Sunteți pe pagina 1din 214
UNGF UNIVERSITATEA DE MEDICINA $I FARMACIE TIRGU MURES AVRIGEANU VERONICA, IMRE SILVIA, DONATH-NAGY GABRIELA, BALOGH SAMARGHITAN VICTOR, DUSA SILVIA, DUDUTZ GYONGYI, OLARIU MARIOARA, FAZAKAS ZITA Ss Chimie organica A Teste de admitere in invatamantul superior medico-farmaceutic Gute gy fu a: Aray-wune® 2014 Autorii cartii Conf. dr. Veronica Avrigeanu, Prof. dr. Silvia Imre, Conf. dr. Donath-Nagy Gabriella, Conf. dr. Victor Balogh Samarghifan, Prof. dr. Silvia Duga, Prof. dr. Dudutz Gyéngyi, Conf. dr. Marioara Olariu, Conf. dr. Fazakas Zita Universitatea de Medicina si Farmacie din Tirgu Mures Referenti: Conf. dr. Kelemen Hajnal Conf. dr. Amelia Tero-Vescan_ Universitatea de Medicine si Farmacie din Tirgu Mures ‘Text © Copyright 2014 : Editura University Press Tirgu Mures Uustratii © Copyright 2014: Bditura University Press Ticgu Mures Biitura Unversity Press este reeunoscut de Conilul Nafonal al Cece ic din Ivagionl Superior (CNCSIS) -Cod 210, ‘Toate drepturil ezervate, Reproducerea, patil sa integral, este ntrzs fr acordul seis al ‘Editurii University Press san al autoruu,indiferent de modalitijile de multplicare: fotocopiere, seanare, taducee,transcrieze ete ‘Tipar: Centrul de Copiere si Multimedia - University Press Tizgu Mures Descrierea CIP a Bibliotecii Nagionale a Romaniei |Chimie organica : teste de admitere in invatmantul superior ‘medico-farmaceutic / Avrigeanu Veronica, Imre Silvia, Donath-Nagy Gabriela, ...- Térgu-Mures : University Press, 2014 Bibliogr. ISBN 978-973-169-327-9 1. Avrigeamu, Veronica IL Imre, Silvia Ill Donath-Nagy, Gabriella 547(075.8)(079.1) Coperta: Victor Tero-Vescan Editura University Press Director de editurd : Conf. univ. dr. Ovidiu S. Cotoi Corespondenta Jcomenzi : UMF Tirgu Mures, Romania Adresa : Tirgu Mures, Str. Gh. Marinescu, Nr. 38, cod 540139, ‘i E-mail : editura,universitypress@umftgm.10 Tel Fax : +40.265.208932 Tel. : +40.265.2185511 int 126 Mecca Prefatét Cartea Chimie organicd - teste de admitere in invéjamantul superior medico- farmaceutic este o colecfie de teste teoretice side caleul cu variante de raspuns ‘multiple, bazate pe nofiunile de chimie organicd din manualele de liceu si in concordanfé cu programa analiticd aprobata de Ministerul Educatiei Nationale, pentru disciplina de chimie. Lucrarea reprezinta un mijloc de verificare a cunostingelor de chimie organicé, un material ajutitor si orientativ in pregdtirea candidatilor pentru concursul de admitere in invaitdmantul superior medico-farmaceutic sau pentru alte specializari. Rezolvarea testelor propuse trebuie sd inceapd in momentul in care viitorii candidati la examenul de admitere stdpdnese nofiunile teoretice de chimie organica din manualele corespunzitoare invajdiméntului preuniversitar. Conceputd cu scopul de a verifica pregdtirea candidayilor la admitere in maniera de la teorie la rationament, cartea cuprinde mai multe categorii de intrebari. Intrebarile teoretice din capitolele 1 si II urmeazd, in general, ordinea de prezentare a principalelor clase de compusi organici din manualele din invatdmantul preuniversitar, in timp ce testele de tip Il, IV si V pot fi privite ca aplicafii, cazuri, situatii etc. insofite sau nu de calcule numerice. Testele de tip 1, IIL, IV si V au un singur raspuns corect. Testele de tip II pot avea dowd, trei saw patru raspunsuri corecte. Autorii Cuprins Teste tip I - Teste de teorie cu un singur raspuns corect Teste tip II - Teste de teorie cu raspunsuri multiple corecte Teste tip III - Scheme de reactii chimice Teste tip IV - Teste cu intrebari corelate Teste tip V - Aplicatii numerice Bibliografie Raspunsuri teste 7B 109 134 184 200 201 Teste tip 1 Teste tip I Teste de teorie cu un singur raspuns corect i, fark duble legituri carbon-oxigen, au formula moleculard 2, La temperaturd si presiune normali aleanii pot fi: A), mumai gazosi; 2B). mumai lichizi, ©). gazosi, lichizi sau soli: Dj. numai solizi; E), mumai gazosi si lichiz. 3. Ce este o grupare functional? A). Un fragment de moleculi cu caractere chimice specifice tuturor compusitor care il contin; B). Un fragment de molecul cu caractere chimice ce se modifi de la un termen la altul alclasei de compusi; ©). Un fragment dintr-o molecula care se pastreaza nealterat in cursul reacjiilor chimice; D), Un fragment dintr-o moleculd care fi confera proprietai fizice si chimice comune clasei de compusi care fl contin; B), Sunt adevirate enunjurile A $i D. 4, Se numeste serie omoloagi: ‘A)-seria de compusi in care termenti se diferentiazd intre ef printr-o grupa ~CHs, B) seria de compusi in care wn termen se deasebeste de precedentul si wrmatorul printr-o grup —CH>- C)doi sau mai multi compust organici care contin aceeasi grupare functionalt ).seria de compusi in care existd posibilitatea rotirit atomilor jn jurul legdturit cc, F).doi sau mai mulfi compusi cu catend lineara care se diferentiazd intre ei printr-o grup ~Citz-CH. 5. fntre moleculele alcanilor se stabiles '4). legaitur’ionice si covalente slabe deoarece au molecule polare, 2B), legaturi ionice si Van der Waals puternice deoarece au molecule polare; ©), legaturi covalente si forte de atractie puternice Van der Waals D). forte slabe Van der Waals si de hidrogen deoarece au molecule nepotare; B). forte slabe Van der Waals deoarece au molecule nepolare. 6. Radicalii divalengi proveniti de la metan si propan sunt: A), metilen si propilen; B). metilen, propiliden si izopropiliden; ©), metil, propil D). metil, propil, propiliden si izopropiliden; B). corecte raspunsurile A si B 7. Radicalii alehil mono-, di- si trivalem (A) rezultd daca se eliming unul, doi sau trei atomi de hidrogen din alcani 1 Teste tip | By, sunt molecule care au atomi de carbon cu electroni neparticipanti; C), rezulta dacit se eliminéi unui, doi sau trei atomi de carbon din alcani,; D). confin electroni impari la unul sau mai mui atomi de hidrogen; E), existe in stare liberi ca substante stabile 8, Radicalii divalenti provenifi de la etan si propan sunt: Aj.etil, etilen,etiliden, propiliden; B).etilen, etiliden, propilen, izopropiliden; C).etil, propil, izopropil, izopropiliden; D).etil, propil, propiliden, izopropiliden, Ej.etilen, etiliden, propil, propilen. alenfi provenifi de Ia n-pentan sunt in numir de: 10.Alegeti grupul de hidrocarburi alifatice: A). alcani, alchene, cicloaleani, cicloalchene; B). alcani, alchene, alchine, arene; ©). alcani, cicloalcani, arene; D). alchene, alchine, arene; E). hidrocarburile ciclice saturate, nesaturate si aromatice 11 Aleanii sunt hidrocarburi saturate pentru ci: A).sunt aciclice; B) sunt ciclice ©).au conginut maxim posibit D).au catene ramificate; ).au conginut maxim posibil de atomi de carbon. 12.Alcanii se numese si parafine deoarece: ‘).sunt hidrocarburi saturate; B).au reactivitate chimica scdzutd; ©).au numai atomi de carbon primari: D).au legaturi covalente C-C si C-H; Bj.au catend in forma de zig-zag. 13.Referitor la legitura C-C din aleani, este incorecta afirmati ‘A).are lungimea 1,54 A B) permite rotatia liberd; C).are moment de diol; Dj.nu are moment de dipol; Bp.este formati din 2 electroni 14.Compusul CeH2 ciclic eu un singur carbon primar se numeste: ‘A).metilciclohexan; B).metilciclopentan; C).ciclohexan; D).ciclohexend E).nici un raspuns. 15.Alegefi denumirea corecta: A).2,4,4-trimetilpentan: B).2,2,4-trimetilpentan; toi de hidrogen; Teste tip | 0).2,4,5-trimetithexan, D).5-etitheptan; B).4-etil-3,6-dimetitheptan 16.Alcanii nu pot participa la reaefii de: ‘).aditie si polimerizare; B).oxidare $i izomerizare; C).cracare si dehidrogenare; D).ardere si halogenare; E).substituge si oxidare. 17.n-Butanul si n-hexanul se izomerizeazi si formeazit ‘A).izobutan $i neopentan; B).izobutan si 2,2-dimetilbutan; C).2-metilbutan si 2,2-dimetilbutan; D).izobutan si 2-metilhexan; E).2-metilpropan $i 2,2-dimetilpropan. 18,Prin descompunerea termici a butanului se obtin: '4).etend, metan, acetilend, propan, propend, hidrogen; B).1-butend, propan, hidrogen, propeni, 3-butind C).etena, propend, I-butend, 2-butend, metan, etan, hidrogen; D).2-butend, propind, metan, etan, acetilendi E).sunt corecte raspunsurile B si D. 19.La aleani reactiile care au loc eu ruperea legiiturilor C-C sunt: ‘A).mumai descompunerile termice $i arderea; B).descompunerile termice si halogenarea: C).descompunerile termice, izomerizarea si arderea; D).izomerizarea, arderea si halogenarea; E).mumai izomerizarea yi arderea. 20.Descompunerea termic’ a alcanilor superiori: 4). are loc la temperaturi mai mici de 300 C; B). are loc numai prin ruperea legaturilor C-C; C). are loc numai prin ruperea legaturilor C-H, D). conduce numai la un amestec de alchene; B). are loc cu formarea de alcani, alchene si hidrogen. 21.Dacd alcanul supus halogendrii confine diferite tipuri de atomi de carbon, hidrogenul legat de acestia se substituie in ordine A).secundar > terfiar > primar > mula B) primar > secundar > terfiar > mular C).tertiar > secundar > primar > mar; D).nular > primar > secundar > terfiar; E)tertiar > primar > secundar > nular. 22.{n procesele de descompunere termica au loc reacfii de: ‘A).substitutie: B).cracare si hidrogenare: O..aditie; Dj.cracare si de dehidrogenare; EB) hidrogenare. 23.Prin halogenarea fotochimici a metanului cu un amestec de Cl; si Br2, numarul derivatilor halogenaji micsti care pot rezulta este: AA Teste tip I B)S: O6: Dp? D8, 24.in reacfille de halogenare ale alcanilor: ‘A) fluorul reactioneazi violent si reactia este energicd cu distrugerea catenei; B)-bromul reactioneazis mai usor decdt clorul si reacria este energicd: ) fluorul reactioneazit mai greu decat bromul la lumind; D).clorul si iodul nu reactioneazé direct la lumind; E).fluorul reactioneazé lent si clorul violent cu distrugerea catenei. 25.Aleanii reactioneaza direct cu halogeni A).fluor, clor, brom, iod; B). fluor $i iod; ).clor si brom; D).clor, brom $i iod E).numai ew clor. 26.Daci un amestec de metan si clor, in volume egale, este expus Ia o sursi puternice’ de lumina, se observ: A).nici 0 modificare; B).culoarea verde a clorului dispare si volumul gazos se micsoreazé, C).culoarea verde a clorului dispare si volumul gazas creste de dow’ ori; D).aparitia unui precipitat alb; E).culoarea verde a clorului dispare si au loc mici explozii. 27.Prin reactia de dehidrogenare catali ‘).alcanit inferiori, C2 Cy, se transforma in alcani si alchene cu molecule mai mici B).alcanit inferiori, Cz Ce, se transforma in alchene, iar la cei cu catene Cs—Ca reactia este insopité de ciclizare; O)-ateanii cu catendi medie, Ce— Ce, se transforma tn alcani si alchene cu molecule ‘mai mici, reactia fiind insotitd de ciclizare D).alcanit inferiori, Cy —C., se transforma in alchene, reactia fiind insoyitd de ciclizare; E).alcanii inferiori, C7— Cs, $i cei cu catend medie, Cs~ Cs, se transforma in alchene cu molecule mai mict cu cielizare. 28.La temperaturd si presiune normali aleanii pot fi: A). gazogi, de exemplu 2-metilbutan; B).lichizi, de exemplu 2-metilpropan, ©).gazosi, de exemplu 2-metilpropan; D).solizi, de exemplu 2-metilpentan; E).numai gazosi 29.Temperaturile de fierbere si topire ale alcanilor: A).crese cu cresterea masei molecure; B).cresc semmificativ cu ramificarea catenei; C).sunt mai miei pentru alcanii cu catend liniard fata de izomerii cu catendt ramificatd: D).scad cu cresterea masei moleculare; B).sunt mai mari pentru aleanii lichizi faa de cei soli. 30.Aleanii sunt: A).solubili in apa: B).insolubili in apd, solubili in solveni organici: Teste tip I C).insolubili in solventi organici: D).insolubiti in apa si insolubili in solventi organtci E).solubili in apa si insolubili in solventi organici. 31.La descompunerea termica a pentanului prin ruperea legiturilor C-C se obfine tun amestec de: A).metan, etend, propend, pentend; B).etan, butan, etend, propend, pentend C).metan, butan, etend, propend, pentent D).metan, etan, propan, etend, propena, butend; E).metan, etan, propend, butend, etend, pentend. 32.La dehidrogenarea hexanului se obfine un amestec de: ‘4).2 alchene; B).2 alchene si 2 alcani; ).3 alchene; D).3 alchene $i 3 aleani; E).1 alchena si 2 aleani. 33.Care dintre urmitoarele afirmatii este falsi? ‘A).Aleanii sunt usor solubili in apd si insolubili in Benzen: B).Hexanul si pentanul sunt substante omoloage; ©).Arderea alcanilor are loc cu scindarea legaturilor C-C si C-H; D).Aleanit sunt insolubili in apa si solubili tn unii solvengi organici; E).Alcanii lichizi sunt bunt dizolvangi pentru unii compusi organici. 34.in reactiile de halogenare fotochimica ale aleanilor: 4), fluorul reacfioneazé violent si reactia este energicd cu distrugerea catenei; 8B). bromul reacfioneaza mai usor decdt clorul si reacfia este energica; C). bromul reacfioneazd mai greu decét clorul la lumind D). clorul si todul nu reactioneazd direct la lumind, E). corecte réspunsurile A $i C. 35.La arderea unui mol de pentan se obfin: 4).6 moli de apa; B).7 moli de apa; C).3 moli de apd Dj.1 mol de apa; Ej.mu se formeaza apa. 36.Legitura covalent in compusii organici: A). poate fi covalenta coordinativi B). poate fi simpla, dubla saw tripla ©). poate fi si polara; D). se realizeaza prin punere in comun de electroni; E). toate raspunsurile sunt corecte. 37.in reactia de tranformare a CH, in acetilend (y = 100%) volumul gazos creste in aceleasi condifii de: AjA,5 ori; B).2on ©).2,5 ori D).3 ori: B).3,5 ori 38.Butanul si izobutanul dau aceiasi produsi la: ‘d).clorurare; Teste tip I B) nitrare; ©).bromurare, D).dehidrogenare; E).ardere, 39.Numarul de izomeri monoclorurafi provenind din hidrocarbura CsHy; este: AS: B)S: O6 D).7. 5).8 40.Raportul masic alean/oxigen la oxidarea completit este: A). ?n/(24n+ 16); B).(7n+ I)/24n+16); ©). Pal(Bn+24); D).7n i(24n+8); E). 7nl(12n+4). 41.Numarul maxim de alchene rezultate din descompunerea termicd a izopentanului este: A).5; BG: ©.7; D).8: EA. 42.Care dintre urmitorii compusi poate fi obtinut printr-o reactie de halogenare direct a metanului? 4).CHBrCl; B).CHY ©). CHI; D). CH2BrI: E). CHBrF. 43.Metileiclopropanul si butena sunt izomeri de: A). nu sunt izomeri; By functiune; C)-catend D).pozitie: Ej. geometrici. 44.Cu cate procente se reduce volumul unui amestec echimolecular de etan, etend si hidrogen daci este trecut peste un catalizator de nichel? 4). 20%; B). 25%; ©). 66,6 %; D). 50%, B). 33.3% 45.in reactia de amonoxidare a metanului raportul molar CH,:NHg:O; este: A).2:2:3; BRET, O.1:2:6, DIZ, BLL3. Teste tip! 46.Alegefi enunfurile corecte referitoare la alehene: 'A). contin in molecula legaturi covatente simple C-C si CH, 2B). sunt solubile in apa datorita legaturilor de hidrogen, ©). congin in moleculd o legatura covatenta dublé C=C, D). contin in moleculd doud legaturi covalente duble C=C; E), corecte enunturile A si C. 47.Hidrocarburile izomere cu formula molecular C>Hy. sunt in numar de: AS: BS: ©).7; D)S; F).10. 48.Care este denumirea IUPAC a hidrocarbu atom de carbon euaternar? A).1,1,1-Trimetiletan; B).Tetrametiimetan; ©).Neopentan; D).2,2-Dimetilpropan; E).Lzopentan. 49.Formulele, brut si general, ale alchenelor sunt: A).Cublan $1 CoH2 B).(CHa)n $i CoHin ©).CoHlanv2 $i (Cons t)2 D).CyHlan2 $4 (CFs Ej.CoHlana i (CHabn 50.Alchenele sunt hidrocarburi nesaturate deoarece: A), au in molecula legaturi covalente C-C yi C-H, 3B). au molecule polare; C). congin o legaturd covalentd dubla; D). au confinut maxim de hidrogen; E). dau reacfii de dehidrogenare. 51 Legatura dubla din alchene prezinté urmatoarele caracteristi' “4) permite rotirea substituentilor legagi de atomii de carbon implicati in dubla legaturés B).este rigidd, dar permite rotirea substituentitor in jurul legdturii duble; C).asigurd alchenelor o structura in zig-zag asemdnatoare alcanilor; D).mu permite rotirea substituensilor legati de atomii de carbon implicat! in dubla legaturds Ejeste format din doud legeituri sigma care nu permit rotirea substituenyilor. '52.Alegeti enuntul corect referitor Ia legitura dubli din alchene: 14), Permite rotatia liberd a substituentilor legayi direct de atomii de carbon implicafi in dubla legaturd; B). Legeitura este rigida si poate duce la aparitia izomeriei geometrice; C), Legaturac pe care 0 confine se rupe mai usor comparativ cu legatura x; D). Legditur pe care o confine se rupe mai usor comparativ cu legdtura 0; B). Corecte emunturile B si D. 53.Atomii de carbon vecini dublet legituri se numese: ).mulari B).vinilici ; Teste tip I O).alchitici, D).alilici; E).benalici. 54,Izomerul alchenei cu formula molecular CoFl12 cu 4 atomi de C primari se numeste: A). 2-metil-2-pentend B).2,3-dimetil-I-pentend; C).n-hexend; D).2,3-dimetil-2-butend; E).2,3-dimetil-2-propenit 55, Izomerii de pozitie ai alchenelor cu mai mult de trei atomi de carbon: A). se deosebesc intre ei prin pozitia legadturli duble; B). au substituentii de acelasi tip de aceeasi parte a planului legdturti duble; C). diferd intre ei prin pozitia catenei ramificate; D). au formula moleculara diferita si catendi normalé (liniard) sau ramificata; 2), adevirate B si C. 56.2-metil-I-butena este izomer de funetiune cu: A).ciclobutanul: B).2-metil-2-butena; C).metilciclobutanul; D).2-etil-2-butena; E).I-pentina. 57.Sunt izomeri: 4). ciclobutarul, metil-ciclopropanul, 2-metil-I-butena; 3). ciclopropamul, 2-metil-2-butena, 2-butina; ©). ciclopentamul, metil-ciclobutanul, 2-metil-I-butena, D). ciclohexanul, 2-metil-2-pentena, 2-metil-I-butena, B). ciclopentanul, metil-ciclopentanul, 2-metil-I-pentina. 58.Alchenele se pot obfine din aleani prin reactii de: A). substitusie si hidroliza, dehidrogenare, By. eliminare, hidrogenare, substitutie; ©). hidrogenare, hidroliza si piroliza; D). cracare si piroliza, dehidrogenare; 2). substitusie, hidrogenare si cracare. 59,Alchenele se pot obtine din alcooli prin reacfii de: A).dehidrogenare; B).hidrogenare; CO) hidroliza, D).deshidratare intramoleculard; 2) deshidratare intermoleculara 60,Eliminarea de hidracid dintr-un derivat halogenat este 0 reactie: A). intermoleeulards B). de dehidrogenare; ©). de dehidrohalogenare; D). intramoleculard; 2). corecte raspunsurile C si D. 61.Alegefi alcanul care prin descompunere termics conduce la obsinerea unui amestee de eteni, propena, buteni, pentenii: A).propanul, Teste tip 1 B). exam, C).metanul; D).ctanul; E).butanul, 62. 2-butena se poate obfine din 2-butanol prin: ‘).dehidrogenare, la temperaturi de 650°C; B).deshidratare in soluti alcoolice de baze tari C).dehidrohalogenare in prezenta de H,SOx cone. D).deshidratare in prezenta de H»SO; conc.; E).dehidrohalogenare in solutit aleoolice de baze tari 63.Compusul cu denumirea 3-cloro-2,2,4,4-tetrametil-pentan duce prin ‘dehidrohalogenare la: A).2,2,4-trimetil-2-pentend B).4,4,2-trimetil-3-pentend; C).dehidrohalogenarea mu are loc; D).2,4edimetil-2-pentena; E).2,4-dimetil-3-pentend, 64.Alchena care se obtine prin deshidratarea neopentanolului este: ‘4).2,2-dimetilpropent B).neopentena: ©) izobutena; D).deshidratarea nu are loc; E).2-metilpropents 65.Pentru obfinerea izobutenei prin deshidratare se pot folosi alcoolii: A).1-butanol si 2-butanol; B).2-butanol si 3-butanol; C).alcool izobutilic si alcool tertbutilic; D).aleool alitic $i alcool vinitic E).alcool propitic si alcool izopropilic 66.0 substanja cu NE= 1 are in moleculd 8 atomi de hidrogen. Formula molecular ‘a acesteia este: A).C3Hs; B).CsHe; OCH, D).CoBe: E).CiHy 67.Caite substante se obfin la clorurarea la 500°C a 2-pent 4). Una singurd: 2-cloro-3-pentend; B).Doud: 2-cloro-3-pentena gi I-cloro-2-pentend ©).Doud: 2-cloro- D).Dowa: 2-cloro: E).Doua: {-cloro- 68.1zomerii sunt compusi eu: ‘A). aceeasi structurd moleculara; B). aceeasi formulié moleculara: C). proprieiati fizice si chimice diferite D). corecte raspunsurile B si C; E). corecte raspunsurile A $i C. ei? -pentend si 4-cloro-2-pentend. Teste tip I 69.La oxidarea unci alchene cu KzCr07 in prezenti de acid sulfuric, se obtine 0 ‘cetona si se degaja dioxid de carbon. in acest caz.atomii de carbon legati prin legatura dubla sunt: A).ambii tertiari: B).urul secundar, altul tertiar C).ambii cuaternari; D).umul seeundar, unul cuaternar; E).ambii secundari. 70.La oxidarea unei alchene cu K,Cr30; in prezenti de acid sulfuric, se obtine 0 cetona si un acid, in acest caz atomii de carbon legafi prin legitura dubli sunt: A).ambit secundari; B).unul cuaternar, unl tertiar; C).unul secundar, unul cuaternar; D).umul secundar, wnul terfiar; E).ambiitertiari. 71.La oxidarea unei alchene cu KxC10; in prezensi de acid sulfuric, se obtine un acid si se degaji dioxid de carbon. In acest caz atomii de carbon legati prin legatura dubla sunt: A).ambii tertiari B).zonul secundar, wnul cuaternar; C).unul tertiar, unul seeundar; D).ambii secundari; Ej.unul tertiar, unul cuaternar. ‘72.La tratarea propenei cu KMnO, in mediu neutru sau slab bazic se formeaza: 4).1,2-etandiol; B).1, 2-propandiol; ©) propanal; D).2-propanol; 2).1-propanol. 73.inte-o eprubeta se introduce solufie diluata de apa de brom si se barboteazi o alcheni gazoasi. Se observa: A).degajare de gaz; B).decolorarea solute C).aparitia unui precipitat brun: D).reactia mu are loc; E).aparitia de vapori de brom. 14, 2-Heptena este o hidrocarbura: A).lichida, B)-gazoasa; Osotia; D).solubila in apa; E).insolubila tn solventi nepolart 75.Alchenele au reactivitate chimicd mult mai mare decAt alcanii datori A).prezentei dublei legituri: B).solubilitatii lor in solventi organict C),prezenei fenomenutui de izomerie geometricé D).structurit plane a moleculei E).mu au reactivitate chimicd mai mare decat alcanii. 76.Aditia halogenilor la alchene decurge cu usuringi pentru: 10 Teste tip I A).clor; B).brom; Choa: D).brom si iod; B).clor si Brom. T1.Ad acizilor Ia alchene: “Aj.este intotdeauna orientate B).este intotdeauna neorientatd; C).este determinatd de structura alchenei; D).este determinaté de tipul de izomerie al alchenei E).are loc intotdeauna dupa regula lui Markovnikov. 78.Adifia H;SO; la propenia conduce la: si H,SO, formeaza un singur tip de acid. Care este alehena? l-I-pentena, ©) 3-Hexend D).2-Hexend, E).2,3-Dimetil-1-butend. 88.Ce alcool se poate prepara din 2-metil-2-buteni prin ac A). (CHy)CH-CH(CHJOH B).HsC-CH,-CH(CHy)-CH;0H ©). (CHy(ORJC-CHy-CHs D).(CHyCH-CHy-CH,OR E). HOCH;-CH(CHs)-CH;-CHs 89.CAqi moli de KMnO, se consumé Ia oxidarea in mediu neutru a unui mol de eteni? 4).0,66 B).1,66, ©).1,33, D).l; 5.2. 90.CAfi moli de KMnO, se consu buteni? 4).9,80; B).1,60, ©.1.0; D)A0O, E).2,66 ja oxidarea in mediu acid a unui mol de 2- 2 Teste tip | (1) etend, 2) propena, (3) I-butena, (4) 2-butend. Care ‘consumi un Volum mai mare de solutie KMnO, 0,1M la oxidarea in mediu neutru? Al; B)2, ©).3; DA E) Tofi la fel. 92.Raportul molar alcheni:O; va fi 1:3 in reaefia de ardere a: 4). L-butenei; B) izobutenei; O).etenei D).2-butenei; E).propenei 93.Un amestec de (1) 1-butend, (11) 2-butend si (IID) izobutena se supune oxidarii ew KMn0,+H,SO,. Cum variaza cantitatea de KMnO,consumata in funefie de alchena? Adm; > my > mys Bi). = may > Ma CO). = my < my; D).my = myx > my; Ejay > my > mi 94.in compusii organici se intilnesc izomeri: A). de functiune, acizii cu esterii; B). geometrici la alchene, ©). de catendi si pozitie la alchine; D). de poritie la mucleul benzenic; E). toate raspunsurile sunt corecte 95.Numarul de moli de KxCr0y necesari la oxidarea iu mediu acid a unui mol de 2- utenti este: 96.Oxidarea blind a alchenelor cu permanganat de potasiu in mediu neutru sau alealin conduce la: A).dioli vicinal; B).dioli geminali; ©).acizi carboxilici; D).aldehide Ej.cetone. 97.Oxidarea cataliti molecular: A).C3H503; B).CsH00; O.CsHO3 D).CoH 02; E).CHO. properiei (in prezenta Ag) conduce Ia un compus eu formula B Teste tip I 98,Se ard complet un alcan, o alchend si o alchind, fiecare cu cate doi atomi de carbon in molecula. in care eaz raportul de combinare dintre hidrocarbura si oxigen este 1:2 (exprimat in volume)? 4)-Numai in cazul alcanutui; B).Numai in cazul alchenei; ©).Numai in cazul alchinei; D).tn cazul alchenei si alchinel; E) tn nici urul din cele trei cazuri. 99.Acetilena da reactii de substitufie? ‘A).Nu, deoarece mu are atomi de C cuaternari; B)-Da, deoarece are o legiturd m; C).Nu, deoarece legdtura C-H nu este polar D).Da, deoarece mu are caracter acid; E).Da, deoarece legdtura C-H este slab polara si poate ceda usor hidrogenul. 100.Proprietatea acetilenei de a forma acetiluri serveste la recunoasterea urmelor de acetileni din gaze. Pentru aceasta se folosest A).reactia cu AgNO3; B).reactia cu Bre C)-reacfia cw clorura diamino Cu (D); D).reacfia cu Na; E).reactia cu Ca. 101-Adifia hidrogenului Ia acetilend decurge: A).cu Pd dezactivat ew sciruri de Pb; B).cu Ni fin divizat; O).cw Pd dezactivat cu sdruri de Pb saw Ni fin divizat; D).cu Ni, Pt sau Pd la 200°C. E).cu Fe si HCL 102.Propina aflata in amestec cu 2-butina se poate recunoaste prin reactia: A). Kucerov de aditie a apei si formarea numai a propanonei; B). de axidare cu o soligie slab bazicd de KMnO, $i formarea acidului propanoie; ©). de hidrogenare si formarea alchenelor corespunzitoare; Dj. cu reactiv Tollens cu formarea numai a acetilurii de Ag a propinel; E). cu reactiv Tollens cu formarea mumai a acetilurti de Ag a 2-butinei. 103.Adiia de hidraeizi la 1-butind conduce in final la: A).derivai monohalogenati: B).derivati dihalogenagi geminali ©).derivati dihalogenafi vicinali; D).derivati tetrahalogenti: E).derivasi trihalogenati 104.Reactia de identificare a acetilenei in prezenta etenei se face cu: A). apa de brom; B).solugie alcalind de KMnO4: ©). solupie de K3Crs7 in H380x; D).cu clorura diamino Cu); E).brom in tetraclorurd de carbon. 105.Ce compus rezulta prin trimerizarea propinei? A). Benzen; B).o-Xilen; OC). p-Xilen; 14 Teste tip I D).1,3,5-Trimetilbenzen; E).1,2,3-Trimetilbencen. 106.Prin adifia apei la propina in prezenfa H;SO, si HgSO, rezulti: A).CHs-CHC) B).CHs-CH=CH-OH ©).CH;-(OH)C=CF D).CHs-CO-CHs E).CHs-CH(OH)-CHs 107.Care dintre compusii urmatori pot da reacfii eu sodiu metalic, Ia eald (150° C) L-propina (1), 1-butina (11), 2-butina (11D), 3-metil-L-butina (IV), 2,2-dimetib- pentina (V)? AVL si I; B)Isi Itt OL Si IV Dp I sil; EDM IV gi ¥. 108.Trecaind acetilens printr-o solutie de reactiv Tollens se formeaza o acetilura. Ce proprietiti are aceasti acetilura? A) Hidrolizeaza si reface acetilena; B).Explodeazd prin incéilzire in solugie: C).La temperatura obisnuitd si la lovire se descompune spontan cu explozie; D).Este un precipitat rogu-violet; E).Este stabilé la incdilzire si la lovire, 109.Prin ce reacfie se poate diferentia I-butina fafa de 2-butina? A).Prin reactia cu apa de brom; B).Prin reactia de formare de acetilurd, O).Prin reaétia de adipie a HCl; D).Prin reactia Kucerov: E).Niei un rdspuns corect. 110,Prin aditia apei la 2-butina in prezenfa de H2SOs $i Hg8O. se obfine in final: Aj.acetond B).acetaldehides C).butanond: D).butanal; E).propanal. 111 Prin barbotarea acetilenei printr-o solutie de hidroxid diamino Ag (1) se formeaz un precipitat alb-galbui care, in stare uscatd, explodeazi prin inealzire, Formula acestei substanfe este: A)AgC: B).AgC, O).AgC2: D).AgCr: ELARC: 112.Prin hidroliza carbidului rezulta: ‘A).etend si hidroxid de calciu; B).acetilend si oxid de calciu; C).acetilend si hidroxid de calciw: D).acetilend si oxid de carbon; B).acetilend. 15 Teste tip I 113. Alegeti afirmatia corecta referitoare la NazC3 si AgsC3: A).Améndout hidrolizeazé si explodeaza la caid: B).Amandoud sunt stabile in prezenta apei si nu se descompun la incalzire; ©).Na2C; hidrolizeaza si este stabila la lovire, in timp ce AgzC> explodeazé la lovire gi este stabild in prezenta apei; Dj.Na;Cy se descompune la cald cu explozie in timp ce AgsC este stabil; E).NaxC; este stabila in prezenta apei si AgaC hidrolizeaza 114.Ce rezulti prin adifia HCN Ia acetilend? A).Cianhidrina acetilenei; B).Acrilonitrilul; ©).Cianura de ett D).Acetonitrilul; E).Stiremul 115. Acetilena formeazi produsi de a Ajanumai cu clorul; B).numai cu bromul; C).numai cu iodul; D).cu clorul si bromul; #).cu clorul si iodtl. 116.Care dintre proprietifile enumerate in continuare se refer la NayC:? A).Este stabil in apa; B).Are culoarea rosie; C).Reacfioneazd energic cu apa; D).Explodeaza ta lovire, E).Are caracter acid 117.Propina aflata in amestec cu 2-butina se poate recunoaste prin reaefia: A.cu Br: B).cu solufie slab bazica de KMnO«; C)prin reactie de hidrogenare; D).cu reactiv Tollens; E).prin nici una din reactiile enumerate. 118.in urma reactiei cu apa a unui amestec de 1-butina si 2-butina se formeazi A).un alcool B).0 cetond: ©).doi alcooti izomeri de pozitie; D).doud cetone izomere de poziie; E).0 aldehidé. 119,Un amestec format din: 1 mol acetilura disodicd, 1 mol acetiluri de cupru si 1 mol acetilura de argint, prin hidroliza formeaz: A).1 mol acetilend + 2 moli acetiluré; B).2 moli acetilend + I mol acetilura monosodicd; ©).2 moli acetilend + 1 mol acetilura; D).3 moli acetilend; E).mu hidrolizeazé, 120.Cite perechi de electroni se pun in comun fa formarea unei triple legaturi? A). pereche; B).2 perechi; ©).3 perechi; D).2 sau 3 perechi; 16 Teste tip! E).1 saxu 2 perechi 121 Legitura tripli, in alchine, este formata din: A).1 legaturd 7 B).1 legditurd oi o legaturd m C).2 legaturi x; D).2 legéturi ogi 0 legaturds x E).] legatur’t o'si2 legeituri x 122. Alchinele pot prezenta izomerie de: A). catend si geometricd, dar si de pozitie; B). catend si geometric’, dar si de functiune (cu cicloalcani); C). catend si pozitie, dar si de functiune (cu cicloalchene); D). de functiune cu cicloalcani $i cicloalchene, dar si geometried; E), de functiune cu cicloaleani, dar si geometricd. 123.Pentru denumirea alchinelor se are in vedere: ‘Aj docu! triplei legeturi; B).locul triplet legaturi cu indicele cel mai mare; C).locul triplet legaturi cu indicele cel mai mic; D)-locul triple’ legdituri cu indicele cel mai mare si radicalii grefati pe catena de bazd; #).locul triplei legaturi cu indicele cel mai mic si radicalii grefati pe catena de bazi. 124.Izomeriile de poritie si de catena se pot intilni la: A). butinds B) pentinds C).acetilena si butind; D).propind si pentind; E).propind si butind. 125.Alegeti grupul de compusi izomeri ‘Aj. T-butind, 2-butind, 3-pentind: B).butadiend, 2-butind, cielobutend, C).butan, butend, butin’: D).L-pentend, 2-metil-butend, 2-pentina E).ciclopentan, ciclopentend, ciclopentins. 126.Alehinele prezinta izomerie de: A).catend, geometrica si functiune; B).catend, geometricd si pozite, C).catend, pozitie si functiune; D) functiune, geometricé si pozitie; E).geometrica si pozitie. 127.Acetilena: ‘Aj.este total insolubild in apd, B).este mai pufin solubila in apa comparativ cu etanul si etena; C)este mai solubile: in solventi organici decdt in apa D).are o solubilitate in lichide care scade odatai cu cresterea presiunii Ej.este putin solubila in acetone. 128.Monomerii vinilici sunt monomeri de tipul Ch CH X unde X poate fi: A).-Cl, -Br, -CN, Na; B)-Mg, -Cl, -CN, -OOCCHs; 17 Teste tip I O)-Cl, -Br, -F, -Hg, Colts D)-CI, -CN, -OOCCHs, -Cells; E).-Na, Cs, -Mg, Zn 129.Ce tip de alchine pot da reacfii de substitugie eu metale? ‘A)-Numai acetilena; B) Toate aichinele; O)Aichinele cu legatura tripla marginala; D).Alchinele care au legat un atom de hidrogen de un atom de carbon cuaternar; E)-Alchinele nu pot da reactit de substtugie cu metale. 130.Care compus enumerat nu se poate obfine prin adifia apei la 0 alchinii? A).Acetofenona; ‘B).Benzilfenileetona; ©).2-Pentanona: D)-Fenilizopropileetona; E).3-Hexanona 131 Referitor Ia vinilacetilend este falsi afirmasia: A). poate forma acetilurd; B).aditioneaza HCI; ©). aditia de HO si reducerea produsului de reacfie conduc la un alcool primar; D).aditjia de HO, urmaté de reducere catalitie@, conduce la un alcool secundar; B).se sintetizeaza din acetilend 132, Alegeti grupul de alchine care pot forma acetiluri: A). acetilena, propina, 2-pentina; B). acetilena, propina, 1- butina; ©). acetilena, I-butina, 2-butina; D). acetilena,t-pentina, 2-pentina; E), avetilena, propina, 2-butina 133.Nu necesita catalizatori reacfia acetilenei cu: A).HCN; B).CHsCOOH,; ©).-HCI; Dil £).CaHl, (dimerizare) 134.Cqi izomeri ai alehinei cu formula moleculara CsH pot forma acetiluri: A).4; B)3 0.2; Dpul; B) nici uml 135.Propina poate rezulta la dubla dehidrohalogenare a: A). 1, [-dieloropropanului; B).1.2-dieloropropanului ©),2,2-dicloropropanului: D).1,3-dicloropropanuli 5). adevirate réspunsurile A, B, C. 136.Care dintre alchinele menfionate poate forma prin adifia apei dipropileetona? A). 3-hexina; B). 3-heptina; ©). 3-octina; 18 Teste tip! D).2-pentina; E).4,S-dimetil-2-hexina, 137.Prin arderea propinei raportul molar hidrocarbu ALLA, BLL 0.233; D).34 B38 138.Omologii superior’ ai acetilenei formeazi in reat A).cetone; B).aldehide, C).aldehide sau cetone; D).alcooli; Ej.enoli stabil 139.Reacfia acetilurii de sodiu eu R-X: propilbenzen>etilbenzen: B).etilbenzen> propilbenzen> toluen; C).toluen>etilbenzen>propilbenzen; D).propilbenzen>etilbenzen>toluen; E),propilbenzen>toluen> etilbenzen. 186,Cantitatea cea mai mare de KMnO, se consuma la oxidarea: Aj.toluenului, B).ctilbenzenului; C).dimetilbenzenului; D) propilbenzenuli, E).izopropilbenzenului, 187.Se pot dehidrogena: A).ortoxilenu! si izopropilbenzenul; B).etilbenzenul si trimetilbenzenul; C) propilbenzenul si izopropilbenzenul; D).propilbenzenul si trimetilbenzenul; B)ortoxilenud si propilbenzemul. 25 Teste tip I 188.Hidrocarbura aromatics CsHy: care prin clorurare (AICk) formeaza un singur produs monoclorurat este: A).1,2,4-trimetilbencenul; B).[-etil-4-metilbenzenul; ©).1,3,5-trimetilbenzenul; D).1,3,4-trimetilbenzenul; E).2-fenilpropamul 189.Hidrocarbura C,H; care decoloreazit apa de brom si prin oxidare eu KCr30; in mediu acid formeazi un singur produs organic este: A).Colls C! B).Colts-CH=CH-C Hts O).GsHle CoC-CoHs D).CeHs-CH E).CoHs-CH.-CH 190-in reacfia de hidrogenare totala a naftalinei raportul molar naftalina:H; este: ALLA B).25 OS Di.le3 B23 191.Pentru obfinerea fenilpropileetonei benzenul se trateazi cu: A).clorurd de propil; B).clorura de izopropil; C).clorura de butanoit; D).clorurd de butil E).clorurd de propanol 192.in reactiile Friedel-Crafts de alchilare sau acilare ale benzenului se pot folosi compu A).clorurd de metil, clorura de acetit, diclorometan, clorura de benzil; B).diclorometan, cloruré de fenil, cloruré de vinil C).clorurd de vinil, clorurd de acetil, cloruré de benzil, D).clorurd de metil, clorurd de vinil, elorurd de acetil, clorurd de benzoil E).cloruré de fenit, clorura de benzil, clorura de acetil 193.La bromurarea, in prezenta FeBrs, a compusului CsHsO:, rezulti preponderent derivatul para-bromurat, in eazul: Aj.acetatului de fenil $i acidului fenilacetic; B).benzoatului de metil si acetatului de fenil; C).acidului fenilacetic si benzoatului de metil; D).acidului 2-metilbenzoie si 4-metilbenzoie: E) Dmetoxifenolului si 4-metoxifenolului 194.in reactia de ardere a benzenului raportul molar benzen:oxigen este: ALLIS By2IS O17 D)27 ELL 195.Nesaturarea echivalenté egali cu 8 corespunde la: A).naftalina:; B).difenil; 26 Teste tip I ©).antracen; Dj. fenantren; Ej.vinilbenzen. 196.Derivatii provenifi de la benzen pi metil sunt in numar de: AMS; BS; O10; DiI) Bz 197.Care dintre un amestee de trei izomeri monobromurati? A)1,2,3,4-tetrametilbencen; B).1,2,3-trimetilbenzen; ©).1,3,5-trimetilbenzen: D).1,2,4-trimetilbenzen; E).1,2,4,5- tetrametilbencen. 198,Derivatii alchiaji ai antracenului pot fi reprezentati prin formula general: A). Coons B).Cublin2 ©).CoHay-i4 D)-CrHon.16 E).CoH ants 199,Reactia de acilare a benzenului: A). are ca rezultat introducerea radicalului RCO- in moleculd; B). se poate face cu randamente bune cu acetaldehida; C). se poate face eu randamente bune cu clorurile acizilor carboxilic; D). sunt corecte afirmatiile A si C; E). sunt corecte afirmayiile A si B 200.Raportul molar hidrocarbura aromaticd:Hl este 1: Aj. benzenului la ciclohexan; B).naftalinei ta tetralina (1,2,3,4-tetrahidronaftalind); O).naftaline’ la decalind (decahidronaftalind); D).toluemului la metileiclohexan; E).stirenului la etilbencen. 201-Alegeti afirmagia corecta: A), Acizit ce $i B-naftalinsulfonict sunt izomer' de catend; B). Naftalina cu amestec nitrant formeaza ai f-naftilamine; ©). Un mol de naftalind poate aditiona maxim 2 moli de hidrogen: D). naftilamina poate forma sdruri de diazoniu; E). Britronaftalina formeazi a si B-naftoli cu acidul azotos. 202.Pentru prepararea acidului 3-nitro-S-clorobenzoie pleciind de la benzen, succesiunea de reactii este: Aj.clorurare, nitrare, alchilare, oxidare; B).alchitare, oxidare, nitrare, clorurare; ©).nitrare, alchitare, clorurare, oxidare; D).clorurare, alchilare, oxidare, nitrare; E).aichilare, nitrare, oxidare, clorurare, 203.Ce se obfine la tratarea trietilaminei cu iodursi de metil? inlocuirea atomilor de hidrogen eu grupe idrocarburile urmitoare, prin bromurarea fotochimicé, formeazi in reaetia de hidrogenare a: 27 Teste tip | A).Jodurd de tetraetilamoniu; B).loduré de trimetiletilamoniu; (C).lodurd de trietilmetilamoniu; D).lodurd de tetrametilamoniu; E) Reactia mu are loc. 204.Clorura de benzil si clorura de ciclohexil au urmatoarele proprietiti comune: A), dau reacpii de oxidare B), dau reactii de hidroliza; ©). reactioneazdi cu cianura de potasiv: D). sunt izomeri de fuunctiune} B), corecte afirmariile B si C 205. Alegeti afirmatia corecti: ‘A). metilamina cu clorura de metil formeazdi 0 amind secundards B). metilamina cu clorura de benzil formeazd o amidé substituitd la azot; C). metilamina cu clorura de benzoil formeaza 0 amida substituitd la azot; D). anilina este o bazii mai slabat decdt amoniacul; B). corecte afirmatiile A, C, D. 206.Care derivat halogenat se obfine printr-o reactie de substitufie? 4). Hexaclorociclohexanul din benzen si clor la lumind; B). Clorometanul din metan si clor la lumind ©). Feniltriclorometanul din toluen si clor la lumind; D). Corecte raspunsurile B si C; E). Corecte raspunsurile A, B iC. 207.Prin monoclorurarea toluenului in prezenfa luminii se obsine: A).clorura de bentil B).clorura de benziliden; CC) feniltriclorometan, D).o-clorotoluen; E).p-clorotoluen. 208.Care derivat halogenat se obfine printr-o reactie de aditie fotochimics? ‘A). Clorura de vinil din etend si clor; B). Diclorometanul din metan si clor; ©). Clorura de alil din propend si clor; D). Hexaclorociclohexanul din benzen si clor: E). Corecte raspunsurile A si C. 209.inlocuirea unui atom de hidrogen din molecula toluenului cu clor poate conduce Ia izomeri monoclorurati in numa de: Ajl; B).2; OM; D)G: FD. 210.Céfi izomeri monoclorurafi pot rezulta prin clorurarea xilenilor in prezenfa de 28 Teste tip I 211.Care este denus -a compusului? H.C-GH-CH,-CH-CHl CH cH. A) 3-cloro-2-metithexan; metithexan, -metilhexan; metithexan; E).5-cloro-S-metilhexan. 212.Care derivat halogenat se objine printr-o reactie de substitutie? A) Clorobenzenitl; B).Clorometanul; ©) Feniltriclorometanul; D).Clorura de vinil E) Sunt valabile réispunsurile A, B si C. 213.Care dintre urmitorii compusi halogenati se obfine printr-o reactis ‘4).Clorura de vinil B).Diclorometanl; ©).Clorura de ali; D).Clorura de benzil E).Cloroformul 214.Prin hidroliza 2,2-diclorobutanului se objine: A).acetondi B).butanal; ©).butanona; D). butanol; ).2-butanol 215.Hidroliza derivatilor trihalogenafi geminali duce ta: A).alcooli; B).acizi carboxilic, C).aldehide; Dj.cetone; E).hidroxtaldehide. 216.La reactia de alchilare Friedel-Crafts pot parti 4), compusi halogenati aromatici, clorobenzen B). compusi halogenati alifatici, clorura de propil; C). compusi halogenati nesaturati, clorura de vinil D). compusi halogenati nesaturati, elorura de alil: E). corecte raspunsurile B si D. 217.CAfi atomi de carbon primari confine clorura de izobutil? AL: ‘B). 2; Gy Dia. E). Niciunul, 218.Compusul organic 2,3-diclorobutan: ‘A).se dehidrohalogeneazi cu formarea 1-butinei By formeaza 2-butina printr-o reactie de eliminare; C)-se izomerizeaza la 1, -diclorobutan; D).se dehidrogeneaza la 2,3-diclora-I-buting; 29 1a urmitorii reactanti: Teste tip! E).se hidrolizeazd cu formarea 2,3-butandionei 219. Reacfia care decurge prin eliminare de hidracid din molecula unui compus organic se numeste reactie: A) .intermoleculard; B).de dehidrogenare; Ch.de deshidratare; D).de formare a compusilor saturati E).de dehidrohalogenare. 220.Clorura de etil prezinté izomerie? A). Nu prezinta izomerie; B). Da, de catend, C). Da, geometrica; D). Da, de funcriune; E). Da, de pozitie. 221. Indicafi numarul izomerilor clorurati corespunzitori formulei C:H,Cly unde y- ED. 5. 222.n reactia dintre benzen si 2-clorobutan se obfine: A).L-fenilbutan; B).1-fenilizobutan, ©) 2fenilbutan; D).4-fenilbutan; E).4-fenilizobutan, 223.Se dau compusit: (1) 1-clorobutan, (11) 1-cloro-2-metilpropan si (III) 2-clor metilpropan. Care dintre acestia formeaz un alcool secundar prin hidroli AD Lsill BYU, Or Dpill E).Niciur 224.Compusii halogenafi se utilizeazii ca: A). solvengi, de exemplu CCl; B). ca monomeri, de exemplu HC=C- ©). ca anestezie, de exemplu CHBrs; D). ca agenti frigorifici, de exemplu CHIs; E). ca narcotic, de exemplu CsCl. 225.Freonul are formula chimi A).CBroCh: B).CCI; O.CF Ch; D).CF:Brs; E).CF: 226.Ce acfiune au compusii halogenati cu fluor si clor? A) Corozivi: B).Distrug stratul de ozon; 30 Teste tip | ).Se combina cu azotul atmosferie; D).Sunt inflamabili; E).Sunt higroscopici. 227.Teflonul este 0 substanta: A).macromoleculard cu structurd fliforma de tipul —(CF>-CPy)y-; B).macromoleculard de tipul —(CF=CF)-\ C).cu structurd ramificata, D).cu caracter acid; B).care hidrolizeazd usor. 228.Se dau urmatorii compusi: HCOOH (1); CoHsCHLOH (II); Cols-COOH (IID; CH;CHO (IV); (CHs-CH:):NH (V). Care dintre acesti compusi pot fi objinuti direct din compusii halogenati? Aj, I, I, IV, V; BUILW, V; Ol, II, Vi D)I, IDL IV, ¥; E).Niei unud dintre compusii mentionati. 229.Derivatii halogenasi sunt: ‘A).derivasi cu funetiune mixta deoarece inlocuiesc 2, 3 atomi de hidrogen de la o hidrocarburd saturatd; B).compust cu functiune simpli deoarece inlocuiesc doar un singur atom de hidrogen dintr-o hidrocarburd saturata; C).compusi cu functiune monovalenta deoarece inlocuiesc un singur atom de hidrogen Ia un atom carbon al unei hidrocarburi; D).compusi cu fuunctiune divalenta deoarece pot inlocui doi atomi de hidrogen intr-o hidrocarburd; B).toate réspunsurile sunt corecte 230.Derivagii polihalogenati pot fi: A).mumai geminal; B).mumai vicinali ©).geminali si vicinali; D)-nesaturai, numai geminali; E).nesaturati, numai vicinali 231.La reactia Friedel-Crafts participa urmitorii reactanfi: A).compusi halogenagi aromatici cu halogemul legat de mucleul aromatic; B).compusi halogenati alifatici; C).compusi halogenari nesaturafi cu halogenul legat de C nesaturat; D).derivati halogenati cu reactivitate marita: E).adevarate B si D. 232.Reactia cu amoniacul este dati de: A).compusi halogenayi alifatici B).compusi halogenati aromatici cu halogenul legat de nucleul aromatic; C).compusi halogenati nesaturati cu halogenul legat de C nesaturat; D).numai de derivati fluorurati E).toate raspunsurile sunt corecte. 233,Prin hidroliza unui derivat dihalogenat, in care atomii de halogen sunt legati de atomi de carbon diferifi, se obtin: A).dioli B).aldehide; 31 Teste tip I C).acizi carboxilict; D).cetone; B).aleooli monohidroxitici. 234.Reactia dintre clorura de benziliden si ap duce ta: Aj.alcoo! benzilic; B). benzaldehidai C).acidul benzoic; D).diol stabil, B).aldehida fenilaceticd 235.Care dintre compusii menfionafi nu se poate hidroliza cu NaOH? ‘)-Feniltriclorometamua B).Ortodiclorobenzenul; C).Clorura de benziliden; D).Clorofenilmetanul; E).Clorura de benail. 236.Care dintre urmitoarele procese chimice nu este o reactie de oxidare? A)-Reactia aldehidelor cu azotatul de argint amoniacal; B).Reactia alcoolilor in fazd de vapori cu Cu la 300 C; ©) Reactia monozaharidelor cu Cu(OH)3: D).Reactia derivayilor halogenati cu H;0 tn mediu de NaOH; E). Reacfia aldehidelor cu Cu(OH)a, 237.Care dintre urmatorii acizi se poate obfine din clorura de etil folosind ca reactivi intermediari doar cianura de potasiu si apa? A) Acidul acetic; B) Acidul propanoie; ©). Acidul butanoie; D).Acidul acrilic; E).Acidul propenoic. 238.Prin hidroliza bazicd a izomerilor diclorurati gemini metilpropilbenzenului, rezult: A).doud aldehide si 0 cetoné, B).doud aldehide si doud cetone, O).aldehida si 0 cetond: D).aldehida si dowd cetone; E).doud aldehide si trei cetone. 239.Deshidratarea alcoolilor, in functie de condifiile de Incr, conduce la: A).eteri sau alchene; B).mumai la eteri simetrici; ©).numai la alchene simetrice; D).esteri sau alchene; E).acizi sau esteri 240.Alegeti grupul de alcooli nesatur: A). alcoolul alitic i 2-butenolul; B). aleoolul benzilic si feniletanolul; ©). alcoolul vinilic i fenilmetanolal, D). etilenglicolul si o-dihidroxibenzenul; E), alcoolul n-propitic si alcoolul alilic. 241.Prin reactia de esterificare a glicerinei eu HNOs rezulti un compus care poarti denumirea chimied: 32 Teste tip | A) nitroglicerind; B).trinitrat de glicerind ©).trinitropropanol D).dinamita E).trinitropropan. 242.Etandiolul are punctul de fierbere mai ridicat decat metanolul deoarece: A).are alta stare de agregare; B).are mai multe legaturi de hidrogen si masé moleculard mai mare; O).are masii moleculard mai mica; D).are solubilitate mai mica in H,0; B).are catend ramificata 243.{n aleooli gruparea functional -OH poate fi legatd di Aj.un atom de carbon saturat; B).un atom de carbon nesaturat; C).um ciclu aromatic; D).un atom de carbon angajat in legdituri triple (hibridizat sp); E).un atom de carbon cuaternar. 244.Aleoolii pot fi: A). primari, alcoolii etilic si izopropilic; B). secundari, alcoolit izopropilic si 2-pentili; ©). tertiari, alcoolti tertbutitic si izopropilic; D).tertiari, alcoolit 2-metil-2-propanol si 2-metil-2-butanel, E), corecte raspunsurile B si D. 245.Anisolul (fenilmetileterul) este: ‘A). izomer de functiune cw alcoolul benzilic; B). undderivat de hidrotiza al clorurti de benzil C). un produs de condensare al fenolului cu formaldehida; D). un ester organic; E). oaldehidé aromatica. 246.Cati acizi organici pot fi obtinufi Ia oxidarea energick a 2-butanolului? Ad, B)2; Os: D).Nu se poate oxida la acizi, E). Oxidarea in conditii energice are loc pand la butanal, 247-Pe ce reacfie se bazeaza testul de alcoole ‘A).Oxidarea alcoolului etilic la acetaldehides B).Oxidarea acetaldehidei la CO; si #20; ©). Oxidarea alcoolului etilic la CO: + HO: D).Deshidratarea alcoolului etilie la etend E).Reducerea dicromatului de potasiu de cétre acidul acetic. 248.Ce compus rezultd in urma reacfiei 3-cloro-1-butenei cu fenoxid de sodiu? A).0 alchené B).O diena; ©).Un aleoo! nesaturat, D).Un eter mixt; B).2-fenilbutan 249.Alcoolul metilic prin oxidare energici trece A) formaldehida; 33

S-ar putea să vă placă și