Sunteți pe pagina 1din 4
(CENTRUL NATIONAL, ‘DE EVALUARE MINISTERUL EDUCATIEL St SUEXAMINARE, CERCET, RIT STIINTIFICE ‘APEL PENTRU SELECTIA CADRELOR DIDACTICE ‘n grupurile de lucru constituite in vederea evalua proiectelor de manuale scolare pentru invapimantul primar in anul scolar 2015-2016 Centrul Nafjonal de Evaluare si Examinare (CNEE) organtzeaz& grupurile de lucru pe discipline in vederea evaluérii protectelor de manuale ycolare pentru nvagmantul primar Evaluarea proiectelor de manuale scolare se face in baza prevederilor legale in vigoare (OMEN nr. 5559/2013, cu modificarile si completarile ulterioare).. Procesul de manifestare a interesului in vederea includeri in grupurile de lucru pentru evalvarea proiectelor de manuale scolare destinate invatimantulul primar, recum 51 selectia 51 comunicarea rezultatelor se vor desfigura exclusiv online, pe platforma dedicat, aflatl pe website-ul www.rocnee.eu, subsectiunea Apelur. CCNEE organizeaz’ selectia inv8tStorilor/institutortor/profesorilor cu statutul de colaboratort externi, 1n vederea completartt grupurilor de lucru in vederea evaluarii proiectelor de manuale scolare pentru invatmantul primar in anul scolar 2015-2016. Cadrele didactice selectate vor desfigura urmitoarele activititf, conform procedurilor specifice CNEE: ‘a. analiza si evaluarea calitii proiectelor de manuale scolare pentru invtimantul primar care vor concura in vederea aprobirit lor pentru utilizare in invStamAntul preuniversitar; b. completarea fiselor-tip de evaluare, a proceselor verbale si a notelor cu fobservatiiasupra calitigii proiectelor de manuale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. B. Criteri de s Selectla Invatatorilor/institutorilor/profesorlor in grupurile de lucru se face pe baza competenfei si a experientel acumulate si probate, precum si pe baza re seems dlisponibilitii manifestate pentru implicarea in activtatile de evaluare a proiectelor dde manuale scolare din anul scolar 2015-2016. Conaitile pe care candidat trebuie s& le indeplinea = desfégurarea, in ultimii trei ani scolar, de activitati de predare-invatare-evaluare jn. invaqdmantul primar (InvStatorii/instieutorl/profesorii pentru. invayamantul primar, profesort de religi side limbi moderne); = abiliti practice de operare pe calculator; = disponiblitate pentru participare la activitatile destBsurate individual sn echips, la CNEE, pe parcursul anului scolar 2015-2016, respectarea hotararilor luate de grup sia termenelor previzute; = nu Se aflé in situatit de incompatibilitate cu activtatile de evaluare a proiectelor de manuale scolare din anul scolar 2015-2016 1 in niciuna din situatile de ‘incompatibilitate previzute de legislatia specialé din domeniul achizifilor publice. ‘In procesul de selectie, au prioritate, in ordinea urmitoare, cadrele didactice a) au absolvit cursuri/module care vizeazi problematica specific& activitatilor de cevaluare a manvalelor scolare / de abilitare curricular’ / de evaluare de proces; b) au titlul stiingific de doctor sau au absalvit un masterat/un curs postuniversitar in domeniul stiintelor educatiet; €) au UiiLl sttngfic de doctor tn domentul discipline! sau tn domenti conexe celui pentru care aptica; d) au gradul didactic I, I sau definiiv C. Disciplinele pentru care se organizeazd select Lista disciptinelor pentru care se organizeazi selectia cadrelor didactice care vor fi implicate in activitatile de evaluare a proiectelor de manuale scolare din anul scolar 2015-2016 este cuprinsd in Anexa la prezentul Apel. Cadcele didactice care au fost selectate in urma apelurlor din anul scolar 2014: 2015 [Apelul nv. 614/79,04,2014; Apelul nr, 1781/29.09.2014:—Apelul_nr, '389/11.03,2015) sunt cuprinse deja in-baza de date a CNEE si pot fi selectate fara 0 nous depunere a candidaturi Tn procesul de depunere a candidaturii este obligatorie mentionarea codului alocat discipline. D. Procedura si calendarul de selectie: Procesul de select a candidatilor se destisoars dupa cum urmeazi: Etapa |: perloada 1 septembrie - 31 octombrie 2015 inscrierea. candidatilor la adresa web. http:/winw.rocnee.eu si respectarea Urmitoarelor instruction: enpenteuinsriere se utlizeaz& numa browsr-ul Internet Explorer; 2 BStenecesars, mat inti, Toregistrorea_cendiéaturi, prin _completarea chestionarului on-line; completarea tuturor cAmpurilor este obligatorie; = Se.continus cu Acces aplieatie; {ta rbrica Parola, se completeazi cu parolaaleas de cancidat pentru inregistrare; aceasth parol va utilzta pent flecare accesare; = larubrica Chet, se introduce ,chola de acces” transmis pe e-mai-u canciatulu ‘nurma torts; = larubrica Incdreare documente, se vor incérca numai documentele de tip “pdf sau “doc. Tn vederea inscrierit, sunt necesare urmétoarele documente in format electronic: ‘© -chestionarul de fnscriere online ‘© CV in format european si anexe ale CV-ulut (copit ale diplometor de stuatt alte documente justificative, relevante pentru procedura de selectie) semnate, scanate 3 incluse intr-un singur document, in format “pdf; ‘= 0 fisi-tip de evaluare a unei unitéti de invafare dintr-un manual scolar in uz, completati in conformitate cu prevederile Metodologie! de evaluare a calitStii profectelor de manuale ;colare pentru invagéméntul preuniversitar ~ Anexa nr. 3 la Ordinul ministrulul educagie! naplonale nr. 5559/22.X1.2013; figa-tip de evaluare este prevazut’ in Anexa la metodologia mentionata mai sus. Se vor mentiona titlul manualului scolar, editura, autorui/autori, ordinul MEN de aprobare a manualului scolar, precum si unitatea de invatare evaluat. Etapa aa: perioada 1 - 15 nolembrie 2015 Selectia candidatilor. Etapa alll-a: perioada 15 - 30 notembrie 2015, « anunfarea rezultatelor setectief, individual, doar pentru candidatil selectati; + in perioada 1-10 decembrie 2015, transmiterea, de catre candidatii selectati, a declaratitor pe propria réspundere prin care se atest faptul c& nu sunt incompatibil cu calitatea de evaluator de proiecte de manuale scolare pentru activitatile din anul scolar 2015-2016, ‘Activitatea grupurilor de lucru pe discipline este supusi monitorizarii de cétre coordonatorit de discipline. In situatia in care cadrele didactice selectate nu demonstreazi competenta si eficientd tn activitatea desf'gurat’, acestea pot fi ‘nlocufte cu alte cadre ‘didactice care, in urma procedurit de selectie, au fost desemnate ca rezerve. La incheterea sestunti de evaluare a calitati proiectelor de manuale scolare se analizeaz’ activitatea cadrelor didactice care au participat ca evaluator! de protecte de manuale scolare in respectiva sesiune. In urma acestei analize, se realizeazi actualizarea bazei de date cu evaluatorii de prolecte de manuale scolare 1 se ‘ntocmesc documentele interme ale CNEE pentru trecerea in corpul evaluatorilor de proiecte de manuale scolare a cadrelor didactice care au demonstrat competenta si eficient’/performanta in activitatea de evaluare a proiectelor de manuale scolare. Corpul evaluatoriior de protecte de manuale scolare reprezinté, in baza prevederilor Metodologiei de constituire si functionare a Corpului evaluatoritor de prolecte de manuale scolare tn invamantul preuniversitar ~ Anexa nr. 4 la Ordinul rministrulul educatiet nationale nr. 5559/2013, cu modificdrile $1 completarile Ulterioare, principala baz de selectie pentru cadrele