Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare


Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA MURES
Adresa postala: str Samuel Koteles nr.33 jud. Mures, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540057, Romania, Punct(e) de contact: JOZSEF SOMOGYI,
Tel. +40 265260289, Email: licitatii@dam.rowater.ro, marketing@dam.rowater.ro, Fax: +40 265264290, Adresa internet (URL): www.rowater/damures.ro,
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 4

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)
- Mediu

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 01-09-2015 13:16

Pagina 1/7

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Amenajare rul Mures n intravilanul localitatii Petelea - etapa II - aparare de mal 150 m n zona amonte a localitatii, judetul Mures

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de prestare: Intravilan localitatea Petelea , jud. Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Executia de lucrari de protectie a malurilor : Amenajare rul Mures n intravilanul localitatii Petelea - etapa II - aparare de mal 150 m :
terasamente, saltele de fascine, prism de anrocamente, ziduri de sprijin din gabioane. Valoarea estimata a viitorului contract : 612.903,23
lei exclusiv TVA nu exista cheltuieli diverse si neprevazute

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45246200-5 Lucrari de protectie a malurilor (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini ( publicat pe SEAP ) .Valoarea estimata a viitorului contract : 612.903,23 lei exclusiv TVA - nu exista
cheltuieli diverse si neprevazute . ( reprezentand 139.166,51 Euro , la cursul din 03.08.2015 de 4,4041 lei/ Euro ) ,
Valoarea estimata fara TVA: 612,903.23 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


120 zile incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
1. Cuantumul garantiei pentru participare : 10.000,00 lei .
Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data publicarii ivitatiei de participare.
2. Perioada de valabilitate a garantiei de participare 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor .
3. Modul de constituire : Modul de constituire a garantiei este conf. Art. 86 din HGR 925/2006 cu completarile si modificarile ulterioare. Vor fi
acceptate urmatoarele forme de constituire:
a. Virament bancar sau Instrument de garantare irevocabil emis, n conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari,
care se prezinta in original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire ; sau
b. Ordin Plata in contul pentru garantii de participare al autoritatii contractante RO56 TREZ 4765 005X XX00 6060 deschis la TREZORERIA
Targu Mures beneficiar ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA MURES, CIF: 18234918, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca
emitenta pna cel trziu la data limita stabilita pentru deschiderea ofertelor.
Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul garantiei de participare la 50% va prezenta, anexat Formularului pentru
garantie, declaratia conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004, din care sa rezulte ca se ncadreaza in categoria IMM-urilor.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 01-09-2015 13:16

Pagina 2/7

Fisa de date
Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din pretul contractului (fara T.V.A.). Garantia de buna executie se constituie in
conformitate cu art. 89, alin. (2), si n oricare din formele prevazute la art. 90 alin. (1)-(3) din HG 925/2006. Autoritatea contractanta va
elibera/ restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 92 alin. (4) din H.G. 925/2006. Garantia trebuie sa fie irevocabila.
Ofertantul care solicita reducerea garantiei de buna executie la 50%, conform art. 16 alin. (2) din Legea privind stimularea nfiintarii si
dezvoltarii ntreprinderilor mici si mijlocii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare va prezenta, anexat Formularului pentru
garantie, declaratia conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004, din care sa rezulte ca se ncadreaza in categoria IMM-urilor.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Surse proprii .

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c) Legislatia aferenta achizitiilor publice, publicata pe site-ul www.anrmap.ro, Ordinul 302/2011 emis de ANRMAP; Ordinul 509/2011 emis de
ANRMAP.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 01-09-2015 13:16

Pagina 3/7

Fisa de date
1) Declaratie pe propria raspundere, n temeiul art.180 din OUG 34/2006 (declaratia va fi prezentata si de tertii sustinatori, daca este cazul)
Se va completa Formularul 1.ncadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din
prezenta procedura.
2) Declaratie pe proprie raspundere, n temeiul art.181 din OUG 34/2006
(documentul va fi prezentat si de tertul sustinator cu referire doar la pct. a, c indice 1 si d).Se va completa Formularul 2.;
ncadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.
3) Declaratie pe proprie raspundere, n temeiul art.69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (declaratia va fi prezentata si de subcontractanti si tertii
sustinatori, daca este cazul). Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si
finalizarea procedurii de atribuire sunt:Dl.ing. Ioan Mihail BlagaDirector; Dl.ec.Sara Liviu CalinDirector Economic; D-na ing.Gheorghe
MonicaDirector Tehnic ARAPM; Dl. ing.Barbieru NicolaeDirector Tehnic ELH; D-na dr.ing.Colceriu RodicaDirector Tehnic DI I ; D-l ing.
Popa Ioan- Sef Birou PIUI ; D-l.ec.Jozsef Somogyi -Sef Birou ALS ; D-na ing. Malutan Judit Comp. Cadastru- Patrimoniu ,D-na c.jr. Suteu
Adela-Comp Juridic; D-na c.jr. Porime Hortenzia -Comp Juridic; D-na ing. Jani Etelka Sef Birou ELH UCC-SCH ; D-na ing. Gherman
Camelia - Birou ALS ; D-l Mocanu Panaite Birou PIUI . Se va completa Formularul 3 ;ncadrarea intr-una din situatiile prevazute la art.
69^1 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.
4) Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea
are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei n care este prevazut termenul limita
de depunere a ofertelor/ candidaturilor.
Certificatele se vor prezenta in original sau in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, comisia avnd
dreptul de a solicita documentele in original sau copie legalizata pentru confirmare.Persoanele juridice straine vor prezenta documente
edificatoare (certificate, alte documente echivalente) pentru dovedirea eligibilitatii din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la
nivelul lunii anterioare celui n care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica
prevederile art. 182 din OUG 34/2006.Documentele vor fi prezentate n original sau copie semnata conform cu originalul, la care se va
alatura traducerea autorizata a acestora n limba romna si legalizata.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici
pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile
art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
5) Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are
sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii
anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a
impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate a fi
ndeplinite in masura in care operatorii economici prezinta nlesniri de plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre
organele competente n domeniu.
Certificatele se vor prezenta in original sau in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, comisia avnd
dreptul de a solicita documentele in original sau copie legalizata pentru confirmare.Persoanele juridice straine vor prezenta documente
edificatoare (certificate, alte documente echivalente) pentru dovedirea eligibilitatii din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la
nivelul lunii anterioare celui n care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica
prevederile art. 182 din OUG 34/2006.Documentele vor fi prezentate n original sau copie semnata conform cu originalul, la care se va
alatura traducerea autorizata a acestora n limba romna si legalizata.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu
permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11
alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
6) Certificat de Cazier Fiscal emis de autoritatea fiscala in domeniu pentru ofertant.
Certificatele se vor prezenta in original sau in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul; se solicita pentru a
certifica existenta sau lipsa faptelor nscrise n cazierul fiscal
7) Declaratie pe propria raspundere, conform Ordin nr. 314 din 12 octombrie 2010, privind punerea n aplicare a certificatului de participare
la licitatii cu oferta independenta .Se va completa Formularul 4: "Certificat de participare la procedura cu oferta independenta.Fiecare
ofertant va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta n
concordanta cu regulile de concurenta.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


1) Certificat constatator emis de ONRC n baza Legii nr.26/1990. -Certificatul constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa
instanta competenta, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul , obiectul contractului trebuie sa aiba
corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC . Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie
reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus
certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea
contractului de achizitie publica, depunerea documentului in original sau copie legalizata. (In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat
sa prezinte acest document , individual, pentru partea din contract pe care o realizeaza).

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Fisa de informatii generale. Informatii generale cu privire la cifra de afaceri


pe ultimii 3 ani ( 2012, 2013, 2014 ) a operatorului economic, de cel putin
600.000,00 lei , sau echivalentul in valuta, calculat la cursul mediu
comunicat de BNR pentru anii 2012, 2013, 2014, pentru care se prezinta
acest indicator.

- Se va completa Formularul 5.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 01-09-2015 13:16

Pagina 4/7

Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Declaratie privind lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani


(ultimii 5 ani se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a
ofertelor).
-Ofertantul va face dovada ca a executat lucrari similare a caror valoare
cumulata sa fie cel putin egala cu 600.000,00 lei,la nivelul a minim un
contrat sau mai multe.

Ofertantul va completa Formularul 6.1. sectiunea formulare Declaratie privind Lista principalelor lucrari similare executate n
ultimii 5 ani , datata, semnata de catre reprezentantul legal si
stampilata, in original. Declaratia va fi insotita de certificate/
documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre
clientul privat beneficiar. Pentru calcul echivalentei se va aplica
cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare
an in parte : 2014, 2013, 2012,2011,2010.
In cazul depunerii unei oferte comune, cerinta minima poate fi
indeplinita de oricare dintre asociati sau prin cumularea
resurselor detinute de toti asociatii.
Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei /
valuta comunicat de BNR.de BNR.

Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale


cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
-Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea
personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile de
executia lucrarilor .

-Se va completa Formularul 6.3

Informatii privind dotarile - Declaratie privind utilajele, instalatiile,


echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru
ndeplinirea corespunzatoare a contractului.

-Se va completa Formularul 6.4

Informatii privind subcontractantii


(daca este cazul)
- lista cuprinznd subcontractantii nsotita de acordurile de subcontractare;
- partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontracteze indicare
procentaj din total contract ce va fi realiz prin subcontracant
- datele de recunoastere ale subcontractantilor.
Subcontractantii vor depune o declaratie pe proprie raspundere conf art. 69
indice 1 din OUG 34/2006- Formularul 3 ;

- Se va completa Formularul 7+anexa (daca este cazul).


Subcontractantii vor depune o declaratie pe proprie raspundere
conf art. 69 indice 1 din OUG 34/2006- Formularul 3;

Informatii privind tertii sustinatori


(daca este cazul)
Tertul sustinator va prezenta un angajament ferm prin care confirma ca va
pune la dispozitia ofertantului resursele financiare/ tehnice / profesionale
invocate, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si
financiara invocand sustinerea acordata.
Tertul sustinator va prezenta completat :
a) Formularul 1 - prin care va declara pe propria raspundere ca nu se
ncadreaza n situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006;
b) Formularul 2 - prin care va declara pe propria raspundere ca nu se
ncadreaza n situatiile prevazute la lit. a, c indice 1 si d ale art. 181 din
O.U.G. nr. 34/2006;
c) Formularul 3 - prin care va declara pe propria raspundere ca nu se
ncadreaza n situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006;

Se va completa Formularul 7.1 (daca este cazul).

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Se vor prezenta documente emise de organisme acreditate care confirma


certificarea sistemului de management al calitatii, respectiv SR EN ISO
9001 sau echivalente (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a
ofertantului), in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor,
copie certificata conform cu originalul, stampilata si semnata de
reprezentantul operatorului economic. In cazul unei asocieri , se solicita ca
cerificatul sa fie prezentat individual de catre fiecare membru al asocierii,
pentru partea de contract pe care o realizeaza.

Certificatul prezentat trebuie sa fie in termen de valabilitate la


data limita de depunere a ofertelor.

Se vor prezenta documente emise de organisme acreditate care confirma


Certificatul prezentat trebuie sa fie in termen de valabilitate la
certificarea sistemului de management de mediu pentru activitatile care fac data limita de depunere a ofertelor.
obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit , respectiv ISO 14001 sau
echivalente (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului),
in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei
asocieri , se solicita ca cerificatul sa fie prezentat individual de catre fiecare
membru al asocierii, pentru partea de contract pe care o realizeaza.

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 01-09-2015 13:16

Pagina 5/7

Fisa de date
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantul are obligatia de a respecta intocmai cerintele prevazute in Caietul de sarcini.
Propunerea tehnica va contine si :
- listele cantitatilor de lucrari completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrari, cu respectarea cerintelor calitative si cantitative
prevazute n Caietul de sarcini si n alte acte normative n vigoare care reglementeaza executia lucrarilor. ;
- fisele tehnice aferente listelor cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj si independente, inclusiv dotarile, aferente
lucrarii a carei executie face obiectul contractului de achizitie publica.
- declaratie pe proprie raspundere (conf. art. 34 din OUG 34/2006)-privind respectarea conditiilor de munca si de protectia muncii la
elaborarea ofertei . (Site Internet guvernamental de unde se pot obtine informatii privind -Protectia locurilor de munca si conditii de munca
www.mmuncii.ro ). Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat si complet .
Aceste documente se introduc intr-un plic distinct pe care se va scrie "OFERTA TEHNICA"

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Oferta financiara se va prezenta in lei.
Ofertantul trebuie sa prezinte :
- formularul de oferta indicat (Formularului 8 + anexa ) care reprezinta elementul principal al propunerii financiare ( echivalenta lei/
Euro se se calculeaza la cursul comunicat de BNR , la data publicarii in SEAP a invitatiei de participare ) ;
- modelul de contract sectiunea formulare (insusit :semnat-stampilat- complectat cu datele de identificare a ofertantului) Pe perioada
legala de cerere clarificari se pot depune solicitari de clarificari la clauzele obligatorii ale contractului , si se pot depune amendamente. la
clauzele specifice.
- model conventie SSM-SU , sectiunea formulare (insusit :semnat-stampilat- complectat cu datele de identificare a ofertantului).
- graficul fizic si valoric- FormularC1 .
Ofertantul va evidentia, prin completarea formularelor corespunzatoare din Sectiunea formulare , urmatoarele:
a)Valoarea pe fiecare obiect al lucrarii ce urmeaza a fi executate, inclusiv taxa pe valoarea adaugata care va fi evidentiata distinct ;
b)Valoarea fiecarui deviz aferent categoriilor de lucrari;
c)Valoarea consumurilor totale de resurse materiale ;
d)Valoarea consumurilor totale cu mana de lucru ;
e)Valoarea consumurilor totale privind utilajele de constructii ;
f)Valoarea consumurilor totale privind transporturile ;
h) valoarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, cu montaj si independente, inclusiv a dotarilor, aferente lucrarii a carei dobandire face
obiectul achizitiei publice;
n cazul n care, pe parcursul evaluarii, se constata existenta unei oferte cu pret aparent neobisnuit de scazut n sensul prevederilor de
mai sus, autoritatea contractanta are obligatia de a efectua verificari detaliate n legatura cu aspectele prevazute la art. 202 alin. (2) din
ordonanta de urgenta.
n scopul efectuarii verificarilor prevazute la alin. anterior, autoritatea contractanta va solicita ofertantului inclusiv documente privind,
dupa caz, preturile la furnizori, situatia stocurilor de materii prime si materiale, modul de organizare si metodele utilizate n cadrul procesului
de lucru, nivelul de salarizare a fortei de munca, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru.
Aceste formulare se introduc intr-un plic distinct pe care se va scrie "OFERTA FINANCIARA"

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 01-09-2015 13:16

Pagina 6/7

Fisa de date
Adresa la care se depune oferta : Administratia Bazinala de Apa Mures ,din Tg. Mures str. Koteles Samuel nr. 33 , PARTER- Biroul
registratura. (ofertele depuse personal de catre ofertant vor putea fi nregistrate doar n zilele lucratoare, ntre orele 07.30 14:30).
Oferta se va depune :
- in format electronic : CD (pfd) exemplarul original scanat (fisiere separate : Documente de calificare, Propunerea tehnica si Propunerea
financiara).
- in format tiparit :1 (unu) exemplar Original si 1 (unu ) exemplar n Copie marcat cu mentiunea conform cu originalul . Fiecare exemplar
(original, copie) va contine 4 plicuri distincte si anume: 1.Documente de calificare, 2.Propunerea tehnica , 3.Propunerea financiara, 4. CD
ul . Toate documentele ofertei vor fi numerotate si opisate (se va completa formularul 0) . Plicurile continnd Documentele de calificare,
Propunerea tehnica si Propunerea financiara vor fi sigilate si introduse ntru-un plic exterior netransparent, sigilat. Pe plicul exterior se vor
scrie urmatoarele informatii :
a) Autoritatea contractanta: ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA MURES Str. Koteles Samuel nr.33 TG.MURES ,
b) Numele procedurii pentru care se depune oferta : Executie de lucrari : Amenajare rul Mures n intravilanul localitatii Petelea - etapa II aparare de mal 150 m n zona amonte a localitatii, judetul Mures .
. A NU SE DESCHIDE INAINTE DE __.__.2015, ora _. cu precizarea ,, Pentru Biroul A.L.S.. ,
c) Numele, adresa ,telefon, fax, e-mail al ofertantului .
Pe plicul exterior va fi atasata: scrisoarea de naintare se va completa Formularul 9 ;
- dovada constituirii garantiei de participare ; - declaratia privind calitatea de participant la procedura- se va completa Formularul 10 , - garantia de participare ;
- Document care atesta faptul ca ofertantul are statut de IMM( daca este cazul ).

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Alte fonduri

VI.3) ALTE INFORMATII


- Clarificarile la documentatia de atribuire vor fi publicate pe site-ul www.e-licitatie.ro, atasate la invitatia de participare, formularul specific
procedurii de cerere de oferte.
- Stabilirea ofertei cstigatoare se realizeaza numai prin compararea preturilor prezentate n cadrul ofertelor admisibile, fara sa fie cuantificate
alte elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din modul de ndeplinire a contractului de catre operatorii economici participanti
la procedura de atribuire. Oferta care este declarata cstigatoare n acest caz trebuie sa ndeplineasca specificatiile tehnice minime
considerate obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite n caietul de sarcini. Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale - Daca ofertele
clasate pe primul loc au preturile egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic nchis, in vederea departajarii ofertelor .
- Modul de restituire a garantiei pentru participare (conform art.88 din HG 925/2006 modificata cu HG 834/2009): Modul de restituire a garantiei
de buna executie (conform art.92 alin.1 din HG 925/2006 modificata cu HG 834/2009 IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% pentru
garantia de participare la licitatie si garantia de buna executie .
- Sustinerea tehnica si/sau financiara: in conf cu art 186 si 190 din OUG34, ofertantul isi poate demonstra sit ec si/sau financiara si sit tehnica
si/sau profesionala prin prez unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert. In acest sens se va prez un angajament ferm, prin care
tertul confirma faptul ca va pune la disp ofertantului resursele invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si/sau financiara, va
completa formularele 1 (prev. art. 180) si 2 (pt art. 181 lit a), c^1), d). Modelul de formular de angajament ferm se regaseste in fisierul
Formulare anexat la prezenta ( formular nr.7.1).

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 ^2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comp Juridic din cadrul A.B.A.Mures.
Adresa postala: Str. Koteles Samuel ,nr.33, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 010458, Romania, Tel. +40 265260289, Adresa internet (URL):
http://www.rowater.ro/damures

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 01-09-2015 13:16

Pagina 7/7