu
tremendo teribil, îngrozitor
trenza coadă (de păr)
trepar a se căţăra
trigo grîu
ubicación /. poziţie, aşezare
ufanarse a se mîndri, a se lăuda
ultramarino de dincolo de mare
ulular a urla
umbral ni. prag
uncir a înjuga
unir a uni; a aduna
untar a unge
vacación /. pi. vacanţă; concediu
vacilar a oscila; a ezita
vacio gol
vagar a hoinări
valedero valabil
valentía curaj, vitejie
vaier a valora; a costa; •— se a
se servi de
valiente viteaz
valor m. valoare; preţ; curaj
valla gard
trillar a treiera
trineo sanie
tripa maţ; burtă, pîntece
tripulación /. echipaj
trojje) /. patul, hambar
tronar imp. d. a tuna
tropezar d. a se ciocni
trozo bucată
trucha păstrăv
trueno tunet
tuerto sucit; chior
tuétano măduvă
tugurio colibă
tulipán in. lalea
tumbar a cădea
tupido des, stufos
turbar a tulbura
turbio tulbure
tutear(se) a (se) tutui
U
uña unghie
urdir a urzi
urogallo cocoş de munte
usar a folosi, a întrebuinţa; a uza
usted dumneata
usurero cămătar
uva strugure
V
vanagloria lăudăroşenie
vanguardia avangardă
vanidad /. vanitate, deşertăciune
vapor m. abur
vara băţ
vario deosebit, divers
varón in. bărbat
vastago mlădiţă
vecino vecin; locuitor
vedar a interzice; a opri
vega luncă
S>
527
vejez /. bătrîneţe
Tela luminare; pînză; veghe
Telada serată
velar a veghea
velón m. faclă
vencer a învinge
venda faşă, bandaj; moletieră
vender a vinde
vendimia culesul viei
veneno otravă, venin
vengar a răzbuna
venir* a veni
ventaja avantaj
ventana fereastră
ventanilla ghişeu
ventura fericire, noroc
ver a vedea; loc. a~ să vedem
veranear a petrece vara
veras loc. de ~ într-adevăr
verdad /. adevăr; loc. de (en) ~
într-adevăr
verdugo călău
verdura verdeaţă, zarzavat, legumă
vereda potecă
vergüenza ruşine; loc. dar ~ a
ruşina
verter d. a vărsa
vestido rochie
vez /. dată, oară; rînd; loc. a
veces uneori; de ~ en cuando din
cînd în cînd; tal ~ poate
via drum, cale
viaje m. călătorie
víbora viperă
vid /. viţă
vida viaţă
vidrio geam, sticlă
viejo bătrîn; adj. vechi
viento vînt
y cj. şi; iar
ya adv. deja; acum; îndată
yacer inc. a zace
vientre m. pînteco
viernes m. vineri
viga bîrnă
vigente adj. în vigoare
vigilar a veghea
vigilia veghe, ajun
vileza răutate
villancico colind
villano ţăran
vinagre m. oţet
vinculo legătură
viña vie
violin m. vioară
viraje m. cotitură
virgen /. fecioară
viruela vărsat, variolă
viruta şpan, talaş; aşchie
visión /. viziune; imagine
víspera ajun; en — s în ajun
vista vedere; loc. hasta la ~ la
revedere
viudo văduv
víveres pl. m. hrană, alimente
vivir a trăi; a locui
vocablo cuvînt
vocear a striga, a ţipa
volar d. a zbura
volcar d. a răsturna
voltear a întoarce
voluntad /. voinţă
volver d. a (se) întoarce; a se în-
drepta ; a deveni; ~ a -f- v. a
repeta o acţiune
voz /. voce ; strigăt; cuvînt
vuelo zbor
vuelta înconjur, tur; rest (de bani);
raită
vulnerar a răni
vulpeja vulpe
(
yacimiento zăcămînt
yate m. iacht
yegua iapă
528
f
yema mugure; germene; gălbenuş yeso gips
de ou
yermo deşert, gol, uscat
yerno ginere
yngo jug
yunque m. nicovală
yunta pereche de vite
zahori m. ghicitor
zanahoria carota, morcov
zanjar a canaliza; a rezolva
zapato pantof
zinc m. zinc
zorro vulpe
zozobrar a se scufunda; a se neli-
nişti
zumbar a bîzîi; a-şi rîdc de
zumo zeamă, suc
zurcir a cîrpi
zurdo stingaci
zutano careva, cutare