Sunteți pe pagina 1din 27

PROIECTANT: S.C. ULTRA CON S.R.L.

BRASOV, Str. Paraul Rece, nr. 37


Tel.: 07306152158; 0724651665;
Cod fiscal: J08/2591/2003
www.ultra-con.ro

CAIET DE SARCINI nr.2


PENTRU
EXECUTIA
SI
METALICE
I.
GENERALITATI

CONTROLUL

STRUCTURILOR

1.1.

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a constructiilor


metalice.
1.2.
La executia acestei structuri se vor respecta integral toate reglementarile si
prevederile in vigoare privind executia, verificarea, calitatea executiei si
receptia obiectelor de investitii in constructii.
1.3.
Intreprinderile executante care contribuie la executia structurii metalice
raspund direct de buna executie si de calitatea tuturor lucrarilor ce le revin, in
conformitate cu planurile de executie, cu prevederile standardelor,
normativelor si prescriptiilor tehnice in vigoare, precum si cu prevederile
prezentului Caiet de sarcini.
1.4.
Elementele, subansamblele si structurile metalice se vor executa conform
planurilor de executie predate de proiectant.
1.5.
Executia structurii metalice, verificarea calitatii si receptia lucrarilor se va
face, in general, pe baza STAS 767/0-80 Constructii civile, industriale si
agricole.Constructii de otel.Conditii generale de calitate.
1.6.
Prevederile acestui standard sunt valabile numai in masura in care ele nu
contravin prevederilor prezentului caiet de sarcini, care completeaza,
precizeaza si modifica unele dispozitii din actul normativ citat mai sus.
1.7.
Inaintea inceperii executiei, o comisie formata din delegatii beneficiarului si
proiectantului verifica, la sediul intreprinderilor executante ale subansamlelor
metalice sudate si ale unitatilor ce executa montajul, daca acestea indeplinesc,
fiecare in parte, urmatoarele conditii:
a) Dispun de instalatii si utilaje corespunzatoare tehnologiei de executie specifice
lucrarilor ce au de executat.
b) Spatii necesare special amenajate pentru depozitarea materialelor si pentru
desfasurarea proceselor tehnologice de executie.Pentru premontaje se vor amenaja
platforme betonate.
c) Intreprinderea care va executa montajul va dispune pe santier de o hala special
amenajata in care sa se manevreze subansamblele cele mai grele, precum si de
platformele de premontaj si toate utilajele necesare premontajului unor
subansamble.
d) Laborator pentru incercarea distructiva si nedistructiva a materialelor metalice si a
cusaturilor de sudura.

CAIET DE SARCINI nr.2


PENTRU EXECUTIA SI CONTROLUL STRUCTURILOR METALICE

1 DIN 27

PROIECTANT: S.C. ULTRA CON S.R.L.


BRASOV, Str. Paraul Rece, nr. 37
Tel.: 07306152158; 0724651665;
Cod fiscal: J08/2591/2003
www.ultra-con.ro

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

1.15.

II.

Conducerea uzinei executante va numi un colectiv


tehnic coordonator care va conduce uzinarea, care va raspunde de buna
calitate a lucrarilor pe tot timpul executiei.Sarcinile si raspunderile
coordonatorului si ale colectivului tehnic
vor fi stabilite de conducerea intreprinderii si vor fi aduse la cunostinta
beneficiarului si proiectantului. Din colectivul tehnic trebuie sa faca parte un
inginer sudor care va conduce lucrarile de sudura.
Lucrarile de sudura vor fi conduse si supravegheate permanent, in fiecare
schimb de lucru, de catre un maistru sudor autorizat ca maistru ajutat de
un responsabil pe schimb al utilajelor de sudare. Maistrii sudori si muncitorii
specialisti vor fi scolarizati si instruiti de inginerul sudor.
Fiecare sudor autorizat va poseda un numar si un poanson cu acest numar,
pentru marcarea prin poansonare a cusaturilor pe care le executa. Lista
sudorilor autorizati, cu numarul poansonului, va fi comunicata beneficiarului
si proiectantului.
Responsabilul de sector A.Q. cu problemele uzinarii va trebui sa cunoasca
prevederile prezentului Caiet de sarcini, el urmand a fi examinat si autorizat.
Organele A.Q. ale uzinei vor fi examinate si autorizate.
Lucrarile de montaj vor fi conduse de un inginer cu experienta in asemenea
lucrari. Pentru fiecare schimb va fi permanent pe santier un maistru montator
care va conduce si supraveghea lucrarile de montaj.
Lucrarile de montaj si de sudare pe santier vor fi urmarite si receptionate, pe
faze de executie, de un delegat permanent al beneficiarului.
Elementele si imbinarile de montaj care urmeaza sa fie betonate vor fi
receptionate in mod obligatoriu inainte de betonare, de o comisie de receptie
formata dintr-un delegat al beneficiarului, al proiectantului si al unitatii de
montaj, care vor intocmi conform reglementarilor tehnice procese verbale
de lucrari ascunse.
Verificarea curenta pe santier, a calitatii elementelor si imbinarilor cu SIRP, se
va face conform prevederilor din Instructiunile tehnice privind imbinarile
elementelor de constructii metalice cu SIRP indicativ C 133-82 cap. 3, cu
exceptia calitatii suruburilor si piulitelor, care trebuie sa corespunda cap 3.4
din prezentul caiet de sarcini, iar receptia lor conform aceleiasi instructiuni.

DOCUMENTATIA DE EXECUTIE
a. Documentatia tehnica de executie este elaborata de:

Proiectant;
Intreprinderea care uzineaza elementele si subansamblele de constructie;
Intreprinderea care executa montajul structurii metalice

b. Documentatia elaborata de proiectant

CAIET DE SARCINI nr.2


PENTRU EXECUTIA SI CONTROLUL STRUCTURILOR METALICE

2 DIN 27

PROIECTANT: S.C. ULTRA CON S.R.L.


BRASOV, Str. Paraul Rece, nr. 37
Tel.: 07306152158; 0724651665;
Cod fiscal: J08/2591/2003
www.ultra-con.ro

i. Aceasta trebuie sa cuprinda piesele


scrise si desenate conform borderou, la care se adauga:

Categoria de executie (A sau B ) pentru fiecare element in parte, conform art.1.3 din
STAS 767/0-88;
Pe elementele sudate se va indica, pentru fiecare cusatura sudata in parte, clasa de
calitate conform Instructiunilor tehnice C 150-99;
Daca pe planurile de executie nu se specifica grosimea cusaturilor de colt aceasta se
stabileste de catre intreprinderea de uzinare, in functie de grosimea produselor
laminate care se imbina. La grosimi neegale ale produselor laminate care se sudeaza,
grosimea minima a cusaturilor de colt se stabileste corespunzator grosimii minime a
celor 2 laminate.
Breviarul notelor de calcul, care trebuie sa cuprinda:
caracteristicile materialelor folosite;
caracteristicile geometrice si mecanice ale sectiunilor;
eforturile in sectiunile caracteristice;
eforturile unitare maxime, in comparatie cu rezistentele de calcul

c. Documentatia ce trebuie elaborata de uzina constructoare


i. Intreprinderea ce uzineaza piesele metalice are obligatia ca, inainte
de inceperea uzinarii, sa verifice planurile de executie. In cazul
constatarii unor deficiente sau in vederea usurarii uzinarii (de
exemplu: alte forme ale rosturilor imbinarilor sudate, precum si
pozitia imbinarilor de uzina suplimentare), se va proceda dupa cum
urmeaza:
Pentru deficiente care nu afecteaza structura metalica din punct de vedere al
rezistentei sau montajului, uzina efectueaza modificarile respective, comunicandu-le
in mod obligatoriu si proiectantului;
Pentru unele modificari care ar afecta structura din punct de vedere al rezistentei sau
al montajului, comunica proiectantului propunerile de modificari pentru a-si da
avizul. Orice modificare de proiect se face numai cu aprobarea prealabila scrisa a
proiectantului.Modificarile mai importante se introduc in planuri de executie de catre
proiectant; pentru unele modificari mici, acestea se pot face de uzina, dupa ce
primeste avizul scris al proiectantului.
ii. Dupa verificarea proiectului si introducerea eventualelor
modificari, uzina constructoare intocmeste documentatia de
executie care trebuie sa cuprinda:
a) Toate operatiile de uzinare pe care le necesita realizarea elementelor, incepand de la
debitare si terminand cu expedierea lor;
b) Tehnologia de debitare si taiere;
c) Procesul tehnologic de executie pentru fiecare subansamblu in parte, care trebuie sa
asigure imbinarilor sudate cel putin aceleasi caracteristici ca si cele ale materialului
CAIET DE SARCINI nr.2
PENTRU EXECUTIA SI CONTROLUL STRUCTURILOR METALICE

3 DIN 27

PROIECTANT: S.C. ULTRA CON S.R.L.


BRASOV, Str. Paraul Rece, nr. 37
Tel.: 07306152158; 0724651665;
Cod fiscal: J08/2591/2003
www.ultra-con.ro

de baza care se sudeaza, precum si si clasele de calitate


prevazute in proiect pentru cusaturile sudate.
iii. Procesul tehnologic de executie pentru fiecare piesa trebuie sa
cuprinda:
Pise desenate, cu cote, pentru fiecare reper;
Procedee de debitare a pieselor si de prelucrare a muchiilor, cu montarea
clasei de calitate a taieturilor;
Marcile si clasele de calitate ale otelurilor care se sudeaza;
Tipurile si dimensiunile cusaturilor sudate;
Forma si dimensiunile muchiilor care urmeaza a se suda conform datelor din
proiect sau in lipsa acestora conform SR EN 1011-1:2001/A1:2003 Sudare.
Recomandri pentru sudarea materialelor metalice. Partea 1: Ghid general
pentru sudarea cu arc electric, SR EN 1011-1:2001 Sudare. Recomandri
pentru sudarea materialelor metalice. Partea 1: Ghid general pentru sudarea cu
arc electric, SR EN 1708-1:2002 Sudare. Detalii de baz ale mbinrilor
sudate din oel. STAS 9559-82 mbinri sudate. Formele i dimensiunile
rosturilor la sudarea electric n baie de zgur, SR EN ISO 9692-3:2002
Sudare i procedee conexe. Recomandri pentru pregtirea mbinrilor
Marca, caracteristicile si calitatea materialelor de adaos: electrozi, sarme,
fluxuri;
Modul si ordinea de asamblare a pieselor in subansambluri;
Procedee de sudare;
Regimul de sudare;
Ordinea de executie a cusaturilor sudate;
Ordinea de aplicare a straturilor de sudura si numarul trecerilor;
Modul de prelucrare a cusaturilor sudate;
Tratamentele termice, daca se considera necesare;
Ordinea de asamblare a subansamblelor;
Planul de control nedestructiv (Rontgen, gama sau ultrasonic) al imbinarilor;
Planul de prelevare a epruvetelor pentru incercari distructive;
Regulile si metodele de verificare a calitatii, pe faze de executie, conform
cap.4 din STAS 767/0-88 si prevederilor prezentului caiet de sarcini.
Regimurile de sudare se stabilesc de catre intreprinderea de uzinare, pe imbinari
de proba.
Pentru fiecare marca de otel si pozitie de sudare prevazuta a se aplica la
fiecare subansamblu diferit, se va executa cate o serie de placi de proba.
iv. In vederea realizarii in bune conditii a subansamblelor, de serie,
intreprinderea executanta va intocmi fise tehnologice pe baza
proceselor tehnologice de mai sus.
La intocmirea fiselor si proceselor tehnologice se va avea in vedere
CAIET DE SARCINI nr.2
PENTRU EXECUTIA SI CONTROLUL STRUCTURILOR METALICE

4 DIN 27

PROIECTANT: S.C. ULTRA CON S.R.L.


BRASOV, Str. Paraul Rece, nr. 37
Tel.: 07306152158; 0724651665;
Cod fiscal: J08/2591/2003
www.ultra-con.ro

respectarea dimensiunilor si cotelor din proiecte, precum


si calitatea lucrarilor, in limita tolerantelor admise de STAS 707/0-88 si prin
prezentul caiet de sarcini.
v. Inainte de inceperea lucrarilor, in vederea verificarii si definitivarii
proceselor tehnologice de executie, uzina va executa cate un
subansamblu principal (cap de serie), stabilit de proiectant, pe care
se vor face toate masuratorile si incercarile necesare. Masuratorile
vor cuprinde verificari ale cordoanelor de sudura vizual si cu
lichide penetrante si control radiografic al sudurilor cap la cap.
Se vor face, de asemenea, masuratori complete asupra geometriei
subansamblului, inainte si dupa premontaj si se va verifica
inscrierea in tolerantele prevazute in prezentul caiet de sarcini.
Rezultatele acestor masuratori si cercetari se verifica de o comisie formata din
reprezentantii proiectantului, uzinei, beneficiarului intreprinderii de montaj.
In functie de rezultatele obtinute, comisia va stabili daca sunt necesare masuratori
si incercari distructive suplimentare si daca subansamblul de proba (cap de serie )
executat se va introduce in lucrare.

d. Documentatia
tehnica
ce
trebuie
intocmita
intreprinderea ce monteaza structura metalica

de

i. Aceasta trebuie intocmita de personal cu experienta in lucrari de


montaj care vor conduce montajul, tinand seama de specificul
lucrarii si utilajele de care se dispune, precum si de anotimpul in
care se vor face lucrarile de sudare la montaj.

ii. Inainte de a incepe elaborarea documentatiei de montaj,


intreprinderea care o intocmeste are obligatia sa verifice
documentele tehnice de proiectare si de executie in uzina si sa
semnaleze elaboratorului acestora orice lipsuri sau nepotriviri
constatate.
iii. Documentatia tehnica de montaj trebuie sa cuprinda:
Spatiile si masurile privind depozitarea si transportul pe santier al elementelor
de constructii;
Organizarea platformelor de preasamblare pe santier, cu indicarea mijloacelor
de transport si ridicat ce se folosesc;
Verificarea dimensiunilor implicate in obtinerea tolerantelor impuse;
Pregatirea si executia imbinarilor de montaj;
Verificarea cotelor si nivelelor indicate in proiect pentru constructia montata;
Ordinea de montaj a elementelor;
Metode de sprijinire si asigurare a stabilitatii elementelor in fazele
intermediare de montaj.

CAIET DE SARCINI nr.2


PENTRU EXECUTIA SI CONTROLUL STRUCTURILOR METALICE

5 DIN 27

PROIECTANT: S.C. ULTRA CON S.R.L.


BRASOV, Str. Paraul Rece, nr. 37
Tel.: 07306152158; 0724651665;
Cod fiscal: J08/2591/2003
www.ultra-con.ro

III.MATERIALE
1.1. Materiale de baza
1.1.1.
Materialele de baza sunt indicate in planurile de executie pentru
fiecare reper in parte.Eventualele schimbari ale marcilor si claselor de calitate ale
laminatelor prevazute in proiect nu sunt admise decat cu aprobarea scrisa a
proiectantului.
1.1.2.
Toate laminatele folosite trebuie sa corespunda standardelor in
vigoare si sa fie livrate conform acestora.
1.1.3.
Laminatele de otel trebuie sa fie insotite de certificatele de
calitate si sa fie marcate de catre uzina producatoare.
Intreprinderea de uzinare a pieselor si subansamblelor metalice trebuie sa
verifice corespondenta dintre datele cuprinse in certificatele de calitate si cele din
STAS 500/2-89.
1.1.3.1.
Intreprinderea de uzinare verifica la fiecare lot de
produse laminate de acelasi tip, aprovizionate de aceiasi otelarie
calitatea laminatelor, prin analize chimice si incercari
mecanice.Incercarile mecanice sunt:
Incercarea la tractiune,
Incovoierea prin soc, pe epruvete cu crestatura in V sau U, dispusa
perpendicular pe suprafata tablei, conform STAS 5540/8-88 si STAS 9261/81.
conform SR EN ISO 377:2000 Oel i produse de oel. Locul de prelevare i
pregtire a probelor i epruvetelor pentru ncercri mecanice, SR EN 875:1997
ncercri distructive ale mbinrilor sudate din materiale metalice. ncercarea la
ncovoiere prin oc. Poziia epruvetei, orientarea crestturii i examinare ,
SR EN 876:1997 ncercri distructive ale mbinrilor sudate din materiale
metalice. ncercarea la traciune longitudinal a metalului depus din mbinrile
sudate prin topire SR EN 895:1997 ncercri distructive ale mbinrilor sudate
din materiale metalice. ncercarea la traciune transversal SR EN 1043-1:1997
ncercri distructive ale mbinrilor sudate din materiale metalice. ncercarea de
duritate. Partea 1: ncercarea de duritate a mbinrilor sudate cu arc electric
Laminatele livrate din bazele de aprovizionare trebuie sa fie insotite de certificate de
calitate
1.2.

Materiale de adios

1.2.1.

Materialele de adaos, respectiv electrozi pentru sudare manuala,


sarmele pentru sudarea automata vor corespunde standardelor pentru
materiale de adaos.
1.2.2.
Electrozii inveliti pentru sudarea manuala a otelurilor vor
corespunde prevederilor SR EN ISO 544:2004 Materiale pentru sudare.
CAIET DE SARCINI nr.2
PENTRU EXECUTIA SI CONTROLUL STRUCTURILOR METALICE

6 DIN 27

PROIECTANT: S.C. ULTRA CON S.R.L.


BRASOV, Str. Paraul Rece, nr. 37
Tel.: 07306152158; 0724651665;
Cod fiscal: J08/2591/2003
www.ultra-con.ro

Condiii tehnice de livrare a materialelor de adaos.


Tipul produsului, dimensiuni, tolerane i marcare
SR EN ISO 636:2008 Materiale consumabile pentru sudare. Vergele, srme i
depuneri prin sudare pentru sudarea WIG a oelurilor nealiate i a oelurilor cu
granulaie fin. Clasificare , iar sarmele de otel pentru sudarea automata
prevederilor SR EN 756:1997 Materiale pentru sudare. Srme electrod i cupluri
srm-flux pentru sudarea cu arc electric sub strat de flux a oelurilor nealiate i
cu granulaie fin. Clasificare .
1.2.3.
Electrozii vor fi livrati in cutii etichetate, care indica marca lor si
certifica calitatea. Fiecare electrod va fi luat din cutia de livrare si folosit
imediat. Se interzice folosirea altor electrozi decat a celor prescrisi.
Colacii de sarma trebuie sa aiba eticheta de identificare, care trebuie
pastrata pana la consumarea sa totala.
1.2.4.
Materialele de adaos si in special fluxurile, se verifica si prin
sondaj.
1.2.5.
Electrozii, sarmele si fluxurile vor fi pastrate, manipulate, uscate
si folosite conform indicatiilor intreprinderii care le-a furnizat, precum si
prevederilor din procesul tehnologic.

1.3.

Suruburi obisnuite

1.3.1. Pentru imbinarile de rezistenta cu suruburi obisnuite, prevazute


ca atare in proiectele de executie, se vor folosi suruburi
semiprecise sau precise, cu piulite din grupa de caracteristici
mecanice 4.6 pentru pise din OL 37 si 6.6 pentru pise din OL 52
SR EN ISO 898-6:2002 Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare. Partea 6:
Piulie cu sarcini de prob indicate. Filete cu pas fin
STAS 1450/3-89 Organe de asamblare filetate. uruburi, prezoane i tifturi filetate.
Nomenclator
SR EN 1661:2001 Piulie hexagonale cu guler
SR EN ISO 1479:2003 uruburi pentru tabl cu cap hexagonal
STAS 2242-80 aibe pentru profile U i I. Dimensiuni

1.4.

Suruburi de inalta rezistenta pretensionate

uruburile sunt executate din oel aliat, cu rezistene superioare, obinute prin
tratament termic adecvat. Suprafeele de contact ale elementelor mbinrii se prelucreaz
pentru a se realiza coeficientul de frecare adoptat n calculul mbinrii conform GP082-03
- Instruciuni tehnice privind mbinarea elementelor de construcii metalice cu uruburi de
nalt rezisten pretensionate
uruburile de nalt rezisten pot fi din grupa de caracteristici mecanice 8.8 sau
10.9. Ele se vor executa conform STAS 8796/3-89"Organe de asamblare de nalt
rezisten, folosite prin pretensionare la mbinarea structurilor din oel. Condiii tehnice
generale de calitate" i respectiv "uruburi I.P. Dimensiuni".
CAIET DE SARCINI nr.2
PENTRU EXECUTIA SI CONTROLUL STRUCTURILOR METALICE

7 DIN 27

PROIECTANT: S.C. ULTRA CON S.R.L.


BRASOV, Str. Paraul Rece, nr. 37
Tel.: 07306152158; 0724651665;
Cod fiscal: J08/2591/2003
www.ultra-con.ro

Piuliele vor fi aferente uruburilor de nalt rezisten


grupa 8.8 sau respectiv 10.9, dup caz.
Livrarea organelor de asamblare se face numai nsoit de certificat de calitate
.Verificarea la primirea organelor de asamblare de ctre unitatea de construcii-montaj,
constituie verificri de confruntare i se fac conform pct. 3.23 normativ GP082-03.
Abaterile limita admise fara a se cere remedierea lor sunt dete in tabelul urmator:
ABATERI ADMISE
Nr. crt. Denumirea abaterilor
1

Abateri admise
remedieri

fr

Abateri de la alinierea suprafeelor superioare,


respectiv inferioare, ale elementelor care se
mbin - tlpi (H)

H < 1 mm*) max.

Abateri de la alinierea suprafeelor stnga,


respectiv dreapta, ale elementelor care se
mbin inim (g)

g < 1 mm*)

Abateri de la diametrul gurilor (dg)

-0,5

dg + 0,5 mm

Abateri de la distanele dintre guri (ls)

-0,5

ls

Abateri de la distanele dintre gurile


marginale i marginile corespondente ale
elementelor care se mbin (lm)
-0,5

lm

+0,5 mm

+0,5 mm

*) Abaterile se msoar n axul primului ir de uruburi.


Elementele care se mbin vor fi preasamblate de ctre ntreprinderea
productoare a construciei metalice, folosindu-se uruburi obinuite, cu aceleai diametre
nominale ca i cele ale uruburilor de nalt rezisten destinate mbinrii.
Presamblarea uzinal efectuat n scopul detectrii abaterilor de la dimensiunile
caracteristice proiectate ale mbinrii i a verificrii contractului ntre elementele
mbinrii, se va finaliza dup eliminarea abaterilor admise, cu remediere prin polizare, ca
la punctul 3.10, dup eliminarea defectelor marginale din zona mbinrii, prin prelucrarea
mecanic, ca la punctul 3.11 i dup realizarea condiiilor de calitate ale contactului
dintre elementele mbinrii.
nainte de montaj, montatorul va face urmtoarele verificri i remedieri:
- dac nu s-au produs deformri ale elementelor n timpul operaiunilor de transport,
manipulare i depozitare, n cadrul antierului, efectundu-se remedierile necesare;

CAIET DE SARCINI nr.2


PENTRU EXECUTIA SI CONTROLUL STRUCTURILOR METALICE

8 DIN 27

PROIECTANT: S.C. ULTRA CON S.R.L.


BRASOV, Str. Paraul Rece, nr. 37
Tel.: 07306152158; 0724651665;
Cod fiscal: J08/2591/2003
www.ultra-con.ro

- dac sudurile cap la cap corespund normelor de verificarea


calitii (conf. prevederilor C 150-99 "Normativ privind calitatea mbinrilor sudate din
oel, ale construciilor civile, industriale i agricole");
- dac organele de asamblare au fost conservate pe antier n condiii corespunztoare
normelor tehnice;
- dac exist nota de constatare a preasamblrii prevzut la punctul 3.13, sau n cazul
lipsei acesteia, nota de constatare a preasamblrii pe antier (pct. 3.19);
- dac exist acte de verificarea calitii organelor de asamblare i a elementelor ce se
mbin, la primirea pe antier
Organele de asamblare vor fi pregatite pentru montaj cu pu?in nainte de
introducerea lor n mbinare, prin cura?irea cu substane degresante pentru ndeprtarea
unsorii de protecie i a murdriei, precum i prin frecare cu peria din oel moale, pentru
ndeprtarea ruginei, dac este cazul.
n situaiile n care rugina nu va putea fi ndeprtat prin frecare cu peria din oel
moale, organele de asamblare n cauz nu vor putea fi utilizate.
n continuare, filetul piulielor va fi uns cu o cantitate mic de unsoare consistent
de tip LDE-L sau cu unsoare consistent preparat din ulei mineral grupa 400, amestecat
cu praf de grafit sau alte produse cu caracteristici similare, evitndu-se producerea
refulrii unsorii n exces.
1.4.1. Strngerea uruburilor pentru elementele montate.
A. Strngerea uruburilor de nalt rezisten se va face n dou faze, prima denumit faza
iniial i a doua faz final, dup cum urmeaz:
a) faza iniial
- strngerea se va face cu o cheie dinamometric sau alt cheie similar, cu o capacitate
minim de 25 daNm, pn la valoarea normat a momentului iniial de strngere;
- valorile normate ale momentelor iniiale de strngere sunt date, pentru uruburi 8.8,
respectiv 10.9, n coloana 5 din tabelul 2, respectiv 3;
- strngerea se face dinspre centrul mbinrii spre extremiti
b) faza final
- nceperea execuiei strngerii n faza final se face numai dup verificarea prealabil a
strngerii din faza iniial (cu cheie dinamometric) conform prevederilor de la pct. 3.28
aliniat a;
- strngerea n aceast faz se execut prin rotierea n dou trepte aproximativ egale a
piuliei, pn la atingerea unghiurilor prevzute n tabelul 2, respectiv 3, n coloana 6.

CAIET DE SARCINI nr.2


PENTRU EXECUTIA SI CONTROLUL STRUCTURILOR METALICE

9 DIN 27

PROIECTANT: S.C. ULTRA CON S.R.L.


BRASOV, Str. Paraul Rece, nr. 37
Tel.: 07306152158; 0724651665;
Cod fiscal: J08/2591/2003
www.ultra-con.ro

VALORI NORMATE PENTRU FORA DE PRETENSIONARE, UNGHIUL DE


ROTIRE, MOMENTE DE STRNGERE INIIALE I CELE DE VERIFICAREA
I CORECTAREA STRNGERII SURUBURI GRUPA 8.8
Nr. Diam.
Grosimea
Parametrii
normai
pentru
strngerea
crt. Nom.
pachetului uruburilor
al uru- de strns
burilor, min. max. Fora
Momentul Unghiul Momentele de
tipul
de
de
strngere
de
filetului
pretens. strngere rotire a pentru
pentru
piuliei verificarea i
faza
pentru
corecia
iniial
faza
strngerii
final
uruburilor
min.
max.
mm

M 16

M 20

M 22

M 24

g,
mm

g,
mm

15
31
51
15
31
51
81
15
31
51
81
15
31
51
81

30
50
80
30
50
80
95
30
50
80
110
30
50
80
120

KN

daNm

86,4

15

125,4

25

155,4

30

180,7

35

grade
hexag.
30
60
90
45
75
105
135
45
75
105
134
45
75
105
135

CAIET DE SARCINI nr.2


PENTRU EXECUTIA SI CONTROLUL STRUCTURILOR METALICE

daNm daNm
25

40

50

75

70

100

85

125

10 DIN 27

PROIECTANT: S.C. ULTRA CON S.R.L.


BRASOV, Str. Paraul Rece, nr. 37
Tel.: 07306152158; 0724651665;
Cod fiscal: J08/2591/2003
www.ultra-con.ro

URUBURI GRUPA 10.9


VALORILE NORMATE PENTRU FORA DE PRETENSIONARE, UNGHIUL
DE ROTIRE, MOMENTE DE STRNGERE INIIALE I CELE DE
VERIFICAREA I CORECTAREA STRNGERII
Nr. Diam.
crt. Nom.
al uruburilor,
tipul
filetului

mm

M 20

M 22

M 24

M 27

Grosimea
Parametrii
normai
pentru
strngerea
pachetului uruburilor
de strns
min. max. Fora
Momentul Unghiul Momentele de
de
de
de
strngere
pretens. strngere rotire a pentru
pentru
piuliei verificarea i
faza
pentru
corecia
iniial
faza
strngerii
final
uruburilor
min.
max.
g,
g,
mm mm KN
daNm
daNm daNm
grade
hexag.
15
30
154,4
25
120
80
110
31
50
150
51
80
180
81
95
210
15
30
190,9
30
120
110
150
31
50
150
51
80
180
81
110
210
15
30
222,4
35
120
140
190
31
50
150
51
80
180
81
120
210
30
50
289,2
35
180
185
*
51
80
210
()
81
120
240

Verificarea calitii curirii suprafeelor ce vin n contact conform pct. 3.24,


verificarea calitii contactului ntre suprafee n ambele etape de lucru i verificarea
strngerii i remedierilor conform pct. 3.13, 3.19, 3.27, 3.28 i 3.29, vor fi efectuate de o
echip de control numit prin decizie de unitatea de construcii-montaj.
Execuia mbinrilor cu uruburi de nalt rezisten se face numai cu lucrtori
CAIET DE SARCINI nr.2
PENTRU EXECUTIA SI CONTROLUL STRUCTURILOR METALICE

11 DIN 27

PROIECTANT: S.C. ULTRA CON S.R.L.


BRASOV, Str. Paraul Rece, nr. 37
Tel.: 07306152158; 0724651665;
Cod fiscal: J08/2591/2003
www.ultra-con.ro

atestai. Atestarea se refer att la conductorul lucrrii ct i la


maitri, efii de echip i muncitorii calificai care execut astfel de mbinri. n
conformitate cu prevederile Ordinului Inspectoratului General de Stat pentru InvestiiiConstrucii nr. 4/1981, atestarea personalului se face de organizaiile de construciimontaj de specialitate, pe
baza "Instruciunilor pentru atestarea cadrelor tehnice i a muncitorilor care execut
mbinri cu uruburi de nalt rezisten", elaborate de Ministerul Construciilor
Industriale n colaborare cu Ministerul Industriei Metalurgice.

1.5 MATERIALE DE PROTECTIE ANTICOROZIVA


Acoperirile protectoare la care se refera prezentele instructiuni tehnice se clasifica
confom STAS 10702/1-83 si STAS 10702/2-80.
Alegerea acoperirilor protectoare se stabileste in functie de durata de viata
scontata si de clasa de agresivitate a mediului.
Exista trei sisteme de protectie dupa cum urmeaza :
- acoperire prin vopsire
- acoperiri metalice
- acoperiri combinate
ACOPERIREA PRIN VOPSIRE
Materialele de baza ale sistemelor de acoperire prin vopsire , grosimea totala a
sistemelor de acoperire se fac in functie de agresivitatea mediului si de categoria de
protectie pentru mediile neagresive, slab agresive, si cu agresivitate medie, conform
STAS E 10702/2-80 pct2.1 tab1.
Pentru mediu cu agresivitate medie si o durata medie de viata/revopsire a constructiei
la 4-7 ani se pot folosi urmatoarele tipuri de materiale si grosimi acoperitoare :
- uleiuri si rasini alchidice 130 microni- in atmosfera marina si lipsa gaze acide
- rasini alchidice 130 microni atmosfera marina si lipsa gazelor acide cand e nevoie
de o uscare rapida
- ulei si clor cauciuc 120 microni in medii cu agresivitate datorata gazelor agresive
din grupa A si B (conform STAS 10128-86) si unei umiditati realative pana la 75 %
- uleiuri si rasini perclorvinilice 120 microni in medii cu agresivitate industriala
Acoperirile prin vopsire cu uscarea peliculelor la cuptor se va stabili de catre un
institute de specialitate in cercetarea materialelor de protectie , si vor corespunde
conditiilor specificate de beneficiar.
ACOPERIRI METALICE
Grosimea minima de protectie anticoroziva metalica, in functie de agresivitatea
mediului si de categoria de protectie, se stabileste conform STAS 10702/2-80 cap.3 tab.2
, si se deosebesc :
CAIET DE SARCINI nr.2
PENTRU EXECUTIA SI CONTROLUL STRUCTURILOR METALICE

12 DIN 27

PROIECTANT: S.C. ULTRA CON S.R.L.


BRASOV, Str. Paraul Rece, nr. 37
Tel.: 07306152158; 0724651665;
Cod fiscal: J08/2591/2003
www.ultra-con.ro

termice de zinc AT
de zinc si de aluminiu prin metalizare AM
electrochimice de zinc si cadmiu AE
Acoperirile metalice se folosesc numai protejate suplimentar cu sisteme de protectie
cu uscarea peliculelor
ACOPERIRI COMBINATE

Toate sistemele de acoperire prin vopsire se aplica pe stratele de protectie


metalice prin intermediul unor strate de grund reactive G404-50 in doua componente sau
a unui strat de grund reactive 4335 monocomponent.
Acoperirile protectoare pentru elemnetele de constructii din table si benzi zincate
situate in medii cu clasa de agresivitate 4 vor fi alcatuite pentru fiecare caz functie de
noxele predominante existente, dupa tehnologii indicate de institute de specialitate.
Tipurile de acoperiri protectoare prin vopsire sunt dupa cum urmeaza :
A) agresivitate puternica :
- copolimeri vinilici, uleiuri si rasini perclorvinilice 180 microni- se vor utilize cu
precadere
- copolimeri vinilici uleiuri si rasini perclorvinilice 150 microni- medii de agresivitate
chimica la care se adauga actiunea mediului marin.
- copolimeri vinilici, rasini perclorvinilice 150 microni- in medii cu agresivitate
chimica in care condiitiile de lucru nu permit aplicarea grundului de miniu de plumb
- ulei si clorcauciuc 100 microni- cu precadere utilizat
B) agresivitate medie
- rasini alchidice cu uscare la aer 130 microni- medii cu umiditate de max 75% fara gaze
agresive
- rasini alchidice modificate 140 microni- medii cu umiditate 61-75% si gaze agresive
grupa A si B
- copolimeri vinilici 130 microni- in medii marine
- rasini perclor vinilice 130 microni- medii cu gaze agresive grupa C
C) agresivitate puternica- acoperiri metalice
- Zn 50 microni si rasini perclor vinilice -180 microni- medii agresive chimic +
agresivitate marina sau agresivitate chimica datorata agentilor anorganici
- Zn 80 microni si rasini perclor vinilice -220 microni- medii agresive chimic +
agresivitate marina sau agresivitate chimica datorata agentilor anorganici
- Al 160 microni si rasini perclor vinilice -300 microni- medii agresive chimic +
agresivitate marina sau agresivitate chimica datorata agentilor anorganici
Pentru alte tipuri de acoperiri protectoare se vor consulta normativul C139-87 si
stasurile mentionate.
CAIET DE SARCINI nr.2
PENTRU EXECUTIA SI CONTROLUL STRUCTURILOR METALICE

13 DIN 27

PROIECTANT: S.C. ULTRA CON S.R.L.


BRASOV, Str. Paraul Rece, nr. 37
Tel.: 07306152158; 0724651665;
Cod fiscal: J08/2591/2003
www.ultra-con.ro

IV. EXECUTIA SUBANSAMBLELOR IN


INTREPRINDEREA DE UZINARE
4.1. Generalitati
4.1.1. Lucrarile de sudare sunt conduse, in permanenta, de maistri sudori.Cate un
maistru sudor va fi permanent in atelier, pe fiecare schimb.

4.2. Organizarea controlului calitatii


4.2.1. Controlul calitatii se va face conform prevederilor din fisele tehnologice si
procesele tehnologice de executie, pe fiecare faza de executie in parte.
4.2.2.Controlul calitatii executiei se face de catre organul A.Q. al uzinei,
4.2.3.In vederea urmaririi controlului de executie, uzina va intocmi si va completa
fise de urmarire a executiei si fise de masuratori.
In fise se vor trece pentru fiecare piesa marca si clasa de calitate ale otelului,
precum si sarja si numarul certificatului de calitate al lotului din care face parte piesa
debitata.
In mod analog, pentru fiecare cusatura de sudura sudata, in fisa se va trece
numarul sudorului si numele maistrului care a supravegheat si controlat executia.
Pe schite se vor insemna si locurile unde s-au facut eventualele remedieri ale
cusaturilor sudate.
Fisele de urmarire si masuratori intocmite pentru fiecare piesa si subansamblu
sudat, vor fi semnate de A.Q. uzina si prezentate la receptia subansamblelor, odata cu
restul documentelor de receptie.

4.3. Sortarea si pregatirea laminatelor


4.3.1.Laminatele se sorteaza prin verificarea marcii si clasei de calitate, a
dimensiunilor si aspectului.
4.3.2. La sortare si inainte de trasare si debitare, toate laminatele se curata pe
ambele fete, pentru a se inlatura complet noroiul, rugina, tunderul, petele de grasime,
vopsea, etc.
4.3.3. Cu ocazia sortarii, se verifica corespondenta laminatelor cu indicatiile din
proiect privind marca si clasa de calitate.
4.3.4. Inainte de debitare se verifica bucata cu bucata, in ceea ce priveste
dimensiunile, aspectul exterior si eventualele defecte de suprafata sau vizibile pe
muchii.Laminatele cu suprapuneri, stratificari, exfolieri, segregatii, deformatii (ca torsiuni
curba in forma de sabie), abateri dimensionale si alte defecte care nu se incadreaza in cele
prevazute in prescriptiile in vigoare, trebuie eliminate de la debitare.Materialele care nu
corespund marcii, clasei de calitate sau calitativ vor fi indepartate si depozitate
separat.Ele nu vor fi folosite.
4.3.5.Defectele de suprafata ale laminatelor care nu au influente asupra rezistentei
pieselor pot fi remediate prin polizare.
4.3.6.Prelucrarea materialelor fara indepartarea lor prealabila este admisa in cazul
CAIET DE SARCINI nr.2
PENTRU EXECUTIA SI CONTROLUL STRUCTURILOR METALICE

14 DIN 27

PROIECTANT: S.C. ULTRA CON S.R.L.


BRASOV, Str. Paraul Rece, nr. 37
Tel.: 07306152158; 0724651665;
Cod fiscal: J08/2591/2003
www.ultra-con.ro

cand abaterile fata de forma lor corecta nu depasesc tolerantele


din STAS 767-88.
4.3.7.Laminatele care prezinta deformatii mai mari ca cele de mai sus, trebuie
indepartate inainte de trasare si debitare.
4.3.7.1.Indreptarea si indoirea pieselor pentru elementele din categoria de executie
A se va face numai in valturi sau la prese mari; pentru piese marunte din categoria B se
admite indreptarea prin lovire cu ciocanul, cu conditia de a se evita orice strivire a
materialului.
4.3.7.2.Indreptarea pieselor din categoria A se poate face cand raza de curbura
este mai mare sau cel putin egala cu:
De 50 ori grosimea tablei
de 25 ori inaltimea sau latimea talpii (dupa planul in care se face indreptarea) la
profile U sau I.
La table, indreptarea marginii se poate face prin taiere, daca latimea ramasa este cea
din proiect
4.3.7.3.In toate celelalte cazuri decat cele prevazute mai sus, indreptarea sau
indoirea se face la cald (700oC).
4.3.8.Trasarea si sablonarea pieselor se executa cu o precizie de 1mm, daca in
proiect nu se prescrie o precizie mai mare.Ea se efectueaza cu instrumente verificate si
comparate cu etaloanele de control verificate oficial sau cu instalatii speciale.
4.3.9.Orientarea pieselor fata de directia de laminare poate fi oricare, daca in
proiect nu se prevede altfel.

4.4. Prelucrarea laminatelor


4.4.1.Prelucrarea laminatelor consta din: taiere, prelucrarea muchiilor si gaurire
4.4.2.Taierea
4.4.2.1.Taierea se poate face cu foarfeca (la stanta), cu fierastraul, cu flacara de
oxigen (oxicuplaj) sau cu laser. Taierea cu flacara sau lase se va face cu precadere
mecanizat, la masini de copiat.Nu sunt admise taierile si prelucrarile cu arcul electric.
4.4.2.2.Suprafetele taieturilor executate cu stanta sau flacara se prelucreaza prin
aschiere pe o adancime de 2..3 mm.Se excepteaza marginile libere ale guseelor ori
rigidizarilor.Marginile taieturilor executate cu flacara sau foarfeca nu mai necesita
prelucrarea prin aschiere, daca prin sudare se topesc complet sau daca se asigura taierii
clasa de calitate corespunzatoare.
4.4.2.3.Crestaturile, neregularitatile sau fisurile fine rezultate dintr-o prelucrare
defectuoasa cu oxigen, se inlatura prin daltuire, polizare sau rabotare. Daltuirea sau
polizare se executa cu o panta de 1:10 fata de suprafata taieturii sau prin incarcare cu
sudura, cu respectarea tehnologiei de sudare si acordul proiectantului.
4.4.2.4. Zgura care se formeaza pe suprafata sau marginile taieturii cu flacara, se
indeparteaza.
CAIET DE SARCINI nr.2
PENTRU EXECUTIA SI CONTROLUL STRUCTURILOR METALICE

15 DIN 27

PROIECTANT: S.C. ULTRA CON S.R.L.


BRASOV, Str. Paraul Rece, nr. 37
Tel.: 07306152158; 0724651665;
Cod fiscal: J08/2591/2003
www.ultra-con.ro

4.4.2.5.Piesele ce se deformeaza in timpul taierii sau prelucrarii se indeparteaza


inainte de a fi supuse altor operatii.Indepartarea poate fi facuta la rece, cu masini de
indepartat cu valturi sau cu prese;nu se admite indepartarea prin lovire (ciocanire).
4.4.2.6.Pe fiecare piesa taiata dintr-o tabla, se va aplica un marcaj prin vopsire si
poansare, prin care se noteaza:
a) Numarul piesei conform marcii din desenele de executie si eventual indicativul
elementului la care se foloseste;
b) Marca si clasa de calitate a otelului;
c) Numarul lotului din care provine.
4.4.3.Prelucrarea muchiilor in vederea sudarii
4.4.3.1. Tipul imbinarilor trebuie prevazut in proiect.Uzina trebuie sa examineze
aceste tipuri si sa faca proiectantului eventualele propuneri de modificare, daca prin
aceasta se usureaza executia, fara a modifica calitatea cusaturii.
4.4.3.2.Tipul de executie a sudurii, manual sau automat se propune de uzina.
4.4.3.3.Tolerantele de prelucrare sunt cele din standardele indicate mai sus si din
prezentul caiet de sarcini.

4.5.Asamblarea provizorie in vederea sudarii


4.5.1. Asamblarea pieselor in vederea sudarii se va face in dispozitive speciale de
asamblare sau de asamblare sudare, ce vor fi proiectate si executate de uzina
constructoare pe baza proceselor tehnologice.
4.5.2.Dispozitivele de asmblare sudare trebuie sa asigure corecta aplicare a
proceselor tehnologice, deformare libera a pieselor in timpul sudarii, precum si
respectarea in limitele admise a dimensiunilor subansamblelor din desenele de
executie.
4.5.3.Inainte de inceperea asamblarii, marginile si fetele laminatelor, in zona ce
urmeaza a fi imbinate prin sudare, se curata pana la luciu metalic pe o latime de 3040
mm de o parte si de alta a rostului de sudare.
4.5.4. La capetele rosturilor de sudare se aseaza in prelungirea acestora piese
tehnologice, respectiv prelungitoare, din aceiasi marca si clasa de calitate de otel, avand
aceiasi grosime si cu rosturile prelucrate la fel ca piesele care se sudeaza. Lungimile
acestor piese tehnologice, care trebuie sa fie de min. 100mm servesc pentru amorsarea
arcului si executarea inceputului cusaturilor.Ele se prind prin puncte de sudura provizorie
de piesa care se sudeaza.
4.5.5.Pentru verificarea calitatii cusaturilor de sudura se folosesc piese speciale,
din care se extrag epruvete pentru incercari.
Numarul si pozitia acestor piese pentru probe se fixeaza prin procesul tehnologic.
4.5.5.1.Se recomanda ca, inaintea taierii epruvetelor sa se efectueze radiografierea
cusaturii sudate, insemnandu-se portiunile cu defecte, pentru a fi eliminate.
CAIET DE SARCINI nr.2
PENTRU EXECUTIA SI CONTROLUL STRUCTURILOR METALICE

16 DIN 27

PROIECTANT: S.C. ULTRA CON S.R.L.


BRASOV, Str. Paraul Rece, nr. 37
Tel.: 07306152158; 0724651665;
Cod fiscal: J08/2591/2003
www.ultra-con.ro

4.5.5.2.Taierea epruvetelor se face cu mijloace mecanice.


4.5.5.3.Piesele tehnologice se indeparteaza dupa eliminarea operatiunilor de
sudare a rostului, prelucrandu-se corespunzator capetele cusaturilor sudate.
Indepartarea pieselor tehnologice se face prin taiere cu flacara; nu se admite
indepartarea prin lovire.
Zonele in care au fost prinse pisele tehnologice se prelucreaza prin polizare, pana
la fata laminatului.

4.6.Sudarea
4.6.1.Sudarea provizorie (heftuirea)
4.6.1.1. Pozitia, grosimea si lungimea cusaturilor provizorii de prindere vor fi
precizate in procesele tehnologice de executie, tinand seama de marca otelului folosit in
piesele ce se sudeaza si de grosimea lor.
4.6.1.2.Electrozii cu care se executa cusaturile de prindere vor fi de aceeasi marca
cu cei care se folosesc la executarea cusaturilor definitive.
4.6.1.3.Tolerantele la marimea deschiderii rosturilor sunt conform standardelor de
forme si dimensiuni ale acestora si anume :
SR EN 1011-1:2001/A1:2003 Sudare. Recomandri pentru sudarea materialelor
metalice. Partea 1: Ghid general pentru sudarea cu arc electric, SR EN 1011-1:2001
Sudare. Recomandri pentru sudarea materialelor metalice. Partea 1: Ghid general pentru
sudarea cu arc electric, SR EN 1708-1:2002 Sudare. Detalii de baz ale mbinrilor
sudate din oel. STAS 9559-82 mbinri sudate. Formele i dimensiunile rosturilor la
sudarea electric n baie de zgur, SR EN ISO 9692-3:2002 Sudare i procedee conexe.
Recomandri pentru pregtirea mbinrilor

4.7. Sudarea subansamblelor


4.7.1.Lucrari premergatoare inceperii operatiilor de sudare
4.7.1.1. Sudarea poate fi executata prin orice procedeu de sudare manuala,
semiautomata sau cu arc electric, cu conditia ca aceasta sa asigure calitatea
corespunzatoare imbinarilor sudate.
4.7.1.2.Sudarea se executa in hale inchise, la minimum +5oC
4.7.1.3.Folosirea electrozilor bazici se face prin uscare prealabila la temperatura
indicata de uzina producatoare.In lipsa unei indicatii, electrozii se usuca in cuptoare la
250o300oC, timp de minimum 2 ore.
4.7.1.4.Inainte de inceperea lucrarilor de sudare, reprezentantul serviciului A.Q. al
uzinei, impreuna cu inginerul sudor si maistrul ce conduce lucrarile de sudare la
ansamblul ce se sudeaza, vor verifica elementele asamblate in vederea sudarii, pentru a
constata ca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
CAIET DE SARCINI nr.2
PENTRU EXECUTIA SI CONTROLUL STRUCTURILOR METALICE

17 DIN 27

PROIECTANT: S.C. ULTRA CON S.R.L.


BRASOV, Str. Paraul Rece, nr. 37
Tel.: 07306152158; 0724651665;
Cod fiscal: J08/2591/2003
www.ultra-con.ro

a) Subansamblul ce urmeaza sa se sudeze este corect


asamblat si asezat pe dispozitiv, in asa fel incat sa permita deplasarea termica
a pieselor si sa previna concentrarea tensiunilor reziduale.
b) Pe piesele ce alcatuiesc subansamblul sunt trecute marcajele corespunzatoare.
c) Dimensiunile subansamblului si ale rosturilor dintre piese corespund
prevederilor fiselor si proceselor tehnologice.
d) Marimea si forma rosturilor este conforma cu prevederile standardelor sau ale
procesului tehnologic
e) Zonele pe care se aplica cusaturile sudate, ca si cele invecinate pe 3050
mm, sunt bine curatate.
f) Piesele tehnologice de la capetele cusaturilor de sudura sunt asezate corect.
g) Calitatea electrozilor fluxului si sarmei sunt conform standardului.
h) Sudurile de asamblare provizorie sunt corect plasate, au dimensiunile conform
proceselor tehnologice si nu prezinta fisuri sau alte defecte neadmise.Hefturile
fisurate(sau cu defecte neadmise) se taie, locul lor se polizeaza si ele se
remediaza
4.7.1.5.Organele A.Q>, inginerul sudor, si maistrii mai verifica ca marginile si
fetele ce urmeaza sa se imbine prin sudare sa fie curatate de oxizi si de alte
impuritati pana la luciu metalic.
4.7.1.5.1.La imbinarile cap la cap, marginile tablelor sa fie curatate de oxizi si
rugina prin polizare cu pietre abrazive sau cu discuri de sarma, pe ambele fete ale
lor si pe o latime de 3040mm.
4.7.1.5.2.La imbinarile de colt, atat pentru cusaturile in relief cat si pentru cele de
adancime, rostul a fost bine curatat pe o latime de 30...40mm pe toata lungimea lui.
4.7.1.5.3.Electrozii si fluxurile ce urmeaza a fi folosite sunt bine uscate.

4.7.2.Executia cusaturilor sudate


4.7.2.1. Toate cusaturile sudate se executa conform prevederilor procesului
tehnologic de sudare intocmit de uzina.
Cusaturile sudate trebuie sa corespunda dimensiunilor din proiect sau celor
prevazute in procesul tehnologic, daca acestea din urma sunt diferite.
Aspectul cusaturilor trebuie sa rezulte neted, uniform si lipsit de defecte.
4.7.2.2.La sudarea unui rost, hefturile se vor taia polizandu-se locul lor, sau ele se
vor topi partial si se vor ingloba in cusaturile respective
4.7.2.3. Arcul electric va fi amorsat numai pe placutele terminale tehnologice, in
rosturi sau piese speciale de amorsare.
4.7.2.4. Zgura de pe cusaturi se indeparteaza numai dupa racirea normala a
acestora. Se interzice racirea fortata a imbinarilor sudate.
CAIET DE SARCINI nr.2
PENTRU EXECUTIA SI CONTROLUL STRUCTURILOR METALICE

18 DIN 27

PROIECTANT: S.C. ULTRA CON S.R.L.


BRASOV, Str. Paraul Rece, nr. 37
Tel.: 07306152158; 0724651665;
Cod fiscal: J08/2591/2003
www.ultra-con.ro

Craterele neumplute se vor indeparta prin curatire,


polizare si resudare.
4.7.2.5.La sudurile prevazute cu resudarea radacinii, completarea cu sudura la
radacina se face dupa curatarea si polizarea rostului.
4.7.2.6.La sudarea in mai multe straturi, suprafata stratului exterior va fi curatat de
zgura.
Daca se constata fisuri sau in caz de dubiu, sudorul va anunta maistrul sau
inginerul sudor pentru stabilirea cauzei si a masurilor de remediere.
4.7.2.7. Se recomanda ca acolo unde este posibil sudarea sa se faca in pozitie
orizontala.
4.7.2.8. Sudurile de pozitie (verticale, peste cap sau in cornise) pe santier sau la
montaj vor fi executate numai de sudori cu experienta.
4.7.2.9.Se interzice sudarea elementelor de otel la temperaturi de sub +5oC fara
aplicarea de masuri speciale.

V. CONDITII DE CALITATE A PIESELOR, ELEMENTELOR,


SUBANSAMBLELOR SI CUSATURILOR SUDATE
5.1Abaterile dimensionale ale piselor si elementelor
5.1.1 Abaterile limita de la forma si dimensiunile pieselor si subansamblelor
sudate sunt cele specificate in STAS 767/0-88.

5.2.Conditii de calitate a cusaturilor sudate


5.2.1.Indiferent de tipul imbinarilor si forma cusaturilor, calitatea cusaturilor
sudate se verifica dimensional, vizual prin examinare exterioara si cu lupa prin
ciocanire, cu lichide penetrante, exceptional si prin sfredelire.
5.2.2.Abaterile dimensionale si de forma ale cusaturilor sudate defectele de
suprafata neadmise sunt cele din tabelul 7 din Normativul C 150-99.
5.2.3.La examinarea exterioara si cu lichide penetrante nu se admit:
Fisuri sau crapaturi de orice fel
Crestaturi de topire (santuri marginale) mai adanci de 5% din grosimea pieselor
sudate, dar cel mult 1mm la piese mai groase de 30mm;
Cratere
Cratere initiale si finale;
Suprainaltari sau adancimi neadmise;
Suduri cu solzi sau rizuri perpendiculare pe directia longitudinala a cusaturilor;
Scurgeri de metal sau stropi reci inglobati in cusaturi.
5.2.4.Daca exista dubiu asupra calitatii sudurilor de colt, se admit si gauri de
control, si anume maximum o gaura de 812mm diametru, la 24 m lungime de
CAIET DE SARCINI nr.2
PENTRU EXECUTIA SI CONTROLUL STRUCTURILOR METALICE

19 DIN 27

PROIECTANT: S.C. ULTRA CON S.R.L.


BRASOV, Str. Paraul Rece, nr. 37
Tel.: 07306152158; 0724651665;
Cod fiscal: J08/2591/2003
www.ultra-con.ro

cusatura de sudura, dupa care aceasta se umple cu sudura.


La examinarea prin gaurire nu se admit defecte ca:
Lipsa de patrundere la radacina sau intre straturi;
Incluziuni de zgura in filoane la radacina cusaturii;
Lipsa de topire pe margini sau intre straturi.
5.2.5.Conditiile de calitate pentru taierea marginilor si prelucrarea rosturilor,
corespunzatoare claselor de calitate din proiect,sunt cele din tabelul 3 din
Normativul C 150-99.
5.2.6.Defectele interioare ale cusaturilor sudate, in functie de clasa lor de calitate
din proiect, sunt cele din Normativul C 150-99, si anume din tabelul 8 (pentru
cusaturile cap la cap) si din tabelul 9 (pentru sudurile de colt).

VI. Remedierea defectelor


6.1.Remedierea defectelor constatate pe fiecare faza de executie sau la controlul
final, se stabilesc de inginerul sudor al uzinei, responsabil cu lucrarea.
6.2.In cazul aparitiei mai frecvente a unor defecte neadmise uzina, impreuna cu
organul de supraveghere, vor stabili cauzele lor si vor propune solutii de
remediere, care vor fi analizate si avizate de proiectant si beneficiar.
6.3.Defectele din cusaturile greu accesibile se remediaza pe baza unei tehnologii
de remediere ce urmeaza sa fie stabilita de inginerul sudor, tinand seama si de
prevederile din prezentul caiet de sarcini.
6.4.Crestaturile marginale, denivelarile mai mari sub cota sau craterele neumplute,
mai adanci, se vor poliza si umple cu sudura.
6.5.Remedierile defectelor interioare ca incluziuni, nepatrunderi, etc. din
cusaturile sudate, se fac prin inlaturarea portiunii cu defecte si resudare.
Inlaturarea acestor portiuni se poate face prin:
Polizare sau taiere cu discuri abrazive;
Rabotare
Daltuire sau craituire cu dalta pneumatica
Taiere, prin procedeul arc-aer.
6.6.Tehnologia de resudare, care trebuie sa asigure deformatii si tensiuni interne
minime, se stabileste de inginerul sudor.
6.7.Dupa resudare, locul se curata de zgura si se examineaza din nou.
6.8.Racordarea sudurii de remediere cu metalul de baza si cusatura initiala se face
prin polizare.
6.9.Nu se admit mai mult de doua remedieri in acelasi loc.
6.10.Toate remedierile se insemneaza cu vopsea pe piesa remediata si se trec in
fisele de urmarire a executiei.
6.11.Tehnologiile de indepartare a pieselor deformate prin sudare sau alte cauze,
peste tolerantele admise, se stabilesc de inginerul sudor si se executa sub supravegherea
si raspunderea acestuia.
CAIET DE SARCINI nr.2
PENTRU EXECUTIA SI CONTROLUL STRUCTURILOR METALICE

20 DIN 27

PROIECTANT: S.C. ULTRA CON S.R.L.


BRASOV, Str. Paraul Rece, nr. 37
Tel.: 07306152158; 0724651665;
Cod fiscal: J08/2591/2003
www.ultra-con.ro

6.12.In general, indepartarea se face la cald, la temperaturi


controlate in jur de 600oC si prin presare usoara.
6.13.In cazul indepartarii de piese si subansamble, locurile indepartate se
marcheaza pe piese si se noteaza in fisele de urmarire a executiei.

VII. IMBINARI CU SURUBURI


7.1.Pentru imbinarile de montaj pe santier, gaurile se vor da cu 12mm mai mici,
urmand ca ele sa fie alezate la diametrul definitiv, dupa asamblarea de proba in uzina a
subansamblelor si prinderea provizorie a tuturor pieselor ce se imbina.

VIII. CONTROLUL SI VERIFICAREA CALITATII


8.1.Controlul pe parcursul executiei
8.1.1.Controlul pe parcursul executiei are drept scop urmarirea respectarii calitatii
executiei, a prevederilor din prezentul caiet de sarcini si din procesul tehnologic de
uzinare, in toate fazele de executie.
8.1.2.Controlul permanent se face pentru fiecare faza de executie de maistri, prin
sondaje, de inginerul sudor, organul A.Q. al uzinei, conform metodologiei proprii.
8.1.3.Pe parcursul executiei, prin sondaj, se vor efectua si controale de catre
comisii de delegati ai beneficiarului si proiectantului.
8.1.4 In vederea urmaririi efectuarii controalelor in timpul executiei se va infiinta
un registru de control ce va fi tinut la biroul sectiei sau atelierului ce xecuta lucrarea. In
acest registru se trec:
a. data controlului
b. cine a efectuat controlul
c. constatarile facute
d. semnatura persoanelor care au efectuat controlul
8.1.5 Cu ocazia controalelor pe parcursul executiei se va da o atentie deosebita
calitatii geometriei suprafetelor prelucrarii rosturilor asamblarii si executiei corecte, a
prinderilor provizorii, respectarii tehnologiei de sudare si calitatii cusaturilor sudate.

8.2 Verificarea calitatii


8.2.1 Verificarea calitatii se face in conformitate cu pevederile din STAS 767/0-88 si cu
cele din Normativul C 150-99 (ptr imninari sudate) cu urmatoarele precizari si
complectari.
8.2.2 Verificarile se fac piesa cu piesa pe toate fazele de executie la terminarea unui
subansamblu, la montajul de proba, la primirea pe santier si dupa montaj.
8.2.3 Compozitia si nominalizarea organelor de verificare se stabilesc de beneficiar ptr
fiecare unitate de executie (uzina, santier) de comun acord cu conducerile unitatilor
interesate.
CAIET DE SARCINI nr.2
PENTRU EXECUTIA SI CONTROLUL STRUCTURILOR METALICE

21 DIN 27

PROIECTANT: S.C. ULTRA CON S.R.L.


BRASOV, Str. Paraul Rece, nr. 37
Tel.: 07306152158; 0724651665;
Cod fiscal: J08/2591/2003
www.ultra-con.ro

8.2.4 Verificarea calitatii consta in:


8.2.4.1 Verificarea calitatii materialelor de baza
8.2.4.2 Verificarea materialelor de adaos- conform tabel 4 din Normativ C 150-99
8.2.4.3 Verificare respectarii tehnologiilor de executie
8.2.4.4 Verificarea calitatii taieturilor si prelucrarii marginilor libere si a rosturilor ptr
sudare. Aceste prelucrari trebuie sa respecte conditiile din tabel 3 din Normativ C 150-99
8.2.4.5 Verificarea calitatii cusaturilor sudate conform prevederi normativ C150-99 cu
precizarile:
-verificarea dimensionala a cusaturilor sudate
-verificarile aspectului si defectelor de suprafata
8.2.4.6 In situatii specialesau in caz de dubiu in ceea ce priveste unele defecte de
suprafata sau prezenta unor eventuale fisuri se vor face si verificari cu lichide penetrante
conform
SR EN 444:1996 Examinri nedistructive. Principii generale pentru examinarea
radiografic cu radiaii X i gama a materialelor metalice
SR EN 571-1:1999 Examinri nedistructive. Examinri cu lichide penetrante. Partea 1:
Principii generale
SR EN 583-3:2001 Examinri nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Partea 3:
Tehnica prin transmisie
SR EN 583-2003/A1:2004 Examinri nedistructive. Examinarea cu ultrasunete
Acestea se pot face si la cererea organelor de control.
8.2.4.7 Caracteristicile mecanice, tehnologice si metalo-grafice ale cusaturilor sudate se
verifica prin incercari mecanice si examinari metalografice efectuate pe epruvete extrase
din placutele tehnologice terminale. Numarul epruvetelor, modul de efectuare
aincercarilor ca si rezultatele ce trebuie obtinute trebuie sa corespunda Normativ C 15084 tabel 5.
8.2.4.8 Ptr cusaturile cap la cap uzina constructoare, proiectantul si beneficiarul vor
intocmi un plan de examinari cu radiatii penetrante si combinat, ultrasunete si radiatii
penetrante.
8.2.4.9 La imbinarile sudate care se examineaza cu radiatii penetrante sau combinat
trebuie sa se cunoasca:
-locul exact unde s-a facut examinmarea
-forma si dimensiunile imbinarii
-modul de prelucrare a radacinii
-poansonul sudorului
8.2.4.10 Controlul cu radiatii penetrante se executa conform STAS 8866-82 . Controlul
ultrasonic al laminatelor din oel
8.2.4.11 Cusaturile sudate cap la cap de clasa de calitate C2 mai scurte de 500 mm se
verifica cu raze penetrante in proportie de 100%.Ptr cusaturile mai lungi proportia de
radiografii se stabileste in functie de totalul in metrii liniari.
CAIET DE SARCINI nr.2
PENTRU EXECUTIA SI CONTROLUL STRUCTURILOR METALICE

22 DIN 27

PROIECTANT: S.C. ULTRA CON S.R.L.


BRASOV, Str. Paraul Rece, nr. 37
Tel.: 07306152158; 0724651665;
Cod fiscal: J08/2591/2003
www.ultra-con.ro

8.2.4.12 Eventualele defecte aparute la verificari si care nu se


incadreaza in tolerantele admise se vor remedia. Zonele de remedieri se trec in fisele de
urmarire a lucrarilor.
8.2.4.13 Rezultatele verificarilor nedistructive ultasunete sau raze penetrante se trec in
buletinele tiparite conform Normativ C 150-99 anexa 5.
8.2.4.14 Remedierile efectuate se trec si in fisele de urmarire a executie.
8.2.4.15 Subansamblele si elementele de constructii se verifica din punct de vedere al
aspectului, al formei si dimensiunilor geometrice din proiect.
8.2.4.16 Pe parcursul executiei proiectantul si beneficiarul vor putea face si ei verificari
prin sondaj. Aceste verificari nu scutesc intreprinderea executanta de raspundere pentru
calitatea lucrarilor.
8.2.4.17 In vederea verificarii subsarcini a unor subansamble uzina constructoare va
inlesni efectuarea acestor incercari.
8.2.4.18 Toate piesele si subansamblele se vor sabla si grunduii in uzina.Nu se vor
grunduii fetele superioare ale grinzilor pe care se aplica placile cutate, precum si zonele
de imbinare cu SIRP pe santier.De asemenea nu se grunduiesc muchiile care se sudeaza
pe santier.

IX. MONTAJUL DE PROBA IN UZINA CONSTRUCTOARE


9.1 Intreprinderea ce uzineaza structura metalica trebuie sa efectueze montarea de proba
in plan a unor corpuri sau portiuni ale corpurilor, conform proiect de executie si a celui de
montaj de proba
9.2 Marimea portiunilor ce se vor monta de proba in uzina si tehnologia de premontaj se
vor stabili de uzina constructoare in colaborare cu intreprinderea de montaj si delegatii
proiectantului si beneficiarului
9.3 La premontaj se va asigura o rezemare corespunzatoare a tronsoanelor pe calaje de
lemn .
9.4 La montajul de proba se urmareste respectarea cotelor din proiect si a calitatii
imbinariilor dintre subansamble.
Abaterile constatate la premontajul executat se trec in schite si masuratori si se prezinta la
receptia in uzina a subansamblelor premontate.
9.5 La premontajul de proba in uzina se asigura:
-respectarea in limite admisibile a axelor in plan si elevatie ale portiunilor ce se
premonteaza.
-potrivirea rosturilor ce se vor suda pe santier astfel incat deschiderea rosturilor sa nu
depaseasca tolerantele.
-potrivirea si alezarea la diametrele finale ale gaurilor pieselor asamblate prin suruburi
9.6 Alezarea gaurilor in piesele ce se suprapun se va face numai dupa corecta montare in
spatiu cu asigurarea contrasagetii din proiect folosind suruburi provizorii de montaj astfel
incat la alezare sa nu se produca alunecari intre piese si sa se asigure strangerea pieselor
ce se suprapun.
CAIET DE SARCINI nr.2
PENTRU EXECUTIA SI CONTROLUL STRUCTURILOR METALICE

23 DIN 27

PROIECTANT: S.C. ULTRA CON S.R.L.


BRASOV, Str. Paraul Rece, nr. 37
Tel.: 07306152158; 0724651665;
Cod fiscal: J08/2591/2003
www.ultra-con.ro

9.7 Intreprinderea de montaj va stabili in uzina constructoare,


gaurile ce urmeaza sa fie alezate in uzina sau pe santier la diametrul final.
9.8 La imbinarile cap la cap cu eclise se accepta denivelari locale ale tablelor pana la 2
mm care inainte de montarea ecliselor de joanta se vor tesi prin alezare cu panta de
minim 1:10 la talpile superioare si inimi si de minim 1:25 la talpile inferioare ale
grinzilor.
9.9 Tot in faza de premontaj se va face complectarea si remediarea grunduirii tuturor
pieselor.
9.10 Verificarile dimensionale si marcajul final ca si pregatirea pieselor pt transport se
receptioneaza de catre comisia formata din reprezentatii uzinei, intreprinderii de montaj,
beneficiarului si proiectantului.

X. PREGATIREA SUPRAFETELOR PENTRU PROTEJARE


ANTICOROZIVA
Pregatirea suprafetelor metalice se va executa in momentul inceperii lucrarilor de
protectie, in functie de starea in care se afla materialul care urmeaza a fi protejat:
a) materialul neprotejat, acoperit in totalitate sau partial cu tunder
b) material neprotejat, acoperit partial sau total cu rugina
c) material acoperit cu protectie temporara: uleiat, fosfatat, protejat cu diverse grunduri
(miniu de plumb, muniu de fier, grund pasivant cu zinc, etc)
d)material zincat la cald
e) material acoperit cu straturi de vopsea cu defecte din transport sau maipulare
f) material protejat prin vopsire
Pregatirea suprafetelor metalice are ca scop obtinerea unor suprafete curate prin
indepartarea impuritatilor si a asigurarii unei stari a suprafetei care sa permita o buna
aderenta a protectiei.
In aceasta operatie se include prelucrarea si indepartarea micilor defecte de
suprafata, rezultate din materialul folosit pentru constructie sau ca urmare a operatiilor de
debitare, asamblare sau sudare, etc. Se mentioneaza ca aceste defecte de suprafata trebuie
sa se incadreze in limita tolerantelor admise de standardele in vigoare.
Operatiunea de indepartare a murdariei este obligatory, se realizeaza pentru
materialele de la punctele a:d, si se executa dupa caz prin periere si spalare. Dupa spalare,
elementele metalice vor fi sterse cu carpe, bumbac sau calti sau vor fi uscate cu aer cald.
Nu se admite uscarea lor in mod natural, in atmosfera.
Curatarea materialului de grasimi sau uleiuri se face functie de tipul grasimii:
- cu solventi organici ( degresare primara cu white-spirt si secundara cu benzina
usoara, percloretilena, tiner, acetone sau alti solventi volatili)
- cu solutii alkaline
- cu solutii de detergenti
CAIET DE SARCINI nr.2
PENTRU EXECUTIA SI CONTROLUL STRUCTURILOR METALICE

24 DIN 27

PROIECTANT: S.C. ULTRA CON S.R.L.


BRASOV, Str. Paraul Rece, nr. 37
Tel.: 07306152158; 0724651665;
Cod fiscal: J08/2591/2003
www.ultra-con.ro

Inainte de protectia cusaturilor de sudura se va face


examinarea lor conform prevederilor anterioare.
Pentru asigurarea unei suprafete uniforme si netede in zona sudurilor se vor folosi
metode mecanice de uniformizare poizare, frezare, etc.
Indepartarea oxizilor, tunderului, etc. se executa pentru materialul aflat in starile de la
punctele a si b. In functie de acoperirea cu oxizi natura, grosimea, suprafata gradul de
atac, sau cu alti compusi aderenti la metal se va aplica unul din urmatoarele procedee
mecanice de pregatire: sablare, slefuire, razuire sau polizare
Indepartarea micilor defecte de suprafata se realizeaza pentru materialele aflate la
pozitiile a-c.Pentru defectele : porozitati, denivelari, defecte de laminare, unghiuri
ascutite este necesara indepartarea lor prin sudura sau slefuire.La stabilirea gradului de
curatare minim se va tine cont de durata scontata a acoperirii si de agresivitatea mediului.

XI. RECEPTIILE IN UZINA CONSTRUCTOARE


11.1 La uzina constructoare se vor face receptiile:
-receptia pe grunduire pe subansamble, transoane vagonabile
11.2 Receptia pe subansamble:
11.2.1 comisia de receptie pe grupuri de subansamble sau tronsoane e stabilita de
beneficiar conform regelmantarilor in vigoare, din ea facand parte si delegati
imputerniciti ai beneficiarului , proiectantului si intreprinderii de montaj.
11.2.2 La aceasta receptie uzina constructoare trebuie sa prezinte:
-subansamblele sau tronsoanele din grup dupa inchiderea tuturor fazelor de uzinare si
remediere
-proiectul de executie inclusiv eventualele modificari aduse in timpul executiei cu acordul
proiectantului
-elementele necesare speciale sau caietul da sarcini speciale
-procesul tehnologic intocmit si aprobat
-schitele subansamblelor ce cuprind:
a. numarul sarjelor din care s-au executat piesele
b. numarul sudorilor care au executat imbinarile
c. numarul si pozitia probelor radiografice
- lista materialelor folosite cu copiile certificatelor de calitate si a buletinelor de analiza
si incercari
- rezultatele controalelor radiografice ale cusaturilor de sudura insotite de buletinele de
control si piesele respective
- lista rezultatelor probelor si incecarilor mecanice efectuate in intreprinderea de
uzinare asupra materialelor si imbinarilor sudate
- fisele de masuratori dimensionale
- lista sudorilor cuprinzand:
a. numele sudorilor
CAIET DE SARCINI nr.2
PENTRU EXECUTIA SI CONTROLUL STRUCTURILOR METALICE

25 DIN 27

PROIECTANT: S.C. ULTRA CON S.R.L.


BRASOV, Str. Paraul Rece, nr. 37
Tel.: 07306152158; 0724651665;
Cod fiscal: J08/2591/2003
www.ultra-con.ro

b. numarul poansonului fiecarui sudor


- fisele de urmarire a executiei
- fisele de verificari dimensionale ale pieselor prezentate cu abaterile dimensionale
constatate
- registrul de control
- procesele verbale de lucrari ascunse
- procesele verbale de remediere
- procesele verbale de receptie interna
- certificate de calitate pentru elemente de constructie
Toate documentele de mai sus vor fi continute intr-un dosar de receptie ce trebuie
prezentat de uzina comisiei de receptie.
11.3 Dupa verificvare comisia de receptie intocmeste un proces verbal in care se vor
inscrie:
a. concluziile
b. defectele constatate si masuri de remediere
c. acceptarea, refuzul sau amanarea receptiei cu termene de remediere a defectelor.

XII. LUCRARI DUPA EFECTUAREA RECEPTIEI, LIVRAREA


TEHNOLOGIA SI MIJLOACE DE TRANSPORT
12.1 Subansamblele receptionate se vor vopsi dupa receptie privitor la protectia
anticoroziva.
12.2 La livrare intreprinderea de uzinare trebuie sa trnsmita intreprinderii de montaj:
a. lista subansamblelor ce se livreaza
b. planul de marcaj al pieselor
c. procesul verbal intocmit de comisia de receptie
d. certificatul de garantie al produselor livrate.
12.3 Manipularea pentru incarcarea in vehicule se face cu ajutorul unor carlige sau piese
detasabile de apucat lanturi sau cabluri
12.4 Nu se admite prinderea prin sudare a unor piese auxiliare necesare pt manipulare si
transport. In caz ca uzina considera necesar va cere acordul proiectantului.
Transportul se va realiza cu ajutorul trailerelor de mare tonaj cu platforma sau prin
intermediul vagoanelor platforma puse la dispozitie de Regionala Cailor Ferate.

XIII. REGULI GENERALE PRIVIND MONTAJUL SI RECEPTIA PE


SANTIER
13.1 Intreprinderea care executa montajul va intocmi documentatia tehnica de montaj
care sa cuprinda si:
CAIET DE SARCINI nr.2
PENTRU EXECUTIA SI CONTROLUL STRUCTURILOR METALICE

26 DIN 27

PROIECTANT: S.C. ULTRA CON S.R.L.


BRASOV, Str. Paraul Rece, nr. 37
Tel.: 07306152158; 0724651665;
Cod fiscal: J08/2591/2003
www.ultra-con.ro

a. tehnologia de montaj
b. tehnologia de asamblare sudare a imbinarilor sudate pe santier
c. tehnologia imbinarilor cu SIRP
Toate acestetehnologii tin cont de caietul de sarcini, stasuri, normative si reglementari in
vigoare.
13.2 Descarcarea, manipularea si depozitarea pieselor, elementelor si
subansamblelor pe santier se va face astfel incat sa se evite deteriorarea suprasolocitarea
sau deformarea acestora.
13.3 Grinzile cu zabrele trebuie rezemate numai la noduri pentru a nu deforma
barele.
13.4 La ridicarea si manipularea elementelor in timpul montajului acestea vor fi
prinse de carlige, lanturi sau cabluri cu ajutorul ghearelor.
13.5 Se interzice sudarea la temperatura de sub 5 grade C.
13.6 Se interzice sudarea de piese auxiliare de montaj (urechi, carlige) de piesele
si subansamblele de rezistenta ale structurii sau gaurirea acestora fara aprobarea scrisa a
proiectentului.
13.7 Pozitia corecta a pieselor ce se monteaza, ca si dimensiunile structurii se
verifica in timpul montajului prin masuratori receptate.
13.8 Inginerul sudor trebuie sa aibe experienta in executarea lucrarilor de sudura
pe santier si va fi verificat, instruit si autorizat.
13.9 Autorizarea se va face pe baza de probe sudate ce se vor executa sub
supravegherea comisiei de autorizare, pe tipurile de sudura prevazute in tehnologia de
sudare pe santier si in pozitiile de sudare impuse de lucrare.
13.10 Conditiile de calitate ale cusaturilor sudate sunt acelea de la punctul 5.2 din
prezentul caiet de sarcini.
13.11 Remedierea defectelor se va face conform caietului de sarcini.
13.12 Receptia structurii metalice se va face conform reglementarilor in vigoare
privind efectuarea receptiei obiectivelor de investitie, tinand seama de prevederile din
STAS 767/0-88.

BR

AS
O

CAIET DE SARCINI nr.2


PENTRU EXECUTIA SI CONTROLUL STRUCTURILOR METALICE

IA

S.C
.

.
R.L
S.

intocmit,
A CON
Ing. Dipl. Hriscu StefanULTR

V - R OMA

27 DIN 27