Sunteți pe pagina 1din 5

Formulare contestatie

Model orientativ de motivare a unei contestatii la executare ce se afla deja pe rolul instantei:
Ref. dosar: .....
Termen: 05.11.2008
DOMNULE PRESEDINTE,
Subsemnata ..., domiciliata in Bucuresti, ...., in temeiul art. 172 si urm. Cod procedura fiscala,
formulez prezenta
M O T I VAR E
a contestatiei la executare ce face obiectul dosarului mentionat mai sus, solicitandu-va sa pronuntati
o hotarare judecatoreasca prin care sa dispuneti anularea somatiei nr. 408050001044474/22.09.2008
si lamurirea titlului executoriu nr. 408050001221349/22.09.2008, ambele emise de Administratia
Finantelor Publice a sectorului 5-Bucuresti.
Potrivit dispozitiilor art. 136, alin. (1) Cod procedura fiscala, creantele fiscale se sting prin
executare silita in cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile fiscale datorate.
Potrivit incheierii de sedinta din 12.06.2007, dosar nr. 7.513/3/2007 (corespunzator documentului
nr. 9.930/12.06.2007 aflat la pozitia 3 in titlul executoriu), Tribunalul Bucuresti a dispus .... Pana la
comunicarea somatiei nu am avut cunostinta de aceasta .....
Situatia este identica in dosarul nr. 6.567/19.06.2007, corespunzator documentului nr.
9.849/19.06.2007 aflat la pozitia 4 in titlul executoriu, ....
Avand in vedere ca nu aveam cunostinta de ...., apreciez ca nu este indeplinita conditia imperativa
reglementata de art. 136, alin. (1) Cod procedura fiscala.
Potrivit dispozitiilor imperative ale art. 145, alin. (2) Cod procedura fiscala, somatia cuprinde, pe
langa elementele prevazute la art. 43, alin. (2), urmatoarele: numarul dosarului de executare (...).
Somatia a carei anulare o solicit nu cuprinde numarul dosarului de executare.
Avand in vedere cele aratate mai sus, solicit instantei sa pronunte o hotarare judecatoreasca prin
care sa dispuna anularea somatiei nr. si lamurirea titlului executoriu nr. , ambele emise de
Administratia Finantelor Publice a sectorului 5.
In drept:-art. 172 si 173 Cod procedura fiscala;
-art. 136 Cod procedura fiscala;
-art. 145 Cod procedura fiscala.
Anexez, in probatiune, urmatoarele inscrisuri:
-titlul executoriu si somatia contestate;
Depun prezenta in dublu exemplar, unul pentru instanta si unul pentru comunicare partii potrivnice.
Solicit judecarea cauzei si in conditiile art. 242, alin. (2) Cod procedura civila.
01.11.2008 Numele si prenumele
DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI SECTORULUI 5

Subiect: RE: Formulare contestatie


Agentia nationala de administrare fiscala
ETC
Dosar de executare nr ...
ETC
Somatie
ETC
In baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidenta fiscala cu
urmatoarele sume de plata, pentru care s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu
emis/titlurilor executorii emise de DGFP jud. Constanta / A.F.P. Mangalia anexat/anexate.
Natura obligatiei fiscale - 80 Venituri din despagubiri
Titlu executoriu nr./data - 133020005350771-17/12/2008
Cuantumul 4000
Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru
care termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor
art. 145 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare
silita.Toate cheltuielile ocazionale de stingerea sumelor aratate mai sus,exclusiv cele generate de
comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de dumneavoastra.
Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta,
in termen de 15 zile de la comunicarea sau luare la cunostiinta, in conformitate cu prevederile art.
172-173 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003...
Potrivit dispozitiilor art.9 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003.... cand urmeaza sa se ia
masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Contestatia se formuleaza doar in scris si va cuprinde in mod obligatoriu:


- datele de identificare a contestatorului;
- obiectul contestatiei;
- motivele de fapt si de drept;
- dovezile pe care se intemeiaza;
- semnatura contestatorului sau a imputernicitului acestuia, precum si stampila in cazul persoanelor
juridice. Dovada calitatii de imputernicit al contestatorului, persoana fizica sau juridica, se face
potrivit legii.
Obiectul contestatiei pot fi sumele si masurile stabilite si inscrise de organul fiscal in titlul de
creanta sau in actul administrativ fiscal atacat precum si refuzul nejustificat de emitere a actului
administrativ fiscal

RETINETI!
Introducerea contestatiei pe calea administrativa de atac nu suspenda executarea actului
administrativ fiscal, deci nici obligatia de inregistrare contabila si de plata a sumelor stabilite. De
aceea, obligatiile fiscale stabilite prin decizia de impunere trebuie inregistrate in contabilitate si
virate la urmatoarele termene impuse de art. 111 din Codul de procedura fiscala:
- pana la data de 5 a lunii urmatoare comunicarii deciziei de impunere, in situatia in
carecomunicarea se face in intervalul 1 - 15 din luna;
- pana la data de 20 a lunii urmatoare comunicarii deciziei de impunere, in situatia in
carecomunicarea se face in intervalul 16 - 31 din luna.
ATENTIE!
Obligatiile fiscale suplimentare nu trebuie declarate la organul fiscal competent, deoarece aceasta
obligatie de declarare a rezultatelor verificarii efectuate revine echipei de control, care inainteaza
decizia de impunere si procesul- verbal la serviciile de administrare in vederea inregistrarii acestora
in fisa sintetica pe platitor.

Modele orientative
Model 1
CONTESTATIE LA EXECUTARE si
CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTARII SILITE
in dosarul de executare nr. 3525/2004
prin care solicit:
- anularea executarii silite incepute in cadrul dosarului de executare sus-mentionat
- suspendarea executarii silite pana la solutionarea prezentei contestatii
pentru motivul ca
TITLUL EXECUTORIU seria AT nr. 12345678 A FOST ANULAT
In fapt
La data de 15.03.2004 mi-a fost intocmit de catre IPJ Cluj procesul-verbal de constatare a
contraventiei seria AT nr. 12345678.
Plangerea impotriva procesului-verbal a facut obiectul dosarului civil nr. 5217/2004 de pe rolul
Judecatoriei Cluj Napoca. Solutionand plangerea instanta a dispus prin sentinta civila nr. 4444/2004
anularea procesului-verbal de constatare a contraventiei seria AT nr. 12345678 intocmit la data de
15.03.2004 de catre IPJ Cluj.
La data de 08.10.2004, tatal meu a ridicat de la Oficiul Postal 05 din Baia Mare un plic trimis de
catre primaria Baia Mare in care se gasea o somatie de plata, o copie a procesului-verbal in cauza si
o hartie prin care mi se spunea ca, daca nu platesc fac inchisoare.
Nu mi se pare normal sa fiu obligat la plata unei amenzi pe care instanta a anulat-o.
In drept
art. 168 si 169 [1] din Codul de procedura fiscala
In probatiune
inscrisuri
ANEXEZ
1. Somatia de plata emisa de Primaria Baia Mare
2. Hartia prin care mi s-a comunicat ca sunt pasibil de inchisoare
3. Procesul-verbal de constatare a contraventiei seria AT nr. 12345678, anulat de instanta (titlul
execuriu a Primariei)
4. Sentinta civila definiva nr. 4444/2004, data de Judecatria Cluj Napoca, care anuleaza procesul
verbal in cauza
Timbraj
Conform art. 36 din OG 2/2001[2] orice cereri cu privire la procesul-verbal de constatare si
sanctionare a contraventiei sunt scutite de taxa de timbru.
Depun prezenta contestatia in doua exemplare.
Va multumesc.

Model 2
Contestatie impotriva deciziei de impunere
DOMNULE DIRECTOR,
Subsemnatul(a) .............., domiciliat(a) in ..................formulez prezenta CONTESTATIE
IMPOTRIVA DECIZIEI DE IMPUNERE
nr..... si a bazei de impunere stabilita de..........., cu sediul in............, str..........
nr......judet/sector.............., solicitandu-va ca prin decizia de solutionare a prezentei contestatii sa
admiteti in totalitate contestatia formulata de subsemnat si pe cale de consecinta, sa desfiintati in
intregime actele administrative fiscale atacate, obligand organul emitent............, sa emita o noua
decizie de impunere cu o noua baza de impozitare corespunzatoare.
MOTIVELE PREZENTEI CONTESTATII
In fapt, la data de.................organul fiscal, respectiv...............mi-a comunicat actul administrativ
fiscal nr. ........din data de.........., prin care parata a dispus..........., act administrativ fiscal ce dispune
in mod netemeinic si nelegal ca subsemnatul sa fiu obligat sa..............
De aceea, avand in vedere cele de mai sus, solicit pe aceasta cale sa desfiintati in intregime actele
administrative fiscale atacate, respectiv baza de impunere si decizia de impunere nr....../......,
obligand organul emitent........, sa emita o noua decizie de impunere cu o noua baza de impozitare
corespunzatoare.
In drept, imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art. 43, art. 84-art. 88, art. 175-art. 188 din Codul de
procedura fiscala republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
In dovedirea contestatiei, inteleg sa ma folosesc de proba cu inscrisuri.
Data depunerii...........
Semnatura............
DOMNULUI DIRECTOR AL ...................