Sunteți pe pagina 1din 52

ÎNCHEIERI

ÎNCHEIERE
PRIVIND AUTORIZAREA RIDICĂRII DESCIFRĂRILOR TELEFONICE

ÎNCHEIERE
În numele legii

Data, luna, anul Oraşul___

Judecătoria (indicaţi denumirea), în componenţa

judecătorului de instrucţie Numele, prenumele,

cu participarea

procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea) Numele, prenumele,

judecînd în şedinţă închisă demersul procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea),


(numele, prenumele procurorului), privind autorizarea ridicării descifrărilor telefonice de la
(indicaţi denumirea furnizorului de servicii telefonice), pe cauza penală nr. (includeţi
numărul cauzei penale);

C O N S T A T Ă:

Cauza penală nr. (includeţi numărul cauzei penale) a fost pornită în baza art. (indicaţi
numărul, alineatul, lit. articolului) Cod penal.

Procurorul a depus un demers privind autorizarea ridicării descifrărilor telefonice a


apelurilor (indicaţi numerele de telefon şi tipul convorbirilor telefonice: intrare – ieşire,
inclusiv interurbane şi internaţionale), motivînd că (argumentaţi motivele şi indicaţi
scopurile efectuării acestei acţiuni).

Procurorul în şedinţa de judecată susţine demersul, solicitînd admiterea acestuia.

Verificînd argumentele demersului declarat, instanţa consideră că acesta urmează a fi


admis din următoarele considerente: Includeţi motivarea admiterii demersului procurorului,
indicînd scopul şi motivînd necesitatea efectuării acestei acţiuni. Motivaţi legitimitatea
implicării agenţilor statului în viaţa privată a persoanelor deţinătoare de numerele de
telefon solicitate, făcînd referinţă la prevederile legale relevante.

Avînd în vedere cele expuse, în temeiul prevederilor art. 301, 305 - 306 Cod de
procedură penală, instanţa de judecată

D I S P U N E:

Admite demersul declarat, autorizează ridicarea descifrărilor convorbirilor telefonice


din (indicaţi denumirea furnizorului de servicii telefonice), desfăşurate pe numerele de
telefon (indicaţi numerele de telefon şi tipul convorbirilor telefonice: intrare – ieşire,

1
inclusiv interurbane şi internaţionale) în perioada de timp (indicaţi termenul pentru care
este autorizată acţiunea).

Încheierea este irevocabilă.

Judecător de instrucţie Numele, prenumele

Notă: la adoptarea încheierii urmează a fi consultată Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de


Justiţie nr. 7 din 4 iulie 2005 Cu privire la practica asigurării controlului judecătoresc de
către judecătorul de instrucţie în procesul urmăririi penale, precum şi jurisprudenţa CEDO.

ÎNCHEIERE
PRIVIND AUTORIZAREA INTERCEPTĂRII CONVORBIRILOR TELEFONICE

ÎNCHEIERE
În numele legii

Data, luna, anul Ora___

Judecătoria (indicaţi denumirea), în componenţa

judecătorului de instrucţie Numele, prenumele,

cu participarea

procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea) Numele, prenumele,

judecînd în şedinţă închisă demersul procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea),


(numele, prenumele procurorului), privind autorizarea interceptării convorbirilor telefonice,

C O N S T A TĂ :

Cauza penală nr. (includeţi numărul cauzei penale) a fost pornită în baza art. (indicaţi
numărul articolului) Cod penal.

Procurorul în Procuratura (indicaţi denumirea), (numele, prenumele procurorului) a


depus un demers privind autorizarea interceptării convorbirilor telefonice la numărul de
telefon (indicaţi numărul de telefon), care-i aparţine abonatului reţelei telefonice (indicaţi
denumirea furnizorului de servicii telefonice), domiciliat în (indicaţi adresa abonatului), pe
termen de (indicaţi termenul pentru care este autorizată acţiunea).

Autorul demersului a argumentat solicitarea prin următoarele: Includeţi


argumentarea motivelor efectuării acestei acţiuni şi indicaţi scopurile acesteia, descriind
succint fapta infracţională pentru descoperirea căreia este solicitată autorizarea respectivă.

Instanţa, verificînd argumentele demersului, audiind opiniile procurorului şi ale


ofiţerului de urmărire penală, consideră necesar a admite demersul procurorului, din
următoarele considerente: Includeţi motivarea admiterii demersului procurorului, indicînd
scopul şi motivînd necesitatea efectuării acestei acţiuni. Motivaţi legitimitatea implicării
2
agenţilor statului în viaţa privată a persoanei a cărei convorbiri telefonice urmează a fi
interceptate, făcînd referinţă la prevederile legale relevante.

Avînd în vedere cele expuse, în temeiul prevederilor art. 135, 305 - 306 Cod de
procedură penală, instanţa

D I S P U N E:

Autorizarea interceptării convorbirilor telefonice la numărul de telefon (indicaţi


numărul de telefon), care-i aparţine abonatului reţelei telefonice (indicaţi denumirea
furnizorului de servicii telefonice), domiciliat în (indicaţi adresa abonatului), pe termen de
(indicaţi termenul pentru care este autorizată acţiunea) din momentul emiterii încheierii.
Casetele cu originalul înregistrărilor şi reproducerea scrisă a înregistrărilor urmează a
fi prezentate judecătorului de instrucţie.

Încheierea este irevocabilă.

Judecător de instrucţie Numele, prenumele

Notă: la adoptarea încheierii urmează a fi consultată Hotărîrea Plenului Curţii Supreme


de Justiţie nr. 7 din 4 iulie 2005 cu privire la practica asigurării controlului
judecătoresc de către judecătorul de instrucţie în procesul urmăririi penale, precum şi
jurisprudenţa CEDO.

SCRISOARE INFORMATIVĂ
DESPRE INTERCEPTARE

Includeţi adresa persoanei în privinţa căreia a fost emisă autorizaţia de interceptare a


convorbirilor telefonice

Conform art. 135, al. (6) Cod de procedură penală Vă aduc la cunoştinţă, că în baza
ordonanţei procurorului emise pe cauza penală nr. (includeţi numărul cauzei penale),
autorizată prin încheierea judecătorului de instrucţie din (indicaţi data emiterii încheierii
respective) a fost exercitată interceptarea convorbirilor telefonice la numărul de telefon
(indicaţi numărul de telefon), care-i aparţine abonatului reţelei telefonice (indicaţi
denumirea furnizorului de servicii telefonice), domiciliat în (indicaţi adresa abonatului), pe
termen de (indicaţi termenul pentru care este autorizată acţiunea) din momentul emiterii
încheierii.

Judecător de instrucţie Numele, prenumele

ÎNCHEIERE
PRIVIND VERIFICAREA LEGALITĂŢII ACŢIUNII DE URMĂRIRE PENALĂ -
CERCETĂRII LA FAŢA LOCULUI ÎN AUTOMOBIL

ÎNCHEIERE
În numele legii

3
Data, luna, anul Ora ___

Judecătoria (indicaţi denumirea), în componenţa

judecătorului de instrucţie Numele, prenumele,

cu participarea

procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea) Numele, prenumele,

a efectuat în şedinţă închisă verificarea legalităţii acţiunilor de urmărire penală – cercetarea


la faţa locului în automobil,

C O N S T A T Ă:

Procurorul a depus un demers de efectuare a controlul legalităţii acţiunilor de


urmărire penală – cercetarea la faţa locului în automobil, motivînd următoarele: Includeţi
argumentarea motivelor şi necesitatea efectuării acestei acţiuni şi indicaţi scopurile
acesteia, descriind succint fapta infracţională pentru descoperirea căreia este solicitat
controlul legalităţii acestei acţiuni de urmărire penală.

Pe fapta dată a fost pornită urmărirea penală în baza art. (indicaţi numărul, alineatul,
lit. articolului) Cod penal.

La (indicaţi data şi ora), materialele cu demersul procurorului au fost prezentate


judecătorului de instrucţie pentru verificarea legalităţii acţiunii nominalizate.

Procurorul în şedinţa de judecată a solicitat admiterea demersului său şi confirmarea


legalităţii cercetării la faţa locului, efectuată de către ofiţerul de urmărire penală (numele,
prenumele) în automobilul menţionat.

Audiind explicaţiile procurorului şi examinînd materialele prezentate, instanţa de


judecată consideră că demersul urmează a fi admis din următoarele considerente: Includeţi
motivarea admiterii demersului procurorului, indicînd scopul şi motivînd necesitatea
efectuării acestei acţiuni. Motivaţi legitimitatea implicării agenţilor statului în viaţa
privată a persoanei, făcînd referinţă la prevederile legale relevante.

Avînd în vedere cele expuse, instanţa consideră necesar de a declara legală


efectuarea cercetării la faţa locului în automobilul de model (indicaţi modelul
automobilului), cu numărul de înmatriculare (indicaţi numărul de înmatriculare), care
aparţine (numele, prenumele proprietarului automobilului).

În temeiul prevederilor art. 301, 305, 306 Cod de procedură penală, instanţa de
judecată

D I S P U N E:

Declară legală efectuarea cercetării la faţa locului în automobilul de model (indicaţi


modelul automobilului), cu numărul de înmatriculare (indicaţi numărul de înmatriculare),
care aparţine (numele, prenumele proprietarului automobilului) de către (numele, prenumele
şi gradul ofiţerului de urmărire penală care a efectuat acţiunea respectivă) la (indicaţi data
efectuării acţiunii de urmărire penală).
4
Încheierea este irevocabilă.

Judecător de instrucţie Numele, prenumele

Notă: la adoptarea încheierii urmează a fi consultată Hotărîrea Plenului Curţii Supreme


de Justiţie nr. 7 din 4 iulie 2005 cu privire la practica asigurării controlului
judecătoresc de către judecătorul de instrucţie în procesul urmăririi penale, precum şi
jurisprudenţa CEDO.

ÎNCHEIERE
PRIVIND VERIFICAREA LEGALITĂŢII ACŢIUNII DE URMĂRIRE PENALĂ –
EXAMINAREA CORPORALĂ

ÎNCHEIERE
În numele legii

Data, luna, anul Ora ___

Judecătoria (indicaţi denumirea), în componenţa

judecătorului de instrucţie Numele, prenumele,

cu participarea

procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea) Numele, prenumele,

a examinat în şedinţă închisă demersul procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea),


(numele, prenumele procurorului), privind verificarea legalităţii acţiunii de urmărire penală
– examinarea corporală,

C O N S T A T Ă:

Procurorul a depus un demers de efectuare a controlul legalităţii acţiunii de urmărire


penală – examinarea corporală a (numele, prenumele persoanei în privinţa căreia este
solicitat demersul), motivînd următoarele: Includeţi argumentarea motivelor şi necesitatea
efectuării acestei acţiuni şi indicaţi scopurile acesteia, descriind succint fapta infracţională
pentru descoperirea căreia este solicitat controlul legalităţii acestei acţiuni de urmărire
penală.

Pe fapta dată a fost pornită urmărirea penală în baza art. (indicaţi numărul, alineatul,
lit. articolului) Cod penal.

La (indicaţi data şi ora), materialele cu demersul procurorului au fost prezentate


judecătorului de instrucţie pentru verificarea legalităţii acţiunii nominalizate.

Procurorul în şedinţa de judecată a susţinut demersul şi a solicitat confirmarea


legalităţii efectuării examinării corporale în privinţa (numele, prenumele persoanei în
privinţa căreia este solicitat demersul).
5
Examinînd demersul procurorului şi materialele prezentate, instanţa consideră că
demersul urmează a fi admis din următoarele considerente: Includeţi motivarea admiterii
demersului procurorului, indicînd scopul şi motivînd necesitatea efectuării acestei acţiuni.
Motivaţi legitimitatea implicării agenţilor statului în viaţa privată a persoanei, făcînd
referinţă la prevederile legale relevante.

Avînd în vedere cele expuse, instanţa consideră necesar de a declara legală


efectuarea examinării corporale.

În temeiul prevederilor art. 301, 305, 306 Cod de procedură penală, instanţa de
judecată
D I S P U N E:

Admite demersul procurorului, declară legală examinarea corporală a (numele,


prenumele şi anul naşterii persoanei în privinţa căreia este eliberată această autorizaţie),
efectuată de către (numele, prenumele şi gradul ofiţerului de urmărire penală care a
efectuat acţiunea respectivă) la (indicaţi data efectuării acţiunii de urmărire penală).

Încheierea este irevocabilă.

Judecător de instrucţie Numele, prenumele

Notă: la adoptarea încheierii urmează de consultat Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de


Justiţie nr. 7 din 4 iulie 2005 cu privire la practica asigurării controlului judecătoresc
de către judecătorul de instrucţie în procesul urmăririi penale, precum şi jurisprudenţa
CEDO.

ÎNCHEIERE
PRIVIND AUTORIZAREA RIDICĂRII DOCUMENTELOR DIN INSTITUŢIE
BANCARĂ CE CONSTITUIE SECRET BANCAR

ÎNCHEIERE
În numele legii

Data, luna, anul Ora ___

Judecătoria (indicaţi denumirea), în componenţa

judecătorului de instrucţie Numele, prenumele,

cu participarea

procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea) Numele, prenumele,

a judecat în şedinţă închisă demersul procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea),


(numele, prenumele procurorului), privind autorizarea efectuării acţiunilor de urmărire

6
penală - ridicarea documentelor din instituţia bancară ce constituie secret bancar, pe cauza
penală (includeţi numărul cauzei penale),

C O N S T A T Ă:

Cauza penală nr. (includeţi numărul cauzei penale) a fost pornită de către Procuratura
(indicaţi denumirea), la (indicaţi data pornirii cauzei penale), în baza art. (indicaţi numărul,
alineatul, lit. articolului) Cod penal.

Procurorul a depus un demers privind autorizarea ridicării documentelor din instituţia


bancară ce constituie secret bancar aparţinînd (numele, prenumele persoanei în privinţa
căreia este solicitat demersul), motivînd următoarele: Includeţi argumentarea motivelor
efectuării acestei acţiuni şi indicaţi scopurile acesteia, descriind succint fapta infracţională
pentru descoperirea căreia este solicitată autorizarea respectivă.

Procurorul în şedinţa de judecată a susţinut demersul şi a solicitat autorizarea ridicării


din (indicaţi denumirea băncii) a unor documente în original ce au importanţă pentru cauza
dată şi care prezintă secret bancar, ce ţin de transferurile băneşti pe numele (numele,
prenumele persoanei în privinţa căreia este solicitat demersul).

Analizînd materialele prezentate instanţei de judecată, audiind opinia procurorului,


instanţa de judecată consideră demersul întemeiat şi urmează a fi admis, deoarece: Includeţi
motivarea admiterii demersului procurorului, indicînd scopul şi motivînd necesitatea
efectuării acestei acţiuni. Motivaţi legitimitatea accesării de către agenţilor statului a
datelor personale ale persoanelor, făcînd referinţă la prevederile legale relevante.

În baza celor expuse, conducîndu-se de prevederile art. 301,303,305,306, Codul de


Procedură Penală, instanţa de judecată

D I S P U N E:

Admite demersul procurorului, autorizează efectuarea ridicării în original din


(indicaţi denumirea băncii) a documentelor conform ordonanţei de ridicare din (indicaţi
data emiterii ordonaţei respective) emisă de către procurorul (numele, prenumele), ce ţin de
transferurile băneşti pe numele (numele, prenumele, patronimicul persoanei în privinţa
căreia este solicitat demersul).

Încheierea este irevocabilă.

Judecător de instrucţie Numele, prenumele

Notă: la adoptarea încheierii urmează a fi consultată Hotărîrea Plenului Curţii Supreme


de Justiţie nr. 7 din 4 iulie 2005 cu privire la practica asigurării controlului
judecătoresc de către judecătorul de instrucţie în procesul urmăririi penale, precum şi
jurisprudenţa CEDO.

ÎNCHEIERE
PRIVIND AUTORIZAREA EXHUMĂRII CADAVRULUI

7
ÎNCHEIERE
În numele legii

Data, luna, anul Ora___

Judecătoria (indicaţi denumirea), în componenţa

judecătorului de instrucţie Numele, prenumele,

cu participarea

procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea) Numele, prenumele,

judecînd în şedinţă închisă demersul procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea),


(numele, prenumele procurorului), privind autorizarea exhumării cadavrului,
CONSTATĂ:

Cauza penală cu nr. (includeţi numărul cauzei penale) a fost pornită în baza indicilor art.
(indicaţi numărul, alineatul, lit. articolului) Cod penal, pe faptul accidentului rutier care a
avut loc pe str. (indicaţi strada) din or. (indicaţi oraşul), în rezultatul cărui fapt a decedat
(numele, prenumele, patronimicul).

Procurorul a depus un demers privind autorizarea petrecerii exhumării cadavrului lui


(numele, prenumele, patronimicul), pentru efectuarea unei expertize complexe privitor la
cauza decesului victimei, invocînd următoarele: Includeţi argumentarea motivelor şi
necesitatea efectuării acestei acţiuni şi indicaţi scopurile acesteia, descriind succint cauza
penală în privinţa căreia este necesară efectuarea acestei acţiuni de urmărire penală.

Verificînd argumentele demersului declarat, instanţa consideră că acesta urmează a fi


admis din următoarele considerente: Includeţi motivarea admiterii demersului procurorului,
indicînd scopul şi motivînd necesitatea efectuării acestei acţiuni. Motivaţi necesitatea
efectuării acestei acţiuni de urmărire penală, făcînd referinţă la prevederile legale care
reglementează procedura exhumării cadavrului.

Indicaţi că exhumarea necesită a fi efectuată cu înştiinţarea rudelor decedatului, cu


anunţarea prealabilă a serviciului sanitar epidemiologic din oraşul respectiv, în prezenţa
procurorului şi a specialistului în domeniul medicinii legale.

În baza celor expuse, conducîndu-se de art. 305, 306 Cod de procedură penală, instanţa

DISPUNE:

Autorizarea exhumării cadavrului lui (numele, prenumele, patronimicul), născut la


(indicaţi anul naşterii), decedat la (indicaţi data survenirii decesului), anterior a locuit
(indicaţi domiciliul decedatului), înmormîntat în cimitirul (indicaţi denumirea/localitatea).

Exhumarea urmează a fi efectuată cu înştiinţarea rudelor decedatului, cu anunţarea


prealabilă a serviciului sanitar - epidemiologic din or. (indicaţi denumirea oraşului) în
prezenţa procurorului şi a specialistului în domeniul medicinii legale.

8
Încheierea este irevocabilă.

Judecător de instrucţie: Numele, prenumele

Notă: la adoptarea încheierii urmează de consultată Hotărîrea Plenului Curţii Supreme


de Justiţie nr. 7 din 4 iulie 2005 cu privire la practica asigurării controlului
judecătoresc de către judecătorul de instrucţie în procesul urmăririi penale, precum şi
jurisprudenţa CEDO.

ÎNCHEIERE
PRIVIND REŢINEREA PERSOANEI

ÎNCHEIERE
În numele legii

Data, luna, anul Ora ___

Judecătoria (indicaţi denumirea), în componenţa

judecătorului de instrucţie Numele, prenumele,


grefierei Numele, prenumele
cu participarea

procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea) Numele, prenumele,

judecînd în şedinţă de judecată plîngerea (indicaţi numele, prenumele, patronimicul


persoanei care a depus plîngerea) împotriva ordonanţei Procuraturii (indicaţi denumirea)
prin care s-a refuzat admiterea cererii referitoare la încetarea cauzei penale nr. (includeţi
numărul cauzei penale);

C O N S TATĂ:

Cauza penală cu nr. (includeţi numărul cauzei penale) a fost pornită în baza art.
(indicaţi numărul, alineatul, lit. articolului) Cod penal. Descrieţi succint fapta comisă.

Verificînd argumentele plîngerii, instanţa consideră că aceasta urmează a fi respinsă


din următoarele considerente: Includeţi motivarea respingerii plîngerii, indicînd scopul şi
motivînd necesitatea efectuării acestei acţiuni.

Avînd în vedere cele expuse, pentru elucidarea tuturor circumstanţelor cauzei şi


stabilirea adevărului se impune reţinerea (indicaţi numele, prenumele persoanei ce urmează
a fi reţinută) în temeiul prevederilor art. 41, 165, 166, 167, 171, 335 Cod de procedură
penală, instanţa de judecată

D I S P U N E:

Respingerea plîngerii (indicaţi numele, prenumele, patronimicul persoanei care a


depus plîngerea).

9
Reţinerea (Includeţi numele şi prenumele persoanei ce urmează a fi reţinută, data
naşterii şi locul naşterii, naţionalitatea, studiile, cetăţenia, starea civilă, numărul copiilor
minori şi a persoanelor întreţinute, locul muncii, statutul militar, gradul de invaliditate
(dacă este aplicabil), adresa de la domiciliu, antecedentele penale (dacă există),
cunoaşterea limbii de stat).

Escortarea imediată a persoanei reţinute de către poliţia judecătorească în


Procuratura (indicaţi denumirea).

Menţiuni:
Persoana a fost reţinută la (indicaţi data şi ora cînd a fost reţinută persoana).
Persoanei reţinute i-au fost explicate drepturile prevăzute de art. 64 Cod Penal al
RM, inclusiv dreptul de a tăcea, de a nu face declaraţii autoincriminatorii, de a da explicaţii
precum şi dreptul la apărare.
Despre reţinerea persoanei a fost informat (indicaţi numele prenumele persoanelor ce
au fost informate referitor la reţinerea persoanei)

Încheierea se execută imediat.

Judecător de instrucţie Numele, prenumele

PROCES – VERBAL
AL INFRACŢIUNII DE AUDIENŢĂ

Data, luna, anul Ora___

Judecătoria (indicaţi denumirea), în componenţa

judecătorului de instrucţie Numele, prenumele,


grefierei Numele, prenumele
cu participarea

procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea) Numele, prenumele,

judecînd în şedinţă de judecată închisă plîngerea (indicaţi numele, prenumele, patronimicul


persoanei care a depus plîngerea) împotriva ordonanţei Procuraturii (indicaţi denumirea)
prin care s-a refuzat admiterea cererii referitoare la încetarea cauzei penale nr. (includeţi
numărul cauzei penale);

C O N S T A TĂ:

În procedura Judecătoriei (indicaţi denumirea) se află plîngerea (indicaţi numele,


prenumele, patronimicul persoanei care a depus plîngerea) prin care s-a contestat
legalitatea ordonanţei Procuraturii (indicaţi denumirea) ce la data de (indicaţi data) a respins
plîngerea solicitantului referitoare la încetarea urmăririi penale din lipsa faptului infracţiunii.

În cadrul şedinţei de judecată (indicaţi numele, prenumele, patronimicul persoanei


care a depus plîngerea), după ce a expus circumstanţele cauzei şi a solicitat ca plîngerea

10
înaintată să fie admisă cu declararea nulă a ordonanţei contestate şi obligarea Procuraturii
(indicaţi denumirea) de a înceta cauza penală, nr. (includeţi numărul cauzei penale).

Descrieţi acţiunile procedurale îndeplinite în cadrul şedinţei pentru a înregistra


fapta infracţională, faceţi referinţă la procesul-verbal.

Luînd în consideraţie faptul că în acţiunile (indicaţi numele, prenumele,


patronimicul persoanei care a depus plîngerea) se conţin elementele comiterii infracţiunii
prevăzute de art. (indicaţi numărul articolului) Cod Penal, iar în conformitate cu prevederile
art. 335 al. 1 Cod de Procedură Penală dacă, în cursul judecării cauzei, se săvîrşeşte o faptă
prevăzută de Codul penal, judecătorul de instrucţie sau, după caz, preşedintele şedinţei
constată această faptă, identifică făptuitorul şi aceasta se consemnează în procesul-verbal,
extrasul din care se înmînează procurorului, Instanţa, în temeiul prevederilor art. 41, 273,
335 Cod de Procedură Penală,

D I S P U N E:

A constata faptul (descrieţi succint fapta infracţională comisă de către persoana


care a depus plîngerea, indicaţi data şi ora comiterii) în cadrul şedinţei de judecată şi a
remite prezentul proces-verbal împreună cu actul despre (indicaţi actul procedural efectuat
în cadrul şedinţei despre constatarea faptei) procurorului (indicaţi denumirea procuraturii)
pentru soluţionarea chestiunii referitoare la pornirea urmăririi penale.
A reţine pe (indicaţi numele, prenumele, patronimicul persoanei care a depus
plîngerea) în condiţiile art.165, 166, 171 Cod de Procedură Penală şi a dispune escortarea lui
în Procuratura (indicaţi denumirea) de către poliţia judecătorească.

Judecător de instrucţie Numele, prenumele

ÎNCHEIERE
PRIVIND DISPUNEREA ADUCERII SILITE

ÎNCHEIERE
În numele legii

Data, luna, anul Ora ___

Judecătoria (indicaţi denumirea), în componenţa

judecătorului de instrucţie Numele, prenumele,

cu participarea
reprezentatului Oficiului de Executare Numele, prenumele

procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea) Numele, prenumele

apărătorului Numele, prenumele

11
a examinat în şedinţa publică demersul Oficiului de executare (indicaţi denumirea) al
Departamentului de Executare a Deciziilor Judecătoreşti al Ministerului Justiţiei RM privind
anularea condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi trimiterea
condamnatului (Includeţi numele, prenumele patronimicul condamnatului, data naşterii şi
locul naşterii, naţionalitatea, antecedentele penale (dacă există)) pentru a executa pedeapsa
stabilită în conformitate cu art. (indicaţi numărul, alineatul, lit. articolului) Cod Penal:

C O N S T A T Ă:

(Numele, prenumele, patronimicul condamnatului) a fost condamnat prin sentinţa


Judecătoriei (indicaţi denumirea) din (indicaţi data) în baza art. (indicaţi numărul,
alineatul, lit. articolului) Cod Penal cu stabilirea pedepsei (indicaţi tipul pedepsei stabilite),
cu aplicarea art. 90 CP şi suspendarea executării pedepsei aplicate pe un termen de probă
(indicaţi perioada termenului de probă).

La (indicaţi data) Oficiul de executare (indicaţi denumirea) a înaintat în Judecătoria


(indicaţi denumirea) demers de aplicare în privinţa condamnatului (includeţi numele,
prenumele condamnatului) a prevederilor art. 90 alin. 9 Cod Penal, din motivul (descrieţi
succint motivul).

Fiind citat legal pentru a se prezenta la şedinţa de judecată pentru data de (indicaţi
data şi ora şedinţei) condamnatul (includeţi numele, prenumele condamnatului) la şedinţa
de judecată nu s-a prezentat şi nu a invocat careva motive în argumentarea neprezentării
sale.

În şedinţa de judecată procurorul a înaintat demers privind dispunerea aducerii silite


a condamnatului (includeţi numele şi prenumele condamnatului), deoarece el se eschivează
de la prezentarea în instanţa de judecată, ce face imposibilă examinarea cauzei.

Verificînd materialele prezentate de către procuror în confirmarea temeiniciei


demersului, audiind părţile, instanţa de judecată consideră că demersul înaintat de procuror
urmează a fi admis din următoarele considerente: Includeţi motivarea admiterii demersului
procurorului, indicînd scopul şi motivînd necesitatea efectuării acestei acţiuni.

Avînd în vedere cele expuse, în temeiul prevederilor art. 41, 321 alin. (5), 342, 469 –
471 Cod de Procedură Penală, instanţa de judecată

D I S P U N E:

Admiterea demersului declarat de către Procuror.

Aducerea silită a condamnatului (includeţi numele, prenumele, patronimicul


condamnatului, data naşterii şi locul naşterii, naţionalitatea, cetăţenia, adresa de la
domiciliu) la Judecătoria (indicaţi denumirea şi adresa judecătoriei) pentru data de (indicaţi
data şi ora).

Aducerea silită de pus în sarcina Comisariatului de poliţie (indicaţi denumirea).

Încheierea este irevocabilă.

12
Judecător de instrucţie Numele, prenumele

ÎNCHEIERE
PRIVIND APLICAREA AMENZII JUDICIARE

ÎNCHEIERE
În numele legii

Data, luna, anul Ora___

Judecătoria (indicaţi denumirea), în componenţa

judecătorului de instrucţie Numele, prenumele,


grefierei Numele, prenumele
cu participarea

procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea) Numele, prenumele,

judecînd în şedinţă de judecată închisă demersul procurorului (numele, prenumele


procurorului) Procuraturii (indicaţi denumirea), privind aplicarea amenzii judiciare în
privinţa martorului (indicaţi numele, prenumele, patronimicul), pe cauza penală nr.
(includeţi numărul cauzei penale),

C O N S T A T Ă:

Cauza penală cu nr. (includeţi numărul cauzei penale) a fost pornită în baza art.
(indicaţi numărul articolului) Cod penal.

Procurorul în Procuratura (indicaţi denumirea) pe data (includeţi data) a înaintat în


instanţa de judecată demers privind aplicarea amenzii judiciare în privinţa martorului
(indicaţi numele, prenumele, patronimicul) pe cauza penală nr. (includeţi numărul cauzei
penale), din motivul că acesta nu se prezintă nejustificat la cererea organului de urmărire
penală pentru a fi audiat suplimentar pe caz, nu informează organul de urmărire penală
despre motivele neprezentării sale, ignoră convorbirile telefonice cu ofiţerul de urmărire
penală.

În motivarea demersului, procurorul a indicat că (indicaţi cîte citaţii au fost


transmise martorului, calea transmiterii acestora, data şi dovada că martorul a luat
cunoştinţă de ele).

Verificînd argumentele demersului declarat, instanţa consideră că acesta urmează a fi


admis din următoarele considerente: Includeţi motivarea admiterii demersului procurorului,
indicînd scopul şi motivînd necesitatea efectuării acestei acţiuni.

Din considerentele că, martorul (indicaţi numele, prenumele, patronimicul), de mai


multe ori nejustificat nu s-a prezentat la organul de urmărire penală, contrar prevederilor art.
90 alin. 7 Cod de Procedură Penală, instanţa de judecată consideră necesar a-i aplica lui
(indicaţi numele, prenumele, patronimicul martorului) o amendă judiciară în mărime de

13
(indicaţi numărul de unităţi conveţionale) unităţi convenţionale, ceea ce constituie, în
conformitate cu art. 64 alin. 2 CP, suma de (indicaţi suma) lei.

Avînd în vedere cele expuse, în temeiul prevederilor art. 41, 201, 302, 304, 305, 306
Cod de Procedură Penală, instanţa de judecată

D I S P U N E:
A admite demersul procurorului.

A aplica lui (includeţi numele, prenumele, patronimicul martorului, data naşterii şi


locul naşterii, naţionalitatea, cetăţenia, adresa de la domiciliu, locul muncii) o amendă
judiciară în mărime de (includeţi numărul unităţilor convenţionale atît în cifre cît şi cu
litere) unităţi convenţionale, ceea ce constituie (includeţi suma atît in cifre cît şi în litere)
lei.
Copia încheierii se înmînează procurorului şi se expediază martorului (includeţi
numele, prenumele, patronimicul martorului).

Încheierea cu drept de recurs în termen de 3 zile la Curtea de Apel (indicaţi


denumirea).

Judecător de instrucţie Numele, prenumele

Notă: la adoptarea încheierii urmează de consultat Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de


Justiţie nr. 7 din 4 iulie 2005 cu privire la practica asigurării controlului judecătoresc de
către judecătorul de instrucţie în procesul urmăririi penale, precum şi jurisprudenţa CEDO.

ÎNCHEIERE
PRIVIND PUNEREA BUNURILOR SUB SECHESTRU

ÎNCHEIERE
În numele legii

Data, luna, anul Ora___

Judecătoria (indicaţi denumirea), în componenţa

judecătorului de instrucţie Numele, prenumele,


cu participarea

procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea) Numele, prenumele,

judecînd în şedinţă de judecată închisă demersul procurorului (numele, prenumele


procurorului) Procuraturii (indicaţi denumirea), privind autorizarea punerii bunurilor sub
sechestru:

C O N S T A T Ă:

14
Cauza penală cu nr. (includeţi numărul cauzei penale) a fost pornită de către
Procuratura (indicaţi denumirea), la (indicaţi data pornirii cauzei penale), în baza art.
(indicaţi numărul articolului) Cod penal. Descrieţi succint fapta comisă.

Procurorul în Procuratura (indicaţi denumirea), (numele, prenumele procurorului) s-


a adresat în instanţa de judecată cu un demers privind autorizarea punerii sub sechestru a
bunurilor (descrieţi bunurile, indicaţi tipul bunului, locul aflării bunului, şi proprietarul
bunului), în vederea asigurării acţiunii civile înaintate de partea civilă.

În şedinţă de judecată procurorul a susţinut demersul înaintat.

Analizînd materialele prezentate instanţei de judecată, audiind opinia procurorului,


instanţa de judecată consideră demersul întemeiat şi urmează a fi admis, din următoarele
considerente: Includeţi motivarea admiterii demersului procurorului, indicînd scopul şi
motivînd necesitatea efectuării acestei acţiuni.

În circumstanţele nominalizate, luînd în consideraţie că în cadrul urmăririi penale este


înaintată acţiunea civilă în valoare de (includeţi suma), instanţa a ajuns la concluzia că
demersul înaintat urmează a fi admis în scopul asigurării acţiunii civile.

Avînd în vedere cele expuse, în temeiul prevederilor art. 203, 204, 205, 302, 305,
306 Cod de Procedură Penală, instanţa de judecată

D I S P U N E:
A admite demersului.

A autoriza punerea sechestrului asupra (indicaţi bunurile care se pun sub sechestru,
descrieţi, indicaţi locul aflării bunurilor şi proprietarul lor, precum şi valoarea totală a
bunurilor).
Încheierea se expediază procurorului pentru organizarea executării.

Încheierea cu drept de recurs în termen de 3 zile la Curtea de Apel (indicaţi


denumirea).

Judecător de instrucţie Numele, prenumele

ÎNCHEIERE
PRIVIND RIDICAREA PROVIZORIE A PERMISULUI DE CONDUCERE

ÎNCHEIERE
În numele legii

Data, luna, anul Ora ___

Judecătoria (indicaţi denumirea), în componenţa

judecătorului de instrucţie Numele, prenumele,


15
grefierei Numele,prenumele
cu participarea

procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea) Numele, prenumele,


apărătorului Numele, prenumele

judecînd în şedinţă de judecată închisă demersul procurorului (numele, prenumele


procurorului) Procuraturii (indicaţi denumirea), privind aplicarea măsurii preventive sub
formă de ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijlocului de transport în privinţa
(numele, prenumele, patronimicul, data naşterii învinuitului),

CO N S T A T Ă:

Cauza penală cu nr. (includeţi numărul cauzei penale) a fost pornită în baza art.
(indicaţi numărul, alineatul, lit. articolului) Cod penal. Descrieţi succint fapta comisă.

Procurorul în Procuratura (indicaţi denumirea), (numele, prenumele procurorului) s-a


adresat cu demers privind ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijlocului de
transport a învinuitului (includeţi numele, prenumele, patronimicul învinuitului), deoarece el
se învinuieşte în comiterea unei infracţiuni grave în domeniul transporturilor.

Procurorul în şedinţa de judecată a solicitat admiterea demersului. Descrieţi motivele


invocate de către procuror în instanţa de judecată.

Învinuitul în şedinţa de judecată a solicitat respingerea demersului ca neîntemeiat.


Descrieţi motivele invocate de către învinuit în instanţa de judecată.

Apărătorul în şedinţa de judecată a solicitat respingerea demersului ca neîntemeiat.


Descrieţi motivele invocate de către apărător în instanţa de judecată.

Verificînd argumentele demersului, audiind opiniile procurorului, învinuitului şi a


apărătorului, instanţa consideră necesar a admite demersul procurorului, din următoarele
considerente: Includeţi motivarea admiterii demersului procurorului, indicînd scopul şi
motivînd necesitatea efectuării acestei acţiuni. Motivaţi legitimitatea ridicării provizorii a
permisului de conducere a mijlocului de transport.

Avînd în vedere cele expuse, în temeiul prevederilor art. 182, 305, 306 Cod de
Procedură Penală, judecătorul de instrucţie, în numele Legii,

D I S P U N E:

A admite demersul.

A aplica măsura preventivă şi a ridica provizoriu permisul de conducere a mijlocului


de transport de la învinuitul (includeţi numele, prenumele, patronimicul învinuitului, data
naşterii şi locul naşterii, naţionalitatea, cetăţenia, locul muncii, adresa de la domiciliu,
antecedentele penale (dacă există), cunoaşterea limbii de stat) pînă la soluţionarea cazului în
fond de către instanţa de judecată şi emiterea unei hotărîri definitive.

Încheierea cu drept de atac la Curtea de Apel (includeţi denumirea) în termen de 3


zile.

16
Judecător de instrucţie Numele, prenumele

Notă: la adoptarea încheierii urmează de consultat Hotărîrea Plenului Curţii Supreme


de Justiţie nr. 7 din 4 iulie 2005 Cu privire la practica asigurării controlului judecătoresc
de către judecătorul de instrucţie în procesul urmăririi penale, precum şi jurisprudenţa
CEDO.

ÎNCHEIERE
PRIVIND TRANSMITEREA SUB SUPRAVEGHERE A MILITARULUI

ÎNCHEIERE
În numele legii

Data, luna, anul Ora ___

Judecătoria (indicaţi denumirea), în componenţa

judecătorului de instrucţie Numele, prenumele,


grefierei Numele, prenumele
cu participarea

procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea) Numele, prenumele,


apărătorului Numele, prenumele

judecînd în şedinţă închisă demersul procurorului (numele, prenumele procurorului)


Procuraturii (indicaţi denumirea), privind aplicarea măsurii preventive - arestul preventiv, în
privinţa militarului (numele, prenumele, patronimicul, data naşterii militarului),

C O N S T A T Ă:

Cauza penală cu nr. (includeţi numărul cauzei penale) a fost pornită în baza art.
(indicaţi numărul, alineatul, lit. articolului) Cod penal. Descrieţi succint fapta comisă.

Procurorul în Procuratura (indicaţi denumirea), (numele, prenumele procurorului) s-a


adresat cu demers privind aplicarea măsurii preventive - arestul preventiv militarului
(includeţi numele, prenumele, patronimicul militarului) şi eliberarea mandatului de arest pe
un termen de (includeţi numărul de zile) zile, (indicaţi motivele invocate în demers).

Procurorul în şedinţa de judecată a solicitat admiterea demersului. Descrieţi motivele


invocate de către procuror în instanţa de judecată.

Învinuitul în şedinţa de judecată a solicitat respingerea demersului ca neîntemeiat, şi


aplicarea în privinţa sa a unei măsuri preventive neprivative de libertate.

Apărătorul în şedinţa de judecată a solicitat respingerea demersului ca neîntemeiat.


Descrieţi motivele invocate de către apărător în instanţa de judecată. Apărătorul totodată a
solicitat transmiterea militarului în termen (includeţi numele, prenumele, patronimicul
militarului) sub supravegherea comandantului unităţii militare ca măsură preventivă,
(indicaţi motivele invocate).

17
Verificînd argumentele demersului, audiind opiniile procurorului, învinuitului şi a
apărătorului, instanţa consideră necesar a respinge demersul procurorului, din următoarele
considerente: Includeţi motivarea respingerii demersului procurorului, indicînd dacă
lipsesc careva dovezi care ar indica faptul, că învinuitul se va eschiva de la organul de
urmărire penală, va împiedica stabilirea adevărului în procesul penal, sau careva probe
care ar justifica şi indica necesitatea arestării preventive.

Faceţi referinţă la prevederile legale în vigoare atît interne, cît şi internaţionale


(Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, Codul de Procedură Penală).
Conform prevederilor art. 183 alin.3 Cod de procedură penală, pentru executarea
obligaţiunilor sale asupra militarului luat sub supraveghere, comandantul unităţii militare
este în drept să aplice faţă de el măsurile prevăzute de Regulamentul disciplinei militare.

Potrivit prevederilor art. 44 din Regulamentul disciplinei militare, sancţiunile


disciplinare ce pot fi aplicate soldaţilor şi sergenţilor sunt:
a) observaţie, mustrare şi mustrare aspră;
b) numire peste rînd de serviciu (cu excepţia serviciului de gardă şi de garnizoană) -
pînă la 6 servicii (durata zilei de muncă nu va depăşi 8 ore);
c) privare de permisie în afara locului de dispunere a unităţii militare, a instituţiei;
d) arest - pînă la 7 zile (cu excepţia femeilor-militari);
e) retrogradare în funcţie cu o treaptă;
f) retrogradare cu un grad;
g) eliberare din serviciul militar înainte de expirarea contractului - pentru soldaţii şi
sergenţii prin contract.

Reieşind din prevederile art. 42 al.3 din Regulamentul disciplinei militare, militarul
căruia i-a fost aplicată sancţiune disciplinară pentru comiterea infracţiunii nu este scutit de
răspunderea penală.

În cazul dat, instanţa de judecată consideră că comandantul unităţii, în caz de


necesitate, pentru îndeplinirea obligaţiunilor indicate de către instanţa de judecată la
transmiterea militarului sub supraveghere, poate aplica sancţiunile disciplinare nominalizate
mai sus.

Avînd în vedere cele expuse, în temeiul prevederilor art. 176, 177, 184, 195, 308 Cod
de Procedură Penală, art. 42, 44 din Regulamentul disciplinei militare, instanţa

D I S P U N E:

A respinge demersul procurorului privind aplicarea măsurii preventive - arestul


preventiv în privinţa militarului (includeţi numele, prenumele, patronimicul militarului) - ca
neîntemeiat, eliberîndu-1 de sub arest din sala de judecată.

A aplica în calitate de măsură preventivă - transmiterea militarului (includeţi numele,


prenumele patronimicul militarului) sub supravegherea comandantului unităţii militare
(includeţi denumirea unităţii militare).

A obliga comandantul unităţii militare (includeţi denumirea unităţii militare) de a lua


toate măsurile necesare, pentru a împiedica învinuitul să influenţeze asupra stabilirii
adevărului în cazul dat, sau să influenţeze asupra părţii vătămate, să asigure o conduită
demnă din partea militarului, precum şi să asigure prezentarea militarului la citarea
organului de urmărire penală şi a instanţei de judecată.
18
Încheierea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel (includeţi denumirea) în
termen de 3 zile.

Judecător de instrucţie Numele, prenumele

Notă: la adoptarea încheierii urmează de consultat Hotărîrea Plenului Curţii Supreme


de Justiţie nr. 7 din 4 iulie 2005 cu privire la practica asigurării controlului judecătoresc de
către judecătorul de instrucţie în procesul urmăririi penale, precum şi jurisprudenţa CEDO.

ÎNCHEIERE
PRIVIND TRANSMITEREA SUB SUPRAVEGHERE A MINORULUI

ÎNCHEIERE
În numele legii

Data, luna, anul Ora___

Judecătoria (indicaţi denumirea), în componenţa

judecătorului de instrucţie Numele, prenumele,


grefierului Numele, prenumele
cu participarea

procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea) Numele, prenumele,


apărătorului Numele, prenumele,
reprezentantului legal Numele, prenumele,
pedagogului Numele, prenumele,

judecînd în şedinţă de judecată închisă demersul Procurorului Procuraturii (indicaţi


denumirea), (numele, prenumele procurorului) din (indicaţi data depunerii demersului),
privind aplicarea măsurii preventive - arestul preventiv, în privinţa minorului (numele,
prenumele, patronimicul, data, luna şi anul naşterii minorului),

CONSTATĂ:

Minorul (numele, prenumele, patronimicul) se învinuieşte de organul de urmărire


penală (descrieţi succint fapta de săvîrşirea căreia este învinuit minorul; indicaţi numărul,
alineatul, lit. art. Codului penal sub incidenţa căruia cade fapta comisă de minor).

În demers se solicită aplicarea faţă de (indicaţi numele, prenumele, patronimicul


minorului; descrieţi solicitarea expusă în demers).

În şedinţă de judecată procurorul solicită (descrieţi şi motivaţi solicitarea


procurorului).

Învinuitul în şedinţa de judecată solicită (descrieţi şi motivaţi solicitarea învinuitului).

19
Reprezentantul legal a solicitat (descrieţi şi motivaţi solicitarea reprezentantului
legal).

Apărătorul în şedinţa de judecată solicită (descrieţi şi motivaţi solicitarea


apărătorului).

Audiind opiniile participanţilor la proces, analizînd materialele dosarului penal,


instanţa de judecată consideră că demersul este neîntemeiat şi urmează a fi respins,
deoarece: (motivaţi respingerea demersului)

Verificînd materialele cauzei şi informaţia de la organele competente, instanţa de


judecată ajunge la concluzia că minorul (numele, prenumele, patronimicul) poate fi transmis
sub supraveghere (indicaţi relaţia de rudenie, numele, prenumele rudei).

Potrivit prevederilor art. 184 alin.(l) Cod de procedură penală, transmiterea sub
supraveghere a minorului constă în asumarea în scris a obligaţiei de către unul din părinţi,
tutore, curator sau de către o altă persoană demnă de încredere, precum şi de către
conducătorul instituţiei de învăţămînt speciale unde învaţă minorul, de a asigura prezentarea
acestuia, cînd va fi citat la organul de urmărire penală sau la instanţă, precum şi de a
cotracara acţiunile prevăzute de art. 176 alin.(l) Cod de procedură penală.

În temeiul prevederilor art. 176 alin.(l) Cod de procedră penală, măsurile preventive
pot fi aplicate de către procuror din oficiu sau la propunerea organului de urmărire penală
sau, după caz, de către instanţa de judecată numai în cazurile în care există suficiente
temeiuri rezonabile de a presupune că bănuitul, învinuitul, inculpatul ar putea să se ascundă
de organul de urmărire penală sau de instanţă, să împiedice stabilirea adevărului în procesul
penal ori să săvîrşească alte infracţiuni.

Potrivit prevederilor art. 308 alin.(6) Cod de procedură penală, judecătorul de


instrucţie, examinînd demersul cu privire la arestarea preventivă, este în drept să soluţioneze
chestiunea cu privire la necesitatea alegerii unei măsuri preventive mai uşoare.
Necesită de indicat motivele care au servit temei pentru ca instanţa să adopte soluţia
concretă.

Instanţa de judecată mai menţionează, şi totodată aduce la cunoştinţa învinuitului şi a


reprezentantului legal prevederile art. 184 alin.(4) Cod de procedură penală , care
reglementează că dacă persoana căreia i-a fost transmis sub supraveghere minorul şi-a
încălcat obligaţiunile, aceasta poate fi supusă de către judecătorul de instrucţie sau, după
caz, de către instanţă unei amenzi judiciare în mărime de la 10 la 25 unităţi convenţionale, şi
prevederile art. 195 alin. (l) din acelaşi Cod, care reglementează că măsura preventivă
aplicată poate fi înlocuită cu una mai aspră, dacă necesitatea acesteia este confirmată prin
probe.

Învinuitul (numele, prenumele, patronimicul) a fost reţinut în baza art. (indicaţi


articolu, alineatul Codului de procedură penală) de către organul de urmărire penală la
(indicaţi data şi ora reţinerii), şi ca urmare, urmează a fi eliberat de sub arest din sala de
judecată.

În baza celor expuse, conducîndu-se de art. 176, 177, 184, 195, 308 CPP, instanţa de
judecată, în numele Legii

DISPUNE:
20
De a respinge demersul procurorului privind aplicarea măsurii preventive (indicaţi
măsura preventivă) în privinţa învinuitului minor (numele, prenumele, patronimicul) - ca
neîntemeiat, eliberîndu-l de sub arest din sala de judecată.

De a aplica în calitate de măsură preventivă şi de a transmite minorul ( numele,


prenumele, patronimicul) sub supravegherea (indicaţi calitatea, numele, prenumele,
patronimicul, data, luna şi anul naşteri, domiciliul reprezentantului legal).

De a obliga (numele, prenumele, patronimicul reprezentantului legal) de a lua toate


măsurile necesare, pentru a împiedica învinuitul să influenţeze asupra stabilirii adevărului în
cazul dat sau să influenţeze asupra părţilor vătămate, şi să asigure o conduită demnă din
partea învinuitului, precum să asigure prezentarea învinuitului la citarea organului de
urmărire penală şi a instanţei de judecată.

Încheierea poate fi atacată cu recurs la (indicaţi denumirea instanţei judecătoreşti) în


termen de 3 zile.

Judecător de instrucţie Numele, prenumele

Notă: la adoptarea încheierii urmează de consultat Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de


Justiţie nr. 4 din 28 martie 2005, cu ulterioarele modificări, Despre aplicarea de către
instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei de procedură penală privind
arestarea preventivă şi arestarea la domiciliu şi Hotărîrea Plenului nr 39 din 21
noiembrie 2004 cu privire la practica judiciară în cauzele penale privind minorii,
precum şi jurisprudenţa CEDO.

OBLIGAŢIE

Eu (numele, prenumele, patronimicul, data, luna, anul naşterii, domiciliul), îmi asum
obligaţia de a asigura un comportament demn din partea (indicaţi relaţia de rudenie, numele,
prenumele, patronimicul rudei), de a asigura prezenţa sa cînd va fi citat la organul de
urmărire penală sau la instanţă, precum şi de a contracara acţiunile prevăzute la art. 176 alin.
(l) Cod de procedură penală, şi anume să întreprind toate măsurile necesare pentru a-1
împiedica pe (indicaţi relaţia de rudenie) să se ascundă de organul de urmărire penală sau
de instanţă, să împiedice stabilirea adevărului în procesul penal ori să săvîrşească alte
infracţiuni.
Cu prevederile art. 184 alin.(4) Cod de procedură penală, care reglementează că dacă
persoana căreia i-a fost transmis sub supraveghere minorul şi-a încălcat obligaţiunile, ea
poate fi supusă de către judecătorul de instrucţie sau, după caz, de către instanţă unei amenzi
judiciare în mărime de la 10 la 25 unităţi convenţionale, şi prevederile art. 195 alin.(l) din
acelaşi Cod, care reglementează că măsura preventivă aplicată poate fi înlocuită cu una mai
aspră, dacă necesitatea acesteia este confirmată prin probe, - am luat cunoştinţă.

Data, luna, anul Numele, prenumele

21
ÎNCHEIERE
PRIVIND APLICAREA ARESTĂRII PREVENTIVE

ÎNCHEIERE
În numele legii

Data, luna, anul Ora___

Judecătoria (indicaţi denumirea), în componenţa

judecătorului de instrucţie Numele, prenumele,


grefierei Numele, prenumele,
cu participarea

procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea) Numele, prenumele,


apărătorului Numele, prenumele,

judecînd în şedinţă de judecată închisă demersul Procurorului Procuraturii (indicaţi


denumirea), (numele, prenumele procurorului), privind aplicarea măsurii preventive -
arestarea preventivă, în privinţa (numele, prenumele, patronimicul, data, luna şi anul
naşterii învinuitului) din (indicaţi data depunerii demersului),

CONSTATĂ:

(Numele, prenumele, patronimicul învinuitului) se învinuieşte de către organul de


urmărire penală (descrieţi succint fapta de săvîrşirea căreia este învinuit învinuitul; indicaţi
numărul, alineatul, lit. articolulu Codului penal sub incidenţa căruia cade fapta comisă de
învinuit).

În demers se solicită (descrieţi solicitarea expusă în demers).

În şedinţa de judecată, procurorul solicită (descrieţi solicitarea procurorului).

Învinuitul în şedinţa de judecată a solicitat (descrieţi solicitarea învinuitului).

Apărătorul în şedinţa de judecată solicită (descrieţi solicitarea apărătorului).

Audiind opiniile participanţilor la proces, analizînd materialele dosarului penal,


instanţa de judecată consideră, că demersul este întemeiat şi urmează a fi admis, deoarece
(motivaţi admiterea demersului).

Reieşind din prevederile art. 5 alin. (l) lit. c) al CEDO, orice persoană are dreptul la
libertate şi la siguranţă. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepţia dacă a fost
arestat sau reţinut în vederea aducerii sale în faţa autorităţii judiciare competente, atunci cînd
există motive verosimile de a bănui că a săvîrşit o infracţiune sau cînd există motive
temeinice de a crede în necesitatea de a-1 împiedica să săvîrşească o infracţiune sau să fugă
după săvîrşirea acesteia.

În cazul dat, instanţa consideră că privarea de libertate şi aplicarea faţă de învinuitul


(numele, prenumele, patronimicul) a măsurii preventive - arestul preventiv este justificată,
22
întemeiată şi este necesară, deoarece are ca scop împiedicarea învinuitului de a se ascunde de
urmărirea penală şi de a săvîrşi noi infracţiuni, fiind respectat principiul proporţionalităţii
între dreptul sau libertatea persoanei garantate de lege. Necesitatea aplicării faţă de învinuit
a măsurii preventive - arestul preventiv se explică prin faptul că privarea de libertate în
cazul dat a învinuitului este prevăzută de lege, este necesară într-o societate democratică şi
urmăreşte un scop legal.

La aplicarea măsurii preventive, instanţa de judecată ţine cont de caracterul şi gradul


prejudiciabil al faptei incriminate.

Învinuitul (numele, prenumele, patronimicul) a fost reţinut de către organul de


urmărire penală în baza art. (indicaţi articolele Codului de procedură penală, data, luna,
anul şi ora reţinerii).

Reieşind din prevederile art. 186 alin.(l) Cod de procedură penală, termenul ţinerii
persoanei în stare de arest curge de la momentul privării persoanei de libertate la reţinerea ei,
deci în cazul dat termenul menţinerii lui (numele, prenumele învinuitului) sub arest urmează
a fi calculat din (indicaţi data, luna, anul şi ora).

Conducîndu-se de art. 175,176,185,186,189 şi 308 CPP, instanţa de judecată

DISPUNE:

De a admite demersul.

De a aplica în privinţa lui (numele, prenumele, patronimicul, data, luna, anul


naşterii învinuitului), măsura preventivă - arestarea preventivă, şi eliberează în privinţa
acesteia mandat de arest pe un termen de (indicaţi termenul mandatului de arest) de la data
reţinerii,adică de la pînă la (indicaţi data, luna, anul şi ora).

(În cazul copiilor minori) De a obliga procurorul care conduce urmărirea penală pe
cazul dat, potrivit prevederilor art. 189 CPP, să ia măsurile necesare cu privire la ocrotirea şi
îngrijirea copiilor minori (numele, prenumele, vîrsta).

Încheierea poate fi atacată cu recurs la Curtea de apel (indicaţi denumirea instanţei


judecătoreşti) în termen de 3 zile.

Judecător de instrucţie Numele, prenumele

MANDAT DE ARESTARE nr.

Oraşul ___ Data, luna, anul____


Ora ____

Judecătorul judecătoriei (denumirea instanţei judecătoreşti) (numele, prenumele


judecătorului), examinînd demersul procurorului procuraturii (denumirea procuraturii)
(numele, prenumele procurorului) din (data demersului), privind aplicarea arestării
preventive şi eliberarea mandatului de arestare în privinţa lui:

23
(Numele, prenumele, patronimicul, învinuitului, data, luna, anul naşterii, domiciliul,
starea civilă, statutul militar, numărul copiilor minori şi a persoanelor întreţinute,
antecedente penale, locul de muncă),

care se învinuieşte de către organul de urmărire penală (descrieţi succint fapta de


săvîrşirea căreia este învinuit învinuitul; indicaţi articolul, alineatul, litera Codului penal
sub incidenţa căruia cade fapta comisă de învinuit).

Luînd în consideraţie caracterul social periculos al faptei, personalitatea învinuitului,


faptul că învinuitul se învinuieşte în comiterea (specificaţi caracterul şi gradul prejudiciabil
al infracţiunii) şi aflîndu-se la libertate se poate eschiva de la urmărirea penală si poate
împiedica stabilirii adevărului în procesul penal, cît şi pentru asigurarea executării sentinţei,

În baza prevederilor art.175,176,185 şi 308 CPP RM,

DISPUN:

1. Arestarea lui (numele, prenumele, patronimicul învinuitului, data, luna, anul naşterii)
pe un termen de (indicaţi termenul mandatului de arest) de la data reţinerii, adică de la
pînă la (indicaţi data, luna, anul, ora).

2. Mandatul se expediază pentru executare la penitenciarul (indicaţi denumirea


penitenciarului).

Judecător de instrucţie /Numele, prenumele/

Notă: la adoptarea încheierii urmează de consultat Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de


Justiţie nr. 4 din 28 martie 2005, cu ulterioarele modificări, Despre aplicarea de către
instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei de procedură penală privind
arestarea preventivă şi arestarea la domiciliu, precum şi jurisprudenţa CEDO.

ÎNCHEIERE
PRIVIND RESPINGEREA DEMERSULUI DESPRE APLICAREA ARESTĂRII
PREVENTIVE

ÎNCHEIERE
În numele legii

Data, luna, anul Ora___

Judecătoria (indicaţi denumirea), în componenţa

judecătorului de instrucţie Numele, prenumele,


grefierului Numele, prenumele
cu participarea

procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea) Numele, prenumele,


apărătorului Numele, prenumele,

24
judecînd în şedinţă de judecată închisă demersul Procurorului Procuraturii (indicaţi
denumirea), (numele, prenumele procurorului) din (indicaţi data depunerii demersului),
privind aplicarea măsurii preventive - arestarea preventivă, în privinţa (numele,
prenumele,patronimicul, data, luna şi anul naşterii învinuitului),

CONSTATĂ:

(Numele, prenumele, patronimicul învinuitului) se învinuieşte de către organul de


urmărire penală (descrieţi succint fapta de săvîrşirea căreia este învinuit învinuitul; indicaţi
articolul, alineatul, lit. Codului penal sub incidenţa căruia cade fapta comisă de învinuit).

În demers se solicită (descrieţi solicitarea expusă în demers).

În şedinţa de judecată, procurorul solicită (descrieţi solicitarea procurorului).

Învinuitul în şedinţa de judecată a solicitat (descrieţi solicitarea învinuitului).

Apărătorul în şedinţa de judecată solicită (descrieţi solicitarea apărătorului).

Audiind opiniile participanţilor la proces, analizînd materialele anexate la demers,


instanţa de judecată consideră, că demersul este neîntemeiat şi urmează a fi respins,
deoarece: (motivaţi respingerea demersului).

Avînd în vedere prevederile art. 5 alin. (l) lit. c) al CEDO, orice persoană are dreptul la
libertate şi la siguranţă. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepţia dacă a fost
arestat sau reţinut în vederea aducerii sale în faţa autorităţii judiciare competente, atunci cînd
există motive verosimile de a bănui că a săvîrşit o infracţiune sau cînd există motive
temeinice de a crede în necesitatea de a-1 împiedica să săvîrşească o infracţiune sau să fugă
după săvîrşirea acesteia.

Potrivit prevederilor art. 308 alin.(6) Cod de procedură penală, judecătorul de


instrucţie examinînd demersul cu privire la arestarea preventivă, este în drept să soluţioneze
chestiunea cu privire la necesitatea alegerii unei măsuri preventive mai uşoare.

În cazul dat, reieşind din faptul că învinuitul (argumentaţi alegerea măsurii


preventive mai uşoare), instanţa de judecată ajunge la concluzia de a aplica în privinţa
învinuitului (numele, prenumele) măsura preventivă (specificaţi măsura preventivă).

Învinuitul (numele, prenumele) a fost reţinut în baza art. (indicaţi articolele Codului
de procedură penală) de către organul de urmărire penală la (indicaţi data, luna, anul şi ora
reţinerii).

În baza celor expuse, conducîndu-se de art. 176, 177, 178, 308 Cod de procedură
penală instanţa de judecată, în numele Legii,

DISPUNE:

De a respinge demersul procurorului privind aplicarea măsurii preventive –


arestarea preventivă în privinţa lui (numele, prenumele, patronimicul învinuitului, data,
luna, anul naşterii) - ca neîntemeiat, eliberîndu-1 de sub arest din sala de judecată.

25
De a aplica în privinţa lui (numele, prenumele, patronimicul învinuitului) - măsura
preventivă (specificaţi măsura preventivă).

Încheierea poate fi atacată cu recurs la (indicaţi denumirea instanţei judecătoreşti) în


termen de 3 zile.

Judecător de instrucţie Numele, prenumele

Notă: la adoptarea încheierii urmează de consultat Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de


Justiţie nr. 4 din 28 martie 2005, cu ulterioarele modificări, Despre aplicarea de către
instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei de procedură penală privind
arestarea preventivă şi arestarea la domiciliu, precum şi jurisprudenţa CEDO.

ÎNCHEIERE
PRIVIND ARESTAREA LA DOMICILIU

ÎNCHEIERE
În numele legii

Data, luna, anul Ora___

Judecătoria (indicaţi denumirea), în componenţa

judecătorului de instrucţie Numele, prenumele,


grefierei Numele, prenumele
cu participarea

procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea) Numele, prenumele,


apărătorului Numele, prenumele,

judecînd în şedinţă de judecată închisă demersul Procurorului Procuraturii (indicaţi


denumirea), (numele, prenumele procurorului) din (indicaţi data depunerii demersului),
privind aplicarea măsurii preventive – arestarea la domiciliu, în privinţa (numele,
prenumele, patronimicul, data, luna şi anul naşterii învinuitului),

CONSTATĂ:

(Numele, prenumele, patronimicul învinuitului) se învinuieşte de către organul de


urmărire penală (descrieţi succint fapta de săvîrşirea căreia este învinuit învinuitul; indicaţi
articolul, alineatul, lit. Codului penal sub incidenţa căruia cade fapta comisă de învinuit).

În demers se solicită (descrieţi solicitarea expusă în demers).

În şedinţa de judecată, procurorul solicită (descrieţi solicitarea procurorului).

Învinuitul în şedinţa de judecată a solicitat (descrieţi solicitarea învinuitului).

Apărătorul în şedinţa de judecată solicită (descrieţi solicitarea apărătorului).


26
Audiind opiniile participanţilor la proces, analizînd materialele dosarului penal,
instanţa de judecată consideră, că demersul este întemeiat şi urmează a fi admis, deoarece:
(motivaţi admiterea demersului).
Reieşind din prevederile art. 5 alin.(l) lit.c) al CEDO, orice persoană are dreptul la
libertate şi la siguranţă. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepţia dacă a fost
arestat sau reţinut în vederea aducerii sale în faţa autorităţii judiciare competente, atunci cînd
există motive verosimile de a bănui că a săvîrşit o infracţiune sau cînd există motive
temeinice de a crede în necesitatea de a-1 împiedica să săvîrşească o infracţiune sau să fugă
după săvîrşirea acesteia.

În cazul dat instanţa consideră că privarea de libertate şi aplicarea faţă de învinuitul


(numele, prenumele, patronimicul) a măsurii preventive sub formă de arest la domiciliu este
justificată, întemeiată şi este necesară, deoarece are ca scop împiedicarea învinuitului de a
influenţa asupra stabilirii adevărului pe cazul dat, de a influenţa martorii şi părţile vătămate
şi de a distruge mijloacele de probă, fiind respectat principiul proporţionalităţii între dreptul
sau libertatea persoanei, garantate de lege. Necesitatea aplicării faţă de învinuit a măsurii
preventive - arestul la domiciliu, se explică prin faptul că privarea de libertate în cazul dat a
învinuitului este prevăzută de lege, este necesară într-o societate democratică şi urmăreşte
un scop legal.

Potrivit prevederilor art. 188 alin. (2) Cod de procedură penală, arestarea la domiciliu
se aplică faţă de bănuit, învinuit, inculpat în condiţiile care permit aplicarea măsurii
preventive sub formă de arest, însă izolarea totală nu este raţională în legătură cu vîrsta,
starea sănătăţii, starea familiei sau cu alte împrejurări.

La aplicarea măsurii preventive instanţa de judecată ţine cont de caracterul şi gradul


prejudiciabil al faptei incriminate, personalitatea învinuitului, vîrsta şi starea sănătăţii,
ocupaţia învinuitului indicaţi concret aceste circumstanţe).

Învinuitul (numele, prenumele) a fost reţinut de către organul de urmărire penală în


baza art. (indicaţi articolele Codului de procedură penală, data, luna, anul şi ora reţinerii).

Reieşind din prevederile art. 186 alin.(l) Cod de procedură penală, termenul ţinerii
persoanei în stare de arest curge de la momentul privării persoanei de libertate la reţinerea
ei, deci în cazul dat termenul menţinerii lui (numele, prenumele, patronimicul învinuitului)
sub arest urmează a fi calculat din (indicaţi data, luna, anul şi ora).

Conducîndu-se de art. 175,176,185,186,188 şi 308 Cod de procedură penală, instanţa


de judecată, în numele Legii,

DISPUNE:

De a admite demersul.

De a aplica în privinţa învinuitului (numele, prenumele, patronimicul, data, luna şi


anul naşterii), măsura preventivă - arestarea la domiciliu, şi eliberează în privinţa acestuia
mandat de arest pe un termen de (indicaţi termenul mandatului de arest) de la data reţinerii,
adică de la pînă la (indicaţi data, luna, anul şi ora), eliberîndu-1 de sub arest preventiv din
sala de judecată.

De a stabili următoarele restricţii (enumeraţi restricţiile stabilite):

27
De a stabili următoarele obligaţii (enumeraţi obligaţiile stabilite):

Supravegherea executării arestului la domiciliu se pune pe seama (specificaţi


organul pe seama căruia se pune supravegherea executării arestului la domiciliu).

Judecător de instucţie: Numele,


prenumele

28
MANDAT DE ARESTARE LA DOMICILIU nr.

Oraşul ___ Data, luna, anul____ Ora___

Judecătorul judecătoriei (denumirea instanţei judecătoreşti), (numele, prenumele


judecătorului), examinînd demersul procurorului procuraturii (denumirea procuraturii)
(numele, prenumele procurorului), (data demersului), privind aplicarea arestării la domiciliu
şi eliberarea mandatului de arestare în privinţa lui:

(Numele, prenumele, patronimicul, învinuitului, data, luna, anul naşterii, domiciliul,


starea civilă, statutul militar, numărul copiilor minori şi a persoanelor întreţinute,
antecedente penale, locul de muncă),

care se învinuieşte de către organul de urmărire penală (descrieţi succint fapta de


săvîrşirea căreia este învinuit învinuitul; indicaţi articolul, alineatul, lit. Codului penal sub
incidenţa căruia cade fapta comisă de învinuit).

Luînd în consideraţie caracterul social periculos al faptei, personalitatea învinuitului,


faptul că învinuitul se învinuieşte (specificaţi caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii)
şi aflîndu-se la libertate se poate eschiva de la urmărirea penală si poate împiedica stabilirii
adevărului în procesul penal, cît şi pentru asigurarea executării sentinţei,

În baza prevederilor art.175,176,185 şi 308 Cod de procedură penală,

DISPUN:

1. Arestarea la domiciliu a învinuitului (numele, prenumele, patronimicul învinuitului,


data, luna, anul naşterii) pe un termen de (indicaţi termenul mandatului de arest) de la
data reţinerii, adică de la pînă la (indicaţi data, luna, anul, ora).

2. Mandatul se expediază pentru executare procurorului (numele, prenumele


procurorului).

Judecător de instrucţie Numele, prenumele

Notă: la adoptarea încheierii urmează de consultat Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de


Justiţie nr. 4 din 28 martie 2005, cu ulterioarele modificări, Despre aplicarea de către
instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei de procedură penală privind
arestarea preventivă şi arestarea la domiciliu, precum şi jurisprudenţa CEDO.
ÎNCHEIERE
PRIVIND LIBERAREA PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIAR A PERSOANEI
DEŢINUTE

ÎNCHEIERE
În numele legii

Data, luna, anul Ora___

Judecătoria (indicaţi denumirea), în componenţa

judecătorului de instrucţie Numele, prenumele,


grefierei Numele, prenumele,
cu participarea

procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea) Numele, prenumele,


apărătorului Numele, prenumele,

judecînd în şedinţă de judecată închisă demersul învinuitului (numele, prenumele, patronimicul),


privind liberarea provizorie sub control judiciar, în privinţa sa,

CONSTATĂ:

Pe (indicaţi data, luna, anul) (numele, prenumele, patronimicul învinuitului) s-a adresat
către judecătorul de instrucţie a judecătoriei (denumirea instanţei judecătoreşti) cu cererea de
eliberare provizorie sub control judiciar în privinţa sa.

(Numele, prenumele învinuitului) se învinuieşte de către organul de urmărire penală


(descrieţi succint fapta de săvîrşirea căreia este învinuit învinuitul; indicaţi articolul, alineatul, lit .
Codului penal sub incidenţa căruia cade fapta comisă de învinuit).

Pe (indicaţi data, luna anul eliberării mandatului de arest) în privinţa lui (numele,
prenumele, patronimicul învinuitului) a fost eliberat mandat de arest pe termen de (indicaţi
termenul mandatului de arest) în absenţa lui, deoarece era dispusă căutarea lui.

Apărătorul în şedinţa de judecată solicită (descrieţi solicitarea apărătorului).

Învinuitul în şedinţa de judecată solicită (descrieţi solicitarea învinuitului).

În şedinţa de judecată procurorul solicită (descrieţi solicitarea procurorului).

Audiind opiniile participanţilor la proces, instanţa de judecată consideră, că demersul


învinuitului este întemeiat şi urmează a fi admis, deoarece (motivaţi admiterea demersului).

Conducîndu-se de art. 190, 191, 309 şi 310 ale Codului de procedură penală, instanţa de
judecată, în numele Legii,

DISPUNE:
De a admite demersul învinuitului.

De a aplica în privinţa (numele, prenumele, patronimicul învinuitului, data, luna, anul


naşterii, domiciliul) măsura preventivă - liberarea provizorie sub control judiciar.

Faţă de (numele, prenumele, patronimicul învinuitului) se ia obligaţia (enumeraţi obligaţiile


stabilite):

Efectuarea controlului asupra respectării de către învinuit a obligaţiilor stabilite se pune în


sarcina (specificaţi organul în sarcina căruia este pus controlul asupra respectării de către învinuit
a obligaţiilor stabilite).

Încheierea poate fi atacată cu recurs la (indicaţi denumirea instanţei judecătoreşti) în termen


de 3 zile.

Judecător de instrucţie Numele, prenumele

Notă: la adoptarea încheierii urmează de consultat Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.
4 din 28 martie 2005, cu ulterioarele modificări, Despre aplicarea de către instanţele judecătoreşti
a unor prevederi ale legislaţiei de procedură penală privind arestarea preventivă şi arestarea la
domiciliu, precum şi jurisprudenţa CEDO.

ÎNCHEIERE
PRIVIND RESPINGEREA DEMERSULUI DE LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL
JUDICIAR

ÎNCHEIERE
În numele legii

Data, luna, anul Ora___

Judecătoria (indicaţi denumirea), în componenţa

judecătorului de instrucţie Numele, prenumele,


grefierei Numele, prenumele
cu participarea

procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea) Numele, prenumele,


apărătorului Numele, prenumele
judecînd în şedinţă de judecată închisă cererea de liberare provizorie sub control judiciar a
învinuitului (numele, prenumele, patronimicul),

CONSTATĂ:

Pe (indicaţi data, luna, anul), (numele, prenumele patronimicul învinuitului) s-a adresat către
judecătorul de instrucţie a judecătoriei (denumirea instanţei judecătoreşti) cu cererea de liberare
provizorie sub control judiciar în privinţa sa.
(Numele, prenumele, patronimicul învinuitului) se învinuieşte de către organul de urmărire
penală (descrieţi succint fapta de săvîrşirea căreia este învinuit învinuitul; indicaţi articoul,
alineatul, lit. Codului penal sub incidenţa căruia cade fapta comisă de învinuit).

Învinuitul în şedinţa de judecată solicită (descrieţi solicitarea învinuitului).

Apărătorul în şedinţa de judecată solicită (descrieţi solicitarea apărătorului).

Procurorul în şedinţa de judecată solicită (descrieţi solicitarea procurorului).

Audiind opiniile participanţilor la proces, analizînd materialele anexate la cererea învinuitului


şi a avocatului său, instanţa de judecată consideră că cererea de eliberare provizorie sub control
judiciar a învinuitului urmează a fi respinsă, deoarece (motivaţi respingerea cererii de liberare
provizorie sub control judiciar a învinuitului).

Conducîndu-se de art. 190,191 şi 309 ale Codului de procedură penală, instanţa de judecată, în
numele Legii,

DISPUNE:

Respinge cererea lui (numele, prenumele învinuitului) de liberare provizorie sub control
judiciar a persoanei arestate.

Încheierea poate fi atacată cu recurs la (indicaţi denumirea instanţei judecătoreşti) în termen


de 3 zile.

Judecător de instrucţie Numele, prenumele

Notă: la adoptarea încheierii urmează de consultat Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.
4 din 28 martie 2005, cu ulterioarele modificări, Despre aplicarea de către instanţele judecătoreşti
a unor prevederi ale legislaţiei de procedură penală privind arestarea preventivă şi arestarea la
domiciliu, precum şi jurisprudenţa CEDO.
ÎNCHEIERE
PRIVIND LIBERARE PROVIZORIE PE CAUŢIUNE

ÎNCHEIERE
În numele legii

Data, luna, anul Ora___

Judecătoria (indicaţi denumirea), în componenţa

judecătorului de instrucţie Numele, prenumele,


grefierei Numele, prenumele
cu participarea

procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea) Numele, prenumele,


apărătorului Numele prenumele,

judecînd în şedinţă de judecată închisă cererea (numele, prenumele, patronimiicul învinuitului)


privind liberarea provizorie pe cauţiune a persoanei deţinute din (indicaţi data depunerii cererii) şi
demersul procurorului (numele, prenumele procurorului) privind aplicarea măsurii preventive -
arestarea preventivă în privinţa lui (numele, prenumele învinuitului) din (indicaţi data depunerii
demersului),

CONSTATĂ:

Pe (indicaţi data, luna, anul) (numele, prenumele, patronimicul învinuitului) s-a adresat
către judecătorul de instrucţie a judecătoriei (denumirea instanţei judecătoreşti) cu cererea de
eliberare provizorie pe cauţiune în privinţa sa.

Pe (indicaţi data, luna, anul) (numele, prenumele procurorului) s-a adresat către judecătorul
de instrucţie a judecătoriei (denumirea instanţei judecătoreşti) cu demers privind aplicarea măsurii
preventive - arestul preventiv în privinţa lui (numele, prenumele, patronimicul învinuitului).

(Numele, prenumele, patronimicul învinuitului) se învinuieşte de către organul de urmărire


penală (descrieţi succint fapta de săvîrşirea căreia este învinuit învinuitul; indicaţi articolul,
alineatul, lit. Codului penal sub incidenţa căruia cade fapta comisă de învinuit).

Dat fiind faptul, că cererea lui (numele, prenumele, patronimicul învinuitului) şi demersul
procurorului cuprind acelaşi obiect, aceleaşi circumstanţe şi sunt implicate aceleaşi părţi,
examinarea lor are loc într-o procedură de judecată unică.

Apărătorul în şedinţa de judecată solicită (descrieţi solicitarea apărătorului).

Învinuitul în şedinţa de judecată solicită (descrieţi solicitarea învinuitului).

Procurorul în şedinţa de judecată susţine (descrieţi solicitarea procurorului).


Audiind opiniile participanţilor la proces, analizînd materialele anexate la cererea de liberare
provizorie pe cauţiune şi la demersul procurorului, instanţa de judecată consideră întemeiată cererea
de liberare provizorie pe cauţiune a persoanei deţinute, iar demersul procurorului este neîntemeiat şi
urmează a fi respins din următoarele considerente: (motivaţi respingerea demersului procurorului).

Potrivit art. 175, 176, 192, 307, 309 şi 310 ale Codului de procedură penală, instanţa de
judecată

DISPUNE:

De a admite cererea de liberare provizorie pe cauţiune a (numele, prenumele, patronimicul


învinuitului), iar demersul procurorului de a-l respinge ca fiind nefondat.

De a aplica în privinţa (numele, prenumele, patronimicul învinuitului, data, luna, anul


naşterii, domiciliul, cetăţenia, statutul militar, studii, numărul copiilor minori şi a persoanelor
întreţinute) măsura preventivă - liberarea provizorie pe cauţiune, eliberînd-o după depunerea
cauţiunii stabilite.

De a stabili cuantumul cauţiunii (indicaţi cuantumul cauţiunii în unităţi convenţionale şi în


lei), care necesită a fi depusă (indicaţi rechizitele bancare şi termenul de depunere a cauţiunii).

Învinuitul va fi ţinut sub arest pînă cînd cauţiunea stabilită nu va fi depusă la contul indicat.

Faţă de învinuit se ia obligaţia (enumeraţi obligaţiile stabilite):

Încheierea poate fi atacată cu recurs la (indicaţi denumirea instanţei judecătoreşti) în termen


de 3 zile.

Judecător de instrucţie Numele, prenumele

Notă: la adoptarea încheierii urmează de consultat Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.
4 din 28 martie 2005, cu ulterioarele modificări, Despre aplicarea de către instanţele judecătoreşti
a unor prevederi ale legislaţiei de procedură penală privind arestarea preventivă şi arestarea la
domiciliu, precum şi jurisprudenţa CEDO.

OBLIGAŢIE

Oraşul __ Data, luna, anul__

Eu, subsemnatul _____________, fiind persoană bănuită /învinuită/ pe cauza penală (indicaţi
numărul cauzei penale) de comiterea infracţiunii, prevăzute de art. _____Codului penal, îmi asum
următoarele obligaţii (enumeraţi obligaţiile asumate):

Am fost preîntîmpinat, că în caz de încălcare a acestor obligaţiuni, în conformitate cu art. 195 Cod de
procedură penală, măsura preventivă poate fi înlocuită cu una mai aspră. La fel am luat cunoştinţă
cu art. 192-194 din acelaşi Cod.
Avocat Numele, prenumele

Obligaţia a primit

Judecător de instrucţie Numele, prenumele

ÎNCHEIERE
PRIVIND RESPINGEREA DEMERSULUI DESPRE REVOCAREA MĂSURII
PREVENTIVE – ARESTAREA LA DOMICILIU

ÎNCHEIERE
În numele legii

Data, luna, anul Ora___

Judecătoria (indicaţi denumirea), în componenţa

judecătorului de instrucţie Numele, prenumele,


grefierului Numele, prenumele
cu participarea

procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea) Numele, prenumele,


apărătorului Numele, prenumele
învinuitului Numele, prenumele

judecînd în şedinţă de judecată închisă cererea privind revocarea măsurii preventive - arestarea la
domiciliu din (indicaţi data depunerii cererii)
CONSTATĂ:

La (indicaţi data, luna, anul) (numele, prenumele, patronimicul învinuitului/avocatului) s-a


adresat către judecătorul de instrucţie a judecătoriei (denumirea instanţei judecătoreşti) cu cererea
privind revocarea măsurii preventive - arestarea la domiciliu.

(Numele, prenumele, patronimicul învinuitului) se învinuieşte de către organul de urmărire


penală (descrieţi succint fapta de săvîrşirea căreia este învinuit învinuitul; indicaţi articolul,
alineatul, lit. Codului penal sub incidenţa căruia cade fapta comisă de învinuit).

Apărătorul în şedinţa de judecată solicită (descrieţi solicitarea apărătorului).

Învinuitul în şedinţa de judecată solicită (descrieţi solicitarea învinuitului).

Procurorul în şedinţa de judecată susţine (descrieţi solicitarea procurorului).

Audiind opiniile participanţilor la proces, analizînd materialele anexate la cererea privind


revocarea măsurii preventive - arestarea la domiciliu, instanţa de judecată consideră neîntemeiată
cererea privind revocarea măsurii preventive - arestarea la domiciliu, din următoarele considerente:
(motivaţi respingerea cererii).

Potrivit art. 41, 195 şi 308 ale Codului de procedură penală, instanţa de judecată, în numele
Legii

DISPUNE:

De a respinge cererea privind revocarea măsurii preventive - arestarea la domiciliu din


(indicaţi data depunerii cererii) înaintată de (indicaţi numele, prenumele persoanei care a înaintat
cererea).

Încheierea poate fi atacată cu recurs la (indicaţi denumirea instanţei judecătoreşti) în termen


de 3 zile.

Judecător de instrucţie Numele, prenumele

Notă: la adoptarea încheierii urmează de consultat Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.
4 din 28 martie 2005, cu ulterioarele modificări, Despre aplicarea de către instanţele judecătoreşti
a unor prevederi ale legislaţiei de procedură penală privind arestarea preventivă şi arestarea la
domiciliu precum şi jurisprudenţa CEDO.

ÎNCHEIERE
PRIVIND REVOCAREA LIBERĂRII PROVIZORII

ÎNCHEIERE
În numele legii

Data, luna, anul Ora___

Judecătoria (indicaţi denumirea), în componenţa

judecătorului de instrucţie Numele, prenumele,


grefierului Numele, prenumele
cu participarea

procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea) Numele, prenumele,


apărătorului Numele, prenumele
învinuitului Numele, prenumele

examinînd în şedinţă de judecată închisă demersul privind revocarea măsurii preventive - liberarea
provizorie pe cauţiune a persoanei deţinute din (indicaţi data depunerii demersului),

CONSTATĂ:
Pe data de (indicaţi data, luna, anul), procurorul raionului (indicaţi denumirea), (numele,
prenumele procurorului) a înaintat judecătorului de instrucţie al judecătoriei (denumirea instanţei
judecătoreşti) un demers privind revocarea măsurii preventive - liberarea provizorie pe cauţiune a
persoanei deţinute.

Prin demersul dat a fost solicitată revocarea măsurii preventive - liberarea provizorie pe
cauţiune a persoanei deţinute şi aplicarea arestării preventive în privinţa învinuitului (numele,
prenumele, patronimicul), precum şi transferul cauţiunii în fondul statului.

Din demers şi materialele anexate rezultă, că la (indicaţi data, luna, anul) a fost pornită
urmărirea penală în baza art. (indicaţi articolul, alineatul, lit.) Cod penal (descrieţi succint fapta de
săvîrşirea căreia este învinuit învinuitul;
Procurorul în şedinţa de judecată susţine (descrieţi solicitarea procurorului).
Apărătorul în şedinţa de judecată solicită (descrieţi solicitarea apărătorului).
Învinuitul în şedinţa de judecată solicită (descrieţi solicitarea învinuitului).
Instanţa de judecată, examinînd demersul înaintat, cercetînd materialele anexate, audiind
argumentele participanţilor la proces, a ajuns la concluzia că demersul este întemeiat din
următoarele motive: (motivaţi admiterea demersului).

Prin art. 193 alin.(l) pct.2) al Codului de procedură penală este reglementat faptul, că
„liberarea provizorie poate fi revocată dacă învinuitul, inculpatul cu rea-credinţă nu îndeplineşte
obligaţiile stabilite”, iar prin alin.(2) că „în cazul revocării liberării provizorii, persoana este
supusă arestării preventive”.
Conform pct.(3) alin.(2) al art. 185 al aceluiaşi cod arestarea preventivă poate fi aplicată dacă „
bănuitul, învinuitul, inculpatul a încălcat condiţiile altor măsuri preventive aplicate în privinţa sa ".

Reieşind din art. 194 alin. (2) al Cod de procedură penală „Cauţiunea nu se restituie în cazul
revocării liberării provizorii în temeiurile prevăzute la art. 193 alin.(l) pct.2) şi se face venit la
bugetul de stat de către judecătorul de instrucţie sau, după caz, de instanţă. Hotărîrea de trecere a
cauţiunii în beneficiul statului poate fi atacată cu recurs de persoanele interesate".

Aceste fapte şi norme procesuale indică la necesitatea revocării măsurii preventive - liberarea
provizorie pe cauţiune a persoanei deţinute şi aplicarea arestării preventive în privinţa învinuitului
(Numele, prenumele, patronimicul), precum şi transferul cauţiunii în fondul statului.

În baza prevederilor articolelor 41, 185 alin.(2) pct.(3), 193 alin.(l) pct.2) , 194 alin.(2), şi
308 al Codului de procedură penală , instanţa de judecată

DISPUNE:

De admis demersul privind revocarea măsurii preventive - liberarea provizorie pe cauţiune a


persoanei deţinute din (indicaţi data, luna, anul), înaintat de procurorul (numele, prenumele).

De revocat măsura preventivă - liberarea provizorie pe cauţiune a persoanei deţinute, aplicată


prin încheierea din (indicaţi data, luna, anul), în privinţa învinuitului (numele, prenumele,
patronimicul).
De aplicat în privinţa învinuitului (indicaţi numele, prenumele, patronimicul învinuitului, data
naşterii şi locul naşterii, naţionalitatea, studiile, cetăţenia, starea civilă, numărul copiilor minori şi a
persoanelor întreţinute (dacă este aplicabil), locul muncii, adresa de la domiciliu) în calitate de
măsură preventivă - arestarea preventivă şi a elibera în baza prezentei încheieri un mandat de arestare
a lui pe un termen de (indicaţi termenul mandatului de arest, indicînd ora şi ziua din care acesta va
începe sa curgă).

De transferat cauţiunea în valoare de (indicaţi valoarea cauţiunii în unităţi convenţionale şi


echivalentul acesteia în lei), la bugetul de stat.

Indicaţi persoanele sau instituţiile cărora urmează să fie expediată copia prezentei încheieri
pentru informaţie şi executare.

Prezenta încheiere poate fi atacată în ordine de recurs, în termen de trei zile, în Curtea de Apel
(indicaţi denumirea), prin intermediul judecătoriei (indicaţi denumirea).

Judecător de instrucţie Numele, prenumele

Notă: la adoptarea încheierii urmează de consultat Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.
4 din 28 martie 2005, cu ulterioarele modificări, Despre aplicarea de către instanţele judecătoreşti
a unor prevederi ale legislaţiei de procedură penală privind arestarea preventivă şi arestarea la
domiciliu, precum şi jurisprudenţa CEDO.

ÎNCHEIERE
PRIVIND RESPINGEREA DEMERSULUI DESPRE ÎNLOCUIREA MĂSURII
PREVENTIVE – OBLIGAREA DE A NU PĂRĂSI ŢARA

ÎNCHEIERE
În numele legii

Data, luna, anul Ora__

Judecătoria (indicaţi denumirea), în componenţa

judecătorului de instrucţie Numele, prenumele,


grefierului Numele, prenumele
cu participarea

procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea) Numele, prenumele,


apărătorului Numele, prenumele
învinuitului Numele, prenumele

examinînd în şedinţă de judecată închisă demersul privind înlocuirea măsurii preventive - obligarea
de a nu părăsi ţara din (indicaţi data depunerii demersului),
CONSTATĂ:

La (indicaţi data, luna, anul), procurorul în procuratura raionului (indicaţi denumirea),


(numele, prenumele procurorului) a înaintat judecătorului de instrucţie al judecătoriei (denumirea
instanţei judecătoreşti) un demers privind înlocuirea măsurii preventive - obligarea de a nu părăsi
ţara.

Prin demersul dat a fost solicitată înlocuirea măsurii preventive - obligarea de a nu părăsi
ţara, cu arestarea preventivă în privinţa învinuitului (numele, prenumele, patronimicul) şi eliberarea
unui mandat de arest pe un termen de (indicaţi termenul de arest) zile.

Din demers şi materialele anexate rezultă, că la (indicaţi data, luna, anul) a fost pornită
urmărirea penală în baza art. (indicaţi articolul, alineatul, lit.) Cod penal. (Descrieţi succint fapta de
săvîrşirea căreia este învinuit învinuitul);

Procurorul în şedinţa de judecată susţine (descrieţi solicitarea procurorului).


Apărătorul în şedinţa de judecată solicită (descrieţi solicitarea apărătorului).
Învinuitul în şedinţa de judecată solicită (descrieţi solicitarea învinuitului).
Instanţa de judecată, examinînd demersul înaintat, cercetînd materialele anexate, audiind
argumentele participanţilor la proces, a ajuns la concluzia că demersul este neîntemeiat din
următoarele motive (motivaţi respingerea demersului, invocînd argumentele pe care se bazează
acesta. Faceţi referinţă la prevederile legale care reglementează înlocuirea măsurii preventive
aplicate cu una mai aspră, inclusiv înlocuirea obligaţiei de a nu părăsi ţara cu arest preventiv (art.
195 alin. (1) şi art. 185 alin. (2) Cod de procedră penală).

Reieşind din acestea, demersul este neîntemeiat, de aceea necesită a fi respins.


În baza prevederilor art. 41, 195 şi 308 al Codului de procedură penală, instanţa de judecată

DISPUNE:

De respins demersul privind înlocuirea măsurii preventive - obligarea de a nu părăsi ţara din
(indicaţi data, luna, anul), înaintat de procurorul (numele, prenumele) în procuratura raionului
(indicaţi denumirea) (numele, prenumele procurorului), în privinţa învinuitului (numele, prenumele,
patronimicul).

Indicaţi persoanele sau instituţiile cărora urmează să fie expediată copia prezentei încheieri
pentru informaţie.

Prezenta încheiere poate fi atacată în ordine de recurs, în termen de trei zile, în Curtea de Apel
(indicaţi denumirea), prin intermediul judecătoriei (indicaţi denumirea).

Judecător de instrucţie Numele, prenumele


Notă: la adoptarea încheierii urmează de consultat Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.
4 din 28 martie 2005, cu ulterioarele modificări, Despre aplicarea de către instanţele judecătoreşti
a unor prevederi ale legislaţiei de procedură penală privind arestarea preventivă şi arestarea la
domiciliu, precum şi jurisprudenţa CEDO.
ÎNCHEIERE
PRIVIND ÎNLOCUIREA MĂSURII PREVENTIVE – OBLIGAREA DE A NU PĂRĂSI
ŢARA

ÎNCHEIERE
În numele legii

Data, luna, anul Ora___

Judecătoria (indicaţi denumirea), în componenţa


judecătorului de instrucţie Numele, prenumele,
grefierului Numele, prenumele,
interpretului Numele, prenumele

cu participarea

procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea) Numele, prenumele,


apărătorului Numele, prenumele

examinînd în şedinţă de judecată închisă demersul procurorului procuraturii (indicaţi denumirea),


(numele, prenumele procurorului), privind înlocuirea măsurii preventive - obligaţia de a nu părăsi
ţara cu arestul preventiv faţă de învinuitul (numele, prenumele, patronimicul, anul naşterii, locul
naşterii);

CONSTATĂ:

La (indicaţi data, luna, anul), procurorul în procuratura raionului (indicaţi denumirea),


(numele, prenumele procurorului) a înaintat judecătorului de instrucţie al judecătoriei (denumirea
instanţei judecătoreşti) un demers privind înlocuirea măsurii preventive - obligarea de a nu părăsi
ţara.

Prin demersul dat a fost solicitată înlocuirea măsurii preventive - obligarea de a nu părăsi ţara,
cu arestarea preventivă în privinţa învinuitului (numele, prenumele, patronimicul) şi eliberarea unui
mandat de arest pe un termen de (indicaţi termenul de arest) zile.

Din demers şi materialele anexate rezultă, că la (indicaţi data, luna, anul) a fost pornită
urmărirea penală în baza art. (indicaţi articolul, alineatul) Cod penal (descrieţi succint fapta de
săvîrşirea căreia este învinuit învinuitul);

Procurorul în şedinţa de judecată susţine (descrieţi solicitarea procurorului). Includeţi


argumentele şi probele invocate de procuror întru motivarea demersului respectiv.

Apărătorul în şedinţa de judecată solicită (descrieţi solicitarea apărătorului).


Învinuitul în şedinţa de judecată solicită (descrieţi solicitarea învinuitului).
Audiind opiniile participanţilor la proces, analizînd materialele dosarului penal, instanţa de
judecată consideră, că demersul este întemeiat şi urmează a fi admis, deoarece: (Motivaţi admiterea
demersului, invocînd argumentele şi probele pe care se bazează acesta. Faceţi referinţă la
prevederile legale care reglementează înlocuirea măsurii preventive aplicate cu una mai aspră,
inclusiv înlocuirea obligaţiei de a nu părăsi ţara cu arest preventiv).

Materialele prezentate instanţei de judecată indică cu certitudine că există motive rezonabile


de a presupune că învinuitul a comis o infracţiune, şi există temei de a crede că este necesar de a-1
împiedica pe învinuit să săvîrşească noi infracţiunii, şi este necesar de a-1 împiedica să fugă de
organele de urmărire penală.

Reieşind din prevederile art. 5 alin.(l) lit.c) al CEDO, care stipulează, că orice persoană are
dreptul la libertate şi la siguranţă. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepţia dacă a fost
arestat sau reţinut în vederea aducerii sale în faţa autorităţii judiciare competente, atunci cînd există
motive verosimile de a bănui că a săvîrşit o infracţiune sau cînd există motive temeinice de a crede
în necesitatea de a-1 împiedica să săvîrşească o infracţiune sau să fugă după săvîrşirea acesteia.

În cazul dat instanţa consideră că privarea de libertate şi aplicarea faţă de învinuitul (numele,
prenumele, patronimicul) a măsurii preventive - arestul preventiv este justificată, întemeiată şi este
necesară, deoarece are ca scop împiedicarea învinuitului de a se ascunde de urmărirea penală, şi de a
săvîrşi noi infracţiuni, fiind respectat principiul proporţionalităţii între dreptul sau libertatea
persoanei garantate de lege şi necesitatea aplicării faţă de învinuit a măsurii preventive - arestul
preventiv, deoarece privarea de libertate în cazul dat a învinuitului este prevăzută de lege, este
necesară într-o societate democratică, şi urmăreşte un scop legal.

La înlocuirea măsurii preventive - obligaţia de a nu părăsi ţara cu arestul preventiv instanţa de


judecată ţine cont de caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei incriminate, personalitatea
învinuitului, vîrsta şi starea sănătăţii acestuia, ocupaţia învinuitului.

Reieşind din prevederile art. 186 alin. (l) Cod de procedură penală, care reglementează, că
termenul ţinerii persoanei în stare de arest curge de la momentul privării persoanei de libertate la
reţinerea ei, deci în cazul dat termenul menţinerii lui (numele, prenumele, patronimicul) sub arest
urmează a fi calculat din momentul emiterii prezentei hotărîri.

Conducîndu-se de art. 175,176,178,185,186,195 şi 308 Cod de procedură penală, instanţa

DISPUNE:

Admite demersul.

Înlocuieşte faţă de învinuitul (numele, prenumele, patronimicul), anul naşterii (indicaţi data
naşterii), măsura preventivă - obligaţia de a nu părăsi ţara aplicată la (indicaţi data, luna, anul) cu
arestul preventiv şi eliberează în privinţa acestuia mandat de arest pe un termen de (indicaţi
termenul de arest) zile, dispunînd arestarea acestuia din sala de judecată, adică de la pînă la (indicaţi
ora, data, luna, anul).

Prezenta încheiere poate fi atacată în ordine de recurs, în termen de trei zile, în Curtea de Apel
(indicaţi denumirea), prin intermediul judecătoriei (indicaţi denumirea).

Judecător de instrucţie Numele, prenumele


Notă: la adoptarea încheierii urmează de consultat Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie
nr. 4 din 28 martie 2005, cu ulterioarele modificări, Despre aplicarea de către instanţele
judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei de procedură penală privind arestarea preventivă şi
arestarea la domiciliu, precum şi jurisprudenţa CEDO.

ÎNCHEIERE
PRIVIND RESTITUIREA CAUŢIUNII

ÎNCHEIERE
În numele legii

Data, luna, anul Ora___

Judecătoria (indicaţi denumirea), în componenţa

judecătorului de instrucţie Numele, prenumele,


grefierei Numele, prenumele
cu participarea
apărătorului Numele, prenumele
procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea) Numele, prenumele,

a judecat în şedinţă închisă demersul procurorului procuraturii (indicaţi denumirea), (numele,


prenumele procurorului), privind restituirea cauţiunii învinuitului (numele, prenumele),

CONSTATĂ:

La (indicaţi data, luna, anul), procurorul în procuratura raionului (indicaţi denumirea),


(numele, prenumele procurorului) a înaintat judecătorului de instrucţie al judecătoriei (denumirea
instanţei judecătoreşti) un demers privind restituirea cauţiunii învinuitului (numele, prenumele,
patronimicul).

Din demers şi materialele anexate rezultă, că la (indicaţi data, luna, anul), în privinţa
învinuitului (numele, prenumele, patronimicul), a fost pornită urmărirea penală în baza art. (indicaţi
articolul, alineatul, lit.) Cod penal.

Descrieţi succint fapta de săvîrşirea căreia este învinuit învinuitul;


Descrieţi succint măsurile preventive (în acest caz – arestul), luate în privinţa învinuitului.
Indicaţi circumstanţele în care învinuitului i-a fost iniţial aplicată liberarea provizorie pe cauţiune
de sub arest.

Prin încheierea instanţei de judecată din (indicaţi data, luna, anul) liberarea provizorie în
privinţa învinuitului (numele, prenumele, patronimicul) a fost revocată, şi faţă de învinuit a fost
aplicată măsura preventivă - arestul preventiv pe un termen de (indicaţi termenul) zile, dispunînd
arestarea acestuia din sala de judecată.
De către procurorul care conduce cu urmărirea penală pe cazul dat, (numele, prenumele), la
(indicaţi data, luna, anul) a fost înaintat în instanţa de judecată un demers cu privire la restituirea
cauţiunii învinuitului (numele, prenumele, patronimicul).

Procurorul în şedinţa de judecată a susţinut demersul înaintat, şi a solicitat admiterea şi


satisfacerea lui pe deplin (Descrieţi solicitarea procurorului. Includeţi argumentele şi probele
invocate de procuror întru motivarea demersului respectiv).

Apărătorul în şedinţa de judecată solicită (descrieţi solicitarea apărătorului).


Învinuitul în şedinţa de judecată solicită (descrieţi solicitarea învinuitului).
Audiind opiniile participanţilor la proces, analizînd materialele dosarului penal, instanţa de
judecată consideră, că demersul este întemeiat şi urmează a fi admis, deoarece: (Motivaţi admiterea
demersului. Faceţi referinţă la prevederile legale care reglementează restituirea cauţiunii în cazul
în care se revocă liberarea provizorie, conform art. 194 Cod de procedură penală)

Reieşind din cele expuse, instanţa consideră necesar de a restitui învinuitului cauţiunea depusă
pe contul judecătoriei (indicaţi denumirea) în sumă de (indicaţi valoarea în cifre a cauţiunii de
restituit) lei.

Conducîndu-se de art.192, 193, 194 Cod de procedură penală , instanţa de judecată

DISPUNE:

Admite demersul.

A restitui învinuitului (numele, prenumele, patronimicul învinuitului, data, luna, anul


naşterii), cauţiunea depusă pe contul judecătoriei (indicaţi denumirea), şi anume de restituit suma de
(indicaţi valoarea în cifre a cauţiunii de restituit, indicînd în paranteze suma respectivă cu litere)
lei.

Prezenta încheiere poate fi atacată în ordine de recurs, în termen de trei zile, în Curtea de Apel
(indicaţi denumirea), prin intermediul judecătoriei (indicaţi denumirea).

Judecător de instrucţie Numele, prenumele

Notă: la adoptarea încheierii urmează de consultat Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.
4 din 28 martie 2005, cu ulterioarele modificări, Despre aplicarea de către instanţele judecătoreşti
a unor prevederi ale legislaţiei de procedură penală privind arestarea preventivă şi arestarea la
domiciliu, precum şi jurisprudenţa CEDO.

EXAMINAREA PLÎNGERILOR ÎMPOTRIVA ACŢIUNILOR ŞI ACTELOR


ILEGALE ALE ORGANULUI DE URMĂRIRE PENALĂ ŞI ALE ORGANULUI CARE
EXERCITĂ ACTIVITATE OPERATIVĂ DE INVESTIGAŢII (ART.313 COD DE
PROCEDURĂ PENALĂ)
ÎNCHEIERE
PRIVIND REFUZUL ORGANULUI DE URMĂRIRE PENALĂ DE A ÎNCEPE
URMĂRIREA PENALĂ

Dosarul nr._________

ÎNCHEIERE
În numele legii

Data, luna, anul Ora


___ ___

Judecătoria (indicaţi denumirea), în componenţa

judecătorului de instrucţie Numele, prenumele,

cu participarea

procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea) Numele, prenumele,


apărătorului Numele, prenumele

examinînd în şedinţă închisă plîngerea (numele, prenumele persoanei care a depus plîngerea)
împotriva ordonanţei procurorului din (indicaţi data emiterii ordonanţei) privind refuzul de a începe
urmărirea penală,

CONSTATĂ:

La (indicaţi data, luna, anul), (numele, prenumele, patronimicul petiţionarului) a depus o


plîngere penală la procuratura (indicaţi denumirea), solicitînd începerea urmăririi penale (includeţi
descrierea succintă a faptei care formează obiectul plîngerii, indicînd făptuitorul, dacă acesta este
cunoscut, şi mijloacele de probă invocate de petiţionar care servesc drept temei pentru plîngerea
privind pornirea urmăririi penale).

La (indicaţi data, luna, anul), petiţionarul a fost informat de către procurorul procuraturii
(indicaţi denumirea), (numele, prenumele) că prin ordonanţă s-a refuzat pornirea urmăririi penale.

În temeiul art.274 alin.(6), 313 Cod de procedură penală (numele, prenumele petiţionarului) a
contestat ordonanţa procurorului de a refuza începerea urmăririi penale, solicitînd anularea actului
procesual şi dispunerea desfăşurării unei anchete suplimentare (includeţi solicitările petiţionarului).

Procurorul în şedinţa de judecată susţine (descrieţi solicitarea procurorului).

Instanţa de judecată, audiind părţile procesului, analizînd şi apreciind în cumul probele


prezentate, concluzionează admiterea plîngerii lui (numele, prenumele, patronimicul petiţionarului)
ca întemeiată, anulează ordonanţa procurorului din (indicaţi data emiterii ordonanţei) şi dispune
desfăşurarea unei anchete suplimentare.
Din analiza materialului de refuz prezentat, instanţa deduce că procurorul a făcut o investigaţie
superficială, cu omisiuni grave şi inexplicabile.

Motivaţi hotărîrea instanţei de a admite plîngerea şi de a anula ordonanţa procurorului de


refuz în pornirea urmăririi penale, făcînd referinţă la probele existente şi prevederile legislaţiei
procesuale penale în vigoare..

Avînd în vedere cele expuse, conform art. 313 Cod de procedură penală, instanţa de judecată,
în numele Legii

DISPUNE:

Admiterea plîngerii (numele, prenumele, patronimicul petiţionarului) împotriva ordonanţei


procurorului din (indicaţi data emiterii ordonanţei) privind refuzul de a începe urmărirea penală - ca
întemeiată.

Se anulează ordonanţa procurorului (indicaţi denumirea procuraturii) din (indicaţi data


emiterii ordonanţei) de refuz în pornirea urmăririi penale, cu obligarea desfăşurării unei cercetări
suplimentare.

Încheierea este irevocabilă.

Judecător de instrucţie Numele, prenumele

Notă: la adoptarea încheierii urmează de consultat Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.
7 din 4 iulie 2005 Cu privire la practica asigurării controlului judecătoresc de către judecătorul de
instrucţie în procesul urmăririi penale, precum şi jurisprudenţa CEDO.

EXAMINAREA CHESTIUNILOR CARE URMEAZĂ SĂ FIE SOLUŢIONATE DE CĂTRE


INSTANŢĂ LA EXECUTAREA PEDEPSEI ( ART. 469 COD DE PROCEDURĂ PENALĂ)

ÎNCHEIERE
PRIVIND LIBERAREA DE EXECUTAREA PEDEPSEI PENALE A PERSOANELOR
GRAV BOLNAVE (ART. 95 COD PENAL)

Dosarul nr. _____________

ÎNCHEIERE
În numele legii

Data, luna, anul Ora___

Judecătoria (indicaţi denumirea), în componenţa


judecătorului de instrucţie Numele, prenumele,

cu participarea

procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea) Numele, prenumele,


apărătorului Numele, prenumele

examinînd în şedinţă publică, la faza de punere în executare a hotărîrii judecătoreşti, cererea


condamnatului (numele, prenumele) despre liberarea de la executarea pedepsei penale,

CONSTATĂ:

Prin sentinţa judecătoriei (indicaţi denumirea) din (indicaţi data emiterii sentinţei), (numele,
prenumele, patronimicul condamnatului) a fost recunoscut vinovat în comiterea infracţiunii
prevăzute de art. (indicaţi numărul, alineatul, lit. articolului) Codului penal – (expuneţi conţinutul
articolului), şi instanţa i-a aplicat pedeapsă – (indicaţi tipul, termenul pedepsei şi tipul
penitenciarului).

Condamnatul (numele, prenumele, patronimicul), prin intermediul avocatului (numele,


prenumele), la (indicaţi data, luna, anul), a depus cerere despre liberarea de la executarea pedepsei
penale pe motiv că e bolnav grav cu diagnosticul (indicaţi diagnosticul şi gradul de îmbolnăvire),
invocînd art.95 Cod penal.

Descrieţi acţiunile de procedură care au fost efectuate, inclusiv dispunerea efectuării


expertizei medico-legale la Centrul de Medicină Legală a Ministerului Sănătăţii al RM pentru
stabilirea diagnosticului condamnatului, cu solicitarea prezentării raportului de expertiză.

Includeţi concluziile experţilor din raportul de expertiză privind starea sănătăţii condamnatului
(numele, prenumele, patronimicul).

Indicaţi solicitările participanţilor la proces vizavi de cererea în cauză.

În baza art. 95 CP persoana care, după săvîrşirea infracţiunii sau în timpul executării pedepsei,
s-a îmbolnăvit de o boală gravă, ce împiedică executarea pedepsei, poate fi liberată de executarea
pedepsei de către instanţa de judecată.
În baza Regulamentului cu privire la modul de prezentare a condamnaţilor gravi bolnavi pentru
liberare de la executarea pedepsei, aprobat prin ordinul nr.331 din 6.09.2006 a Ministerului Justiţiei
(publicat în M.O., nr.199-202 din 29.12.2006), conform listei bolilor somatice, constituie temei
pentru prezentarea condamnatului de a fi liberat de pedeapsă dacă are (indicaţi boala, diagnosticul
şi gradul de îmbolnăvire), după clasificarea clinică OMS (dacă este cazul).

Astfel, instanţa consideră că cererea condamnatului (numele, prenumele) este întemeiată de fapt
şi de drept şi urmează a fi liberat de executarea pedepsei cu închisoare.

Avînd în vedere cele expuse, conform art.471-472 Cod de procedură penală, instanţa de
judecată, în numele Legii -

DISPUNE:
Liberarea condamnatului (numele, prenumele, patronimicul) de la executarea pedepsei penale
stabilite prin sentinţa judecătoriei (indicaţi denumirea) din (indicaţi data emiterii sentinţei).

(Numele, prenumele, patronimicul condamnatului), în cazul însănătoşirii, poate fi supus


pedepsei dacă nu au expirat termenele prescripţiei executării sentinţei de condamnare.

Încheierea este cu drept de recurs la Curtea de Apel (indicaţi denumirea) în termen de 15 zile,
prin intermediul judecătoriei (indicaţi denumirea).

Judecător de instrucţie Numele, prenumele

Notă: la adoptarea încheierii urmează de consultat Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de


Justiţie nr. 22 din 29 octombrie 2001 Cu privire la practica judiciară privind absolvirea
condamnaţilor de ispăşirea pedepsei pe motiv de boală, precum şi jurisprudenţa CEDO.

ÎNCHEIERE
PRIVIND ÎNLOCUIREA MUNCII NEREMUNERATE ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII
CU ÎNCHISOARE

Dosarul nr. ____________

ÎNCHEIERE
În numele legii

Data, luna, anul Ora___

Judecătoria (indicaţi denumirea), în componenţa

judecătorului de instrucţie Numele, prenumele,


grefierului Numele, prenumele,
cu participarea

procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea) Numele, prenumele,


apărătorului Numele, prenumele,
reprezentantului Oficiului de Executare (indicaţi denumirea) Numele,prenumele

examinînd în şedinţă publică demersul Oficiului de Executare (indicaţi denumirea) privind


înlocuirea pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii cu închisoare în
privinţa condamnatului (numele, prenumele, patronimicul),

CONSTATĂ:

Prin sentinţa Judecătoriei (indicaţi denumirea) din (indicaţi data emiterii sentinţei), (numele,
prenumele, patronimicul condamnatului) a fost condamnat în baza art. (indicaţi numărul, alineatul,
lit. articolului) Cod penal la (indicaţi numărul) ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii.
Reprezentantul Oficiului de Executare (indicaţi denumirea) solicită schimbarea pedepsei cu
închisoare deoarece condamnatul (numele, prenumele) se eschivează cu rea-voinţă de la munca
neremunerată în folosul comunităţii.

Descrieţi succint conţinutul demersului. Includeţi motivarea acestuia de către solicitant,


indicînd probele care demonstrează neprezentarea cu rea-voinţă a condamnatului la locul de
muncă unde este obligat să-şi execute pedeapsa - munca neremunerată în folosul comunităţii.

Executorul judecătoresc i-a făcut prima preîntîmpinare referitor la obligativitatea executării


pedepsei şi consecinţele neexecutării – în cazul nerespectării condiţiilor de ispăşire a pedepsei în
conformitate cu legislaţia în vigoare, pedeapsa de muncă neremunerată în folosul comunităţii poate
fi înlocuită cu închisoare. Condamnatul a continuat un comportament reproşabil, neglijînd obligaţiile
prevăzute în art.29 din Regulamentul cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă
de muncă neremunerată în folosul comunităţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.1643 din
31.12.2003, publicată în Monitorul Oficial nr.16-18/124 din 23.01.2004. La (indicaţi data, luna,
anul), condamnatul a fost preîntîmpinat, contra semnătură, despre nerespectarea condiţiilor de
ispăşire a pedepsei şi consecinţele eschivării de la executarea pedepsei.

În cadrul şedinţei judiciare, reprezentantul Oficiului de Executare (indicaţi denumirea) a


susţinut demersul conform obiectului şi motivelor invocate. Indicaţi probele prezentate în
susţinerea solicitării respective.

Procurorul în şedinţa de judecată susţine (descrieţi solicitarea procurorului).


Apărătorul în şedinţa de judecată solicită (descrieţi solicitarea apărătorului).
Învinuitul în şedinţa de judecată solicită (descrieţi solicitarea învinuitului, dacă acesta este
prezent în şedinţă).
În urma coroborării ansamblului probator de la dosar, instanţa judecătorească reţine, fără
modificări, situaţia de fapt avută în vedere în demers. Instanţa constată eschivarea cu rea-voinţă a
condamnatului (numele, prenumele, patronimicul) de la munca neremunerată în folosul comunităţii
din (indicaţi şi explicaţi probele pe care se bazează concluzia instanţei).

În conformitate cu art.67 Cod penal, munca neremunerată în folosul comunităţii constă în


antrenarea condamnatului, în afara timpului serviciului de bază sau de studii, la muncă, determinată
de autorităţile administraţiei publice locale. În caz de eschivare cu rea-voinţă a condamnatului de la
munca neremunerată în folosul comunităţii, ea se înlocuieşte cu închisoare, calculîndu-se o zi de
închisoare pentru 2 ore de muncă neremunerată. În acest caz, termenul închisorii poate fi mai mic de
6 luni.

În cazul respectiv (indicaţi numărul) ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii va


constitui (indicaţi numărul) de zile închisoare.

În contextul prevederilor art.67 alin.(4) Cod penal, instanţa nu a stabilit careva impedimente la
aplicarea închisorii lui (numele, prenumele, patronimicul condamnatului).

Avînd în vedere cele expuse, conform art. 469-472 Cod de procedură penală, instanţa de
judecată, în numele Legii
DISPUNE:

A admite demersul Oficiului de Executare (indicaţi denumirea) ca întemeiat.

Lui (numele, prenumele, patronimicul condamnatului) i se înlocuieşte pedeapsa stabilită prin


sentinţa judecătoriei (indicaţi denumirea) din (indicaţi data emiterii sentinţei), cu aplicarea –
(indicaţi numărul de zile) de închisoare în penitenciar de tip (indicaţi tipul).

Termenul executării pedepsei se calculează de la data reţinerii condamnatului.

Executarea încheierii se pune în seama Comisariatului de poliţie (indicaţi denumirea).

Încheierea e cu drept de recurs la Curtea de Apel (indicaţi denumirea) în termen de 15 zile, prin
intermediul judecătoriei (indicaţi denumirea).

Judecător de instrucţie Numele, prenumele

Notă: la adoptarea încheierii urmează de consultat Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.
8 din 4 iulie 2005 Despre aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei
naţionale şi internaţionale privind aplicarea pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul
comunităţii şi executarea acestei pedepse, precum şi jurisprudenţa CEDO.
EXAMINAREA PLÎNGERILOR ÎMPOTRIVA ACTELOR ORGANULUI SAU
INSTITUŢIEI CARE PUNE ÎN EXECUTARE HOTĂRÎREA JUDECĂTOREASCĂ DE
CONDAMNARE (ART.473 COD DE PROCEDURĂ PENALĂ)

ÎNCHEIERE
PRIVIND VERIFICAREA NECESITĂŢII ALIMENTĂRII FORŢATE

Dosarul nr. ____________

ÎNCHEIERE
În numele legii

Data, luna, anul Ora___

Judecătoria (indicaţi denumirea), în componenţa

judecătorului de instrucţie Numele, prenumele,


grefierului Numele, prenumele,
cu participarea

procurorului Procuraturii (indicaţi denumirea) Numele, prenumele,


apărătorului Numele, prenumele
examinînd în şedinţă publică plîngerea lui (numele, prenumele) împotriva actelor administraţiei
Penitenciarului nr. (indicaţi numărul) din (indicaţi denumirea/oraşul),

CONSTATĂ:

(Numele, prenumele, patronimicul condamnatului) s-a adresat judecătorului de instrucţie cu o


plîngere, solicitînd să fie obligată administraţia penitenciarului de a înceta alimentarea silită în
privinţa sa prin modul excesiv de dureros care are scopul de a-l descuraja să-şi continue protestul şi
să fie constatată violarea art.3 din CEDO.

Descrieţi succint conţinutul plîngerii. Includeţi motivarea acesteia de către solicitant, indicînd
probele invocate care stau la baza plîngeri şi care ar demonstra ilegalitatea alimentării silite
impuse de către administraţia penitenciarului în scopul obligării condamnatului să înceteze greva
foamei, reprezentînd astfel o violare a art.3 al CEDO.

În cadrul şedinţei judiciare, condamnatul (numele, prenumele, patronimicul) a susţinut


plîngerea conform obiectului şi temeiului invocat. Referitor la modul de alimentare silită a explicat
că (includeţi explicaţiile condamnatului). Apărătorul condamnatului a susţinut argumentele acestuia.

Reprezentantul penitenciarului (numele, prenumele) şi procurorul au considerat plîngerea


neîntemeiată. Includeţi explicaţiile şi solicitările acestora.

Instanţa judecătorească, din analiza cumulară a explicaţiilor participanţilor procesului, a


probelor prezentate, conchide că plîngerea lui (numele, prenumele condamnatului) este întemeiată.
Motivaţi hotărîrea instanţei, facînd referinţă la prevederile legale din Codul de procedură
penală şi Codul de Executare al RM care reglementează procedura alimentării forţate. Explicaţi
concluziile instanţei în urma examinării probelor, conform cărora acţiunile penitenciarului de
aplicare a alimentării forţate contravin legii şi constituie o încălcare a drepturilor omului, violînd
astfel art.3 al CEDO.

Avînd în vedere cele expuse, conform art.473 Cod de procedură penală, instanţa de judecată,
în numele Legii

DISPUNE:

A admite plîngerea condamnatului (numele, prenumele, patronimicul) ca întemeiată.

Administraţia penitenciarului nr. (indicaţi numărul) se obligă să înceteze alimentarea silită în


privinţa lui (numele, prenumele, patronimicul condamnatului) şi constată violarea art. 3 al CEDO.

Încheierea este irevocabilă.

Judecător de instrucţie Numele, prenumele

Notă: la adoptarea încheierii urmează de consultat Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de


Justiţie nr. 7 din 4 iulie 2005 Cu privire la practica asigurării controlului judecătoresc de către
judecătorul de instrucţie în procesul urmăririi penale, precum şi jurisprudenţa CEDO.

S-ar putea să vă placă și