Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Constatari, concluzii L 41, L 304,


Fisa indicatorilor L 301, L 26, L 27, L 28, L 212
Amenajament vechi + suprafete actuale, harti actuale
2.2.3 Carnet de descrieri
2.4.3, 2.4.4, 2.4.5 L 190, L 200
Cap.3 Amenajament vechi, 3.3 -L 26, 27, 28
Cap. 4 Amenajament vechi 4.2.2- L 61, 4.3- L 218, 4.4.1- L219, 4.4.2- L211,
4.4.3- L219
8. 4.4.4- L21b, 4.5.1- L211, 4.5.2 L211, 4.5.3 L21c, 4.5.4 L52, 4.6.1 L302,
4.6.2 L 304
9. 4.6.3 L23, 4.7.1 L 21d, 4.8.1 L201, 4.8.2 L21a, 4.10.1 L 21c,
10.Cap .5 5.1.2 L42, 5.1.3 L160, 5.2.2- L211+norma 1,
11.Cap.6 6.1.1- L101, 6.1.1.1.2- L26, 6.1.1.1.2.2 L28, 6.1.1.3- L110,L21g,
12.6.1.1.4 L305, 6.2.1.1 L140, 6.3.1 L130, L140, 6.7 L21a+L21i ,
13.Cap. 9 9.1 L150, L213, 9.1.2 L150_1,
14.Cap. 10 L41, L101 213, L30,
Pt verificare:
-proces verbal cap 4.6 + conf. II
-fisa indicatorilor cap 6 +cap 12; cap 10.2.1 cu sup A
- cap 4 - 8
- 4.4.2- bonitate, 4.10