Sunteți pe pagina 1din 5
SI MARE (Denia de Luni seara) LA UTRENEE Altai, pe elas $e eoparul ath Mirele vine in lez opting e208 este ser tadenta de duainss sear, de tel oi. Apo sblgmitele Catisme, up nla Catsm, Sedealm,glasul at see: doi: Cel ce Tea fat pe Crue. Mirele, fratilor, si-Liubim, indelele noastre si le ingri- jim, in virtufi stralucind si in | credingé dreapta; ca si intram impreund cu Dansul la nunti gitigi, cu fecioarele cele injelepte ale Domnului. Cai Mirele, ca un ‘Dumnezeu, di tuturor dar cunund | nestricicioasi. Slavin $1 acumen fot acest iN SFANTA A ZI MARTI | at a firtdeegiasupra Ta, | Minticorute aduadnd in plz Mensa prot arturar au | indemnat pe Iuda Ia vanzare. | otra acenta tevin fark der | | Sines gente asupra Ta mln celei fara de lege, zicdind: Ce-mi LE Trane voastre? Mantuietesfle- tue nosstre, Doamne, de osinda test Dupi a tela Catia, Sedeatna, plas al te Podbe: Pe fgelepetunen gt Cuvintl | Tuda, eet cu mintea iubitoare de | argint,'s-a inthedtat asupra fnvi- {Atorulut, vrijmasul; s-a sfatuit, a gindit vanzarea, a cizut din Tu- mind, primind intunericul; a toc- mit pretul sia vandut pe Cel fird de pref. Pentru aceasta a si aflat risplitire, precum a fieut tici- losul: spanzurare si moarte cu durere. Pe noi izhiveste-ne, Hris- toase Dumnezeule, de partea lui, iertare de greseale diruind celor ce prizznuim, eu dragoste, preacu- ratele Tale patimi. Slavin $i acum OF aeast, snghilia de fs Mate: In vremea stale com ce vine intra nemele Doral Pall 0, Mintuiste, Dumnezeue, popordl Tt, Doasnne milvigte (de 12 oe!) st Cu mila CONDAC glasulal 20: Podobie: Cele de sus efutind.. La ceasul sfirsitului, suflete, ‘gandind, si de taierea smochinului temdndu-te, talantul cel dat fie, eu iubire de osteneali lucreazi-l ticdloase, priveghind si graind: Si nu rimanem afari din cimara lui Hristos. 1cos Pentru ce te Ienevesti,ticdlosul meu suflet? Pentru ce {i se na- Incese fara de vreme griji netreb- nice? Pentru ce te zibovesti cu Iucruri trecatoare? Ceasul cel de apoi acum este, si ne vom desparfi dela acestea de aicea. Pind end ai vreme, trezeste-te, grind: Gresit am Tie, Mantuitorul meu, si nu ‘mi tai ea pe smochinul cel nerodi Ins tor; ci.ca um indurat_milostives- te-Te, Hristoase, spre mine, cel ce grdiese cu frie: SA nu rimin afar’ din eimara lui Hristos. SINAXAR IN SFANTA $I MAREA MARTI Sinaxaral din Mine, apot acest, In Stints 31 Mates Marti se face pomnesire de esle2oee fx Evangbetle seihurt “Marea Marti pe cle zece fecloare inalate ne pune ‘Siete biruingl due dreptulat Spin. Pe eémd Doma nostra Tisus Hristo Se sia Ia Terusali sf Se duces la Pati 2 ‘pts ueenlllor S8t mat mule pile. Uncle inte ele sunt indreptate etre hud. Pda ‘elo 008 flare neh pentru a ne Indemna spre milostene, in seas tip, spre a ne Invata si fim preg ori alate de sfrstu viet ‘Donn vorbit mule despre fsiare sf despre femel~ si fesiria are mult merit ste intadevar castles dar pentru en mu {elelateclnl le numest ne tle avenn irten evorie, seventh ‘ich desi sveau in nebune chiar dach au slvr cea ‘virtue, dar nu a ingrid con ‘mal important, aga ea in nimie mu se ddoscbere de destrinate, Destranatele sunt S60 IN SFANTA SIMAREA ZI MARTI lor, ar eelenebune, pentru me avenu untdelern din elyug, eautau dupa ces Ssculat din soma. Cele ingcept, dey! volan, rau putut sf le dea untelern in lips intra, aja ed leau rispuns zicdad: «Nw ‘umva si mune jung all nou, nel ‘duceft-va la eal ce vind ~adied la stra ar nu ert wyor Incr rmoarte, asta nu mat este ex putin ‘Acta uera larathfavederat Bsus sl in parabola despre bogatal_nemilestiv si eDoamne, Doamne, deschide-ne noul. ar {nsasi Domnal le rieo- sitor zicindwle: «Dueefivd, nu vi eunose pe voi! Cict cum vet putea vedea pe Mire flaca au ave ea zestre millestenia?y. entra aceasta dec! au rinduitpurttori ‘de Durmnczeu Paris se ajeze In acest 2 pla clr 20eefeetoare, ah ne Indorane ‘3'veghem necontent sf gatas Tim. fn Tatimpinarea adevaratulul Mire prin fapte bune, dar mal eu seam prin nilste- nie, pemtr ef neste sunt zlua sf ceasul ‘farsa vei Tot asl prin tora vel Iu Tosi, tram in cura, ia prin mina ‘nea useirl smochinului, si adueem rod Aduhovalees. Dach vom siviryi 0 singurt ‘tue, cea mal mare chat, fui de cleat, smal eu se fle, nu vom intra cu Hristos In od ‘egal, ck'vom ft intorst rasinai. Si fidevir mul Iueru mal Upside stiajene ‘mai plin de rusine decit ea felorla sa fe birt de ban Dar, oy Hristoase, num Iimpreund eu fecoarele ele Infekt, rin- Alulestene fn sleaea Ta frm 9 me dnt lese pe nl, Amin. TRICANTAREA ‘Aleitlte a tut Cosma, Irmosul de doud or, troparete pe 12 si spol farts Irmasul in amfndous Strancle Impreana, Porraneltiranice ee ret ew. viosi tineri nesupuniindu-se, én cuptor find aruncagi, au mir- «turisit pe Dumnezeu cintind: ‘« ‘Si lepidim Ienea departe de la noi, si si intmpindm pe Hristos, | Mirele cel fir de moarte, cu ficlii Iuminoase si cu cAntari, graind: Binecuvantafi lucrurile Domnului pe Domnul. SH avem din destul in vasele sufletului nostru untdelemn de im- pirtisire, ca nefiicdnd vremea plitirilor vreme de cumparare, si eAntim: Binecuvantafi lucrurile Domnului pe Domnul. Ci afi luat talantul dela Dum- nezeu, inmultifi-vi harul ined pe atita, eu ajutorul Iui Hristos, Celui ce la dat, cAntind: Binecuvant Iucrurile Domnului pe Domnul. Irmo ‘Si Hudimn, bine si cuvdntim gf 58 ne {achinim Domnulu, elntindy-l pret {ndlfinduL pe Dinsl intra tof vec rune tant, SUlaras Irmo use cnt: Ceea ce etal cinstith. ch Ccntarea a9: Temosal: weea ce pe Dumnezeu eel neinciput in pintece L-al . Atunci Tov se «Gol iesit-am din pintecele ‘mamei mele si gol ma voi intoaree in pimant! Domnul a dat, Domnul a luat; fle numele Domnului bine- cuvantat!». $i in toate acestea, Toy nu sivarsi nici un cuvant de hud impotriva lui Dum- Sl Indats: SB se indrepteze rugilun smetin, Evangheln de la Matel gh cealaltt indwiolt a Liturghlel Darurllor mai SATA PAVECERNITA MARE, Le care se eamta THedntarcn aleiuire a lui Andre Criteanu (Cantarea aa, las al Mex: most: itea mea cea neroditoare, arat-o aducitoare de «road, Dumnezeule, Lucratorul «celor bune si Saditorul celor folo- | sitoare, eu milostivirea Ta. IN SAPTAMANA PATIMILOR 565 Este vremea sfirsitului; si ne intoarcem deci, Invati Hristos, ed vva vent intr-o clipeald; veni-va imu vva zibovi, ea si judece lumea Sa. Aniitind Hiristos ca fara de veste va fi venirea Lui, a grait de striciciunea cea neganditi, ce s-a adus pe pimint odinjoara, pe vre- ‘mea lui Noe. (Climara s-a deschis, $1 impreuna cu ea s-a impodobit si dumnezel ca nunti; Mirele este aproape, chemindu-ne pe noi; deci si ne Simon Te-a ineaput, se, pe Tine, Cel ne- citoasa Te-a uns cu mir. Umplindu-se femeia de mi- reasmi tainicd, Mintuitorule, sa iabavit de mirosul cel urat dintat al multor pieate; ea Tw izvordsti “Tu Insusi, Hristoase, find hrana cea cereased, viaja celor flamanzi, simincat ea oamenii, aritind mai inainte smerenia Ta. Ucenicul cel nemulfumitor te- pidandu-se de Tine, Hristoase, i Intorcdndu-se spre vinderea Ta, a indemmat impotriva Ta toata adu- nnarea gloatelor celor fir de lege. Tie, Flulut, impreund si Tatil si Dutului celui drept, nel fri ma inchin si o laud, (as dons or). Nu ea nestiind vremea sfirsitu- ui, Cel ce stipiineste veacurile a spus mai fnainte i nu stie ziua aceea; ci ca si pund hotar tuturor spre umilingz. CAnd vei sedea, Judecitorule, despirtind ca un pastor, precum ai zis, caprele de oi, si nu ne lipsesti, Méntuitorule, de starea aceea de-a dreapta Ta, cea dumnezelase: ‘Tu esti Pastile noastre, Cel ce ‘Te-ai jertfit pentru toti ca un miel si cao jertfi, si dai iertare de greseale; dumnezeiestile Tale Pa- ‘indl¢im, Hristoase, Cu moara, cu farina si eu casa s-a aseminat toatd viafa aceasta, 0, suflete al meu. Pentru aceasta dobindeste inima pregitita citre Dumnezeu, ca si nu Iasi nimic din trup striedciunti IN SANTA $1 MAREA ZI MARTI Nu numai Ia farisei si la Simon ai voit a intra in casi Ia masi, ‘Mantuitorule, ci inci si vamesil si Picitoasele se indestuleaz de milostivirea Ta, Poftind dragostea de bani van- zatorul Iuda, desertindu-se mirul, ‘a inceput a gindi vinderea Sti- panului si venind la cei fir de lege, i-a tocmit pref , ce maini fericite! O, ce par si ce buze, ale picdtoasei poctite! Cu care a virsat mirul pe picioarele Tale, Mantuitorule, stergindu-le si des sirutindu-le. Sezind Tu, Cuvinte, femeia a venit Ia Tine, si plingind la arele Tale, Mintuitorule, a de- gertat alabastrul cu mir pe capul ‘Tau, Cel ce Insuti esti mirul cel fard de moarte. A Treimi Binecavintim pe Taal sf pe Ful si pe ‘Stintal Dub, Duranezeu. impreuna cu Tatil gi pe Fiul si pe Sfantul Duh, pe Sfanta Treime intra o Dumnezeire, O slavim ‘grind: Sffnt, Sfant, Stint esti in Si acum. 2 Nesettonre Pentru rugiciunile Preacuratei Maicii Tale, Mantuitorule, si ale Apostolilor Tai, trimite noua mi- Tele Tale din destul, si da pacea Ta poporului Tau. Irmost: Si Huda, bine «8 cuvintim sisi ne omaulal, cintindu-t yi prea pe Dns int tof ve Pe Cel cea inchipuit dinate. —} | | IN SAPTAMANA PATIMILOR Cintares a 9-9 Irmo fe ceea ce a zimislit in pin- tece dup trup, mai presus ade fire, pe Cuvintul Care a stri-

S-ar putea să vă placă și