Sunteți pe pagina 1din 45

GHIDULSOLICITANTULUI

SUBMSURA4.2

SPRIJINPENTRUINVESTIIINPROCESAREA/
MARKETINGULPRODUSELORAGRICOLE

depunereonline

PROGRA MULNAIONALDEDEZVOLTARERURAL201420 20
ProgramfinanatdeUniuneaEuropeaniGuvernulRomnieiprin
FONDULEUROPEANAGRICOLPENTRUDEZVOLTARERURAL
EUROPAINVESTETENZONELERURALE

GHIDULSOLICITANTULUIpentruaccesarea
SUBMSURII4.2Sprijinpentruinvestiiinprocesarea/marketingulproduselor
agricole
depunereonline
Versiunea01iulie2015

Ghidul Solicitantului este un material de informare


tehnic a potenialilor beneficiari ai Fondului European
AgricolpentruDezvoltareRural(FEADR)iconstituieun
suport informativ complex pentru ntocmirea proiectului
conform cerinelor specifice ale PNDR 20142020. Acest
documentnuesteopozabilactelornormativenaionalei
europene.
Ghidul Solicitantului prezint regulile pentru pregtirea,
ntocmireaidepunereaproiectuluideinvestiii,precumi
modalitateadeselecie,aprobareiderulareaproiectului
dumneavoastr. De asemenea, conine lista indicativ a
tipurilor de investiii pentru care se acord fonduri
nerambursabile, documentele, avizele i acordurile pe
caretrebuiesleprezentai,modelulCereriideFinanare,
alStudiuluideFezabilitate,aleContractuluideFinanare,
precum i alte informaii utile realizrii proiectului i
completriicorecteadocumentelor.

GhidulSolicitantului,precumidocumenteleanexatepot
suferi rectificri din cauza modificrilor legislative
naionale i europene sau procedurale varianta
actualizat este publicat pe pagina de internet
www.afir.info.

PREVEDERILEPREZENTULUIGHIDSECOMPLETEAZCUREGLEMENTRILECUPRINSE
NMANUALULDEPROCEDURPENTRUSUBMSURA4.2POSTATPESITEUL
WWW.AFIR.INFO.

IMPORTANT!
Pentruaobineinformaiilecucaractergeneral,consultaiplianteleindrumareleeditatede
MADRiAFIR,disponibilelasediileAFIRdinfiecarejudeidinregiunilededezvoltareale
Romniei,precumipepaginiledeinternetwww.afir.infoiwww.madr.ro.
Deasemenea,pentruaobineinformaiidespreFEADRneputeicontactadirectlasediilenoastre,
printelefon,prinemailsauprinpaginadeinternetvezidateledecontactdelafinalulGhidului
Solicitantului.

Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


CUPRINS
1.PREVEDERIGENERALE
1.1.ContribuiaSubmsurii4.2Sprijinpentruinvestiiinprocesarea/marketingulproduselor
agricolelaDomeniiledeIntervenie...
03

2.PREZENTAREASUBMSURII4.2
2.1.Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile......................................................
05
2.2.Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului..........................................
07
2.3.Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile.....................................................................
09
2.4.Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile.........................................................
11
2.5.Criteriiledeseleciealeproiectului...........................................................................
13
2.6.Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului).................
16

3.ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILEACORDATEPENTRUINVESTIIIN
PROCESAREA/MARKETINGULPRODUSELORAGRICOLE
3.1.Completarea,depunereaiverificareadosaruluicereriidefinanare........................
18
3.2.Contractareafondurilor..............................................................................................
25
3.3.Achiziiile.....................................................................................................................
29
3.4.Plata............................................................................................................................
32

4.INFORMAIIUTILEPENTRUACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILE
4.1.Documentelenecesarentocmiriicereriidefinanare...................................................
33
4.2.ListaformularelordisponibilepesiteulAFIRwww.afir.info.........................
38
4.3.Dicionar.................................................................
40
4.4.AFIRnsprijinuldumneavoastr.........................................................................
44

5.ANEXELAGHIDULSOLICITANTULUI
5.1.Anexa1ModelCereredeFinanare...........................................................
www.afir.info
5.2.Anexa2StudiudefezabilitateconformHG28/2008sianexeleaferente..
www.afir.info
5.3.Anexa3ListaUATdinzonelemontanewww.afir.info
5.4. Anexa 4 Anexa I Lista prevzut la art. 38 din Tratatul de Funcionare a Uniunii
Europene.www.afir.info
5.5. Anexa 5 Sinteza privind potenialul de prelucrare a produselor agricole aferent studiului
Evaluareapotenialuluideproducieagricolideterminareazonelorcupotenialdedezvoltarea
investiiilornactivitiledeprocesareagroalimentar........................................... www.afir.info
5.6Anexa6 ModelContractdeFinanare..www.afir.info
5.7.Anexa7FiaMsurii4iaSubmsurii4.2..www.afir.info
5.8.Anexa8ActeNormativeutile.............................................................................www.afir.info
5.9.Anexa9ListUATdinzonecuconstrngerispecificewww.afir.info
5.10Anexa10ListUATdinzonecuconstrngerisemnificativewww.afir.info
5.11Anexa11ModelDeclaraiepepropriarspunderecuprivirelanencadrareancategoria
"firmendificultatewww.afir.info
Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul1
PREVEDERIGENERALE
1.1 CONTRIBUIA SUBMSURII 4.2 SPRIJIN PENTRU INVESTIII N PROCESAREA/
MARKETINGULPRODUSELORAGRICOLELADOMENIILEDEINTERVENIE

Submsura 4.2 Sprijin pentru investiii n procesarea/ marketingul produselor agricole se


ncadreaz,conformRegulamentului(CE)1305/2013,art.17,nmsura4.Investiiinactivefizice
i contribuie la domeniile de intervenie DI 3A mbuntirea competitivitii productorilor
primari printro mai bun integrare a acestora n lanul agroalimentar prin intermediul
schemelordecalitate,cretereavaloriiadugateaproduseloragricole,promovareapepieele
locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de productori i a organizaiilor
interprofesionale i DI 6A Facilitarea diversificrii, a nfiinrii i a dezvoltrii de ntreprinderi
miciiacreriidelocuridemunc.

ncadrareacereriidefinanaresevafacepeceledoudomeniideinterveniedupcumurmeaz:

DI3A
investiiile individuale i/sau colective care conduc la dezvoltarea i modernizarea unor
capaciti de procesare i de comercializare a produselor agricole, respectarea
standardelor europene, incluznd tehnologii moderne, inovaii i idei noi, precum i
facilitipentrucretereaeficieneiiproductivitiintreprinderiloriavaloriiadugatea
produselor agricole, investiii privind faciliti de depozitare i ambalare, sisteme de
management al calitii, sisteme prietenoase cu mediul, etichetare, promovare i
marketing n cadrul lanurilor alimentare; investiii pentru modernizarea i extinderea
sistemelor de colectare i condiionare, coroborate cu activiti de marketing i cu
cretereacalitiiproduselor.
respectivDI6A
investiii care vor contribui la crearea de noi uniti de procesare a produselor agricole
locale i promovarea lanurilor alimentare integrate, actiuni ce vor avea ca efect direct
creareadelocuridemunccontribuindastfellapromovareaocupriiforeidemunc.

Sprijinulacordatprinaceastsubmsur,vacontribuila:

nfiinareai/saumodernizareaunitilordeprocesareicomercializare
introducereadenoitehnologiipentrudezvoltareadenoiproduseiprocese;
aplicareamsurilordeproteciamediuluiinclusivscdereaconsumuluideenergieiaemisiilor
GES
promovareainvestiiilorpentruproducereaiutilizareaenergieidinsurseregenerabile
cretereanumruluidelocuridemunc

Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Deasemenea,investiiilenindustriadeprocesarevorvizareducereaamprenteiasupramediului
prin ncurajarea de noi metode de pstrare a produciei agroalimentare, pentru creterea
siguranei alimentare, produse adaptate mai bine cerinelor pieei, metode de utilizare a
deeurilorideepurareaapeipentruprotejareamediului,anvelopareacldirilor.

Contribuiapublictotalaferentsesiuniianuale2015:93.489.143Eurocompusdincontribuia
GuvernuluiRomnieiicontribuiaUniuniiEuropene,dincare:
37.395.657europentruFA3A
56.093.486europentruFA6A

n cadrul acestei sesiuni de depunere a proiectelor, alocarea financiar indicativ se va face


distinctpentru:
Zonamontan
Total3A6A

18.697.829euro7.479.131euro11.218.697euro

Zona montan este definit conform Anexei 3 la Ghidul Solicitantului Lista UAT din zonele
montaneiseregsetenUATmarcatecuabreviereaANCZM.

Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Capitolul2
PREZENTAREASUBMSURII4.2

2.1 Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile

Solicitanii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submsura 4.2 sunt ntreprinderile
(microntreprinderi, ntreprinderi mici i mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea
nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii cu modificrile i completrile ulterioare,
precum i ntreprinderi mari), cooperativele i grupurile de productori care realizeaz investiii
corporaleinecorporalepentruprocesareaimarketingulproduseloragricolecuprinsenAnexaI
laTratatuldeInstituireaComunitiiEuropene(TFUE),cuexcepiaproduselorpescreti.

Categoriiledebeneficiarieligibilicarepotprimifondurinerambursabilesunt:

Persoanafizicautorizat(nfiinatnbazaOUGnr.44/2008)cumodificrileicompletrile
ulterioare;
Intreprinderiindividuale(nfiinatenbazaOUGnr.44/2008)cumodificrileicompletrile
ulterioare;
Intreprinderi familiale (nfiinate n baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificrile i completrile
ulterioare;
Societate n nume colectiv SNC (nfiinat n baza Legii nr. 31/1990 republicat, cu
modificrileicompletrileulterioare);
Societate n comandit simpl SCS (nfiinat n baza Legii nr. 31/ 1990 republicat cu
modificrileicompletrileulterioare);
SocietatepeaciuniSA(nfiinatnbazaLegiinr.31/1990,cumodificarileicompletrile
ulterioare);
SocietatencomanditpeaciuniSCA(nfiinatnbazaLegiinr.31/1990republicat,cu
modificrileicompletrileulterioare);
Societate cu rspundere limitat SRL (nfiinat n baza Legii nr. 31/ 1990 republicat, cu
modificrileicompletrileulterioare);
Cooperative agricole (cooperative agricole de procesare a produselor agricole, cooperative
agricole de servicii, nfiinate n baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit. a i c cu modificrile i
completrileulterioare)caredeservescintereselemembrilorprininvestiiileprevzutenproiect;
Societi cooperative agricole (societi cooperative de consum, societi cooperative de
valorificare,societicooperativeagricolenfiinatenbazaLegiinr.1/2005republicat,art.4,lit.
b), c) i d) cu modificrile i completrile ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin
investiiileprevzutenproiect;
Grup de producatori (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si
functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor
agricole, cu completarile si modificarile ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin
investiiileprevzutenproiect.
Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Respectareancadrriisolicitaniloreligibilincategoriademicrontreprinderi,ntreprinderimicii
mijlociiserealizeazconformlegislaiei,astfel:

microntreprindericareaupnla9salariaiirealizeazocifrdeafacerianualnet
saudeinactivetotaledepnla2milioaneeuro,echivalentnlei;

ntreprinderimicicareauntre10i49desalariaiirealizeazocifrdeafacerianual
netsaudeinactivetotaledepnla10milioaneeuro,echivalentnlei

ntreprinderi mijlocii care au ntre 50 i 249 de salariai i realizeaz o cifr de afaceri


anual net de pn la 50 milioane euro sau dein active totale de pn la 43 milioane euro,
echivalentnlei.

Atenie!Sevaverifica,inclusiv,condiiadentreprinderiparteneresaulegatepentruncadrarea
ncategoriademicrontreprindere,ntreprinderemicsaumijlocie.

ntreprinderemarentreprinderilecarenundeplinesccriteriilepentruaficonsiderateIMM.
ntreprindere autonom ntreprinderea care deine mai puin de 25% din capitalul social i/sau
drepturiledevotnstructuraaltorntreprinderii/saualtentreprinderideinmaipuinde25%n
ntreprindereadumneavoastr.
ntreprindere partener ntreprinderea care deine n proporie de 25%49,999% din capitalul
sociali/saudrepturiledevotnstructuraaltorntreprinderi,sauviceversa.
ntreprinderelegatntreprindereacaredeinepeste50%dincapitalulsociali/saudrepturilede
votnstructuraaltorntreprinderi,sauviceversa.
Calcululnumaruluimediudesalariatiiacifreide afaceriaisolicitantuluisestabileteconform
precizrilordinLegeanr.346/2004,art.4.
Atenie! Pentru categoriile de beneficiari ai finanrii prin FEADR care pe perioada derulrii
proiectului,precuminperioadademonitorizare,ischimbtipulidimensiuneantreprinderii,
avut la data depunerii Cererii de Finanare, n sensul trecerii de la categoria de micro
ntreprindere la categoria de ntreprindere mic sau mijlocie, respectiv de la categoria
ntreprinderemicsaumijlocielacategoriaaltentreprinderi,cheltuielilepentrufinanarermn
eligibilepetoatperioadaderulriiproiectuluiinperioadademonitorizare.

Solicitantultrebuiesrespecteurmtoarele:
sfiepersoanjuridicromn;
sacionezennumepropriu;
sasiguresursefinanciarestabileisuficientepetotparcursulimplementriiproiectului.

Categoriile de solicitani/beneficiari ai msurilor/submsurilor de investiii derulate prin PNDR


20142020,restricionatedelafinanare,sunt,dupcaz:

solicitanii/beneficiarii nregistrati n Registrul debitorilor AFIR, att pentru Programul


SAPARD, ct i pentru FEADR, pn la achitarea integral a datoriei fa de AFIR, inclusiv a
dobnzilorimajorrilordentrziere;

Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

solicitanii/beneficiarii, dup caz, care au contracte de finanare pentru proiecte


nerealizate ncetate din proprie iniiativ, pentru 1 an de la data rezilierii, iar
solicitanii/beneficiarii care au contracte de finanare ncetate pentru nerespectarea
obligaiilorcontractualedininiiativaAFIRpentru2anideladatarezilierii;

beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanrii FEADR, care se afl n situaii


litigioasecuAFIR,pnlapronunareadefinitiviirevocabilainstaneidejudecatnlitigiul
dedusjudecii;

solicitanii care sau angajat prin declaraie la depunerea cererii de finanare c vor
depune dovada cofinanrii la contractare sau c vor depune proiectul tehnic i nu prezint
documentele la data prevzut n notificare din motive neimputabile acestora, nu vor mai
puteaaccesaprogramultimpde1andelanotificare;

solicitanii/beneficiariicaredepunmaimulteproiectenaceeaisesiunei/sausesiuni
diferite n cadrul aceleiai submsuri care formeaz mpreun un flux de producie i/sau
procesareunitar(fluxtehnologic);

Beneficiaricareaunderulareproiectencadrulmsurilor123sau41.123aferentePNDR
20072013,precumibeneficiariaisubmsurii6.1"Sprijinpentruinstalareatinerilorfermieri"
din PNDR 20142020, pn la instalare i beneficiari ai submsurii 6.3 Sprijin pentru
dezvoltareafermelormici,pnlaacordareaceleideadouatranedeplat.
* sM 6.1: Instalarea tnrului fermier este considerat finalizat la momentul implementrii
corecteaplanuluideafaceri(laacordareaceleideadouatranedeplat).
*sM6.3Sprijinpentrudezvoltareafermelormici:adouatran,de25%dinvaloareasprijinului,se
vaacordalandeplinireaaciunilorprevzutenPlanuldeafaceri.

2.2Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului

Atenie! Pentru a demonstra ndeplinirea condiiilor minime obligatorii specifice proiectului


dumneavoastr este necesar s prezentai n cadrul Studiului de Fezabilitate toate informaiile
concludentenacestsens,iardocumentelejustificativevorsusineacesteinformaii.

Documentelejustificativenecesarelamomentuldepuneriicereriidefinanarevorfincrcateon
line i vor fi bifate csuele corespunztoare documentelor justificative din cadrul Punctului E al
cereriideFinanare,LISTADOCUMENTELORANEXATEPROIECTELOR AFERENTESUBMSURII4.2,
din coloana DOCUMENTE DEPUSE LA CEREREA DE FINANARE, iar pentru cele obligatoriu a fi
depuseduppublicareaRaportuluideselecie,sevorbifacsuelecorespunztoaredocumentelor
justificativedincoloanaDOCUMENTEDEPUSEPNLAMOMENTULCONTRACTRII.

Solicitantultrebuiessencadrezencategoriabeneficiariloreligibili;
ndeplinireaacestuicriteriusevademonstranbazadocumentelordenfiinareasolicitantului,a
situaiilor financiare, a Certificatelor care s ateste lipsa datoriilor restante fiscale i sociale, a
nsuirii obligaiilor i angajamentelor menionate n Declaraia F i n urma verificrii experilor
AFIR,nbazelededateAFIRialeONRC,csolicitantulnuseregsetenunadincategoriilede
Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

solicitani/beneficiari ai msurilor/submsurilor de investiii derulate prin PNDR 2014 2020,


restricionatedelafinanare,menionatemaisus.

Investiiatrebuiessencadrezencelpuinunadinaciunile/operaiunileeligibileprevzute
prinsubmsur:
nfiinarea, extinderea i/sau modernizarea i dotarea unitilor de procesare, inclusiv
investiiiprivindmarketingulproduselor(ex.etichetare,ambalare);
nfiinarea, extinderea i/sau modernizarea de reele locale de colectare, recepie,
depozitare,condiionare,sortareicapacitideambalare;
mbuntirea controlului intern al calitii i conformarea cu noile standarde impuse de
legislaiaeuropeanpentruprelucrareaicomercializareaproduseloragroalimentare;
Producerea i utilizarea energiei din surse regenerabile (solar, eolian, geotermal), a
energieiproduscuajutorulpompelordecldur,ncadrulunitiiprocesatoareexclusiv
pentru consumul propriu i investiii pentru mbuntirea eficienei energetice, ca i
operaiunidincadrulunuiproiectmaimaredeinvestiii;
ndeplinirea acestui criteriu se va demonstra n baza corelrii informaiilor din Studiul de
Fezabilitate, Certificatul de Urbanism, a avizelor emise de instituiile publice (APM, DSP, DSVSA
judeene), documentele privind dreptul de proprietate i/sau folosin a imobilelor vizate de
investiie.

Sprijinulvafilimitatlainvestiiinprocesareaproduseloragricoleinclusenlistacuprins
nAnexaIlaTratatuldeInstituireaComunitiiEuropenenscopulobineriideproduse
AnexaIinonAnexaI;

Atenie!RezultatulprocesriiprodusuluiagricolpoatefiexclusivunprodusAnexaIlaTratatulde
FuncionareaUniuniiEuropene(TFUE).nsituaiancareprelucrareaproduseloragricoleimplic
obinereadeprodusenonAnexaIlaTFUE,acesteavorfisprijinitencadrulschemeideajutorde
stat: "Stimularea dezvoltrii regionale prin realizarea de investiii, inclusiv n sectorul pomicol,
pentruprocesareaimarketingulproduseloragricolenvedereaobineriideproduseneagricole"
inumaideladataintrriinvigoareaacesteia.
Criteriul seconsider ndeplinit dac, prin proiectul propusse vizeazprelucrarea materiei prime
care face parte din Anexa I la TFUE, iar produsul rezultat este tot un produs inclus n Anexa I i
toate aceste detalii sunt justificate n Studiul de Fezabilitate i sunt conforme cu prevederile
acestei anexe Anexa 4 la Ghidul Solicitantului. Pentru o ncadrare corect a materiilor prime i
produselorfinitesevorcorelainformaiiledinAnexaIlaTFUEcuinformaiiledelaadresaweba
AutoritatiiNaionaleaVmilorhttp://80.96.3.68:9080/taric/web/text/sectiuni.htm.

Solicitantultrebuiesdemonstrezecapacitateadeasigurareacofinanriiinvestiiei
SeverificnsuireadectresolicitantncadrulDeclaraieiF,apunctuluiprivindangajamentul
deaasiguracofinanareainvestitiei,cuobligativitateaca,naintedesemnareacontractului,s
aduc dovada capacitii de cofinanare pentru proiect, sau, n cazul depunerii mai multor
proiecte,cumulatpentrutoateproiectele.

Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Viabilitatea economic a investiiei trebuie s fie demonstrat n baza documentatiei


tehnicoeconomice
Severificndeplinireacumulataurmtoarelorcondiii:
(1) rezultatul din exploatare din bilanul precedent anului depunerii proiectului s fie
pozitiv/veniturile sa fie cel puin egale cu cheltuielile n cazul persoanelor fizice
autorizate,ntreprinderilorindividualeintreprinderilorfamiliale,nDeclaraiaprivind
veniturilerealizate(formularul200insotitdeAnexelelaFormular);
(2) indicatorii economicofinanciari din cadrul seciunii economice s se ncadreze n
limitelemenionate;

Solicitantulnutrebuiesfiendificultate,nconformitateculegislaianvigoare
CriteriulseconsiderndeplinitnbazaverificrilorDeclaraieiprivindncadrareancategoriafirma
ndificultate,Certificatuluifiscal,Certificatuluijudiciar,asituaiilorfinanciarentocmitepeultimii
doi ani fiscali, a Certificatului Constatator, a adresei emis de banc/bncile creditoare c
solicitantulsencadreazngraficulderambursareamprumutului(dacestecazul).

Investiiavafiprecedatdeoevaluareaimpactuluipreconizatasupramediuluidacaceasta
poate avea efecte negative asupra mediului, n conformitate cu legislaia n vigoare
menionatncap.8.1
SeverificmeniuniledocumenteloremisedeAgeniiledeProteciaMediuluiJudeene.

Investiia va respecta prevederile legislaiei n vigoare din domeniul sntate public,


sanitarveterinarisiguranalimentar
SeverificmeniuniledocumenteloremisedeDSPiDSVSAjudeene.

Solicitantul va demonstra c profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu
depetede4orivaloareasprijinuluisolicitat.
Severific,nbazasituaiilorfinanciareaferenteultimilortreianifiscali,dacprofitulnetmediupe
ultimiitreianifiscali,neuro,nudepetedepatruorivaloareasprijinuluisolicitat.

2.3 Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile

n cadrul submsurii 4.2 sunt sprijinite investiiile la nivelul ntregului teritoriu al Romniei. Un
proiectpoatecuprindeattcheltuielieligibilecticheltuielineeligibile.Fondurilenerambursabile
vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmnd a fi
suportatedebeneficiarulproiectului.

Fondurilenerambursabilevorfiacordatebeneficiariloreligibilipentruinvestiiicorporalei/sau
necorporale1,conformurmtoareilisteindicativeacheltuieliloreligibile:

Investiiicorporaleactivefiziceicirculante(cldiri,mijloacedetransport,utilajeetc.)
Investiiinecorporaleactivenecorporalesubformadefonddecomer,breveteetc.,cheltuieli(nsensulcontabilalcuvntului)
depublicitate,custudiietc.

Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

1. Cheltuieliaferenteinvestiiilorcorporale
Construcia,extinderea,modernizareaidotareacldirilorunitilordeprocesare;
construcii destinate unei etape sau ntregului flux tehnologic [colectare2 depozitare (materie
prim/produse)sortarecondiionareprocesarecomercializare];
construciidestinateprotecieimediului[aferenteinvestiiilorpentrureducereaemisiilorgazelor
cuefectdeser(GES),energieregenerabil,eficienenergetic],infrastructurinterniutiliti,
precumibranamenteiracordurinecesareproiectelor;

Achiziionarea, inclusiv n leasing3 de utilaje noi, instalaii, echipamente i mijloace de


transport specializate n scopul colectrii materiei prime i/sau comercializrii produselor
agroalimentarencadrullanuriloralimentareintegrate;
Atenie! Sunt permise achiziionarea utilajelor, instalaiilor, echipamentelor necesare activitii
descriseprinproiect,precumiceleutilizatepentruscdereaconsumuluideenergieiaemisiilor
GES. Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transport
numaiunanumittipdemateriiprime/mrfuriadecvateactivitiidescrisenproiect,urmtoarele:
Autocisterne,
Autoizoterme(prevzutecuizolaietermicapereilor,darfragregatfrigorific,fiindfolosite
pentrutransportulmrfuriloralimentare),
Autoizotermecufrig(transportproduseperisabilesaucutemperaturicontrolate),
Ruloteiautorulotealimentare;
Cheltuielilecuoricealtmijlocdetransportnusuntconsiderateeligibile.

Cheltuieligeneratedembuntireacontroluluiinternalcalitiiiconformareacunoile
standarde*impuse de legislaia european pentru procesarea i comercializarea
produseloragroalimentare;
*cheltuielile vor fi eligibile ncepnd cu momentul apariiei de noi standarde n domeniul agro
alimentar,naintesdevinobligatoriipentruunitateadeprocesare.
Cheltuieli aferente marketingului produselor obinute (ex. echipamente pentru
etichetarea,ambalareaproduselor);

2.Cheltuieligeneratedeinvestiiilenactivenecorporale:
Organizarea i implementarea sistemelor de management a calitii i de siguran
alimentar,dacsuntnlegturcuinvestiiilecorporalealeproiectului;
Achiziionarea de tehnologii (knowhow), patente i licene pentru pregtirea
implementriiproiectului;
Achiziionareadesoftware,identificatcanecesarndocumentaiatehnicoeconomic
aproiectului.

Exempleconstruciipentrucolectareamaterieiprime:centrecolectare,recepionare,rcirelapte;centrecolectare,
recepionare,sortare,ambalareou;centrecolectare,recepionare,sortare,ambalarelegume;staiicolectare,uscare,calibrare,
curirecerealeisemineoleaginoase.
3
Esteconsideratcheltuialaeligibiladoarleasingulfinanciar.

Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

10

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Cheltuieli aferente marketingului produselor obinute, n limita a max. 5% din


valoareaeligibilaproiectului,darnumaimultde30.000euro:
nfiintareaunuisitepentrupromovareaicomercializareapropriilorproduse;
etichetarea(creareaconceptului)
crearemarcnregistrat/brand

Cheltuielileprivindcosturilegeneralealeproiectuluisunt:
cheltuielipentruconsultan,proiectare,monitorizareimanagement,inclusivonorariilepentru
consiliere privind durabilitatea economic i de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor,
potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum i cele privind obinerea avizelor i
autorizaiilornecesareimplementriiproiectelor,prevzutenlegislaianaional.
Cheltuielileprivindcosturilegeneralealeproiectuluisunteligibiledacrespectprevederileart.45
dinRegulamentul(UE)nr.1305/2013indeplinescurmtoarelecondiii:
a)suntprevzutesaurezultdinaplicarealegislaieinvedereaobineriideavize,acorduri
i autorizaii necesare implementrii activitilor eligibile ale operaiunii sau rezult din
cerineleminimeimpusedePNDR20142020;
b)suntaferente,dupcaz:unorstudiii/sauanalizeprivinddurabilitateaeconomicide
mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrrilor de
intervenie,ntocmitenconformitatecuprevederilelegislaieinvigoare;
c)suntnecesarenprocesuldeachiziiipublicepentruactivitileeligibilealeoperaiunii;
d)suntaferenteactivitilordecoordonareisupervizareaexecuieiirecepieilucrrilor
deconstruciimontaj.
Cheltuielile de consultan i pentru managementul proiectului sunt eligibile dac respect
condiiile anterior menionate i sedeconteazproporional cu valoarea fiecrei trane de plat
aferenteproiectului.Excepiefaccheltuieliledeconsultanpentruntocmireadosaruluicereriide
finanaresepotdecontaintegralncadrulprimeitranedeplat.
Costurilegeneralealeproiectuluitrebuiessencadrezenmaximum10%dintotalulcheltuielilor
eligibilepentruproiectelecareprevdconstruciimontajinlimitaa5%pentruproiectelecare
prevdinvestiiinachiziiisimple. Acesteaconstaunmodobligatoriuinserviciideasistenpe
perioadaimplementriiproiectului.

2.4

Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile

Atenie! Finalizarea proiectului FEADR, presupune ca beneficiarul s finalizeze att partea de


investiie suportat prin cheltuielile eligibile, ct i partea de investiie realizat din cheltuielile
neeligibile.

PrinSubmsura4.2nusepotfinanainvestiiicaresencadreaznurmtoarelecategorii:
Produciadebiocombustibiliipelei;
Investiiilepentruunitideecarisaj.
ProduciaicomercializareaproduselorvinicolesprijiniteprinProgramulnaionaldesprijin
alRomnieinsectorulvitivinicol20142018:
Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

11

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Renovarea/modernizareainfrastructuriiexistentedevnzareideprezentare:
vinoteci;
slideprezentare,ncarebeneficiaruliprezintproduseleproprii.
- mbuntireacondiiilordedepozitare/cupajare/maturareavinuluiprinachiziiade
recipienteconfecionatedinlemn
mbuntireamanagementuluipivnieiprinachiziiade:
computereisoftwarespecializatdembuntireacalitiintransportuli
prelucrarea strugurilor, producia de vin i de prelucrare i depozitare a
materiilorprimeiaproduselor;
echipament de calculator i programe conexe specializate care vizeaz
controlulechipamentuluitehnologicpentruprelucrare,depozitareimanipulare
aprodusului;
programedecomputerpentrumanagementulpivniei
-

Atenie! Solicitanii care au accesat sprijin prin Programul naional de sprijin al Romniei n
sectorulvitivinicol20142018(PNS),nuvoraccesasubmsura4.2dectdupfinalizareainvestiiei
derulateprinPNS.
Procesareaicomercializareaproduseloragricolefinanatencadrulsubprogramului
pomicol.

*Cheltuielileneeligibilesunt:
cheltuielilecuachiziionareadebunuriiechipamentesecondhand;
cheltuieliefectuatenaintedesemnareacontractuluidefinanareaproiectuluicuexcepia
costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi
realizatenaintededepunereacereriidefinanare;
cheltuieli cu achiziia mijloacelor de transport pentru uz personal i pentru transport
persoane;
construciasaumodernizarealocuineiisediilorsociale;
cheltuielicuinvestiiilecefacobiectuldubleifinanricarevizeazaceleaicosturieligibile;
cheltuielineeligibilenconformitatecuart.69,alin(3)dinR(UE)nr.1303/2013ianume:
(a)
dobnzidebitoare,cuexcepiacelorreferitoarelagranturiacordatesubformaunei
subveniipentrudobndsauauneisubveniipentrucomisioaneledegarantareipentru
fondurilemutualencondiiilemenionatenM17;
(b)achiziionareadeterenuriconstruiteineconstruite;
(c)taxapevaloareaadugat,cuexcepiacazuluincareaceastanusepoaterecuperan
temeiul legislaiei naionale privind TVAul i a prevederilor specifice pentru instrumente
financiare;
ncazulcontractelordeleasing,celelaltecosturilegatedecontracteledeleasing,cumarfi
marjalocatorului,costurilederefinanareadobnzilor,cheltuielilegeneraleicheltuielile
deasigurare;
costurioperaionale,inclusivcosturidentreinereichirie;
achiziionareadecldiri.

Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

12

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

2.5Criteriiledeseleciealeproiectului

Evaluarea proiectelor se realizeaz lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat


(autoevaluare/prescoring)maimaresauegaldecatpraguldecalitatelunarmentionatinanuntul
licitatieianualedeproiecte.
Pentruaceastsubmsurpragulminimestede20punctesireprezintpragulsubcareniciun
proiectnupoatebeneficiadefinanarenerambursabil.

Atenie! Este important ca nainte de depunerea cererii de finanare, s identificai, obiectiv,


punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta o ntrunete i sl menionai n
cerereadefinanare,seciuneaADatedespretipuldeproiectibeneficiar.nsituaiancaren
momentulevaluariiseconstatcsolicitantuliaestimatpunctajul(autoevaluare/prescoring)cu
mai mult de 20% fata de punctajul stabilit de AFIR, acetia vor intra n procesul de selecie in
raportuldeselectiefinal.Raportuldeseleciefinalsentocmetedupultimulraportdeselecie
lunar aferent sesiunii continue anuale de selecie a cererilor de finanare i conine evaluarea
tuturorproiectelorcareaupunctajulestimatmaimicdectultimulpragdecalitatelunar,precum
itoateproiectelecareauavutpunctajulcalculatneobiectiv.

Scorulsecalculeaznbazaurmtoarelorprincipiideselecie:

Nr.Crt.

Principiideselecieicriteriideselecie

Punctaj

Principiul crerii lanurilor alimentare integrate, respectiv integrarea Max.35p.


sistemelordecolectare,procesareicomercializare
Proiecte de investiii care vizeaz crearea lanurilor alimentare integrate, respectiv
integrarea sistemelor de colectare, condiionare (dup caz), procesare, depozitare i
comercializare:
1.1. Operaiuni care vizeaz crearea lanului alimentar integrat 35p
respectivcolectare,procesare,depozitareicomercializaredirect*;
Sevorpunctaproiectelecepropuninvestiiinointoatecomponentele
lanuluialimentar.

1.

Sunt punctate i proiectele care i propun investiii n componente ce


completeaz integral lanul alimentar (deja dein una sau mai multe
componente,iarprinproiectipropunrealizareacomponentelorlips).
Nu se puncteaz proiectele care i propun doar comercializare, chiar
dacaceastaestecomponentacarenchidelanulalimentar.
n cazul solicitanilor care deja dein toate componentele lanului
alimentar, proiectele care prevd investiii de modernizare pentru
acelaiprodusnusuntpunctate.
1.2. Operaiuni care vizeaz crearea lanul alimentar integrat prin 28p
intermediul OIPA recunoscute, respectiv colectare, procesare,
depozitareicomercializaredirect*

Se vor puncta proiectele ce propun investiii noi sau investiii de


modernizare n componente ce completeaz integral lanul alimentar
prinintermediulOIPArecunoscute.
Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

13

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Solicitantul,membruOIPA**,demonstreazcareunitatedeprocesare
nfunciunesauipropuneprinproiectinvestiiinprocesare.
Din operaiunile aferente lanului alimentar, colectarea sau
comercializareadirect*poatefirealizatprinintermediulmembrilor
OIPA recunoscute, acestea fiind servicii prestate ctre procesator,
solicitantul (procesatorul) deinnd controlul asupra produsului i
condiiilordecolectare/comercializare(deexemplu:stabilireapreului).
Numrul membrilor OIPA prin intermediul crora se desfoar
operaiunilececompleteazlanulalimentarnuestelimitat.
Operaiunile care completeaz lanul alimentar menionat se vor
desfuranproporiede100%prinintermediulmembrilorOIPA.
1.3. Operaiunicarevizeazcrearealanuluialimentarceintegreaz 26p
sistemul de colectare, procesare i depozitare (fr comercializare
direct*)

Sevorpunctaproiectelecepropuninvestiiinointoatecomponentele
lanuluialimentarmenionate.
Suntpunctateiproiectelecareipropuninvestiiincomponentelece
completeazlanulalimentarmenionat(dejadeinunasaumaimulte
componente,iarprinproiectipropuncomponentelelips).
n cazul solicitanilor care deja dein componentele lanului alimentar
menionate, proiectele care prevd investiii de modernizare pentru
acelaiprodusnusuntpunctate.
1.4. Operaiunicarevizeazcrearealanuluialimentarceintegreaz 24p
sistemuldecolectare,depozitareicondiionare

2.

Se vor puncta proiectele ce vizeaz investiii n toate componentele


lanului alimentar menionat n scopul nfiinrii reelelor locale de
colectarelegumeicartofi.
Suntpunctateiproiectelecareipropuninvestiiincomponentelece
completeazlanulalimentarmenionat(dejadeinunasaumaimulte
componente,iarprinproiectipropuncomponentelelips).
n cazul solicitanilor care deja dein componentele lanului alimentar
menionat, proiectele care prevd investiii de modernizare pentru
acelaiprodusnusuntpunctate.
Principiul produsului cu nalt valoare adugat (ex. produsele Max.30p.
ecologice,tradiionalecertificatedeMADR,produsecareparticipla
schemedecalitaterecunoscutelaniveleuropean,etc.)
2.1. Proiecte care promoveaz investiii destinate exclusiv produselor 15p
ecologice

Se vor puncta proiectele care propun investiii pentru obinerea de


produse ecologice conform prevederilor Ordinului 181/2012 pentru
aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecie i
certificarenagriculturaecologic
2.2.Proiectecarepromoveazinvestiiidestinate:
Max.15p.
a) produselor care particip la sisteme din domeniul calitii 15p.
produseloragricoleialimentarerecunoscutelaniveleuropean

Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

14

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

3.

4.

Se vor puncta proiectele depuse de solicitani care se afl n arealul


vizat de documentaia depus n vederea nregistrrii indicaiilor
geografice protejate (IGP) i a denumirilor de origine protejate (DOP),
specialitilor tradiionale garantate (STG) pentru produsele care
participlasistemedecalitaterecunoscutelaniveleuropean,precumi
utilizarea meniunii de calitate facultative produs montan, cu
respectarea prevederilor din Reg. 1151/2012 privind sistemele din
domeniulcalitiiproduseloragricoleialimentare.
b) produselor care particip la sisteme din domeniul calitii
produseloragricoleialimentarerecunoscutelanivelnaionali

anume:

produseexclusivtradiionale
13p

Se vor puncta proiectele care propun investiii pentru obinerea de


produse tradiionale conform prevederilor Ordinului 724/ 2013 privind

atestareaacestorproduse

sau
produsealimentareobinuteconformuneireeteconsacrate 12p
romneti

Se vor puncta proiectele care propun investiii pentru produse


alimentareobinuteconformuneireeteconsacrateromneticonform
prevederilorOrdinului394/2014privindatestareaacestorproduse.Cel
puin unul din tipurile de produse obinute s fie conform unei reete
consacrate romneti, iar acesta s se regseasc n categoria
produselorvndute.
n situaia n care unul din produsele menionate la criteriul 2.2 ndeplinete i
condiiilepentruafiprodusecologic,proiectulvafipunctat,cumulativ,lacriteriul2.1
i2.2(asaub).
Principiul asocierii n cadrul cooperativelor sau a grupurilor de 15p
productori
3.1. Proiecte de investiii promovate de cooperative sau grupuri de 15p.
productori
Principiul potenialului agricol care vizeaz zonele cu potenial Max.20p.
determinatenbazastudiuluidespecialitate
Proiectulvizeazamplasareaunitiintrozonncareestenecesarocapacitatede
prelucrare/depozitare/abatorizareidentificatinraportcupotenialulexistent,dup
cumurmeaz***:
20p.
4.1.Potenialridicatdeabsorbieamaterieiprime

Se vor puncta proiectele amplasate n zone n care capacitatea de


prelucrare/depozitare/abatorizare este mai mic dect 50% din
produciadematerieprim
15p.
4.2.Potenialmediudeabsorbieamaterieiprime

Se vor puncta proiectele amplasate n zone n care capacitatea de


prelucrare/depozitare/abatorizare este ntre 50% 90% din producia
dematerieprim
Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

15

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

4.3.Potenialredusdeabsorbieamaterieiprime

10p.

Se vor puncta proiectele amplasate n zone n care capacitatea de


prelucrare/depozitare/abatorizareestemaimarede90%dinproducia
dematerieprim
TOTAL

100p.

*Comercializare direct desfacerea produselor direct ctre consumator [ex. magazin la poarta
unitii (investiii noi i modernizare), magazine proprii n locaie diferit de locaia unitii de
procesare (doar investiii de modernizare), magazin online cu distribuire prin logistic proprie,
rulote/autorulotealimentare,automatealimentare].
n categoria consumator intr i exploataiile zootehnice care cumpr direct nutreuri
combinateprodusedefabriciledeprofil.
n contextul criteriului 1.2 termenul de comercializare direct reprezint serviciul prestat de
membriiOIPArecunoscute.
** Titulatura de membru OIPA serefer, inclusiv, la cea de membru al unei organizaii membre
OIPA
***Deoarecedinmodelareadatelorstatisticereiesecntreagasuprafaariiareunpotenial
ridicatpentrucretereaalbinelor,proiectelecarevizeazinvestiiinprocesarea,comercializarea
produselorapicolevorfipunctateconformcriteriului4.1Potenialridicatdeabsorbiealmateriei
prime.
De asemenea, avnd n vedere faptul c nu sunt disponibile date statistice specifice pentru
depozitarea legumelor, a cartofilor, ciupercilor, plantelor medicinale i aromatice, proiectele ce
vizeazcolectarea,depozitarea,condiionareaacestorproduse,vorfipunctateconformcriteriului
4.1Potenialridicatdeabsorbiealmaterieiprime.

2.6

Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului)

Ratasprijinuluipublicnerambursabilvafide50%dintotalulcheltuieliloreligibilepentruIMMuri
igrupurideproductori/cooperativei40%pentrualtentreprinderiinuvadepi:
1.000.000 Euro/proiect pentru IMM n cazul proiectelor care nu presupun investiii care
conduclaunlantalimentarintegrat;
1.500.000 Euro/proiect pentru alte ntreprinderi pentru proiectele care nu presupun
investiiicareconduclaunlantalimentarintegrat;
2.500.000 Euro/proiect pentru investiiile care conduc la un lan alimentar integrat*
(indiferentdetipuldesolicitant),precumipentruformeasociative(cooperativeigrupuri
de productori) n cazul proiectelor care nu presupun investiii care conduc la un lan
alimentarintegrat;
*Sumaseacorddoarncazulncaresolicitantulvizeazprinproiectinvestiiinunitateaproprie
pentreglanulalimentar(colectare,condiionare,procesare,depozitareicomercializaredirect,
respectiv,pentrusectorulzootehnic,abatorizare,procesare,depozitareicomercializaredirect).
Atenie! IMMurile sunt ntreprinderile care au numrul mediu de salariai, mai mic de 250 de
angajaiirealizeazocifrdeafacerianualnetdepnla50milioaneeuro,echivalentnlei,
sau dein active totale care nu depesc echivalentul n lei a 43 milioane euro, conform ultimei
situaiifinanciareaprobate.Prinactivetotalesenelegeactiveimobilizateplusactivecirculante
pluscheltuielinavans,conformlegii346/2004cumodificrileicompletrileulterioare.Dacla
data ntocmirii situaiilor financiare anuale ntreprinderea nu se mai ncadreaz n plafoanele
Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

16

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

stabilite,aceastanuivapierdecalitateadentreprinderemic,mijlociesaumicrontreprindere
dectdacdepireaacestorplafoaneseproducendouexerciiifinanciareconsecutive.
Celelalte ntreprinderi sunt acele ntreprinderi care nu ndeplinesc cumulativ condiiile de
ncadrarenIMMuri.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, suplimentar, cu 20 de puncte


procentuale,nurmatorulcaz:
OperaiunisprijinitencadrulPEI.
Atenie! Aceast majorare a intensitii sprijinului nerambursabil se va aplica doar n cazul
solicitanilor care aplic pe sM16.1. proiecte ce vizeaz investitii similare sM4.2, i nu
solicitanilorpesubmsura4.2.

Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

17

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul3
ACCESAREA fondurilor nerambursabile acordate pentru INVESTIII N
PROCESAREA/MARKETINGULPRODUSELORAGRICOLE

Principiul de baz al finanrii nerambursabile este acela al rambursrii cheltuielilor eligibile


efectuate(suportateipltiteefectiv)nprealabildectrebeneficiar.

Solicitanii ai cror asociai/ acionari majoritari au aceast calitate n dou sau mai multe
ntreprinderi nu pot solicita sprijinul financiar nerambursabil, n acelai timp (n nelesul de
aceeai sesiune), n cadrul aceleiai submsuri, pentru acelai tip de investiie. Poate fi eligibil
cererea de finanare depus de o singur ntreprindere, care are n comun cu alte ntreprinderi
acelaiacionarmajoritar.

Precizrireferitoarelanoiuneadeacionarmajoritar:Opersoan fizic/persoanjuridic care


esteacionar/asociatmajoritarnsensuldeineriipachetuluideaciunicuceamaimarepondere
dintotalulaciunilor/prilorsocialedinpunctdevederealaciunilor/prilorsocialendousau
maimultesocietinupoatesolicitafonduriFEADR,nacelaitimpincadrulaceleaisubmsuri
pentruacelaitipdeinvestiie,dectncadruluneisinguresocieti.

Atenie!nconformitatecuprevederileart.60dinRegulamentulComisiei(CE)nr.1306/2013,nu
sunt eligibili beneficiarii care au creat n mod artificial condiiile necesare pentru a beneficia de
finanarencadrulmsurilorPNDR20142020,obinndastfeluneleavantaje,contrarobiectivelor
legislatieieuropenesinationaleinvigoare.

3.1COMPLETAREA,DEPUNEREAIVERIFICAREADOSARULUICERERIIDEFINANARE

Dosarul Cererii de Finanare conine Cererea de Finanare nsoit de anexele tehnice i


administrativeconformlisteidocumentelor,carevorfiscanateidepusenumaionlinepepagina
deinternetwww.afir.info.
Formularul standard al Cererii de Finanare este prezentat n Anexa 1 la prezentul Ghid i este
disponibil,nformatelectronic,peadresadeinternetwww.afir.info.

NOT!EstenecesarsserespecteformatelestandardaleanexelorIndicatoridemonitorizarei
FactoriderisccarefacparteintegrantdinCerereadeFinanare,precumiconinutulacestora.
Sevorcompletanumaiinformaiilesolicitate(nusevoradugaaltecategoriideindicatoriinici
alifactorideriscnafaracelorincluinanexelemenionatemaisus).Completareacelordou
anexelacerereadefinanareesteobligatorie.

Atenie!CerereadeFinanaretrebuiensoitdeanexeleprevzutenmodelulstandard.Anexele
Cererii de Finanare fac parte integrant din aceasta. Depunerea se va realiza numai n sistem
electronic.
Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

18

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

3.1.1 COMPLETAREACERERIIDEFINANARE
Completarea Cererii de Finanare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului
standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea seciunilor, anexarea
documentelor suport n alt ordine dect cea specificat etc.) poate conduce la respingerea
DosaruluiCereriideFinanarepemotivdeneconformitateadministrativ.

CerereadeFinanaretrebuieredactatpecalculator,nlimbaromn.DosarulCereriidefinanare
vacuprindenmodobligatoriuunopis,cuurmtoarele:
Nr.crt.
Titluldocumentului
Nr.Pagin(dela.....pnla.....)
Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de Finanare. Cererea de Finanare trebuie
completatntrunmodclaricoerentpentruanlesniprocesuldeevaluareaacesteia.
n acest sens, se vor furniza numai informaiile necesare i relevante, care vor preciza modul n
care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia i n ce
msurproiectulcontribuielarealizareaobiectivelorprogramului.

Atenie! Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul
poate beneficia de fonduri n avans (conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr.
1305/2013privindsprijinulpentrudezvoltareruralacordatdinFondulEuropeanAgricolpentru
DezvoltareRural,cumodificrileicompletrileulterioare,aleRegulamentuluiComisiei(CE)nr.
807/2014destabilireanormelordeaplicareaRegulamentului(CE)nr.1305/2013,cumodificrile
i completrile ulterioare, i, respectiv, ale Hotrrii de guvern nr. 226/ 2015 privind stabilirea
cadrului general de implementare a msurilor Programului Naional de Dezvoltare Rural
cofinanatedinFondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRuralidelabugetuldestat.

Beneficiarul poate opta pentru obinerea unui avans prin completarea csuei corespunztoare
dinPlanulfinanciardincadrulCereriidefinanare.

BeneficiarulcarenuasolicitatavansladatadepuneriiCereriideFinanare,areposibilitateadea
solicitaobinereaavansuluiulteriorsemnariiContractuluideFinanareFEADRicucondiiasnu
depaeascdatadepuneriiprimuluidosaralCereriidePlatlaAutoritateaContractantiatunci
cnd are avizul favorabil din partea Autoritii Contractante pentru o achiziie. Avansul se
recupereazlaultimatrandeplat.

3.1.2 DEPUNEREADOSARULUICERERIIDEFINANARE
Dosarul Cererii de Finanare cuprinde Cererea de Finanare completat i documentele ataate
(conform Listei Documentelor parteaE dinCererea deFinanare),vor fi scanatei depuse on
line.
Pentruadepunecereridefinanareonline,solicitaniicarenuaucontpesiteulwww.afir.info,vor
trebuisicreezecontdeutilizatorncadrulacestuiportal.Utilizatoriicareaudejacontcreatl
potutilizapentruncarcareacererilordefinanarenformatelectronic.Paiicaretrebuieparcuri
pentruncrcareacererilordefinanarenportalulAFIRsunturmtorii:

Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

19

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

I.AccesareasiteuluiAFIR
Accesul la portal se realizeaz prin intermediul unui webbrowser(ex: Internet Explorer, Mozilla
Firefox)iaccesareaadreseiwww.afir.info.Odataccesatadresa,vafiafiatpaginaprincipal.

II.Autentificare
Pentru logare exist, un cmp de tip text, pentru introducerea datelor legate de user:
i deconectare

. De asemenea, se gsete i

. Dup
un buton dedicat optiunii de nregistrare ca utilizatori a vizitatorilor
nregistrare,utilizatorulvaprimiunemaildeconfirmareivatrebuisurmezeinstruciuniledin
respectivulmesajpentruactivareacontuluicreat.

III.Pregtiredocumentepentruncrcare
Dupautentificare,sevadeschidesesiuneadelucru,ncareutilizatorulvaurmapaiiurmtori:
1.Completaredatedeidentificarealesolicitantului:
Denumiresolicitant
Titlulproiectului
CUIsolicitant
Adresadeemailreprezentantlegalalproiectului
2.CompletareaSesiuniiiasubmsuriipecaresedoretedepunereaproiectului
nvedereadepuneriiproiectului,solicitantul vaselectadinlista disponibil sesiunea,licitaiai
submsura corespunztoare. l. Dup selectarea acestora, utilizatorul va continua cu pasul de
ncrcareCereredeFinanareianexetehnicoadministrative.

IV.ncrcareaCereriideFinanare,aanexelortehniceiadministrative.
Suntdisponibileurmtoareleseciuni:
1. ncrcareaformularuluiCereredeFinanare
La ncrcarea Cererii de Finanare vor avea loc o serie de validri n scopul de a ajuta
solicitantulncorectareadiverselorproblemeprecum:
a. formularulCereriideFinanaretrebuiesfieredactatelectronic.
b. se va utiliza ultima versiune de Cerere de Finanare, publicat pentru sesiunea
repectiv.
c. denumireafisierelornutrebuiesacontinacaracterelespeciale~"#%&*:<>?/
\{|}
d. Esteobligatoriecompletareacmpurilor:
- CUIsolicitant
- Statutjuridicsolicitant
- Datedeidentificarealereprezentantuluilegaldeproiect:
- BI/CI/Paaport
Serie
Numr
- Dataeliberrii
- Datavalabilitii
Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

20

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Emailreprezentantlegal
AmplasareproiectRegiuneJude
Obiectivinvestiie:Jude/Localitate/Ora/Comun/Sat
nfunciedeinformaiileprivindamplasareaproiectuluiRegiuneJudei
tipul de investiie, cu construcii montaj sau fr construcii montaj, se va
stabili Oficiul Judeean/ Centrul regional la care se va lansa fluxul de
DepunereCereredeFinanare,nSPCDR.
e. ncrcarea formularului Cererii de Finantare completat, semnat, tampilat i
scanat.
-

2. ncrcaredocumenteanexateCereriideFinanare
Utilizatorulvancrcafiecaredocumentnparte,ncrcareafiinddetipasincron.Validriprivind
formatulfiierelorceurmeazafincrcate:
a.
Fisiereletrebuiesfienformat.pdfscanateorezoluiedeminim200dpi.

3. ncrcareAltedocumente
n aceast seciune, utilizatorul are posibilitatea de a ncrca i alte documente justificative ale
proiectului. Dup realizarea pailor de mai sus, utilizatorul va aciona butonul de Upload, iar la
finalizareancrcrii,acestavaprimiunmesajdeconfirmare,dactoatefiiereleaufostncrcate
cusucces.
Dup ncrcarea cu succes a tuturor fiierelor, acestea vor fi transferate la AFIR. Acestea se vor
regsinSistemuldegestiuneadocumentelor,nfolderulproiectului,concomitentcustartarea
fluxului de DepunereEvaluare, n sarcinile ef SAFPD, pentru desemnarea expertului care va
verificacerereadefinanare.
Alocareabonurilordeordinesevarealizapringenerareauneisecveneunicepesesiune.
Atenie!PentruaprevenirespingereaCereriideFinanarecaurmareadescopeririiunoreroride
formncompletareaCereriideFinanare,solicitantuluiareresponsabilitateancrcriiuneicereri
definanarencareinformaiasfiecompleticonformcurealitatea.
Dup depunerea proiectelor, pentru solicitani, sunt disponibile numai aciunile Vizualizare,
Statusuri.
Pentru cererile de finanare a cror ncrcare online prin intermediului portalului AFIR se
realizeaz dup ora 14.00, termenul privind verificarea condiiilor de admitere se deruleaz din
ziuaurmtoare.nultimazidedepunerealicitaieilunare,ncrcareaonlineserealizeazpn
laora16.00.

DosarulCerereriideFinanarevafipaginatiopisat,cutoatepaginilenumerotatenordinedela1
lannparteadreaptsusafiecruidocument,undenestenumrultotalalpaginilordindosarul
complet, inclusiv documentele anexate. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare pagin va
purtatampilasolicitantului.
PieseledesenatecaredepescformatulA3,sepotataasalvatedirectnformat.pdf,lacarese
va adaugdeclaraia proiectantului privind conformitatea cu planele originale din Cererea de
Finanare.

Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

21

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

3.1.3VERIFICAREADOSARULUICERERIIDEFINANARE
Verificareacererilordefinanaresefacela:
o OJFIRpentruproiectefrC+M;
o CRFIRpentruproiectecuC+M;

1 ncadrareacereriidefinanarenfunciedeprescoring
Cerereadefinanareesteadmispentruverificareaeligibilitiiiacriteriilordeselecie,ncazul
n care autoevaluarea scorului (punctajului) solicitantului este mai mare sau egal cu pragul de
calitatealluniincareadepuscerereadefinanare;
Cererea de finanare, care la autoevaluare are punctajul mai mic dect pragul de calitate lunar,
rmnenateptarepnnlunancarepunctajulautoevaluriiatingenivelulpraguluidecalitate
nacordcupragurilestabilitenanunuldelicitaie.
Cerereadefinanarecarenuatingepragulminimnuvafievaluat.

2.Verificareaeligibilitiicereriidefinanare
Verificareaeligibilitiitehniceifinanciareconstn:
verificareaeligibilitiisolicitantului;
verificareacriteriilordeeligibilitate;
verificareabugetuluiindicativalproiectului;
verificareastudiuluidefezabilitateiatuturordocumenteloranexate.

Atenie!AgeniapentruFinanareaInvestiiilorRuraleirezervdreptuldeasolicitadocumente
sau informaii suplimentare dac, pe parcursul verificrilor i implementrii proiectului, se
constatdectreAFIRcestenecesar.Informaiilesuplimentaresevorsolicitadectreexperii
evaluatorinsistemonline,iarraspunsulvafitransmisonline.

Cazurilencareexpertulevaluatorpoatesolicitainformaiisuplimentaresunturmtoarele:
1. ncazulncaredocumentultehnic(StudiuldeFezabilitate)conineinformaiiinsuficiente
pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau exist informaii contradictorii n
interiorullui,ori,fadecelemenionatenCerereadeFinanare.ncazdesuspiciunese
poate solicita extras de Carte funciar i pentru cazurile n care nu este obligatorie
depunereaacestuidocument.
2. n cazul n care avizele, acordurile, autorizaiile au fost eliberate de ctre autoritile
emitente ntro form care nu respect protocoalele ncheiate ntre AFIR i instituiile
respective.
3. ncazulncarenbugetulindicativ(inclusivdevizelefinanciareidevizelepeobiect)exist
diferene de calcul sau ncadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este
facutcorect.

Nuestepermisncadrareansubcap.4.1Construciiiinstalaii,attaunorcheltuielieligibilect
i a unor cheltuieli neeligibile, fr a se detalia n devizele pe obiect lucrrile corespunztoare
spaiilor/instalaiilorcesevorexecuta.
Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

22

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele/
montajulcarefacpartedincategoriacheltuieliloreligibile/neeligibile.

n cazul n care restul documentelor din Cererea de Finanare nu sunt n conformitate cu forma
cerutlacap.4.2DocumentelenecesarentocmiriiCereriidefinanare,Cerereadefinanarevafi
declaratneeligibil.

3.Verificareapeterenacererilordefinanare
Verificareapeterenserealizeazdectreentitilecareinstrumenteazcerereadefinanare,i
numaipentruproiectelecarevizeazmodernizrialefermei,respectiv:
OJFIR pentruCereriledeFinanarefrconstruciimontaj;
CRFIR pentrucereriledefinanarecuconstruciimontaj;
Scopul verificriipeterenestedeacontroladateleiinformaiilecuprinsenanexeletehnicei
administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compar verificarea
anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificrii administrative) cu
realitatea,pentruaseasiguradecorectitudinearspunsurilor.
n cazul n care, solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren efectuat de ctre
OJFIR/CRFIR, acesta poate contesta rezultatele verificrii la publicarea raportului de selectie,
numai n cazul n care reprezentantul legal/ mputernicit al reprezentantului legal a menionat
observaiinformularulE3.8Fiadeverificarepeteren..

4.Verificareacriteriilordeselecie
nurmaacestorverificripotexistatreisituaii:
proiectulesteneeligibil;
proiectulesteeligibilivaaveaunpunctajpraguldecalitatelunar.
proiectulesteeligibilivaaveaunpunctaj<praguldecalitatelunar

5.Seleciaproiectelor
Submsura va beneficia de o alocare financiar anual. Alocarea financiar public a submsurii
aferentperioadeidedepunerecontinue,criteriiledeselecie,punctajeledeselecie,criteriilede
departajare i pragul minim sunt realizate la iniiativa AM PNDR cu consultarea prelabil a
ComitetuldeMonitorizare.PentrufiecaresesiuneanualcontinusefaceunANUNDELANSARE
ALICITAIEIncaresevorprezenta:alocareaanualcorespunztoaredomeniilordeintervenie,
intervalul de depunere a proiectelor, pragul minim, pragurile de calitate lunare, precum i
modalitateadeinformareapotenialilorbeneficiaricuprivirelalansareasesiuniianualecontinue.

Solicitanii/ beneficiarii la depunerea proiectului completeaz in Cererea de Finantare cmpul


aferentpunctajuluiestimativ(autoevaluare/prescoring).

Depunereacontinuaproiectelorncadrulsesiuniianualeseopretenaintedetermenullimit,
atunci cnd valoarea public total a proiectelor depuse avnd un punctaj estimat

Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

23

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

(autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal dect pragul de calitate aferent lunii respective
ajungelanivelulalocriisesiuniianuale.

Toateproiecteledepusentroluncalendaristic,ceaupunctajulmaimaresauegaldectpragul
de calitate corespunzator lunii respective, vor fi evaluate de ctre AFIR. Celelalte proiecte vor fi
evaluatenlunileurmtoare,atuncicndpunctajulestimativ(autoevaluare/prescoring)vadeveni
maimaresauegalcupraguldecalitatecorespunzatorluniirespective,ivorintrancompetiiecu
proiecteledepusenlunilerespective.

Pentruproiecteledepusecupunctajulmaimaresauegaldecatpraguldecalitatecorespunzator
lunii respective se va ntocmi un raport de selectie lunar, cu exceptia proiectelor pentru care
solicitantiiiauestimatpunctajul(autoevaluare/prescoring)cumaimultde20%fatadepunctajul
stabilitdeAFIR,candacetiavorintranprocesuldeselecieinraportuldeselectiefinalalsesiunii
dinanulrespectiv.

Selecia proiectelor se face n ordinea descresctoare a punctajului de selecie n cadrul alocrii


disponibilepentruselecialunarcereprezintdiferenadintrealocareaanualivaloareapublic
totalaproiectelorselectateprinrapoarteledeselecielunareanterioareisedesfoardistinct
pentruzonamontan.

ncazulproiectelorcuacelaipunctaj,departajareaacestora,sefacenfunciede:
valoareaeligibilaproiectului,exprimatneuro,nordinecresctoare;
dimensiunea ntreprinderii, n sensul prioritizrii solicitanilor care se ncadreaz n
categoriamicrontreprinderi;
forma de organizare, n sensul prioritizrii formelor asociative (cooperative i grupuri de
productori.
DupafinalizarearaportuluideselecielunaripublicareaacestuiapesiteulAFIR,beneficiariiaula
dispoziie10zilelucrtoarepentruadepunecontestaiicuprivirelarezultatulselecieilasediile
OJFIR.

Dupexpirareatermenuluidedepunereacontestaiilor,AFIRvaprocedalaseleciaproiectelorcu
punctajultotalmaimaresauegaldectpraguldecalitateaferentultimeisesiunipentrucaresa
ntocmit un raport de selecie lunar i care nu au depus contestaii, iar proiectele eligibile cu
punctajul total mai mic dect ultimul prag de calitate aferent lunii pentru care sa ntocmit un
raport de selecie lunar vor rmne n ateptare i vor intra n competiie cu proiectele depuse
ulterior.

Dup soluionarea contestaiilor de ctre Comisia de Contestaii i publicarea raportului de


contestaii pe pagina de internet al AFIR, solicitanii sunt notificai n 3 zile lucratoare de la
publicare.DuppublicarearaportuluilunardecontestaiiAFIRvaprocedalaseleciaproiectelor
cupunctajultotalmaimaresauegaldecatpraguldecalitateaferentultimeilunipentrucaresa
ntocmitunraportdeselecielunar,iarproiectelecupunctajultotalmaimicdectultimulpragde
Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

24

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

calitateaferentluniipentrucaresantocmitunraportdeselecielunarvorrmnenateptarei
vorintrancompetiiecuproiecteledepuseulterior.

Atentie! Evaluarea criteriilor de selectie se face numai n baza documentelor depuse odat cu
CerereadeFinanare.
Procesul de selecie i procesul de verificare a contestaiilor se desfasoar potrivit
Regulamentuluideorganizareifuncionarealprocesuluideselecieialprocesuluideverificare
acontestaiilorpentruproiecteleaferentemsurilordinProgramulNaionaldeDezvoltareRural
20142020(PNDR),publicatpesiteulwww.madr.roiwww.afir.info..
Solicitaniivorputeasredepunosingurdatproiectulncadruluneisesiunianualecontinue
numaidupretragereanprealabilaacestuia.

3.2CONTRACTAREAFONDURILOR

DupaprobareaRaportuluideseleciencaresuntincluseproiecteleaprobatepentrufinanare,
AFIR notific Beneficiarul privind Decizia de Selecie prin documentul Notificarea beneficiarului
privindselectareaCereriideFinanareisemnareaContractuluideFinanare.
Atenie!nvedereasemnriicontractuluidefinanare,ntermendemaxim5zilelucrtoaredela
primireaNotificriiprivindselectareacereriidefinantare,solicitantulsevaprezentalasediulOJFIR
(n cazul proiector fr C+M) /CRFIR (n cazul proiectelor cu C+M) cu un exemplar original al
dosarului Cererii de Finanare i a documentelor anexe pe suport de hrtie, conform
documentaieidepuseonline,carevarmnelaOJFIR/CRFIR.Pentruconfruntareadocumentelor
copiedepuseattpesuportdehartie,ctionline,sevaprezentatotodatidosarulcuprinznd
documentelenoriginal.
ATENIE! n urma depunerii la AFIR a Cererii de Finantare i a documentelor solicitate la
contractare, pe suport de hartie, un proiect selectat poate fi declarat neeligibil, dac n urma
verificriiacestoranusuntndeplinitecondiiiledeeligibilitate.

nmaxim3lunideladataprimiriinotificriiprivindselectareaCereriideFinanare,beneficiarul
trebuie s depun la Autoritatea Contractant (CRFIR) urmtoarele documente, cu caracter
obligatoriu:
1.
Documente care dovedesc capacitatea i sursa de cofinanare a investiiei emise de o
instituiefinanciarnoriginal(extrasdeconti/saucontractdecredit)ntermendemaxim90de
ziledelaprimireanotificriiprivindselectareaCereriideFinanare.Sevadepunetotodatiun
documentemisdeinstituiafinanciarcudateledeidentificarealeacesteiaialecontuluiaferent
proiectului FEADR (denumirea, adresa instituiei financiare, codul IBAN al contului n care se
deruleazoperaiunilecuAFIR)icazieruljudiciaralresponsabiluluilegal,noriginal;
2.
Certificate care s ateste lipsa datoriilor restante fiscale i sociale, emise de Direcia
GeneralaFinanelorPubliceideprimriileperazacroraiausediulsocialipunctedelucru
(numaincazulncaresolicitantulesteproprietarasupraimobilelor)i,dacestecazul,graficulde
reealonareadatoriilorctrebugetulconsolidat.
3. Document emis de DSVSA, conform tipurilor de documente menionate n Protocolul de
colaboraredintreAFIRiANSVSApublicatpepaginadeinternetwww.afir.info.
Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

25

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

4.DocumentemisdeDSPjudeeanconformtipurilordedocumentementionatenprotocolul
decolaboraredintreAFIRiMinisterulSntii.
5. Acord de mediu fr studiu de impact n cazul proiectelor care nu necesit evaluarea
impactuluiasupramediului(dactipulproiectuluiimpune).
6. Proiectul tehnic, nsoit de graficul de realizare a investiiei, n cazul n care investiia se
realizeazpebazaacestuiasevadepunenvedereaavizriidectreCRFIRntermendemaxim3
luni,respectivnmaxim6lunidelaprimireanotificrii,nsituaiilencareexistcontestaiisau
litigiiprivindproceduradeachiziiideserviciideproiectare.
n cazul existenei unor diferene fa de Studiul de Fezabilitate, n vederea avizrii Proiectului
Tehnic,Beneficiarultrebuiesataeze,untabelcentralizatorcudiferentelefizice/valoricentreSF
PThibugetulproiectului/devizulgeneral/devizelepeobiectenleiieuro,cuvalorileactualizate
semnate i tampilate de reprezentantul legal i proiectant, precum i prognozele economice n
cazul modificarii valorii totale a investiiei. n urma avizrii Proiectului Tehnic, Autoritatea
Contractantvaprocedalancheiereacontractuluidefinanare.
7.Acorduldemediu,pentruproiectelecarenecesitStudiudeimpact(ntermende6lunidela
primireanotificriiprivind selectareaCereriideFinanare.nacestcaz,AutoritateaContractant
va ncheia contractul de finanare, beneficiarul fiind obligat la depunerea acestuia n termenul
menionat n notificare, dup semnarea contractului de finanare cu AFIR. n situatia n care
beneficiarulnuprezintntermende6lunidelaprimireanotificriiprivindselectareaCereriide
Finanare, Acordul de mediu n cazul proiectelor care necesit evaluarea impactului asupra
mediului,AFIRirezervdreptuldeancetarelaiacontractual.
8. Cazierul judiciar al responsabilului legal. Responsabilul legal trebuie s nu aib nscrieri n
cazieruljudiciarcareprivescsanciunieconomicofinanciare.

Atenie! n cazul n care dovada cofinanrii se certific de ctre beneficiar prin extras de cont,
acesta va prezenta adresemis de instituia financiar privind blocarea ntrun cont specialal
proiectului,a 50% din suma reprezentnd cofinanarea privat a investiiei i care va fi utilizat
exclusivnscopulderulriiproiectului.

Duratamaximdedepunereadocumentelorobligatoriidectrebeneficiarestede3luni.ncaz
de neprezentare a documentelor de ctre Beneficiar, n termenele precizate n Notificarea de
selectierespectiv, 3lunisauncazulncare acestaseregsetenregistratnevideneleAFIRcu
debite,neregulisaulitigii,AgeniairezervdreptuldeanuncheiaContractuldefinanare.

ATENIE! n cazul nedepunerii documentelor de dovedire a cofinanrii i/sau a proiectului


tehnicntermenelemenionatencuprinsulnotificrii,acetibeneficiarivorfirestrictionaide
lafinanaredinFEADRtimpde1andelanotificare.

IMPORTANT! n cazul investiiilor care se realizeaz pe baza proiectului tehnic, ncheierea


contractuluidefinanaresevarealizapebazabugetuluirezultatnurmaavizriiacestuia.

Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

26

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Atenie! Durata de execuie a contractului de finanare poate fi de maxim 3 ani (36 de luni)
pentruproiectelecareprevdinvestiiicuconstruciimontaj.
Duratadeexecuieacontractuluipoatefidemaxim2ani(24luni),pentruproiecteledeinvestiii
care includ achiziii simple fr leasing financiar de utilaje, instalaii, echipamente i dotri noi
stabiliteprinfiamsurii/submsurii.
Durateledeexecuieprevzutemaisuspotfiprelungitecumaximum6luni,cuacordulprealabil
al AFIR i cu aplicarea penalitilor specifice beneficiarilor privai, prevzute n contractul de
finanare, la valoarea rmas de platit, cu excepia investiiilor care prevd adaptarea la
standardele UE, caz n care aceast prelungire nu poate depi termenul de graie legal impus
pentruadaptarealastandarde.
Durateledeexecuieprevzutemaisus,sesuspend,nsituaiancarepeparcursulimplementrii
proiectului se impune obinerea, din motive neimputabile beneficiarului, de avize/acorduri/
autorizaii,dupcaz,pentruperioadadetimpnecesarobineriiacestora.
SuspendareaContractuluidefinanareesteomsurexcepionalipoatefiaprobatnumaipe
bazauneijustificrifundamentatdebeneficiarcudocumentejustificative.

DURATADEVALABILITATEIDURATADEMONITORIZAREACONTRACTULUIDEFINANARE
DuratadevalabilitateaContractuluidefinanarecuprindeduratadeexecuieacontractului,la
care se adaug 5 ani de monitorizare de la data ultimei pli efectuat de Autoritatea
Contractant.

Precizm c, n cazul unei operaiuni constnd n investiii n infrastructur sau producie,


contribuiapublicserecupereazdac,ntermende10anidelaefectuareapliifinalectre
beneficiar, activitatea de producie n cauz este delocalizat n afara Uniunii Europene, cu
excepiasituaieincarebeneficiarulesteunIMM,pentrucaretermenulderecuperareestede
7ani.
Contribuiapublicserecupereazdacntermendecinciani,delaefectuareapliifinalectre
beneficiar,activelecorporaleinecorporalerezultatedinimplementareaproiectelorcofinanate
dinFEADRfacobiectuluneiadinurmtoarelesituaii:
a) ncetareasaudelocalizareauneiactivitiproductivenafarazoneivizatedePNDR2014
2020,saunerespectareacriteriilornbazacroraproiectulafostdeclarateligibilsiselectat;
b) o modificare a proprietii asupra unui element de infrastructur care d un avantaj
nejustificatuneintreprinderisauunuiorganismpublic;
c) o modificare substanial care afecteaz natura, obiectivele sau condiiile de realizare i
careardeterminasubminareaobiectiveloriniialealeacestuia;
d) realizarea unei activiti neeligibile n cadrul investiiei finanat din fonduri
nerambursabile.
Atenie! Beneficiarul este obligat s nu nstrineze sau/i s modifice substanial investiia
realizatprinproiectpeperioadadevalabilitateaContractuluideFinanare.

Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

27

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

PRECIZRIREFERITOARELAACORDAREAAVANSULUI

PentruBeneficiarulcareaoptatpentruavansnvedereademarriiinvestiieinformularulCererii
de Finanare, AFIR poate s acorde un avans de pn la maxim 50% din valoarea eligibil
nerambursabil.
Avansul poate fi solicitat de beneficiar pn la depunerea primei Cereri de plat. Beneficiarul
privatpoateprimiavansulnumaidupavizareauneiprocedurideachiziiidectreAFIR.
Pentruplatanavansacheltuieliloreligibilenerambursabile,beneficiarulesteobligatsdepuno
garaniefinanciar,caresacoperesumasolicitatnavansnprocentde100%,eliberatdectre
o instituie financiar bancar sau nebancar nscris n Registrul Special al Bncii Naionale a
Romniei conform legislaiei n vigoare, Beneficiarul privat poate depune n acest sens poli de
asigurare eliberat de o societate de asigurri, autorizat potrivit legislaiei n vigoare. Garania
financiarsedepuneodatcuDosarulCereriidePlataAvansului.

GaraniaaferentavansuluitrebuieconstituitladispoziiaAFIRpentruoperioaddetimpmai
marecu15zilecalendaristicefadeduratadeexecuieacontractuluiivafieliberatncazul
n care AFIR constat c suma cheltuielilor autorizate la plat, care corespund contribuiei
financiareaUniuniiEuropeneicontribuieipublicenaionalepentruinvestiii,depetesuma
avansului.
Beneficiarul trebuie s justifice avansul primit de la Autoritatea Contractant pe baza
documentelor justificative solicitate de AFIR conform Instruciunilor de plat, Anexa V la
ContractuldeFinanarerespectivlaultimatrandeplat.

BeneficiarulcareancasatavansdelaAutoritateaContractantisolicitprelungireaperioadei
maximedeexecuieaprobateprincontractuldefinanare,esteobligatsdepunalaAutoritatea
Contractant i documentul prin care dovedete prelungirea valabilitii Scrisorii de Garanie
Bancar/Nebancar,polideasigurarecaresacoperenoultermendeexecuiesolicitat.

Atenie!AFIRefectueazplataavansuluincontulbeneficiarilor,deschislaTrezoreriaStatuluisau
laoinstituiebancar.

PrecizrireferitoarelamodificareaContractuluidefinanare:

BeneficiarulpoatesolicitamodificareaContractuluideFinantarenumaincursuldurateide
execuieaacestuiastabilitprincontractinupoateaveaefectretroactiv.
Oricemodificarelacontractsevafacecuacordulambelorpricontractante,cuexcepia
situaiilorncareintervinmodificrialelegislaieiaplicabilefinanriinerambursabile,cnd
AutoritateaContractantvanotificanscrisBeneficiarulcuprivirelaacestemodificri,iar
Beneficiarulseobligalerespectantocmai.
Beneficiarul poate efectua pe propria rspundere modificri financiare, n sensul
realocrilorntreliniilebugetare,dacacesteanuschimbscopulprincipalalproiectului,i
nu afecteaz funcionalitatea investiiei, criteriile de eligibilitate i selecie pentru care
proiectulafostselectaticontractatiarmodificareafinanciarselimiteazlatransferulde
maxim10%dinsumanscrisiniialncadrulbugetuluintrecapitolebugetaredecheltuieli
eligibile i fr diminuarea valorii totale eligibile a proiectului, cu notificarea prealabil a

Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

28

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

AutoritiiContractante,frafinsnecesaramendareaContractuluideFinanareprin
ActAdiional.
Beneficiarulvaprezentaunraportdeprogresalinvestiiei,ncazulsolicitriidemodificare
a Contractului de Finanare prin Act Adiional sau la solicitarea Autoritii Contractante.
AcestavarespectaformatultipataatlaContractuldeFinanare,princaresevorraporta
activitile desfurate n perioada de implementare, stadiul realizrii indicatorilor,
rezultatelepariale/finaleobinutelamomentulraportrii.

Important! Solicitantul/Beneficiarul trebuie s depun din proprie iniiativ toate eforturile


pentrualuacunotintdetoateinformaiilepublicereferitoarelamsura/submsuradinPNDR
20142020/Schema de ajutor pentru care depune proiectul n cadrul PNDR 2014 2020 n
vederea selectrii pentru finanare i s cunoasc toate drepturile i obligaiile prevzute n
contractuldefinanarenaintedesemnareaacestuia.

ncazulconstatriiuneineregulicuprivirelancheiereaoriexecutareaContractului,inclusivn
cazul n care beneficiarul este declarat n stare de incapacitate de plat sau a fost declanat
procedura insolvenei/falimentului, precum i n situaia n care Autoritatea Contractant
constat c cele declarate pe proprie rspundere de beneficiar, prin reprezentanii si, nu
corespundrealitiisaudocumentele/autorizaiile/avizeledepusenvedereaobineriifinanrii
nerambursabilesuntconstatatecafiindneadevarate/false/incomplete/expirate/inexate/nu
corespund realitii, Autoritatea Contractant poate nceta valabilitatea Contractului, de plin
drept,printronotificarescrisadresatBeneficiarului,frpunerenntrziere,frnicioalt
formalitateifrinterveniainstaneijudectoreti.

n aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanare nerambursabil,


mpreuncudobnziipenalitinprocentulstabilitconformdispoziiilorlegalenvigoare,in
conformitatecudispoziiilecontractuale.

Prin excepie, n situaia n care nendeplinirea obligaiilor contractuale nu este de natur a


afecta condiiile de eligibilitate i selecie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va
realizaproporionalcugraduldenendeplinire.
AnteriorncetriiContractuluideFinantare,AutoritateaContractantpoatesuspendacontractul
i/sauplilecaomsurdeprecauie,froavertizareprealabil.

3.3ACHIZIIILE

Beneficiarulareposibilitateasdemarezeproceduradeachiziiiservicii,bunuriiexecuielucrri
ncepnd cu data primirii Notificrii de selecie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de
achiziii) pe proprie rspundere, avizarea dosarelor de achiziii realiznduse ulterior semnrii
ContractuluideFinanarecuA.F.I.R.
ntreaga procedur de achiziii servicii, bunuri cu sau fr montaj i de execuie lucrri
(construcii,modernizri)ncadrulproiectelorfinanateprinPNDRsevaderulaonlinepesiteul
www.afir.info, conform prevederilor Manualului de achiziii i instruciunilor de publicare
disponibilepesiteulAgentiei(tutoriale),valabileatatpentrubeneficiarictipentruofertani,
Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

29

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

condiiacerutfiindautentificareabeneficiarului/solicitantuluipesiteulwww.afir.info.

Procedurile de achizitii pentru serviciile de consultanta, studii teren, ntocmirea Studiilor de


Fezabilitate/documentaiilor de avizare a lucrrilor de intervenie necesare ntocmirii cererii de
finanaresevorderula,dupcumurmeaz:

Contractele<=15.000EURO,faraTVA,sepotadjudecaprinatribuiredirect.
Contractele > 15.000 EURO, fara TVA, pentru servicii de consultan i servicii pentru
ntocmireaStudiilor de Fezabilitate derulate anterior ncheieriicontractului de finanarecu AFIR,
procedura de achiziii se va derula cu respectarea prevederilor Manualului de achiziii pentru
beneficiariiprivaiaiPNDRpostatpesiteulAFIR,darcucondiiapublicriinziarauneiinvitaiide
participareiprimiriidectresolicitantaminim2oferteconformetehnicifinanciar.

ncazulinvestiiilorcarepresupunachizitiisimpleBeneficiarulesteobligatsfinalizezeprocedura
deachiziiiisdepundosareledeachiziiilaOJFIRdecareaparine,nvedereaavizrii,nmaxim
3luni,iotrandeplatnmaximde6lunideladatasemnriiContractuluideFinanare.
Beneficiarulacruiinvestiiecuprindeconstruciimontajesteobligatsfinalizezeprocedurade
achiziiiisdepunadosareledeachiziiilaCRFIRnvedereaavizrii,ntermendemaxim6lunii
otrandeplatntermendemaxim12lunideladatasemnriicontractuluidefinanare,ncazul
proiectelorpentruachiziiicomplexe.

PrecizmctermenelespecificatemaisussuntIMPERATIVE,nencadrareanacestetermeneva
conducelancetareacontractuluidefinanare.

Beneficiarulacruiinvestiiecuprindeconstruciimontaj,nupoatedemaraexecuialucrrilorfr
avizulfavorabilprivindverificareaproiectuluitehniccesevarealizainainteaincheieriicontractul
definantare.
Achiziiesimplreprezintdobndirea,nurmaaplicriiuneiproceduridelicitaie,respectivde
seleciedeoferte/conformbazeipreuridereferin,publicatpesiteulAFIR,dectrebeneficiarul
privat al finanrii prin PNDR a unor bunuri cum ar fi tractoare, maini, utilaje i instalaii
tehnologicefrmontajiservicii,precumceldeconsultan,dacestecazul,prinatribuireaunui
contractdeachiziie.
Achiziiecomplexcareprevedeconstruciimontajreprezintdobndirea,nurmaaplicriiunei
proceduri de licitaie, respectiv de selecie de oferte de ctre beneficiarul finanrii prin PNDR a
unor bunuri cum ar fi utilaje i instalaii tehnologice cu montaj i/sau lucrri de construcii i
instalaiiiserviciiprinatribuireaunuicontractdeachiziie.

Atenie! Pentru ncheierea contractelor cu firmele de consultan putei consulta Modelul de


Contract de Prestri Servicii Profesionale de Specialitate, precum i Recomandri n vederea
ncheierii contractelor de prestri servicii de consultan i/sau proiectare, publicate pe pagina
oficialAFIRlaseciunea:InformaiiGenerale>>RapoarteiListe>>Listfirmede consultan.
Acestedocumenteauuncaracterorientativ,prileavndlibertateadeaincludencontractulpe
carelveisemnaclauzelecelemaipotriviteiadaptateserviciilorvizatederespectivelecontracte.

Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

30

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Atenie!Lasesizareamotivatisusinutcudoveziaunuibeneficiar/contractorcufinanaredin
FEADR, cu privire la consultanii/contractorii/beneficiarii acestuia care nu se achit de obligaiile
contractuale,cuexcepiacazurilordeformajor,AFIR/MADR,dupoverificareprealabilin
bazaunuiactadministrativdeconstatare,poatesincludisfacpubliceinformaiiledespre
acetia n Lista consultanilor/contractorilor/beneficiarilor care nu i respect obligaiile
contractuale.
Informaiiprivindconsultanii,contractoriiibeneficiariisprijinuluifinanciarneambursabilcarenu
irespectobligaiilecontractualevorputeaficonsultatepesiteuloficialalAFIR.

ncontextulderulriiachiziiilorprivate,conflictuldeinteresesedefinesteprin:
A. Conflictuldeinteresentrebeneficiar/comisiiledeevaluareiofertanti:
Acionariatulbeneficiarului(pnlaproprietariifinali),reprezentaniilegaliaiacestuia,membriin
structuriledeconducerealebeneficiarului(administratori,membrinconsiliideadministraieetc)
imembriicomisiilordeevaluare:
a. deinaciunidincapitalulsubscrisalunuiadintreofertanisausubcontractani;
b. facpartedinstructuriledeconducere(reprezentanilegali,administratori,membri
aiconsiliilordeadministratieetc.)saudesupervizarealeunuiadintreofertanisau
subcontractani;
c. suntnrelaiederudeniepnlagradulIVsauafincupersoaneaflatensituaiile
demaisus.
B. Conflictuldeinteresentreofertani:
Acionariatuluiofertanilor(pnlaproprietariifinali),cuexcepiaacionarilor/asociailortiplista
n cazul Societilor pe Aciuni, bncilor, fondurilor de investiii i productorilor, reprezentanii
legali,membriinstructuriledeconducerealebeneficiarului(consiliideadministraieetc):
a. Dein pachetul majoritar de aciuni la celelalte firme participante pentru aceeai
achiziie(OUG66/2011);
b. Facpartedinstructuriledeconducere(reprezentanilegali,administratori,membri
ai consiliilor de administratie etc) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau
subcontractant;
c. SuntnrelaiederudeniepnlagradulIVsauafincupersoaneaflatensituaiile
demaisus.
Nerespectarea de ctre beneficiarii FEADR a Instruciunilor privind achiziiile private anex la
contractuldefinanareatrageneeligibilitateacheltuieliloraferenteachiziieideservicii,lucrrisau
bunuri.
Peparcursulderulriiprocedurilordeachiziii,laadoptareaoricreidecizii,trebuieavutenvedere
urmtoareleprincipii:
d. Nediscriminarea;
e. Tratamentulegal;
f. Recunoatereareciproc;
g. Transparena;
h. Proporionalitatea;
i. Eficienautilizriifondurilor;
j. Asumarearspunderii.
Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

31

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

n cazul n care beneficiaz de avans, beneficiarul poate de asemenea s depun la OJFIR/CRFIR


DeclaraiadeealonareadepuneriiDosarelorCererilordePlatnmaxim30deziledelaavizarea
primuluidosardeachizitie(inclusivdosareledeservicii).

ncazulproiectelorpentrucaresedeconteazTVAuldelabugetuldestatconformprevederilor
legale n vigoare beneficiarii trebuie s depun i Declaraia de ealonare a depunerii Dosarelor
CererilordePlatdistinctpentruTVA.

Atenie!Solicitaniicarevorderulaproceduradeachiziiiservicii,cuovaloaremaimarede15.000
euro,naintedesemnareacontractuluidefinanarecuAFIR,vorrespectaprevederileprocedurii
deachiziiiserviciidinManualuluideachiziiipostatpepaginadeinternetAFIR.

3.4PLATA
BeneficiarulvadepunelaOJFIR/CRFIR,DeclaraiadeealonareadepuneriiDosarelorCererilor
dePlatnmaxim30deziledelaavizareaprimuluidosardeachiziie(exceptnddosarelede
servicii).
ncazulncarebeneficiarulnudepuneDeclaraiadeealonarentermenulprevazut,aceastaseva
depuneceltrziuodatcuprimatranaDosaruluicereriideplat.

DosarulCereriidePlatsedepunedebeneficiarlaOficiulJudeeanpentruFinanareaInvestiiilor
Ruralendouexemplarepesuportdehrtie,lacareataeazpesuportmagneticdocumentele
ntocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plat trebuie s cuprind documentele justificative
prevzute n INSTRUCIUNILE DE PLAT (vezi Anexa V la Contractul de finanare) pe pagina de
internetaAFIRwww.afir.info.

Termenullimitdeefectuareaplilorctrebeneficiarestedemaxim90dezilecalendaristicede
ladatanregistrriicereriideplatconforme.

Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

32

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul 4
INFORMAIIUTILEPENTRUACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILE

4.1DOCUMENTELENECESARENTOCMIRIICERERIIDEFINANARE

DocumentelenbazacrorasevaevaluaCerereadefinanare:
1.a) STUDIUL DE FEZABILITATE (pentru achiziiile simple se vor completa doar punctele care
vizeazacesttipdeinvestiie)
Important!
numai n cazul n care este mentionat codul CAEN i datele de identificare ale firmei de
consultantanStudiuldeFezabilitatecheltuielileprivindconsultanasunteligibile.
devizul general i devizele pe obiect trebuie s fie semnate de persoana care lea ntocmit i
tampilatedeelaboratoruldocumentaiei
sevaataafoaiadecapt,careconinesemnturilecolectivuluiformatdinspecialiticondus
deunefdeproiectcareaparticipatlaelaborareadocumentatieiitampilaelaboratorului
sevadetaliacapitolul3Cheltuielipentruproiectareiengineeringicapitolul5Organizare
de santier prin devize care s justifice n detaliu sumele respective, ct i pentru a putea fi
urmaritenetapadeachiziiiiautorizarepli
prile desenate din cadrul seciunii B (planuri de amplasare n zona, planul general, relevee,
seciunietc.),sfiesemnate,tampilatedectreelaboratorncartusulindicator.
n cazul n care solicitantul realizeaz n regie proprie constructiile n care va amplasa utilajele
achiziionateprininvestiiafinanatdinFEADR,cheltuielilecurealizareaconstrucieivorfitrecute
ncoloananeeligibile,vaprezentaobligatoriuStudiuldeFezabilitateiCertificatuldeUrbanism
pentruacestea.
ncazulncareinvestiiaprevedeachiziionareadeutilajecumontaj,solicitantulesteobligats
evideniezemontajulla capitolul4.2Montaj utilajtehnologicdinBugetulindicativalProiectului,
chiar daca montajul este inclus n oferta/ factura utilajului, cu valoare distinct pentru a fi
consideratcheltuialeligibil.Dacmontajulserealizeaznregieproprie,acestasevaevidenia
obligatoriucavaloarencoloanacheltuielineeligibile).
Pentruserviciisevorprezentadevizedefalcatecuestimareacosturilor(nr.experti,ore/expert,
costuri/ ora). Pentru situaiile n care valorile sunt peste limitele prevazute n baza de date a
Ageniei,sausuntnejustificateprinnumaruldeexperti,prinnumaruldeoreprognozatesauprin
naturainvestitiei,laverificareaproiectului,acesteapotfireduse,cuinformareasolicitantului.
n cazul n care investiia cuprinde cheltuieli cu construcii noi sau modernizari, se va prezenta
calcul pentru investiia specific n care suma tuturor cheltuielilor cu construcii i instalaii se
raporteazlampdeconstrucie.

1.b)Expertizatehnicdespecialitateasupraconstrucieiexistente

1.c)Raportulprivindstadiulfizicallucrrilor.
Atenie! n cazul proiectelor care prevd modernizarea/finalizarea construciilor existente/
achiziii de utilaje cu montaj care schimb regimul de exploatare a construciei existente, se
Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

33

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

ataeazlaStudiuldefezabilitate,obligatoriuExpertizatehnicdespecialitateasupraconstruciei
existenteiRaportulprivindstadiulfizicallucrrilor.

2. SITUAIILE FINANCIARE (bilan formularul 10, contul de profit i pierderi formularul 20,
formularele 30 i 40), precedente anului depunerii proiectului nregistrate la Administraia
Financiar.
n cazul n caresolicitantul este nfiinat cu celpuin trei ani financiari nainte deanul depunerii
cereriidefinanaresevordepuneultimiletreisituaiifinanciare.
Atenie!RezultatuldeexploatarealanuluiprecedentdepuneriiCereriideFinanaretrebuiesfie
pozitiv (inclusiv 0). n cazul n care anul precedent depunerii Cererii de Finanare este anul
nfiinrii,nuseanalizeazrezultatuloperaionalcarepoatefinegativ.

Potapareaurmtoarelesituatii:
a) n cazul unui solicitant nfiinat n anul depunerii proiectului care nu a ntocmit Bilanul
aferent anului anterior depunerii proiectului, nregistrat la Administraia Financiar,
solicitantulnuvadepuneniciundocumentnacestsens.
b) ncazulsolicitanilorcarenuaudesfuratactivitateanterioardepuneriiproiectului,dar
au depus la Administraia Financiar Bilanul anului anterior depunerii proiectului,
solicitantul va depune la dosarul cererii de finanare Bilanul formularul 10, anului
anteriordepuneriiproiectuluinsoitdecontuldeprofitipierdereformularul20,inclusiv
formularele30 i 40, nregistrat laAdministraia Financiar,prin care dovedete cnu a
inregistratvenituridinexploatare
c) ncazulsolicitanilorcarenuaudesfuratactivitateanterioardepuneriiproiectuluiiau
depuslaAdministraiaFinanciarDeclaraiadeinactivitate(conformlegii)nanulanterior
depunerii proiectului, atunci la dosarul cererii de finanare solicitantul va depune
DECLARAIADEINACTIVITATEnregistratlaAdministraiaFinanciar.

Pentrupersoanefiziceautorizate,ntreprinderiindividualeintreprinderifamiliale:
Declaraiespecialprivindveniturilerealizateinanulprecedentdepuneriiproiectuluinregistrat
laAdministraiaFinanciar(formularul200),ncarerezultatulbrutobinutanualsnufienegativ;

3. a) Documente solicitate pentru imobilul (cldirile i/sau terenurile) pe care sunt/vor fi


realizateinvestiiile:
a)1.Actuldeproprietateasupracldirii,contractdeconcesionaresaualtdocumentncheiatla
notariat,carescertificedreptuldefolosinpe operioaddecel puin10 anidelamomentul
depuneriicereriidefinanare;
a)2.Documentulcareatestdreptuldeproprietateasupraterenului,contractdeconcesionare
sau alt document ncheiat la notariat, care s certifice dreptul de folosin al terenului pe o
perioaddecelpuin10anidelamomentuldepuneriicereriidefinanare.
ContractuldeconcesiunevafinsoitdeADRESAEMISDECONCEDENTitrebuiesconin:
situaia privind respectarea clauzelor contractuale i dac este cazul respectarea graficului de
realizareainvestiiilorprevzutencontractialteclauze;
Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

34

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

suprafaa concesionat la zi (dac pentru suprafaa concesionat exist solicitri privind


retrocedarea sau diminuarea, i dac da, s se menioneze care este suprafaa supus acestui
proces)pentruterenulpecareesteamplasatcldirea.

Atenie!Pentruconstruciiledefinitivesolicitantultrebuiesprezintedocumentecarescertifice
dreptul real principal [drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobndit prin:
contractdevnzarecumprare,deschimb,dedonaie,certificatdemotenitor,actadministrativ
de restituire, hotarare judectoreasc)/ contract de concesiune], definite conform Legii nr. 50/
1991, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru terenul pe care urmeaz a se realiz
investiia.
Pentru construciile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, cu modificrile i
completrile ulterioare, solicitantul poate prezenta i un contract de comodat/locaiune
(nchiriere)asupraterenului.
a)3.Extrasdecartefunciarsaudocumentcarescertificecnuaufostfinalizatelucrrile
de cadastru, pentru investiiile care vizeaz investiii n lucrri privind construciile noi sau
modernizrialeacestora.
Atenie! n situatia n care amplasamentul pe care se execut investiia nu este liber de sarcini
(gajat pentru un credit), se va depune acordul bancii privind executia investitiei i graficul de
rambursareacreditului.

4. CERTIFICAT DE URBANISM SAU AUTORIZAIE DE CONSTRUIRE pentru proiecte care prevd


construcii(noi,extinderisaumodernizri).Certificatuldeurbanismnutrebuiensoitdeavizele
mentionatecanecesarefazeiurmatoaredeautorizare.

5.CLASAREANOTIFICRII
sau
DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE INIIAL document care s ateste c solicitantul a iniiat
procedurapentruobinereaacorduluidemediu
sau
DECIZIAETAPEIDENCADRAREncaresespecificfaptulcproiectulnusesupuneproceduriide
evaluareaimpactuluiasupramediuluiiproceduriideevaluareadecvat;
sau
ACORDDEMEDIU/AVIZNATURA2000
n cazul n care la depunerea Cererii de Finanare solicitantul prezint numai dovada (Decizia
etapei de evaluare iniial) c a iniiat procedura de obinere a acordului de mediu, dup
verificarea eligibilitii i selectarea proiectului, acesta nu se contracteaz pn la depunerea
acorduluidemediu.Duratamaximncareproiectulrmnenateptareestede3lunideladata
primirii notificrii privind selectarea sau de 6 luni n cazul n care proiectul necesit studiu de
impact.Pentruactivitiexistentecarefacobiectulextinderiisaumodernizrii,documentulvafi
nsoitdeNotadeconstatareeliberatdeGardaNaionaldeMediu.

Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

35

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

6.!ACESTEDOCUMENTESEVORPREZENTALAMOMENTULNCHEIERIICONTRACTULUI:
DOCUMENTECAREDOVEDESCCAPACITATEAISURSADECOFINANAREainvestiieiemisedeo
instituiefinanciarnoriginal(extrasdecontsi/saucontractdecredit)ntermendemaxim90de
zile de la primirea notificrii privind selectarea cererii de finanare. Se va depune totodat i un
document de la instituia financiar cu datele de identificare ale acesteia i ale contului aferent
proiectului FEADR (denumirea, adresa instituiei financiare, codul IBAN al contului n care se
deruleazoperaiunilecuAFIR)icazieruljudiciaralresponsabiluluilegal,noriginal;

7.!ACESTEDOCUMENTESEVORPREZENTALAMOMENTULNCHEIERIICONTRACTULUI:
7.1 CERTIFICATE CARE S ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE i sociale emise de
DireciaGeneralaFinanelorPubliceideprimriileperazacroraiausediulsocialipuncte
delucru(numaincazulncaresolicitantulesteproprietarasupraimobilelor)i,dacestecazul,
graficuldereealonareadatoriilorctrebugetulconsolidat.

Atenie! Certificatele trebuie s menioneze clar lipsa datoriilor prin meniunea nu are datorii
fiscaleisocialesaulocalesaubararearubriciincareartrebuisfiemenionate.
Atenie!Solicitantulvaprezentadeciziaderambursareaprobatasumelornegativesolicitatela
rambursareprindeconturiledeTVAi/saualtedocumenteaprobatepentrusoluionareacererilor
derestituire,decizie/documentecareaufostaprobateulterioreliberriicertificatuluideatestare
fiscal,pentrucompensareaobligaiilorfiscaledelaSect.A.
7.2CAZIERULJUDICIARALREPREZENTANTULUILEGAL.

8.!ACESTEDOCUMENTESEVORPREZENTALAMOMENTULNCHEIERIICONTRACTULUI:
8.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA JUDEEAN PENTRU PROIECT, conform Protocolului de
colaboraredintreAFIRiANSVSApublicatpepaginadeinternetwww.afir.info.
8.2DOCUMENTEMISDEDSPJUDETEANPENTRUPROIECT,conformProtocoluluidecolaborare
dintreAFIRiMSpublicatpepaginadeinternetwww.afir.info

Solicitantulsevaasigurac
Atenie! Documentele acestui punct vor fi emise cu cel mult
documenteleeliberatedectre
autoritilecompetente
unannainteadepuneriiCereriidefinanare.
menioneazstandardelecarevor
Formatul documentelor poate fi vizualizat pe pagina de
fiimplementateprinintermediul
internet www.afir.info, seciunea: Informaii utile/ Protocoale
proiectului(dacestecazul).
decolaborare.

9.Pentruunitilecaresemodernizeaziseautorizeaz/avizeazconformlegislaieinvigoare:
9.1 AUTORIZAIE SANITAR/ NOTIFICARE de constatare a conformitii cu legislaia sanitar
emisecucelmultunannainteadepuneriiCereriidefinanare.
9.2NOTADECONSTATAREPRIVINDCONDIIILEDEMEDIUpentruunitilenfunciune.

Atenie!ncazulncaresolicitantulprezintaautorizaiidefuncionare,acesteatrebuieeliberate/
vizate cu cel mult un an n urm fa de data depunerii Cererii de Finanare. n caz contrar,

Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

36

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

solicitantul va prezenta Nota de constatare a conformitii unitii n funciune, cu legislaia


sanitar,demediunvigoare.
DatadeemitereaNotelordeconstataretrebuiesafiecucelmultunannainteadepuneriiCererii
deFinanare.

10 a) CERTIFICATUL DE NREGISTRARE ELIBERAT DE OFICIUL REGISTRULUI COMERULUI


conformlegislaieinvigoare;

b) ACT CONSTITUTIV pentru Societatea cooperativ agricol (nfiinat n baza Legii nr. 1/
2005,art.4,literab,cid)iCooperativaagricol(nfiinatnbazaLegiinr.566/2004,art.6,lit.a
i c) cu modificrile i completrile ulterioare, din care sa reiasa ca acestea se ncadreaz n
categoria: societate cooperativ de consum (art. 4, lit b), societate cooperativa de valorificare
(art.4 c), societate cooperativ agricol (art. 4, lit. d), cooperativ agricol de servicii (art. 6,
lit.a),cooperativ agricola de procesare a produselor agricole, care asigur produse tipice, de
marc,cuprezenpermanent(art.6,c)
c)AVIZDERECUNOATEREPENTRUGRUPURIDEPRODUCTORIemisdeMADR
d) DOCUMENT EMIS DE CTRE ORGANIZATIA INTERPROFESIONAL PENTRU PRODUSELE
AGROALIMENTARE(OIPA),dincaresreiascsolicitantuli,dacestecazul,terelepersoanecu
careacestancheieprecontracte,are/aucalitateademembrualacesteia,nsoitdedocumentul
denfiinarealOIPA(actconstitutivistatut),documentavizatdeconsiliuldirector.
SevaluanconsiderareattdocumentulavizatdectrePreedinteleConsiliuluiDirectorctide
oaltpersoanmputernicitdeConsiliulDirectorconformprevederilorstatutului.nacestcaz,pe
lng documentul emis de OIPA din care sa reias ca solicitantul este membru al acesteia,
solicitantul trebuie sa prezinte i Hotrrea Consiliului Director de mputernicire a Preedintelui
ConsiliuluiDirectorsauauneialtepersoanedincadrulConsiliuluiDirector,conformprevederilor
statutului, n vederea semnrii acestor documente i PRECONTRACTELE CU MEMBRII OIPA n
vedereacolectrii/comercializrii.

11.
11.1:CERTIFICATDECONFORMITATEAPRODUSELORAGROALIMENTAREECOLOGICE
(materii prime i produse finite) emis de un organism de inspecie i certificare, conform Ord.
181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecie i certificare n
agriculturaecologic(pentrumodernizri)
11.2(pentruinvestitiinoi):
a)FISADENREGISTRARECAPROCESATORIPRODUCTORNAGRICULTURAECOLOGIC
b)CONTRACTULPROCESATORULUICUUNORGANISMCERTIFICATDEINSPECTIESICERTIFICARE
Pentru investiiile noi sau modernizri ale activitii existente cu producerea de produse noi
ecologice,solicitaniitrebuiesdemonstrezeprinStudiuldefezabilitatecvorcolectaiprocesa
produseecologiceatestateconformlegislaieinvigoare.Acestlucrusevaverificalacererilede
platinperioadademonitorizare.

Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

37

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

12.CERTIFICATDECONFORMITATEAPRODUSULUI
Pentru produsele care particip la sisteme din domeniul calitii recunoscute la nivel european,
emis de un organism de inspectie i certificare acreditat de RENAR (pentru modernizri la
depunere,pentruinvestiiinoilaultimaplat).

13.ATESTATULDEPRODUSTRADIIONAL
Emis de MADR, n conformitate cu Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor tradiionale
(pentrumodernizriladepunere,pentruinvestiiinoilaultimaplat)

14.ATESTATPRODUSALIMENTAROBINUTCONFORMUNEIREETECONSACRATEROMNETI
Emis de MADR, n conformitate cu Ordinul 394/2014 privind atestarea produselor alimentare
obinute conform reetelor consacrate romneti, (pentru modernizri la depunere, pentru
investiiinoilaultimaplat)

15.DECLARAIACUPRIVIRELANENCADRAREANCATEGORIAFIRMENDIFICULTATE

16.ALTEDOCUMENTEJUSTIFICATIVE(SEVORSPECIFICADUPCAZ):

Atenie!Evaluareacereriidefinanaredinpunctdevederealeligibilitiiialverificriicriteriilor
de selecie va include i consultarea informailor referitoare la solicitant i la punctul de lucru,
dupcaz,deinutedeinstituiileabilitate(ex:ANSVSA,APIA,MADR,ONRC,etc).

4.2LISTAFORMULARELORDISPONIBILEPESITEULAFIRwww.afir.info

DosarulCERERIIDEFINANARE:
Cererea de Finanare Anexa 1 (document care reprezint solicitarea completat
electronicpecarepotenialulbeneficiaronainteazAFIRnvedereaobineriifinanrii);
StudiuldeFezabilitateAnexa2;
Lista UAT din zonele montane Anexa 3 (document care prezint delimitarea zonei
montanelaniveldeunitateadministrativteritorial)
AnexaIListaprevzutlaart.38dinTratatuldeFuncionarealUniuniiEuropeneAnexa
4
Sinteza privind potenialul de prelucrare a produselor agricole conform studiului
Evaluarea potenialului de producie agricol i determinarea zonelor cu potenial de
dezvoltare a investiiilor n activitile de procesare agroalimentar Anexa 5
(documentcareprezintmodalitateadestabilireapotenialuluideprelucrareaproduselor
agricole)
Contractul de Finanare Anexa 6 (document cadru care reglementeaz acordarea
fondurilornerambursabilentreAFIRibeneficiarulfondurilornerambursabile);
DosarulCERERIIDEPLAT:
CerereadePlatpentruavans(Cereredeplatpentrusolicitareaavansului);

Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

38

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

CerereadePlat(documentcarecuprindeoseriededocumentejustificativeprintrecare
declaraiadecheltuieli,raportuldeexecuieetc);
DeclaraiadeealonareadepuneriiDosarelorCererilordePlat(documentcareprevede
perioadeleestimativededepunereatranelordeplat);
Declaraiadecheltuieli(documentcareprevedetipuriledecheltuieliachiziiidebunuri/
servicii/lucrri/actualizri/diverseineprevzute);
Raportuldeexecuie(documentcareprevederealizrilefiziceicelefinanciare);
Declaraia pe propria rspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea
tuturorcriteriilordeeligibilitateprivindproceduriledeachiziie,acondiiilordeeligibilitate
menionatenCerereadeFinanareirambursareacheltuielilorsolicitateprinFEADRcare
nuvorfaceobiectulaltorprogramedefinanarenerambursabil);
Alte documente al cror format nu este elaborat de AFIR i nu pot fi furnizate de AFIR
(ListacompletadocumenteloresteprezentatnInstruciuniledecompletareaCereriide
Plat,publicatepepaginadeinternetaAFIRwww.afir.infoInvestiiiPNDRsM4.2);

Deasemenea,npaginadeinternetaAFIR,www.afir.info,puteiconsultaidescrca:
Fia Msurii 4 Investiii n active fizice i a submsurii 4.2 Sprijin pentru investiii n
procesarea/marketingulproduseloragricoleAnexa7;
Actele normative utile (Informaii utile Acte normative Legislaie specific FEADR)
Anexa8.

Toate formularele prezentate al cror format este elaborat de AFIR pot fi consultate i
descrcate direct de pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info Investiii PNDR sM4.2
investiiinexploataiiagricole)saupotfisolicitatedelasediileAFIRdinar.

Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

39

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


4.3DICIONAR

Beneficiar persoan juridic/ persoan fizic autorizat/ ntreprindere individual/


ntreprinderefamilialcarearealizatunproiectdeinvestiiiicareancheiatuncontractde
finanarecuAFIRpentruaccesareafonduriloreuropeneprinFEADR;
Cererea de Finanare reprezint solicitarea completat electronic pe care potenialul
beneficiaronainteazpentruaprobareacontractuluidefinanareaproiectuluideinvestiiin
vedereaobineriifinanriinerambursabile;
Comercializarea produselor agricole, conform definiiei din R(UE) 651/2014 nseamn
deinereasauexpunereaunuiprodusagricolnvedereavnzrii,apuneriinvnzare,alivrrii
sau a oricrei alte forme de introducere pe pia, cu excepia primei vnzri de ctre un
productorprimarctrerevnztorisauprelucrtoriiaoricreialteactivitidepregtirea
produsuluipentruaceastprimvnzare.Ovnzareefectuatdeunproductorprimarctre
consumatorii finali este considerat comercializare de produse agricole n cazul n care se
desfoarnspaiiseparate,rezervateacesteiactiviti.
Contribuia privat o sum de bani care reprezint implicarea financiar obligatorie a
persoanei care solicit fonduri nerambursabile i pe care trebuie s o utilizeze n vederea
realizriipropriuluiproiectdeinvestiii.Contribuiaprivatreprezintunanumitprocentdin
valoarea eligibil a proiectului de investiii, variabil n funcie de categoria de beneficiari
eligibili i de tipul investiiei propuse spre finanare. Contribuia privat trebuie s acopere
diferenadintrecofinanareapublic(fondurileeuropenenerambursabile)ivaloareaeligibil
a proiectului. Contribuia privat poate fi asigurat fie din surse proprii, valabil n cazul
potenialilor beneficiari care dein deja fondurile necesare pentru contribuia financiar. Un
altmoddeasigurareacofinanriiprivateesteprincreditbancarinebancar,valabilncazul
n care potenialii beneficiari nu dein fondurile necesare pentru contribuia financiar
proprie,darndeplinesccondiiilecontractriiunuicreditbancarinebancar.
Cofinanarea public reprezint fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiie
prin FEADR. Aceasta este asigurat prin contribuia Uniunii Europene i a Guvernului
Romniei;
Condiionare activiti de presortare, sortare, calibrare, tiere, fasonare (tiere frunze,
tulpini i rdcini n cazul leguminoaselor i rdcinoaselor), splarezvntare, curare,
ceruire, lustruire, legare, ambalarea, uscarea (a nu se confunda cu deshidratarea care este
considerat procesare), depozitarea produselor agricole n condiii controlate (temperatura,
umiditate,atmosfer),rcire,spargere,decojire,separaremiezdecoaja,sortaremiez,ialte
operaiuni de pregtire a produselor agricole n vederea pstrrii i/sau livrrii acestora
pentruconsumnstareproasptsaupentruindustrializare;
Eligibilreprezintndeplinireacondiiiloricriteriilorminimedectreunsolicitantaacum
suntprecizatenGhidulSolicitantului,CerereadeFinanareiContractuldefinanarepentru
FEADR;

Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

40

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Evaluareaciuneproceduralprincaredocumentaiapentrucaresesolicitfinanareeste
analizat pentru verificarea ndeplinirii criteriilor de eligibilitate i pentru selectarea
proiectuluinvedereacontractrii;
Fia submsurii descrie motivaia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele
submsurii,ariadeaplicareiaciunileprevzute,tipuldeinvestiie,menioneazcategoriile
debeneficiaritipulsprijinului;
Fonduri nerambursabile fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice n baza unor
criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiii ncadrate n aria de finanare a
submsurii4.2icarenutrebuiereturnatesingureleexcepiisuntnerespectareacondiiilor
contractualeinerealizareainvestiieiconformproiectuluiaprobatdeAFIR;
Investiienoucuprindelucrriledeconstruciimontaj,utilaje,instalaii,careserealizeaz
peamplasamentenoipentruconstruciileexistentecroraliseschimbdestinaiasaupentru
construcii aparinnd exploataiilor crora li sau retras autorizaiile de funcionare i nui
schimbdestinaiainiial;
ntreprinderii n dificultate: n conformitate cu prevederile Orientrilor privind ajutoarele de
stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor nefinanciare aflate n dificultate,
nseamnontreprinderecareseaflncelpuinunadinsituaiileurmtoare:
(a)ncazuluneisocieticomercialecurspunderelimitat(altadectunIMMcareexistde
celpuintreianisau,nsensuleligibilitiipentruajutorpentrufinanarederisc,unIMMaflat
la7anidelaprimasavnzarecomercialcaresecalificpentruinvestiiipentrufinanarede
risc n urma unui proces de diligen efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci
cnd mai mult de jumtate din capitalul su social subscris a disprut din cauza pierderilor
acumulate.Aceastsituaiesurvineatuncicnddeducereapierderiloracumulatedinrezerve
(idintoatecelelalteelementeconsideratengeneralcafcndpartedinfondurilepropriiale
societii)conducelaunrezultatnegativcaredepetejumtatedincapitalulsocialsubscris.
nsensulacesteidispoziii,societatecurspunderelimitatserefernspeciallatipurilede
societimenionatenanexaIlaDirectiva2013/34/UE(1),iarcapitalsocialinclude,dac
estecazul,oricecapitalsuplimentar.
(b) n cazul unei societi comerciale n care cel puin unii dintre asociai au rspundere
nelimitatpentrucreanelesocietii(altadectunIMMcareexistdecelpuintreianisau,
nsensuleligibilitiipentruajutorpentrufinanarederisc,unIMMaflatla7anidelaprima
sa vnzarecomercialcarese calific pentru investiii pentru finanare de risc n urma unui
proces de diligen efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci cnd mai mult de
jumtatedincapitalulpropriuaacumreiesedincontabilitateasocietiiadisprutdincauza
pierderiloracumulate.nsensulprezenteidispoziii,osocietatecomercialncarecelpuin
uniidintreasociaiaurspunderenelimitatpentrucreanelesocietiiserefernspecialla
aceletipuridesocietimenionatenanexaIIlaDirectiva2013/34/UE.
(c) Atunci cnd ntreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolven sau
ndeplinete criteriile prevzute n dreptul intern pentru ca o procedur colectiv de
insolvensfiedeschislacerereacreditorilorsi.
(d) Atunci cnd ntreprinderea a primit ajutor pentru salvare i nu a rambursat nc
mprumutulsau nuancetatgaraniasauaprimitajutoarepentrurestructurareifacenc
obiectulunuiplanderestructurare.
Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

41

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

(e)ncazuluneintreprindericarenuesteunIMM,atuncicnd,nultimiidoiani:
1.raportuldatorii/capitaluripropriialntreprinderiiestemaimarede7,5;
i
2.capacitateadeacoperireadobnzilorcalculat pe bazaEBITDA sesitueazsub
valoarea1,0.
Lanalimentarintegratsuccesiunedeetapeioperaiidincadrulaceleaiunitiimplicaten
producerea, procesarea, distribuia, depozitarea i manipularea produselor agroalimentare
delaproductiaprimarpnlacomercializare.
Modernizarea cuprinde lucrrile de construcii i instalaii privind retehnologizarea,
reutilarea i refacerea sau extinderea construciilor aferente unitilor n funciune i cu
autorizaiidefuncionarevalabile,frmodificareadestinaieiiniiale;
Potenial beneficiar persoan juridic/persoan fizic autorizat care este eligibil (care
ndeplinete toate condiiile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene, dar
carenuancheiatncuncontractdefinanarecuAFIR;
Politica Agricol Comun (PAC) este un set de reguli i mecanisme care reglementeaz
producerea, procesarea i comercializarea produselor agricole n Uniunea European i care
acordoateniecrescnddezvoltriirurale.Arelabazpreuricomuneiorganizricomune
depia;
Procesarea (prelucrarea) produselor agricole, conform definiiei din R(UE) 651/2014
nseamn orice operaiune efectuat asupra unui produs agricol care are drept rezultat un
produs care este tot un produs agricol, cu excepia activitilor desfurate n exploataiile
agricole, necesare n vederea pregtirii unui produs de origine animal sau vegetal pentru
primavnzare;
Proiectintegratreprezintcombinareaacelpuindouoperaiunicareintrsubincidenaa
celpuindoumsuridiferite,unadintreelefiindmsura4,iasiguraccesullafinanarea
aceluiaibeneficiar.Unproiectintegratpoatefiprezentatntrosingurcereredefinanare,
poatefievaluatcaatarencadruluneisinguresesiunidedepunereidiferiteleoperaiunipot
ncepe simultan. Condiiile de eligibilitate legate de toate operaiunile incluse n proiectul
integrat trebuie s fie ndeplinite pn la semnarea contractului de finanare, chiar dac
punerea n aplicare a unora dintre operaiuni este programat ntro etap ulterioar. n
conformitate cu Reg. 808/2014 de punere n aplicare a normelor de aplicare a Reg.
1305/2013,art.11(3),dacooperaiunesencadreazndousaumaimultemsurisaun
dou sau mai multe tipuri diferite de operaiuni, statele membre pot atribui cheltuielile
msuriisautipuluideoperaiunecarepredomin.
Pe baza documentaiei tehnicoeconomice prezentate, un proiect integrat trebuie s
dovedeasc o mai bun orientare a investiiei i s conduc la o cretere a eficienei
operaiunilor efectuate mpreun (operaiunile trebuie s fie complementare). Prin urmare,
valoareaadugatapuneriinaplicareaoperaiunilormpreun,fadeaplicarealornmod
separat,trebuiesfiejustificat.
Pentru sesiunea iulie octombrie 2015 nu se depun proiecte integrate, depunerea acestora
fiindposibilnviitoarelesesiunianuale.

Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

42

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Reea local de colectare form de organizare logistic pentru procurarea, n vederea


pregtiriipentruvnzare/procesare,aproduseloragricole,deperazajudeuluiiajudeelor
limitrofefadeamplasamentulinvestitiei.
Reprezentantul legal este persoana desemnat s reprezinte solicitantul n relaia
contractualcuAFIR,conformlegislaieinvigoare.
Solicitant persoan juridic/persoan fizic autorizat/ntreprindere individual/
ntreprinderefamilial,potenialbeneficiaralsprijinuluinerambursabildinFEADR;
Valoare eligibil a proiectului reprezint suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrri
care se ncadreaz n Lista cheltuielilor eligibile precizat n prezentul manual i care pot fi
decontate prin FEADR; procentul de confinanare public i privat se calculeaz prin
raportarelavaloareaeligibilaproiectului;
Valoareaneeligibilaproiectuluireprezintsumacheltuielilorpentrubunuri,serviciii/sau
lucrricaresuntncadratenListacheltuielilorneeligibileprecizatnprezentulmanuali,ca
atare,nu potfidecontateprinFEADR; cheltuielileneeligibilenu vor filuatencalcul pentru
stabilireaprocentuluidecofinanarepublic;cheltuielileneeligibilevorfisuportatefinanciar
integraldectrebeneficiarulproiectului;
Valoaretotalaproiectuluisumacheltuieliloreligibileineeligibilepentrubunuri,servicii,
lucrri;
AFIR Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale, instituie public cu personalitate
juridic,subordonatMinisteruluiAgriculturiiiDezvoltriiRuralescopulAFIRlconstituie
derulareaFonduluiEuropeanAgricolpentruDezvoltare,attdinpunctdevederetehnic,cti
financiar;
CRFIRCentreleRegionalepentruFinanareaInvestiiilorRurale,structurorganizatoricla
nivelregionalaAFIR(lanivelnaionalexist8centreregionale);
OJFIR Oficiile Judeene pentru Finanarea Investiiilor Rurale, structur organizatoric la
niveljudeeanaAFIR(lanivelnaionalexist41Oficiijudeene);
FEADRFondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural,esteuninstrumentdefinanare
creatdeUniuneaEuropeanpentruimplementareaPoliticiiAgricoleComune.
MADRMinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale;
PNDR reprezint documentul programatic, n sensul art. 6 din regulament, n care sunt
prevzute msurile i sumele alocate Romniei din FEADR care se aprob de Comisia
Europeanprindecizie
ANSVSAAutoritateaNaionalSanitarVeterinaripentruSiguranaAlimentelor;
DSVSADireciaSanitarVeterinaripentruSiguranaAlimentelor;
DSPDireciadeSntatePublic.

Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

43

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


4.4AFIRNSPRIJINULDUMNEAVOASTR

FiecareceteanalRomniei,precumipersoanelejuridicededreptromncaresencadreazn
aria de finanare a Msurilor din cadrul PNDR, au dreptul s beneficieze de fondurile europene
nerambursabilepentrufinanareapropriilorproiectedeinvestiiipentrudezvoltarerural.
AFIRvstladispoziiedelunipnvinerintreorele8:30i16:30pentruavacordainformaii
privind modalitile de accesare a PNDR, dar i pentru a primi propunerile sau sesizrile
dumneavoastrprivindderulareaPNDR.
AFIR,princele8CentreRegionalei
ExperiiAFIRvpotacorda,pelocsauntermenullegal
cele41deOficiiJudeene,vpoate
(maxim 30 de zile), orice informaie necesar n
acordainformaiilenecesarepentrua
demersul dumneavoastr pentru accesarea fondurilor
solicitafinanareaproiectului
europene.
dumneavoastr.
ns, nu uitai c experii AFIR nu au voie s v acorde
Dacdoriisobineiinformaiisau
consultanprivindrealizareaproiectului.
consideraicsunteidefavorizatn
Echipa AFIR v poate ajuta ori de cte ori avei o
accesareafonduriloreuropene
spuneine!
plngere, o reclamaie sau o petiie privind o situaie

careintrnariadecompetenaAFIR.
Bucureti,Str.tirbeiVod,nr.43,

sector1
De asemenea, dac considerai c suntei nedreptit,
reclamatii@afir.info
defavorizat sau sesizai posibile neregulariti n
www.afir.info
derularea PNDR, nu ezitai s v adresai n scris
www.facebook.com/afir.info
Ageniei pentru Finanarea Investiiilor Rurale, pentru
twitter:@AFIR_RO
soluionareaproblemelor.
031 860.11.00
Pentru a reclama o anumit situaie sau pentru a sesiza
eventuale neregulariti informaine n scris. Trebuie s inei cont c pentru a putea demara
investigaiile i aplica eventuale sanciuni, reclamaia sau sesizarea trebuie s fie explicit, s
conin informaii concrete, verificabile i datele de contact ale persoanei care a ntocmit
respectivareclamaiesausesizare.

Pentruaafladetaliiprivindcondiiileimodalitateadeaccesare,fonduriledisponibileprecumi
investiiile care sunt finanate prin FEADR, consultai acest Ghid. Dac dorii informaii
suplimentare putei s consultai seciunea ntrebri frecvente de pe pagina de internet a AFIR
(www.afir.info Comunicare ntrebri frecvente) sau s formulai ntrebri ctre
departamentele de relaii publice din cadrul AFIR. Menionm faptul c n seciunea ntrebri
frecvente sunt publicate toate ntrebrile i rspunsurile la spee concrete care au aplicabilitate
general,fiindastfeldeinterespentrumaimulipotenialibeneficiari.

***

Ghidul Solicitantului Submsura 4.2 -

44

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

S-ar putea să vă placă și