Sunteți pe pagina 1din 3

FIA DISCIPLINEI

1.Date despre programul de studiu


1.1 Instituia de nvmnt superior

Universitatea Tehnic "Gheorghe Asachi" din Iai

1.2 Facultatea

Inginerie Electric, Energetic i Informatic Aplicat

1.3 Departamentul

Utilizri, Acionri i Automatizri Industriale

1.4 Domeniul de studii

Inginerie i management

1.5 Ciclul de studii

licen

1.6 Denumirea programului de studii

Inginerie Economic n Domeniul Electric, Electronic i Energetic

2.Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei (codul)

Bazele economiei (IM.110.DF.DI)

2.2 Titularul activitilor de curs

Dr.ec. Dumitru Filipeanu

2.3 Titularul activitilor de


seminar/laborator/proiect

Dr.ec. Dumitru Filipeanu

2.4 Anul de studii

2.5 Semestrul

2.6 Tip de evaluare

2.7 Regimul
disciplinei

Coninut

DF

Obligativitate

DI

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 laborator+proiect
3.4 Total ore din planul de nvmnt
42
din care: 3.5 curs
28
3.6 laborator
Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti.....................................
3.7 Total ore studiu individual
58
3.8 Total ore pe semestru
100
3.9 Numrul de credite
4

1
14
ore
10
10
20
10
8

4.Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum

Bazele economiei

4.2 de competene
5.Condiii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfurare a cursului

Sal dotat cu tabl i videoproiector

5.2 de desfurare a seminarului/


laboratorului/proiectului

Sal dotat cu tabl i videoproiector

transversaleCompetene profesionaleCompetene

6.Competene specifice accumulate

Implementarea si dezvoltarea capacitaii de a nelege noiunile economice, necesare activittii viitoare a


studentului pe piata fortei de munca
Luarea deciziilor la locul de munca in corelatie cu analiza pieei pentru dezvoltarea firmei si a afacerii;

Competente antreprenoriale
Abilitati interpersonale de lucru in echipa
Demonstrarea spiritului de iniiativ i aciune pentru actualizarea cunotinelor profesionale, economice i
de cultur organizaional

7.Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei

Cunoaterea conceptelor fundamentale de economie precum i dezvoltarea abilitii


de a aciona n spirit de business.

7.2 Obiectivele specifice

explicarea i nsuirea unor teorii i concepte economice n vederea


dobndirii de abiliti i competene n domeniu, necesare oricrui absolvent
de studii tehnice superioare
pregtirea studenilor n conformitate cu cerinele mediului economic si
ingineresc romnesc
s ineleag i s aprofundeze piata i ciclicitatea economica
s analizeze rolul tehnologiei n dezvoltarea ntreprinderii;
s sintetizeze idei prin proiecte i s aplice n practic soluiile demonstrate;
formarea unor deprinderi necesare desfurrii activitilor antreprenoriale.;

8.Coninut
8.1 Curs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Metode de
predare
Venit, consum, economii
omajul
Moneda i piaa monetar
Inflaia
Politici macroeconomice (statale)
Creterea i dezvoltarea economic
Fluxurile economiei mondiale
Societile multinaionale
Integrarea economic

Prelegere
clasic.
Expunere cu
videoproiecto
r. Discuii.

Observaii

28 ore

Bibliografie selectiva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Andrei, L.C., Economie. Ediia a II-a, Editura Economica, Bucureti, 2011.


Anghel, I., Onofrei, M., Dezvoltarea imobiliara. Analiza si principii, Editura Economic, Bucureti, 2013.
A.S.E - Catedra de Economie si Politici Economice, Economie, ediia a opta, Editura Economic, Bucureti, 2009.
Bloiu, L.M., Frsineanu, I., Inovarea n economie, Editura Economic, Bucureti, 2004.
Ciora, C., Analiza performanei prin creare de valoare, Editura Economica, Bucureti, 2013
Clipa, N. Economie politic, Editura Sedcom Libris, Iai, 1999.
Ignat I., Clipa N., Pohoa I., Luac, Gh. - Economie politic, Editura Economic, Bucureti, 1998.
Munteanu, V. (coord), Economie, Sedcom Libris, Iai, 2005.
tirbu, E. Economie, Sedcom Libris, Iai, 2005.

8.2.a Seminar/laborator/proiect

Metode de
predare

Observaii

8.2.b Seminar/laborator/proiect
1.
2.
3.
4.

Particularitile pieei capitalului i ale pieei forei de munc+ Teste


Dezechilibrele economiei de pia (inflaia, omajul)
Prelegere,
Economiile i investiiile, elemente de regenerare a economiei naionale
discutii,
Creterea economic. Fenomenul de integrare mondial european(n studii de caz
ecesitate, avantaje i dezavantaje)

14 ore

Bibliografie
1. C.tin Popescu, Ilie Gavril, Dtru. Ciucur, Teorie economic general vol 1, Microeconomie, Ediia a II-a, Ed. ASE,
Bucureti, 2007.
2. C.tin Popescu, Dtru. Ciucur, Ilie Gavril, Gh. H. Popescu, Teorie economic general vol 2, Macroeconomie, Ediia a II-a,
Ed. ASE, Bucureti, 2008.
3. N. G. Niculescu, I.D. Adumitrcesei coordonatori, Teorii i politici economice
pentru Romnia. Structuri i
mecanisme economice. Vol.I.Ed. Junimea Iai, 2001.
5. V.A.Munteanu, Mariana Bucur-Sabo, M. Irimia, Anca Butnariu, Economie, Ed. Sedcom Libris, Iai, 2005.
6. I.Ignat, I.Pohoa, Gh.Luac, Gabriela Pascariu, Economie politic, Ed. Economic,
Ediia a II-a Bucureti, 2002.
F
9.Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor
profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Coninutul disciplinei este n concordan cu recomandrile Asociatiei Generale a Economistilor din Romnia.

10.Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Test pe parcursul semestrului

10.3 Pondere din nota


final
15%

Evaluare final

Examen - proba oral

55%

10.5 Laborator

Activitate n cursul semestrului

Discuii i studii de caz

30%

10.6 Proiect

Activitate n cursul semestrului


Proiect final

Aprecierea indepliniri etapelor i


forma de prezentare

10.7 Standard minim de performan


Cunoasterea trsturilor i funciilor ntreprinderii n economia modern de pia, legea cererii si ofertei, capitalul si rolul sau
in economie.
Data completrii
15.09.2012

Data avizrii n departament


20.09.2012

Semntura titularului de curs


Dr.ec. Dumitru Filipeanu

Semntura titularului de laborator/


Dr.ec. Dumitru Filipeanu

Semntura directorului de departament


Prof.dr.ing. Gheorghe LIVIN