Sunteți pe pagina 1din 18
| 400 MIERCURI ‘Slav Ti, Dumnezeul nostra sla Tle. Laud sulifa, slivese si piroanele Tale, buretele, trestia si Crucea, prin care m-am mantuit, Tisuse Dumnezeule. Irmosu: Fecioria Ta, Nascitoare de ‘«Dumnezeu neintinatl, pe care nu «a_ars-o focul Dumnezeirii, cu cdntiri fird tcere o marimy. “Lomindnda glasulul, de trl or LA STIHOAVNA Stir et, asl a 3.0 indlfimea virtutilor pardsind, suflete al meu, te-ai pogorat in adancul picatului, eizind intre talhari vicleni; si umplindu-te de ini grozave, zaci lepidat si ne- bagat in seam. Pentru aceasta strig lui Hristos Dumnezeu, Celui ce S-a rastignit pentru tine, si a primit rini de bunavoie: Fie-Ti mili de mine, Doamne, si ma man- tuieste. AL sir, gas al ea De gandurile cele talharesti rinit fiind eu, ticdlosul, am ajuns mort pe jumitate, Doamne, si ceata proorocilor m-a trecut cu yederea, vazandu-ma eh sunt mai mort si de nevindeeat prin mes- tegugirile omenesti. Pentru aceasta rriu chinuindu-ma, intru smerenia inimii mi rog Tie, Hristoase Dum- nezeule: Varsi peste mine ca un indurat, mare mila Ta! A Mucenitlor: Mucenici ai lui Hristos cei me- biruifi, biruind riticirea cu pute- rea Crucii, agiluat darul veil celet vesnice. De ameninfirile nu y-afi spaimantat gi cu torturi find chinuifi, -afi veselit. $i singiurile voastre s-au fileut duiri sufletelor noastre. Rugati-vi si se méntuiascd sufletele noastre. Slav. $f acumen # Cruel, a NAsetoarel Cea preacurati daci Te-a vazut, Cuvinte, cu trupul spanzurat pe lemn, sa rénit la inima si I mind s-a tinguit: Unde ai apus, preaiubitul meu Tisuse, Fiul meu si Doamne? Nu ma Hisa singura, Hristoase, pe mine cea care Te-am niscut. La Ceasul nal se ctste Catisma a trai, a Cearl lteiles, Cama 2 pata iar Ia (Censu lgaselea, Caisma a ince, PEACE LACEASULALSASELEA ‘Troparal Prooruce, las | | | | pens rete stag, are ‘au. patimit pentru Te rugim Doamne, fii milostiv si vin- deca toate durerile noastre, Iubi- torule de oameni. Slav. $1 acumen ot nest, PROCHIMEN, glaslal Hea | Bine este a tiuda pe Domnul sa | cdnia numele Tau, Preainalte (| ‘tik: A vesth dimineata. mila Ta si sxdevirut Tau fn toathnoaptea (Ps. 91,2) Aga zice Domnul: Cine a ficut aceasta si cine a pus-o Ia cale? Cel, dintru inceput cheama neamurile; | Eu, Domanul, Care sunt cel dintai si yo fieu cei din urma. Ostroavele fl vad si sunt cuprinse de spaima, marginile pimantului tremuri, se apropie, vin, intra Ia judeca Fiecare se ajuti unul pe altul si-si zie: «Curajly. Turnitorul imbir- biteazi pe argintar si cel ce bate aurul, pe cel care bate pe nicovali, zicand: «imbinarea este bund». Si fntuieste idolul in cuie ea si nu se clatine. Dar tu, Israele, sluga Mea, Tacove, pe care te-am ales, si- manfa Tui Avraam, iubitul Meu!... Pe tine care te-am smuls din cele mal departate margini ale pimén- tului si te-am chemat din cele mai ‘nti robul Meu, pe tine te-am ales Sinu te-am lepadat; nu te teme, of Eu sunt eu tne, nu privi eu ingri- jorare, ef Eu sunt Dumnezeul t Eu iff'dau firie si te ocrotese si ddreapta Mea cea tare te va sprijinl. Tata cd se vor rugina si de ocard se vor face tofi cel ce sunt impotriva ta; foi vor ft nimic vor pieri cei ce se fae vrijmas tail Cauta-vel sf nu vel gis pe cet ce te urdse pe tine si ea 0 nimica Yor fi cei ce Vor si se upte cu tine. Ci Eu sunt Dumnezeul ti, Eu intarese dreapta tahiti zic fi «Nu fe teme, c&ci Bu sunt ajutoral tut», Nui fe fied, vierme al Tui Tacov, viermigor al lui Israel, Eu sunt ajutorul tau, zice Domnul, Miéntuitorul tau si Sfantul Ini Israel. PROCHIMEN, gaslal Gia: Domnul a imparatit, intru po- doaba S-a imbracat (Ps. 92, 1). ‘i; Imbriente-S-n Donna Itea pute- re iS incins (Ps. 92,1 {La Ceastl al noualea, Cate a asc Se euvine a stl: De se va intimpla Bunavestive tn Sola CCanonfut Mare, se mata Canons! Mare si fe cath mal Tanne mart, tot in acest sptimiat, Iar jot se cinta slajba raz wai Buneivestr, ew tledntarea Aposte lo. $8 se eaue dplel de a srsitl eri, JOI in a cincea siptimana a Sfintului $i Marelui Post LA VECERNIE, MIERCURI SEARA 4m local Catsmeh » eptprercea, se cyte Catsma asap Doamne, svigatama shire ioe e dou or Ste tncep shure de vr In mreaa Tor pcos Gs al tes: jess tilharii géndurilor mele cizind, am fost pradat de inte eu, ticilosul; si cumplit find Ditut, tot sufletul mi s-a rinit, si pentru aceasta zac gol de virtuti in calea viet, Preotul Vizdndu-mi ci ma chinuiese din pricina rinilor, pentru neputinta timaduiri, tre- cindu-mi cu yederea, n-a ciutat spre mine; si levitul iarisi nesu- ferind durerea cea stricitoare de suflet, vizindu-ma si el, a trecut pe lingi mine, Tar Tu, Cel ce ai binevoit a Te fntrupa, nu din Sa- maria, ci din Maria, Hristoase Dumnezeule, diruieste-mi timi- duire, cu iubiren Ta de oameni, vrsiind peste mine mare mila Ta, {NA CINCEA SAPTAMANA A POSTULUL 401 402 JO _ BNA CINCEA SAPTAMANA A POSTULUT ___403 tins Cu glasal meu ebire Domeul am | AWS stiri, aleitaire tot Sih I amine spre rughlones mes, ek | Sh: Distr adineurt am segat ete stcignt sca as. scam smerit foarte Tine, Doan, Doamne au glasul meu! Si tot aceasta, Podobie: Pe cea preamirt | Fiicutu-m-am sminteali oam Gresit-am, gresit-am cilednd spot stl: Virsa-vot Inantea Lai, | Sti: Luatam sama de | nilor, Iuerdnd ca un pimantean | poruncile Tale, Hristoase Dum- rupictanca men necazl tt iaintea Lai | pelvis mu era cine s mi eunoas | cele phmantesti, Cu nunta m-am | nezeule; fl milestiv, Facatorule de calle | Apostoti prealaudagi, rugitori ai {mpreunat din porunca Ta, si am | bine, ca si vad cu ochii cel A Maceniior | lumii, timéduitoril bolnavilor, pa- cfleat porunca, spurcindu-mi pa- | dinduntru si si fug de intuneric De este vreo virtute, de este vreo | zitorli sinitaqi, in acestea aman- ‘ul; Cel ce m-ai zidit din pimént, | griind Tie cu frict: Doamne, mai Jauda, se cuvine sfintilor. Ci sbii- | dowd pizifi-ne pe noi, care trecem nu trece zidirea Ta; Doamne, mai | inainte de sfarsit, pana ce nu pier, lor si-au plecat grumajii pentru | vremea postului; si fim impacatt fnainte de sfarsit, pani ce nu pier, | mAntuleste-mi Tine, Cel ceai plecat cerurilesiTe-ai | dumnezeleste unul cu altul, ferin- méntuleste-ma, Sth: Fe urechle Tle lund amiate In pogorat; virsatu-si-au sdngele | du-ne gindul netulburat de patimi, ‘Sts Iebiveytesmd de eal c@ mi prigo- | elsul rughtuni mele jentru Tine, Cel ce Te-ai micgorat | ca sA cAntim tofi lauda lui Hristos, nee, vam sri fort, Flare slifbatice meat tncoaje- Insuti siailuat chip de robs smeri- | Celui ce a inviat, ea Unui biruitor. Uelgay m-am fiicut sufletului | rat, dar scoate-ma de Ia ele, Sti fu-eau pink ta moarte, siriciel te 24 sie ale Canonulut mare, aled- Tale aseminandurse. Pentru ale | gie'ia Anat cosa pl es ciror rugiciuni, dupa mulfimea indurdrilor Tale, Dumnezeule, mi- meu, ingrijindu-mi numai de | pane; cd vrei si se mintuiascd tofi ‘trup, Ficutu-m-am batjocurd de- sisi vind la cunogtinga adevarululs monilor, slujind poftelor si necuvi-__mintuieste pe toft oamenil, ca un {nfelor. Ci cu milostivirea Ta indu- | Ziditor, si impreun cu ef si pe Pdobie: Cu ler Sti: Penn faga de la mine gf nm este fam a spi. oars | ew caut eames, HieTe, Alungiforule al demonilor; | mine. Doanine, mal Tnainte de gailentri lena a LIE S81° | Toaea viaga: mea am cheltuit-o Doamne, mai inainte de sfirsit, | sfirsit, pani ce nu pler, mintu- cu desfrinatele si cu vamesil pind ce nu pier, mantuieyte-ma, | ieste-mi, adie: Doane, de a tat ' es . Oare, voi putea micar la bitranete ‘Sti: Seoate din temniga sufletul meu, ca ‘Stih: De Te vel uita la firidelegi, Dos sa ct tra dtr mine dat | 0870, VOL ' ince Tua eunvet cae mle Stim poctiese de eelece am gre- satnedenumle Th sy Deans nn ae ‘Tu ai ardtat inti sit? Facdtorule al tuturor si doc- De bunayoie am gresit mai mult _ cen cerurt cuvantit torule al celor bolnavi, Doamne, dect toti; pentru aceasta sunt pi- Fii mie timiduire, Facitorule ‘Tai uceniel ceruri cuvantitoare: ‘mai inainte de sfarsit, pani ce m cu sfintitele mijlociri ale acestora, {mainte de sfarsit, pani ce nu pier, mintuieste-ma. risit, Am protivnic sufletului meu ee bine, simu by lephde, Minis ma din relele pima fndul trupesc, imi intuneca, | torul meu; vezi-mA pe mine 23- SEE ee ee a acc wh ef te ei Fn sea aiondin iatese, | ind fntru firadeleg! sl ridicé-ma vin infrdmare si prin cunostinga | 2 | ric $i povifuitorule al celor riticigi, | ©@ un atotputernic, ca si eu si pati iilor mele, ca un indurat si de (re Tine, Doamme, Doamne, mai tnainte de sfargit, Tetees Septet at i eee i . jdejdea mea, partea mea pana ce nu pier, mantuleste-ma. ‘Jie: Doamne, mai fnainte de sfar- a, vi | sit, pand ce nu pier, mantuieste-ma. Sah Penola in Inclea sare incareamumll | De greutatea nepurtiril de grifi com vl pati pest enna Beem apa, ‘Avind vremea postulul toft ea | Sunt cuprins, tivilinduems it ‘Vin va fi sufletul meu, Doamne, | cuvintul Tau, nidajéuita sufletal meu tn aan sjutitor spre’ lucrurile cele | "oro sigetat lind cu sigeats I isa prooroeul, si Te va laude; | Donal Gummezeiegti, sA plangem din | Veliar si intinez pe cel fieut dupa cautii-mi pe mine, oaia cea pier~ Ascunzind talantul ce mi s-a damnercie a eemeaneur | chip; Intoreitor x uti, si mi rinduieste in turma | dat, ea 0 slugi nemulfumitoare | torului: Doamne mult-Milostive, | purtitori de grijé, si Izbavitorul ‘Ta; di-mi vreme de pocdinfa, ca, | |-am ingropat in pimant; deci, ca celor gresiti, Doamne, mai inainte suspindnd, si griiesc Tie: Doam- ‘un netrebnic m-am osindit, si nu de sfarst, pind ce nu pier, mantu- ne, mal nainte de sfirglt, pink ce | mal Indrdanese a mi rog Tle; lar ieste-1 ‘nu pier, mantuieste-ma. Tu, ca Cel ce nu fii minte raul, eee SL fot rilostiveste-Te spre Mine, ca gi eu si geilese Tie: Doamne, mal inainte de sfarsit, pind ce nu pier, mantuieste-ma. Sih: Dim sraja dining, pint tn ln traje imine st mE [bral spre Domnal Useat-ai Iacul patimilor eelet eu scurgerea de singe, cu atingerea de poala Ta; lua-vol si eu iertaren grejealelor, aproplindu-mi de Tine cu credintii neindoiti. Pri- rmeste-mi si pe mine en pe aceea, simi timiduleste durerea. Doam- ne, mal inainte de sfarsit, pind ce au pier, mAntuleste-mi. Sih: CA Domaal este mig mule andar ll 11 va lp Tcl din toate rade i Pe scaumul de judecata va si sezi, Cel ce ai ficut eu cuvantul Cerul si paméntul; vom sta tnain- tea Ta tofi, spunindu-Ti picatele noastre; mai inainte de ziua aceea primejte-mi fntru pocdinga. Doamne, mai inainte de sfarsit, pain ce nu pier, mantuleste-ma. Sith; Lindaft pe Domaul toate nes- smu ada pe Etat pearl. Cautl cu ochiul cel mult-in- durat si fii mie milostiv, Unule Mintuitorule; diruleste ‘ape de ‘timiduiri tiedlosului si nenoroci- tului meu suflet. Spali-ma de inti- niciunea faptelor mele, ca si cf Doamne, mai inainte de sfarsit, pind ce nu pier, mantuleste-ma. Shs CBs inet mila Lal peste nol sdevieul Dorinulu imine fn yeas. Sabie a pregitit Veliar, sarguin- du-se si Vineze sufletul meu cel smerit; strain m-a facut, Indurate, Jot de cunostinfa luminii_fefel Tales Cel ce esti puternic intru tiie, scoate-ma din ghearele lui. Doam- ne, mai inainte de sfarit, pin ce nu pier, mntuieste-ma, Sins Cre Tin, Cel ce leu In cer am sda chil mel (tp tt {intreg m-am facut rob patimi- lon, plrisind legea sl dumneze- iestile Seripturl; timaduieste-ma pe mine tot, Ficitorule de bine, Cel ce pentru mine Te-ai fieut ea mine, Bunule; intoarce-ma, Indu- rate, stricitorule al patimilor. Doamne, mai inainte de sfirst, pain ce nu pier, méntuieste-ma, Stik: Milueytené pe nol, Doamne, aiietone. ve. 11) Pieltoasa a udat cu lacrimi cin- Je si preacuratele Tale pi- cloare, pe tofl indemnindus si alerge si si-si ia dezlegare de gresealele lor. Diruieste-mi cre- dina aceleia si mie, Mantuitorule, a sf geifese Tie: Doamne, mai inainte de sfirsit, pnd ce nu pier, mintuieste-ma. Sith: St Tle, Durnezennostr, stavd Tie. Curifeste intiniciunea sufletu- lui meu, Cel ce ai sirlcit dupa trup pentru mine si ai fost prune; triml- ‘te-mi picitura milel Tale, mie celul neputincios si zdrobit, Hristoase; spali-md de intindciune, vindeci-mi de boalé. Doamne, mai inainte de | sfarsit, pana ce nu pier, man- tulepte-mi. av Tle, Damnezeul nostra, {ntireste, Stipdne,sufetl meu, cash alergela Tine isi shujese Tie pururea; ci Tu esti acoperimantul meu si pizitorul, sprijinitorul si ajutatorul; — invredniceste-ma, Dumnezeule Cuvinte, ea si strig ‘cu indrazneala: Doane, mai ina~ Inte de sfirsit, pani ce nu pier, mintuieste-mi. Suh: Slav8 Tic, Dumnezeul nostra, slavi Te. Fii noua zid nebiruit, Tisuse Mantuitorule si miostive Dum- nezeule! Ci am cizut in niravuri si Iueruri ingelatoare, Dar ridied Zidirea Ta, ca un ficitor de bine, $i ‘Te millostiveste spre ea ca un in- durat, Doamne, mai inainte de sfiirsit, pani ce nu pier, méntuies- tema, Sith: Slava Tle, Dumnezeul nostra, Te iu desfrdnat m-am fiicut risi- pind bogatia, si ma topesc acum de foame; dar alerg sub acoperimin- tul Tau, primeste-mii ca pe acela, Parinte bunule, si ma fnvred- niceste a fl partas mesei Tale, ca si strig Tie: Doamne, mai inainte de sfarsit, pan ce nu pier, min- ‘tuieste-ma. Suh: Sh stava Tie Pentru pizma a seos din rat epitorul rdutifil pe cel intii- Zidit, iar télharul, eare a strigat pe Jemn: pomeneste-ma, a primit ralul. Pentru aceasta si eu cu credinfi si cu fricd strig: Pome- neste-ma, Doame; mai inainte de sfirsit, pina ce nu pier, mantu- feste-ma, Sih: Slavi Tle, Dumnezeul nostra, slave Te. ‘Tie, Dumnezeul nostra, "BA SAPTAMANA A POSTULUL intinde-mi mana ca lui Petru mi scoate dintru adine, Dum- nezeule; diruieste-mi har sl mil, cu rugiciunea Maicii Tal, celei cu totul fri prihani, care Te-a niscut fird de simangi, sl ale tuturor sfinfilor Tai. Doamne, mai inainte de sfarsit, pana ce nu pier, mantuieste-ma. Sih: Slav Tle, Dumnezeut nostra, shiva Te Primeste-ma pe mine, care cant fn toate zilele: Miclule, Cel ce ridieat picatul lumii, in méinile Tale dau sufletul si trupul meu; si fn toati ziua si noaptea, dupa datorie, strig Tie: Doamne, mai fnainte de sfarsit, pani ce nu pier, mantuieste-ma. Slavia ©, milostivirea Ta cea negeaita, Preabunule, Cel ce nu fii minte riul, Doamne! O, Cel ce esti fara de picat si indurat, nu ma lepida pe mine de In fata Ta, ca si eu cu mulfumire, bueurandu-ma si ci tind, si strig Tie: Doamne, mai inainte de sfarsit, pind ce nu pier, mantuleste-ma, nasterea Ta cea prea minunati si striini! O, cum Te-a purtat Fecioara prune in brafele sale, pe Tine, Ficitorul si Dumnezeul, Cel ce ai primit a Te intrupa dintr-insa, Ficdtorule de bine! Doamne, mai inainte de sfirsit, pani ce nu pier, mantuleste-ma. 406 Jose: Lain in. PROCHIMEN,glasol al 4c Dumnezeul rizbunirilor, Dom- nul, Dumnezeul rizbundrilor cu indrizneald a grait (Ps. 93,1). ‘ai Inalti-Te Cel ee jude! planta, risplitege risplatiree celor indi (Ps. 532) De a Facer, etre: xvi 1-9) Iar end era Avram de nouizeci sinoud de ani, i S-a ardtat Domnul gi ka zis: «Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic; ff ced plicut inain- tea Mea si fil fird prihand; si voi {incheia legimént cu tine si te voi inmulfi foarte, foarte tare». Atunel a cizut Avram cu fafa Ia pamént, iar Dumnezeu a mai grit si a zis: Eu sunt si iat care-i legimantul ‘Meu eu tine: vei fi tat a mulfime de popoare, si nu te vei mai numi Avram, el Avram va fi numele tu, ciel am si te fac tati a mul- sime de popoare, Am si te inmul- ese foarte, foarte tare, si am si ridie din tine popoare, si regi se vor ridiea din tine, Voi pune legi- mintul Meu intre Mine si intre tine si urmasii tii din neam fn eam, si fle legimant vesnic, asa ch Eu vol fi Dumnezeul tiu si al urmasilor tai. Si-fl voi da fle si urmasilor til pamantul in care pribegesti acum ca strain, tot pi- ‘mfntul Canaanulut ca mostenire vesnicd, si vA voi i Dumnezeu». Apol a mai zis Dumnezeu lui Avram: «lar tu si urmasii tii din ‘eam in neam s& paziti legiméntul Mew». es ot PROCHIMEN, glasl al ex: ‘YVenifi si ne bueurim de Dom- nul si si strigim lui Dumnezeu, Méntuitorului nostru (Ps. 94,1). | sein: $8 ntdmpinam fa Lu tatu aud A stright Lal (Ps. 9, De Pde ete: (89, 20-XV1,9) Flul nfelept bucuri pe tata siu, {ar ful nebun nu bagi In seami pe maica lui, Nebunia este 0 bucurie pentru omul firé minte, iar cel Infelept merge pe calea dreapta. Punerile Ia eale nu se infiptulese unde lipseste chibzuirea, dar ele isi {au fling cu multi sfituitori. Omul se bucuri pentru un rispuns bun fet din gura Iu, sl e@t de bunk vorba spusi Ia locul ei! Infeleptul merge pe cirarea viet, ce duce in | sus, ea si ocoleasea drumul indu- lui, care merge in jos. Domnul pribuseste casa celor méndri. $i {ntireste hotarul viduvel. Gindu- rile cele rele sunt uriciune tnain- tea Domnului, iar cuvintele fru- moase sunt curate (in ochii Lui). Cel ce umblé dupa céstig nedrept {sh surpa casa lul, iar cel ce urdste mita va tril, Inima celui drept chibzuleste ce si rispunda, iar gura celor nelegiuifi tmpragtic autii, Domnul se fine departe de cel nelegiuiti, dar asculti rugi- ciunea celor drepfi. O privire pri- eteneasch nveseleste inima si 0 veste bund intireste ossele. Ure- cchea care ascultl 0 dojank folosi- | toare vieti, tsi are locagul printre cei Infelepfl. Cel ce leapid mus- trares igh urgiseste sufletul siu, lar cel ce ia aminte la dojank dobin- IN A CINCEA SAPTAMANA A POSTULUL 407 deste mfelepeiane,Friea de Dum- nezeu este invi{iturd f Infelepel tine, iar smerenia trece inate matiril In putere sti omulul sk plismuiases planuri fn ini, dar Fispunsal limbll vine de la Dom- | ‘nul. Toate cdile omului sunt curate | in ochit ul, dar numai Domnul este Cel ce cerceteazs dubul. Haft JOI {ina cincea siptamani a Sfantului si Marelui Post Setoacd peta al ptrulea cea dn noapte sf adunindteae fratih in bisevied, preatl face inceputul dup oblect st se Ze bate cores. Sfinte Dumnezcl.. Pres ‘nth Treime, Tatal nostru.,, Doamne Iniliete (de 13 on), Shi, $1 acumn, ‘Venifi sine tnchindm. (de 3 or) si Uteela, dup andl figeazi Domnului lucritrile tale si ‘gindurile tale vor izbuti. Pe toate Te-a fiicut Domnul, fiecare cu felul siu, Ia fel si pe melegiuit, pentru ziua nenorocirii. Toata inima se- meafi este urdciune inaintea Dom- nului; hotirat, ea nu va riméne nepedepsiti. Prin iubire si cre- ding se ispageste pacatul si prin frica de Dumnezeu te feresti de rele. Cand edile omului sunt pli- ups Psalm, se ent Alla poo cele plas ise este Catisma 1 op Apoi se citeste viata Cuvioasel Maria eipteane, tn dow se cute fnaintea Domnului, chiar si pe aia ‘vrijmasii Iu fi sileste Ia pace. Mai degrabi putin si cu dreptate, decat aia (aieetoeeal nea agoniseala multi cu strambitate, ices, cules ue 9c iim Thima omulul gindeste la ealea lui, | ananta,fachad a fecare topar ete 3 dar numai Domnul poarta pasii lui. | tnchinactn “Apo: Si eIndoptererugianes mea. CANONUL MARE St cealaeh urmare Lleurghiet Darurilor suai iin stage Aleiture a Sfntulué Parnteal nostra Andee Criteanl Terusamteanul Tar dena va fLiturghie, la Doane se gam. se cintb 3 podobi ale Todas stb sk Canonalut Mare. esa futorsacoperior sa feat L «este Dumnezeul meu si-L voi slivi a | Seana (Cintarea 1, gas al Gen Trost: Sire ae seta ee | GLE yok alta pe Hell cu lav a ma, depos tevin ntdelema, | *2°# Preasltvity (de deus er pentru ostencala privegher Sti: Miluiste-ma, Dumnezeule, m- Igeste-ma. De unde voi incepe a plinge | faptele vietii mele celei ticdloase? avocerniga med ett in Dupa Sfinte Duranezele.. se viee Com dacul Stantll Andre de a Canonul Mare Utrenis se Ce incepere voi pune, Hristoase, 408 acestel tinguiri de acum? Ci milostiv, caun -mi iertare gresealelor. Vino, ticiloase suflete, impreu- ‘na cu trupul tu, de te mdrturi- seste la Ziditorul tturor. $i parteazi-te de acum de nek cea mai dinainte si adu lui nezeu lacrimi de pockintd, inde- ‘bunia ‘Dum- Ravnind neascultarii lui Adam celui intai-zidit, m-am cunoscut pe mine dezbracat de Dumnezeu, si de impiritia cea pururea si de desfitare, pentru picatele Vai, ticiloase suflete! Pentru ce te-ai_aseminat Evel celel dintai? Chai cut rau gi te-ai ranit amar; ci te-al atins de pom si ai gustat cu indrizneali mincarea cea nechib- uit, in locul Evel celei truj pesti, ficutu-sa mie Eva infelegitoare sgndul cel cu pofts trupeased, ari- finducmi cele placate, si gustand pururea din bautura cea amar. Dupa dreptate a fost lepadat ‘Adam din Eden, nepizind singura Taporuncé, Mantuitorule. Dar eu, care am cifeat totdeauna cuvintele ‘Tale cele dititoare de viafa, ce voi paitimi? Covarsind eu de bundvoie uci- derea lui Cain, m-am facut cu ag al sufletului, xt plindu-mi trupul de viermi, si um- rizboindu-ma impotriva lui,” cu faptele mele cele rele. ‘Nu m-am aseminat, Ii ‘iqii lui Abel. Daruri tu Ji-am adus Jie niclodati, nici fapte dumnezeiesti, nie ccurati, niet via rd prihand. jertfi Jor Precum Cain aga si nol, tied Josule suflete, am adus fapte mur- dare Ficitorului tuturor 4 jertfa vyrednici de mustrare si viata netrebnicl; pentru acestea ne-am si osindit impreuni. Ziditorule, ficindu-ma lut vio, ai pus intru’mine trup si oase si suflare si viatd; dar, o! Facitorul ‘meu, Mantuitorul meu si Jude- citorul meu, primeste-ma pe mine cel ce mi pociese, Mirturisese Tie, Mantuitorule, picatele pe care le-am ficut, si Finile sufletului si ale trupului meu, care tilhireste le-au pus fnliuntrul meu gandurile cele ucigitoare. De am si gresit, Mantuitorule, dar stiu c& esti nbitor de oameni Dati cu mild si Te milostivesti fierbintes pe cel ce plange il vei, si alergi ca un pirinte, chemand pe cel ritieit. Pe mine cel lepidat inaintea usilor Tale, Mantuitorule, micar la bitranefe nu ma lisa in iad, desert, ci, mai inainte de sfarsit, ca un iubitor de oameni, di-mi ier- tare greyealelor Eu sunt eel cizut intre tilhari, in gandurile mele; cu totul sunt anit acum de ele gi plin de bubes dar Tu insuti venind de fata, Hri toase Méntuitorule, vindeci-mi Preotul, vizandu-mi mai ina- inte, a trecut de mine, si levitul, vizindu-mi gol in nenorocire, nu mea bagat in seam; iar Tu, Tisuse, Cel ce ai rasarit din Maria, venind de fafa, miluieste-ma. Mielute al tui Dumnezeu, Cel ce ai ridicat picatele tuturor, ridicd de la mine lanful eel greu al pica tului si, ea un milostiv, —di-mi Incrimi de umilinga. Vremea este a poctingel, vin citre Tine, Ficitorul meu; ridici de la mine langul cel greu al picatului si, ca un indurat, di-mi fertare de greseale. SA nu mA urdsti, Mantuitorule, si nu mi lepezi de la fata Tas ridici de Ia mine lanful eel grew al picatului si, ea un milostiv, di-mi fertare de greyeale. Gregealele mele cele de voie si cele fird de vole, Mantuitorule, cele vadite si cele ascunse, cele stiute gi cele nestiute, toate fertin- due, ca un Dumnezeu, milosti- ‘veste-Te si mi mintuieste. Din tinerefe, Mantuitorule, po- runeile Tale le-am lepidat, si mi-am. trecut toata viata cu pofte, neingri- jinduema si lenevindu-ma; pentru aceasta strig Tie, Mantultorule: Micar Ia sfarsit mAntuieste-ma, Bogatia sufletului cheltuind-o intru picate, pustiu sunt de virtuti crestinesti si, flimanzind, strig: Parinte al Induririlor, apucdnd Inainte, miluieste-ma. fnaintea Ta cad, Tisuse; grest-am Tie, milostiveste-Te spre mine; ridicd de Ia mine lantul eel grew al plcatulul si, ca un indurat, di-mi Jacrimi de umilinga. Si mu intri cu mine la judecatd, vidind faptele mele, cercetind ‘cuvintele gi indreptind pornirile; i cu induririle Tale, treedind cu {NA CINCEA SAPTAMANA A POSTULUL 409 vederea riutifile mele, méntu- feste-ma, Atotputernice. Sith: Cuvioai male Marte, rouge ut umnezeu pent no ‘Tumi di har Iuminator, din osirdia ta cea dumnezelasci de sus, ca si scap de intunericul pati- milor; sisi laud din inima faptelor Viet tale cele frumoase, Marie, Plecdndu-Te | dumnezeiestilor legi ale lui Hristos, 1a Dansul ai ‘nit, lisind pornirile desfitarilor cele neoprite, toatl virtutea, ea pe una singura, cu mult& cucerni- ele a sivarsit-o. CCuvioase Pariate Andel, roughte lui unnezeu pentru noi Cu rugiciunile tale, Andrei, sca~ pi-ne de patimile cele fir de cin- ste sl te rugim si ne arafi partasi acum imparafiel ni Hristos, pe noi cel ce te liudim pe tine, stralucite, cu credingi si cu dragoste. Sty «Ta ‘Treime, Finfi preatnaltd, Careia ne inchindm fntru o Unime, ridica de Ia mine lanful cel grew al pic tulul si, ea 0 milostiva, _ di-mi Iacrimi de umilint. ‘Sh acumay# Nascatoare: Niscitoare de Dumnezeu, ni- dejden si ajutitoarea celor ce te audi pe tine, ridied de Ia mine Tanful cel grew al picatului si, ea 0 stipand curati, mi primeste pe ‘ine cel ce mi pociiese. lark se cia in amindout strane ‘rmosul: Alar st aeoperitor. Irmesul: ‘a aminte, Cerule, si voi grat; si vol Muda pe Hristos, Care a venit din Fecioara cu trup» (te ou on). Miluesto-ma, Dumnezeul, milueytoms. Ia aminte, Cerule, si voi grais pAméntule, primeste in urechi gla- sul celei ce se pocileste lui Dum- nezeu si-L luda pe Dansul. Ia aminte, Dumnezeule, Min- tuitorul meu, cu ochiul Tau cel bland, si primeste marturisirea ‘mea cea cilduroass. Mai mult decat tofi oamenii, eu insumi am gresit Ties ci Te milos- tiveste, Mantuitorule, ea un Dum- nezeu, spre fiptura Ta. Viforul riutitilor m-a cuprins, ‘Milostive Doamme; ci, ea lui Petru, {ntinde-mi si mie mana Ta, Lacrimile desfranatei, Indurate, si eu le vars fnaintea Ta; milosti- veste-Te spre mine, Mintuitorule, cu indurarea Ta. intunecatu-mi-am, frumusefea sufletului eu plicerile poftelor, si cu totul toati mintea fardna mi-am ficut. Ruptu-mi-am acum vesmantul cel dintai, pe care mi l-ai fesut mie, Ziditorule, dintru inceput; si pen- tru aceasta zac acum gol. ‘imbricatu-m-am acum fn haind rupti, pe care mi-a fesut-o mie sgarpele cu sfituirea, $i ma rusinez. ‘Ciutat-am Ia frumusefea pomu- Ini, si mi s-a_amagit mintea; si acum zac gol $i ma rusinez. Lucratau pe spatele meu tofi mai-marii riutitilor, lungind asu- pra mea faridelegea lor. Pierdutu-mi-am frumusefes cea fntii-zidita si podoaba mea; si ‘acum zac gol si mi rusinez. Cusutumi-a haine de piele plcatul, golindu-mi de haina cea (ie out on). Milueste-mii pe mine cel ce am picituit, Mintuitorule, ridied-mi tmintea mea spre intoarcere. Pri- meste-mi pe mine cel ce ma po- 3 miluieste-ma pe mine cel ce strig: Greyit-am Tie, mantuieste-mis nelegiuit-am, miluieste-mi Ie cel ce a fost purtat in ear, suindu-se in carul virtutilor, s-2 fnilfat ca spre ceruri oarecind, mai presus de cele pimantesti; deci Ia suirea acestuia cugeti, suflete al meu, amo _______ INA CINCEA SAPTAMANA A POSTULUI 429 De n-a $i piedtult nimeni ca A Tre Curgerea Tordanului oarecind a | a cunoscut ca un prooroc mi- mine, totusi primeste-mi, Mi- scuvdntim pe Tati spe Flu spe stat de o parte si de alta, prin | lostivirea lui Dumnezeu; pentru ci Tovirea cu cojocul lui Mie de eitre se ferea sii nu mint proorocia lu Tostive Mantuitorule, sl pe mine, | SfiaulDut, Dunneze. Elise lar tu, o suflete al meu, aces-e Daniel al auzit,o,suflete, cum care eu frici ma poctiese si cl parinte, Cel ce esti fird inceput, tui dar nu te-al invrednicit, din astupat gurile farelor in groapi; dragoste strig: Pleituit-am Tie | piule, ‘Cel impreuni. fara de pricina neinfranarii ai ingeles eum tineri cei ce au fost ‘unuia, nelegiuit-am, miluieste-ma. | jneeput, Mangfietorule cel bun, ElisefIudnd oarecfind cojocullui | cu Azaria au stins prin credinfa Milostiveste-Te, Mantuitorule, | Duhule cel drept, Nisedtorule al Tlie, a luat de Ia Domnul har | vapaia cuptorului cea arzitoare. | spre zidirea Ta, si ma cauti ca un _ Dumneceu-Cuvintal, Cavite indi iar tuo, sults al meu, de egea Veche, tam forge mine ouaceaplerdutisl | al Tattul coll fara” inceput, acest har nu teal impartint, pen- | gee Wt cugute spre pity ure |) PAG tind eapestemd de lage, | Dubule ce vag fUctor, Telnet peers | sdus fe suet, spre pls or Hta'nenlinpifunen for Tal’ | Unie, miluest-ma. imaittbined oniestad a prt | cow ale ereufler el fogl de pie Cn ve eden Judecttor ca un incu = Nin ate cd drept cu nd bung | eal sor vten milsty give arta slave Ta-cea | Ca din porfirt s-afesuttrupul a heen bal tas eats | Deeva dudsetorule, Mise Indeosidoare, Hrisioste, of ee | IuilEmmaped!iauntey in pines Mie tres nll elton, Pentru | _gQzePte udecRtorale, Menta SS —lrrr—C—<“ sss aceasta tu vei fi lepidat afard din | veste de foc si de groaza ce am a | znd gi tofi temandu-se de infrico- | porfiri infelegitoare; pentru camara, tinguindu-te, petrece la judecati, dupa dreptate; | ‘sitoarea judecati a T aceasta, Niscitoare de Dumnezeu, “ing cele nina a ui Ghiest | fartiomd imal tnainte’ de fist Chios Mic Man, rope a) ch adevirat pe tine te casi. pururea te-ai asemdnat, ticdlosule prin fapte bune si prin poc&inta. Dumnezeu pentru nol, ‘Si Mudim, bine sf cuvantim si si ne celei neapuse, pe | ttchinim Dornuluh cintinds-l si pret Ceo Ee ane Peal Ca tilharul strig Tle: pome- 1 ee ‘Andlpiindu-L pe Diinsul intru tofi veel, leapid-o micar In bitranefe. Fugi | neste-mi; ea Petru pling cu am: tine luminindu-te, te-a dezlegat de | de focul gheenei, depirtindu-te de | jarti-ma, Méntuitorule! strig ca Intunericul pleatelor; de unde pric | Saris frmosul: Pe eel pe Care rijutafile tale, vamegul, licrimez ca pacitoasa, h ives TU, suflete, lal Ozla rivnind, | Primestom! tingulre’ ea oare- Mare, pe eel ce te audi cu ere: lepra lui ntru tine indoit ai luat-o; | end pe a cananeencil. dings. Peal cf cele necuvioae cuget, sl eele | Tamaduleste putejunea smeri- sci Mae Mg ena seg acct) | lal mun enol, Mantaltoruly ‘Minune noui cu adevirat vi- 1 adevirat, Naseitoare de eo Unule, Thmiduliorale Pune mi sind n tne, male, dumnezclescul Dumnezeu fe mirturisim pe De niniviteni ai auzit, suflete, ch | doctorie vindecitoare si untde- ia tine, Fecioari curati, cei man- s-au poctiteftre Dumnezeu eu sac | lemn si vin, lucrurile cele de po- Zosima a splisttat ch Inger In| ST vin tn, cu cee cle Hh $i cu cenug acestora n-al urmat, | infil umilingl cu lacrimi. frup ven cu fora de, minune | Gd trupurl mavindute pe tne>. el te-al ardtat mai riu decat tofi cel Cananeencli si eu _urménd, vec. ‘Apostoli, cei ce y-ati ardtat ce au gresit mal inainte de lege $1 | sig: Miluleste-md; Fiul lui David! pavinte Andre roeptse wi | W2¥0are de ape mAntuitoare, ri dlupi lege. Mi ating de pon, ca cen ced : re atin Able, cone corift sufletul mew cel topit de De Teremia cel din groapa cu | curgea singe; plang ea Marta si ca aa catre | setea pHeatulu notol Maurie sufletecarew pins | Maria pentru Lazar Rt eae | iia ale ua nae cu tingulre cetatea Sionulul si | labastru cu lacrimi turnnd pe Cretel, pe tine fe rog: Roagi-te, ea | plerzlr sl sunt cufundat, mantu- | lacrimi a vrsat. Urmeaza vietii lui | capu] Tau, Mantuitorule, ca niste sii aflu acum dezlegare de legitura | leste-mi, Doamne, cu dreapta Ta, celel plangitoare sl te vel méntul. | jy, strig ea picdtoasa care cerea firddelegii prin rugiclunile tale, | ea si pe Petru. Jona a fugit i Tars, cunosednd | mili; rugkeiune adue si cer si iau ca cel ce est invifator al poctingel| Ca cel ce suntefi sarea dinainte intoarcerea ninivitentlor; | jertare. si mirirea cuviosilor. | taturior celor dulci, uscagi putre- lle 430 junea gindului meu, si alungati intunericul necunostingel. A Nascitoars Ca una ce ai niscut bucuria, i-mi plingere prin care si pot afla méngalere, dumnezeiasca sta- pani, fn ziua ce va sa fie. Alta THedatare Ye tine, ceea ce esti mijloci- toare fntre cer si intre pa- cannt, toate neamurile te fericims cd trupeste a locuit fn tine pli «aire Dumnezeirii, Fecioari. Cu cAntiri te slivim pe tine, adunare liudata a Apostolilor, c& veati aritat lumii luminitori, alungénd ingelaciunea. Cu mreaja voastri cea evanghe- liceascd vindnd pesti cuvntitori, fi aducefi pururea merinde lui Hristos, fericiilor Apostoli. Aducefi-vi aminte de noi, Apos- toll, in rugiciunea voastra citre Dumnezeu, ca si ne izbavim de toatl Incercarea, rugimu-va noi, care vA liudim cu dragoste. A Treimi Pe Tine, Unimea cea in trel Fete, Tati si Fiule si cu Dubul, pe un ‘Dumnezeu de o fling laud; pe ‘Treimea cea de o putere si firk inceput. ANAseAtoaeis Pe tine, Nasciitoare de prune gi Fecioara, toate neamurile te feri- im, ea cei ce ne-am izbivit prin tine din blestem; ci ai nascut pe Domnul, bucuria noastra. s01 Alb Triedntar sterea zimislirii celel fri de simanti este netilcuiti; «rodul Maicii celei fira de birbat este nestricat; ci nasterea lui «Dumnezeu innoieste fire. Pentru «aceasta pe tine toate neamurile, ea pe o maici mireasi a lui «Dumnezeu, cu dreapti credinga «te mirim». ‘Mintea s-a rinit, trupul s-a trindavit, duhul boleste; cuvantul a slabit, viaga s-a omorat, sfirsitul este lingi usi. Pentru aceasta, ticl- Tosul meu suflet, ce vei face cand ‘ya veni Judecitorul si cerceteze ale tale? ‘Adusu-fi-am aminte, suflete, de la Moise facerea lumii, si toata Scriptura cea agezati de acel care ifi povesteste tie de cel drepti side cei nedrepti; din care celor de al doilea, adic& celor nedrepti, ai urmat, 0, suflete, picituind Tui Dumnezeu, iar nu celor dintai. Legea a slabit, Evanghelia nu Iucreazii si toati Scriptura in tine nu este bigati in seami; profetii au slibit si tot cuvéntul Celui Drept. $i rinile tale, o, suflete al ‘meu, s-au inmulfit, neflind doctor care si te insiindtoseze. Pildele Scripturil celel noi ffi aduc fie, ca si te duc pe tine, suflete, spre umilinfl; ravneste dar drepfilor, iar de picitosi te eapda, 51 indupleca pe Hristos cu rugiciunile tale, cu postul, cu ‘curdfia si cu smerenia. Hristos S-a fficut prune, tm- preuniindu-Se cu mine prin trup, 5 IN A CINCEA SAPTAMANA A POSTULUT 41 si toate efte sunt ale firil, eu voia lea plinit, afari de picat, ari- tindu-fi fie, 0, suflete, pilda si chi- pul smereniei Sale. Hristos S-a fiicut om, cheménd la pocdingd pe talhari si pe desfra- nate. Suflete, pocdieste-te, ci s-a deschis usa impirifiel acum, si 0 apuci mai fnainte fariseli si va- rmesii si desfrdnafii, poctindu-se. Hristos pe magi i-a méntult, pe pistori ia chemat, mulfimea i, pe Proncllor a fieut-o mucen bitrdnul la slit l pe vad bitrdnd, Ctrora tral rdvat, st- fete nici faptctor, niet viefily dar val fie, cind vel fjudecat! Postind Domnul patruzect de alle n pustie, mal pe urmi a f= iminzit,-aritdnd firea cea ome- neasei Suflete nate lene; de va nivall asupra ta vrijmagul, alun- gid eu rugiclun! st cu postire, Aleparte de la pletoarele tale. Hiristos era dspiti, diavotu ft Ispitea, aratandu- pitrele cask Ie fack pain. In munte L-a sult i ‘adi toate impirfie lumi ftr-o lipti, Teme-te,o sullete, de iage- Hiclune; erezeste-te,roagi-te in tot ceasul lui Dumnezeu. ‘Turtureaua cea iubitoare de pustie, sfesnicul lui Hristos, glasul celui ce strigi a glisuit, predicdnd pocdinfé: Irod a sivarsit firide- lege cu Irodiada. Vezi dar, suflete al meu, si nu te prinzi in cursele celor far de lege, ei degrab im- britiseaza pocdinta, in pustie a locuit fnaintemer- ul harului, si Tudeea toata si Samaria auzind, au alergat mirturisit pleatele lor bucuros, botezindu-se; cArora tu, suflete, nai urmat. Nunta cinstiti este si patul neintinat, ci Hristos amandoua Je-a binecuvantat_ mai inainte, ospatindu-Se trupeste, si in Cana Galileii 1a nunti apa in vin pre- ficdnd, ardtind fntiia minune, ea tu si te prefaci, o, suflete. Hiristos a intirit pe slabanogul cel ce sca ridicat patul, si pe ‘ndrul cel mort Ia inviat, pe fiul Viduvel si pe al sutagului i, sama: rinencei aritindu-Se, a inchipuit ‘mal inainte ti, suflete, inchinarea in Duh. Pe cea ce-i curgea singe a timiduit-o Domnul cw atingerea de poala Luiz pe cei leprosi crit, pe orbi ka luminat si pe cei schiopi i-a indreptat; pe surzi, pe muti si pe cea girbovitk pind Ia pimént, i-a timiduit eu cuvantul, ca tu si te mantuiesti, tieiloase suflete. Bolile timiduind, sractlor a binevestit Hristos-Cuvantul. Pe Sa amestecat; sufletul fiiei lui Tair, eelei moarte mai dinainte, ka {ntors cu atingerea mainii. ‘Vamegul_ s-a mantuit si toasa s-a infelepfit; iar fariseu, Hiudandu-se, s-a osandit. Ci va- mogul striga: milostiveste-Tes si picitoasa: miluleste-ma, Tar fari- seul se ingimfa strigind: Dum- nezeule, mulfumeseu-Ti, si cele- lalte graiuri ale nebuniet ut. 432 01 _INACINCEA SAPTAMANA A ROSTULUT 433 Zaheu vames a fost, dar s-a Faptura s-a mahnit vazdndu-Te Andrei cinstite si Parinte detrei | y-ati aritat; tiranilor barbateste méntuit; si fariseul Simon s-a | ristignit; muntii i pietrelede fried | ori fericite, pistorul Cretei, nu | afi stat impotriva, si in ingelat, si picditoasa si-a luat dezle- | s-au despicat, piméntul s-a cutre- inceta rugdndu-te pentru cel ce te | diavolului afi surpat; biruitori gare de iertare, de la Cel ce are | murat si iadul s-a golit; si sa laudd, ca'si ne izbivim de toati | fieindu-vi, cununilor y-afi in- puterea a erta pacatele; edrela | intunecat lumina zie, vizindu-Te ‘mania, necazul gi stricdclunea, si | vrednicit. Rugati-vi totdeauna Etrguteste de urmeazd, suflete. | pe Tine,lisuse, eu trupul pe Cruce | de grejeate de neinchipuit, nol cel | pentru nol ea #8 mAntulasch su- Neai ravnit paedtoasei, 0, tiea- | Pironit. care cinstim pururea pomenirea ta | fletele noastre. Josul meu suflet, care luand ala | Roade vrednice de poctingi nu cu credint Sa, Samia Nicos bastru eu mix, cu lacrimi a uns | cerede la mine; eX lela mea intra Sev» Te oD Pleoarele Dommului, i cu pirul | mine a ipsit. Daruieste-mi inimi ‘Trelme deo fling, Unime n tret | Preacurati Fecloarh Nasedtoare e-a sters. CAci i-a rupt zapisul | pururea umiliti, si siriicie duhov- | ipostasuri, pe Tine Te liudim; pe | de Dumnezeu, si te roagi ne- plcatelor el cele de demult. hiceasedy ca si-Pi ade acestea ca i Se ee ee Tel cuviet A | fmeebrndsediruiasel noes dese. Cetafile cirora le-a dat Hristos | © Jertfi primiti, Unule, Mantul- | Duhului inchinandu-ne, unui | gare de picate gi pace. Dunavestire, stii, suflete al meu, | ‘rule. ‘Dumnezeu intr-o fire cu adevirat; ‘ise cteste sf Ceastl inti, fir Cats, ‘cum au fost blestemate; teme-tede | Judecitorul meu si cunosed- | viata si vieti, impiratiet cele fird | Oe ale wo ice a pilda, si nu te faci ca acelea; pe | torule, Cel ce va si vil farasi cu | de sfarsit. ere ete a ae fare asemininducle Stipinul eu | ingerii si judeci lumen tontd; acum Nsctoarc ‘fe a me. Sodom, pind Ia ind les ostndit. | atunel vizdndu-mA cu ochial Te Cetatea ta pizeste-o, Preacurath | La Cont le, Cama annua Si nu te ardfi, o, suflete al meu, | Cel bidnd, si Te milostivest! g1 st Nasedtoare de Dumnezeus ed In | '*Ceasul lsascea, Catsma » zea mi miluiesti, Tisuse, pe mine care | am gresit mal mult decit toati firea omeneasca. tine aceasta cu credinta impa- mai riu pentru deznadajduire, rifind, in tine se si intireste, si auzind credinfa cananeencel, pen- tru care cu euvantul lui Dumnezeu prin tine biruind, infrange toati sa timiduit fliea el, Strigh din |, Ctvissl, Malek Marl, roxghte Int Incercarea, dezarmeazi pe vrij- LA CEASULAL SASELEA adaneul inimii, ca si aos 4 eee oe magi si indrepteazi pe supusii ei. ‘Troparal Proorocic,glasul al 6a: Meee date ming" | are omenesie-aluimit eu vats | ee eee ndurate, indelung-Ribdito- mane , {a cea minunati; ca cel fri de Lumina casutidetrelort. | giggle AtofPuternice Dosmses _ Milostiveste-Te, mantuleste-mi, | typ vietuind si fires covirsind; | trimite mila Ta peste poporul Tau. Fiul lui David, miluieste-ma, Cel | pentru care ca si cum ai fi fost fara | PG sENA ES Sly St acum eet ce ai timduit eu euvantul Inaterie, e-al suit eu picioarele pe Stil de dou ot, lsu a ex: eae api, Marie, si Iordanul ai trecut. Cfizand fn caile cele talhiresti, Domnul imparafeste! SA se suflete al meu, greu te-ai rinit de | Comet antel ns. Cuvioasa Mi plicatele tale, dindu-te vrijma- umnezeu pentru a Marie, roagi-te Iu zic tie, ew Mine vei fl in rai, cand ‘oi veal intr slava Mes oa : for celor nebunl; ci avand vreme | __ Sh: Sts vee ile mae @ ‘Ue lia Tea bits t8tber |) a ee Oe ae Mcomsw amin srighe Nidejden | 9 Oe a Tee at ca, | Baljeel, o6 i Metin pe, ae Color flrd de nfdejde, viaga celor | Din Prorecia alla, cre: Studndol impreuna pe eruce era | ge'raviui @ de necamnrile cave ne | eankandat, Mantra | ‘XE $16 Spincurafi. Dar, o, multindurate! | fmpresoard. Ca tzbavinduene din ste ‘sgn priiegte Domul eel Atot- Ca $i talharului celui eredincios, | inceredri, si marim neincetat pe ‘A Mucenellor: puternie, Care a ficut cerurile gi care Te-a cunoseut pe Tine Dum- | Domnul, Cel ce tea slivit pe tne. | Cu platosa credinfeiimbri- | lena intins, Care a intirit pamntal nezeu, deschide- Célousd-Pctabi-Acielroegh-te “In cdndu-va bine si cu chipul Crucii | si cele de pe el, Care a dat suflare slivitei Tale imparafi Dunmezeu pentru nol | intarminduevd,stat"puernicl | poporaa dep ew au ear | 434 VINER ‘umbli pe intinsul tui: «Eu, Dom- nul, fe-am chemat intru dreptatea ‘Mea si te-am luat de ming ite-am ‘crotit si te-am dat ca legimént al poporului Meu, spre luminares neamurilor; si deschizt ochii celor orbi, si scofi din temnifi pe cei robifi gi din adiincul fnchisorii pe cei ce locuiese intru intunerie. Eu sunt Domnul si acesta este numele ‘Meu, Nu voi da nimanui slava Mea si nici chipurilor cioplite cinstirea Mea», Cele proorocite althdatl s-au implinit gi altele mai nol vA Yestesc; inainte ca si ia fit vile dau de stire. Céntafi Domnului cintare noul, céntafi in strune Taudele Lui pani Ia marginile piméntului! Marea si se zbuciu- me cu tot ce este in en, ostroavele 1 locuitorii lor! Pustiul si cetiile lu sit fnalfe glas, gi satele in care are silag Chedar! Loeuitorii din Sela sk chiuie de veselie; si din varfurile ‘mungilor si strige de bucurle! Si preasliveascd pe Domnul si Inuda Lui s-o yesteascd in departatele ostroave. Domnul iese ca un viteaz, ca un razboinic isi aprinde rivna Lui; strigi puternic, un strigit de rrizboi. Impotriva vrijmasilor Lui El lupté ca un viteaz! Ticut-am multh vreme,_ staf-am linitit si mi-am stipfinit tieerea; acum, ea 0 femele care naste voi suspina, vot striga si voi rasufla! Munfii fl voi pusti, Ia fel si dealurile, toati verdeafa lor o voi usca; paraiele le voi preface in vai uscate si baltile fiir api le voi lisa. indrepta-voi pe cei orbi pe drumuri pe care nu Te cunose, pe poteci nestlute fi vol povifui; intunericu! il voi preface jnaintea lor in lumin& si povar- nisurile in efmpit intinse. Acestea sunt fagiduintele Mele pe care le voi fmplini si cu vederea nu Ie voi trece. PROCHIMEN, glasal al en: CAntafi Domnului céntare noua, c& Iucruri_ minunate a facut ‘Domnul; méntuitu-I-a pe el dreap- ta Lui (.9 Sti: Vizutau toate margaile pimin- tulai mintlrea Dumnezeulal nostra (Ps ons) La ceastl al nouAfes, Catismn 2 unsprezeen VINERI ina clncea siptimana a ‘Sfantului si Marelut Post LA VECERNIE, JOISEARA api Psalm cel incepator, se ites in tocal Catismel a optaprerecea, Cats & doussprezecee, Si se toaci mal devreme, pentru ose nealaprvegherl co a fst La Doane, strigat-am- se pan ile pe 10 sisechnt thre le, gasu al ew suse: Jasam de yoia mea m-am dezbricat de podoaba virtu- filer, pentru neascultarea mea cea dintii; iar acum m-am imbricat inrlsi in aceasta prin pogorarea Ta Ja mine, Cuvinte al lui Dumnezen ‘cd nu meai trecut cu vederea, pe ‘mine cel rinit de cumplitele patimi, | shedtcat in cale ca de niste talharis | feu puterea Ta cea tare ajutin- IN A CINCEA SAPTAMANA A POSTULUT 435 du-ma, m-ai fnvrednicit de aju- torul Tau, mult-Milostive (de dous ox). A Mucenstor: Mucenicii Domnului, tot locul sfinfifi si toaté boala timaduifi; si acum rugafi-va, si se izbiveasca sufletele noastre din cursele vrij- magului, rugimu-vi, Ate Sir, las Podobie: Prealtudafior mucenil. Pironindu-Te, Doamne, pe Cruce, ai rupt zapisul lui Adam cu dumnezeiasea suliti; pentru aceasta rupe legiturile mele, Cu- vinte, ea si jertfese Tie ew credinga Jertfi de laud, bucurandu-ma; fam aflat acum vremen cea bine- primita a postului, pe care ai aritat-o spre mantuirea tuturor. Lumindndu-se Moise oarecind cu lumina postului, a vazut slava lui Dumnezeu. Acestuia ravnind, smeritul meu suflet, cinsteste cu faptele postului si ale rugiciunil pe Cel ce $i-a intins palmele pe Cruce pentru tine, din bunitatea Sa; ca si dobandesti desfatarea cea dum- ANG thir, gas al es PPodobie: Cu Arhangheli si dnt {nchinndu-ne, Hristoase, Cruci ‘Tale celei ficitoare de viagi, pentru bunatatea Ta spre noi, cea nespusi si nemisurati; si cu ea luminan- du-ne sufletele, Te Kiudim neince- tat, rugdndu-Te si savarsim curge- rea postului cu veselie si cu bucurie; si si ajungem si Hudim Tale, Doamne, prin care ‘mintuit pe noi ‘i pteu she din Mine Siscun 4 Cru a Noster TESTE, Lami PROCHIMEN, glam te: {ndltati pe Domnul Durmnezeul nostra si va inchinafiasternutului ae Lui, cA sfant este (Ps. 59 Sti: Dommnul implrateste: 58 tremure popoarte (P98, 1). Dela Facer, (XVI, 20-33) deci Domnul: «Strigarea Soddomei si a Gomorel e mare, $i picatul lor cumplit de. greu. Pogori-Ma-vol deci si vid daci faptele lor sunt cu adevarat asa ‘cum s-a suit pind Ia Mine stri- garea impotriva lor, jar de nu, si Siu». De acolo dot din Oamenit aceia plecind, S-au indreptat spre Sodoma, in ‘vreme ce Avram stiten ined inaintea Domnului. apropiindu-se Avram, a 2s: «Pierde-vei oare pe cel drept ca si pe cel plcitos, incdts8 se intémple celui drept ce se intimpla celui nelegiuit? Poatein cetatea accea si fe cincizect de drepti: plerde-i-vei, ‘are, sinu vel erufa tot locul acela pentru cei cincizeci de drept dese vor afla in cetate? Nu se poate ca ‘Tw si faci una cu asta sisi pierzi pe cel drept ea $i pe cel fara de lege Ji si se intimple eelui drept ce se {intimpla celui necredincios! De- parte de fine una ca asta! Jude- eXorul a tot pimntul va face, oare, nedreptate?». Zis-a Domnul: «De se vor gist in cetatea Sodomei cineizeci de drepfi voi crufa pentru

S-ar putea să vă placă și