Sunteți pe pagina 1din 14
—-REDRINOR | PENTRU INGAREAT ACUMULATOARE Redresorl— adel de simp consrc- tye pone feat kennel {or deo ema ¥. Cutan de iceue nu to rote cla po inemed: tl aatrmatat on mai Habe pobe au ah {oral nor tanaoue de pure const Shorea ease 5 “ihc w vee dn fi alta, ete olo- sith roa sepa penta pours beak fey, pon termed poopimsralel F ‘Vaid noun de poles vara ce ‘at Ce entra tabasontlr Tt de Coren Incas a acanuatoti Se | Sor fl dou tansaare Tide up SB 1os.3 Sa 1gh.2 80 1a P21 LIN ec, Se pat food i tenastonre tp EET 219 a EET darn crt ar curl magn de fecircar ce ume One tame D Ae timp in rel cae cuenta cn ete Carta es de 6A Sew flo an tanto tauor cute iia alot pros pert de toe up Et Len mjunes mac ds Sout? ‘& peoomasle'n'e food wt Et fare ste ha acca oon Snllgrae Tare pnts porgnen de 127 un mun de ‘575 de spire cu sirmi de Cu-Em cu @ = 0,45 i. ta un prin 12) fe 20° } Dy Eg, tun mums de 425 de spire ou sirma de Cu-Em eu @ = 035 mm. A doua infigurare I are 200 de spire, cu prize din $0 in50 de spire. Seva folossirma de Cu-Em cu 9 = 1,5 mm. Asa coum se vede din figur, in cazul incarciri acu- ‘mulatoarelor de 6V conectareatranzistoarelor Se va face la bornele transformatorului nota ou 6 V_A treia infigurare III are 2 % 50 de spire din siema de Cu-Em cu 920,35 mm. Redresorul auxiliar pentru: polarzarea tan~ Asloarelor T, 3 T, folosese Joua diode D 226 sau dioda de tip D 7. Intrea montajul se va reali intro cuvie de tabla de aluminiu sau fier cu dimensiunile de 225 = 200 > 125 mm. Se recomandi a se folosi tabi de 11,5 mm. Tranzistoarele T, si T, se vor fixa divest pe cutis din tabld "Golectorul lor este pus la ‘masi), pentru a nu mai folos radio separa. Pentru misurarea curentului de incdreare a acumulatorulul se va folosi un ampermetru Ge cc. de 10 A, montat pe cutie impreund cu poteatiometral” P. REDRESOR tu DECUPLARE AUTOMATA . runTunean Introinerea coractt a acumulatoarelor este un factor primordial In exploatarea ronal a automo- bilul"To fare de corectaren gi completaren pario- icd a electottului operatic impariania este Inearcarc sistmatica a acumulatoareor. “Tersunen nominal Une celui ks un acumula- tor Gu plurt ‘este de2V. Aceasia tanslune s6 astreara uniform Is. sproximat. 75 le sul in {impul total de explatare. Tensiunea minima admisd teste de 18 V, larin timpul Inearcari(cind acum torul este Incarcal in proportie de 60~85 la su) tensiunea une! celule ajunge la. 24 V. La sfrsitul arcari, tensiunea crests la 2627 V pe co i. 'Se fecomanda Tolosirea unui curent de IncSrcare de 01 par din capactateg acumulatorulut pind i stingeren tenslunt ce 24 V pe cela. In ‘Acoastafezhincepe o dervollere abundenth de gaze (hidrogent: pants evtarea sabirs aderentel pastel in lack in mod practic se interupe incdrcares. In mod normal de fs acoasts ford (24 V pe clu), Urentl go Incarcare ar rebulredus a jute pins rminareacicilui complet de Incareare. Ponty fespectarea riguroast a fazelor de Incarcs ecesarao supraveghere aproape permanent, prac: {ie foarte grou de realizat ‘figura slaturata fed schema unui redresor incbreaten se Oprarto automat Redrovoral a fost concepua penta ‘aumulatoare do 12 V'cu eapactato media. Prin Moditicartcorespunzitoare, schema poste f adap {aid sila ale condi tehnice. ‘Analizind schema, se poate constata num rela: ‘vie de componente folosiea unultritor pen tru replajl automat La freeputul IncércArit tensiunes acumulatory- lui (it—12V) este mal micd doc tonsiunea do deschi- dove a diodel zoner (184 ¥). Daca dioda Zenet nu ‘conduce, ne tranristoru T; nu eonduce, baza ne- find polaizats. lr aceasi situate, Ts conduce ‘cesta ind insrit i circutl de comands tito Tulut, impreund cu rezistenia de 470 Csi dioda Dy, ‘eigura deechiderentitstoruli la fecare semialter hhanfa. Diodole Dy —D, redrosears cele dou alter- Rane. Se fe asf in curent continuy pulsator Tensiunea de vir este mal mare deci onsiunes dela Domes scumvlatoruur Asti, mnecere somite: ‘ant, deschigerenUvistorlu: permite trecerea unui Curent de incdrcare de la tadresor le acumulator. DBeseniseces wenastorulul Ty este esigurats prin febistonta 18 k 0. ca polavznaza bara ‘Tiniatarl se deschide sl se inchid ia fccare cemi- siternanta, curentul edesat find pulsator. Dace {ensiunen do vi este mei mic dect cea dela bornele ‘Scurilatorul,tistaral nu se mal deschige Intact ioda Zener conduce, se polarizsaza baze tenzisto= ‘ului , care in staven de conduct ve suntn polar area ui Ty Daca transistor T: nu conduce, $2 intverupe crcuftul de comand el tstocuul_ ste ncarearaa acumlatorull ee opteste autome Tinstoral Ty (TSN T) tea nt eo tent de A la 50 V. Diode § tristorl se vor manta pe radiatoate corespumnes= foare. Doda Zoner De so va sorta (sau se Inseraza 2-8 diode) pont a obfine fensiunea corespunza- re. Montajl tebuie #8 fie robust bine etangat Impotrva ‘coreziuni or respecta cu srictefe maul de protectia ‘mumclt presets pentru asemenea Instalai. So va pune accent doosebit i separarea si olarea covectS 2 secundarul din tranetormatorul de retea Tats do fensiunea rofele. De asemonea, so vor evta con- tactole imperfece, care ar puto cauzaecint ‘deosebit Ge percvlos, Infructhidrogenul care se ‘mand in tmp incdrebe in amestec cu axiganul din ‘orate, proprietap explozive “deosebite. Datorita ‘cost lagt ve recomanda ea operaia de Incarcare a Scumulatonrelor 88s efecluore. into Tncipere bine aera 7g: Presentim In rllcolol de. als out monte ugar ge rele de Bie ‘Shee “eistionist‘amator are serge a inctoarea automat Sartor aut. ipnigue 1 86 da schema unui azomefion mons) ta-eare tanaiio- ‘ti'ae puters ete ep pnp, uh Complemanier al nan-ul aR foot vovba de rant TIP 2555, “iy figura 2 puter ob , in figura 2 putom observa coa ma indica cratinsicn pont = Ehrcare normals a baton. Consice find ck "on "acumltor cove d= ‘ten laine So au in) cet ascarent, deosebin’po gure pea fans (OC): in care pala unas 0 Vato feared nvm eurent finial ca 3 Ay agoast nia. de euro n= pledled “suprasotchiarea de" cA SCumulatr'a clpoativa do near: "Sid tansiunes ta bornee bate 4 Sjune m10'v, umoaas 9 #6. fal 7S Sy a cate soumuniocl So Inearce cu afacnumil Curent eT Prof. M. VORNICU sjunge ta 14:4. incepe a tia fazh (E28), in care siepostiva de incor Gare tlimzeash ur eorent cin‘ tn 2"tal mic. pind cind acumustor Slurge is ienaunee Go 35 ote dec ompet ineereat ! eispontvul ‘Se, sooupiowsa autora ‘acest’ mecanlam do. tnchscare potie fi urmant in sonome sin figura WUs Un seumulaior oesedreat uD 12,9, cern care crue Be o,f Pe ene foarte microg Ine ei raat Ty nu este aufctont olarant t,o elao: esto bioet.F Ee'eha paie poten apical ps ieee eimiacare tut Bb mul; daca imtogratl a 4 pic oats, st are ae regions cin, esta maim sect potent Se 8 intron iversoare “pina 2), ate! Wat py tin) Sia ap n acest condi, prin, sint 90 Gare reglbil in ‘Gd fraune pe ware bate aiunge: prin-aivzoral B26, A. shh 'se'descnide trane Setoru 7, “Tenslonea Ge etre els Fete fot nul, Geoarece incon! huare"potoriiahl “cope. irrea alnversoare este mai mic decit cel pe intarea.invorsoare. Cu Ssechs, a eurentl ce trees spre 7 SIF prin se adauaa st curentul e trobe prin, lat curentul de In iulatorvlar reste 3) poate fi reglat pe poriunes D—E Bin B ‘Gind tensiunea de ia pomete meee, Gras i racers ae Be eee ee hocks Ea aaiale tes Gcite mint Saome eae cenerene amar tan Bie Coan ae Seats cin ee Fe) REGLAJE 1, La 0 tensiune de iesre oo 14 a0 roglnatin P, fonauned 42 tno @ aplfioatoral operation fa1"7a" b “alonres asim ®. ‘So impart capasatea acumu- lator In amparora 25.8 oro ise btina un Surnt cee pont 9 forsiune ge aster Vig eomels Brier se reieah in "Se sapiens din "9! & 0 ton- slave cuprnat tore 14 $1 14°V ou tents ngmial Se neared. tut Ginimparivea Capacta eatoner Franaistorul de putero, 2 9 pun- fea oe close tise puis abigelo- Mi pe radatonre. in foo ae puntos 80 C10 000 s0 90! fotos! code RA 520 (F), RA 220 (sau 10 81418) PP te, tens de tbs rerganenace e ‘Ai doles moni) (ig. 3) funtion ened recur analog, eu. pra, ar fotoonl nana de pera e'vp pn (2N30S8), mal mat ot fe procuret 12 aceasta -er mai pe {ea adsuge avamalul comutt tre Stunt de ichreare (6 Vai 12 VP he comententui conte, Ii laptu: 6 {tansstorl 2N055 trebles in tenet fit so nu iba fugd fer Frineipiol de functions ese rmatoraltoreiunen. ge 3620 in secunéarat_ransformatorull rodresaté prin. punton Dory. hi trata prin ©, este apticala Court tui ranzaiorusi Se pure ty ‘Rune ind earentl saat 3098 {ore este prea mare, a borne Boterfel "depute, epare 9 ore Ge tenelume, Daca doeaeld c= Sere exe superoaré Wt Use Ty franaistorul "7s il Blocheaaa po 7 {montat In Oadington cat) "Fenslunes continue Ia bortele lui ©. este itraid prin A,-G, De 8 Seeseta tensune so ieribute & are, care outs subliania primo Flash Sonor‘ee if V Aceast te Slo states care servo rita este tims pe intrarea.® comperetorutu (781) Costs traree comparatorull I=). pt taste perte din tensunea batefe Foaistnja justabié permite e430 etermine progul ce comutare, Dack Setera nuveaie cost! do ncareas « iaroa o (=) e0 alt la on pot infin erin de retorts rea comparatoru sate practic ls ‘vel potertalulul tensiuni ale Je Shmentere. Cind tensunes tera 1A 220V~ O.n308 05..08 RA 1201); RA 220(R);| 10S14(R)=10S1 10¢R) ore (agent curt se caeleaa Im patind ‘numarul de emper-ors. i tere! fa). Pentru um acumulator ‘tS ampere, gurentul do neat Pe Fatianed BE va fe 87 Fin momentul in care tens fea ia) Sorel acumulatorulul 20 tinge 144 V, intrares o (—) alunge fa'h potartial superior tonsuai Ge felerinie. st compsratorul bose Feasa, lesieos cade ia revo, Caring tonul format din Ty Ty se ble hoaza 9 incarcared Doteiet eT pe automat Ponty pune. la punct a monts |ulul ote nevesas 98 ‘atopunem 42.0 Eaterle user descareatt, fs cave pi Sim un votmotru ge ie compe Fetorulul 31 purer Incareatorat sa fenaiung: ‘Wantiearn dacs ampere Yul indica un-curont de cca 258 ie eae pul doscarcal). ‘Trot igivos im comperetor a Sati ere. Sato funciona Searing. so roglors comune '4.4'V. Facer aa vanere retina ajustabid in esa ion Inet apron Comparstordul sh crenscl la nol fonsiun ce. alinemare, Aeteoum pol co batera sf ajungi in, 104 Ve ‘ee mo controls eu on Weltnat iosnt a borne ator! gn moe Frontul-atingeriacestot yall re ens ate tae BERT TAD tunctonare « ortctnd fee Seat aee Ses \SRectry @ Burd comportare tn sazonut Beers ‘ora teoule supuas un proces Ge re orerunod tows este mar maa deat 196 Srigstniea ones ‘dh prin maaurarea densa Stat a et Seen sy et emt es an Kone free tee cea, tae wel Re alrn ee Ing: ANDREI SOROS Bonin provsiva cusear SEHEUA I2G B PRINCI De © installs de Srctcara automat eur ae recone, Saco ScHEMA DE PRINCI, FURCTIONARE Use Pte ire anod cat ‘ui trstonlu'incanguale a nwa ie gra elodl 1U, =“Tensunes intr enodul testoraul us =Tonsiunen ae sabia Un. Ga chat d Sine direct pe0.. Ds tem erent de Zanes posta ‘itor | pote “orci otes co maaurare O25, Foleaind azure poll, empitsinaa "curenttal”do-nearcaro rel. Us WEB Uae Sete tal mae coat n't 0 lope ieee te ect cure care Incaica bateria De Silrauta st moa Se airesorae 8 fcwae ncaa i & sense 'f hdosa e8 eiodela O91 O: MERE supimerare om tg § Graficale mérimtor uy Ug ig entre nau! it acurcreut a ae, Ying’) egal cy curntl obit Io Sete oncaeid 1 wv TE 2m cart gone (ea oat Wy Ui aeat Rll ‘TEMNIUM 7/1980 1 9st In cant, lar tn oarorat E+ Ral e206 ot ots wean Et Rate Ua = aresin NE ange a ot sae sta erm Wi ee abate oe gaa a Sanaa pe geponges' a erenho8" earare Sete res Sede Sai ae Sates oak esis SS prezonta in Bgure 3 & SGU tonalite pracortr twore- ALEGEREA COMPONENTELOR uae 1 lun ier ack In stare De coil flentunee Sec sue oe ‘Set mal mar geet O/B E. (rom fim ch pore oer de 838, Io pertu baw de 127 = 126 — TA90 utente Wr sopettn In sare de conducle “ex mu mare’ det YelE— Ut anpiutines caret tut de acura: oe Semis mega cedreat este mal UarlE— Uoa mR 9 Re) Prac poate fi Talon ric triton do o-rt0-A bntunes etc find ce mine tear de pues mai cu 36 reco rrands Geomrecenecents ter So eo. Fanaa prea 3 Eibd8 Zener va ave Sr anstnee Ge sablizare U, ~ E, Uses al aera erat ots ot lo ode Ze 08 LSet 3 Beste 0. ghee, cx 2 Scie ot anon ast aqpeuen ie fete has ee °b indteret oe ensures str, reco minatn A o5'n 9m me = eh ga ‘pene 12¥ SE wore nc Beles et te ee eee Re abet ce ea et iotot ginripenien ote Seespinconre mining teninen UseV2 cu seeea! REALIZARE PRACTICA INDIGATH CONSTRUCTIVE sn hevole Se masurwee lena pe tie: fori Gondudie, Us. 61 8 Tons do ‘Seechidore pe grit Manure se, vor face centrm "Pema Uva Ge 6 ¥ espa 12 V. fe tuncte de tension Car” pretea Snes ee meen mate tn cee Srier wae Sars Seneca ete oe ER By cn, ra oa opis Sr a at ‘Section Se Somuure nd ete aut ASTI rao ACES Regan Seno ETALON OE ETALONAT per ft 2 A ig. reqeseds Circe sehimbater 40 wnaune esto ra esposrat de in un toerzer sage Sr uz 4 [pcibe ase se poate flo! sue {Snot sinteun soelu oot gl un cusot de (ei eornpunestcr (0,647 ats ‘Pinar. mean fle fece eon ct) Tg de sme de upra | Berra" mga components conte By © Gomatonive reese es amps coined (Giaven career in ees (U} a {oat logte prin iogs Os eisendhau-se Seer cece aric rar ta eS rem cote creme spar cle AT ene mad ttn a, ec ahale ene SE acute teem, Be See uae ei Ye Sree Baten teen's ns ‘Gn'sird restva Cu Samet! de 6e~? (ees ke'S) Invorupliae teen Reg), Sores aa See cee Saa Ste Simane oN) cet bag nt ge tego ota ane Egan gi ai ogee Sten ev teehen tp 10) pole Sh BYU i aloe Solu Se Sere ES mre ww ep eager See woes re nempeemrnae ea ol it uss eee she feichearmne Rreeiae mes Set scm ns ecovmag, “RARER yn anne eh Marans Ree at atgae ee aes oS oe ea Sinsation Star Girttonsune, SV'seug2w'se encmala 28 pe un mime cu sedwnee de 1S cr, Remake os wane tad Hetil ona! arth cn: SET Car cur coder SERS 1h ae ges aes Pe iepaicimcmuens Sieg s eirece rea WEA seua tment “ata imate SRA CUS A Rtas gkeeteare 2 camara Ravtaitemeae aan Stet toaes Sasi, Se 59 germany (025 ~088 yamose sna Scere ae age aT eta, many ore CR CR SEES prvi Tee‘ Sry cd Supretta de 10 cm ‘dicate TySorule ree este relclosk tot do Se 87 V) respect 128-1354 (rae acerca steam tar eae ast 13'V}, redresorl amine aesonectat de ieifoeg en szomariapacttsh otra In acon ourself ‘teste ae, avon co sugerartte Set (CONTINUARE IN PAG.23) ‘TEHNIUM 7/1963 3 “ie presario sous de WoO OF TK IZARE ‘Poly va asst mva ds 08. Soa 23 - Bement abate In seus Ca faci vos bor oe 12 act usr Sarat Sr oe ir'gerora*Comitatora K (gin ee career so po postin 1 Sok sae FiGe6 527 Bent beers 12m TRNNIUM 771988 siauiooRarie 5 Asse (URS), on wiser ay Peer Sie ina pra T° paver Rss), oe aiere # fide RSS) a sibe 5 sionne: me 3 Dasetlu B42 — .Crcute lac roe" a8). Detaliu A °) 4) Detaliu B IATA iN 2 RAR GELESTRSAIeA , REDRESOR “AUTOMAT La solicitarea mai mutor cit, Tensiunea furrizath de redresor revenim.asupra montajulul_ Recre- s-¢ lust sonsibil mal mare deetttor- eat-in rum@rul Siunga_ la borel@.unul-acumulstor penta propune re © varianta de catia) ¢! a face Uncle sce proclar' releritoare la. realzarea ‘ae tere Practica, "a l@_ schema, reprodust_ cu mich modiicar in figure a atres Ge aductor de curent. Pe multi constructor. amaiori dato In legiturd cu dimensionares re- Fita"awantajeior pe care le prezinth zstorulll A se Impun cheva ob- Tm comparatio. Gu site cispostive servall importante. Valoares,rezis- Simple ‘estinate Incaredrl acum: fenjel” ale. (in. scherna fia {atearelor auto: protect Ta conec- 0.380) este determinanta ih coos ce Yaron Inversa. a’ baterol, immtarea pivaste plaja In care poate fi reget Sulomals a curentulul maxim de Im din B curentul maxim de Incdrest arcare,"aapiaren "permayorta "a Pentru comanaa ferma.a fanaiste: hrentviu a full prin Ghizorul PR (ase) pentru inirarea tn acne. titan Bitomate de curent)."ekderea de Bornele belerisistinge "0. vsloare ten ‘bomnele ui Rebate mavind prac, Eb seaton eof Blain coat V, bach do fa evenijul unctonant tm. mpl sa eleger prt ar, Gare, dupe cum so ste. nferor a eurentuia ‘mas ein la prelungires duratol de carcave ta cea'3 A, vom lua B= Misia baton, Ineadever, Ia mon 1'V/3-A'~ 0,85 41 'In unele etuai tpjut de ata rogiares curentulul mo- practice este uth sd) putem mia us de incareare s0 face prin des-Gurentul ia. 0. valoare. chvar mal hicoreaintrmitenta a tinetorual, mica, de exemplu Ge 2A (doe! Ay = Comandat''ce ‘cole patrutanzis- 8,5 1). Duphce am stabil acest foare, asa cum ¢ descr n arico- pra Inferior, care ovine ast un Ikf'mentionat” Comutatie statica ve- parametru dat prin construcie, prin duce substantial plgorie de ener. manowarea sctentiometulul PB. ne fo prin clslpatie termi, Inovta- alegem. curentul maxim. do. fueru li ont "Atentie, Inga fa. corfigurata. eu limitare pasivo Glvzordlul PR: atunel cing (becurs,ecistente de’ pulere’inge= Ursorul-potentiometrulut sealant fate ote) ‘exvomitaea 2. deel cind Paste ‘Sursa. de tenslune continua 9 umal comple, tranzistorul T. na consttule un “fearesor de putere Se mai poate «Aeschice" $1 prin jeovata, neftral (vansformator mare, limtarea de curent (Hocares lus punte redresoare) De xem {itstéruul) nu. mal opereard Back iu, pentru tnedrearea acumulatoa- butonul “potentiometruul “nu este foc'eu fensiune nominelf de 12,V etalonat fe prosiabl, rick. astel 12 Suprasolictam pina la dletragero fiistorul, deoarees. siguraria fuze id ce. arde de roguit prea tau (estos inst utla ‘peru protectia iv ok ; Kaze, ee safe oate folosi un. trancformatr 2 WBN cu'socunaard a fiat pentru’ un curent maxim 25% Puntea redresosre poste fi fransformatorulul sa bate) De ‘monoitiea [ae 10 20°) Seu for- secon. se recomara ca ore roe. Trail din patru dlode de putere (ool justare din Pa curentsll maxim do ‘putin 10 A/100 V), ‘fle urmata ce 9 vere Fling’ necenare rast atl prin magurarea fevilarea tncdlziclperculcase "la cAdedi de teraiune pe Ri.” Un cor {unetionare “indelungat, Se_reco= 701 vizual suplimentar este oterit In 18 ca bloc. redresor se fle ve" acest sons de diode LED, conectals fificat_soparat, peo sarcind arifi- lu Rn Glad care hl sole un curent de tonfa de limiare A S5-4°A, timp de cel putin ju- Le dmensianaroa rozistorulu! Fy mila oor To ig boine ge va.aven In vodere. curentul ma: Fu Webule st scada sub cca 20, lar kim precorizat, de cca 4—45 A Theatres sa Conduetorul ain eare ge realizes, If constantan say man- proba tn sarcing maxima, timp a ule $4" Suporte Taran umalato Ge ors. Din punct de Derleuiouss acest curent. In dere al puteri de disipalie a acest ‘Sez comar so pot rasucl Impround ‘rice cupradimonsionars ‘Soudctrel fre tat subtie (ce exer ste tla. Nu trebule Gh Plu, dous fire de constantan cu sia- tam od a. functionarea in Impul Miva Ge O70. mm). Vaoaros Sr, cern. valcarea mes dort a rexistenjel"se stableste Slo sl cea’ elicace poste “devel, masutind caderea ce tensiune intre apreciabia. Pe cl vreme un. am apele, atunelcind » conductoryl permettu inseriat cu Ri (s2u un ‘ste parcurs do un ‘curent dat {de voltmetrU in parale) va indica va ‘exemplu, cea 1 V a's A). Dupi learea modi @ curentul) (a Tenshe Feallzarea Yezistoruui se impune’o nil la borne), inealewea orn fed ‘TEHNIUM 917966, Joule eee doterminata. ce intensi- lates Sleace “a "curentului are oate, depdsl cu mult media. “Or rear Sistariat” corespungdtor, ‘Acre eiclent’ prin autores Me sui el oul ane: pate a aparatul g regalte Impl puting 88 Eat, “ifort nttea consulta revsta nr 12/106. Pentre sen insti calor cae dese geri to gore 2 oral Ying geri tn gore 2 vali de Se: caela, Sxpecmentats cu tere tate tune. “Sau Tovost vanaeton- fele 91 sodas ingeate in tenor, fotisigare ebignase de OS W fod Sxceptia ll Pa, condensatoare ea ‘TEHNIUM 9/1998 ‘antal (eventual eecteaiticn obie- hnute, de. tip. .butolags, care ay Terminale de.acdoae! parte) $1 un te tisfor'de tip KYZ0aK. "Din cauza ou ‘eoflor‘man_care sudbet anurite mat. Cal guia va ite, cu sectunea Se O7S—1 mms, lar sorexunle. pe acest traseu wot {et mal sigue, att gin pune de vo- dere “siete, cit gh mecanic. Ver ‘fanta“de cable) oropuss, cu cone: ur pe spate tect ie tecming- {nt plasoor este provazats cu on fel ant Acoma conauctonre- lor a8 racord, pentru oral bund giotmte Pe A ERARAS Pagini realizate de fiz, A. MARCULESCU — SiRiSisiRZiiin meneame SURE - Romarcim, de asemenea, intro- Prrswan, suas, oa sin * sie daa dears aa oo. aie Fogulatorll de tensione A 1 i {ere-by tn were Gy creutl de i. Seber pg lag nv, 4/1088 at rv (\e | Grew, "Aceastaaioch.antorice™ {sri ageasta rubicd un cgpoctv Lutnizarea versa do, cuant do ia ‘cara, atagat Uni Incaredior de acu Aacumulator la incarcator. In situsht ulatare oxstert.asigura Ur- ‘ceidentalo, De plea, deca odious initorele tun f ) din recresora ‘nearest ate daconestren,sutomata dp Ia | i iT! Seonchestets, acimultort rece | | TEE id ‘38 primeascd’ tensiune alterratva in‘ropaus Bt ote bin e's are antor= ‘stuatt deosebit de 7 Panu . 1 Taster regusiont prope Frrorport tne TT fee Loh [eee sion aie" sorartin “Basico eae {ctl yp neal neil aael : Bhi (ete t_S Me enna do pr odes | sow OD olf ‘Simeare cu grpul Ry By (YM ror or corso gtk AS esse Eres ants pi i ‘putere (instalatie de liuminare, ra- ‘phy BOF op, 2 ey) lent cu’ Ce tensiunea de la intrares Srorecaptoare te) H 2 Stabutzarerci 2 foot ntoreaata in oiaverperss astomali a te aE Faint St doce desparate De carcal “Buncl ond Tonsunea "Ta "Aogeres ane Toni stabizate Eiielo succinate cepaet nal Zebentenorsnena procs: Crvanumt prags Crees prestabi 3 fan cdl RoR". fon antlegare reaped Gipiressitomaa a Te {enh cca 1%), nachinb perme Sort aoa che era Te iran euler gr ie cee Bore a sedzut sub un anumit preg, Ue, Brostabilt (contactole he, na descr —"semmalizarea inireruperil_ten- ‘sigall “de fees prin” stingerea™ nor" acumulatoaro partial Uzate ‘Sau care au un element in scurt Suit, Stabilirea. tectva @ praguisi Se "basculare Uys, 80. face exper ‘Mental in tunctie Be starea acura TeD-uisinctestor. 52 {Gtoruld," prin manovrarea poten Tnckrebtora utlzat treauie 88 cox Hlometruiui Py (orlentauw inte 12 ¥ respunda acumulatoruut in “eauzd 31144 V}, Ecartul diate cole coud din punct de vedere at tensiunf ure pA pragurl, AU, = Usoae = Uyniy figale $1 a! curontulul- maxim supor amuse loge aproxtinatv fie tv 3t'2'V {at Pe" lingd transtormator i roore- rin manera Potentiometrutl ‘Ser, al Yar cuprinde 91 un element Posi al ramine stabi indteront de Specie “Ge timtare “a “curentull ae baila curgoratul tl, Sind In vedere tapi ca depos! a ‘Baca iferen{a. dinre_tonslunea atagat nu contine un sstfel de creut " sabiizata ge anclon- ingura. citar’, cazur ee ‘erm Den fing scostetea automata nL sa Eemniticava ipente v5 "2, {Gretiune prin. ergereasigurartelor + Inroauee $1 in sone cu acaet ulble sig tig. 2. {ul de la intrareaincircitorulul, Acest 91 cu ola buna (comanda circyi- fezisten{a adacvata do limitare, co Fela de Cele ardtate in arioolu! bloc mal comine =| indicator ope ful primar al transtormatoruul ain M-cazul lu Rel 1 mentions, ‘observa *intoducerea al prezeniel tensluni de tefoa tes- Incarcator), Rezisiana A, se Tato” In inchelere, mentiondm inst. UUnut reled suplimentar, Rel. 1, afr podiv LED-ul By In sore curetorta noazd experimental ea vind rolui lalla poate. lacata sb functioneze ‘mental do {a‘rojoa prin biocul so taco mle, Ry. ea prelua eventusiul surplus gem- automat, far3 supraveghere, numai ansformarevedresorotitvare. Tr. “t, "“Tenslunea’sscundara transior- nificaty de tensuune (ciferania ire Gupdo urmarioatonta Insole Je PR Gy avind foul co'8 gupfwe: —matorulul Tr.'T se aloge in tunciie tensiunea tedresels-irata 1 tone MMUsuraton” 31 replae, pe. durata hea’ ejeaua side a comanda cia de releul Fel 1 disponible carul snes necogara pentru anclenga- cliowa ciclri “de incarcare-des> Rubra! de" acumulator. ca st Creu contacto ky, trasule 2 fe robusta Tea term areleuu), areare, TEHNIUM 8/1888 5 ‘Th, al cdr unghi de conductie sta- M bilaste marie de iesire ale redre- Jontajut perm sefulul, ‘Ca. inormatie de curent so mentelor sau bateritor de ecumulé- folosesie caderea ae tensiune pe re {oare dups o caractersica 1, cis- zistemta. m8, din manganing, nae- Punind de posibittates regidri'con-. Fata in “ciccultul ae. incdrcare finde's eurerolui ge incareare i in- Aceanté fore oe ensiuno culgasd terval 0.05. 10 A pentru acumula- intre bornele A—B se insumeaza al =m e Toate de 2.. 12'V. Aste sit posible gebric Tories moment cu tensiu- Hear ‘at hebresrea batenilor auto uz Culessa ge pe cursorul poten. de GV sau 12 V, cf i otronren se- Jomeiruiui «". Remltanta se aplic8 baratd a elomentsior acestora, txa- francistorulul 1, care comanda os- Pentru limitarea cureritului turnt- | schema yi o prizd os resistenta RS Fee. curentului dort in toaté Glistorsl de telaxare, reallzat cu zai de redresor o-a prevazut poten- folosta a traductor ce curent menfonata factndu-ee aint-un sine franetorul-uniionetune 72 osclle- fometrul SAT, care se va regia ast- Ul prize ap vs stabil prin tat Gur potentiometru, montat pe pa- tor care furnizsez® iimpulsunte. de deh inch la capatul de curea Ginspre . pantru.indicatla corectdé @ instru Fou! rontal af aparatului Curetiul comenda recesare.trstorul. Ast maximum al potengometruui .t-eur enti REDRESOR Bucuresti Fogiat inital rémine constant pe Wvarlayes rom abvarbit de aeurmalator'88 fo ""Referligr 'a_amplasares. compo- toasts curata incdrcar, indterent Ge onto A (aaa ath valoare) nenetor in montejul practic, relay Stare acumuatcrutu faciunes din teneunes de refeinta “in ataa autoprotec, rn mits. 4 daportivl de comand oe gra. {no realtare corectd @ montaju- objnuta po curvorul potenfomelru- rex automata a curentuol asigurat fealizat cu tranzistoarele Tt, 2 9) lui" punindbernele. de" lage. ih iui sorespunse o moditasre a prin modul de comanda a Wistoru- Gtossle alarante, £8 va execula pa © scuneircut. se poste pleca din z0r0, tendlun intra bomela A~5, care va fui aparaiul mal ecte previzut Guo | placd de cireul imprimat. Separat Si fxn din potentioretrun ano: provaca in fine modificaree unghiur sigurenth fuzlbue fn clrcaital primar, Se vor monta trangigrmator de 7 ‘nis curent, © exemplu. 2A iigts- [Ui "go condueve al tstorulcl in Fi a 0 slguranta fusiola rapida F | tee, rezstenfele RB, RE, G=poztvole ‘ng ecurtiroutl ¢ apisind ieg2s ened anulse in Scout 90. hsircare Aveasia temiconductoare. eve’ disipa \a'tomele unel baler ce acumulee Prin modul ‘in urmé achione ura. (puntes.recrosoars, tat toate, curentul Vooule 2 ruin FS fea gresta @ Slade 36). scostea din urind naces! feelag 2A —indiferont de acu, nea do refers ee obline chiar cin toare’ prin intrarea ta concuche | ti radiator da race. Remarcam si Iuletordl coneciat im lritote & 1-8 gnelunae apiioata batorel name diode!"D€ care s-2 alos peniry @ 2-1 0 facliteleoferitt de conliguras Glomente (2.12.) Ge tirstor, leralunetrapezoldala. face fala i aceste condi Cloda ia. schemsi, acaea de @ folos| un ‘Apart a Tost fstat in ump. rex care asigura sincronizatea cu re va suporta curentul da avaria ping ia singur radiator penitu toato aceste mareincusse parte bund stable fegus, Gecianarea guranie tusbe Sinporitve semisanduclon’e, cor Ssiguranth in exploatere Compersares, coetcientului de ““Aparatul af prevazut obligatory raditorului ‘find iy acelasi time Aowalsl ae components ur uanstormator monolazat TAT de Var'p otrul teralune soeundara do 24 et cate rogreeala cu o parte rolties din seria 20. PM i spiea scumuaroruiak prin tristan cuun amaermetny cere veinéice bora minus spareiuit, noting urentul de ekreare fiat din po: necesardleolarea gomponentelor de Gontome'ru. (a aceasta schema re. GOrpul reclatorull ‘marci poslbliiaieg dee simina i-adsvar, pustea redrasoare are Sunt smipermetsuta prin toate ferminilelo.zolate oo capeula hedmentotar intro pune apaule O entis deoseDits vebule ac at tenant Ra, care ‘mangania. chnensioni- ‘onse ia curentl rmaxin) cebtal de ‘adregor, In rogim Ge tunge duata, fied Deilara aprevialiaAconsta vs en jr deo zeetme Se tetona pentra omtna. fen un) curent conttant ia tol aja oe resi ‘tormanonul de se un mis @8 tarosih Seejtunoa 96 20.em!,aving In prin Sec ae spire Cus™ @°068 arn Gundat 85 de epite @ 1.70 | | nsioroon Ge toes! pe ‘Freagigtars! unijonctione ate ce vip 2480 a8 aimee 8 jul Ce lucru: #2 aduce poten: “zetou | vera ere enue ote, mses Ieeordearioeteria d= eta a Gent ate scans 44— sou! Ig teles oo Itrerupsionl Kt, Sioarea. cori urméring Indic fampermetrais. ‘Cu acseast configura a sche- ‘oi. montaja 8 fot experimental n Stove variame do Pulare, fermac de bat ceroen cureme cu bu! TEHMIUM 11/1990 1 BSRATSF . on REDRESOARE .° AUTOMATE ... er SOHZ t Dring. IOSIF LINGVAY, YOSAVN, i electroniet CAROL ZEKANY ups cum sta cunossuttactort dn igre 19 2ay se relaassa p- principal core duc. la distu ypendont_ o raion se Batenitor de" scumutetoare, In fore mai mica. de 150. 200 Vi lala clorce mira in cohiparea'ne-Purmal pert Wosear de. covet ee fovehiceor i. ‘u's parnie. ania’ energetica deficitara, DDicdele sint do 10 + 20.4 tog Ble eat Sits: pe Aleta ds sugtaoe i ips! gor de ncceaor ee a ig ee ein aes £ vapor regulator rnb 3a ren de inctcare in ala 0 = 2 & or Umut redresoe_legat oma a aa Sh tonaanea rors Tr 10Si4 * eng itor scree, i Come ‘tire 9 rega frcare. Oia springe pute Ia stray! cll Tneatcare”semralzing. att ‘cesta Polentiometnt”P, "a0" va fegia in apa fel net Gecuplaren sa sone i'd Vie bamot eater gife 3 f rekg Breede in igure 4 se prez simi au eet dint ‘ Posie 187i curently ‘de incareae int-9 20Si1 oats Rance teers, TISNOS in igure 3 se preinta un redresor de 15. 25 Aa capht de scald tlatn sila genital detec La, afeful proces do, in- iNSa_citoare Uva lumina puter nc Sind aes proven Pen cs ator “unlione: fiune sede cu'inmaleja de 24 gura se va regia astiel ca decupl WGloun baten! Gel 12°0) 80 he ine foa.sd aba loca 148 V la bor ‘cupinge beter mental de In figura Sse. prezina. sche mica pu unl redresor complex care jement de reg). Cuvacest Urmaloaree servic Pot" completa’ monigile— powbitatea reqlarit si il cu- ‘TEHNIUM 1/1987 é D1 2 03 Pp: brridig Simutarea dispozi tivului Dt= PLSVIZ DL v2 D2= D3=1N 4001 DL 6Vé RI: 2 SIMULATORUL DE TUJ 445K 470 RS 33K EFT 373-AC181 Tz] EFT 37 Roc Résau nt dela be 2 = a= — protectin redresorulu $1 a ba toriei ‘is legores inverss a acestee aim"C pentru batert posta ineaérl de core “ eta Caren constant» cotulor inde: 8-9 wNAoO endenie saya gupurior de celue frie 2 ¥ 3120 V.5n acest ca reting ‘nverupta‘rerearea la fatul roe ‘Sault pe poze M mana) “Avind in vedere serie mai sus rai e_eoreche-cgalzare 4 fentune’ pclae’ gropur do = "Tedresor tampon automat pen tay boater stelonere de pind at 250 Montajul se compune, practic gin ous part ‘mar "una Ge citwes 2 Bv28IC) Gomponenta DCEVEBIC) "Se poate Iniocul cua Tenum ys682 9 | fou, ee. proc of Beet tah ial wet omnia viene eave. {ahaa Won wat mes ‘ee Sen rod We aor cng gat earls eke 2 face hy functie de diferente dip! Sate nom 8 Crone meno sola Mena a She veces suelo g Areata gid Cd eharad SE. See 7 fogion mod a uc, aR ey cutertul oxteiietayul nota mee | Y Gt Tiinputsutte de aprinder | BUlgmattensivnen int eat, se tbc "wpm hace nto) eB8 60 wonsanes Be eur naa “in tor tine ave provers rin Sete ali ae vent ca se ingurabeash Imetaice se cng cu yesaiod neutr te a “et ‘teetanda dope cx se feti activa mu we v8 eceee Sn Seng, Bs a ea. =< Se! — ba patria dasearcth ave h mon buteiie de 12 94 4 SS Vipers cle do tomperaire” sa asec en beciatate pert remeaie- buen Retistenta de 10.7. ore doar ‘oul do a limita curentul prin TU. Drop tara rere ontatn: To) snare Teor TAREE ol ote] 2 ful, stable ao anumittvalowre Initial eu ajutoru potentiometre- TW) semiogiabi Pt pentru o. anu- ‘mith onsiune ‘de Incaptt #90 ‘mulatorul va ‘schden simuttan ‘Gu crestoren “tensiunt do Tose. Mortajut este ast realzat Inet ‘nu permite nearcaran acum oarolo doacbrente tub ovanurnts valoare (cca 007) sau dack. au {ost legale te aparat cu polaritate Inversata Cole dou. diode 1m nescente somnalzeazbogaretgre- (ith & acurleterulal (LZ), Yea. Ae lege In apa fl nck pantry tn acumulatorinedreat ntonsiunen ominals montaju s&furnizeze un rent cuprina Ine 10. 200 mA. sabagis tif PaNDAL NOTOWAT