Sunteți pe pagina 1din 34

DECIZII ALE INSTANŢEI DE APEL

DECIZIE
DE RESPINGERE INTEGRALĂ A APELULUI

Dosarul nr._____ /anul

DECIZIE
În numele legii

Data, luna, anul_____ oraşul ________

Colegiul penal al Curţii de Apel (indicaţi denumirea curţii de apel),

în componenţa
preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele

judecătorilor Numele, prenumele

grefierului Numele, prenumele


interpretului Numele, prenumele

cu participarea procurorului Numele, prenumele

avocatului Numele, prenumele

a judecat în şedinţă publică/închisă (indicaţi) apelul împotriva sentinţei (indicaţi instanţa, data
pronunţării) declarat de avocatul (indicaţi) în cauza penală privindu-l pe inculpatul

Variante: declarat de inculpatul X;


Declarat de avocatul X în interesele inculpatului şi de inculpatul X

Indicaţi numele, prenumele, patronimicul inculpatului, data naşterii şi locul naşterii, naţionalitatea,
studiile, cetăţenia, starea civilă, numărul copiilor minori şi a persoanelor întreţinute (dacă este
aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la
domiciliu, antecedentele penale (dacă există sau nu există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii prevăzută de articolul (numărul, alineatul, lit. articolului) Cod
penal.

Procedura de citare legal executată.


Procurorul s-a pronunţat (indicaţi concret chintesenţa).
Avocatul a pledat (indicaţi concret chintesenţa).

Asupra apelului, în baza materialelor din dosar şi argumentelor prezentate în şedinţă, Colegiul

CONSTATĂ:
- Expuneţi dispozitivul sentinţei instanţei de fond
- Expuneţi succint faptele de săvîrşirea căror inculpatul este declarat vinovat sau a învinuirii sub
care a fost pus
- Expuneţi fondul apelului
- Expuneţi conţinutul solicitărilor părţilor participante la şedinţa judiciară

- Cercetînd materialele dosarului, Colegiul penal trage concluzia că apelul este neîntemeiat şi se
respinge din următoarele motive (expuneţi concluzia generală a instanţei pe marginea apelului,
temeiurile de fapt şi de drept care au dus la respingerea apelului, precum şi motivele adoptării
soluţiei date. Indicaţi probele pe care se întemeiază concluziile instanţei de judecată şi care
demonstrează vinovăţia inculpatului şi explicaţi fiecare probă în parte: declaraţiile părţii vătămate, a
martorilor, a inculpatului, corpurile delicte, procesele-verbale, documentele, constatările tehnico-
ştiinţifice, etc.).

- Astfel, Colegiul penal consideră că instanţa de fond corect a tras concluzia că vina inculpatului
(numele, prenumele, patronimicul) de săvîrşirea infracţiunilor sus-indicate este dovedită deplin.
Colegiul penal consideră că instanţa de fond a ţinut cont de toate circumstanţele reale şi personale
privind individualizarea pedepsei şi i-a aplicat o pedeapsă corectă, echitabilă şi legală (indicaţi
circumstanţele invocate de instanţă).

Avînd în vedere cele expuse mai sus, conducîndu-se de art. 415 alin. (1) pct. 1) lit. c), 417-418 Cod
procedură penală, Colegiul

D E C I D E:

Respinge apelul lui (Numele, prenumele şi calitatea procesuală a apelantului), declarat împotriva
sentinţei Judecătoriei (includeţi denumirea judecătoriei) din (indicaţi data pronunţării sentinţei) ca
fiind nefondat şi menţine această sentinţă fără modificări.

Indicaţi că termenul executării pedepsei se calculează din data adoptării deciziei şi că în durata
pedepsei se include tot timpul aflării lui în stare de arest, indicînd termenul concret conform art.233
CPP.

Decizia este executorie şi poate fi supusă recursului la Curtea Supremă de Justiţie în termen de două
luni.

Preşedintele şedinţei, judecător


Judecător
Judecător

Notă: la adoptarea sentinţei urmează să se consulte Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie
nr.22 din 12.12.2005 Cu privire la practica judecării cauzelor penale în ordine de apel.

DECIZIE
DE RESPINGERE A APELULUI CA FIIND NEFONDAT, CU MENŢINEREA HOTĂRÎRII
ATACATE DE ACHITARE A PERSOANEI
DECIZIE
În numele legii

Data, luna, anul____ Oraşul____

Colegiul penal al Curţii de Apel (indicaţi denumirea curţii de apel),

în componenţa
preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele
judecătorilor Numele, prenumele
grefierului Numele, prenumele
interpretului Numele, prenumele
cu participarea procurorului Numele, prenumele
avocatului Numele, prenumele

a judecat în şedinţă publică/închisă (indicaţi) apelul împotriva sentinţei (indicaţi instanţa, data
pronunţării) declarat de avocatul (indicaţi) în cauza penală privindu-l pe inculpatul

Variante: declarat de inculpatul X;


Declarat de avocatul X în interesele inculpatului şi de inculpatul X
Indicaţi numele, prenumele, patronimicul inculpatului, data naşterii şi locul naşterii, naţionalitatea,
studiile, cetăţenia, starea civilă, numărul copiilor minori şi a persoanelor întreţinute (dacă este
aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la
domiciliu, antecedentele penale (dacă există sau nu există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii prevăzută de articolul (numărul, alineatul, lit. articolului) Cod
penal.

Procedura de citare legal executată.


Procurorul s-a pronunţat (indicaţi concret chintesenţa).
Avocatul a pledat (indicaţi concret chintesenţa).

Asupra apelului, în baza materialelor din dosar şi argumentelor prezentate în şedinţă,


Colegiul
CONSTATĂ:

- Expuneţi dispozitivul sentinţei instanţei de fond


- Expuneţi succint faptele de săvîrşirea căror inculpatul este declarat vinovat sau a învinuirii sub
care a fost pus
- Expuneţi fondul apelului
- Expuneţi conţinutul solicitărilor părţilor participante la şedinţa judiciară

- Cercetînd materialele dosarului, Colegiul penal trage concluzia că apelul este nefondat şi se respinge
din următoarele motive (Expuneţi concluzia generală a instanţei pe marginea apelului, temeiurile de
fapt şi de drept care au dus la respingerea apelului, precum şi motivele adoptării soluţiei date.
Indicaţi probele pe care se întemeiază concluziile instanţei de judecată şi care demonstrează
nevinovăţia inculpatului şi explicaţi fiecare probă în parte: declaraţiile părţii vătămate, a martorilor,
a inculpatului, corpurile delicte, procesele-verbale, documente, constatări tehnico-ştiinţifice etc).
- Astfel, Colegiul penal consideră că instanţa de fond corect a tras concluzia că fapta inculpatului
(numele, prenumele, patronimicul) nu întruneşte elementele componenţei de infracţiune susindicate.
Colegiul penal consideră că instanţa de judecată a ţinut cont de toate circumstanţele reale şi personale
şi a emis o sentinţă de achitare corectă, echitabilă şi legală (indicaţi circumstanţele invocate de
instanţă).

Avînd în vedere cele expuse mai sus, conducîndu-se de art. 415 alin. (1) pct. 1) lit. c), 417-418 Cod
procedură penală, Colegiul penal

D E C I D E:

Respinge apelul (Numele, prenumele şi calitatea procesuală apelantului) împotriva sentinţei


Judecătoriei (includeţi denumirea judecătoriei) din (indicaţi data pronunţării sentinţei), ca nefondat şi
menţine această sentinţă fără modificări.

Decizia este executorie şi poate fi supusă recursului la Curtea Supremă de Justiţie în termen de
două luni.

Preşedintele şedinţei, judecător

Judecător
Judecător

Notă: la adoptarea sentinţei urmează să se consulte Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie
nr. 22 din 12. 12. 2005 cu privire la practica judecării cauzelor penale în ordine de apel.

DECIZIE
DE RESPINGERE A APELULUI CA FIIND NEFONDAT, CU MENŢINEREA SENTINŢEI
DE CONDAMNARE A PERSOANEI

DECIZIE
În numele legii

Data, luna, anul___ Oraşul ____

Colegiul penal al Curţii de Apel (Indicaţi denumirea curţii de apel),

în componenţa
preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele
judecătorilor Numele, prenumele
grefierului Numele, prenumele
interpretului Numele, prenumele
cu participarea procurorului Numele, prenumele
avocatului Numele, prenumele
a judecat în şedinţă publică/închisă (indicaţi) apelul împotriva sentinţei (indicaţi instanţa, data
pronunţării) declarat de avocatul (indicaţi) în cauza penală privindu-l pe inculpatul

Variante: declarat de inculpatul X;


Declarat de avocatul X în interesele inculpatului şi de inculpatul X

Indicaţi numele, prenumele, patronimicul inculpatului, data naşterii şi locul naşterii, naţionalitatea,
studiile, cetăţenia, starea civilă, numărul copiilor minori şi a persoanelor întreţinute (dacă este
aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la
domiciliu, antecedentele penale (dacă există sau nu există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii prevăzută de articolul (numărul, alineatul, lit. articolului) Cod
penal.

Procedura de citare legal executată.


Procurorul s-a pronunţat (indicaţi concret chintesenţa).
Avocatul a pledat (indicaţi concret chintesenţa).

Asupra apelului, în baza materialelor din dosar şi argumentelor prezentate în şedinţă, Colegiul

CONSTATĂ:

- Expuneţi dispozitivul sentinţei instanţei de fond


- Expuneţi succint faptele de săvîrşirea căror inculpatul este declarat vinovat sau a învinuirii sub
care a fost pus
- Expuneţi fondul apelului
- Expuneţi conţinutul solicitărilor părţilor participante la şedinţa judiciară

Colegiul penal, audiind părţile, examinînd materialele cauzei penale, consideră apelul nefondat şi
pasibil de respins, iar sentinţa atacată legală şi întemeiată, din următoarele considerente: (includeţi
motivarea deciziei instanţei de apel)

- Indicaţi probele pe care se întemeiază concluziile instanţei de judecată, explicaţi fiecare probă în
parte.

Colegiul penal consideră că instanţa de fond corect a stabilit circumstanţele de fapt şi de drept şi a tras
concluzia că vina inculpatului (numele, prenumele, patronimicul) de săvîrşirea infracţiunilor sus-
indicate este dovedită deplin. Aceasta rezultă din totalitatea de probe acumulate la cauza penală sus-
indicată şi care au fost corect apreciate, respectîndu-se prevederile art. 101 CPP, din punct de vedere
al pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi veridicităţii, iar toate probele în ansamblu – din punct de
vedere al coroborării lor.

Colegiul penal consideră că instanţa de fond a ţinut cont de toate circumstanţele reale şi personale, ce
ţin de individualizarea pedepsei, şi i-a numit o pedeapsă corectă, echitabilă şi legală (indicaţi
circumstanţele invocate de instanţă).

- În cazul în care instanţa de apel, la cererea părţilor, a administrat probe noi, ea urmează să le
descrie în textul deciziei, cu aprecierea lor.
Avînd în vedere cele expuse mai sus, în baza art. 415 alin. (1) pct. (1) lit. c), art. 417-418 CPP,
Colegiul penal

D E C I D E:

Respinge apelul (Numele, prenumele şi calitatea procesuală a apelantului), declarat împotriva


sentinţei Judecătoriei (denumirea judecătoriei) din (indicaţi data emiterii sentinţei), ca fiind nefondat
şi menţine această sentinţă fără modificări.

Indicaţi că termenul executării pedepsei se calculează din data adoptării deciziei şi că în durata
pedepsei se include tot timpul aflării lui în stare de arest.

Decizia este executorie şi poate fi supusă recursului la Curtea Supremă de Justiţie în termen de două
luni.

Preşedintele şedinţei, judecător

Judecător
Judecător

Notă: la adoptarea sentinţei urmează să se consulte Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie
nr. 22 din 12. 12. 2005 cu privire la practica judecării cauzelor penale în ordine de apel.

DECIZIE
DE RESPINGERE A APELULUI CA FIIND NEFONDAT, CU MENŢINEREA HOTĂRÎRII
ATACATE, ÎN CAZUL CÎND APELUL A FOST ÎNAINTAT DE PARTEA CIVILĂ

DECIZIE
În numele legii

Data, luna, anul__ Oraşul_______

Colegiul penal al Curţii de Apel (Indicaţi denumirea curţii de apel),

în componenţa
preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele
judecătorilor Numele, prenumele
grefierului Numele, prenumele
interpretului Numele, prenumele
cu participarea procurorului Numele, prenumele
avocatului Numele, prenumele

a judecat în şedinţă publică/închisă (indicaţi) apelul împotriva sentinţei (indicaţi instanţa, data
pronunţării) declarat de avocatul (indicaţi) în cauza penală privindu-l pe inculpatul

Variante: declarat de inculpatul X;


Declarat de avocatul X în interesele inculpatului şi de inculpatul X
Indicaţi numele,prenumele, patronimicul inculpatului, data naşterii şi locul naşterii, naţionalitatea,
studiile, cetăţenia, starea civilă, numărul copiilor minori şi a persoanelor întreţinute (dacă este
aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la
domiciliu, antecedentele penale (dacă există sau nu există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii prevăzută de articolul (numărul, alineatul, lit. articolului) Cod
penal.

Procedura de citare legal executată.


Procurorul s-a pronunţat (indicaţi concret chintesenţa).
Avocatul a pledat (indicaţi concret chintesenţa).

Asupra apelului, în baza materialelor din dosar şi argumentelor prezentate în şedinţă, Colegiul

CONSTATĂ:

- Expuneţi dispozitivul sentinţei instanţei de fond


- Expuneţi succint faptele de săvîrşirea căror inculpatul este declarat vinovat sau a învinuirii sub
care a fost pus
- Expuneţi fondul apelului
- Expuneţi conţinutul solicitărilor părţilor participante la şedinţa judiciară

- Cercetînd materialele dosarului, Colegiul penal trage concluzia că apelul este neîntemeiat şi se
respinge din următoarele motive (expuneţi concluzia generală a instanţei pe marginea apelului,
temeiurile de fapt şi de drept care au dus la respingerea apelului, precum şi motivele adoptării
soluţiei date. Indicaţi probele pe care se întemeiază concluziile instanţei de judecată şi care
demonstrează vinovăţia inculpatului şi explicaţi fiecare probă în parte: declaraţiile părţii vătămate, a
martorilor, a inculpatului, corpurile delicte, procesele-verbale, documente, constatări tehnico-
ştiinţifice etc).

- Astfel, Colegiul penal consideră că instanţa de fond corect a tras concluzia că vina inculpatului
(numele, prenumele) de săvîrşirea infracţiunilor sus-indicate este dovedită pe deplin. Colegiul penal
consideră că instanţa de judecată a ţinut cont de toate circumstanţele reale şi personale, ce ţin de
individualizarea pedepsei, şi i-a numit o pedeapsă corectă, echitabilă şi legală (indicaţi circumstanţele
invocate de instanţă).

- Includeţi decizia instanţei privind recuperarea prejudiciului material cauzat părţii civile prin
infracţiune.

Avînd în vedere cele expuse mai sus, conducîndu-se de art. 415 alin. (1) pct. (1) lit. c), 417-418 Cod
procedură penală, Colegiul penal

D E C I D E:

Respinge apelul părţii civile (numele, prenumele), declarat împotriva sentinţei Judecătoriei
(includeţi denumirea judecătoriei) din (indicaţi data pronunţării sentinţei), ca fiind nefondat şi
menţine sentinţa fără modificări.
Decizia este executorie şi poate fi supusă recursului la Curtea Supremă de Justiţie în termen de
două luni.

Preşedintele şedinţe, judecător

Judecător
Judecător

Notă: la adoptarea sentinţei urmează să se consulte Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.
22 din 12. 12. 2005 cu privire la practica judecării cauzelor penale în ordine de apel.

DECIZIE
DE RESPINGERE A APELULUI CA FIIND INADMISIBIL, CU MENŢINEREA
HOTĂRÎRII ATACATE

DECIZIE
În numele legii

Data, luna, anul____ Oraşul_______

Colegiul penal al Curţii de Apel (Indicaţi denumirea curţii de apel),

în componenţa
preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele
judecătorilor Numele, prenumele
grefierului Numele, prenumele
interpretului Numele, prenumele
cu participarea procurorului Numele, prenumele
avocatului Numele, prenumele

a judecat în şedinţă publică/închisă (indicaţi) apelul împotriva sentinţei (indicaţi instanţa, data
pronunţării) declarat de avocatul (indicaţi) în cauza penală privindu-l pe inculpatul

Variante: declarat de inculpatul X;


Declarat de avocatul X în interesele inculpatului şi de inculpatul X
Indicaţi numele, prenumele, patronimicul inculpatului, data naşterii şi locul naşterii, naţionalitatea,
studiile, cetăţenia, starea civilă, numărul copiilor minori şi a persoanelor întreţinute (dacă este
aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la
domiciliu, antecedentele penale (dacă existăsau nu există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii prevăzută de articolul (numărul, alineatul, lit. articolului) Cod
penal.

Procedura de citare legal executată.


Procurorul s-a pronunţat (indicaţi concret chintesenţa).
Avocatul a pledat (indicaţi concret chintesenţa).

Asupra apelului, în baza materialelor din dosar şi argumentelor prezentate în şedinţă, Colegiul

CONSTATĂ:

- Expuneţi dispozitivul sentinţei instanţei de fond


- Expuneţi succint faptele de săvîrşirea căror inculpatul este declarat vinovat sau a învinuirii sub
care a fost pus
- Expuneţi fondul apelului
- Expuneţi conţinutul solicitărilor părţilor participante la şedinţa judiciară

- Cercetînd materialele dosarului, Colegiul penal consideră necesar de a respinge apelul ca fiind
inadmisibil, din următoarele considerente (expuneţi concluzia generală a instanţei pe marginea
apelului, temeiurile de fapt şi de drept care au dus la respingerea apelului ca fiind inadmisibil,
precum şi motivele adoptării soluţiei date).

- Indicaţi prevederile legale conform cărora apelul respectiv este inadmisibil

- Astfel, Colegiul penal consideră că instanţa de fond corect a tras concluzia că vina inculpatului
(numele, prenumele) de săvîrşirea infracţiunilor sus-indicate este dovedită deplin. Colegiul penal
consideră că instanţa de judecată a ţinut cont de toate circumstanţele reale şi personale, ce ţin de
individualizarea pedepse, şi i-a aplicat o pedeapsă corectă, echitabilă şi legală (indicaţi circumstanţele
invocate de instanţă).

Avînd în vedere cele expuse mai sus, în baza art. 415 alin. (1) lit. b), art. 417-418 CPP, Colegiul penal

D E C I D E:

Respinge apelul (Numele, prenumele şi calitatea procesuală a apelantului), împotriva sentinţei


Judecătoriei (includeţi denumirea judecătoriei) din (indicaţi data pronunţării sentinţei), ca fiind
inadmisibil şi menţine această sentinţă fără modificări.

Decizia este executorie şi poate fi supusă recursului la Curtea Supremă de Justiţie în termen de două
luni.

Preşedintele şedinţei, judecător

Judecător
Judecător

Notă: la adoptarea sentinţei urmează să se consulte Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie
nr. 22 din 12. 12. 2005 cu privire la practica judecării cauzelor penale în ordine de apel.

DECIZIE
DE RESPINGERE A APELULUI CA FIIND DEPUS PESTE TERMEN, CU MENŢINEREA
HOTĂRÎRII ATACATE

DECIZIE
În numele legii

Data, luna, anul_______ Oraşul ______

Colegiul penal al Curţii de Apel (Indicaţi denumirea curţii de apel),

în componenţa
preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele,
judecătorilor Numele, prenumele,
grefierului Numele, prenumele,
interpretului Numele, prenumele,
cu participarea procurorului Numele, prenumele,
avocatului Numele, prenumele,

a judecat în şedinţă publică/închisă (indicaţi) apelul împotriva sentinţei (indicaţi instanţa, data
pronunţării) declarat de avocatul (indicaţi) în cauza penală privindu-l pe inculpatul

Variante: declarat de inculpatul X;


Declarat de avocatul X în interesele inculpatului şi de inculpatul X

Indicaţi numele, prenumele, patronimicul inculpatului, data naşterii şi locul naşterii, naţionalitatea,
studiile, cetăţenia, starea civilă, numărul copiilor minori şi a persoanelor întreţinute (dacă este
aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la
domiciliu, antecedentele penale (dacă există sau nu există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii prevăzută de articolul (numărul, alineatul, lit. articolului) Cod
penal.

Procedura de citare legal executată.


Procurorul s-a pronunţat (indicaţi concret chintesenţa).
Avocatul a pledat (indicaţi concret chintesenţa).

Asupra apelului, în baza materialelor din dosar şi argumentelor prezentate în şedinţă,


Colegiul
CONSTATĂ:

- Expuneţi dispozitivul sentinţei instanţei de fond


- Expuneţi succint faptele de săvîrşirea căror inculpatul este declarat vinovat sau a învinuirii sub
care a fost pus
- Expuneţi fondul apelului
- Expuneţi conţinutul solicitărilor părţilor participante la şedinţa judiciară
Cercetînd materialele dosarului, Colegiul penal conchide că apelul urmează a fi respins ca depus peste
termen din următoarele considerente (expuneţi concluzia generală a instanţei pe marginea apelului,
temeiurile de fapt şi de drept care au dus la respingerea apelului, precum şi motivele adoptării
soluţiei date. Indicaţi probele pe care se întemeiază concluziile instanţei de judecată).

Pentru aceste motive, conducîndu-se de art. 415 alin. (1) pct. (1) lit. a), 417-418 Cod procedură
penală, Colegiul penal

D E C I D E:

Respinge apelul (numele, prenumele şi calitatea procesuală a apelantului) ca fiind tardiv şi menţine
sentinţa Judecătoriei (includeţi denumirea judecătoriei) din (indicaţi data pronunţării sentinţei) fără
modificări.

(Indicaţi că termenul executării pedepsei se calculează din data adoptării deciziei şi că în durata
pedepsei se include tot timpul aflării lui în stare de arest).

Decizia este executorie din momentul pronunţării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă
de Justiţie în termen de două luni.

Preşedintele şedinţei, judecător

Judecător
Judecător

Notă: la adoptarea sentinţei urmează să se consulte Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie
nr. 22 din 12. 12. 2005 cu privire la practica judecării cauzelor penale în ordine de apel.

DECIZII
DE EXAMINARE A APELULUI CU CASAREA SENTINŢEI ŞI REJUDECAREA CAUZEI,
DUPĂ REGULILE PREVĂZUTE PENTRU PRIMA INSTANŢĂ

DECIZIE
DE ADMITERE A APELULUI, CU CASAREA PARŢIALĂ A SENTINŢEI, CU REJUDECAREA CAUZEI ŞI
PRONUNŢAREA UNEI NOI HOTĂRÎRI, POTRIVIT MODULUI STABILIT PENTRU PRIMA INSTANŢĂ

DECIZIE
În numele legii

Data, luna, anul____ Oraşul_____

Colegiul penal al Curţii de Apel (Indicaţi denumirea curţii de apel),

în componenţa
preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele
judecătorilor Numele, prenumele
grefierului Numele, prenumele
interpretului Numele, prenumele
cu participarea procurorului Numele, prenumele
avocatului Numele, prenumele

a judecat în şedinţă publică/închisă (indicaţi) apelul împotriva sentinţei (indicaţi instanţa, data
pronunţării) declarat de avocatul (indicaţi) în cauza penală privindu-l pe inculpatul

Variante: declarat de inculpatul X;


Declarat de avocatul X în interesele inculpatului şi de inculpatul X
Indicaţi numele, prenumele, patronimicul inculpatului, data naşterii şi locul naşterii, naţionalitatea,
studiile, cetăţenia, starea civilă, numărul copiilor minori şi a persoanelor întreţinute (dacă este
aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la
domiciliu, antecedentele penale (dacă există sau nu există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii prevăzută de articolul (numărul, alineatul, lit. articolului) Cod
penal.

Procedura de citare legal executată.


Procurorul s-a pronunţat (indicaţi concret chintesenţa).
Avocatul a pledat (indicaţi concret chintesenţa).

Asupra apelului, în baza materialelor din dosar şi argumentelor prezentate în şedinţă, Colegiul

CONSTATĂ:

- Expuneţi dispozitivul sentinţei instanţei de fond


- Expuneţi succint faptele de săvîrşirea căror inculpatul este declarat vinovat sau a învinuirii sub
care a fost pus
- Expuneţi fondul apelului
- Expuneţi conţinutul solicitărilor părţilor participante la şedinţa judiciară

- Colegiul penal, audiind părţile, examinînd materialele cauzei penale, consideră necesar de a admite
parţial apelul (Numele, prenumele şi calitatea procesuală a apelantului), declarat împotriva sentinţei
Judecătoriei (denumirea judecătoriei) din (indicaţi data emiterii sentinţei), casează această sentinţă,
decide rejudecarea cauzei şi pronunţă o nouă hotărîre, după cum urmează: (Includeţi decizia instanţei
şi motivarea acesteia, inclusiv motivarea casării sentinţei instanţei de fond).

- Indicaţi probele pe care se întemeiază concluziile instanţei de judecată, explicaţi fiecare probă în
parte, indicînd din ce motive ele urmează a fi reapreciate ori respinse ca probe.

- În cazul în care instanţa de apel, la cererea părţilor, a administrat probe noi, ea urmează să le
descrie în textul deciziei, cu aprecierea lor.

Colegiul penal consideră că apelul a fost depus în termenii prevăzuţi de art. 402 CPP.

Avînd în vedere cele expuse mai sus, conducîndu-se de art. 415 alin. (1) pct. (2), 417-418 CPP,
Colegiul penal al Curţii de Apel (Includeţi denumirea curţii de apel)
D E C I D E:

Admite parţial apelul (Numele, prenumele şi calitatea procesuală a apelantului), declarat împotriva
sentinţei Judecătoriei (denumirea judecătoriei) din (indicaţi data emiterii sentinţei), casează această
sentinţă şi pronunţă o nouă hotărîre, după cum urmează:

- Indicaţi decizia instanţei de apel, indicînd pedeapsa aplicabilă conform Codului Penal (dacă este
cazul)

Decizia este executorie şi poate fi supusă recursului la Curtea Supremă de Justiţie în termen de
două luni.

Preşedintele şedinţei, judecător


Judecător
Judecător

Notă: la adoptarea sentinţei urmează să se consulte Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.
22 din 12. 12. 2005 cu privire la practica judecării cauzelor penale în ordine de apel.

DECIZIE DE ADMITERE A APELULUI,


CU CASAREA PARŢIALĂ DIN OFICIU A SENTINŢEI, POTRIVIT ALIN. (2) ART. 409
CPP, CU REJUDECAREA CAUZEI ŞI PRONUNŢAREA UNEI NOI HOTĂRÎRI
POTRIVIT MODULUI STABILIT PENTRU PRIMA INSTANŢĂ, PRIN CARE
ÎNCETEAZĂ PROCESUL PENAL ÎN LEGĂTURĂ CU ÎMPĂCAREA PĂRŢILOR

DECIZIE
În numele legii

Data, luna, anul_______ Oraşul ______

Colegiul penal al Curţii de Apel (Indicaţi denumirea curţii de apel),

în componenţa
preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele
judecătorilor Numele, prenumele
grefierului Numele, prenumele
interpretului Numele, prenumele
cu participarea procurorului Numele, prenumele
avocatului Numele, prenumele

a judecat în şedinţă publică/închisă (indicaţi) apelul împotriva sentinţei (indicaţi instanţa, data
pronunţării) declarat de avocatul (indicaţi) în cauza penală privindu-l pe inculpatul

Variante: declarat de inculpatul X;


Declarat de avocatul X în interesele inculpatului şi de inculpatul X
Indicaţi numele, prenumele, patronimicul inculpatului, data naşterii şi locul naşterii, naţionalitatea,
studiile, cetăţenia, starea civilă, numărul copiilor minori şi a persoanelor întreţinute (dacă este
aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la
domiciliu, antecedentele penale (dacă există sau nu există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii prevăzută de articolul (numărul, alineatul, lit. articolului) Cod
penal.
Procedura de citare legal executată.
Procurorul s-a pronunţat (indicaţi concret chintesenţa).
Avocatul a pledat (indicaţi concret chintesenţa).

Asupra apelului, în baza materialelor din dosar şi argumentelor prezentate în şedinţă, Colegiul

CONSTATĂ:

- Expuneţi dispozitivul sentinţei instanţei de fond


- Expuneţi succint faptele de săvîrşirea căror inculpatul este declarat vinovat sau a învinuirii sub
care a fost pus
- Expuneţi fondul apelului
- Expuneţi conţinutul solicitărilor părţilor participante la şedinţa judiciară.

- Colegiul penal, audiind părţile, examinînd materialele dosarului penal, consideră necesar de a
admite apelul (Numele, prenumele şi calitatea procesuală a persoanei care a înaintat apelul), casează
parţial sentinţa instanţei de fond şi pronunţă o nouă hotărîre, potrivit modului stabilit pentru prima
instanţă, după cum urmează: (Includeţi hotărîrea instanţei de încetare a procesul penal pe motivul
împăcării părţilor şi motivarea acesteia, făcînd referinţă la art. 391 CPP, art. 16 CP şi art.109 CP,
inclusiv motivarea casării parţiale a sentinţei instanţei de fond)

- Indicaţi probele pe care se întemeiază concluziile instanţei de judecată, explicaţi fiecare probă în
parte, indicînd din ce motive ele urmează a fi reapreciate ori respinse ca probe
- În cazul în care instanţa de apel, la cererea părţilor, a administrat probe noi, ea urmează să le
descrie în textul deciziei, cu aprecierea lor.

Avînd în vedere cele expuse mai sus, în baza art. 109 Cod penal, 276, 415 alin. (1) pct. (2), art.
417-418 CPP, Colegiul penal

D E C I D E:

Admite apelul (numele, prenumele şi calitatea procesuală a apelantului), declarat împotriva sentinţei
Judecătoriei (denumirea judecătoriei) din (indicaţi data emiterii sentinţei), casează această sentinţă şi
pronunţă o nouă hotărîre, potrivit modului stabilit pentru prima instanţă, după cum urmează:

- Indicaţi decizia instanţei de apel de încetare a procesului penal în privinţa


lui (numele, prenumele inculpatului), pe art. (indicaţi articolul în baza căruia a fost învinuit
inculpatul) Cod penal, pe motivul împăcării părţilor

- Indicaţi dispoziţiile privind revocarea măsurilor preventive (dacă este cazul).

În rest, sentinţa se menţine.


Decizia este executorie şi poate fi supusă recursului la Curtea Supremă de Justiţie în termen de două
luni.

Preşedintele şedinţei, judecător

Judecător
Judecător

Notă: la adoptarea sentinţei urmează să se consulte Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.
22 din 12. 12. 2005 cu privire la practica judecării cauzelor penale în ordine de apel.

DECIZII DE EXAMINARE A RECURSULUI ÎMPOTRIVA SENTINŢELOR PENTRU


CARE NU ESTE PREVĂZUTĂ CALEA DE ATAC APELUL

DECIZIE
DE RESPINGERE A RECURSULUI, CU MENŢINEREA SENTINŢEI ATACATE, DIN MOTIVUL CĂ RECURSUL ESTE
INADMISIBIL

Dosarul nr.__/anul

DECIZIE
În numele legii

Data, luna, anul Oraşul _____

Colegiul penal al Curţii de Apel (Indicaţi denumirea curţii de apel),

în componenţa
preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele
judecătorilor Numele, prenumele
grefierului Numele, prenumele
interpretului Numele, prenumele

cu participarea
procurorului Numele, prenumele
avocatului Numele, prenumele
reprezentantului părţii vătămate şi civile Numele, prenumele

a judecat în şedinţă publică/închisă (indicaţi) recursul împotriva sentinţei (indicaţi instanţa, data
pronunţării) declarat de avocatul (indicaţi) în cauza penală privindu-l pe inculpatul

Variante: declarat de inculpatul X;


Declarat de avocatul X în interesele şi de inculpatul X
Indicaţi numele, prenumele, patronimicul învinuitului, data naşterii şi locul naşterii, naţionalitatea,
studiile, cetăţenia, starea civilă, numărul copiilor minori şi a persoanelor întreţinute (dacă este
aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la
domiciliu, antecedentele penale (dacă există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii, prevăzută de articolul (numărul, alineatul, lit. articolului) Cod
penal.

Procedura de citare legal executată.


Procurorul s-a pronunţat (indicaţi concret chintesenţa)
Avocatul a pledat (indicaţi concret chintesenţa).

Asupra recursului, în baza materialelor din dosar şi argumentelor prezentate în şedinţă, Colegiul

CONSTATĂ:

- Expuneţi dispozitivul sentinţei instanţei de fond


- Expuneţi succint faptele de săvîrşirea cărora inculpatul este declarat vinovat sau a învinuirii sub
care a fost pus
- Expuneţi fondul recursului
- Expuneţi conţinutul solicitărilor părţilor participante la şedinţa judiciară

Colegiul penal, audiind părţile, examinînd materialele cauzei penale, trage următoarele concluzii:

La pronunţarea sentinţei, instanţa de fond corect a stabilit circumstanţele de fapt şi de drept şi just a
tras concluzia că (numele, prenumele, patronimicul inculpatului) a săvîrşit infracţiunea imputată.

Aceste împrejurări au fost constatate din totalitatea de probe acumulate la cauza penală sus-indicată şi
care au fost corect apreciate, respectîndu-se prevederile art. 101 CPP, din punct de vedere al
pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi veridicităţii, iar toate probele în ansamblu, din punct de vedere
al coroborării lor.

Cercetînd materialele dosarului, Colegiul penal consideră necesar de respins recursul ca fiind
inadmisibil, din următoarele considerente (expuneţi concluzia generală a instanţei pe marginea
recursului, temeiurile de fapt şi de drept care au dus la respingerea recursului ca fiind inadmisibil,
precum şi motivele adoptării soluţiei date).

- Indicaţi prevederile legale conform cărora recursul respectiv este inadmisibil.

Notă: În cazurile cînd recurentul este parte vătămată sau civilă, şi privitor la solicitarea recurentului
(includeţi conţinutul solicitării), Colegiul penal consideră necesar de a respinge recursul părţii
vătămate şi civile (numele, prenumele), în partea penală, împotriva sentinţei Judecătoriei
(denumirea judecătoriei) din (indicaţi data emiterii sentinţei), ca inadmisibil, se va face referinţă la
art. 445 al. 1 şi 401 al. 1 p. 3 şi 4 CPP, conform cărora pot declara recurs: 3) partea vătămată, în ce
priveşte latura penală în cazurile în care procesul penal se porneşte doar la plîngerea prealabilă a
acesteia în condiţiile legii; 4) partea civilă şi partea civilmente responsabilă, în ce priveşte latura
civilă, iar în cazul examinat, astfel de circumstanţe nu există (dacă este cazul).
Avînd în vedere cele expuse mai sus, conducîndu-se de art. 449 alin. (1) pct. 1) lit. c) şi art. 509 alin.
(6) Cod de procedură penală, Colegiul penal al Curţii de Apel Chişinău

D E C I D E:

Respinge recursul recurentului (numele, prenumele şi calitatea procesuală a recurentului), în partea


penală, împotriva sentinţei Judecătoriei (denumirea judecătoriei) din (indicaţi data emiterii
sentinţei), ca fiind inadmisibil.

Indicaţi decizia instanţei de apel privind solicitările recurentului în partea civilă (dacă este cazul).

În rest, sentinţa se menţine.

Decizia este irevocabilă şi susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul pronunţării ei.

Preşedintele şedinţei, judecător

Judecător
Judecător

Notă: Temeiurile pentru recunoaşterea inadmisibilităţii recursului, indicate în speţă, au existat pînă
la recunoaşterea, prin Hotărîrea Curţii Constituţionale, a dreptului părţii vătămate să atace
sentinţele instanţelor de judecată şi în partea penală.

DECIZIE
DE ADMITERE A RECURSULUI,
CU CASAREA PARŢIALĂ A SENTINŢEI DE CONDAMNARE ÎN PARTEA CIVILĂ, CU
REJUDECAREA CAUZEI ŞI PRONUNŢAREA UNEI NOI HOTĂRÎRI

Dosarul nr.___/anul

DECIZIE
În numele legii

Data, luna, anul______ Oraşul ______

Colegiul penal al Curţii de Apel (Indicaţi denumirea curţii de apel),

în componenţa
preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele
judecătorilor Numele, prenumele
grefierului Numele, prenumele
interpretului Numele, prenumele

cu participarea
procurorului Numele, prenumele
avocatului Numele, prenumele
reprezentantului părţii vătămate şi civile Numele, prenumele

a judecat în şedinţă publică/închisă (indicaţi) recursul împotriva sentinţei (indicaţi instanţa, data
pronunţării) declarat de avocatul (indicaţi) în cauza penală privindu-l pe inculpatul

Variante: declarat de inculpatul X;


Declarat de avocatul X în interesele şi de inculpatul X

Indicaţi numele, prenumele, patronimicul învinuitului, data naşterii şi locul naşterii, naţionalitatea,
studiile, cetăţenia, starea civilă, numărul copiilor minori şi a persoanelor întreţinute (dacă este
aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la
domiciliu, antecedentele penale (dacă există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii, prevăzută de articolul (numărul, alineatul, lit. articolului) Cod
penal.

Procedura de citare legal executată.


Procurorul s-a pronunţat (indicaţi concret chintesenţa)
Avocatul a pledat (indicaţi concret chintesenţa).

Asupra recursului, în baza materialelor din dosar şi argumentelor prezentate în şedinţă, Colegiul

CONSTATĂ:

- Expuneţi dispozitivul sentinţei instanţei de fond


- Expuneţi succint faptele de săvîrşirea cărora inculpatul este declarat vinovat sau a învinuirii sub
care a fost pus
- Expuneţi fondul recursului
- Expuneţi conţinutul solicitărilor părţilor participante la şedinţa judiciară

Colegiul penal, audiind părţile, examinînd materialele cauzei penale, trage următoarele concluzii:

La pronunţarea sentinţei, instanţa de fond corect a stabilit circumstanţele de fapt şi de drept şi just a
tras concluzia că (numele, prenumele, patronimicul inculpatului) a săvîrşit infracţiunea imputată.

Aceste împrejurări au fost constatate din totalitatea de probe acumulate la cauza penală sus-indicată şi
care au fost corect apreciate, respectîndu-se prevederile art. 101 CPP, din punct de vedere al
pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi veridicităţii, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere
al coroborării lor.

Colegiul penal consideră necesar de admis recursul (numele, prenumele şi calitatea procesuală a
recurentului), declarat împotriva sentinţei Judecătoriei (denumirea judecătoriei) din (indicaţi data
emiterii sentinţei), în partea civilă, casează această sentinţă în partea civilă şi pronunţă o nouă
hotărîre, potrivit modului stabilit pentru prima instanţă, după cum urmează:

Includeţi decizia instanţei şi motivarea acesteia, inclusiv motivarea casării parţiale a sentinţei
instanţei de fond, în partea civilă
Indicaţi probele pe care se întemeiază concluziile instanţei de judecată, explicaţi fiecare probă în
parte

Avînd în vedere cele expuse mai sus, conducîndu-se de art. 449 alin. (1) pct. (2) lit. b) şi art. 509 alin.
(6) CPP, Colegiul

D E C I D E:

Admite recursul (Numele, prenumele şi calitatea procesuală a recurentului), în partea civilă,


împotriva sentinţei Judecătoriei (denumirea judecătoriei) din (indicaţi data emiterii sentinţei),
casează această sentinţă în partea civilă şi pronunţă o nouă hotărîre, potrivit modului stabilit pentru
prima instanţă, după cum urmează:

Indicaţi hotărîrea instanţei de apel, indicînd cuantumul prejudiciului material sau moral care
urmează a fi încasat de la inculpat (dacă este cazul)

În rest, sentinţa se menţine.

Decizia este irevocabilă şi susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul pronunţării ei.

Preşedintele şedinţei, judecător

Judecător
Judecător

DECIZIE
DE ADMITERE A RECURSULUI,
CU CASAREA PARŢIALĂ A SENTINŢEI DE CONDAMNARE, CU REJUDECAREA
CAUZEI ŞI PRONUNŢAREA UNEI NOI HOTĂRÎRI, PRIN CARE PROCESUL PENAL
ÎNCETEAZĂ

Dosarul nr.___/anul

DECIZIE
În numele legii

Data, luna, anul____ Oraşul _______

Colegiul penal al Curţii de Apel (Indicaţi denumirea curţii de apel),

în componenţa
preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele
judecătorilor Numele, prenumele
grefierului Numele, prenumele
interpretului Numele, prenumele

cu participarea
procurorului Numele, prenumele
avocatului Numele, prenumele
reprezentantului părţii vătămate şi civile Numele, prenumele

a judecat în şedinţă publică/închisă (indicaţi) recursul împotriva sentinţei (indicaţi instanţa, data
pronunţării) declarat de avocatul (indicaţi) în cauza penală privindu-l pe inculpatul

Variante: declarat de inculpatul X;


Declarat de avocatul X în interesele şi de inculpatul X

Indicaţi numele, prenumele, patronimicul învinuitului, data naşterii şi locul naşterii, naţionalitatea,
studiile, cetăţenia, starea civilă, numărul copiilor minori şi a persoanelor întreţinute (dacă este
aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la
domiciliu, antecedentele penale (dacă există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii, prevăzută de articolul (numărul, alineatul, lit. articolului) Cod
penal.

Procedura de citare legal executată.


Procurorul s-a pronunţat (indicaţi concret chintesenţa)
Avocatul a pledat (indicaţi concret chintesenţa).

Asupra recursului, în baza materialelor din dosar şi argumentelor prezentate în şedinţă, Colegiul

CONSTATĂ:

- Expuneţi dispozitivul sentinţei instanţei de fond


- Expuneţi succint faptele de săvîrşirea cărora inculpatul este declarat vinovat sau a învinuirii sub
care a fost pus
- Expuneţi fondul recursului
- Expuneţi conţinutul solicitărilor părţilor participante la şedinţa judiciară

Colegiul penal, audiind părţile, examinînd materialele cauzei penale, consideră că la pronunţarea
sentinţei instanţa de fond corect a stabilit circumstanţele de fapt şi de drept şi just a tras concluzia că
la momentul examinării cauzei penale în instanţa de fond (numele, prenumele, patronimicul
inculpatului) a săvîrşit infracţiunea imputată.

Aceste împrejurări au fost constatate din totalitatea de probe acumulate la cauza penală susindicată şi
care au fost corect apreciate, respectîndu-se prevederile art. 101 CPP, din punct de vedere al
pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi veridicităţii, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere
al coroborării lor.

În şedinţa judiciară inculpatul (numele, prenumele), integral a recunoscut vina sa, s-a căit în cele
comise şi a explicat că (Includeţi explicaţiile inculpatului). Ulterior, în cadrul urmăririi penale paguba
materială cauzată a fost restituită în deplin volum.

Vina inculpatului (numele, prenumele) de asemenea se dovedeşte şi prin materialele dosarului penal şi
anume: (Indicaţi probele pe care se întemeiază concluziile instanţei de recurs şi care demonstrează
vinovăţia inculpatului şi explicaţi fiecare probă în parte (declaraţiile părţii vătămate, a martorilor, a
inculpatului, corpurile delicte, procesele-verbale, documentele, constatările tehnico-ştiinţifice, etc).

Astfel, analizînd toate probele acumulate pe dosar, Colegiul penal consideră că acţiunile lui (numele,
prenumele, patronimicul inculpatului) au fost calificate corect de către instanţa de fond.

Totuşi, Colegiul penal, audiind părţile, examinînd materialele cauzei penale, consideră recursul
inculpatului (numele, prenumele), fondat şi pasibil de admis, casează această sentinţă, rejudecă cauza
cu adoptarea unei noi hotărîri, după cum urmează: va înceta procesul penal în privinţa lui (numele,
prenumele), pe art. (indicaţi numărul articolului), Cod penal pe motivul că au parvenit circumstanţe
prevăzute de lege care exclud urmărirea penală, din următoarele considerente: (includeţi decizia
instanţei şi motivarea acesteia, indicînd circumstanţele prevăzute de lege care exclud urmărirea
penală).

Avînd în vedere cele expuse mai sus, conducîndu-se de art. 275, 332 alin. (1)., 449 alin. (1) pct. 2) lit.
b), 450 CPP, Colegiul

D E C I D E:

Admite recursul (numele, prenumele şi calitatea procesuală a recurentului) declarat împotriva


sentinţei Judecătoriei (denumirea judecătoriei) din (indicaţi data emiterii sentinţei), casează această
sentinţă, rejudecă cauza cu adoptarea unei noi hotărîri, după cum urmează:

Încetează procesul penal în privinţa lui (numele, prenumele, patronimicul) pe art. (indicaţi numărul,
alineatul, lit. articolului) Cod penal pe motivul că au parvenit circumstanţe prevăzute de lege care
exclud urmărirea penală.

Decizia este irevocabilă şi susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul pronunţării ei.

Preşedintele şedinţei, judecător

Judecător
Judecător

DECIZIE
DE ADMITERE A RECURSULUI,
CU CASAREA INTEGRALĂ A SENTINŢEI, DISPUNEREA REJUDECĂRII CAUZEI DE
CĂTRE INSTANŢA DE FOND, DACĂ ESTE NECESARĂ ADMINISTRAREA DE PROBE
SUPLIMENTARE

Dosarul nr.___/anul

DECIZIE
În numele legii

Data, luna, anul Oraşul ____


Colegiul penal al Curţii de Apel (Indicaţi denumirea curţii de apel),

în componenţa
preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele
judecătorilor Numele, prenumele
grefierului Numele, prenumele
interpretului Numele, prenumele

cu participarea
procurorului Numele, prenumele
avocatului Numele, prenumele

a judecat în şedinţă publică/închisă (indicaţi) recursul împotriva sentinţei (indicaţi instanţa, data
pronunţării) declarat de avocatul (indicaţi) în cauza penală privindu-l pe inculpatul

Variante: declarat de inculpatul X;


Declarat de avocatul X în interesele şi de inculpatul X

Indicaţi numele, prenumele, patronimicul învinuitului, data naşterii şi locul naşterii, naţionalitatea,
studiile, cetăţenia, starea civilă, numărul copiilor minori şi a persoanelor întreţinute (dacă este
aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la
domiciliu, antecedentele penale (dacă există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii, prevăzută de articolul (numărul, alineatul, lit. articolului) Cod
penal.

Procedura de citare legal executată.


Procurorul s-a pronunţat (indicaţi concret chintesenţa)
Avocatul a pledat (indicaţi concret chintesenţa).

Asupra recursului, în baza materialelor din dosar şi argumentelor prezentate în şedinţă, Colegiul

CONSTATĂ:

- Expuneţi dispozitivul sentinţei instanţei de fond


- Expuneţi succint faptele de săvîrşirea cărora inculpatul este declarat vinovat sau a învinuirii sub
care a fost pus
- Expuneţi fondul recursului
- Expuneţi conţinutul solicitărilor părţilor participante la şedinţa judiciară

Audiind părţile, examinînd materialele dosarului, Colegiul penal consideră că recursul (Numele,
prenumele şi calitatea procesuală a recurentului), urmează a fi admis parţial, şi casează această
sentinţă, dispunînd rejudecarea cauzei de către instanţa de fond, în alt complet de judecată, din
următoarele motive: (Includeţi motivarea instanţei de recurs în baza prevederilor legale, indicînd
probele pe care se întemeiază concluziile instanţei de judecată)

- Indicaţi şi explicaţi erorile de drept admise de instanţa de fond, care au servit drept temei pentru
casarea sentinţei instanţei de fond şi dispunerea rejudecării cauzei
Deoarece Colegiul penal nu poate repara în procedura de recurs erorile legale admise de către instanţa
de fond, este necesar de a casa această sentinţă şi va dispune rejudecarea cauzei de către instanţa de
fond, în alt complet de judecată.

Avînd în vedere cele expuse, conducîndu-se de art. 449 alin. (1) pct. 2) lit. c), 450 CPP, Colegiul

D E C I D E:

Admite parţial recursul (numele, prenumele şi calitatea procesuală a recurentului) declarat


împotriva sentinţei Judecătoriei (denumirea judecătoriei) din (indicaţi data emiterii sentinţei),
casează această sentinţă şi dispune rejudecarea cauzei de către instanţa de fond, în alt complet de
judecată.

Decizia este irevocabilă şi susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul pronunţării ei.

Preşedintele şedinţei, judecător

Judecător
Judecător

DECIZIE
DE ADMITERE A RECURSULUI,
CU CASAREA PARŢIALĂ A SENTINŢEI ÎN PARTEA NUMIRII PEDEPSEI, CU
REJUDECAREA CAUZEI ŞI PRONUNŢAREA UNEI NOI HOTĂRÎRI

Dosarul nr.___/anul

DECIZIE
În numele legii

Data, luna, anul Oraşul____

Colegiul penal al Curţii de Apel (indicaţi denumirea curţii de apel),

în componenţa
preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele
judecătorilor Numele, prenumele
grefierului Numele, prenumele
interpretului Numele, prenumele

cu participarea
procurorului Numele, prenumele
avocatului Numele, prenumele

a judecat în şedinţă publică/închisă (indicaţi) recursul împotriva sentinţei (indicaţi instanţa, data
pronunţării) declarat de avocatul (indicaţi) în cauza penală privindu-l pe inculpatul

Variante: declarat de inculpatul X;


Declarat de avocatul X în interesele şi de inculpatul X

Indicaţi numele, prenumele, patronimicul învinuitului, data naşterii şi locul naşterii, naţionalitatea,
studiile, cetăţenia, starea civilă, numărul copiilor minori şi a persoanelor întreţinute (dacă este
aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la
domiciliu, antecedentele penale (dacă există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii, prevăzută de articolul (numărul, alineatul, lit. articolului) Cod
penal.

Procedura de citare legal executată.


Procurorul s-a pronunţat (indicaţi concret chintesenţa)
Avocatul a pledat (indicaţi concret chintesenţa).

Asupra recursului, în baza materialelor din dosar şi argumentelor prezentate în şedinţă, Colegiul

CONSTATĂ:

- Expuneţi dispozitivul sentinţei instanţei de fond


- Expuneţi succint faptele de săvîrşirea cărora inculpatul este declarat vinovat sau a învinuirii sub
care a fost pus
- Expuneţi fondul recursului
- Expuneţi conţinutul solicitărilor părţilor participante la şedinţa judiciară

Colegiul penal, audiind părţile, examinînd materialele cauzei penale, conchide că recursul declarat de
către (numele, prenumele şi calitatea procesuală a recurentului), este fondat şi pasibil de a fi admis,
iar sentinţa instanţei de fond este ilegală şi nefondată, pasibilă de a fi casată, pe motivul că instanţa de
fondă incorect a apreciat măsura de pedeapsă aplicată inculpatului (numele, prenumele, patronimicul),
nu s-a ţinut cont de circumstanţele reale şi personale, apreciind eronat circumstanţele cauzei.

Indicaţi şi explicaţi motivele care au servit drept temei pentru casarea sentinţei instanţei de fond, în
partea numirii pedepsei, rejudecarea cauzei şi pronunţarea unei noi hotărîri. Includeţi motivele
invocate de instanţa de recurs privind necesitatea stabilirii unei alte pedepse pentru fapta săvîrşită.

Ţinînd cont de circumstanţele reale şi personale în cauza penală examinată, conducîndu-se de art. 449
alin. (1) pct. 2) lit. b) şi art. 509 alin. (6) CPP, Colegiul penal al Curţii de Apel Chişinău

D E C I D E:
Admite recursul (numele, prenumele şi calitatea procesuală a recurentului) declarat împotriva
sentinţei Judecătoriei (denumirea judecătoriei) din (indicaţi data emiterii sentinţei), casează această
sentinţă în partea numirii pedepsei, rejudecă cauza cu adoptarea unei noi hotărîri, după cum
urmează:

- Indicaţi pedeapsa stabilită inculpatului (numele, prenumele, patronimicul) de instanţa de recurs


conform Codului Penal
- Indicaţi dispoziţiile instanţei măsurilor preventive (dacă este cazul).
Decizia este irevocabilă şi susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul pronunţării ei.
Preşedintele şedinţei, judecător

Judecător
Judecător

DECIZIE
DE ADMITERE A RECURSURILOR MAI MULTOR PERSOANE,
CU CASAREA PARŢIALĂ A SENTINŢEI ÎN PARTEA NUMIRII PEDEPSEI, CU
REJUDECAREA CAUZEI ŞI PRONUNŢAREA UNEI NOI HOTĂRÎRI

Dosarul nr.___/anul

DECIZIE
În numele legii

Data, luna, anul Oraşul ___


Colegiul penal al Curţii de Apel (Indicaţi denumirea curţii de apel),

în componenţa
preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele
judecătorilor Numele, prenumele
grefierului Numele, prenumele
interpretului Numele, prenumele

cu participarea
procurorului Numele, prenumele
avocatului Numele, prenumele

a judecat în şedinţă publică/închisă (indicaţi) recursul împotriva sentinţei (indicaţi instanţa, data
pronunţării) declarat de avocatul (indicaţi) în cauza penală privindu-l pe inculpatul

Variante: declarat de inculpatul X;


Declarat de avocatul X în interesele şi de inculpatul X

Indicaţi numele, prenumele, patronimicul învinuitului, data naşterii şi locul naşterii, naţionalitatea,
studiile, cetăţenia, starea civilă, numărul copiilor minori şi a persoanelor întreţinute (dacă este
aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la
domiciliu, antecedentele penale (dacă există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii, prevăzută de articolul (numărul, alineatul, lit. articolului) Cod
penal.

Procedura de citare legal executată.


Procurorul s-a pronunţat (indicaţi concret chintesenţa)
Avocatul a pledat (indicaţi concret chintesenţa).

Asupra recursului, în baza materialelor din dosar şi argumentelor prezentate în şedinţă, Colegiul
CONSTATĂ:

- Expuneţi dispozitivul sentinţei instanţei de fond


- Expuneţi succint faptele de săvîrşirea cărora inculpatul este declarat vinovat sau a învinuirii sub
care a fost pus
- Expuneţi fondul recursului
- Expuneţi conţinutul solicitărilor părţilor participante la şedinţa judiciară

Colegiul penal, audiind părţile, examinînd materialele cauzei penale, conchide că recursul declarat de
către (numele, prenumele şi calitatea procesuală a recurenţilor), este fondat şi pasibil de a fi admis,
iar sentinţa instanţei de fond este ilegală şi nefondată, pasibilă de a fi casată, pe motivul că instanţa de
judecată incorect a apreciat măsura de pedeapsă aplicată inculpatului (numele, prenumele,
patronimicul) şi (numele, prenumele, patronimicul), nu s-a ţinut cont de circumstanţele reale şi
personale, apreciind eronat circumstanţele cauzei.

- Indicaţi şi explicaţi motivele care au servit drept temei pentru casarea sentinţei instanţei de fond, în
partea numirii pedepsei, rejudecarea cauzei şi pronunţarea unei noi hotărîri. Includeţi motivele
invocate de instanţa de recurs privind necesitatea stabilirii unei alte pedepse pentru fapta săvîrşită.

Avînd în vedere cele expuse mai sus, conducîndu-se de art. 449 alin. (1) pct. 2) lit. b), 450 CPP,
Colegiul

D E C I D E:
Admite recursul (numele, prenumele şi calitatea procesuală a recurenţilor) declarat împotriva
sentinţei Judecătoriei (denumirea judecătoriei) din (indicaţi data emiterii sentinţei), casează această
sentinţă în partea numirii pedepsei, rejudecă cauza cu adoptarea unei noi hotărîri, după cum
urmează:

- Indicaţi pedeapsa stabilită inculpaţilor (numele, prenumele, patronimicul) şi (Numele, prenumele,


patronimicul) de către instanţa de recurs conform Codului Penal.
- Indicaţi dispoziţiile instanţei măsurilor preventive (dacă este cazul).
Decizia este irevocabilă şi susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul pronunţării ei.

Preşedintele şedinţei, judecător


Judecător
Judecător

DECIZIE
DE RESPINGERE A RECURSULUI CA FIIND NEFONDAT,
CU MENŢINEREA HOTĂRÎRII ATACATE

Dosarul nr.___/anul
DECIZIE
În numele legii

Data, luna, anul ____ Oraşul ____

Colegiul penal al Curţii de Apel (Indicaţi denumirea curţii de apel),

în componenţa
preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele
judecătorilor Numele, prenumele
grefierului Numele, prenumele
interpretului Numele, prenumele

cu participarea
procurorului Numele, prenumele
avocatului Numele, prenumele

a judecat în şedinţă publică/închisă (indicaţi) recursul împotriva sentinţei (indicaţi instanţa, data
pronunţării) declarat de avocatul (indicaţi) în cauza penală privindu-l pe inculpatul

Variante: declarat de inculpatul X;


Declarat de avocatul X în interesele şi de inculpatul X

Indicaţi numele, prenumele, patronimicul învinuitului, data naşterii şi locul naşterii, naţionalitatea,
studiile, cetăţenia, starea civilă, numărul copiilor minori şi a persoanelor întreţinute (dacă este
aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la
domiciliu, antecedentele penale (dacă există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii, prevăzută de articolul (numărul, alineatul, lit. articolului) Cod
penal.

Procedura de citare legal executată.


Procurorul s-a pronunţat (indicaţi concret chintesenţa)
Avocatul a pledat (indicaţi concret chintesenţa).

Asupra recursului, în baza materialelor din dosar şi argumentelor prezentate în şedinţă, Colegiul

CONSTATĂ:

- Expuneţi dispozitivul sentinţei instanţei de fond


- Expuneţi succint faptele de săvîrşirea cărora inculpatul este declarat vinovat sau a învinuirii sub
care a fost pus
- Expuneţi fondul recursului
- Expuneţi conţinutul solicitărilor părţilor participante la şedinţa judiciară

Cercetînd materialele dosarului şi audiind părţile, Colegiul penal consideră că recursul declarat este
nefondat şi pasibil de a fi respins, iar sentinţa instanţei de fond este legitimă şi fondată, pasibilă de a fi
menţinută, pe motivul că instanţa de fond corect a apreciat măsura de pedeapsă aplicată inculpatului
(Numele, prenumele, patronimicul), ţinînd cont de circumstanţele reale şi personale, şi de
circumstanţele cauzei.

- Expuneţi concluzia generală a instanţei pe marginea apelului, temeiurile de fapt şi de drept care au
dus la respingerea recursului ca nefondat, precum şi motivele adoptării soluţiei date. Indicaţi probele
pe care se întemeiază concluziile instanţei de judecată şi care demonstrează nevinovăţia inculpatului
şi explicaţi fiecare probă în parte: declaraţiile părţii vătămate, a martorilor, a inculpatului, corpurile
delicte, procesele-verbale, documente, constatări tehnico-ştiinţifice etc.

Colegiul Penal consideră că instanţa de judecată a ţinut cont de toate circumstanţele reale şi personale
şi a emis o sentinţă de achitare corectă, echitabilă şi legală (indicaţi circumstanţele invocate de
instanţă).

Avînd în vedere cele expuse mai sus, conducîndu-se de art. 449 alin. (1) pct. 1) lit. a) şi art. 509
alin.6 CPP, Colegiul

D E C I D E:

Respinge recursul (numele, prenumele şi calitatea procesuală a recurentului), împotriva sentinţei


Judecătoriei (denumirea judecătoriei) din (indicaţi data emiterii sentinţei), ca fiind nefondat,
menţinînd această sentinţă fără modificări.

Decizia este irevocabilă şi susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul pronunţării ei.

Preşedinte şedinţei, judecător

Judecător
Judecător

DECIZIE
DE ADMITERE A RECURSULUI,
CU CASAREA PARŢIALĂ A SENTINŢEI, CU REJUDECAREA CAUZEI ŞI
PRONUNŢAREA UNEI NOI HOTĂRÎRI POTRIVIT MODULUI STABILIT PENTRU
PRIMA INSTANŢĂ, CU ÎNCETAREA PROCESULUI PENAL

Dosarul nr.___/anul

DECIZIE
În numele legii

Data, luna, anul ____ Oraşul ___

Colegiul penal al Curţii de Apel (Indicaţi denumirea curţii de apel),

în componenţa
preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele
judecătorilor Numele, prenumele
grefierului Numele, prenumele
interpretului Numele, prenumele

cu participarea
procurorului Numele, prenumele
avocatului Numele, prenumele

a judecat în şedinţă publică/închisă (indicaţi) recursul împotriva sentinţei (indicaţi instanţa, data
pronunţării) declarat de avocatul (indicaţi) în cauza penală privindu-l pe inculpatul

Variante: declarat de inculpatul X;


Declarat de avocatul X în interesele şi de inculpatul X

Indicaţi numele, prenumele, patronimicul învinuitului, data naşterii şi locul naşterii, naţionalitatea,
studiile, cetăţenia, starea civilă, numărul copiilor minori şi a persoanelor întreţinute (dacă este
aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la
domiciliu, antecedentele penale (dacă există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii, prevăzută de articolul (numărul, alineatul, lit. articolului) Cod
penal.

Procedura de citare legal executată.


Procurorul s-a pronunţat (indicaţi concret chintesenţa).
Avocatul a pledat (indicaţi concret chintesenţa).

Asupra recursului, în baza materialelor din dosar şi argumentelor prezentate în şedinţă, Colegiul

CONSTATĂ:

- Expuneţi dispozitivul sentinţei instanţei de fond


- Expuneţi succint faptele de săvîrşirea cărora inculpatul este declarat vinovat sau a învinuirii sub
care a fost pus
- Expuneţi fondul recursului
- Expuneţi conţinutul solicitărilor părţilor participante la şedinţa judiciară

Colegiul penal, audiind părţile, examinînd materialele cauzei penale, consideră că la pronunţarea
sentinţei instanţa de fond corect a stabilit circumstanţele de fapt şi de drept şi just a tras concluzia că
la momentul examinării cauzei penale în instanţa de fond (numele, prenumele inculpatului) a săvîrşit
faptele imputate.

Aceste împrejurări au fost constatate din totalitatea de probe acumulate la cauza penală sus-indicată
şi care au fost corect apreciate, respectîndu-se prevederile art. 101 CPP, din punct de vedere al
pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi veridicităţii , iar toate probele în ansamblu - din punct de
vedere al coroborării lor.

- Indicaţi probele pe care se întemeiază concluziile instanţei de recurs şi care demonstrează


vinovăţia inculpatului şi explicaţi fiecare probă în parte (declaraţiile părţii vătămate, a martorilor,
a inculpatului, corpurile delicte, procesele-verbale, documentele, constatările tehnico-ştiinţifice
etc.).
Astfel, analizînd toate probele acumulate pe dosar, Colegiul penal consideră că acţiunile lui (numele,
prenumele, patronimicul inculpatului) au fost calificate corect de către instanţa de fond.

Totuşi, Colegiul penal, audiind părţile, examinînd materialele cauzei penale, consideră necesar de a
admite recursul inculpatului (numele, prenumele), din alte motive, conform prevederilor art. 409 al. 2
CPP, şi de încetat procesul penal în privinţa lui (Numele, prenumele , patronimicul inculpatului) pe
art. (indicaţi numărul, alineatul, lit. articolului) Cod penal pe motivul că există circumstanţe care
exclud pornirea urmăririi penale şi tragerea lui la răspunderea penală, din următoarele considerente:
(Includeţi circumstanţele prevăzute de lege care exclud urmărirea penală, motivînd astfel decizia
instanţei de recurs).

Avînd în vedere cele expuse mai sus, conducîndu-se de art. 332 alin. (1)., 391 alin. (1) pct. 5), 415
alin. (1) pct. 1) lit. c) şi pct. 2) CPP, Colegiul

D E C I D E:

Admite, din alte motive, în baza art. 409 alin. (2) CPP, recursul (numele, prenumele şi calitatea
procesuală a recurentului), împotriva sentinţei Judecătoriei (denumirea judecătoriei) din (indicaţi
data emiterii sentinţei), casează în parte această sentinţă şi pronunţă o nouă hotărîre, după cum
urmează:

Încetează procesul penal în privinţa lui (numele, prenumele, patronimicul), pe art. (indicaţi numărul,
alineatul, lit. articolului) Cod penal pe motivul că există circumstanţe care exclud pornirea urmăririi
penale şi tragerea lui la răspunderea penală.

Indicaţi dispoziţiile instanţei de recurs privind solicitările altor participanţi (dacă este cazul).

În rest, sentinţa se menţine.

Decizia este irevocabilă şi susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul pronunţării ei.

Preşedintele şedinţei, judecător

Judecător
Judecător

DECIZIE
DE ADMITERE A RECURSULUI,
CU CASAREA SENTINŢEI, CU REJUDECAREA CAUZEI ŞI PRONUNŢAREA UNEI NOI
HOTĂRÎRI, POTRIVIT MODULUI STABILIT PENTRU PRIMA INSTANŢĂ, DE
ÎNCETARE A PROCESULUI PENAL ÎN LEGĂTURĂ CU ÎMPĂCAREA PĂRŢILOR

Dosarul nr.___/anul
DECIZIE
În numele legii

Data, luna, anul Oraşul _______

Colegiul penal al Curţii de Apel (Indicaţi denumirea curţii de apel),

în componenţa
preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele,
judecătorilor Numele, prenumele,
grefierului Numele, prenumele,
interpretului Numele, prenumele,

cu participarea
procurorului Numele, prenumele,
avocatului Numele, prenumele,

a judecat în şedinţă publică/închisă (indicaţi) recursul împotriva sentinţei (indicaţi instanţa, data
pronunţării) declarat de avocatul (indicaţi) în cauza penală privindu-l pe inculpatul

Variante: declarat de inculpatul X;


Declarat de avocatul X în interesele şi de inculpatul X

Indicaţi numele, prenumele, patronimicul învinuitului, data naşterii şi locul naşterii, naţionalitatea,
studiile, cetăţenia, starea civilă, numărul copiilor minori şi a persoanelor întreţinute (dacă este
aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la
domiciliu, antecedentele penale (dacă există), cunoaşterea limbii de stat,

învinuit de săvîrşirea infracţiunii, prevăzută de articolul (numărul, alineatul, lit. articolului) Cod
penal.

Procedura de citare legal executată.


Procurorul s-a pronunţat (indicaţi concret chintesenţa).
Avocatul a pledat (indicaţi concret chintesenţa).

Asupra recursului, în baza materialelor din dosar şi argumentelor prezentate în şedinţă, Colegiul

CONSTATĂ:

- Expuneţi dispozitivul sentinţei instanţei de fond


- Expuneţi succint faptele de săvîrşirea cărora inculpatul este declarat vinovat sau a învinuirii sub
care a fost pus
- Expuneţi fondul recursului
- Expuneţi conţinutul solicitărilor părţilor participante la şedinţa judiciară

Colegiul penal, audiind părţile, examinînd materialele dosarului penal, consideră recursul întemeiat şi
necesar de a fi încetat procesul penal în privinţa lui (numele, prenumele inculpatului) pe art.
(includeţi numărul articolului) Cod penal, pe motivul împăcării părţilor, deoarece, conform cererii
părţii vătămate (numele, prenumele/denumirea), din (indicaţi data depunerii cererii), aceasta nu are
careva pretenţii materiale faţă de (numele, prenumele inculpatului) şi solicită încetarea procesului
penal în legătură cu împăcarea.

Colegiul penal consideră că, într-adevăr, a avut loc o împăcare a părţilor, cu respectarea tuturor
prevederilor legale, reglementate de art. 109 Cod penal, conform cărora: (1) Împăcarea este actul de
înlăturare a răspunderii penale pentru o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă, infracţiuni prevăzute
la capitolele II – VI din Partea specială, precum şi în cazurile prevăzute de procedura penală.
Împăcarea este personală şi produce efecte juridice din momentul pornirii urmăririi penale şi pînă la
retragerea completului de judecată pentru deliberare.

- Indicaţi probele pe care se întemeiază concluziile instanţei de recurs, explicaţi fiecare probă în
parte.

Astfel, după cum rezultă din cele sus-indicate, nu există nici un impediment legal care ar servi drept
temei de a refuza încetarea procesului în legătură cu împăcarea părţilor. Din aceste considerente,
Colegiul penal consideră necesar de casat sentinţa instanţei de fond, cu pronunţarea unei noi hotărîri
potrivit modului stabilit pentru prima instanţă, prin care se va înceta procesul penal în privinţa lui
(numele, prenumele, patronimicul inculpatului), pe art. (includeţi numărul, alineatul, lit. articolului)
Cod penal în legătură cu împăcarea părţilor, conform prevederilor art. 109 Cod penal.

Avînd în vedere cele expuse mai sus, în baza art. 332, 449 alin. (1) pct. 2) lit. b) şi art. 509 alin. (6)
CPP, Colegiul

D E C I D E:

Admite recursul (numele, prenumele şi calitatea procesuală a recurentului), împotriva sentinţei


Judecătoriei (denumirea judecătoriei) din (indicaţi data emiterii sentinţei), casează această sentinţă,
rejudecă cauza cu adoptarea unei noi hotărîri, după cum urmează:

Încetează procesul penal în privinţa lui (numele, prenumele, patronimicul inculpatului), pe art.
(Includeţi numărul, alineatul, lit. articolului) Cod penal în legătură cu împăcarea părţilor, pe motivul
împăcării părţilor.

În rest, sentinţa se menţine.

Decizia este irevocabilă şi susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul pronunţării ei.

Preşedintele şedinţei, judecător


Judecător
Judecător

ÎNCHEIERE
DE ÎNCETARE A PROCEDURII DE APEL ÎN LEGĂTURĂ CU RETRAGEREA APELULUI
DE CĂTRE APELANT
Dosarul nr._______

ÎNCHEIERE
În numele legii

Data, luna, anul Oraşul_______

Colegiul Penal al Curţii de Apel (Indicaţi denumirea curţii de apel)

în componenţa
preşedintelui şedinţei de judecată, judecător Numele, prenumele
judecătorilor Numele, prenumele
grefierului Numele, prenumele
interpretului Numele, prenumele
cu participarea
procurorului Numele, prenumele
avocatului Numele, prenumele

judecînd în şedinţă deschisă recursul împotriva sentinţei Judecătoriei


(indicaţi) declarat de inculpatul

Indicaţi numele, prenumele, patronimicul învinuitului, data naşterii şi locul naşterii, naţionalitatea,
studiile, cetăţenia, statutul matrimonial, numărul copiilor minori şi a persoanelor întreţinute (dacă
este aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de invaliditate (dacă este aplicabil), adresa de la
domiciliu, antecedentele penale (dacă există), cunoaşterea limbii de stat,

Învinuit de săvîrşirea infracţiunii, prevăzute de articolul (numărul, alineatul, lit. articolului) Cod
penal,

CONSTATĂ:

- Expuneţi dispozitivul sentinţei instanţei de fond


- Expuneţi succint învinuirea sub care a fost pus inculpatul
- Expuneţi fondul apelului
- Expuneţi conţinutul solicitărilor apelantului

În şedinţa instanţei de apel (numele, prenumele şi calitatea procesuală a apelantului), a depus o


cerere scrisă, în care indică că îşi retrage apelul şi solicită încetarea procedurii de apel, pe acest temei.

În şedinţa instanţei de apel (numele, prenumele şi calitatea procesuală a apelantului), fiind ascultat
cu privire la cererea scrisă, a explicat că îşi retrage apelul din propria dorinţă, asupra lui n-a fost nici o
influenţă fizică sau psihică, care l-ar fi determinat să-şi retragă apelul, fiind conştient de consecinţele
retragerii apelului, în rezultatul căror dînsul nu va mai putea ataca sentinţa cu apel şi este complet de
acord.
Colegiul penal, audiind părţile, examinînd materialele dosarului penal, consideră posibilă admiterea
retragerii apelului de către (numele, prenumele şi calitatea procesuală a apelantului), constatînd că
această retragere exprimă voinţa proprie a (numele, prenumele şi calitatea procesuală a apelantului),
şi că asupra lui n-a a fost nici o influenţă fizică sau psihică, care l-ar fi determinat să-şi retragă apelul,
şi aceasta nu încalcă drepturile şi libertăţile legale ale (numele, prenumele şi calitatea procesuală a
apelantului).

Avînd în vedere cele expuse mai sus, în baza art. 407 CPP, Colegiul penal

DISPUNE:

Admite retragerea apelului declarat de (numele, prenumele şi calitatea procesuală a apelantului)


împotriva sentinţei Judecătoriei (denumirea judecătoriei) din (indicaţi data emiterii sentinţei), şi
încetează procedura de apel.

Preşedintele şedinţei, judecător

Judecător
Judecător

S-ar putea să vă placă și