Sunteți pe pagina 1din 6

Functia publica si functionarul public

Functia publica s-a regularizat legal prin legi, in genere denumite statute, acest lucru a
aparut la inceputul sec XIX , XX.
Functia publica trebuie sa prefigureze respectarea cu strictete a prevederilor
constitutionale si legale si un alt imperativ care se realizeaza este prefigurararea apararii
cetateanului.
Cap 16 alin 3 din Constitutie statueaza faptul ca functile publice pot fi ocupate de persoane
care trebuie sa indeplineasca doua cerinte fundamentale:
- cetatenia romana si domiciliu in Romania.
Art 73 alin 3 din Constitutie la lit (j) stabileste statutul aparte a functionarului public.
Functia publica are un fundament obiectiv prin prisma a doua elemente :
- investirea in functia publica se face potrivit legii.
L 188 /1999 modificata prin Legea 161/2003.
Natura juridica a raportului de serviciu a functiei publice este de drept administrativ ,
deoarece calitatatea de functionar public izvoraste din actul unilateral, denumire in functia
administrativa acesta conferindu-i calitatea de act administrativ si nu de dr muncii cu
consecinta faptului ca vorbim de contractul de drept administrativ cand vorbim de raportul de
serviciu functionarii publici fiind priviti ca agenti ai autoritatii publice care concura la
realizarea puterii.
Potrivit Legii 188 /1999 functia publica reprezinta ansamblul atributiunilor si
responsabilitatiilor stabilite in temeiul legii in scopul realizarii prerogativelor de putere
publica de catre administratile centrale , autoritatile descentralizate autoritatile publice si cele
locale.
Functiile publice se statueaza in anexa Legii 188/1999.
Principiile care guverneaza functia publica:
- legalitatea , impartialitatea si obiectivitatea
- transparenta
- eficienta si eficacitate
- responsabilitate conform prevederilor legii
- orientare catre cetatean
- stabilitate in exercitarea functiei publice
- subordonare ierarhica.

Definirea functionarilor publici


Functionarul public este persoana numita in conditiile legii intr-o functie publica.
Persoana publica care a fost eliberata dintr o functie publica si se afla in corpul functionarilor
publici isi pastreaza calitatea de functionar public.
Totalitatea functiilor publice din cadrul autoritatilor administrative de toate nivelurile
constituie corpul functionarilor publici.

Categoriile de persoane care beneficiaza conform legii de statute speciale:


- structurile de specialitate ale Parlamentului Romaniei

- structurile de specialitate ale administratiei prezidentiale


- structurile de specialitate ale consiliului legislativ
- serviciile diplomatice si consulare
- servicile vamale
- politia si alte structuri ale ministerului de interne
- alte servicii reglementate ca atare de lege.
Prin aceste statute speciale se reglementeaza :
- drepturi , indatoriri,incompatibilitati specifice si functii publice specifice.
Excluderile Legii 188/1999 republicata.
Nu au calitatea de functionari publici :
- personalul contractual salariat din aparatul propriu al administratiei publice care
indeplineste servicii de secretariat, administrative, de protocol, gospodariile de
intretinere , reparare, paza precum si orice alte functii prin care nu se exercita
prerogativa de putere publica, personalul incadrat in cabinetul demnitarului, corpul
magistratilor, cadrele didactice, persoanele alese sau numite in functii de demnitate
publica.
Tuturor persoanelor exceptate care nu au calitatea de functionar public li se aplica
prevederile Codului muncii.
In cazul functionarului public care face acte publice de si nu a fost nvestit cu aceast
putere sau investirea sa a fost ilegala, actele juridice facute de acesta sunt valabile daca
tertul beneficiar al actului a fost de buna-credinta.
Numirea functionarilor publici.
Conditiile pt ocuparea functiei publice :
- cetatenia romana
- sa cunoasca limba romana, scris si vorbit
- sa aiba minim 18 ani impliniti
- sa aiba capacitate deplina de exercitiu
- sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare functiei pe care urmeaza sa o indeplineasca
atestata pe baza unui examen medical de specialitate
- sa nu fi fost condamnata la o infractiune savarsita cu intentie
- sa nu fi fost destituita dintr-o functie publica sau sa nu i se fi incetat contractul de
munca din motive disciplinare in ultimii 7 ani
- sa nu fi desfasurat activitati de politie politica astfel cum este definita de lege.
Categorii de functionari publici
Se impart in definitivi si debutanti.
Dupa nivelul atributiilor pe care le au avem :
- inaltii functionari publici
- functionarii publici de conducere
- functionarii publici de executie
In randul inaltilor functionari se afla secretarul general al Guvernului, secretarul adjunct al
Guvernului , secretarul adjunct din ministere sau autoritati publice din ministere, prefectii si
subprefectii.
In randul functionarilor publici de conducere se afla directorii generali si cei adjuncti din
autoritatile centrale , ministere , autoritati autonome , secretarii unitatii administrativ
teritoriala, directorii autoritatilor locale, sefii de servicii si cei de birou.
In randul functionarilor publici de executie se afla totalitatea functionarilor care nu se
incadreaza in primele doua categ si se diferentiaza in felul urmator : functionari superiori ,
principali, asistenti si debutanti.

Ocuparea functiei publice


Regula este recrutarea personalului care se realizeaza prin concurs publicat in
Monitorul Oficial partea a treia cu cel putin 30 de zile inainte de data concursului.
Investitura - actul prin care se incredinteaza exercitarea functiei unei anumite
persoane.
Numirea - rep un act administrativ individual, emis de conducatorul autoritatii publice
si care reprezinta o manifestare de vointa unilaterala si exclusiva provenita de la acea parte a
raportului juridic care incredinteaza functia spre exercitare.
Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca actul de numire :
trebuie sa imbrace forma scrisa, sa contina temeiul legal al numirii, numele functionarului
public, denumirea functiei publice pe care urmeaza sa o ocupe, data de la care se exercita
functia, drepturile salariale cuvenite functionarului , locul de desfasurare a activitatii de catre
functionar.
La intrarea in corpul functionarilor publici intr-un termen de trei zile de la actul de numire
functionarul public este obligat sa depuna un juramant de credinta, este o conditite a
exercitarii functiei publice , refuzul de a depune juramantul se consemneaza in scris si atrage
revocarea actului de numire.
Avansarea functionarilor publici
Reprezinta un drept obiectiv, si poate avea loc :
- prin avansarea liberea, prin aprecierea conducatorului unitatii
- prin aprecierea naturala si automata a unei conditii sau prin concurs sau examen.
Evaluarea functionarilor publici
Se realizeaza anual si se are in vedere la avansare, promovare sau la eliberarea din
functia publica.
Gestiunea functiei publice
Se realizeaza in mod unitar si centralizat de catre ANFP ( agentia natioanala a
functionarilor publici) care supravegheaza respectarea legislatiei si are legitimare procesuala
impotriva oricarei autoritati care o nesocoteste.
Stabileste reguli de exercitare a functiei publice , este un regulator al functiei publice.
Modificare si incetarea raportului de functie publica, care este un raport de serviciu si are
urmatoarele trasaturi esentiale :
- functia , salariul si locul de munca.
Modificarea raportului de functie sau de serviciu se fundamenteaza pe aceeasi manifestare
unilaterala de vointa a sefului autoritatii publice. Se subordoneaza principiului mobilitatii
functionarilor publici , mobilitate care se realizeaza pt urmatoarele scopuri :
- eficienta autoritatii publice in interes public
- iar in interiorul functiei pt dezvoltarea carierei functionarului public.
Aceasta modificare se face prin detasare, delegare , transfer, mutarea in alte compartimente
ale aceleiasi structuri , prin exercitarea cu mandat temporar a unei functii publice de
conducere.
Delegarea - se dispune in interesul autoritatii in care este incadrat functionarul, are o durata
de maxim 60 de zile, peste cele 60 de zile se poate face numai cu acordul scris al

functionarului. Functionarul isi pastreaza functia publica si salarizarea. Autoritatea este


obligata sa suporte toate costurile suplimentare ( cazare, transport , etc)
Detasarea se dispune in interesul autoritatii la care urmeaza sa-si desfasoare activitatea
functionarul . Poate sa se dispuna pe o perioada de maxim 6 luni intr-un an calendaristic ,
peste aceasta perioada se face numai cu acordul scris al functionarului.
Functionarul
poate fi detasat intr o functie inferioara numai cu acordul sau scris si isi pastreaza functia si
salariul cu mentiunea ca in situatia in care functia de care este detasat este retribuita superior
are dreptul la acest salariu.
Autoritatea este obligata sa suporte toate cheltuielile suplimentare pt exercitarea
functiei cu mentiunea ca are obligatia sa plateasca transportul de dus intors spre locul de
domiciliu cel putin odata pe luna.
Detatsarea spre deosebire de delegare preupune dislocarea temporara a functionarului
din institutia proprie si integrarea sa in alta institutie.
Transferul se dispune in intersul serviciului si se realizeaza numai cu acordul scris al
functionaului si la cerere intr o alta autoritate publica.
Incetarea raportului de functie publica
Potrivit principiului simetriei actelor juridice se realizeaza tot prin act administrativ ca si la
numire si se face de drept prin acordul partilor , prin eliberarea din functia publica , prin
destituire, si prin demisie.
Orice act de incetare a raportului de functie publica este supus cenzurii contenciosului
administrativ.
Drepturile si obligatiile functionarilor publici
Drepturile functionarilor publici :
- dr la salariu
- dr la durata normala a timpului de lucru de 8 ore pe zi si 40 de ore pe sapatamana
- dr de a i fi platite orele suplimentare dar nu mai mult de 360 de ore pe an
- dr la concediu de odihna , concediul medical si alte concedii
- dr la conditii normale de munca si igiena
- dr la pensie si la pensie se urma
- dr la asigurari sociale de stat
- dr la protectia legii impotriva amenintarilor, violentelor sau ulatrajelor
- dr la opinie
- dr la asociere sindicala
- dr la greva
Obligatiile functionarilor publici :
- sa si indeplineasca cu profesionalism , impartialitate si obiectivitate in conformitate cu
legea indatoririle functiei
- sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau
juridice ori institutiei pe care o reprezinta
- obligatia de a respecta normele de conduita profesionala si civica prevazute de lege
- obligatia de a nu ocupa o functie de conducere in partidele politice cu mentiunea ca
inaltii functionari publici nu au dreptul sa faca parte din partide politice
- obligatia de a se abtine de la manifestarea publica a convingerilor lor politice
- obligatia de a se conforma dispozitilor superiorilor ierarhici
- obligatia de a pastra secretul de serviciu si a lucrarilor pe care le realizeaza in
exercitarea atributilor de serviciu

obligatia de a nu solicita sau accepta direct sau indirect daruri sau orice alte avantaje
sa completeze declaratia de avere si sa o actualizeze anual
sa urmeze forme de perfectionare profesionala
sa respecte regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor
prevazute de lege.

Raspunderea functionarilor publici.


1. Raspunderea disciplinara
2. raspunderea contraventionala
3. raspunderea civila
4. raspunderea delictuala
1. Raspunderea disciplinara
Trebuie sa rezulte din lege si este atrasa de urmatoarele fapte :
- intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor
- neglijenta repetata in efectuarea lucrarilor potrivit functiei
- nerespectarea programului de lucru
- absentele nemotivate
- interventia sau staruintele pentru rezolvarea unor lucrari in afara cadrului legal
- manifestarile care aduc atingere prestigiului institutiei
- desfasurarea unor activitati cu caracter politic in cadrul programelor de lucru
- refuzul de indeplinire a atrib
- incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri
- incompatibilitati
- comiterea altor fapte prevazute de actele normative in domeniul functiei publice.
Abaterea disciplinara trebuie savarsita cu intentie.
Prima sanctiune este mustrarea, a doua este diminuarea salariului pt maxim 3 luni,
suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau promovare pe o perioada de
la 1 an la 3 ani, retrogradarea in treptele de salarizare sau in functia publica pe o perioada
de pana la 1 an, destituirea din functia publica.
Sanctiunea se poate aplica in maxim 1 an de la sesizarea comisiei de disciplina dar nu
mai tarziu de 2 ani de la abatere.
Mustrarea scrisa se face de conducatorul unitatii.
Restul sanctiunilor se dau numai la propunerea comisiei de disciplina.
Este obligatorie cercetarea prealabila a faptelor si audierea functionarului public
inainte de aplicarea sanctiunii.
Radierea sanctiunii
Mustrarea se radiaza in 6 luni, cu exceptia destituirii restul se realizeaza intr-un an iar
restituirea in 7 ani.
2. Raspunderea contraventionala
Se angajeaza in cazul savarsirii unor abateri contraventionale de catre functionarul
public in timpul sau in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu.
Se ataca la judecatorie si nu potrivit contenciosului administrativ, iar instanta
competenta este cea in circumscriptia careia isi are sediul autoritatea publica.
3. Raspunderea civila
Este o raspundere patrimoniala care intervine in situatia prejudicierii de catre
functionarii publici prin actele sau faptele lor, a unor persoane fizice, juridice sau
prejudicierea autoritatii.

Se face prin ordin sau dispozitie de imputare, emisa in 30 de zile de la data constatarii
pagubei s-au de la asumarea ei de catre functionar.
Aceasta modalitate de imputare se realizeaza in cazul pagubelor aduse autoritatii
publice sau tertilor, iar repararea lor se face pe baza deciziei judecatoresti.
Decizia poate fi atacata la sectia de contencios administrativ
4. Raspunderea penala
Intervine pt infractiunile savarsite in timpul serviciului sau in legatura cu acesta.
Daca functionarul este trimis in judecata penala este obligatorie suspendarea din
functie pana la finalizarea procesului . Daca in urma procesului functionarul este gasit
nevinovat, i se va plati salariul din momentul suspendarii din functie.
In situatia inceperii cercetarii penale daca sunt indicii ca functionarul public poate
influenta cercetarile este necesara mutarea functionarului in alt compartiment.