Sunteți pe pagina 1din 1

C tre ,

PRIM RIA COMUNEI TELIUCU INFERIOR

CERERE
PENTRU ELIBERAREA ADEVERIN EI DE NOTARE/RADIERE A CONSTRUC IEI IN
CARTEA FUNCIARA

Subsemnatul(a) ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
posesor al BI/CI seria _________ nr._________ CNP ______________________________________
cu domiciliul n jude ul ____________________ municipiu/ora /comuna _______________________
satul _________________________ cod po tal __________ strada ____________________________
nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ . Pentru imobilul ( teren / construc ie) nscris in C.F.
nr. ________ pe nr. topo/cadastral ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
construit /desfiin at n anul __________ solicit eliberarea unei adeverin e de edificare / desfiin are n
vederea not rii/radierii n cartea funciar .

Data
________________

Semn tura
__________________________