Sunteți pe pagina 1din 16

Structura imobilizarilor

 
CONTURI DE IMOBILIZĂRI 
Conturile de imobilizări fac parte din clasa 2 de conturi, care
cuprinde următoarele grupe, subgrupe şi conturi:
 
20. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 26. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
261. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate
201. Cheltuieli de constituire 263. Interese de participare
264. Titluri puse în echivalenţă
203. Cheltuieli de dezvoltare
265. Alte titluri imobilizate
205. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active 267. Creanţe imobilizate
similare 269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare
207. Fond comercial AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE
208. Alte imobilizări necorporale
280. Amortizări privind imobilizările necorporale
21. IMOBILIZĂRI CORPORALE 2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire
2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
211. Terenuri şi amenajări de terenuri
2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor,
2111. Terenuri mărcilor comerciale drepturilor şi activelor similare
2112. Amenajări de terenuri
2807. Amortizarea fondului comercial
212. Construcţii
2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale
213. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii
281. Amortizări privind imobilizările corporale
2131. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)
2132. Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare
2811. Amortizarea amenajărilor de terenuri
2133. Mijloace de transport 2812. Amortizarea construcţiilor
2134. Animale şi plantaţii 2813. Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport,
214. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi
animalelor
materiale şi alte active corporale şi plantaţiilor
2814. Amortizarea altor imobilizări corporale
23. IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A
231. Imobilizări corporale în curs IMOBILIZĂRILOR
232. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
233. Imobilizări necorporale în curs de execuţie 290. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale
234. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 291. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale
293. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs
296. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor financiare
Conturile de imobilizări fac parte din clasa 2 de conturi şi au
funcţie contabilă de activ.

Sunt conturi sintetice, care nu se dezvoltă în analitice.


Conturile de amortizare a imobilizărilor
Deoarece imobilizările necorporale şi corporale se află la dispoziţia durabilă a entităţii
economice (pe o perioadă mai mare de un an) îşi recupereză valoarea, parte cu parte, sub forma
amortizării prin includerea ei pe cheltuieli pe o perioada de timp numita durata normala de
functionare .
Conturile de amortizare a imobilizărilor sunt conturi rectificative de imobilizări, cu funcţie
contabilă de pasiv.
La închiderea exerciţiului financiar, amortizarea cumulată se scade din valoarea imobilizărilor la
preţ de înregistrare pentru a se determina valoarea netă contabilă a acestora.
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE
VALOARE A IMOBILIZĂRILOR

Valoarea unei imobilizări se poate modifica pe parcursul existenţei sale în


patrimoniul unei întreprinderi. Modificarea valorii unei imobilizări este determinată de
următorii factori:
•Factori interni, care se referă la faptul că imobilizarea respectivă, prin folosirea ei
în procesul de exploatare îşi transferă valoarea asupra bunurilor şi serviciilor care sunt
realizate cu ajutorul ei. Acest transfer de valoare este ireversibil, ceea ce în literatura de
specialitate este cunoscut sub denumirea de depreciere ireversibilă a valorii
imobilizărilor. Prin urmare, amortismentul este expresia valorică a deprecierii
ireversibile a valorii imobilizărilor.
•Factori externi, sub acţiunea cărora valoarea unei imobilizări este influenţată fără a
exista o legătură directă cu folosirea acesteia. Practic valoarea unei imobilizări este
influenţată de raportul dintre cerere şi ofertă de pe piaţă, de acţiunea unor variabile de
natură calitativă, care nu pot fi cuantificate, dar care influenţează valoarea justă a
imobilizării respective. În cazul în care acţiunea acestor factori externi se manifestă în
sensul diminuării valorii unei imobilizări, atunci această pierdere de valoare, care este
considerată conjuncturală, se numeşte depreciere reversibilă. Expresia valorică a
deprecierii reversibile a valorii unei imobilizări o reprezintă ajustările pentru
depreciere.
CONTURILE DE AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU
PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR
Operatii specifice
imobilizarilor
Exemplu:
A. În exerciţiul „N” S.C. „Arhimedia” S.A. efectuează următoarele operaţiuni economico-
financiare:
1. În luna ianuarie „N”, cu ocazia înfiinţării, achită în numerar:
-onorarii avocat 3.000 lei
- taxa la Registrul Comerţului 8.000 lei;
-taxa pentru publicare în Monitorul Oficial 1.000 lei;

-2. Se primeşte factura în valoare de 16.000 lei, TVA 19%, reprezentând contravaloarea lucrărilor
de tipărire a acţiunilor.
• Înregistrarea cheltuielilor de constituire:

-cresc activele necorporale , contul 201„Cheltuieli de constituire” de activ, cu +A se debitează;


- cresc datoriile comerciale, contul 404„Furnizori de imobilizări” de pasiv, cu +P se creditează.

201„Cheltuieli de constituire” = 404„Furnizori de imobilizări” 22.000

Înregistrarea facturii pentru tipărirea acţiunilor:

 Preţ de cumpărare 16000 lei


(+) TVA 19% 5.340 lei
= Total de plată 21.340 lei

- cresc cheltuielile, contul 201„Cheltuieli de constituire” de activ, cu + A se debitează;


- creşte TVA-ul la cumpărare, contul 4426„TVA deductibilă” de activ, cu + A se debitează;
- cresc datoriile comerciale, contul 404„Furnizori de imobilizări” de pasiv,cu + P se creditează.

% = 404 „Furnizori de imobilizări „ 21.340


201„Cheltuieli de constituire” 16.000
4426„TVA deductibilă” 5.340
3. Se primeşte factura pentru achiziţionarea următoarelor active:
- trei calculatoare, preţ de cumpărare unitar 21.000 lei, TVA 19%;
- costurile legate de montarea lor sunt achitate în numerar 12.000 lei, TVA 19%;
- miniprogram informatic pentru managementul firmei 9.000 lei, TVA 19%;
- licenţă informatică 3.000 lei, TVA 19%.
Cele trei tipuri de imobilizări au o durată de viaţă utilă de 3 ani.

Achiziţionarea de calculatoare, a unui program informatic şi a licenţei de program:


Valoare TVA
 3 calculatoare x 21.000 63.000 lei 11.970 lei
(+) program informatic 9.000 lei 1.710 lei
(+) licenţă de program 3.000 lei 570 lei
= Total factură 75.000 lei 14.250 lei
Total de plată 89.250 lei
-creşte valoarea imobilizărilor corporale, contul 2132 „Aparate şi instalaţii de măsurare, control, reglare” de
activ, cu + A se debitează;
- creşte valoarea imobilizărilor necorporale, contul 205 „Licenţe, brevete şi alte valori asimilate” şi 208
„Alte imobilizări necorporale” de activ, cu + A se debitează;
- creşte TVA-ul la cumpărare, contu l4426 „TVA deductibilă” de activ, cu + A se debitează;
- cresc datoriile faţă de furnizori, contu l404 „Furnizori de imobilizări” de pasiv, cu + P se creditează.
4 ) Calculul şi înregistrarea amortizării lunare :
40 .000
•Amortizarea cheltuielilor de constituire = = 20 .000
2

63 .000
•Amortizarea calculatoarelor = = 21 .000
3

9.000
•Amortizarea softului = = 3.000
3

•Amortizarea licenţei = 3.000 = 1.000


3

- cresc cheltuielile, contul „6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor”


de activ, cu + A se debitează;
- creşte amortizarea imobilizărilor, conturile 2801„Amortizarea cheltuielilor de constituire”,
2805„Amortizarea licenţelor, brevetelor...”, 2808„Amortizarea altor imobilizări necorporale”,
2813 „Amortizarea aparatelor de măsură, control ....”, de pasiv cu + P se creditează.

6811„Cheltuieli pv amortizarea” = % 45.000

2801 „Amortizarea chelt. de constituire” 20.000


2805„Amortizarea licenţelor” 1.000
2808 „Amortizarea altor imobiliz. necorporale” 3.000
2813„Amortizarea aparatelor de măsură” 21.000
1.Imobilizarile pot fi:

2.Conturile de imobilizări fac parte din


……………… şi au funcţie contabilă de
…………….. .
3.Conturile de imobilizări au sold final
creditor, care reflectă valoarea
imobilizărilor existente în ………….. , la
preţ de înregistrare.
4.Se achizitioneaza la inceputul anului N o sonda de
catre o SC care aplica IAS pentru 300.000 lei, Se
estimeaza ca la terminarea extractiei se vor efectua
chelt cu demonatrea = 60.053 lei. Valoarea actualizata a
cheltuielilor de demontare = 33.898 (rata 10%). Duarata
de viata utila a sondei=6 ani, Cu ocazia scoaterii din
functiune s-au facut cheltuieli: 50.000 lei+tva cheltuieli
pentru demontare si 20.000 cheltuieli cu drepturile
salariale. Care este filiera de inregistrare contabila?