Sunteți pe pagina 1din 31
38 ____SAMBATA LASATULUT SEC DE CARNE ‘Sh cumin # NSscstoare de Dumnezeu, locasul cel nestricat si cu totul sfint, precum striga proorocul: Sfint este locagul tiu, minunat intru dreptate. T | | _ Bucurdte, Marie, Nasedtoare | La STIHOAVNA Strile podobaice ale Ini Teofan, dn ‘Oct le gan de rand ‘Slay Activ all Darnaschia, Durere s-a facut fui Adam gus- tarea din pom, de demult in Eden, | ind sarpele sia virsat veninul: | ef printeinsul Intrat moartea, care mindned tot neamul ome- nese. Dar venind Stipinul, a sur- pat balaural si ne-a diruit noua odihna, Decl cttre Dansul si strigim: Fie-Ti mili, Méntuitoru- le, si pe cei ce i-ai Iuat odihneste-i impreun cu asi Ta. Sh aeam..,« Nisctoare tu esti Dumnezeul nostru, Care ‘cu infelepelune toate le-ai ficut si le-ai plinit. Prooroci al trimis, Hristoase, ca si prooroceasca veni- | rea Ta, si apostoli ca si propo- viduiasci mririle Tale: Aceia aw | propoviduit venirea Ta, iar acestia | cu botezu! au luminat neamurite; | far mucenicii, patimind, au doban- dit cele ce au dorit. $i cetele aces- | tora se roagi Jie, impreund eu | | ceca ce Tea niscut, si odihnesti, | Dumnezeule, sufletele pe care le-ai lat, iar pe noi si ne fnvrednicesti de fmparatia Ta, Cel ce ai rabdat crucea pentru ‘mine, osdnditul, Mantatorae 3 Damnezel meu. | Soo: Blue ete me mira, Site Domnezeee, Presents Treimey Tat wish operat Ca ee cw addneal | | | | | Ferlettle din canonul Triodull, Cin- aren a 3a gia Ga. Prochimen, Aposoll morlor dia Eplstola inst exte CHINONICUL | Fericifi pe care i-ai ales si i-ai primit, Doamne, si pomenirea lor fn neam si fm meam (°. 64). | Speen eden fe aseuwtt fatto | | mortior din accasti simbath se cintt | GhattScetatstgbetramal | LA VECERNIE, SAMBATA SEARA re pun attire pe 1 (3 le ti Anatole din | pndbale dia at ea Podobles Tost nddejdea pundndu.. ~\find va fis vil si faci jude ati dreapti, preadreptule Judecitor, sezind pe seaunul slavei Tale, rau de foc infricosand, va trage inaintea divanului Tau pe tofi, stind inaintea Ta puterile ce- | resti, si oamenii eu fried vor fi Judecafi, fiecare precum a Tucrat; atunci, sI-Ti fie mili de noi, si si neinvrednicesti, Hristoase, de par- tea celor mantuifi, ca un indurat. LASATULUI SEC DE CARNE | DUMINICA | | Crile se vor deschide si se vor | arita faptele oamenilor, inaintea | divanulu Taw celui de nelndura; si'va risuna toatl valea plingeri | €u groaznicd serdgnire, vizind pe | {oft cel ce au pAchtult trimisi in chinurile cele vesnice, cu dreaptat judecata Ta, si far de folos plin- | ind, Indurate. Pentru aceasta Te | Tugim pe Tine, Bunule, si-Ti fle mila de nol, cei ce Te Hudam, | Unule, mult-Milostive. | ‘rimbifele vor suna, si mormin- tele se vor deserta, si se va scula | toati firea omeneascs, cutremu- rfindu-se; cei ce au ffieut bine, cu | oo Dumnstca fiind trimist la chinuri si de eet | slesi despirtindu-se. Doamne al slavei, milostivestecTe spre not, en | un bum, sine fnvredniceste pe not | de partea celor ce Tea iubit pe Tine. Ping si ma tinguiese cind imi ine in simfire focul eel vegnie, intunericul cel mai din afara si tar- | tara, viermele cel cumplit i serig- | nirea dinfilor cea neincetata, si du- | rorea ce va si fie eclor ce au gresit | peste masura, si pe Tine, Cel prea- | bun, eu vicleana voie, Te-au mi- | nat ine care una 9 tnt | | | sunt eu ticdlosul. Ci, Judecitorule, | ca un indurat, mantuieste-ma cu | mila Ta. SlavBan Iss les Caind se vor ayeza seaunete gi se Vor deschide carfile si Dumnezeu | va sedea Ia judecat,o, ce fied va | fi atuncit ingerit stind inainte cu [fried si raul de foc curgane | vom face atunei noi, oamentt cei Vinovati de multe picate? Si edn | Il vom auzi chemnd pe cet bine- | cuvantati ai Tatilui intrw impart fie, lar pe cel piedtosi trimitindu- | 1a chinuri, cine va suferi acea | infricosatoare hotirare? Ci Unute, | Tubitorule de oameni, Mintui- | torule, imparate al veacurilor, mai | inainte pind ce va sosi sfarsicul, | prin pocain(f, intorcindu-ma, mi- Iuieste-ma. SH acum a Niscitonel, cea dnl a Vohod: Lamnk Un... Prochinene impairs cll Slavia gla al Ten | ‘unoscind poruneile Domnu- | Ini, aga si viefuim: pe cet flimanzi sii hrinim, pe eel insetafl si-i | adapim, pe cei goi si-iimbricam, | pe straini si-i aducem in cast, pe | bolnavi si pe cei din temnija sii | cdutim; ea sh ca sl edtre not Cel ‘ce va si judece tot pamantul: Ve- | nigl, binecuvantafii ‘Tatélui Meu, | dle mostenifi imparatia ce s-a gait | vous. | SHacamng » Niscitoar Sub acoperamantul tiu, sti- | and, tof! pamintenil seZpand, | Strigim le Naseitoare de Dum? neze, nidchden noastri: Lebaves- terme pe noi de preseaele cele rh de misurd, st mnulese sufletle oases 1st al Bes Vai mie, innegritule suflete! Pani end de Ja riutafi nu te mai curmezi? Pani ednd zaci in lene? | De ce nu-fi aduei aminte de infri- | cogitorul ceas al morfii? De ce nt te cutremuri eu totul de infri- | cogitoarea judecati a Méntuitoru- | Jui? Oare, ce vrei si rispunzi, sau ‘cum vrei si dai seamé? Lucrurile | tale stau fatd, spre mustrarea ta, | faptele tale te vildese, parindu- Deci, 0, suflete! Vremea a sosit, | aleargi, apued inainte si eu ere-| dlingdstrigk: Gresit-am, Doamne, | gresit-am Tie; dar stiu, Tubitorule de onmeni, bunitatea ‘Ta; Pasto-| LAs. | rule cet bun, nu mi desparfi pe mine de Ia starea cea de-a dreapta Ta, pentru mare mila Ta. Si ncumnys Niseitoarel,aclai gas Fecioara ce nu sil de mir, care i zimislit in chip de negrit pe | Dunnezen cu trup, Mica Dum- | nezeulcelei Presale, primeste | rugiciunite robitor td, coen cee cu totul fara prihand, care diru- | lest tuturor curifire de greseales primind acum rugiciunile noastre, | roagi-te si ne mantuim noi tofi. | roparul+ NiseAtoare de Dumnezoa Fedaarha Ge Mbereaza., eam.» Nascatonel, spol Dup Damnezeu ete Dommul.sv Taviert de dow or, Slavia $l act 2 Barba Petal 30. Slava Use poctinceg SH acumen | ite gis: In earie Invierea | | _ sn, amietemr Dumaens opt | mes feteor nel sare ia Thos crete, poporl Ti. stou ndurdre. /LUI SEC DE CARNE a lemon: Alor acpertor. | 1\ ja cutremur cugetind Ia | Vi-ziua cea infricositoare a | venirii Tale, eelei cu totul de ne- ‘grat, sicu fried mai inainte o vid: Ziua in care vei sedea si judeci pe cei vii si pe cei morfi, Dumnezcul | meu, Atotputernice, | And vei veni, Dumnezeule, cu iii si miriade de puteri ceresti ale ingerilor, inyredniceste-ma, Hristoase, #1 pe mine, ticilosul, 2 Te intimpina pe nori. | ‘no, suflete al meu, de ia | aminte la ziua aceea si ceasul in care Dumnezeu de fata va yeni, si te tinguieste si plingi, ca si te afli curat in ceasul cercetiri | Ma ingrozeste si ma infricoseaza focul cel nestins al gheenel, vier- mele eel cumplit, scrasnires'din lor; ei slibeste simi last gresealele, | glin starea cea dimpreund cu alesi | Tai, Hristoase, randuieste-ma. | Glasul Tau eel dorit, care va | ‘chema la bucurie pe sfing aud $i eu, tiedosul, si si aflu ne- spusa desfitare a imparifii cerest. SA nu intri cu mine la judecata, aducind faptele mele, cercind cuvintele si indreptind poruncile. Ci cu indurdrile Tale, trecénd cu vederea rautifile mele, mantu- ieste-ma, Atotputernice, Slav 9 Te ime in trei ipostasuri, prea- stipanitoare, Domnie a tuturor | preadesivarsit-stapanitoare, Stipinie peste toate, Tu insuji | mantuetene pe nol, Pivinte a Fiule si Duhule Preasfant. 3 eins «N80 Cine a niscut fiu_neseminat | dupa tegea pirinteased? Pe Acesta dar Ml naste Tatil fara de maicd. Preasliviti minune! Ca tu ai niscut, curati, pe Dumnezew $i omul. | Ajutor si acoperitor s-a ficut | «mie spre mantuires Acesta este | Dumnezeul meu, si-L voi prea- . Irmos: De nogpte mineénd ex. | | (Poutremur nepovestit si fried | Cra ft acolo; ek va_vent | Domnul, si impreund cu Dansul Iuerul fieciruia dintre oameni. $i | cine dar de aicea nu se va plinge? Raul cel de foc ma tulburi, mi topeste, ma roade serdgnirea din- | sor si intunericul adanculuis det, | In ce ehip si cum vot face sf nue | plee pe Dumnezeu? Jarti, Doamne, pe robul Tau, ea | nu céndva si ma dai chinuitorilor celor amari, ingerilor celor cum plifi, fntre ¢are nu se poate afla acolo odihna. | Domnul si conduestorul dim- | preuna acolo, bogatul i cel netinut | in cinste, cel mare, impreuna si cel mie, se vor indrepta Intocmais ci | vai fiecdruia, care nu va fi gata, Slabeste, Iasi, Doamne, si iarti | cite Ti-am gresit Tie, si si nu ma | arafi acolo inaintea ingerilor, fn osinda focului si a rusinit celei | fra de sfarsit. Fie-Ti mili, fle-Ti, Doamne, de | cidirea Tas gresit-am Tie, iarti-ma; cd din fire curat numai Tu esti, 3 altul afari de Tine nimeni nu este ‘fird intindciune. | necuprinsi de minte, stipanitoare, | impariteased Unime, preade varsit Dumnezeu, si lumina, si viafa, si fiedtoare a lumii, Sicamay « Nisilosre | intru cinstiti nasterea ta cea | mai presus de fire, legile firii in chip aritat se dezleagi; ca far de siménfa ai niscut pe Dumnezeu | Cel nascut din Tatal mai inainte de | «torule de oameni, Te rog lumi- «neazi-ma si ma indrepteaza si pe «mine spre poruncile Tale si ma «invati, Mantuitorule, si fae | «voia Ta», | | | Cantaren a 6 Temos: Strigatam eu font nim. J 8 infricositoarea Ta venire, _Hristoase, cind Te vei arata | din cer, 51 se vor pune scaunele, si | se vor deschide cirtile, si-Ti fie mila atunei, Mantuitorule, de zidi- | rea Ta, colo nimic nu va putea ajuta, | flind judecdtor Dumnezeu: niei invagituri, nici mestesugul, nici mirirea, nicl prictesuguls fara numai puterea ta, cea din fapte, 0, | suflete al meu! | Acolo impreuna vor fi domm conducitorul, siracul si bogatul, | suflete! Nici tata, nici mama ou ‘vor putea ajuta, nici frate nu va | putea izbivi de osfindire, Cugetind 1a infricositoarea | intrebare a Judecitorului, suflete, | Ingrozeste-te de aici, gateste- rispunsul, ca sii nu fii osdndit in | legturte cele vesnice. a LASATULUIS! S& nu aud, Doamne, zicindu- | mise: Fa-fi al tu! sisi flu gonit de | 1a Tine; nici: Du-te im locul cel | blestemat! Ci si aud glasul cel | dorit al dreptilor. | in pore iat vem | Doamne; méntuleste-ma din pra- | pastie si din intunericul cel adane, in cele de dedesubt ale pamantu- Iui si din focul cel nestins, si de ori- care alti pedeapsi vesnicd. | | Sav. Tet | Dumnezeirea, Unimea Treimii 0 | aud pe Tat sf pe Fal spe Du | nezeiescul Dub, putere a unei St pAnii ce se desparte in trei iposta- Simca. 5 Nes Tu esti usa, prin care singur Hisus, Fiul tau, a treeut, Cel ce a intrat si a lest, si cheile fecioriei nu le-a stricat, curati; Cel ce a zidit pe Adam. Strigat-am eu toata inima mea «catre milostivul Dumnezeu, si m-a auzit din jadul cel mai de jos, i a «scos din striclciune viaga mea». CAind vei veni, Dumnezeule, pe | piimant cu marire si toate se vor tea divanului va curge, cf vor deschide si cele ascunse se vor vadi, atunci si mi izbavesti de focul cel nestins si si ma invred- nicesti a sta de-a dreapta Ta, Judecitorule preadrepte. be infricositorul Tau divan aducindu-mi aminte, preabunule Doamne, si de ziua judecatii ma | infricosez si ma tem, vadit fiind de | ‘cugetul meu. CAnd vei sedea pe scaunul Tau si vei face cereetare, ‘atunel nimeni nu va putea tigidui phcatele, adevirul vadindw-le, si friea cuprinzindu. Ci tare va suna atunel focul gheenei, si pici- tosti vor serdgni; ef md miluieste, mai inainte de sfarsit, si mi iarti, Judecitorule preadrepte. ‘amiva onl, aflind din acele pide despre fubires de oameat 2 lui Dumnezeu, si friiases fard lel o-grj8, spundndusl ‘Dumnezeu este abitor de eameal! Dach | ‘na vol deplirtn de pat, tndath vo dobéndi | tou, Aw rindait deel dumnezciesti Pi- Fini aceastl dunanies pomenirea ineeo- | sitoarel lea celel de a doua ven! 2 Dom | Aula, ca, finfricoxdndul pe oamenh prin tmoarte gi prin ajleptarea chinrilor ce vor toareh spre virtate pe cel ce trdiestfird lel o gif ssf nu se ineread ‘noma in iubirea Sa de oameai, ci si ini feama i de aceea ch Dumnezcu ste un Tudecstor drept, Care rispliteste fedrula ‘dup faptele Iu De ale, erebuia si vin SFudesitoral sufltelor care au mers mal inant, Int-n fel oarecare,sirbltonrea de - _uvten |store + doe ee ve | |i ura ao are Danae pn na lel eb st | ve sss nse pp | em nee et deminn vitnes | ce dma Spee at | Stamens Purine poesia | patna omen pce italiani Adomia | gus ve ai mal Sea | isarmonrs face pme_| operon | ceri ture rset imo eon ent eh are in Duminica lisatului sec de | tne pentras wpe jest iain gor a | Dern nts pe gate Se | | mops Set pnc ati |Eiah pumas fin etuaisa | Pnaeno bee paca Se | | esting in ralslam jon su jodsatt_ | TOF tljora cele apte timp. Ve Si blest penta feamete mare tat sl Tamil se vor | avem si fin zgonii schimbsa, Incit aprospe sid at. | vate intia oar ists a | printe nol, dar blind str ge intnte, eurdtind | a rr . | pa ‘Antibristsi stg Il st vor ‘ele La sunelele de trim Yat vent deodata, de la mary sf din toate stile, tot ne Herat ncn een a udece dacd a pizit poruncile ce cola yor sta tronurile de judecath. Tofl | | aeene ats attaesea is | solve a trae de Jue ot | enirea Lui. Dommul a ascuns-o chiar apos- iaafite shvcraves | 7 leataed ar ca Preprile lor trupari si suflete, st vor aven | |r SiC tne see, art cb Se rn ivr a | | me, hambae na tie Dom rtm | imate ma pe larg de uni dinre stig. Se spune e& a doua venie va G dopa treveres | lor pte mit dean. Insate de vente La | va vent Antinrist Se vm mste, dup cam Spune SHintulIplit al Rome dnt femeie Aesfranata, eioars eu numele,dintre evel, Ain semminga tl Dan, ful tl Taeov. Se va purtacaslcum ar rai dupa Hritos va face Dar trebuie si se ste e8 Histon nu va Iminun ete a eut sl Hestos, gi vain intreba atunel nck de por, nl de sticie, mort Tous pe toate leva face in chip min- | nich de mingn, cu fate ca sunt bune aes ins, nu eu adevara; snag | teajetde celece sunt ew mule mal bunedecit minuni, dupa eum zice | acestea de milstenie ide mil. Va spune unc, zie eh s€ va dseoper! _drepfilor gf plcitosilor sae Iucrar: «Am pateres si seme si MlimduitsMi-ai dats mine; am inse- {at i Matt dat s8 beaus_strin am fost sh ‘a tncrupa diavotul, | att primis gol am fost xi Mati imbrdcat, va un om ndsewt din desfranare. Va lua | holnay am fost gi Meat eereetats in omnia ‘supra sa toatl Iuerarea Satan sise va | am fost sf afi venit Ia Mine. latruedt nt TUL ‘cut anaia dintre acestia mal mle Mle att ‘ical. Aceste fapte bune poate si Te fach covdeine dpi puteres sa. Aga A Donna este Iss Hristo nt Dumaezeu-Tathl. CChinurile despre care vorbeste Stinta | vanghelic sunt acestea: acolo ve i plin- | ere i seryniren dtr ire chine | lor tor nu se va stig i focal durerlor lor | ese va tings: caren intonricel ‘elmal din afaraln. Pe toate acestea Biserien Jul Dumnezeu hott le primest. ‘Biseric ul Dumuezeu socotete cd desfi- | tarea 1 Imparata cerurilor este petrecerea sfinlor cu Dummacze, strluciren ceo vor ves i erearea fa Dummnezeus iar china $3 “ntunerea eee atemenca sunt departarca | de Dumnezeu si mustraree suletcor pric fuitz de congtinta eH au fost lpsite, reins nepasdril sla dsfairltrecitoare, Ae stralecres dumnezcincd (Cw iubires Ta de oameni cen negrith, Hrixtomse Dummersule, nvredncesto-ne de ‘asl Tia cel dort, numdri-ne fn rindul ‘clo dea dreapta Ta yi ne mills pe noi, Irmo: Gree, idee am fet | dem, credinciosilor, sis | ‘Sopangem mat taint de jude | cata accea,efind cerurile vor pler, | stelele vor cddea si tot pamantul se | va latinas ca i aflim milostiy la | SMarsi, pe Dumnezeul parinilor. Nemitarnick va ft intrebarea, infricogitoare va fi acolo judecata, unde inaintes Judecitorului nu se va tinal nimie, unde mu va fi eu puting a se face fatirie eu darurk; ci fie-Ti mila de mine, Stapine, 3 imi apird de mania Ta cea infrico- | sitoare. | Domnul vine si judece, cine va | suferi aritarea Lui? Infricosea- ‘Ziv, ticdloase al meu suflet, in coseazi-te, si-fi giteste Iucrurile tale spre iesirea ta; ca si afli mi- | lostiv si indurat pe insusi Dum- | nezeul parinfilor. | ‘ocul cel nestins mi tulbura, si | ingrozirea cea amari a viermilor; | indul cel stricator de suflet ma sperie, si indeajuns de umilit nici- decum nu mi fac; ci, Doamne, Doamne!, mai inainte de sfirsit, {ntdreste-mi cu frica Ta. Cad inaintea Ta si adue Tie, ea nigte lacrimi, graiurle mele. Gre- fieam cum fel picdtoasa wa | fresit, si firddelege am ficut cx Altul niment pe pamént; ci Te in- dura, Stapine, spre faptura Ta, 31 | Tarisi ma cheama. | Intoarce-te, cdiestete, deseo peri cele ascunse, zi lui Dum hezea, Celui ce toate le tie: Ta si ascunsurile mele, unule Mantui- | torule; Tu insusi ma miluieste, pre- | cum enti David, dupa mare mila | Ta. | StvigTa Pe trei ea pe unul, intru o fiinfa, | unul in trei fefe laud; acestea | sunt: Tatdl si Fiul $1 Sfantul Dubs 0 | putere, 0 voie si o lucrare; un | Dumnezeu intreit-sfant, 0 impa- | je singurd stipanitoare, $iacum.., 2 Niscitoare | legit-a Dumnezeu, cel preafru- ‘mos, din edmara pntecelui tiu, ca un impirat imbrieat cu haind esuti de Dumnezeu, rosita in vop- seaua cea de taind a preacuratulul {du singe, ceea ce nu stil de mire, si impardteste tot pimantul. 48 ° | ‘Trelme, unime sflntd, mintutes- tava CAnd vel sedea, Judecitorule, cel ce griiese de | Gresitam, faridelege am facut, | ea un milostiv, 'si vei arita, | «aa ne-am fndreptat inaintea Ta, __ Hristoase, infricosatoare slava Ta, ‘aici am pizit, nici am fieut pre 0, ce fried va fl atuneil Cuptorul Gum ai porunelt noud. Ci'nu ne | 22nd stot temindu-se de jude- «pirisi pe noi pana in sfirsit, | cata cea nesuferita. ‘«Dumnezeul pirinfilor». inant pe TA pe Haw | state Dub, Dummer | cer? Ci si-TI'fle milf’ de mine, | Doamne, si cu fndurare si cauji | ,‘inunea nasterii tale ma uuimeste, cea ce esti cu totul fark prihana; spune cum ai zimislit | spre mine. Daniel s-atemutde easut eoree- | ura samdnta. pe Cel nceuprins? | fafa Ta atunei, end vei veni din | eee | | Cintarea» 6. Pe un Dumnezeu dupa ings | tirli, iar eu, ticdlosul, ce voi pa- | Cum ai rimas fecioara, nascind Inmos: Pe Cal ce sivese ote cinstese tri fefe laud dupa ose- timi; Doamne, venind Ia acea zi | eno maled? Acest lueru peste fre (ougetind 1a intimpinarea ire; altele, dar nu de alt fe c& | | infricositoare? Ci imi di, mai ¢u eredinga priminduc inching | | it, cu placere a sluji | Celui ndscut, edei cate le voieste le | | Tie, casi dobiindese imparatia Ta. | si poate. | | Cnticositoaret venir Tale Dumnezeirea una este, in trl fe: | celei de a doua, Doamne, mi cutre- | Tatal si Fiul si Dumnezeiescul mur de certarea Ta, mi tem dema- | Duh. | Focul se pregiteste, viermele se — | [nist ig ie: Mts SHacuma Sst randulestecnsten vee ere fe ceasl aaa fn vel LC vada Cy ey fees Nagterea zim cele fart CCénd_ vel judeca Tu, Dum- sind Hristos, en un mire din ck 1s deplores, cine ete ace Sumit te netlngst oda | nezele tone, cine dint pian tna a amas amin mare cer fei wt seape de china ear or, Bineavinteasd Alli MIERCURI (Coen ce ext izvorul mile. inevoieste, Hristoase Dum- | nezeule, cu nespusa Ta iubi re de oameni, si trecem noi sme- rifii cu pace siptimana cea cura- fitoare dinaintea Postului: surpa mestesugirile vrijmagului si cu Crucea Ta pe toti ne mantuieste, | Cel ce singur cunosti cele ale ini- | milor. Sv tt sc | Sheets ‘tind inaintea Crucli Tale, ce care Te-a niscut fird siméngi, si nesuferind a Te vedea firk drep- | tate pitimind, s-a tinguit eu plan- | gere si a strigat: Cum pitimesti Cel ce esti din fire nepatimitor, preaduleele meu Fiu? Laud bund fatea Ta cea preamulta. pre post, cu Taceputl, Mngt maga pe poral Men. {IN SAPTAMANA LASATULUI SEC DE BRANZA 6 \nta-voi Tie, Doamne, Dum- | Conezeut meu; ct ai seos pe | «poporul Tau din robia Egiprului ‘si al acoperit edrutele lui Faraon «gi puterea lui». Postind Domnul dup omenire spre invafitura noastri, a biruit pe ispititorul; aritind cele ce sunt ale firil noastre si hotar pundndu-ne noua. vumnezelescul Moise prin pos- s-a invrednicit in Sinai a vorbi eu Dumnezeu fati citre fi aceluia credinciosi si révnim, ilostiveste-Te, Doatnne, spre poporul Tau, si ciutind, ea un Dumnezeu cu ochi milostiv, cerce- teazi pe tofl cu mulfimea indu- rilor Tale. lofi Ia tine alergim, Naseitoare de Dumnezeu, ca la 0 ajutitoare tare, spre rugiciuni indemnfindu-te, ca si scapi turma ta de toatl primejdia. ‘ntru Domnul Dumnezeu! meu s-a intirit inima mea, pentru «aceasta cel neputinciosi s-au ‘dncins cu putere», inunatul Enoh prin postire s-2 mutat de pe pimént. aceluia rav- nind, si ne mutim de Ia stri ciune la viaga. u rugiciuni si cu posturi si facem milostiv pe Mantuitorul; ca se bucura Ziditorul de pocdinta fapturilor Sale. teste-te, o suflete, si te curt feste mai fnainte de patima lui Hristos, ca si priznuiesti la inviere a ”~h—hLMl ceea ce ai niscut pe Dum- nezeu, roagi-L nefncetat noi; cd la tine nazuim, Nascatoare de Dumnezeu, noi picitosi nos: Pe poarta eredintl Fntinsu-Ji-ai palmele _pe LCruce, omorat-ai blestemul cu moartea Ta si al fnviat cu patima Ta pe oameni. Pentru aceasta liudim dumnezeiasci ristignirea Ta, Tisuse, iubitorule de oameni, Dumnezeul nostru. u mAncarea cea din lemn omo- réndu-ne, cu lemnul Crueit Tale am inviat. Ci aceasta o aducem Tie spre rugiclune; trimite-ne noua dar si mili, ficktorule de bine, Stipane mult-Indurate, ile cele dinaintea Postului sau deschis, nevoinfa infranirii se apropie; cu voinfa fierbinte si ne scultim ea s ludim darul cel dat de Dumnezeu, care potoleste arsura pcatulul, a : A MIERCURL IN SAPTAMANA LASATULUI SEC DE BRANZA, 6 ema esa feel « Pest Stacey costal d cheama p care srdlucegterazele poetinte, ¢ sina waster Postal de acum ne cheami pe risked ne apropiem cu grab, qc "Preseuratl. Marie, ck a eee ooturdnd Inciaeseat cal’ pres CHG, reseurati, Male, ce al risirit lumina slat dorirea sisi cunoastem ce este adane al lenevirii tofi veselindu-ne. arbiteasca, si ai rdmas nestri- Juminat zorile, si ai aritat darul postiril, stl st stim cu dragoste; ath cia lav Tg lav Te Tas, s& propovidulm oprirea poftelor, | slavi Ti, Dumnezul ast v8 Tie vu iat Damneze- _ Si strigim ou Incrimi citre Sle sey arg ‘ostind odinioarh Molse tn | Cees ce ai niscut cu mijlocire strip eu larimt cite tA ign, Hrisoae, vremea Pos muntele Sinai, vizitor de Dum, | nespusi pe Méntuitorul Tomi, pina: Dine, Doamne, da cela eu piteren Ta mdntuleyte-ne fezet'sa cut silliepecar de foc Hristos, Dumnezeul nostru, pe Tnderare pe nol cel ce ne tnchinim Te, de 2 fost indltat In cer ‘Acela nu incetn rugindw-L si 7 foateIafurle vrijmagulu ee ; Gntuiased tot neamul cel rimind darul Postulul,s8 prea rin postire a gustat odinioara | ™éntuiasck tot neamul celor ce te stavim pe Cel ce ni Ia dat spre ; ~ fnjeleptul. Isaia ‘din cirbunele laud pe tine. tndntuiney si sil Iucram eu dea. inten mea cen stearpi fio acela, cin s-a tins cu cestele de Tinaclsnea a’ totin lortarea gree «roditoare de vireufi, lucritorule buzee ii. gealelor nosstre, din mina Celulce «al celor bune, siditorae al celor Postind mai fnainte Daniel im- nea ficut. etaletinarey co eabontrinen toes preund cu cei trei tiner, fille Rey soy fat in al Sta fellor au sffrémat si au cileat scum. vapain cen arzitoare. >\umnezeul parinfilor, Te ru- fotoleste tulburarea poftelor mele, timiduieste rinile sufletulut m gim nu ne rusina pe noi, alubitorule de oameni; ci ff cu noi meu, ridied-ma din somnul lene~ rath Nascitoare de Dum virii cu mijlocirea ta, cu ajutorul i nezeu, ccea ce fir stricici «cdupi bldndefele Tale in vecin : : uwit-am auzul Tau si m-am y ceen ee] fare otek tana 7 ‘au, Preasfinta Stapind, Maict A yurtat pe Dumnezeu in pi i noi aa, Presta Siping, Ml eae anoneeeaaty ur purtat pe Dumnezeu in piintecele . (Coes ee et mal cnt CA ma Sent mie mire. entru ci v-n trimis ca pe nigte lumindtori neingelatori fn lume, ca si me scoatefi din adan- IN SAPTAMANA LASATULUI SEC DE BRANZA B cul picatelor, liudim eu bucurie pe Cel ce v-a Intirit pe vol, ca pe histe Apostoli a Sa entra 8 v-n ti voi, Infeleptilor, ca Jumen cea de demult neinfeleapta, ca si o infelepffi spre cunostinga Lui, pe Acesta fl Hludim eu cre- dingat ‘ntru c& mulfimes gresealelor celor cumplite m-a_cuprins, ct Iacrimi ead inaintea Ta, Hristoase, cerdnd simi dai loc de iertare in vremea Postulu. "entru cd sunt legat eu lanfurile nedezlegate ale poftelor mele, su pin si strig cdtre Tine, Mantui torule: Slobozeste-ma si pe mine, ca sii laud eu bucurie milostivires Ta. linde’ te-a aritat Dumnezeu pe tine, Fecioari curati, ajuti- toare neamului omenese, nu inceta rugindu-L cu deadinsul pentru noi credinciosi CCeea cea nesput a pantecs. ostul a arditat ceata Aposto- Clilor in toatt Iumea, stri- Iucind cu raza Ta cea dumneze- iased si luminind neamurile. ceata ucenicilor Tai, Tisuse, Tu- bitorule de oamenl, a invafat nea- murile piginilor si strang’ bogi- sia postulul. Hisuirea cea de douisprezece strune, adiea adunarea Apostolil Tai, daruieste oamenilor bogatia infranirii sl izvorul mantuirii. ™ VINERI | Slavs. Cu glasul desfranatului strig catre Tine, Doamne, Parinte indu- rate: Gregit-am, méntuieste-ma; sii nu ma desparti de slava Ta. Si acumen 2 Nase Ceea ce ai purtat in pantecele tau pe Dumnezeu ca pe un om, si ‘viafdi lumit ai izvordt, pe tine te Hudim, Preasfanti Fecioard. | Iemose: | gctescztl tmp tn plnteoe pe «Dumnezeu cel nefnediput si ai | Gaiseut bucuria lumii, pe tine te | «tiudim, Preasfanti Fecioari, LA STIHOAVNA || stratncit-a buna podosba Infraniii, care alungi negura demonilor; sosit-a cinstea Pos- | tului, aducand timiduires pati- | milor suftetesti. Cu aceasta, oare- | cand, Daniel si tinerit cei din Babilon intrarmandu-se, acela a | intednat gura lellor, iar acestia au tins vipaia cuptorului. Cu care impreuna mantuieste-ne si pe noi | prin acelasi post, Hristoase Dum- nezeule, ca un iubitor de oament. si Umpugwneam dines de mei. 8) a nigte lumindtori fn lume stri- Iucigi st dup moarte, sfingilor, cu nevoingi buna nevoindu-va; deci aynd indraznire, rugati pe Hristos Sh milulased sufletele noastre. sive. ace cen ce est Intre femel stint Niseitoare de Dumnezeu, Mates | ce nu stil de minty Toags. pe Imparatul si Dumnezeul, pe Care al niscut, sine mantulascd pe noi, ca un ubitor de oamen. is eo ne mrt Dos uli tne Dunerelee Tat! no ‘$f acum _| aera: = | ST1HO ~rucea Domnului este infra- area a toatl desfitarea, si | lege de postire celor ce se inching ei fird incetare, Ci cei ce privese nefncetat Ia Cel ce s-a pironit pe a, ij ristignese trupul impreund ‘cu patimile si cu poftele. Pentru aceasta si ne sirguim si ne facem si nof curafi prin post; si me im- partisim cu Cel ce S-a impirtisit noua cu jubirea de oameni prin patimi si dintru a Sa nepitimire a implirtit firli noastre, Cel ce are | mare mila, Sh: Cire Tine Cel ce locust in er ae c Miluiete-ne pe nol, Doamane.. p11) Mucenicli cel ce n-au poftit desfiitarea pimAnteasca, cerestilor | bunatati s-au invrednicit si sau | ficut impreuné-cetiteni cu ingerii. Doamne, cu rugiciunile lor milu- iegte-ne gi ne mantuieste pe noi. | Stavs. $1 neutnag | Podobie: Cid de pe lem. | _ Pe Strugurele cel preacopt, pe | Care nelucrat Lai purtat in piin- | tece, eurata, daci L-ai vizut span- | zurat pe lemn, plingénd te-a ti guit si ai strigat: Fiule, pentru mine ceea ce Te-am niseut, pleura dulceati, Ficitorule de bine, prin care si se curifeasci toatl betia patimilor, cu dumnezeiestile min- | gfieri, ca un milostiv. | cum tiberesz8perobul TB. 99 Nellore de Dumeztn 3 IN SAPTAMANA LASATULUI SEC DE BRANZA, 18 alt fruntea Biserictlor, cin- Astiti Cruce, surpa trufia ereti- cllor cu puterea ta gi veseleste cetele ortodocsilor; invredniceste- ne si ajungem si nof tofi la inal- farea ta si si ne inchinim fie, asternutului picfoarelor Iui Hristos, ca intra tine ne Idudim, lemn binecuvantat. Slava ot we Sl acum, 2 Cruel, 2 Nasestoa Ca coea ce ai indurare spre smerenia noastrii si vezi pe cel de pe pamint, milostiveste-te spre oporul ce este fn primejdii, bine- cuvintati Nascdtoare de Dum- nezeu; stiruie, rugindu-te, ca si tu pierim de tot. Roagi, ca 0 prea- | curatf, pe Dumnezeu cel lesne-ler- tiitor si méntuiased sufletele noas- tre, Preasfiintd Fecioard, pte post, al eSral inesput este: Teme bigett cu trimbiga Ia lund now. Apa trecindo. emea cea dumnezelasci Postulul a strilucit tuturor lumina cunostinfel, risipind intu- nericul picatelor. Si-l primim dar cu inima umiliti. 16 INERL : 1h SAPTAMANA LASATULUI SEC DE BRANZA n ati, frumusefea pocdinfei pre- | deadinsul te rugim, ca si vil , zice Dommul. | cAntaji Dumnezeuluinostru, | cantati impiratului nostra, | eantati (0. « striget inl Dumaezeu eu gla de buctri(. >. ml Tacep cid mat nec. Doamne, strgatam, Postbie: Veni toi eredinciosi.. | ‘enifi, tofi credinctosii, si | V taudiim cetele euviosilor Pi- rinji: pe Antonie cipetenia, pe luminatul Eftimie; pe fiecare deosebi si pe tofi impreund, si viefile acestora ca un alt rai al desfitirii cu géndul socotindw-le, | cu bucurie si strigim: Acesti pomi | pe care i-a sidit Dumnezeul nos- tru, acestia inflorind, roadele viet | cele nestricdcioase le-au adus Iui Hristos, ca si hriineasci sufletele Citre care si strigim: Fericifi purtitori de Dumnezeu, hy SAPTAMANA LASATULUI SEC DE BRANZA 85 rugativi si se mAntulascd sufle- fele noastre (ic doa 0»). ucuri-te, Egiptule credincios, bucuri-te, Libie preacuvioasi, bucuri-te, Tebaida cea aleasi, Ducuri-te tot locul si cetatea si Jatura care afi hrdnit pe cetifenti imparafiei ceresti; $i pe acestia cu {nfranarea si eu ostenelile crescin- du, Fafi fleut doririlor Iai Dum= nezeu birbafi desivarsit. Acestia Iumindtori sufletelor noastre s-au | aratat; acestia cu raza minunilor si cu semnele faptelor au strilucit Infelepfeste in toate laturile. Catre care si strigim: Pirinfi preaferi- cif, rugaji-va ca sine mantuim nol (i dous ore Ine dintre pamanteni va spune minunatele voastre vieti, Parinti din toath lumea? $i ce limba va povesti sfintitele intru duhul me- yoinfe si sudori ale voastre? Ne- voinfele bunatatilor, topirea tru- pului, Iuptele patimilor cele din privegheri, rugiciunt si ta Voi in lume ca niste ingeri cu adevirat y-afi aritat; voi insivi puterile demonice desivarsit le-ati surpat, ficdnd minunate si prea- vyestite semne. Pentru aceasta ru- gati-vi cu noi, Preafericifilor, ca si aflim bucuria cea fri de sfarsit (ec aos on). ufletul cel dupa chipul Dumnezeu ferindu-l nevatimat, mintea prin pustnicie pundnd-o stipana peste patimile cele pier- zitoare, v-ati urcat ct s-a putut la ‘cea dupa aseminare. CA vitejeste silindu-va firea, v-afi nevoit si supunefi pe cel mai riu celui mai bun, si trupul sit faceti rob Dubului. Pentru aceasta, sthay- trilor, val ardtat mltime locuito- 3 pustie, celor ce bine se ne- voiese, ajutitori, indrumatori ai virtutilor prea adevarati. $i acum, Preseuviosilor, _sfaramandu-se oglinaile, curat vedefi in ceruri pe Sfinta Treime; rugindu-vi fara mijlocire pentru cei ce eu credinti si eu dragoste vi cinstese pe voi. Sf scum, Lvmind tink. ‘umnezeule, sprijinitorul meu sti Tu si mila Ta ma va intmpina (6.5810) ScoatemA de la veAjmayti mel, Dumnezeule, si de eel ce se seoald supra sme mi mintuiste (s.5. 5) Din Profela ul Zahara, lire: tul din luna a patra, a cincea, 2 sgaptea gi a zecea vor fi pentru casa lui Iuda spre veselie si bucurie si zile bune de sirbitoare! Dar lubiti adevarul si paceal», Aga_zice Domnul Savaot: «$i vor veni ined popoare si locuitori din cetiti numeroase; si locuitorii dintr-o cetate vor merge in cealalti, zicind: "Si mergem si dobindim indurarea lui Iuda si s& cdutim pe Domnul Savaot!». «Merg si eul». Si vor veni popoare multe si nea- muri puternice ca si caute pe Domnul Savaot in Terusalim si si se roage Domnului 86 LATA : jl __sAMBATA, IN SAPTAMANA LASATULUI SEC DE BRANZA a1 ght iste Domnnl Sevaot String Dumaczeu | nasterea ta, ceea ce etl plind de | Sits alee aesee zee oamenl ultimile edlugdtllon, pe vot «ste Domne hharur, strigind neincetat: Man- imbile neamurllor vor | indreptitorior Pirin! caves, Va Dun lo: Miuestene pe tuleste-ne pe nol, Fecloard, intra apuca pe un iudeu de poala halnel cinstim; eX prin vol pe eirares cea | not, Dumnezeule anil tot milostiva si preabuni, si ne 3. vor ice: Mergem st nol eu tne, Greaptt a umbla, cu adevirat, am | i: Fle numole Dom ripeste de Ia infricositoarea para | ciclam aftt ci Dumnezeu este cu cunoseut, Fericifi sunteti ef lui 5. Blne vot eavinta a demonilor, in ceasul cercetari, Dn. Hristos afi slujit i puterea vrij- ese st iim. ca si nu ne rusindm nol robll tl. PROCHIMENUL, gl ‘magului afi biruit; cei ce suntefi cu | , » : pi a doua Catia, Sedeala | sini x due edna Ingerii. impreund-vorbitori, eu iat stn mireares din pina SA nidijduiascd Israel spre | dreptii sicu sfinfii impreund-locui- | eS Podobie: Fluierele pistorest Dommul, de acum si pind in veac | tori. Cu care rugafi-vi Domnulul, Paver, Canonul mortor eet 7 : 4 milluiased sufletele noastre. a 4 [De Antonie si pe Eftimie si pe | F toficeilaiti purtitori de Dumnezeu Piringi, toti sii liu- Siacumay 2 | be Or dim cu céntiri, priznuind pome- Invrednientene, osm. Bueuri-te, odorul curifiei BA REN nirea lor; cH acestia se roagi Dom | | A STIHOAYNA Bucurd-te, silisluirea cea curata a | Dypteté pss! dup ncta Caso, | mull pentru foati lumea, ea si ne | lumii celei fara de materie. | elas asta mintuim de blestemul cel de de- mult si si seapam de osind’. Cu rugiciunile — ingerilor, s Bucura-te, capul méntuirii noas- e ‘i ne curitim, frafilor, de toati tre, Bucuri-te, propovaduirea | arenas | spurciciunea trupului sia sufletu- | gpostolilor, Bucardvte, tauda mu. | ¢ paingilor Iu- x luis ficiilesufletelor noastre si le | cenicilor. Bucuri-te, preacurati, ie fica intrun | Proorocllor, apostolilor, muceni- |lumindm cu fubires de saraci, | plinire a profetilon ceea ce esti cu | rai vesel acum intrand, din pariul | ior alesilor arhierel si ale tuturor nemfneéndu-ne unul pe altul ct | fotul fird prihand, lumina pustni- | destitarit sine tnduleim: Vit cuviosilor, trimite milele Tale tu- clevetirea; ci a sosit vremea intra | cilor sia sihastrilor sf mantuires | acestora cu miraresocotindu-ie,si_ 8 Mantuitorul, space uml care Mirele va veni si raspliteased Gredin | rman vi | Mantuito- | $1 Bisericll liniste diruiesteis Cel plitease edinclosilor. mam virtulor Tor, Mancuito- $f Bseriell Une daruesteis Cal tuturor dupa fapte. Si intrim cu rului strigind: Cu rugaciunile lor, | Hetstosfmpreum cu feciourcle | pyatm Merz: ps fme Dummezatle fene pe nol partagi up din Fecloara, | cele ngelepe, eu glasul tharatat eee iailon nostri | Impardfiei Tale celel cers Slave ak Sede 13 | strand etre Dinsul: Pomenes- | Jumamerel_ paving most pe Pode: Ponca ta nrafmparga fa |“ YS"! blndefele Tale mu departa mia | ‘ incepAtorul sthastrilor Pavel, 1 Intro livada plink de florile paren Ta della nol, l prin rugsciunile lor si pe Antonie infeleptul, si pe virtuflor, a pustnicilor celor pur- : : ‘sincere | fn pace indrepteaza viafa noastrd. Enimte spe celalfi Paringi, cu tin tatorl de Dumnezeu umblind, ne tare glas sii ltudim tofi, si pe dangii_ umplem de mirosul cel dulee; ct | silrugim casi roageneincetat pe | cur nevoingele incercdtilor inti- | Hristos pentru noi, care sivarsim | rindu-se, trupul prin postire si-au dumnezeiasca si prealuminati po- | supus duhului, ca pe un rob, viata Slav. cum, 7 raina cea din veac ascunsi si fngeri mestiuta, prin tine, Nasi , Doamne.. | vr Seder Teneo | | teniten lor siving eu entire fngeressl. pe pnt efinds tit_mucenici, ragindu-se Intra unre: neamestecet irs Maneatoral 9 Dom ee pentru noi si pe Hristos liudind, _ pndu-Se, si Crucea de voie pen- SL acum © N50 pieces {nt nflicnes anectatyinea: ean ind prin care nla po ceases Siac mmul-omenese prin eredinfl se colin sida mast de moare caiowe de Dumneztuslternirin, | Cu rupicunle clor irk de mantuieste. | sufletele noastre. curatt, si ne inchindm tle, Hudind trup al TH, Hristoase, si ale Inain- 88 SAMBATA temergitorului, ale apostolilor, proorocilor si mucenicllor; ale tuturor sfingilor si cuviosilor si ale bunei Malcli Tale, celet neispitite de barbat, fiind induplecat, da-ne noua si umblim intru lumina Ta si ne invredniceste si aflim impi- ritia Ta, pentru milostivirea indu- ririlor Tale. » Clintares nti, poposre. Toff impreund eu céntari du- hhovnicesti, cu un glas si lau- dim pe dumnezeiestii Paringii nostri, cei ce au strilucit intra sihistrie; pe care i-au izvodit Egiptul, Tebaida gi Libla, tot locul, cetatea gi Iatura, ueuri-te, incepatorule al sihas- trilor, Preastivite Antonie, Amoane de Dumnezeu purtitorule, lauda Nitriel, Arsenie ingere, puterea ticerli, si Amona, purtitorule de uh, feseleste-te, vasul lui Dumnezeu cu adevirat, Agatoane cel cu suflet sfinfit, Ahila si Amonie, florile pustiei, Anuve si Alonie, Amonata si Antime, luminate margiritare ale virtutilor. fegnicele alegerii astizi si fle de noi liudate, Aris si Apolos cel ‘mare; luminile ascultirll, Atre si Acachie; cu acestia si Avacl impreuna striluceste ca un Iu- ceaffr. ‘otar al viefuiriicelet inate s-a | aritat Auxentie, si nevoitor al curafirll, Avramie cel mare; cu care Afrodisie, stilp al infrandril, impreund cu Atinodor s-a aratat, Strluceste ca o stea pe cer intre sihastri Amonie, si dumnezeiescul Anina; lumineazi impreuni cu | acestia si marele Antioh si Agapet cel vestit, $i alfii stralucind impre- | uni cu acestia, u cfintari sfinfite si liudim pe | marele Atanasle, care luminat a sihastrit in Muntele Atonului, pe | lumindtorul cel mare a toati lumea; cu ale crui rugiciuni, toti | sine mantuim, | Cu viefile cele insuflate de Dum- nezeu, v-afi aritat ral Bisericii cu adeviirat, infelepfilor fericiti Pa- rinfi, tofi dupé nume. Facefi ne- | incetat rugicluni pentru noi c&tre Domnul, ‘enifi, credinclosilor, iubitori de mucenici, si cinstim pe ribdatoril | de chinuri cu Antari peste ani; si cu laude intru credint&, lui Hristos Dumnezeul nostru, cAntind si strigim: S% cdntim Tie unuia, | Stapanului. Slavia, 2 Teil rel fefe prin Sine singure, ipo- statice ale unel Flinfe laud: pe Tatil cel nenascut, pe Fiul cel ce | S-a niscut si pe Sffntul Duh; 0 impardfle fara inceput, o stipanire sio Dumnezeire. ‘Si acum, 2 Niscitoarl Bucuri-te, preasfint locas, lana de Dumnezeu rourat, izvorul cel pecetluit al apei celei fird de moarte. Pizeste, stipand, cetatea ta nebiruiti de nici un fel de vrijmasi. Ccatavase CAntare si inaltim, popoare, caninunatului Dumnezeului nos- «tru, Cel ce a scdpat din robie pe «israel, care cinta cantare de ubiruin(d si striga: Sa cdntim Tie | cunuia, Stipanului». Tar 2 dous Cintare din cinch ese ent stihl: Cov ‘gata li Dummnezeu pentru (Cantares a2 Jedeti, vedesi ch Eu su Dumnezeul vostru, Care ‘«M-am niscut mai inainte de veel «din Tatil, $i din Fecioara, fara de abarbat, ‘mai pe urma M-am ‘dntrupat, si am dezlegat picatul ‘astrimogulul Adam, ca un iubitor de amend Acum ne umplem de mireasmi, alergind ca in alt rai al virtufilor sihastresti, cele sidite de Dum- nezett; care eu postirea si cu lax ‘crimi le-au fnflorit, in multe feluri roade de vieti alese aducind lui Dumnezeu, preacuviosi | Marele Visarion, care viefuind vviafa pisirilor, ca alt inger; noul Toy, ined si tarele Veniamin, pre- cum si Vitalie luminatorul, care a mintuit Ini Dumnezeu desfranate, | si dumnezetescul Vitimie, si vesti | tul Vavila, cu acestia si fie liudat. Cu indltimea viet, cer te-at feat, o Bencdets sf ast a inte lepeiunii, pastorule Vasian; inci si oarecare. Vasile. Ivat cununa fascultaril, cf, in mormént de Toeuind, ne arati noua lumina aseultiii Lauda si se dea lui Ghetasie, cack acest pururea pomenit a dom- nit peste patimi. Lauda Ini Ghe- asim, cdruia ia slujt flara, ci a Yenit la dinsul pentru. desivar- sirea virtufis marire $i lui Gher- mano pirintele, impreuni st Ini Gaie infeleptul, slujitorul Tui Hristos. | David care este cinstea sf lauda ‘exon, pital de Dum | nezeu Daniel, si fie Kiudat cel cu multe minuni; cu lucrul sic | | | cuvantul, Daniel cel al Scl Dios si Dalmat, mal-mari trilor, sprijinul credintei. Ascultarea, cu mult mai buni decat lumina stelelor, a aritat p Dometian si pe Dometie, ganditorii de Dumnezeu, ca pe doi lumi- nitori, luminandu-ne pe nol; cu acestia impreuni si cet nenumifi cu cinste si fie Huda Ca 0 bogifie neimputinata este | credinciosilor a cuprinde racla cu moastele celor ce s-au nevoit pen- jomnul, eu dreapta credinta. Veniti, frafilor, si-i Hudim ca pe niste mucenici, lund prin credin- | {a timiduiri sufletelor si trupu- rilor. thage Slav. Unime, Ceea ce esti preadesi- vargiti, preainalte Dumnezeule in a Trem se psc cco 1 nnn ga ‘rei ipostasuri: Parinte Cel ce esti neniseut si Fiule Unule-Nascut, Duhule Cel ce purcezi din Tatal si prin Fiul Te arafi; o finta si o fire, odomnie, o imparatic, mantuieste- ne pe noi tofi. Sl acum. « Niscitoarel Singuréi tu ai adus omenirii nastere strain, singur tu n-ai suferit stricdciunea cea fireascd, primind nasterea neasemanati, fardstricdciune. Pentru aceasta iosii pe tine, curati, ca pe o Niscitoare de Dumnezeu, dupi datorie, te mirim, Catavases Vedeti, vedo 8 Eu sunt (Clntares a3 Lemos: Nu ste sfnt es Domnah, Jia ral de virtual min nafilor Parin{i intrand, sa gus- tim din insuflefita desfitare a acestuia, cea pururea dititoare de via, cu credinti laudéndu-i pe el. Sa fie cinstiti Eftimie, steaua cea Prealuminoasa, Iuceafarul Eladie, Efrem cel de Dumnezeu insuflat, ‘cu Evloghie cel vestit, eare au str lucit marginilor lumii cu faptele cu minuaile, SG fie Mudati cu eAntéri minu- natul Zosima si Zaharia cel intra tot cinstit si Zinon si Zoll; Isaia cel | mare si Ilie cel strilucit, cu acestia i se cinsteasca. Laud pe minunatul ‘Teodor al ‘Termei si pe Ennat prealiudatul, | cu care dimpreun vestesc si pe Teodul cu Teona; cinstese pe minu- | natul si marele Teodosie, ie —______. a Sie Laudat si fle Teoetist, pastorul cel preaales, si inaltul Ia gind Ta- asic, marele Teodor ce s-a numit Sicheotul, care s-a ardtat mare pe | pimint cu semnele si cu minunile. Alte stele risar iarist prealumi- noase: colibagul Ioan, impreund cu ei trei din Scars, purtitori de lumina, si cu alfii mai mulfi, care cu lauda au stralucit, Si cinstim cu cAntari si eu ver- suri duhovnicesti, noi cei ce ne-am adunat, iubitori de priznuire, Prencinstita si cea de peste an po- ‘menire a mucenicilor; ci pururea se roaga lui Hristos pentru nearmul nostru. Slav ‘Treime de o flinta si Unime dumnezeiased, Ceea ce ai unimea fin despartire si ai firea in Feje; luneste-ne pe noi intr-o singura ‘Voinfa a poruncilor Tale, Tela a Nascitoaret Cort ficut de Dumnezeu, mai inainte te-a insemnat Moise, care acoperea cu serafimii Sfinta Sfin- telor, inchipuind mai inainte, Fecioara, a ta curati nastere, din care era si Se hrineascd dupa trup, Hristos. Catavasi ‘Na este sfint ea Domnul, $i nu «este drept ea Dumnezeul nostru, «pe Care Il laud font faptura; si | «au este sfint afari de Tine, | «Doamne, Iubitorule de oameni>, IN SAPTAMANA LASATU SEDEALNA, plaslal ses: Podoble: Degrab ne ftmpina pe not. Hristos, soarele dreptitii, y-a trimis pe voi, sfinfilor, ca pe niste raze, si Tuminagi pimantul pen- tru aceasta luminati sufletul meu, cel fntunecat intru riutate, prin dumnezeiestile voastre rugiciuni, cu dumnezeiasci lumina cunos- tinfei de Dumnezeu, cei ce sunteti de Dumnezeu ferici | At, gas a Ses Podobie: Pe ffeteplunea sl Cuvdntu. Blindefele si curiia lui Anto- | nie, mirimea si minunile lui Es mie, curifia si ticerea lui Pavel si lui Arsenic, si lauda lui Teoctist, cetele tuturor eelorlalfi euviosi, si le marim si si le Hiudim cu edntiris eu care impre- tuna si pe fecloara Eupraxia si 0 Tiudim, cu toate femeile cele de Dumnezeu ineleptite. $i cu un glas si strigim: Rugati-va | | Hristos Dumnezeu si diruiased lertare de greseale celor ce cinstese | cxGrageste" afin pomentres voastra. Sav sca spd Legiturle patimilor rupindule, pit de_dragostea bundt reat Intra | Hiristos cu slava cea mai presus de lume, aflind odibna in ostenelile voastre sicu nevainfle tnt | dobindind viata cea de sus, Pentru | feasta dupa vredicie vit uct | | rafi, impreuni cu puterile cele de sus, stiind si veselindu-va inaintea Inj Dumnezeu, intru efntare. Pur- titorilor de Dumnezeu, Parinfi ai | ascultitor de Dumnezeu, LULSEC DE BRANZA 9 nostri, cerefi pentru cei ce priznuiese cu dra- goste sfiinti pomenirea voastra. Si acum. Niscltearl | {in noroiul pacatelor m-am im- plintat si mu este intru mine sta- tornicie. Riu m-n inecat viforul greselilor mele. Dar, ca ceea ce ai niseut pe Cuvntul cel unul iubi tor de oameni, te rog cauta spre | ‘mine, robul tiu. Izbaveste-ma de | picat si de patimile cele vatima- toare de suflet side toati riutatea | ‘vrijmagului, stipdni; ca si cint veselindu-md: Roagi-te ui Hristos Dumnezeu, si-mi dea iertare de greseale, cf pe tine te am nidejde, eu robul thu, Cincanea 2 Imes: Vet Te intrupers, Cavite ‘umindtor in lume ardtat este | dumnezeiescul Narion, mun- | te al cunoasterii, marele Tustin; eu | care $i Irax si fle cinstit, st Ivistion cu Losi, vitejii cet aesi. eremia ined a straluclt fn viatS, silshirion s-a ardtat cu mare tirie. Cu care striluceste Carion, Co- pris, Castor si Casian eel preafru- MA minunez. de vorba cea blin- 4a a lui Calist, laud facerile de bine ale lui Lavrentic, si vestese fapta cea bund a lui Loghin, si Ini Loti cinstese virtue. Pe Leontie, adincul teologiei, laud si slivese pe Maxim, noianul de invitituri; ma filese cu Mar- chian si laud pe Marcu cel supus si Ginstea virtutilor, Macarie cel | mare, si Politic odorul evlaviei sunt numifi; cu acestia si Marcu cel foarte Hiudat, si cu Dalmatoe, arapul Moise, | si ale Ini Malhu, si cdrarile cele Perea anal james eae | Ssaa, aeetu Facora | _itmne vee, ch Dan | nce ee anh iron | cic rt agate eae {¢ Fiului si Duhului Sfint dim | eine re Slacuma. « Niscitosne Bueuri-te, incdperea lui Dum- nezeu cea desfitati. Bucuri-te, chivotul Legii celei noi. Bucuri-te, nistrapa din care s-a dat tuturor | camenitor mans cea cereased. | [tds np Corin, sain mate bee an pus Nc Date ‘Pre csc tee | Someries wa | «puterea Ta», | tems Din ager pation. | Jeniti si vedem orite cele \V pururea vit ale rautui celui | din Eden, cele odristite de Dum- | __sAmpArA nezeu, nevoinjele Parintilor, al | | Sertarrter ota a tovoareecavintelor il Nise | sdapa tot sult ct Ineegion | | cusfintte vif aut Naver sts | Iai Nicon, e lumineazt 9! Nate nae cu Nistenorinfrumsuscten, | Xenofont, ew fils eel strilueind, ne lumineazi, si marele Orsisie, dar mai ales Onufrie; iar pe Pimen, cine din oameni fl va Muda dup cuviinga? Pamvo seu fap gi cu cuvéntu | si fie ferict dupa vrednicie ca un | fnalt, si Puplie méritul, cel ce {ndeparteazi pe demoni, si fie liu- ‘dat 3 ftocmai cu ef st luminatul | Pinutle, Dupi vrednied datorie si fie in- | stit Pafnutie ew adevirat prea | miritul, Pior, Patermutic, Pavel cel prea simplu, Pitirun cel mare si exarhul Paringlor, | in chip Iuminat si fie liudat | luminatoral luminatorilor Paho- mie, Palamon eel impreund-ne- | voitor, dumnezeescul Petronie; si | impreund cu acestia si fle liudat Passarion cu edntiri dumnezeiesti. int | rrr una, upd fle Ins este trl | ints Cre nem botera ts | Care credems Taal f Cavdntal Dabal cel deo fing | Sta Si acum. Preacuratil, ecea ce ai niscut prin cuvant pe Cuvantul, Cel mai Presus de cuvnt, te rugim, nu finceta si-L rogi pe Acela si izba- ‘yeased pururea din primejdii tur- ma ta, cutee Din negura patimllor x dint aoupte prea adinet, riscum- pardon 1 te rog invrednices- ‘emt sf infnece dabul meu [a ‘dunia zl poruncilor Tale, | triste, | tara | tems: Pe min et epee | ‘inunati sunt preacinstifii Mobivint ‘nyt cot tmpo- obit cu dumnezseytie nevolate, ou luptsle seu mad cine mal mult. decit- acer rita tira minunilor? Si fle Lauda! Revula cel minu- nat, tmpreunt cu Ruf, Sisole cel fntoemal cw hngerl, preeum gL Tumnezeleseul Serid$Siluan. Cer cu patra luminitorl sa aritat pe phindat, aceasth de dou ont tndolty cu acelast nume ne mairea simeonilor, din care trel | sunt stitpnieh si anu cel nebun | pentra Hristo. ln miocul stelelor ea soarete an | strdluct acta elrora era povifl | tor stingtat Savay cu care strdlae | ese Serapion st Sitvan eu faptee Sarmat s1 Timotel gi Tive fm Lr Foca, Bariton, Herinon, Psoe si Ingeleptul Or, fie luda Sfantd si Mudath mulime a Parinilor, cen mint gt cen ne. iBbaveste de pring) IN SAPTAMANA LASATULUI SEC DE BRANZA cei ce sivargese pomenirile voastre | ‘cu dragoste. Slav.» Tein | fe laud pe Tine, Treimea cea mal presus de toatl stipinires, si | dumnezeiasci Unime, lumind si Iumini, viatd si vieti, Mintea si Cu- vantul si Duhul Sfint, pe Dum- nezeu unul. ‘i scam.ny Nisedtoarl Tesei strimosule, salt, ei din lacina ta, din curata Fecioa nezeu, Cel ce a mantuit lumea. e mine cel cuprins de multe graye care cad Ia induririle ‘Gate, primeste-ms, Tubitorute de ‘coameni, Doamne, ea pe proore- cal, 51 ml maces. ONDACUL, glautals. i: Ceo ping Gr. | pe niste propoviiduitori ai dreptel credinfe si infrandtori ai paginatafii, ai bucurat, Doamne, ceata purtitorilor de Dumnezeu, care a luminat lumea, Pentru nile lor, in pace desdvarsita pe cei ce Te slivese pe Tine si Te iizeste-, ea sI-TI cfnte Tie: La cele desfatitoare ale viefii ‘m-am uitat, vazind cu gindurile cele ce se fac si, socotind cele de intristare ale Jor, am plins viata ‘oamenilor, $i numai pe voi v-am fericit, care afi ales partea cea bund, adied a pitimi cu Hristos si @ petrece impreund cu El, si a cinta impreuna cu profetul David: ‘Urmeazk ltirea din Prolog, apot SINAXAR {IN SAMBATA DIN SAPTAMANA LASATULU! SEC DE BRANZA {In acoeas 2, pomenires tutor stn birbatl sf femet care au strluclt pein Cu sarbitorie de cam, purti- ‘onus forme ale postu, iar prin siptimdn brine, curafindu-ne mat dinate dupa ‘cum se cuvin, au rndult fn chip pottitn tmiloe! sipeimdnit dowd ile de post, cast ‘ne dere putin ete puta Is pos. [at ef aur mal pus In sr si pe lofi birbatt si femelle care, prin multe nevoinge sf osfenl, au trait cu ceva ‘Aceasa pentru ea, prin pomenires lors ¢ Tuptelor lor, st ne fach $4 ntrim cu ma ral cura] in marea lupe 2 postu Av a pila eslauaa viata for sh dobindind sprijinal si sjutoral lor, vom putea ft gata pentru luptele cele dubovniees, mal cu seamh cind ne gindim cd sf ean avat accel fire a 1 nol. Sk depa cum genera, ind Ij pornesc stile la rzbot, gezinda-se In fruntea lor, it imbirbateardonstea prin ‘uvintle,plldele si vista birbaflor din vechime, care au Tuplat ew barbie 91 ‘hipul eel mai salute, lar ostag mbar Dai find prin acste pide, atacd din tot sufletl pe dusman, cu nddldea bint, tot aga fre acum purttori de Durmnezeu Pring; mbarbateara pentra Iuptele cele \duhovnicst att pe birbaf ets pe feel rin vias celor eave au trit cu euvosie 1 imblrbatai conduc spre mareaIuptt 4 postu, In acest chip uitindwene cu re-aminte la pda vie for 8 sviryim ph putere mule gi feuritelevir- o __SAMBATA_ dea erie faptele necwiluioas;apol | tesust postu; dar sd nu postim ural de ‘manele, ia postin sc limba, sew och Sica st spun pe seurt,s8 ac oprim $38 ne Indepirtim de la orice fat rea. Sfinfii Plringl aw agerat in aceasta 2i pomenlrea futuro sfaflor spre m ne lafifie pe cel ‘are, prin pos pn elle fapte Bure folositoare, au bineplaet Iai Dumnezeu, inderna, prin pllda lor, spre voinfa virtufor sla ne nara eu tej im iv patimllor st demonior. Sin Pa inj ne ew Inelege onrecon ei, dae nol vom arta acceast rv ea fe, nlimic ‘au ne vatmpieden dea savy! pte tot att ‘de maria sel de a invredniei de ace- eas iit ce yi tan aot centre casino spun i mparatul Hersete 9 ria ast ptm a benz, penta ch Intinte deel se mana I en carne, Ftd de ase ani tn rzboi cu Chosroe a ew pera a ‘agiduit fal Dumnezew eh dati va bial, ‘va sem acearth pt ‘ova pune ire possi due, era pe eae Lag fie Dar eu soctese ci ra Intimplat aceasta entra ein fost aod de SfiagPa ‘un fel de curitine de mai cumva, treednd deodat carne smincare, sme simi ru sl st ne vitimim asf, Duna sare trupess cl, dot trep- fat, Indepartindu-ne de mane grase plicue, st primim, ea nite cal trav, $ {raul posta, print-o mancare mai wear Si oven ce au feu prin ple eu privire la cele sufletest, acces. au mesepugit sf eu Privire la ele trupest, tind edte putin Pledicte ce ne oprese dei post Pentru rugiciuile tuturor cuviosior ‘al, Hristoase Dumnezeal nstr, muito se pe noi, Amin Chntarea aT rms: Cl ce al rior pe in. fenifi si aducem cAntari dupa datorie femeilor celor ce au viefuit cu cuviinga si intoc- IN SAPTAMANA LASATULUI SEC DE BR. mai cu ingeri, si si strigim: Pe ‘ru ale lor rugiciuni, Dumnezeule, Iintuieste-ne pe noi pe tof. Purtitoarea de Hristos Vriena, cu dunmezeiasca Fevronia si fie cinstite, si Tomaida cu Teria si Platonida si fie Hiudate si, impre- uni cu acestea, si Melania, cu eredingi. Lauda fle Evpraiilor celor cu ginduri ingeresti, si eelor dowd Teodore; Anastasilor celor intra totul fericite, laudi si mirire ne- incetati, minunat slujind lui Dumnezeu. Maria Egipteanea a fost ca 0 Juming fn lume, i cea numiti Ms rina, stea lumii s-a ardtat, st E frosina soare, strlucind cu vi tile. Luminoasi ca focul a fost Teo- dula intra viata, si straluceste intru pustnicie Tula, si cu acestea impreuni Iumineazi intra fapte preaferiita Isidora. Cugetitoarea de cele ceresti Marina, si fie cinstitt acum cu Matrona cea mare; Singltichia gi Sarra eu usta, intru cf nist ingelepte sa fie Hudate. Pelaghia, ingerul Domnului ‘Taisia, sfegnicul pocdingels sf o care alta din femelle ce au stralucit | in sihisti, si fe Hiudate. Slavia Trem Yatilui, Impreund si Fiului, si Sfintului Duh, cu un gand ne inchiniim si, mirindu-L cu cre- dint’, strigim: Slava Tie, Treime- Unime, Dumnezeul nostra. 9s Stacum. Binecuvantati Nascitoare de Dumnezeu Fecioari, care al niscut pe Mantuitorul lumii si Stapanul, pe Acela roagi-L, pururea si mic Iniased sufletele noastre. | | 1 Ccatavaies Cel ce ai ricorit pe tineri in «cuptor si pe ceea ce Te-a niscut ai «pizit-o fecloari dupa _nastere, «bine esti cuvantat, Doamne, «Dumnezeul pirinfilor nostri». Cintarea Imes Pe Dom Cel or rest € pastor si pe_fnfelepi | Ascii pe arhlerlt Bisrict Jul Hoists 31 pe euviog, tof si Vadim, pe Doman Iaudndul. si | preainalfanduL intra toi vedi. Dupi datorie Vasile cet Mare, 9 cel dupa adevir mult-nevottoral ‘Stanasie si fe Huda! intra cén- | fai eu Grigore cel mai ales decit | tof in tetogte. | Pe Toan cel cu gura de aur si pe | Chiril,stapit cet_de Dumnezeu | infelptitiy st lauds asemenea fi pe Ichi, alt teolo, sf pe dum nezeiescul Meletie, griitorul de | cele dumnezeiest. igorie al nlsenlor, st cella | doi fleatori de minuni Pirin, | Infeleptul intra cele dumnezeesti | Epifanie, impreund cu Amfloh luminatul luminStor,s8 fie Huda | Pe Mitrofan Iauda preojitor, cx | Neetarie, cu Atte ict hi impreunt si pe Anatole 96 SAMBATA, dam, pe strilucitorii cei vil, impre- und cu Eusebie si cu Prociu prea- inteleptil. Pe Nicolae sfintitul propova- luitor, pe Sofronie cel adevarat cu | limba de miere, si pe Evlaviu laud, si pe Diadoh, impreuna cu Eusta- fiu si cu Tuvenalie, capeteniile P&ringilor. A Trail: Bincenvintim pe ‘Stdntul Dub, Duranezeu, Ca peo Unime in fiinfa Te laud, ca pe o Treime in fete Te cinstese, Parinte si Fiule si Duhule Prea- sfinte; stipinirea cea fara inceput a imparafiel Tale o slavesc in veci. St acum. 8 Nikcioare: Tix munte al ui Dumnezeu te-ai aritat, Nascitoare de Dumnezeu, intru care Hristos locuind, dum- nezelesti locaguri a facut pe cei ce ‘enti: Pe Domnul Hiudati-L §-L. preainalfasi intru tofi vecii. Catavase 8 cuvintim gf sine els pret si nt tof vee Fe Domnul, Cel ce S-a pres «slivit in muntele cel sfant, si a caritat lui Moise in rug taina pu- c«rurea Fecioarei prin foe, Hiudatt-L,

S-ar putea să vă placă și