Sunteți pe pagina 1din 28

GHIDUL CANDIDATULUI

ADMITEREA 2015
STRADA EDGAR QUINET, NR. 5-7 SECTOR 1, BUCUREȘTI , ROMÂNIA 2

Sponsor principal: CGS

Redactare: Oana Chelaru-Murăruș, Cristian Moroianu

Actualizare informaţii 2015: Gabriela Dena

Design și machetare: Andrei Robert Cristian

2
5 www.litere.ro UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI - FACULTATEA DE LITERE

Şcoala Superioară de Litere a fost înfiinţată prin decretul domnesc semnat Activităţile se desfăşoară în cele două sedii substanţial restaurate din str. Edgar
de Alexandru Ioan Cuza la 30 octombrie 1863, fiind, alături de Facultatea de Quinet şi Şos. Panduri. Laboratoarele, amfiteatrele şi sălile de curs sunt dotate cu
Drept şi de Facultatea de Ştiinţe, una dintre primele structuri ale Universităţii aparatură multimedia şi cal­culatoare conectate la Internet.
din Bucureşti. În 1864, când este fondată şi Universitatea din Bucureşti, Şcoala
Superioară de Litere adoptă noua sa denumire de Facultate de Litere şi Filosofie, Începând cu anul universitar 2005-2006, Facultatea de Litere s-a raliat politicilor
instituţie ce avea să reunească armonios, de-a lungul timpului, studiul integrat al de restructurare a învăţământului românesc în acord cu „Procesul Bologna”: 3
disciplinelor socio-umane - al literaturii române, al limbilor clasice şi moderne, ani de studii de licenţă + 2 ani de studii de masterat + 3 ani de studii doctorale.
al istoriei, al filosofiei, al geografiei ş.a. Transformările sunt menite să asigure compatibilizarea sistemu­lui universitar
naţional cu sistemele educa­ ţionale europene şi recunoaşterea diplome­ lor
Având o tradiție de 150 de ani şi un prestigiu de necontestat, Facultatea de Litere româneşti în străinătate.
pregăteşte anual specialişti pentru diferite domenii de activitate, asigurându-
le o bază teoretică solidă, necesară integrării în activi­tăţile socio-profesionale. Astăzi, Facultatea de Litere se adaptează provocări­lor lumii moderne cu
Facultatea de Litere este astăzi una dintre cele mai com­plexe, moderne şi dinamice dinamism și creativitate, oferind ab­solvenţilor săi o largă deschidere culturală
structuri univer­sitare din România. Alături de programul de studiu filologic şi posibilitatea de a aborda profesii dintre cele mai variate. Vă aşteptăm să
tradiţional (Limba şi litera­tura română - limbă şi literatură străină), programele treceţi pragul facultăţii noastre pentru a ne cunoaşte mai bine, pentru a
create după 1990 - Comunicare şi relaţii publice, Studii europene, Litera­tură participa la Săptămâna Porţilor Deschise. Vă aşteptăm cu speranţa de a vă
universală şi comparată - limbă şi lite­ratură străină, Etnologie, Ştiinţe ale informării convinge că numele mari se formează cu LITERE!
şi documentării, Asistenţă mana­gerială şi secretariat - oferă oportunităţi moderne
de studiu pentru absolvenţii de liceu, iar absolvenţilor cu examen de licenţă le Conf. dr. Oana Chelaru-Murăruş
oferă posibilităţi de aprofundare a unor domenii de interes în cadrul ciclurilor de
masterat şi doctorat. Prin departamentul său pentru studenţi străini, Facultatea Decan
de Litere organizează cursuri de limba română ca limbă străină pe durata unui an
pregătitor. Prin diverse forme de învăţământ - cursuri cu frecvenţă şi cu frecvenţă
redusă - Facul­tatea de Litere şcolarizează anual peste 3000 de studenţi.

5
STRADA EDGAR QUINET, NR. 5-7 SECTOR 1, BUCUREȘTI , ROMÂNIA 6

6
7 www.litere.ro UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI - FACULTATEA DE LITERE

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
STRUCTURA DEPARTAMENTALĂA FACULTĂȚII DE LITERE

1. Departamentul de lingvistică
2. Departamentul de studii literare
3. Departamentul de științe ale comunicării
4. Departamentul de studii culturale
5. Departamentul de științe administrative
6. Centrul de studii ebraice Goldstein Goren

PROGRAME DE STUDIU

I. ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ
1. Limba și literatura română – limbă și literatură modernă
2. Literatură universală și comparată - limbă și literatură modernă
3. Studii europene
4. Comunicare și relații publice
5. Științe ale informării și documentării
6. Asistență managerială și secretariat

II. ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ (IFR)


7. Comunicare și relații publice

7
9 www.litere.ro UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI - FACULTATEA DE LITERE

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2015-2016


DOMENIUL FUNDAMENTAL DOMENIUL DE LICENȚĂ CIFRA DE ȘCOLARIZARE
IF
Buget Taxă IFR (locuri cu taxă)

LIMBĂ ȘI LITERATURĂ:
1. Științe umaniste Limba și literatura română – Limbă 250 100 0
și literatură modernă*
LIMBĂ ȘI LITERATURĂ: Literatură
2. Științe umaniste universală și comparată – Limbă și 45 30 0
literatură modernă
STUDII CULTURALE:
3. Științe umaniste 70 50 0
Studii europene**

ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII:


4. Științe sociale și politice 100 50 0
Comunicare și relații publice

ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII:


5. Științe sociale și politice 50 10 0
Științe ale informării și documentării

ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE:
6. Științe sociale și politice 45 5 0
Asistență managerială și secretariat

ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII:


7. Științe sociale și politice 0 0 75
Comunicare și relații publice IFR
Total 560 245 75

* Limbi străine: engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, latină


** Programul de studii a fost acreditat în anul 2008 de către ARACIS cu titulatura Studii europene.

9
STRADA EDGAR QUINET, NR. 5-7 SECTOR 1, BUCUREȘTI , ROMÂNIA 10

1. Limba și literatura română – limbă și literatură modernă

Limba şi literatura română - limbă şi literatură modernă este principala direcţie de studii, prin tradiţie, prin numărul de stu­denţi şi de cadre didactice. Până în 1990,
a fost singura secţie a Facultăţii de Litere. Planul de învăţământ este structurat pentru a pregăti, în primul rând, profesori pentru învăţământul gimnazial şi liceal, dar
şi pro­fesori pentru învăţământul superior, cerce­tători în domeniile filologice (lingvistică, critică literară, istorie şi teorie literară), editori, redactori etc. Prin cursurile
de limbi străine, studenţii sunt pregătiţi şi ca profe­sori de limbi străine sau ca traducători. O parte din absolvenţii facultăţii noastre devin jurna­lişti în presa scrisă, la
radio şi televiziune, manageri sau funcţionari culturali în insti­tuţii publice şi private. Acestea, şi multe altele, sunt profesii pe care instituția le favorizează prin formarea
unei culturi generale filologice și prin rafinarea abilităților de expresie. Candidații admiși pot opta, în funcție de numărul de locuri disponibile și de competențele lor
lingvistice, pentru una dintre următoarele limbi: engleză, franceză, germană, rusă, spaniolă, italiană şi latină.
Prin metode moderne de interacţiune didactică, studenţii sunt formaţi în spiritul schimbului liber de idei, al dialogului social, al opţiunilor responsabile.

Dinamica examenelor de admitere

ANUL NUMĂR LOCURI NUMĂR CANDIDAŢI MEDIA MAXIMĂ MEDIA MINIMĂ


2004 220 + 100** 492 9,46 5,71
2005 223 + 45** 413 9,48 5,67
2006 250 + 50** 300 9,19 5,19
2007 185 + 75** 1292 9,95 7,00
2008 220 + 50** 1071 9,98 6,10
2009 220 + 50** 1433 9,95 6,42
2010 217 + 1 50** 1025 9,94 6,41
2011 215 + 1 50** 868 9,95 6,50
2012 219 + 20** 980 10 5,57

10
2013 204 +142** 1024 10 5,80
2014 204 +140** 930 B 10 / T 9,68 B 8,63 / T 6,17
* În perioada 1998-2006, admiterea la acest program de studii s-a făcut pe baza unui examen scris
** Locuri cu taxă; B = buget; T = taxă
11 www.litere.ro UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI - FACULTATEA DE LITERE

2. Literatură universală și comparată - limbă și literatură modernă

Programul de studii „Literatură universală și comparată - limbă și literatură modernă” a fost inițiat în 2004 și oferă studenților o deschidere culturală de substanță.
Planul de învățământ al acestuia a fost structurat pentru a surprinde unitatea în diversitate, temele și motivele universale ce corelează literaturile, relațiile inter- și
transdisciplinare ale literaturii cu artele, filosofia, mentalitățile, antropologia culturală etc.

Absolvenții acestei duble specializări vor avea acces la următoarele filiere ocupaționale: învățământ, cercetare, cultură/instituții culturale, presă, radio, televiziune,
putându-se angaja în învățământul preuniversitar, în cercetare, în edituri (agent literar, corector, referent literar, redactor, editor), în presă, instituții publice/private
(consilier, referent de specialitate, manager, funcționar cultural, traducător), în organisme de stat și private care au ca obiect de activitate schimburi culturale, proiecte
și organizarea de manifestări cu specific cultural (conferințe, târguri și expoziții de carte, seminare etc.).

Dinamica examenelor de admitere*

ANUL NUMĂR LOCURI NUMĂR CANDIDAŢI MEDIA MAXIMĂ MEDIA MINIMĂ


2007 25 + 50 310 9,97 8,24
2009 45 + 25 309 9,99 6,98
2011 50 + 40 212 B 9,71 / T 9,57 B 6,80 / T 7,55
2013 45 + 30 243 B 10,00 / T: 10,00 B 7,99 / T: 6,91

*În anii universitari 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 si 2014-2015, acest program de studii nu a școlarizat (școlarizează din 2 în 2 ani).
** Locuri cu taxă; B = buget; T = taxă

11
STRADA EDGAR QUINET, NR. 5-7 SECTOR 1, BUCUREȘTI , ROMÂNIA 12

3. Comunicare și relații publice


Programul de studii Comunicare şi relaţii publice a devenit în 1993 prima structură academică specializată în ştiinţele comunicării din România. Succesul primei promoţii
şi amploarea pe care au dobândit-o pe piaţa educaţională studiile de comunicare şi relaţii publice au constituit argumente în vederea acreditării acestui program de către
Comisia Naţională de Evaluare şi Acreditare Academică. Obţinând titlul de licenţiaţi în comunicare, absolvenţii se pot angaja în instituţii de cercetare din domeniu, în
agenţii de relaţii publice şi/sau de publicitate, în departamente de informare şi relaţii publice din sectorul guvernamental, corporatist privat sau nonprofit. Ei vor putea
lucra ca directori de imagine, consilieri de relaţii publice, coordonatori de programe de comunicare (domeniile politic, social, cultural), coordonatori media, consilieri în
comunicare internă şi resurse umane, consilieri pentru strategii de criză instituţională, manageri de proiect, purtători de cuvânt ş.a. Curriculumul dezvoltat este format
din cursuri fundamentale şi specializate în domenii cum ar fi: comunicare, metodologia relaţiilor publice şi publicitate, tehnici de redactare, tehnici de construcţie a
discursului, managementul resurselor umane, sociologie, marketing şi studiul calitativ al pieţei, psihologie şi antropologie culturală.

Dinamica examenelor de admitere

ANUL NUMĂR LOCURI NUMĂR CANDIDAŢI MEDIA MAXIMĂ MEDIA MINIMĂ


2004 65 + 40* 845 9,71 8,36
2005 86 + 51* 587 10 8,04
2006 80 + 60* 636 9,82 5,04
2007 70 + 80* 734 9,65 5,09
2008 70 + 80* 643 9,29 5,01
2009 70 + 80* 587 9,43 5,07
2010 70 + 80* 335 9,71 6,01
201 1 70 + 80* 237 9,31 6,04
2012 91 + 59* 237 9,16 5,01
2013 80 + 70* 214 9,18 5,01

12
2014 75 + 75* 130 B 8,89 / T 7,91 B 5,95 / T 5,00

*Locuri cu taxă; B = buget; T = taxă


13 www.litere.ro UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI - FACULTATEA DE LITERE

4. Studii europene
Programul de Studii europene a fost înfiin­ţat în cadrul Facultăţii de Litere în anul 1998 şi pregăteşte profesionişti în dome­niul managementului cultural. Planul de
învăţământ, proiectat în viziunea unei pregă­tiri multidisciplinare (istorie, geografie, po­litică şi relaţii internaţionale, drept şi eco­nomie, cultură, literatură şi arte,
comunicare, studii europene, limbi străine şi infor­matică), susţine formarea unui specialist competent şi performant în domeniul com­plex al culturii. Disciplinele
opţionale sunt structurate pe trei module tematice - Reali­tăţi si relaţii europene, Coordonate cultu­rale europene, Gestionarea culturii -, lă­sând o mare libertate atât pentru
oferta di­dactică a profesorilor, cât şi pentru opţiuni­le studenţilor. Acest proiect a avut în vedere modele europene şi realizări autohtone similare, pe care - fără să le copieze
- le-a urmat ca puncte de referinţă sugestive. El reprezintă - în primul rând - reflexul unei noi orientări a societăţii româneşti după 1989, pe care îşi propune să o susţină.

Noul departament vine în întâmpinarea necesităţilor unei societăţi în schimbare. Absolvenţii, viitori profesionişti, vor fi capabili să gestioneze în mod optim domeniul
cultural, în raport cu realităţile europene de azi, conform exigenţelor din procesul integrării europene. Ei vor putea lucra ca funcţionari superiori în instituţiile de cultură
şi în diplomaţie, euroconsilieri în departamentele guvernamentale de integrare, manageri ai instituţiilor culturale din ţară şi din străinătate, organizatori de evenimente
culturale (expoziţii, simpozioane, congrese), manageri editoriali, producători de programe în audiovizual etc.

Dinamica examenelor de admitere

ANUL NUMĂR LOCURI NUMĂR CANDIDAŢI MEDIA MAXIMĂ MEDIA MINIMĂ


2003 55 +25* 783 9,46 8,34
2004 55 +25* 701 9,34 8,29
2005 60 +42* 533 9,75 7,57
2006 60 + 50* 619 9,79 5,01
2007 50 + 70* 728 9,47 5,03
2008 55 +70* 527 9,25 5,00
2009 60 +80* 332 9,16 5,24
2010 60 +80* 1063 10,00 6,94
2011 60 + 80* 629 9,96 6,58

13
2012 71 + 49* 579 10 5,58
2013 68 + 50* 526 10 5,55
2014 75 + 45* 206 B 9,85/T 9,21 B 7,93/T 6,07

*Locuri cu taxă; B = buget; T = taxă


STRADA EDGAR QUINET, NR. 5-7 SECTOR 1, BUCUREȘTI , ROMÂNIA 14

5. Științe ale informării și documentării


Programul de studii Ştiinţe ale informării şi documentării a fost creat pentru a răspunde unor nevoi reale de pregătire a specialişti­lor în domeniul organizării documentelor
şi al diseminării informaţiilor. Prin această formă de pregătire superioară, România se aliniază structurilor europene în domeniu, participând, de pe o poziţie calificată
şi modernă, la organizarea naţională şi inter­naţională a transferului de informaţii şi do­cumente. Perspectivele acestei forme de învăţământ din România sunt legate de
ne­voia reală de specialişti într-un număr mare de structuri distribuite la scară naţională. În condiţiile dezvoltării transferului de infor­maţii prin noile tehnologii şi ale
constituirii unor reţele şi sisteme documentare, specia­lizarea în domeniul ştiinţe ale informării şi documentării se înscrie printre câmpurile de formaţie superioară cu
mari perspective de plasament, atât în sectorul de stat, cât şi în cel privat. Absolvenţii acestei speciali­zări vor putea lucra ca specialişti în ştiinţa informării, ca experţi
în transferul de infor­maţii, ca organizatori şi manageri de struc­turi şi sisteme infodocumentare: profesori documentarişti, bibliotecari, documenta­rişti, bibliografi etc.
Dezvoltarea României şi integrarea sa în Uniunea Europeană impun acoperirea zonelor informaţiei cu personal pregătit în acord cu noile cerinţe ale domeniului. Câmpul
ştiinţelor infomării şi documentării româneşti are încă o nevoie acută de a fi acoperit cu specialişti ai do­meniului. În plus, odată cu anul şcolar 2006-2007, a început
procesul de creare în licee şi şcoli generale a centrelor de infor­mare şi documentare (CDI), în care îşi vor putea desfăşura activitatea profesorii documentarişti.

Dinamica examenelor de admitere

ANUL NUMĂR LOCURI NUMĂR CANDIDAŢI MEDIA MAXIMĂ MEDIA MINIMĂ


2004 40 + 10* 59 9,21 5,89
2005 75 + 25* 247 9,73 7,05
2006 70 + 25* 105 9,95 6,87
2007 50 + 50* 156 9,57 5,77
2008 50 + 50* 84 9,60 5,99
2009 45 + 30* 144 9,58 5,88
2010 50 + 40* 91 9,47 6,02
2011 50 + 40* 93 9,29 5,76
2012 51 + 9* 91 9,61 5,22
2013 50 + 10* 130 9,84 5,00

14
2014 50 + 10* 39 B 9,37 / T 9,29 B 6,42 / T 6,33

*Locuri cu taxă; B = buget; T = taxă


15 www.litere.ro UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI - FACULTATEA DE LITERE

6. Asistență managerială și secretariat


Programul de studii Asistenţă managerială si secretariat pregăteşte asistenţi manageri, secretari cu studii superioare, secretari/e şi şefi/e de birou, consilieri în probleme
de in­formare şi documentare, arhivişti ai institu­ţiilor, inspectori de specialitate în cadrul birourilor de resurse umane, secretari în ca­drul birourilor de relaţii cu publicul
pentru instituţiile de stat şi pentru firmele private.

Absolvenţii acestui program îşi pot conti­nua studiile universitare prin masterate de specialitate organizate tot în cadrul Facultăţii de Litere.

Dinamica examenelor de admitere

ANUL NUMĂR LOCURI NUMĂR CANDIDAŢI MEDIA MAXIMĂ MEDIA MINIMĂ


2006 60 + 10* 150 9,98 9,04
2007 40 + 50* 383 9,91 6,26
2008 40 + 50* 254 9,73 7,07
2009 40 + 40* 320 9,94 6,92
2010 50 + 40* 247 9,64 7,06
2011 50 + 40* 267 9,97 8,17
2012 50 + 40* 164 9,85 5,51
2013 45 + 5* 227 9,82 5,87
2014 45 + 5* 95 B 9,38 / T 9,26 B 6,28 / T 6,13

* Locuri cu taxă; B = buget; T = taxă

15
STRADA EDGAR QUINET, NR. 5-7 SECTOR 1, BUCUREȘTI , ROMÂNIA 16

7. Comunicare și relații publice - Învățământ cu frecvență redusă (IFR)


Facultatea de Litere a Universităţii din Bu­cureşti oferă posibilitatea înscrierii studenţi­lor la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) pentru programul de studii
Co­municare și relaţii publice. Structura instituţională care administrează această formă de învăţământ este Centrul de suport local pentru IFR al Facultăţii de Li­tere, având
în prezent aproximativ 250 de studenţi şi un colectiv didactic format din 73 de coordonatori de disciplină şi tutori. Particularitatea acestei forme de învăţă­mânt constă
în facilitarea ritmului personal de învăţare şi a muncii individuale, asistate şi evaluate continuu de tutori. Autoinstruirea se realizează pe baza unui suport bibliogra­fic și
informativ distribuit fiecărui student. Oferta didactică este permanent îmbogăţită şi permite în prezent modalităţi de învăţare electronică datorită bibliotecii electronice
şi a e-forumurilor din campusul virtual înscris la adresa: www.litereidd.ro

Durata studiilor la IFR este de 3 ani.

Taxa de studiu:
3100 RON/an, achitabilă în 4 rate anuale.

Datele exacte vor fi afişate din timp la avizierul Facultăţii de Litere şi la adresa: www.litereidd.ro

16
17 www.litere.ro UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI - FACULTATEA DE LITERE

CONCURSUL DE ADMITERE
Pentru anul universitar 2015-2016, formele de concurs pentru cele şapte programe de studiu ale Facultăţii de Litere sunt următoarele:

PROGRAMUL DE STUDII PROBE DE CONCURS 1


Concurs de dosare:
1. Limba și literatura română – limbă și • nota la proba scrisă de Limba si literatura română la bacalaureat - pondere: 2/3
literatură modernă • media celorlalte probe scrise de la bacalaureat - pondere: 1/3
• eseu motivațional notat cu admis / respins
Concurs de dosare:
2. Literatură universală și comparată - limbă și • nota la proba scrisă de Limba si literatura română la bacalaureat - pondere: 2/3
literatură modernă • media celorlalte probe scrise de la bacalaureat - pondere: 1/3
• eseu motivațional notat cu admis / respins
Concurs de dosare:
• nota la proba scrisă de Limba si literatura română la bacalaureat - pondere: 2/3
3. Studii europene
• media celorlalte probe scrise de la bacalaureat - pondere: 1/3
• eseu motivațional notat cu admis / respins
4. Comunicare şi relaţii publice
Probă de Comunicare scrisă în limba română (1 oră)
(învățământ cu frecvență)
Concurs de dosare:
• nota la proba scrisă de Limba si literatura română la bacalaureat - pondere: 2/3
5. Ştiinţe ale informării și documentării
• media celorlalte probe scrise de la bacalaureat - pondere: 1/3
• eseu motivațional notat cu admis / respins
Concurs de dosare:
• nota la proba scrisă de Limba si literatura română la bacalaureat - pondere: 2/3
6. Asistenţă managerială și secretariat
• media celorlalte probe scrise de la bacalaureat - pondere: 1/3
• eseu motivațional notat cu admis / respins
Concurs de dosare:
7. Comunicare şi relaţii publice • nota la proba scrisă de Limba si literatura română la bacalaureat - pondere: 2/3
(învățământ cu frecvență redusă) • media celorlalte probe scrise de la bacalaureat - pondere: 1/3
• eseu motivațional notat cu admis / respins

17
Candidaţii admişi la programul Limba şi literatura română - limbă şi literatură străină vor fi repartizaţi la specializarea B după încheierea procesului de admi­tere, în
funcţie de competenţa lingvistică, pe baza unei metodologii specifice.

La programele de studii care nu presupun examen scris, evaluarea dosarului de concurs este condiționată de obținerea calificativului ADMIS în urma evaluării eseului
motivațional depus la înscriere. Evaluarea acestui eseu va avea în vedere respectarea unei structuri date, anunțate în timp util candidaților de către Facultatea de Litere.
Nu vor fi admişi candidaţii care nu au obţinut cel puţin nota 6 la proba de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat.
STRADA EDGAR QUINET, NR. 5-7 SECTOR 1, BUCUREȘTI , ROMÂNIA 18

Tematica, bibliografia și subiectele de concurs

18
pentru programul de studii

COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE


19 www.litere.ro UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI - FACULTATEA DE LITERE

Model de subiect pentru proba scrisă de Comunicare în limba română la programul de studii
COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE (învăţământ cu frecvenţă)
Începând cu acest an, se simplifică proba scrisă pentru admiterea la programul lovit, brusc, de un autism irepresibil, ecranul din mâna lui stângă şi zburda, agil,
de studii Comunicare și relații publice (învăţământ cu frecvenţă), în sensul cu degetele mâinii drepte, pe suprafaţa lui luminoasă. Era „branşat”, dar singur.
apropierii acesteia de cerinţele necesare pentru promovarea examenului național Nu vorbea cu nimeni (nici cu maică-sa), nu punea întrebări, nu privea în jur, nu
de bacalaureat. vedea oameni şi obiecte, nu percepea nimic din ce se petrecea în preajma lui.

Prin realizarea unui eseu motivațional pe o temă dată (în cazul celorlalte programe Am văzut din ce în ce mai multe scene asemănătoare în varii locuri publice.
de studii de la Facultatea de Litere), dar, mai ales, prin această probă scrisă (în Iar protagoniştii nu erau neapărat copii. Am văzut cupluri, aşezate la o masă de
cazul programului de Comunicare și relații publice), candidaţii vor trebui să cafenea sau pe o bancă în parc, cu telefoanele în mână, trimiţându-şi, harnic,
facă dovada competențelor lor de comunicare obținute în școala gimnazială SMS-uri. Sau jucându-se fiecare pe aparatul lui, în ignorarea totală a celuilalt. Se
și liceu. Proba, realizată într-o viziune comunicaţională, urmăreşte măsurarea spune că trăim într-o „eră a comunicării”. Şi e adevărat că mesaje şi informaţii ale
abilităţilor de înţelegere şi producere a textului scris. Testul verifică modul în care tuturor şi de peste tot se prăvălesc torenţial asupra noastră. Viteza şi cantitatea
candidații înțeleg conținutul unui text dat și dacă sunt în măsură să formuleze comunicării au crescut enorm, dar, paradoxal, asta s-a întâmplat pe socoteala
clar, corect și coerent răspunsuri adecvate și argumentate la diverse întrebări pe dialogului real, a cuvântului rostit, a schimbului de priviri. Nu mai vorbim „faţă
marginea acestuia: să explice titlul textului, sensurile unor cuvinte în context, către faţă”, „ochi în ochi”. Au dispărut gestul, mimica, tăcerile semnificative.
diverse elemente de conţinut sau formă etc. În directă corelare cu cerințele Limbajul – în mod normal unealtă şi substanţă a comunicării – tinde spre
examenului de bacalaureat, se propune realizarea unui scurt eseu argumentativ o inexpresivă standardizare. Se spune „txt” în loc de „text”, „k” în loc de „ca”,
în care candidații să-și exprime opinia față de conținutul textului respectiv sau în „vb”, în loc de „vorbim”. Se „diluieşte”, se „şeruieşte”, „se dau like-uri”. (A. Pleşu,
legătură cu o temă asemănătoare. Comunicare fără comunicare, fragment, în Adevărul, 16.02.2015)

Oferim mai jos un model de subiect pentru proba de Comunicare scrisă în (B) 18.02.2015 | Piedone a scris:
limba română pentru a-i informa pe candidați în legătură cu natura, gradul de Băiatul comunica, dar selectiv. Este la vârsta la care este sătul de schimbat priviri
dificultate a cerinţelor și punctajul acordat. Textele propuse sunt extrase din cu mama sa, iar anticamera cabinetului medical nu este un mediu propice pentru
limba română actuală. comunicare. Tehnologia ne permite acum să comunicam cu cine dorim, cu
cine împărtăşeste pasiuni comune, nu doar cu cine se află întâmplător sau nu
Citiţi textele: în preajmă. Cu siguranţă, el se va întâlni în persoană cu mulţi dintre cei cu care
comunică virtual. Cu siguranţă că la vârsta lui are şanse de a evolua pozitiv /
(A) Deunăzi, mă aflam în anticamera unui cabinet medical. La un moment dat, negativ mult mai mari decât am avut noi pe vremuri.
pe scaunele de alături, s-au aşezat o doamnă şi fiul ei, un băiat de vreo 7-8 ani. De

19
îndată ce mama i-a scos paltonul, tânărul a extras din buzunar un smartphone
şi s-a cufundat, solitar, în utilizarea lui. Nu ştiu exact cum anume se folosea de
sofisticatul instrument. Comunica ceva pe „Facebook”? Se angaja în energice
jocuri electronice? Fapt e că, din clipa în care a intrat „în dialog” cu telefonul,
copilul a apucat pe o orbită cu totul străină de lumea din jur. Privea halucinat,
STRADA EDGAR QUINET, NR. 5-7 SECTOR 1, BUCUREȘTI , ROMÂNIA 20

Cerințe: III. Identificaţi în text cele două apariţii ale termenului dialog şi explicaţi pe scurt
înţelesul lor în fiecare context. (1 punct)
I. Alegeţi continuarea cea mai potrivită (a, b sau c) pentru afirmaţiile 1-2 de mai
jos: IV. Explicaţi pe scurt sensul titlului articolului din care este extras textul (A).
(1 punct)
1. În fragmentul A, autorul povesteşte o scenă din anticamera unui cabinet
medical, exprimându-şi implicit: V. Recitiţi ultima frază a textului (B). Cuprinde aceasta o exprimare ambiguă sau
nerecomandabilă? Explicaţi (1 punct)
(a) iritarea faţă de lipsa de politeţe a băiatului;
VI. Pornind de la poziţiile exprimate în textele A şi B, exprimaţi-vă argumentat,
(b) îngrijorarea faţă de starea de izolare a băiatului; în 450-500 de cuvinte, opinia faţă de formele de comunicare modernă prin
intermediul noilor tehnologii. Daţi un titlu eseului vostru argumentativ.
(c) admiraţia faţă de abilitatea băiatului de a mânui noua tehnologie. (4 puncte)

2. În al doilea paragraf din fragmentul A, este deplânsă în primul rând: Se acordă 1 punct din oficiu.

(a) pierderea complexităţii şi a subtilităţii din comunicarea directă;

(b) folosirea unor abrevieri incorecte;

(c) folosirea prea multor cuvinte împrumutate din engleză.

II. Găsiţi câte un sinonim potrivit cu sensul din text şi prin care s-ar putea
substitui cuvintele:

a se cufunda ......................................

solitar ......................................

sofisticat ......................................

20
halucinat ......................................

protagonist ......................................
21 www.litere.ro UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI - FACULTATEA DE LITERE

RECOMANDĂRI PENTRU REDACTAREA ESEULUI MOTIVAȚIONAL (Scrisoare de intenție)


Scrisoare de intenție pentru admiterea la Facultatea de Litere
Redactați o scrisoare de intenție în care să motivați de ce doriți să urmați
Facultatea de Litere a Universității din București. Vă recomandăm să respectați
următoarea structură:

- formulă de introducere;

- scurtă prezentare a candidatului;

- referire la celelalte documente incluse în dosarul de candidatură (cu accent


pe documentele suplimentare/la alegerea candidatului, incluse în dosar – de
exemplu, certificate de cunoaștere a unor limbi străine, alte cursuri extrașcolare
urmate etc.);

- motivarea opțiunii pentru Facultatea de Litere a Universității din București (între


alte variante posibile), din care să se poată deduce familiarizarea candidatului cu
oferta educațională a facultății (plan de învățământ pentru licență, parcurs de
studii post-licență și posibilități de carieră, așa cum sunt prezentate acestea în
documentele oficiale ale facultății);

- referire la profilul candidatului, interesele și calitățile acestuia care ar putea


determina comisia să aprobe dosarul de candidatură;

- planuri de viitor și beneficiile programului de studii ales pentru cariera dorită


de candidat;

- formulă de încheiere.

21
STRADA EDGAR QUINET, NR. 5-7 SECTOR 1, BUCUREȘTI , ROMÂNIA 22

Desfășurarea examenului de admitere


Pentru a obţine informaţii oficiale de ultimă oră în legătură cu examenul de admitere, candidaţii au obligaţia de a urmări în permanenţă Avizierul admiterii aflat în holul
Facultăţii de Litere şi site-urile facultăţii:
http://www.litere.ro
http://www.unibuc.ro/facultati/litere/
https://www.facebook.com/litere
http://www.facebook.com/groups/Admitere.Litere.UB.2015
Informaţii telefonice oficiale se obţin doar de la persoanele desemnate:
Responsabil Relații Publice:
Mail: pr@litere.ro
Telefon Decanat: 021.313.43.36
Examenul de admitere la Facultatea de Litere pentru anul universitar 2015-2016 se va desfăşura în cursul lunii iulie, într-o perioadă corelată cu momentul încheierii
examenului de bacalaureat. În cazul neocupării tuturor locurilor, o nouă sesiune de admitere se va organiza, pentru toate programele de studii aflate în această situație,
în cursul lunii septembrie.

Înscrierea candidaților la concurs


Candidaţii se pot înscrie la unul sau mai multe programe de studiu din cadrul Facultăţii de Litere. Candidaţii care doresc să se înscrie la mai multe programe de studiu
vor depune un singur dosar complet pentru toate programele.
Înscrierea candidaților se va face în clădirea Facultății de Litere din corpul central al Universității, str. Edgar Quinet, nr. 5-7, sector 1, Bucureşti, de luni până vineri, între
orele 9-14, iar sâmbătă și duminică, între orele 9 și 12.
La depunerea dosarului, candidaţii vor primi o Legitimaţie de concurs, necesară atât pentru prezentarea la proba scrisă (în cazul candidaţilor la Comunicare şi relaţii
publice, învăţământ cu frecvenţă), cât şi ca document de concurs pentru candidaţii înscrişi la programele de studiu la care admiterea se face pe bază de dosar.
Toţi candidaţii, indiferent de forma de concurs, vor primi la înscriere un Formular de opţiuni. Acesta va fi completat după afişarea clasamentului şi depus în intervalul
regulamentar de către toţi candidaţii clasificaţi cu o medie cel puţin egală cu nota 5 (cinci) la Comunicare şi relaţii publice, respectiv de cei declarați ADMIȘI după
evaluarea eseului motivațional la celelalte programe de studii şi care doresc să ocupe la Facultatea de Litere un loc la buget sau cu taxă.
Candidaţii vor depune un singur dosar şi vor bifa pe fişa de înscriere programele de studii la care doresc să se înscrie. Repartiţia pe locurile bugetate şi cu taxă se va face:
a) în funcţie de rezultatele concursului de admitere (media la examenul scris pentru Comunicare şi relaţii publice şi media la concursul de dosare pentru celelalte
programe de studii: Limba şi literatura română – limbă şi literatură modernă, Literatură universală și comparată - limbă și literatură modernă, Ştiinţe ale informării şi

22
documentării, Studii europene şi Asistenţă managerială şi secretariat).

Rezultatele concursului de dosare sunt luate în considerare numai după notarea cu calificativul „ADMIS” a eseului motivațional depus de candidaţi la înscriere;

b) în funcție de opţiunile candidaţilor;


23 www.litere.ro UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI - FACULTATEA DE LITERE

Dosarul de înscriere:
Înscrierea la concurs se face pe baza unui dosar care cuprinde următoarele acte:
• diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în copie legalizată la notariat (absolvenţii care au dat bacalaureatul în sesiunea iulie 2015 vor aduce
o adeverinţă de la liceu care le atestă calitatea de absolvent şi în care se precizează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat și faptul că nu a fost
eliberată diploma);
• certificatul de naştere, în copie legalizată;
• diploma de olimpic, în copie (pentru cei care vor să se înscrie ca olimpici);
• certificatul de căsătorie, în copie legalizată (unde este cazul);
• adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că persoana este aptă pentru programul de studii la care candidează;
• trei fotografii tip carte de identitate;
• B.I. sau C.I. în copie fotocopie;
• chitanţa de plată a taxei de admitere* (150 de lei pentru primul program de studiu; 100 de lei pentru al doilea program de studiu; câte 50 de lei pentru fiecare dintre
celelalte eventuale programe de studiu);
• formularul­-tip de înscriere - accesibil pe site-ul facultăţii (www.litere.ro), de unde poate fi descărcat şi completat inclusiv înainte de înscriere (formularele sunt
disponibile şi la Comisia de înscriere, unde pot fi completate în momentul înscrierii la concurs);
• Candidaţii din Republica Moldova vor depune şi o copie simplă după paşaport.

Sunt scutite de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidați:
• Orfanii de ambii părinți, care vor avea ca act doveditor copii legalizate după certificatele de deces al părinților;
• Copiii cadrelor didactice în activitate, care vor aduce adeverințe de la unitatea de învățământ unde predă unul din părinți;
• Candidații proveniți din casele de copii sau din plasament familial, care vor prezenta adeverință de la instituția respectivă;
• Copiii personalului din Universitatea din București, care vor prezenta o adeverință în acest sens.

Dacă un candidat dorește să se înscrie la mai multe programe de studii, scutirea de taxă se aprobă numai pentru unul singur (150 lei).

Repartizarea candidaților pe săli


După încheierea perioadei de înscriere, candidaţii la programul de studii la care se susţine probă scrisă (CRP, învăţământ cu frecvenţă) vor fi repartizaţi în sălile de
concurs, în ordine alfabetică. Listele cu numele candidaţilor din fiecare sală de concurs vor fi afişate la Avizierul admiterii cu o zi înaintea susţinerii examenului şi pe
site-urile facultăţii. Listele vor fi afişate şi pe uşa fiecărei săli de concurs.

Candidaţii au obligaţia să verifice dacă figurează pe lista afișată a celor înscrişi şi pentru a afla în ce sală au fost repartizaţi în vederea susţinerii probei scrise.

23
Eventualele erori de transcriere a numelor, a programelor de studiu, a numărului de legitimaţie trebuie semnalate Comisiei de admitere şi vor fi corectate în catalogul
sălii de concurs în ziua susţinerii probei.

Candidaţii care nu susţin probă scrisă, ci urmează să fie admişi pe baza concursului de dosare au, de asemenea, obligaţia să aducă la cunoştinţa Comisiei de admitere
orice inadvertenţă constatată în liste.
STRADA EDGAR QUINET, NR. 5-7 SECTOR 1, BUCUREȘTI , ROMÂNIA 24

Susținerea examenului
Pentru candidaţii înscrişi la programul de studii la care se susţine probă scrisă, concursul de admitere se va desfăşura în: sediul Facultăţii de Litere din strada Edgar Quinet
nr. 5-7, sector 1, Bucureşti. Deoarece sunt posibile modificări de ultim moment, candidaţii au obligaţia de a se informa la Avizierul admiterii în legătură cu zilele, locul
şi ora de desfăşurare a probei scrise de concurs. Orice informaţie în legătură cu concursul de admitere trebuie cerută doar de la persoanele abilitate să ofere aceste date:

Telefon/ fax: 021 313 43 36

Adresă de e-mail: pr@litere.ro

Datele exacte de concurs se vor afişa din timp la Avizierul admiterii şi pe site.

Pentru candidaţii care susţin probă scrisă, accesul în sala de concurs se face numai pe baza actului de identitate şi a legitimaţiei de concurs. Pe foaia de concurs, în colţul
din dreapta, candidaţii îşi vor scrie clar numele şi numărul de legitimaţie. Numărul legitimaţiei se regăseşte pe listele candidaţilor înscrişi, afişate la avizier şi pe uşa sălii
de examen.

Candidaţii din Republica Moldova care au obţinut diploma de bacalaureat în România vor susţine concursul de admitere pe un număr de locuri bugetate stabilit de
MECŞ şi mai apoi de Universitatea din Bucureşti şi vor fi admişi în ordinea mediilor şi a opţiunilor.

Candidaţii absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ superior de stat sau particulare se vor înscrie la concursul de admitere în aceleaşi condiţii cu absolvenţii de liceu
cu diplomă de bacalaureat.

Afișarea rezultatelor intermediare:


La programul de studiu pentru care se susţine probă scrisă, lista candidaţilor se va afişa în ordinea descrescătoare a mediilor obținute

Rezultatele se vor afişa la Avizierul admiterii şi pe site-ul facultăţii la o dată care va fi anunţată în perioada înscrierii.

La programele de studii la care admiterea se desfăşoară pe baza concursului de dosare, Comisia de admitere va afişa clasamentul candidaţilor, în ordinea descrescătoare
a mediilor calculate conform regulamentului de concurs.

24
25 www.litere.ro UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI - FACULTATEA DE LITERE

Depunerea contestațiilor
Candidaţii care au susţinut probă scrisă pot depune contestaţii (cereri de recorectare a lucrărilor). Cererile, adresate decanului, se depun la Comisia de admitere în termen
de 48 de ore din momentul afişării rezultatelor la probele scrise, între orele 09.00 şi 18.00.
Contestaţiile vor fi admise în următoarele condiţii:
a) dacă nota obţinută în concurs este mai mică sau egală cu nota 9 (nouă), contestaţia va fi acceptată numai dacă, prin recorectarea lucrării, se obţine o notă cu cel puţin
1 punct mai mare decât nota obţinută în concurs;
b) dacă nota obţinută în concurs este mai mare de nota 9 (nouă), contestaţia va fi acceptată pentru orice diferenţă (orice sutime) de notare.
Candidaţii care au participat la concursul de dosare pot depune contestaţii şi sesizări adresate decanului în termen de 48 de ore din momentul afişării rezultatelor, între
orele 09.00 şi 18.00.
Contestaţiile admise se vor afişa la Avizierul admiterii în termen de 72 de ore de la data depunerii.

Exprimarea opțiunilor
Candidaţii îşi vor exprima intenţia de a urma un program de studiu din cadrul Facultăţii de Litere completând Formularul de opţiuni.
După aflarea rezultatele intermediare (clasamentul întocmit pe baza mediilor obţinute la proba scrisă/la concursul de dosare), candidaţii care au obţinut medii cel puţin
egale cu nota 5 (cinci) în urma probei scrise și cei declarați admiși în urma evaluării eseului motivațional vor completa și vor depune la Comisia de admitere, în termen
regulamentar, formularul de opţiuni de a cărui existență au fost anunțați la înscriere.
Candidaţii care intenţionează să urmeze Facultatea de Litere pe locuri bugetate vor depune, odată cu formularul de opţiuni, şi diploma de bacalaureat în original, precum
şi o declaraţie pe proprie răspundere că nu urmează/nu au urmat o altă facultate pe un loc bugetat.
După depunerea formularului de opţiuni, candidaţii nu mai pot reveni asupra opţiunii formulate.
Candidaţii care intenţionează să urmeze Facultatea de Litere pe locuri cu taxă vor depune, odată cu formularul de opţiuni, chitanţa care atestă plata primei tranşe din
taxa pentru primul an de studiu.
Suma se achită la casieria Rectoratului Universităţii, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5, Bucureşti.
Program:
luni-joi: 10.00-14.00
vineri: 10.00-12.00
Taxa este rambursabilă (cu reţinerea unui comision de 10%) pentru candidaţii care nu se încadrează în numărul disponibil de locuri cu taxă sau pentru candidaţii
care ocupă un loc bugetat prin redistribuire şi pentru cei care vor să se retragă din concurs.

Afișarea rezultatelor finale

25
• Comisia de admitere va analiza formularele de opţiuni şi va afişa rezultatele finale ale concursului de admitere.
• În cazul în care doi candidaţi au aceeaşi medie, departajarea se va face pe baza unei metodologii pe care facultatea o va face publică înainte de data înscrierii la concurs.
• Pe baza rezultatelor afişate, Rectoratul Universităţii din Bucureşti va emite ordinele de înmatriculare în anul universitar 2015-2016.
• În baza ordinului de înmatriculare, studenţii se vor înscrie în anul I, la secretariatul Facultăţii de Litere, în prima săptămână a anului universitar 2015-2016.
STRADA EDGAR QUINET, NR. 5-7 SECTOR 1, BUCUREȘTI , ROMÂNIA 26

Despre CGS
Computer Generated Solutions (CGS) Romania face parte din compania americană Computer Generated Solutions (CGS) care a fost înființată la New York, în
anul 1984. In România, CGS deține 4 sedii și aproape 3000 de angajați, fiind în prezent, cea mai mare companie de tip suport center din țară. Clienții CGS Romania
sunt companii de renume mondial, multe dintre ele prezente în Top Forbes 500, firme de nivel european sau mari companii din România. Clienții străini deservesc
consumatori din întreaga lume, asfel că angajatii CGS Romania câștigă experiență profesională lucrând cu piețe precum SUA, țări din Vestul și Centrul Europei etc.

CGS Romania este atractivă pentru candidați datorită posibilitatilor de dezvoltare pe care le oferă oricărui angajat din cadrul companiei. 90% din echipa de management
a companiei este formată din angajați care au promovat din interiorul companiei, dovedind că au abilitățile necesare pentru un post de team leader, quality assurance,
project manager, trainer, recruiter, technical support nivel 2 etc. Un alt motiv pentru care compania a devenit atractivă pentru candidați se referă la training-urile si
acțiunile de formare a noilor angajați își demonstrează abilitățile în timpul procesului de recrutare.Candidatul ideal pentru CGS este acela care, pe lângă competențele
specifice job-ului, are dorința să învețe, să se dezvolte, să lucreze într-un mediu tânăr si dinamic. Aproximativ 95% dintre angajaţii CGS sunt absolvenți sau studenți ai
unor instituții de învățământ superior.Pe lângă beneficiile financiare, un job în cadrul CGS Romania, le oferă angajatilor sai posibilitatea de a-și perfecționa abilitățile de
a comunica într-o limba străina, prin interacțiunea directă cu vorbitori nativi, într-un mediu multicultural, dar și beneficiul de a lucra după un orar flexibil care permite,
spre exemplu, continuarea studiilor. In plus, la nivelul fiecăruia dintre sedii, se organizează concursuri tematice între echipele fiecărui departament, în urma cărora
angajații pot câștiga diverse premii, precum: sume de bani, gadget-uri sau chiar excursii în România sau în străinătate.

https://www.youtube.com/user/CGSIncGlobal

www.cgs-romania.ro

26
ADRESĂ:
FACULTATEA DE LITERE, STR. EDGAR QUINET, NR. 5-7
SECTOR 1, BUCUREȘTI

TELEFOANE UTILE:
021 313 43 36 (DECANAT)
021 313 88 75 (SECRETARIAT)
021 314 61 77 (CRP ID)
021 313 88 74 (DOCTORAT ȘI PRODECANAT)
021 314 35 08 (BIBLIOTECA FACULTĂȚII DE LITERE)

EMAIL: PR@LITERE.RO

PAGINI DE INTERNET ALE FACULTĂȚII DE LITERE:


WWW.LITERE.RO
HTTP://WWW.UNIBUC.RO/FACULTATI/LITERE/
WWW.BLOG.LITERE.RO
FACEBOOK.COM/LITERE
HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/ADMITERE.LITERE.UB.2015