Sunteți pe pagina 1din 1

Trafo masura tensiune:

Denumire si tip: CPA 123


Raport transformare: 110 /0. 1/ 0.1 KV
3

LEA 110 KV
GRUIA

cl. 0.5/3P
Separator de linie: Denumire si
tip: NSA 123
Tensiune nominala: 110 Kv
Curent nominal: 1600 A
Trafo masura curent:
Denumire si tip: IMB 123
Raport transformare: 600/1/1/1/1 A
cl. 0.5/5P10/5P10/5P10/5P10

Intreruptor 110 kv
Denumire si tip: LTB 145 D1/B cu stingere in SF6
Curent nominal: 3150 A
Separator pe bare:
Denumire si tip: NSA 123
Tensiune nominala: 110 Kv
Curent nominal: 1600 A

B I -110 KV
B II 110 KV

B 110 KV 2A

I -I

B 110 KV 2B
AS

B I -110 KV
STE
110 KV-1600 A
IO
110 KV-1600 A
6000 MVA

3xCESO-110
600/1/1/1/1A
cl. 0.5/10P/10P
3x TEMU-110
110/

0.1/

0.1 KV

cl. 0.5/6P

TRAFO BLOC
TTU-OFWF; 6.3/123 KV
63 MVA

3xCIRTi-10
6000/5/5A
cl. 0,5/10P

SPB I 6.3 KV

CIRTim-12
100/5/5A
cl. 1/10P

CIRTim-12
100/5/5A
cl. 1/10P

3xCIRTi-10
3000/5/5A
cl. 0.5/10P
3XTIRMi-B
(6/1,73)/(0,1/1,73)/0,1Kv
cl. 0,5/10P
3xCIRTi-12
3000/5/5A
cl. 1/10P
3XTIRMi-B
(6/1,73)/(0,1/1,73)/0,1Kv
cl. 0,5/10P

TSP

SPG

SPA

3xCIRTi-10
3000/5/5A
cl. 0.5/10P
HG 1
S= 27.55 MVA
P= 3.3 27.5 MW
Q= - 10 12 MVAR
n= 62.5 rot/min.
6.3 KV/ 2530 A

HG 2