Sunteți pe pagina 1din 1

Proces-verbal de predare primire

Intre :

S.C J.A. PETROL S.R.L, persoana juridica cu sediul in localitatea Halchiu


str. Bodului nr. 740B sector/judet Brasov inregistrata la Registrul
Comertului/autoritatile administratiei publice din Brasov sub nr.
J08/480/2007, C.U.I 21132349, telefon 0746-091-117, reprezentata legal
prin dl. Mecles Ioan Catalin. in calitate de distribuitor, si

Dl/dna ....................................... domiciliat/domiciliata in


localitatea ................................., str. ....................... nr. ..... bl. ...... sc. ......
et. ...... ap. ..... sector/judetul ............................ posesor/posesoare al/a
buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ...... nr. ......
eliberat/eliberata de ............... la data de ...................
CNP ............................ angajat/angajata cu contract individual de munca
inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor cu nr. ...... din data
de .............. ,in calitate de primitor,
Primul a predat iar ultimul a primit urmatoarele echipamente de lucru:
Denumire produs:
-Halat
-Boneta
-Manusi termice
Incheiat astazi 05.06.2015
Semnatura