Sunteți pe pagina 1din 27

SENTINŢE

SENTINŢĂ
DE ÎNCETARE A PROCESULUI PENAL ÎN LEGĂTURĂ CU ÎMPĂCAREA
PĂRŢILOR

Dosarul nr._____

SENTINŢĂ
În numele legii

Data, luna, anul Oraşul ___

Judecătoria (includeţi denumirea), în componenţa

preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele

grefierului Numele, prenumele

cu participarea

procurorului Numele, prenumele

avocatului Numele, prenumele

a judecat în şedinţă publică/ închisă (indicaţi) cauza penală privind învinuirea lui
Includeţi numele, prenumele, patronimicul învinuitului, data şi locul naşterii,
naţionalitatea, studiile, cetăţenia, statutul matrimonial, numărul copiilor minori şi a
persoanelor întreţinute (dacă este aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de
invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la domiciliu, antecedentele penale (dacă există
sau nu există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii prevăzută de articolul (numărul, alin., lit. articolului), Cod
penal.

Procedura de citare legal executată.


Avocatul a pledat (indicaţi concret chintesenţa).
Procurorul s-a pronunţat (indicaţi concret chintesenţa).

Asupra materialelor din dosar şi a probelor administrate în şedinţă, instanţa

CONSTATĂ:

Descrieţi fapta infracţională comisă şi circumstanţele cauzei, indicînd locul, timpul, modul
săvîrşirii ei, forma şi gradul de vinovăţie, motivele şi consecinţele prejudiciabile ale
infracţiunii (latura obiectivă a infracţiunii).

Vinovăţia inculpatului se întemeiază pe următoarele probe:


Indicaţi probele pe care se întemeiază concluziile instanţei de judecată şi care
demonstrează vinovăţia inculpatului şi explicaţi fiecare probă în parte (declaraţiile părţii
vătămate, a martorilor, a inculpatului, corpurile delicte, procesele-verbale, documente,
constatări tehnico-ştiinţifice, etc).

Evaluînd în ansamblu probele administrate, instanţa constată vinovăţia lui (numele,


prenumele), iar acţiunile săvîrşite se încadrează în articolul (numărul, alineatul, lit.
articolului) Cod penal că (indicaţi denumirea infracţiunii şi conţinutul acesteia).

Audiat în şedinţa de judecată, inculpatul vina a recunoscut-o integral (includeţi explicaţiile


inculpatului). De cele comise sincer regretă.

În şedinţa de judecată, partea vătămată (numele, prenumele) a depus cerere în care


solicită încetarea procesului penal, ca motive invocînd că dauna este restituită şi pretenţii de
natură materială şi morală faţă de acesta nu are şi că s-au împăcat (indicaţi orice alte motive
care ar putea fi invocate). Inculpatul (numele, prenumele) i-a cerut scuze parţii vătămate, a
solicitat încetarea procedurii în legătură cu împăcarea lui cu partea vătămată.

Potrivit dispoziţiei art. 109 alin. (1) CP, împăcarea este actul de înlăturare a răspunderii
penale pentru o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă, infracţiuni prevăzute la capitolele II
- VI din Partea specială, precum şi în cazurile prevăzute de procedura penală.

Sancţiunea prevăzută de articolul (numărul, alineatul, lit. articolului), Cod penal prevede
(indicaţi pedeapsa penală prevăzută pentru infracţiunea respectivă) şi, conform art. 16 alin.
(3) CP, se consideră infracţiune mai puţin gravă.

În cazul dat, legea penală admite împăcarea părţilor.


Procurorul susţine poziţia părţii vătămate şi solicită încetarea procesului penal. Această
opinie este susţinută şi de apărător.

Din considerentele enunţate, instanţa de judecată conchide că procesul penal în cauza lui
(numele, prenumele) privind învinuirea adusă în baza art. (numărul, alineatul, lit.
articolului) Cod penal urmează a fi încetat.

În baza celor expuse şi conform art. 109 alin. (1) CP, art.340, 391 alin. (6) - 394, 396
CPP, instanţa de judecată

H O T Ă R Ă Ş T E:

A înceta procesul penal în cauza lui (numele, prenumele, patronimicul) care a săvîrşit
infracţiunea prevăzută de art. (numărul, alineatul, lit. articolului) Cod penal în legătură cu
împăcarea părţilor.

Indicaţi dispoziţiile privind revocarea măsurilor preventive (dacă este cazul), dispoziţii de
revocare a măsurilor de asigurare a acţiunii civile şi a eventualei confiscări speciale (dacă
astfel de măsuri au fost luate).

Sentinţa poate fi atacată cu apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel (includeţi denumirea).
Preşedintele şedinţei, judecător semnătura Numele, prenumele

Notă: la adoptarea sentinţei urmează să se consulte Hotărîrea Plenului Curţii


Supreme de Justiţie nr. 5 din 19. 06. 2006 privind sentinţa judecătorească.

SENTINŢĂ
DE ACHITARE ÎN VIRTUTEA EXISTENŢEI CAUZEI CARE ÎNLĂTURĂ
CARACTERUL PENAL AL FAPTEI

Dosarul nr._______

SENTINŢĂ
În numele legii

Data, luna, anul Oraşul ___

Judecătoria (includeţi denumirea), în componenţa

preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele

grefierului Numele, prenumele

cu participarea

procurorului Numele, prenumele

avocatului Numele, prenumele

a judecat în şedinţă publică/ închisă (indicaţi) cauza penală privind învinuirea lui

Includeţi numele, prenumele patronimicul învinuitului, data şi locul naşterii,


naţionalitatea, studiile, cetăţenia, statutul matrimonial, numărul copiilor minori şi a
persoanelor întreţinute (dacă este aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de
invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la domiciliu, antecedentele penale (dacă există
sau nu există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii prevăzută de articolul (numărul, alin., lit. articolului), Cod
penal.

Procedura de citare legal executată.


Avocatul a pledat (indicaţi concret chintesenţa).
Procurorul s-a pronunţat (indicaţi concret chintesenţa).

Asupra materialelor din dosar şi a probelor administrate în şedinţă, instanţa


CONSTATĂ:

Indicaţi învinuirea pe baza cărei cauza în privinţa învinuitului a fost trimisă în judecată.
Descrieţi circumstanţele cauzei constatate de instanţa de judecată şi enunţarea
temeiurilor pentru achitarea inculpatului, cu indicarea motivelor pentru care instanţa
respinge probele aduse în sprijinul acuzării.

Nevinovăţia inculpatului se întemeiază pe următoarele probe:


Indicaţi probele pe care se întemeiază concluziile instanţei de judecată şi care
demonstrează nevinovăţia inculpatului şi explicaţi fiecare probă în parte (declaraţiile părţii
vătămate, a martorilor, a inculpatului, corpurile delicte, procesele-verbale, documente,
constatări tehnico-ştiinţifice etc).

Audiat în şedinţa de judecată, inculpatul vina nu a recunoscut-o, explicînd că acţiunile


sale sunt legale şi nu constituie o încălcare a legii (includeţi explicaţiile învinuitului).
Declaraţiile inculpatului instanţa de judecată le apreciază din punct de vedere al coroborării
lor ca probe puse la baza hotărîrii de achitare.

Prin prisma probelor administrate, instanţa de judecată consideră că infracţiunea


prevăzută de art. (numărul, alineatul, lit. articolului) Cod penal inculpatul nu a săvîrşit-o şi
urmează a fi achitat, deoarece există cauza care înlătură caracterul penal al faptei (indicaţi
cauza care înlătură caracterul penal al faptei).

Relevante sub acest aspect sunt şi prevederile art.37 Cod penal, unde se precizează, că
nu constituie infracţiune fapta, prevăzută de legea penală, care (indicaţi cauza care
înlătură caracterul penal al faptei).
Vis-a-vis de temeiurile de drept relevate, se impune soluţia de achitare a lui (numele,
prenumele) din motivul că există o cauză care înlătură caracterul penal al faptei.

În conformitate cu prevederile art. 384, 385, 390 alin.(1) pct.5), 392-394 Cod de
procedură penală, instanţa de judecată

H O T Ă R Ă Ş T E:

Inculpatul (numele, prenumele, patronimicul) se achită de învinuirea de săvîrşire a


infracţiunii prevăzută de art. (numărul articolului) Codul penal pe motiv că există cauza
care înlătură caracterul penal al faptei – (indicaţi cauza care înlătură caracterul penal al
faptei).

Indicaţi dispoziţiile privind revocarea măsurilor preventive (dacă este cazul),


dispoziţii de revocare a măsurilor de asigurare a acţiunii civile şi a eventualei confiscări
speciale, dacă astfel de măsuri au fost luate.
Sentinţa cu drept de apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel (includeţi denumirea).

Preşedintele şedinţei, judecător semnătura Numele, prenumele

Notă: la adoptarea sentinţei urmează să se consulte Hotărîrea Plenului Curţii


Supreme de Justiţie nr. 5 din 19.06.2006 privind sentinţa judecătorească.
SENTINŢĂ
DE ÎNCETARE A PROCESULUI PENAL ÎN LEGĂTURĂ CU APLICAREA
ACTULUI DE AMNISTIE

Dosarul nr._____

SENTINŢĂ
În numele legii

Data, luna, anul Oraşul ___

Judecătoria (includeţi denumirea), în componenţa

preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele

grefierului Numele, prenumele

cu participarea

procurorului Numele, prenumele

avocatului Numele, prenumele

a judecat în şedinţă publică/ închisă (indicaţi) cauza penală privind învinuirea lui
Includeţi numele, prenumele , patronimicul învinuitului, data şi locul naşterii,
naţionalitatea, studiile, cetăţenia, statutul matrimonial, numărul copiilor minori şi a
persoanelor întreţinute (dacă este aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de
invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la domiciliu, antecedentele penale (dacă există
sau nu există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii prevăzută de articolul (numărul, alin., lit. articolului), Cod
penal.

Procedura de citare legal executată.


Avocatul a pledat (indicaţi concret chintesenţa).
Procurorul s-a pronunţat (indicaţi concret chintesenţa).

Asupra materialelor din dosar şi a probelor administrate în şedinţă, instanţa

CONSTATĂ:

Descrieţi fapta infracţională comisă şi circumstanţele cauzei, indicînd locul, timpul, modul
săvîrşirii ei, forma şi gradul de vinovăţie, motivele şi consecinţele prejudiciabile ale
infracţiunii (latura obiectivă a infracţiunii).

Vinovăţia inculpatului se întemeiază pe următoarele probe:


Indicaţi probele pe care se întemeiază concluziile instanţei de judecată şi care
demonstrează vinovăţia inculpatului şi explicaţi fiecare probă în parte (declaraţiile părţii
vătămate, a martorilor, a inculpaţilor, corpurile delicte, procesele-verbale, documente,
constatări tehnico-ştiinţifice,etc).

Audiat în şedinţa de judecată, inculpatul nu şi-a recunoscut vina (includeţi explicaţiile


inculpatului).

Evaluînd în ansamblu probele administrate, instanţa constată că vinovăţia lui (numele,


prenumele) este dovedită deplin, iar acţiunile săvîrşite se încadrează în articolul (numărul,
alineatul, lit. articolului) Cod penal ca (indicaţi denumirea infracţiunii şi conţinutul
acesteia), fapt confirmat prin (indicaţi probele care demonstrează vinovăţia inculpatului).

Totodată, instanţa de judecată respinge declaraţiile inculpatului (numele, prenumele)


privind nevinovăţia sa, deoarece (indicaţi motivele respingerii). Instanţa conchide ca deşi
(numele, prenumele) a săvîrşit o infracţiune, el nu poate fi pedepsit conform sancţiunii art.
(numărul articolului) Cod penal.

La (indicaţi data) a fost adoptată Legea nr. (indicaţi numărul) privind amnistia în
legătură cu (indicaţi ocazia adoptării legii de amnistiere). Includeţi articolul din lege care
prevede încetarea procesului penal privind anumite categorii de infracţiuni săvîrşite pînă la
data adoptării legii respective.

Infracţiunea incriminată inculpatului (numele, prenumele) a fost comisă pînă la


adoptarea legii sus-menţionate. Prin urmare, fapta incriminată, cît şi persoana inculpatului
cade sub incidenţa legii menţionate, temeiuri anume pentru neaplicarea actului de amnistie
instanţa nu a stabilit, astfel că procesul în cauză urmează a fi încetat.

Indicaţi orice prevederi privind acţiunea civilă (dacă a fost înaintată), revocarea
măsurilor preventive (dacă este cazul).

În conformitate cu art. 340, 391-194, 396 CPP, instanţa de judecată

H O T Ă R Ă Ş T E:

În temeiul articolului (indicaţi numărul, alineatul, lit.) din Legea nr. (indicaţi
numărul) privind amnistia în legătură cu (indicaţi ocazia adoptării legii de amnistiere), a
înceta procesul penal în cauza lui (numele, prenumele, patronimicul) care a săvîrşit
infracţiunea prevăzută de art. (numărul, alineatul, lit. articolului) Cod penal.
Indicaţi dispoziţiile privind revocarea măsurilor preventive (dacă este cazul),
corpurile delicte, dispoziţii de revocare a măsurilor de asigurare a acţiunii civile şi a
eventualei confiscări speciale, dacă astfel de măsuri au fost luate.
Sentinţa cu drept de apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel (includeţi
denumirea).

Preşedintele şedinţei, judecător semnătura Numele, prenumele

Notă: la adoptarea sentinţei urmează să se consulte Hotărîrea Plenului Curţii


Supreme de Justiţie nr.5 din 19.06.2006 privind sentinţa judecătorească.

SENTINŢĂ
DE ÎNCETARE A PROCESULUI PENAL ÎN LEGĂTURĂ CU DECESUL
INCULPATULUI (ART. 391 CPP)

Dosarul nr.____

SENTINŢĂ
În numele legii

Data, luna, anul Oraşul ___

Judecătoria (includeţi denumirea), în componenţa

preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele

grefierului Numele, prenumele

cu participarea

procurorului Numele, prenumele

avocatului Numele, prenumele

a judecat în şedinţă publică/ închisă (indicaţi) cauza penală privind învinuirea lui
Includeţi numele, prenumele, patronimicul învinuitului, data şi locul naşterii,
naţionalitatea, studiile, cetăţenia, statutul matrimonial, numărul copiilor minori şi a
persoanelor întreţinute (dacă este aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de
invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la domiciliu, antecedentele penale (dacă există
sau nu există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii prevăzută de articolul (numărul, alin., lit. articolului), Cod
penal.

Procedura de citare legal executată.


Avocatul a pledat (indicaţi concret chintesenţa).
Procurorul s-a pronunţat (indicaţi concret chintesenţa).

Asupra materialelor din dosar şi a probelor administrate în şedinţă, instanţa

CONSTATĂ:

Descrieţi fapta infracţională comisă şi circumstanţele cauzei, indicînd locul, timpul, modul
săvîrşirii ei, forma şi gradul de vinovăţie, motivele şi consecinţele prejudiciabile ale
infracţiunii (latura obiectivă a infracţiunii).
Pe parcursul cercetării judecătoreşti, procurorul a depus demersul prin care solicită
încetarea procesului penal în legătură cu intervenirea decesului inculpatului (indicaţi data şi
cauza decesului), prezentînd o copie a certificatului de deces pe numele lui (numele,
prenumele, patronimicul).
Avocatul este de acord cu demersul procurorului, afirmînd la rîndul său că din
informaţia primită de la rudele inculpatului (numele, prenumele,patronimicul), acesta a
decedat în rezultatul (indicaţi cauza decesului).
Instanţa de judecată conchide că demersul procurorului urmează a fi admis cu
următoarea motivaţie.
Conform art.332 alin.(1) CPP, în cazul în care pe parcursul judecării cauzei se
constată vreunul din temeiurile prevăzute în art.275 pct.2), 9), CPP, instanţa, prin sentinţă
motivată, încetează procesul penal în cauza respectivă. Art.275 pct.5) CPP stipulează că
urmărirea penală pornită nu mai poate fi efectuată şi va înceta în cazul în care a intervenit
decesul făptuitorului.
Din certificatul de deces nr. (indicaţi numărul) din (indicaţi data eliberării
certificatului) rezultă că (numele, prenumele) a decedat la (indicaţi data decesului).
Astfel, instanţa consideră că cercetarea judecătorească în cauza lui (numele,
prenumele) în legătură cu decesul ultimului nu poate fi continuată.
În conformitate cu art.364, 391-392, 396 CPP, instanţa de judecată

H O T Ă R Ă Ş T E:

A înceta procesul penal privind învinuirea lui (numele, prenumele, patronimicul) de


săvîrşirea infracţiunii prevăzută de articolul (numărul, alineatul, lit. articolului) Cod penal
în legătură cu faptul că a intervenit decesul inculpatului.
Sentinţa cu drept de recurs în termen de 15 zile la Curtea de Apel (includeţi
denumirea).

Preşedintele şedinţei, judecător semnătura Numele, prenumele

Notă: la adoptarea sentinţei urmează să se consulte Hotărîrea Plenului Curţii


Supreme de Justiţie nr. 5 din 19. 06. 2006 privind sentinţa judecătorească.

SENTINŢĂ
DE ÎNCETARE A PROCESULUI PENAL DIN LIPSA PLÎNGERII PĂRŢII
VĂTĂMATE

Dosarul nr.________
SENTINŢĂ
În numele legii

Data, luna, anul Oraşul ___

Judecătoria (includeţi denumirea), în componenţa

preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele

grefierului Numele, prenumele

cu participarea

procurorului Numele, prenumele

avocatului Numele, prenumele


a judecat în şedinţă publică/ închisă (indicaţi) cauza penală privind învinuirea lui
Includeţi numele, prenumele, patronimicul învinuitului, data şi locul naşterii,
naţionalitatea, studiile, cetăţenia, statutul matrimonial, numărul copiilor minori şi a
persoanelor întreţinute (dacă este aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de
invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la domiciliu, antecedentele penale (dacă există
sau nu există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii prevăzută de articolul (numărul, alin., lit. articolului), Cod
penal.

Procedura de citare legal executată.


Avocatul a pledat (indicaţi concret chintesenţa).
Procurorul s-a pronunţat (indicaţi concret chintesenţa).

Asupra materialelor din dosar şi a probelor administrate în şedinţă, instanţa

CONSTATĂ:

Descrieţi fapta infracţională comisă şi circumstanţele cauzei, indicînd locul, timpul,


modul săvîrşirii ei, forma şi gradul de vinovăţie, motivele şi consecinţele prejudiciabile ale
infracţiunii (latura obiectivă a infracţiunii).
În şedinţa preliminară în ordinea art.346 CPP, avocatul (numele, prenumele) solicită
încetarea procesului penal în privinţa lui (numele, prenumele), deoarece lipseşte plîngerea
victimei (numele, prenumele) de a porni urmărirea penală împotriva lui (numele,
prenumele).
Instanţa de judecată consideră că demersul apărătorului este întemeiat şi urmează a fi
admis.
Potrivit art.350 alin.(1) CPP, dacă în şedinţa preliminară s-au constatat temeiurile
prevăzute de art.332, instanţa, prin sentinţă motivată, încetează procesul penal în cauza
respectivă. Articolul 332 CPP referitor la această chestiune face trimitere la art.275 CPP.
Conform pct.6 art.275 CPP, urmărirea penală pornită nu mai poate fi efectuată şi va
înceta în cazul cînd lipseşte plîngerea prealabilă a victimei în cazurile în care urmărirea
penală începe conform art.276 CPP numai în baza plîngerii acesteia. Art.276 alin.(1) CPP
enumeră exhaustiv infracţiunile prevăzute de articolele Codului penal în cazurile căror
urmărirea penală se porneşte numai în baza plîngerii prealabile a victimei.
Conform art.263 alin.(1) CPP, plîngerea este înştiinţarea făcută de o persoană fizică,
cărei i s-a cauzat un prejudiciu prin infracţiune.
Prin urmare, se conchide că plîngerea este un act procedural care, conform alin.(3) al
normei enunţate, trebuie să cuprindă numele, prenumele, calitatea şi domiciliul
petiţionarului, descrierea faptei care formează obiectul plîngerii, indicarea făptuitorului dacă
este cunoscut. După cum s-a reţinut, art.276 alin.(1)CPP prevede infracţiunile referitor la
care urmărirea penală se porneşte numai în baza plîngerii prealabile a victimei, normă care
enumeră şi articolul (numărul, alineatul, lit. articolului) CP, infracţiune de săvîrşirea căreia
este învinuit şi inculpatul (numele, prenumele). Luînd cunoştinţă cu materialele cauzei
penale, se constată că printre acestea plîngerea victimei (numele, prenumele), ca un act
procedural separat, lipseşte.
Din materialele urmării penale (indicaţi probele care confirmă acest fapt) rezultă că
la baza pornirii urmăriii penale nu a stat plîngerea prealabilă a victimei.

În consecinţă şi în conformitate cu art. 346, 350, 391 CPP, instanţa de judecată

H O T Ă R Ă Ş T E:
A înceta procesul penal privind învinuirea lui (numele, prenumele, patronimicul) de
săvîrşirea infracţiunii prevăzute de articolul (numărul, alineatul, lit. articolului) CP în
legătură cu lipsa plîngerii prealabile a părţii vătămate.
Sentinţa cu drept de recurs în termen de 15 zile la Curtea de Apel (includeţi
denumirea).

Preşedintele şedinţei, judecător semnătura Numele, prenumele

Notă: Prin o atare sentinţă, procedura penală poate fi încetată la oricare fază a
judecării cauzei în instanţa de judecată, despre ce urmează să se specifice în partea
descriptivă a sentinţei.
Sentinţa poate servi ca model şi în cazul cînd urmărirea penală s-a pornit în baza
plîngerii prealabile a victimei, însă la judecarea cauzei în prima instanţă, la fel la oricare
fază a procesului, procedura penală poate fi încetată dacă părţile (inculpatul şi partea
vătămată) s-au împăcat. Împăcarea acestora trebuie să se consemneze prin cererile depuse
de ambii, sau prin declaraţiile dînşilor la audierea lor şi confirmarea declaraţiilor cu
semnăturile personale.

Notă: la adoptarea sentinţei urmează să se consulte Hotărîrea Plenului Curţii


Supreme de Justiţie nr. 5 din 19. 06. 2006 privind sentinţa judecătorească.

SENTINŢĂ
DE ÎNCETARE A PROCESULUI PENAL ÎN LEGĂTURĂ CU FAPTUL CĂ
PERSOANA NU A ATINS VÎRSTA LA CARE POATE FI TRASĂ LA
RĂSPUNDERE PENALĂ

Dosarul nr.___

SENTINŢĂ
În numele legii

Data, luna, anul Oraşul ___

Judecătoria (includeţi denumirea), în componenţa

preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele

grefierului Numele, prenumele

cu participarea

procurorului Numele, prenumele

avocatului Numele, prenumele

a judecat în şedinţă publică/ închisă (indicaţi) cauza penală privind învinuirea lui
Includeţi numele, prenumele, patronimicul învinuitului, data şi locul naşterii,
naţionalitatea, studiile, cetăţenia, statutul matrimonial, numărul copiilor minori şi a
persoanelor întreţinute (dacă este aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de
invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la domiciliu, antecedentele penale (dacă există
sau nu există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii prevăzută de articolul (numărul, alin., lit. articolului), Cod
penal.

Procedura de citare legal executată.

Avocatul a pledat (indicaţi concret chintesenţa).


Procurorul s-a pronunţat (indicaţi concret chintesenţa).

Asupra materialelor din dosar şi a probelor administrate în şedinţă, instanţa

CONSTATĂ:

Descrieţi fapta infracţională comisă şi circumstanţele cauzei, indicînd locul, timpul, modul
săvîrşirii ei, forma şi gradul de vinovăţie, motivele şi consecinţele prejudiciabile ale
infracţiunii (latura obiectivă a infracţiunii).

În partea pregătitoare a şedinţei judiciare, după exercitarea prevederilor art. 358 CPP,
stabilirea indentităţii inculpatului, avocatul inculpatului (numele, prenumele), a înaintat
demersul prin care solicită încetarea procedurii penale în cauza lui (numele, prenumele,
patronimicul)‚ din motiv că dînsul la data de (indicaţi data) nu avea atinsă vîrsta prevăzută
de art. 21 CP pentru tragerea lui la răspunderea penală.
Inculpatul (numele, prenumele), precum şi reprezentanţii lui legali (numele,
prenumele), susţin demersul avocatului şi cer admiterea lui, cu încetarea procedurii penale.
Partea vătămată minoră şi reprezentantul ei legal (numele, prenumele), consideră că
inculpatul trebuie pedepsit pentru faptele săvîrşite, deoarece înţelegea şi îşi dădea seama ce
face.
Soluţionînd demersul avocatului, instanţa de judecată consideră că acesta este
întemeiat şi urmează a fi admis.
Potrivit articolului 21 CP, care reglementează noţiunea de subiect al infracţiunii,
acesta stipulează că sînt pasibile de răspundere penală persoanele fizice responsabile şi care
la momentul săvîrşirii infracţiunii au împlinit vîrsta de 16 ani. Conform alin.(2) al normei
vizate, persoanele fizice care au vîrsta între 14 şi 16 ani sînt pasibile de răspundere penală
numai pentru săvîrşirea unor infracţiuni enumărate în textul normei, inclusiv şi cele
prevăzute de articolul (numărul articolului) Cod penal. După cum se observă din datele de
indentitate, la momentul săvîrşirii infracţiunii inculpatul (numele, prenumele, patronimicul)
nu avea împlinită vîrsta de 14 ani, sau după caz, de 16 ani. Prin urmare, în astfel de
circumstanţe, nefiind atinsă vîrsta prevăzută de art. 21CP, inculpatul nu poate fi tras la
răspundere penală.
În conformitate cu art. 364, 391-392, 396 CPP instanţa de judecată

H O T Ă R Ă Ş T E:

A înceta procesul penal privind învinuirea lui (numele, prenumele, patronimicul) de


săvîrşirea infracţiunii prevăzute de articolul (numărul, alineatul, lit. articolului) CP în
legătură cu neatingerea de către inculpat a vîrstei la care poate fi tras la răspundere penală.
Indicaţi dispoziţiile privind stabilirea măsurilor preventive (dacă este cazul),
dispoziţii privind păstrarea corpurilor delicte, etc.

Sentinţa cu drept de recurs în termen de 15 zile la Curtea de Apel (includeţi


denumirea).

Preşedintele şedinţei, judecător semnătura Numele, prenumele

Notă: la adoptarea sentinţei urmează a se consulta Hotărîrea Plenului Curţii


Supreme de Justiţie nr. 5 din 19. 06. 2006 privind sentinţa judecătorească şi Hotărîrea
Plenului cu privire la practica judiciară în cauzele penale privind minorii nr. 39 din 22. 11.
2004.

SENTINŢĂ
DE ÎNCETARE A PROCESULUI PENAL ÎN LEGĂTURĂ CU EXISTENŢA UNEI
HOTĂRÎRI A ORGANULUI DE URMĂRIRE PENALĂ DE ÎNCETARE A
URMĂRIRII PENALE

Dosarul nr._____

SENTINŢĂ
În numele legii

Data, luna, anul Oraşul ___

Judecătoria (includeţi denumirea), în componenţa

preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele

grefierului Numele, prenumele

cu participarea

procurorului Numele, prenumele

avocatului Numele, prenumele

a judecat în şedinţă publică/ închisă (indicaţi) cauza penală privind învinuirea lui
Includeţi numele, prenumele, patronimicul învinuitului, data şi locul naşterii,
naţionalitatea, studiile, cetăţenia, statutul matrimonial, numărul copiilor minori şi a
persoanelor întreţinute (dacă este aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de
invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la domiciliu, antecedentele penale (dacă există
sau nu există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii prevăzută de articolul (numărul, alin., lit. articolului), Cod
penal.

Procedura de citare legal executată.


Avocatul a pledat (indicaţi concret chintesenţa).
Procurorul s-a pronunţat (indicaţi concret chintesenţa).

Asupra materialelor din dosar şi a probelor administrate în şedinţă, instanţa

CONSTATĂ:

Descrieţi fapta infracţională comisă şi circumstanţele cauzei, indicînd locul, timpul, modul
săvîrşirii ei, forma şi gradul de vinovăţie, motivele şi consecinţele prejudiciabile ale
infracţiunii (latura obiectivă a infracţiunii).

Pe parcursul şedinţei prealabile, avocatul (numele, prenumele), prin demersul depus


solicită încetarea procesului penal în cauza inculpatului (numele, prenumele, patronimicul)
din motiv că (indicaţi motivele invocate pentru încetarea procesului penal) şi prin ordonanţa
organului de urmărire penală din (indicaţi data) urmărirea penală a fost încetată, iar
ordonanţa în cauză nu a fost anulată în modul prevăzut de lege.

Conform ordonanţei de încetare a urmăririi penale din (indicaţi data) emisă de


procurorul (numele, prenumele), ultimul a acceptat propunerea ofiţerului de urmărire penală
(numele, prenumele) şi a dispus în baza art.285 alin.(1) pct.1) CPP, cu trimiterea la
prevederile art.109 CP, încetarea urmăririi penale în cauza lui (numele, prenumele,
patronimicul) învinuit în baza articolului (numărul, alineatul, lit. articolului) CP în legătură
cu împăcarea părţilor.

Consultînd conţinutul dosarului penal în cauză, instanţa reţine că un anume alt act
procedural prin care această ordonanţă să fi fost casată (anulată) de procurorul ierarhic
superior nu se conţine. Ulterior însă, urmărirea penală a fost continuată cu întocmirea
rechizitorului şi trimiterea cauzei în instanţă.

Potrivit art. 332 alin.(1) CPP, în cazul în care pe parcursul judecării cauzei se
constată vreunul din temeiurile prevăzute în art.285 alin.(1) pct. 1),2),4),5) CPP, instanţa,
prin sentinţă motivată, încetează procesul penal în cauza respectivă.

Art. 350 alin.(1) CPP stipulează că dacă în şedinţa preliminară s-au constatat
temeiurile prevăzute în art.332 CPP, instanţa, prin sentinţa motivată, încetează procesul
penal în cauză.

Art. 285 alin.(1) pct.5) CPP stipulează că în cazul cînd există o hotărîre definitivă a
organului de urmărire penală în legătură cu aceeaşi acuzaţie, urmărirea penală urmează a fi
încetată.

În speţa examinată sînt prezente circumstanţele care impun încetarea procesului,


deoarece în cauză există o hotărîre a organului de urmărire penală asupra aceleiaşi persoane,
pentru aceeaşi faptă, de încetare a urmăririi penale – ordonanţa procurorului din (indicaţi
data) prin care urmărirea penală privind învinuirea lui (numele, prenumele, patronimicul) în
baza articolului (numărul, alineatul, lit. articolului) CP a fost încetată.
Instanţa de judecată menţionează că la adoptarea soluţiei solicitate sînt aplicabile şi
prevederile art. 22 alin.(3) CPP, conform căror hotărîrea organului de urmărire penală de
încetare a urmăririi penale împiedică reluarea acesteia precum şi condamnarea persoanei
pentru aceeaşi faptă, cu excepţia cazurilor cînd fapte noi recent descoperite, sau un viciu
fundamental în cadrul procedurii precedente, au afectat hotărîrea pronunţată. După cum s-a
remarcat, hotărîrea procurorului de încetare a urmăririi penale nu este anulată, astfel că
inculpatului nu i se poate repetat impune aceeaşi învinuire, ori să fie condamnat conform
aceleiaşi învinuiri.

În circumstanţele constatate şi în conformitate cu art. 346, 350, 391 CPP, instanţa de


judecată

H O T Ă R Ă Ş T E:

A înceta procesul penal în cauza lui (numele, prenumele, patronimicul), învinuit în


baza art. (numărul, alineatul, lit. articolului) CP, în legătură cu existenţa hotărîrii organului
de urmărire penală asupra aceleiaşi persoane pentru aceeaşi faptă de încetare a urmăririi
penale.
Indicaţi dispoziţiile privind revocarea măsurilor preventive (dacă este cazul), etc.
Sentinţa cu drept de apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel (includeţi denumirea).

Preşedintele şedinţei, judecător semnătura Numele, prenumele

Notă: la adoptarea sentinţei urmează să se consulte Hotărîrea Plenului Curţii


Supreme de Justiţie nr. 5 din 19. 06. 2006 privind sentinţa judecătorească.

SENTINŢĂ
DE ACHITARE –
FAPTA INCULPATULUI NU ÎNTRUNEŞTE ELEMENTELE CONSTITUTIVE
ALE INFRACŢIUNII

Dosarul nr.___

SENTINŢĂ
În numele legii

Data, luna, anul Oraşul ___

Judecătoria (includeţi denumirea), în componenţa

preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele

grefierului Numele, prenumele

cu participarea

procurorului Numele, prenumele,

avocatului Numele, prenumele

a judecat în şedinţă publică/ închisă (indicaţi) cauza penală privind învinuirea lui
Includeţi numele, prenumele, patronimicul învinuitului, data şi locul naşterii,
naţionalitatea, studiile, cetăţenia, statutul matrimonial, numărul copiilor minori şi a
persoanelor întreţinute (dacă este aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de
invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la domiciliu, antecedentele penale (dacă există
sau nu există), cunoaşterea limbii de stat,
învinuit de săvîrşirea infracţiunii prevăzută de articolul (numărul, alin., lit. articolului), Cod
penal.

Procedura de citare legal executată.


Avocatul a pledat (indicaţi concret chintesenţa).
Procurorul s-a pronunţat (indicaţi concret chintesenţa).

Asupra materialelor din dosar şi a probelor administrate în şedinţă, instanţa

CONSTATĂ:

Indicaţi învinuirea în baza căreia cauza în privinţa învinuitului a fost trimisă în judecată.

Descrieţi fapta infracţională comisă şi circumstanţele cauzei, indicînd locul, timpul,


modul săvîrşirii ei, forma şi gradul de vinovăţie, motivele şi consecinţele prejudiciabile ale
infracţiunii (latura obiectivă a infracţiunii).

Descrieţi circumstanţele cauzei constatate de instanţa de judecată şi enunţarea


temeiurilor pentru achitarea inculpatului, cu indicarea motivelor pentru care instanţa
respinge probele aduse în sprijinul acuzării.

Nevinovăţia inculpatului se întemeiază pe următoarele probe:

Indicaţi probele pe care se întemeiază concluziile instanţei de judecată şi care


demonstrează nevinovăţia inculpatului şi explicaţi fiecare probă în parte (declaraţiile părţii
vătămate, a martorilor, a inculpaţilor, corpurile delicte, procesele-verbale, documente,
constatări tehnico-ştiinţifice etc).

Audiat în şedinţa de judecată, inculpatul vina nu a recunoscut-o, explicînd că acţiunile


sale sunt legale şi nu constituie o încălcare a legii (includeţi explicaţiile învinuitului).
Declaraţiile inculpatului instanţa de judecată le apreciază din punct de vedere al coroborării
lor ca probe puse la baza hotărîrii de achitare.

Astfel, instanţa de judecată, cercetînd nemijlocit sub toate aspectele probele prezentate
de părţi, inclusiv documentele şi procesele - verbale ale unor acţiuni de urmărire penală,
propuse de partea acuzării şi apărării, conchide că învinuirea formulată inculpatului nu şi-a
găsit confirmare.

În conformitate cu art. 340, 384, 385, 390, 392-394, 396 CPP, instanţa de judecată

HOTĂRĂŞTE:

A-l achita pe (numele, prenumele, patronimicul) învinuit în baza art. (numărul,


alineatul, lit. articolului) CP, pentru că fapta inculpatului nu întruneşte elementele
constitutive ale acestei infracţiuni. (Numele, prenumele, patronimicul) se consideră
reabilitat.

Indicaţi dispoziţiile privind revocarea măsurilor preventive (dacă este cazul),


dispoziţii privind modul de acoperire a cheltuielilor de judecată, etc.
Sentinţa cu drept de apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel (includeţi denumirea).

Preşedintele şedinţei, judecător semnătura Numele, prenumele

Notă: la adoptarea sentinţei urmează să se consulte Hotărîrea Plenului Curţii


Supreme de Justiţie nr. 5 din 19. 06. 2006 privind sentinţa judecătorească.

SENTINŢĂ
DE CONDAMNARE A MAI MULTOR PERSOANE

Dosarul nr. ___

SENTINŢĂ
În numele Legii
Data, anul____ Oraşul ___

Judecătoria (includeţi denumirea), în componenţa:

preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele

grefierului Numele, prenumele

interpretului Numele, prenumele

cu participarea

procurorului Numele, prenumele

avocatului Numele, prenumele

Judecînd în şedinţă publică cauza penală a lui,


Includeţi numele şi prenumele învinuitului, data naşterii şi locul
naşterii, naţionalitatea, studiile, cetăţenia, statutul matrimonial, numărul copiilor minori şi
a persoanelor întreţinute, locul muncii, statutul militar, gradul de invaliditate (dacă este
aplicabil), adresa de la domiciliu, antecedentele penale (dacă există), cunoaşterea limbii de
stat,

Este învinuit de săvîrşirea infracţiunilor prevăzute de articolul (numărul articolului), Cod


Penal;
Numele, prenumele, data naşterii şi locul naşterii, naţionalitatea,
studiile, cetăţenia, statutul matrimonial, numărul copiilor minori şi a persoanelor
întreţinute, locul muncii, statutul militar, gradul de invaliditate (dacă este aplicabil), adresa
de la domiciliu, antecedentele penale (dacă există), cunoaşterea limbii de stat,

Şi

Numele, prenumele, data naşterii şi locul naşterii, naţionalitatea,


studiile, cetăţenia, statutul matrimonial, numărul copiilor minori şi a persoanelor
întreţinute, locul muncii, statutul militar, gradul de invaliditate (dacă este aplicabil), adresa
de la domiciliu, antecedentele penale (dacă există, indicaţi condamnările anterioare,
inclusiv instanţa de judecată care a examinat cazul, articolul din Codul Penal în baza
căruia a fost condamnat si indicarea pedepsei penale), cunoaşterea limbii de stat,
Ambii învinuiţi de săvîrşirea infracţiunii prevăzută de articolul (numărul articolului), Cod
Penal.

Cercetînd probele prezentate de părţi, instanţa de judecată

CONSTATĂ:

Descrieţi fapta infracţională comisă şi circumstanţele cauzei, indicîndu-se locul, timpul,


modul săvîrşirii ei, forma şi gradul de vinovăţie, motivele şi consecinţele prejudiciabile ale
infracţiunii (latura obiectivă a infracţiunii)

Vinovăţia inculpaţilor se întemeiază pe următoarele probe:

Indicaţi probele pe care se întemeiază concluziile instanţei de judecată şi care


demonstrează vinovăţia inculpaţilor şi explicaţi fiecare probă în parte (declaraţiile părţii
vătămate, a martorilor, a inculpaţilor, corpurile delicte, procesele-verbale, documente,
constatări tehnico-ştiinţifice etc).

Evaluînd în ansamblu probele adminstrate, instanţa constată vinovăţia lui (numele,


prenumele) şi (numele, prenumele), iar acţiunile săvîrşite se încadrează în articolul (numărul
articolului) Cod penal ca (indicaţi denumirea infracţiunii şi conţinutul acesteia).

La stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanţa de judecată va ţine cont de


gravitatea infracţiunii săvîrşite, de motivul acesteia, de personalitatea celor vinovaţi, precum
şi de circumstanţele cauzei care atenuează sau agravează răspunderea.

Indicaţi circumstaţele care atenuează sau agravează răspunderea, menţiuni despre


recidivă (dacă există) pentru fiecare inculpat în parte

Motivaţi pedeapsa penală stabilită pentru fiecare inculpat în parte

Menţiuni privind modul de acoperire a cheltuielor de judecată

În conformitate cu art. 340, 384-385, 389, 397 Cod de procedură penală, instanţa de
judecată

HOTĂRĂŞTE:

A declara pe (numele, prenumele) şi (numele, prenumele) vinovaţi de săvîrşirea infracţiunii


prevăzută de articolul (numărul articolului) Cod penal, şi a stabili lui:

- numele,prenumele inculpatului – indicaţi categoria şi mărimea pedepsei aplicate


inculpatului, categoria penitenciarului în care trebuie să execute pedeapsa cel condamnat
la închisoare, data de la care începe executarea pedepsei, dispoziţii privind măsura
preventivă ce se va aplica inculpatului pînă cînd sentinţa va deveni definitivă;

- numele,prenumele inculpatului – indicaţi categoria şi mărimea pedepsei aplicate


inculpatului, categoria penitenciarului în care trebuie să execute pedeapsa cel condamnat
la închisoare, data de la care începe executarea pedepsei, dispoziţii privind măsura
preventivă ce se va aplica inculpatului pînă cînd sentinţa va deveni definitivă;

- numele,prenumele inculpatului – indicaţi categoria şi mărimea pedepsei aplicate


inculpatului, categoria penitenciarului în care trebuie să execute pedeapsa cel condamnat
la închisoare, data de la care începe executarea pedepsei, dispoziţii privind măsura
preventivă ce se va aplica inculpatului pînă cînd sentinţa va deveni definitivă;

Indicaţi dispoziţiile privind confiscarea specială, corpurile delicate şi dispoziţii referitoare la


repartizarea cheltuielilor judiciare etc.

Sentinţa poate fi atacată prin apel în Curtea de Apel (includeţi denumirea) în termen de 15
zile de la pronunţare, iar pentru (numele, prenumele) şi (numele, prenumele) de la data
înmînării copiei sentinţei.

Preşedinte de şedinţă, semnătura Numele, prenumele


judecătorului
Judecător

Notă: la adoptarea sentinţei urmează să se consulte Hotărîrea Plenului Curţii


Supreme de Justiţie nr. 5 din 19. 06. 2006 privind sentinţa judecătorească.

SENTINŢĂ
DE ACHITARE
(NU S-A CONSTATAT EXISTENŢA FAPTEI INFRACŢIUNII)

Dosarul nr._____
SENTINŢĂ
În numele legii

Data, luna, anul Oraşul ____

Judecătoria (includeţi denumirea), în componenţa

preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele

grefierului Numele, prenumele

cu participarea

procurorului Numele, prenumele

avocatului Numele, prenumele

a judecat în şedinţă publică/ închisă (indicaţi) cauza penală privind învinuirea lui
Includeţi numele, prenumele, patronimicul învinuitului, data şi locul naşterii,
naţionalitatea, studiile, cetăţenia, statutul matrimonial, numărul copiilor minori şi a
persoanelor întreţinute (dacă este aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de
invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la domiciliu, antecedentele penale (dacă există
sau nu există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii prevăzută de articolul (numărul, alin., lit. articolului), Cod
penal.

Procedura de citare legal executată.


Avocatul a pledat (indicaţi concret chintesenţa).
Procurorul s-a pronunţat (indicaţi concret chintesenţa).

Asupra materialelor din dosar şi a probelor administrate în şedinţă, instanţa

CONSTATĂ:

Descrieţi fapta infracţională comisă şi circumstanţele cauzei, indicînd locul,


timpul, modul săvîrşirii ei, forma şi gradul de vinovăţie, motivele şi consecinţele
prejudiciabile ale infracţiunii (latura obiectivă a infracţiunii).

Inculpatul (numele prenumele, patronimicul), atît la urmărirea penală, cît şi în


şedinţa de judecată, nu şi-a recunoscut învinuirea ce i-a fost imputată.

Instanţa de judecată, audiind inculpatul, martorii, reprezentantul părţii civile,


examinînd materialele dosarului, consideră că învinuirea incriminată inculpatului, în şedinţa
de judecată nu şi-a găsit confirmare.

Fapta infracţională nu poate fi constatată în baza următoarelor probe:

Indicaţi probele pe care se întemeiază concluziile instanţei de judecată şi care


demonstrează imposibilitatea stabilirii vinovăţiei inculpatului şi explicaţi fiecare probă în
parte (declaraţiile părţii vătămate, a martorilor, a inculpatului, corpurile delicte, procesele-
verbale, documente, constatări tehnico-ştiinţifice, etc).

Din circumstanţele menţionate, instanţa de judecată conchide că fapta infracţională


(denumiţi fapta) nu a avut loc. Indicaţi pe scurt concluziile instanţe, de ce se consideră că
fapta nu a avut loc.

Conform art. 390 alin. (1) pct. 1) CPP, în cazul în care nu s-a constatat existenţa
faptei infracţiunii, instanţa adoptă sentinţă de achitare.

Conform materialelor dosarului, inculpatul se caracterizează pozitiv.

În conformitate cu art. 384, 392-394, 396 CPP, instanţa de judecată

H O T Ă R Ă Ş T E:

A-l achita pe (numele, prenumele şi patronimicul) de învinuirea de săvîrşire a


infracţiunii prevăzută de articolul (numărul, alineatul, lit. articolului) Cod penal pe motiv
că nu s-a constatat existenţa faptei infracţiunii.

Măsura preventivă - declaraţia de nepărăsire a localităţii, stabilită în privinţa lui


(numele prenumele) , se anulează.

Corpurile delicte anexate la dosar de restituit proprietarului.

Sentinţa cu drept de atac la Curtea de Apel (indicaţi denumirea) în termen de 15 zile.

Preşedintele şedinţei, judecător semnătura Numele, prenumele


Notă: la adoptarea sentinţei urmează să se consulte Hotărîrea Plenului Curţii
Supreme de Justiţie nr. 5 din 19. 06. 2006 privind sentinţa judecătorească.

SENTINŢA
DE ACHITARE –
FAPTA NU A FOST SĂVÎRŞITĂ DE INCULPAT

Dosarul nr.__
SENTINŢĂ
În numele legii

Data, luna, anul Oraşul ____

Judecătoria (includeţi denumirea), în componenţa

preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele

grefierului Numele, prenumele

interpretului Numele, prenumele

cu participarea

procurorului Numele, prenumele

avocaţilor Numele, prenumele

a judecat în şedinţă publică/ închisă (indicaţi) cauza penală privind învinuirea lui
Includeţi numele, prenumele, patronimicul învinuitului, data şi locul naşterii,
naţionalitatea, studiile, cetăţenia, statutul matrimonial, numărul copiilor minori şi a
persoanelor întreţinute (dacă este aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de
invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la domiciliu, antecedentele penale (dacă există
sau nu există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii prevăzută de articolul (numărul, alin., lit. articolului), Cod
penal.

Procedura de citare legal executată.


Avocatul a pledat (indicaţi concret chintesenţa).
Procurorul s-a pronunţat (indicaţi concret chintesenţa).

Asupra materialelor din dosar şi a probelor administrate în şedinţă, instanţa

CONSTATĂ:

Descrieţi fapta infracţională comisă şi circumstanţele cauzei, indicînd locul,


timpul, modul săvîrşirii ei, forma şi gradul de vinovăţie, motivele şi consecinţele
prejudiciabile ale infracţiunii (latura obiectivă a infracţiunii).
Inculpatul (numele, prenumele, patronimicul), în cadrul cercetării judecătoreşti vina
nu recunoaşte şi solicită pronunţarea unei sentinţe de achitare, declarînd următoarele motive.
Indicaţi declaraţiile inculpatului.

Indicaţi probele pe care se întemeiază concluziile instanţei de judecată şi care


demonstrează insuficienţa probelor pentru stabilirea vinovăţiei inculpatului şi explicaţi
fiecare probă în parte (declaraţiile părţii vătămate, a martorilor, a inculpaţilor, corpurile
delicte, procesele-verbale, documente, constatări tehnico-ştiinţifice etc).

Prin justificarea probelor expuse, instanţa de judecată a tras concluzia că în


acţiunile inculpatului lipsesc semnele componenţei de infracţiune prevăzută de articolul
(numarul, alineatul, lit. articolului) Cod penal, din care considerente (numele, prenumele,
patronimicul inculpatului) urmează a fi achitat pe motiv că fapta nu a fost săvîrşitî de el.

Conform probelor părţii acuzării, procurorul susţine că vinovăţia inculpatului se


dovedeşte prin (Indicaţi declaraţiile procurorului).

Indicaţi din ce considerente probele prezentate, precum si declaraţiile martorilor,


şi a procurorului nu sunt suficiente pentru condamnarea inculpatului.

Din materialele dosarului rezultă cu certitudine că fapta infracţională a avut loc,


însă instanţa ţine cont că, în conformitate cu art. 389 alin.1 CPP, sentinţa de condamnare
poate fi adoptată numai în condiţia în care, în urma cercetării judecătoreşti, vinovăţia
inculpatului de săvîrşirea infracţiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de
instanţa de judecată.

Vinovăţia inculpatului nu a fost confirmată prin probe pertinente şi concludente, iar


sentinţa de condamnare nu poate fi bazată pe presupuneri, dubiile în probarea învinuirii
urmînd a fi interpretate în favoarea inculpatului. Prin urmare, instanţa consideră necesar ca
(numele, prenumele, patronimicul inculpatului) în baza articolul (numărul, alineatul, lit.
articolului) CP urmează a fi achitat din motivul că fapta nu a fost săvîrşită de inculpat.

În conformitate cu art. art. 384, 390, 396 CPP, instanţa de judecată

H O T Ă R Ă Ş T E:

A-l achita pe (numele, prenumele, patronimicul) de învinuirea de săvîrşire a


infracţiunii prevăzută de art. (numărul, alineatul, lit. articolului) CP pe motiv că fapta nu a
fost săvîrşită de inculpat.

Măsura preventivă aplicată faţă de (numele, prenumele, patronimicul) - obligarea


de a nu părăsi localitatea, se anulează.

Sentinţa cu drept de apel la Curtea de Apel (includeţi denumirea) în termen de 15


zile.

Preşedintele şedinţei, judecător semnătura Numele, prenumele

Notă: la adoptarea sentinţei urmează să se consulte Hotărîrea Plenului Curţii


Supreme de Justiţie nr. 5 din 19. 06. 2006 privind sentinţa judecătorească.

SENTINŢĂ
DE CONDAMNARE PENTRU INFRACŢIUNILE DE VIOL ŞI ACŢIUNI
VIOLENTE
CU CARACTER SEXUAL

Dosarul nr._____

SENTINŢĂ
În numele legii

Data, luna, anul Oraşul ____

Judecătoria (includeţi denumirea), în componenţa

preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele


judecătorilor Numele prenumele
grefierului Numele, prenumele
interpretului Numele, prenumele
cu participarea

procurorului Numele, prenumele


avocaţilor Numele, prenumele

a judecat în şedinţă publică/ închisă (indicaţi) cauza penală privind învinuirea lui
Includeţi numele, prenumele patronimicul învinuitului, data şi locul naşterii,
naţionalitatea, studiile, cetăţenia, statutul matrimonial, numărul copiilor minori şi a
persoanelor întreţinute (dacă este aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de
invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la domiciliu, antecedentele penale (dacă există
sau nu există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii prevăzută de articolul (numărul, alin., lit. articolului), Cod
penal,

şi

Includeţi numele, prenumele patronimicul învinuitului, data şi locul naşterii,


naţionalitatea, studiile, cetăţenia, statutul matrimonial, numărul copiilor minori şi a
persoanelor întreţinute (dacă este aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de
invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la domiciliu, antecedentele penale (dacă există
sau nu există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii prevăzută de articolul (numărul, alin., lit. articolului), Cod
penal.

Procedura de citare legal executată.


Avocatul a pledat (indicaţi concret chintesenţa).
Procurorul s-a pronunţat (indicaţi concret chintesenţa).

Asupra materialelor din dosar şi a probelor administrate în şedinţă, instanţa


CONSTATĂ:

Descrieţi fapta infracţională comisă şi circumstanţele cauzei, indicînd locul, timpul,


modul săvîrşirii ei, forma şi gradul de vinovăţie, motivele şi consecinţele prejudiciabile ale
infracţiunii (latura obiectivă a infracţiunii).

Vinovăţia inculpaţilor se întemeiază pe următoarele probe:

Indicaţi probele pe care se întemeiază concluziile instanţei de judecată şi care


demonstrează vinovăţia inculpaţilor şi explicaţi fiecare probă în parte (declaraţiile părţii
vătămate, a martorilor, a inculpaţilor, corpurile delicte, procesele-verbale, documente,
constatări tehnico-ştiinţific, etc).

Indicaţi dacă infracţiunea a fost calificată corect, daca nu, argumentaţi şi calificaţi
infracţiunea corect argumentînd.

Evaluînd în ansamblu probele administrate, instanţa constată vinovăţia lui (numele,


prenumele) şi (numele, prenumele), iar acţiunile săvîrşite se încadrează în articolul (numărul
articolului) Cod penal ca (indicaţi denumirea infracţiunii şi conţinutul acesteia).

La stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanţa de judecată va ţine cont de gravitatea


infracţiunii săvîrşite, de motivul acesteia, de personalitatea celor vinovaţi, precum şi de
circumstanţele cauzei care atenuează sau agravează răspunderea.

Indicaţi circumstanţele care atenuează sau agravează răspunderea, menţiuni despre


recidivă (dacă există) pentru fiecare inculpat în parte.

Motivaţi pedeapsa penală stabilită pentru fiecare inculpat în parte.

Indicaţi faptul că instanţa include în termenul închisorii inculpatului timpul aflării


acestuia în arest preventiv pînă la judecarea cauzei.

Indicaţi dacă a fost înaintată acţiunea civilă în modul prevăzut de procedura penală
şi dacă s-a solicitat încasarea prejudiciului. Instanţa se pronunţă asupra laturii civile.

La soluţionarea chestiunii cu privire la corpurile delicte, în conformitate cu art. 162 CPP,


(indicaţi obiectele) - de transmis proprietarului; caseta video cu înregistrarea cercetării la
faţa locului – de păstrat la dosar pe tot termenul de păstrare al acesteia, (indicaţi obiectele
care se supun nimicirii) – de nimicit.

Menţiuni privind modul de acoperire a cheltuielilor de judecată.

În conformitate cu art. 343, 384-385, 387, 389-394, 396 Cod de procedură penală, instanţa
de judecată

H O T Ă R Ă Ş T E:

A-l achita pe (Numele, prenumele, patronimicul) de învinuirea de săvîrşire a


infracţiunilor prevăzute de art. (numărul, alineatul, lit. articolului) CP şi (numărul,
alineatul, lit. articolului) CP, pe motiv că nu s-a constatat existenţa faptei infracţiunilor.
A-l recunoaşte vinovat pe (numele, prenumele, patronimicul) de săvîrşirea
infracţiunii prevăzută de art. (numărul, alineatul, lit. articolului) CP, a stabili lui:

Conform art. 90 CP, de suspendat condiţionat executarea pedepsei aplicată lui


(numele, prenumele, patronimicul), stabilindu-i un termen de probă de (numărul anilor) ani
şi obligîndu-l să nu-şi schimbe domiciliul fără consimţămîntul organului competent.

Măsura preventivă aplicată faţă de inculpatul (numele, prenumele, patronimicul) -


arest preventiv, de înlocuit cu obligarea de a nu părăsi localitatea, care se menţine pînă la
intrarea în vigoare a prezentei sentinţe, eliberîndu-l imediat din starea de arest.

A-l recunoaşte vinovat pe (numele, prenumele, patronimicul) de sîvîrşirea


infracţiunii prevăzută de art. (numărul, alineatul, lit. articolului) CP, a stabili lui:

- numele, prenumele, patronimicul inculpatului – indicaţi categoria şi mărimea pedepsei


aplicate inculpatului, categoria penitenciarului în care trebuie să execute pedeapsa cel
condamnat la închisoare, data de la care începe executarea pedepsei, dacă există concurs
de infracţiuni - de stabilit pedeapsa definitivă prin cumulul pedepselor aplicate, dispoziţii
privind măsura preventivă ce se va aplica inculpatului pînă cînd sentinţa va deveni
definitivă.

Indicaţi dispoziţiile privind confiscarea specială, corpurile delicte şi dispoziţii referitoare la


repartizarea cheltuielilor judiciare etc.

Sentinţa cu drept de apel la Curtea de Apel (includeţi denumirea) în termen de 15


zile de la pronunţare, prin intermediul Judecătoriei (indicaţi).

Preşedintele şedinţei, judecător semnătura Numele, prenumele


Judecător semnătura Numele, prenumele
Judecător semnătura Numele, prenumele

Notă: la adoptarea sentinţei urmează să se consulte Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de


Justiţie nr. 5 din 19. 06. 2006 privind sentinţa judecătorească.

SENTINŢĂ
DE CONDAMNARE PENTRU ACTE DE HULIGANISM

Dosarul nr.____

SENTINŢĂ
În numele legii

Data, luna, anul Oraşul ____

Judecătoria (includeţi denumirea), în componenţa

preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele


judecătorilor Numele, prenumele
grefierului Numele, prenumele
interpretului Numele, prenumele
cu participarea

procurorului Numele, prenumele


avocaţilor Numele, prenumele

a judecat în şedinţă publică/ închisă (indicaţi) cauza penală privind învinuirea lui
Includeţi numele, prenumele, patronimicul învinuitului, data şi locul naşterii,
naţionalitatea, studiile, cetăţenia, statutul matrimonial, numărul copiilor minori şi a
persoanelor întreţinute (dacă este aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de
invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la domiciliu, antecedentele penale (dacă există
sau nu există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii prevăzută de articolul (numărul, alin., lit. articolului), Cod
penal,

Includeţi numele, prenumele, patronimicul învinuitului, data şi locul naşterii,


naţionalitatea, studiile, cetăţenia, statutul matrimonial, numărul copiilor minori şi a
persoanelor întreţinute (dacă este aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de
invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la domiciliu, antecedentele penale (dacă există
sau nu există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii prevăzută de articolul (numărul, alin., lit. articolului), Cod
penal,

şi

Includeţi numele, prenumele, patronimicul învinuitului, data şi locul naşterii,


naţionalitatea, studiile, cetăţenia, statutul matrimonial, numărul copiilor minori şi a
persoanelor întreţinute (dacă este aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de
invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la domiciliu, antecedentele penale (dacă există
sau nu există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii prevăzută de articolul (numărul, alin., lit. articolului), Cod
penal.

Procedura de citare legal executată


Procurorul s-a pronunţat (expuneţi concret chintesenţa).
Avocatul a pledat (expuneţi concret chintesenţa).

Asupra materialelor din dosar şi a probelor administrate în şedinţă, instanţa

CONSTATĂ:

Descrieţi fapta infracţională şi circumstanţele cauzei, indicîndu-se locul, timpul,


modul săvîrşirii ei, forma şi gradul de vinovăţie, motivele şi consecinţele prejudiciabile ale
infracţiunii (latura obiectivă a infracţiunii).
Deşi inculpaţii integral îşi neagă vina, vinovăţia acestora se întemeiază pe
următoarele probe:
Indicaţi probele pe care se întemeiază concluziile instanţei de judecată şi care
demonstrează vinovăţia inculpaţilor şi explicaţi fiecare probă în parte (declaraţiile părţii
vătămate, a martorilor, a inculpaţilor, corpurile delicte, procesele-verbale, documente,
constatări tehnico-ştiinţifice, etc).

Indicaţi prevederile Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 19.06.2006


„Cu privire la practica judiciară în cauzele penale despre huliganism”, caracterizînd
acţiunile inculpaţilor conform acesteia.

Indicaţi dacă instanţa a constatat semnele calificative ale huliganismului, cît şi ale
huliganismului agravat în acţiunile inculpaţilor.

Evaluînd în ansamblu probele administrate, instanţa constată vinovăţia lui (numele,


prenumele, patronimicul) şi (numele, prenumele, patronimicul), iar acţiunile săvîrşite se
încadrează în prevederile articolului (numărul, alineatul, lit. articolului) Cod penal ca
(indicaţi denumirea infracţiunii şi conţinutul acesteia).

La stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanţa de judecată va ţine cont de


gravitatea infracţiunii săvîrşite, de motivul acesteia, de personalitatea celor vinovaţi, precum
şi de circumstanţele cauzei care atenuează sau agravează răspunderea.

Indicaţi circumstanţele care atenuează sau agravează răspunderea, menţiuni despre


recidivă (dacă există) pentru fiecare inculpat în parte.

Motivaţi pedeapsa penală stabilită pentru fiecare inculpat în parte.

Menţiuni privind modul de acoperire a cheltuielilor de judecată.

În baza celor expuse, conform art. 389, 392 - 395, 397 CP, instanţa de judecată

H O T Ă R Ă Ş T E:

A-i declara pe (numele, prenumele, patronimicul) şi pe (numele, prenumele,


patronimicul) vinovaţi de săvîrşirea infracţiunii prevăzută de articolul (numărul, alineatul,
lit. articolului) Cod penal, şi a stabili lui:

- numele, prenumele inculpatului – indicaţi categoria şi mărimea pedepsei aplicate


inculpatului, categoria penitenciarului în care trebuie să execute pedeapsa cel condamnat
la închisoare, data de la care începe executarea pedepsei, sau faptul că pedeapsa va fi
suspendată, indicînd termenul şi condiţia pentru care se suspendă, dispoziţii privind măsura
preventivă ce se va aplica inculpatului pînă cînd sentinţa va deveni definitivă;

- numele, prenumele inculpatului – indicaţi categoria şi mărimea pedepsei aplicate


inculpatului, categoria penitenciarului în care trebuie să execute pedeapsa cel condamnat
la închisoare, data de la care începe executarea pedepsei, sau faptul că pedeapsa va fi
suspendată, indicînd termenul şi condiţia pentru care se suspendă, dispoziţii privind măsura
preventivă ce se va aplica inculpatului pînă cînd sentinţa va deveni definitivă;

Indicaţi dispoziţiile privind confiscarea specială, corpurile delicate şi dispoziţii referitoare la


repartizarea cheltuielilor judiciare etc.
Sentinţa cu drept de apel la Curtea de Apel (includeţi denumirea) în termen de 15 zile de la
pronunţare, iar pentru (numele, prenumele, patronimicul) şi (numele, prenumele,
patronimicul) de la data înmînării copiei sentinţei.

Preşedintele şedinţei, judecător semnătura Numele, prenumele

Notă: la adoptarea sentinţei urmează să se consulte Hotărîrea Plenului Curţii


Supreme de Justiţie nr. 5 din 19. 06. 2006 privind sentinţa judecătorească.

S-ar putea să vă placă și